Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2200(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2017

Teksty złożone :

A8-0346/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0422

Teksty przyjęte
PDF 418kWORD 53k
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0346/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva o wkład finansowy z EFG zgodnie z kryteriami interwencji ustanowionymi w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG w następstwie 1 646 zwolnień w przedsiębiorstwie Almaviva Contact SpA prowadzącym działalność w sektorze gospodarki klasyfikowanym do działu 82 NACE Rev. 2 („Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej”) w regionie Lacjum na poziomie NUTS 2 we Włoszech (ITI4); mając na uwadze, że zgodnie z oczekiwaniami środki obejmą 1 610 zwolnionych pracowników;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Włochy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 347 370 EUR na podstawie tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 578 950 EUR;

2.  zauważa, że włoskie władze złożyły wniosek w dniu 9 maja 2017 r. i że po przekazaniu przez Włochy dodatkowych informacji jego ocena została ukończona przez Komisję w dniu 26 września 2017 r. i przekazana Parlamentowi tego samego dnia;

3.  przypomina, że kryzys gospodarczy wywarł dużą presję na ceny usług marketingowych oraz w zakresie obsługi kupujących towary i usługi, co doprowadziło do obniżenia obrotu i rentowności dostawców; biorąc pod uwagę fakt, że koszty pracy stanowią zdecydowanie najwyższy koszt produkcji w sektorze centrów obsługi telefonicznej, zauważa, że przedsiębiorstwa zareagowały na te niekorzystne warunki relokacją, interwencją w zakresie kosztów pracy lub zamknięciem; ubolewa, że między 2009 r. a pierwszym kwartałem 2014 r. jedna trzecia wszystkich włoskich przedsiębiorstw w tym sektorze zaprzestała działalności;

4.  przyznaje, że obecne zwolnienia są bezpośrednio powiązane ze spadkiem dochodów o 45 % w centrum Almaviva w Rzymie między 2011 r. a 2016 r.; ubolewa, że nie można było osiągnąć porozumienia z jednolitym przedstawicielstwem związków zawodowych (w skrócie RSU) w sprawie planu dostosowania kosztów pracy w centrum usługowym Almaviva w Rzymie do kosztów w innych centrach Almaviva we Włoszech, który oznaczałby faktyczne zmniejszenie wynagrodzenia, co skutkowało zamknięciem centrum w Rzymie;

5.  zauważa, że pracownicy sektora centrów obsługi telefonicznej powinni być objęci większą ochroną, co w szczególności obejmuje unikanie przenoszenia personelu z jednego centrum do drugiego, które jest wykorzystywane jako szczególna strategia wymuszania masowych zwolnień;

6.  przyznaje, że gospodarka regionalna i lokalna doświadcza jedynie powolnego ożywienia gospodarczego po okresie dużych trudności związanych z kryzysem gospodarczym i finansowym, i że masowe zwolnienia mogą wstrzymać lub przerwać to ożywienie gospodarcze; podkreśla istotne znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy, takich jak współfinansowane przez EFG, mających na celu unikanie takiej sytuacji;

7.  zauważa, że 79 % beneficjentów objętych pomocą stanowią kobiety oraz że znaczna większość z nich ma od 30 do 55 lat; ubolewa, że nie można było znaleźć realnego rozwiązania, aby uniknąć ich zwolnienia, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku kobiet w tej grupie wiekowej już istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ich pozostania i awansowania na rynku pracy ze względu na trudności ze znalezieniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w związku z pełnionymi przez nie obowiązkami nieformalnych opiekunów oraz brakiem równości szans w miejscu pracy;

8.  podkreśla, że szkolenia i inne zindywidualizowane usługi powinny w pełni uwzględniać specyfikę tej grupy pracowników, w szczególności wysoki odsetek kobiet; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie kwoty szacowanej na 680 000 EUR na zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że włoskie władze rozpoczęły świadczenie beneficjentom objętym pomocą zindywidualizowanych usług już w dniu 6 kwietnia 2017 r., a więc przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

10.  zauważa, że Włochy planują wdrożyć osiem rodzajów środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) indywidualne doradztwo, (ii) pomoc w poszukiwaniu pracy, (iii) szkolenie, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe, (iv) specjalne talony na usługi poszukiwania zatrudnienia, (v) wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, (vi) pomoc na założenie działalności gospodarczej, (vii) zwrot wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu pracownika, oraz (viii) zwrot kosztów mobilności; zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 17,4 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

11.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele ministerstwa rozwoju gospodarczego (MiSE(4)), ANPAL(5), Regione Lazio oraz związków zawodowych, w celu określenia strategii i działań na rzecz byłych pracowników Almaviva, a także w celu przygotowania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

12.  rozumie, że korzystanie z talonów przeznaczonych na pokrycie kosztów usług w zakresie intensywnego poszukiwania zatrudnienia jest rzeczą nową, która została zastosowana tylko raz w jednym z wcześniejszych przypadków; podkreśla znaczenie przeprowadzenia pełnej oceny skuteczności takiego środka po upływie wystarczającego czasu pozwalającego na zebranie danych;

13.  podkreśla, że włoskie władze potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie otrzymują pomocy z innych unijnych instrumentów finansowych, ale będą uzupełnione działaniami finansowanymi przez EFS lub wyłącznie ze środków krajowych;

14.  przypomina, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

15.  pochwala zaangażowanie włoskiego rządu w definiowanie nowych ram prawnych dla pracowników telekomunikacyjnych, aby uniknąć dalszych przypadków takich jak będący przedmiotem wniosku EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

18.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/2192.)

Informacja prawna