Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2200(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2017

Внесени текстове :

A8-0346/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0422

Приети текстове
PDF 505kWORD 51k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0346/2017),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

В.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1 646 съкращения в Almaviva Contact SpA - предприятие, осъществяващо дейност в икономическия отрасъл от разделение 82 по NACE Rev 2 (административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност) в региона на ниво 2 по NUTS Лацио в Италия (ITI4); като има предвид, че се очаква 1 610 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че Италия има право на финансово подпомагане в размер на 3 347 370 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 578 950 EUR;

2.  отбелязва, че италианските органи са подали заявлението на 9 май 2017 г. и че след като Италия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 26 септември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  припомня, че икономическата криза оказа значителен натиск върху цената на маркетинговите услуги и помощта за купувачите на стоки и услуги, което доведе до намаляване на оборота и печалбата на доставчиците на услуги; като има предвид факта, че разходите за труд са най-голямата част от производствените разходи в сектора на телефонните центрове, отбелязва, че предприятията са реагирали на тези неблагоприятни условия чрез преместване, интервенции върху разходите за труд или закриване; изразява съжаление, че в периода между 2009 г. и първото тримесечие на 2014 г. една трета от всички италиански предприятия в сектора са прекратили дейността си;

4.  отчита, че настоящите съкращения са пряко свързани с намаляването на приходите на центъра на Almaviva в Рим с 45% между 2011 и 2016 г.; изразява съжаление, че не е било възможно да се постигне споразумение с обединеното синдикално представителство (RSU) относно план за уеднаквяване на разходите за труд в Almaviva в Рим с тези в други работни центрове на Almaviva в Италия, което е щяло ефективно да доведе до намаляване на заплатите, като вследствие на това се стига до закриване на центъра в Рим;

5.  отбелязва, че работниците в сектора на телефонните центрове следва да бъдат защитени по-добре, като това означава по-специално да се предотврати преместване на персонал от един център към друг, което се използва като специална стратегия за налагане на масови уволнения;

6.  признава, че в регионалната и местната икономика се наблюдава бавно възстановяване на жизнеспособността след големите трудности в резултат на икономическата и финансова криза и че е налице опасност това възстановяване да бъде спряно или прекъснато в резултат на масовите съкращения; подчертава решаващото значение на активните мерки на пазара на труда, като тези, съфинансирани от ЕФПГ, за да се предотврати това;

7.  отбелязва, че 79% от избраните бенефициери са жени и че повечето от тях са на възраст между 30 и 55 години; изразява съжаление, че не е било възможно да се намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално предвид факта, че за жените в тази възрастова група има по-малка вероятност да останат и да напредват на пазара на труда поради трудностите при намирането на баланс между професионалния и личния живот в резултат на техните задължения като лица, полагащи домашни грижи без заплащане, както и поради липса на равни възможности на работното място;

8.  подчертава, че обучението и другите персонализирани услуги следва в пълна степен да вземат предвид характеристиките на тази група работници, по-специално високия процент на жените; приветства включването на прогнозна сума в размер на 680 000 EUR за възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица;

9.  приветства факта, че италианските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за избраните бенефициери на 6 април 2017 г., преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

10.  отбелязва, че Италия планира осем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) индивидуална ориентация, (ii) помощ при търсене на работа, (iii) обучение, преквалификация и професионално обучение, (iv) ваучери за повторно наемане на работа, (v) подкрепа за предприемачеството, (vi) помощ за започване на стопанска дейност, (vii) възстановяване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица, и viii) възстановяване на разходите за мобилност; отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 17,4% от общия пакет от персонализирани услуги, под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на избраните бенефициери в дейности по търсене на работа или дейности по обучение;

11.  приветства създаването на комисия, съставена от Министерството на икономическото развитие (MiSE(4)), ANPAL(5), регион Лацио и синдикални организации, която да определи стратегията и намесите в подкрепа на бившите работници на Almaviva, както и да изготви съгласувания пакет от персонализирани услуги;

12.  разбира, че използването на ваучери за повторно наемане на работа е нова услуга, която е била използвана само в един случай преди това; подчертава, че е важно да бъде извършена пълна оценка на ефективността на подобни мерки, след като е минало достатъчно време, за да има данни на разположение;

13.  подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена помощ от други финансови инструменти на Съюза, но че те ще бъдат допълнени с действия, които ще бъдат финансирани от ЕСФ или само с национални средства;

14.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  приветства ангажимента на правителството на Италия за определяне на нова правна рамка за работниците в телекомуникациите с цел избягване на по-нататъшни случаи като този, който е предмет на заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Италия — EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/2192.)

Правна информация