Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2200(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0346/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0346/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0422

Usvojeni tekstovi
PDF 342kWORD 53k
Utorak, 14. studenog 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. studenoga 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0346/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Italija podnijela zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1 646 radnika proglašeno viškom u poduzeću Almaviva Contact SpA, koje djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 82 NACE-a Rev. 2 (Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti) u regiji Lacij u Italiji (ITI4) obuhvaćenoj razinom NUTS 2; budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1 610 otpuštenih radnika;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u visini od 3 347 370 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 578 950 EUR;

2.  napominje da su talijanske vlasti podnijele zahtjev 9. svibnja 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Italija pružila, Komisija završila izradu ocjene zahtjeva 26. rujna 2017. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da je gospodarska kriza izvršila znatan pritisak na cijene marketinških usluga i podrške kupcima roba i usluga, što je dovelo do smanjenja prihoda i profitabilnosti pružatelja usluga; uzimajući u obzir činjenicu da je trošak radne snage daleko najveći trošak proizvodnje u sektoru pozivnih centara, primjećuje da su poduzeća reagirala na te nepovoljne uvjete preseljenjem, intervencijom u troškove radne snage ili zatvaranjem; žali što je u razdoblju između 2009. i prvog tromjesečja 2014. trećina talijanskih poduzeća u tom sektoru prestala sa svojom djelatnošću;

4.  priznaje da su trenutačna otpuštanja izravno povezana sa smanjenjem prihoda od 45 % podružnice Almavive u Rimu u razdoblju između 2011. i 2016.; žali zbog toga što nije bilo moguće postići dogovor s ujedinjenim predstavništvom sindikata (RSU) o planu usklađivanja troškova rada u podružnici Almavive u Rimu s drugim podružnicama u Italiji, što bi zapravo značilo smanjenje plaća, već je to dovelo do zatvaranja podružnice u Rimu;

5.  napominje da bi radnici iz sektora pozivnih centara trebali imati bolju zaštitu koja konkretno podrazumijeva sprječavanje preseljavanja zaposlenika iz jednog centra u drugi, što se koristi kao strategija za masovna otpuštanja;

6.  uviđa da se regionalno i lokalno gospodarstvo tek polako oporavljaju od velikih poteškoća koje su proizašle iz gospodarske i financijske krize te da masovna otpuštanja prijete zaustavljanju ili prekidanju tog oporavka; ističe ključnu ulogu koju aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada, poput onih koje sufinancira EGF, imaju u sprječavanju te pojave;

7.  prima na znanje da 79 % ciljanih korisnika čine žene i to velikom većinom one u dobi od 30 do 55 godina; žali što nije bilo moguće pronaći održivo rješenje kako bi se izbjeglo njihovo otpuštanje, s obzirom na činjenicu da žene u toj dobnoj skupini vjerojatno neće ostati i napredovati na tržištu rada zbog poteškoća u pronalaženju ravnoteže između privatnog i poslovnog života koje su posljedica njihovih odgovornosti kao neformalnih njegovateljica i izostanka jednakih mogućnosti na radnom mjestu;

8.  naglašava da bi se u okviru osposobljavanja i drugih usluga prilagođenih potrebama trebale u potpunosti uzeti u obzir karakteristike te skupine radnika, a posebno visoki udio žena; pozdravlja uključenje procijenjenih 680 000 EUR za pokrivanje troškova skrbnika uzdržavanih osoba;

9.  pozdravlja činjenicu da su talijanske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 6. travnja 2017., prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

10.  napominje da Italija priprema osam vrsta mjera za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom: (i) individualno savjetovanje, (ii) pomoć u traženju posla, (iii) osposobljavanje, ponovno osposobljavanje i strukovno osposobljavanje, (iv) vaučer za ponovno osposobljavanje, (v) potpora poduzetništvu, (vi) potpora pokretanju poslovanja, (vii) nadoknada troškova za skrb o uzdržavanim osobama i (viii) nadoknada troškova mobilnosti; napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 17,4 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  pozdravlja osnivanje odbora koji čine Ministarstvo gospodarskog razvoja (MiSE(4)), ANPAL(5), područno tijelo regije Lacij i sindikati kako bi se definirale strategija i intervencije za potporu bivšim radnicima poduzeća Almaviva te osmislio koordinirani paket usluga prilagođenih potrebama;

12.  prima na znanje da je upotreba vaučera za ponovno zapošljavanje novost s obzirom na to da su upotrijebljeni tek u jednom prethodnom predmetu; ističe važnost potpune ocjene djelotvornosti tih mjera nakon što prođe dovoljno vremena da bi podaci bili na raspolaganju;

13.  naglašava da su talijanske vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EFG-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije, već da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje će se financirati putem ESF-a ili samo nacionalnim sredstvima;

14.  podsjeća na to da bi se pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  pohvaljuje predanost talijanske vlade u utvrđivanju novog pravnog okvira za radnike u području telekomunikacija kako bi se izbjegli daljnji slučajevi poput slučaja koji je predmet zahtjeva EFG/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

17.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


PRILOG:

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/2192.)

Pravna napomena