Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2200(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0346/2017

Texte depuse :

A8-0346/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0422

Texte adoptate
PDF 346kWORD 52k
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0346/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Italia a prezentat cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG în conformitate cu criteriul de intervenție prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 1 646 de lucrători de către întreprinderea Almaviva Contact SpA, care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 82 din NACE Rev. 2 (Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor) din regiunea de nivel NUTS 2 Lazio (ITI4) din Italia; întrucât un număr de 1 610 lucrători concediați ar trebui să beneficieze de aceste măsuri,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Italia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 347 370 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 578 950 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile italiene au depus cererea la 9 mai 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Italia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 26 septembrie 2017, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  reamintește că criza economică a pus o presiune semnificativă asupra prețului serviciilor de marketing și de asistență acordată cumpărătorilor de bunuri și servicii, conducând la o scădere a cifrei de afaceri și a profitabilității furnizorilor de servicii; ținând seama de faptul că costul forței de muncă are, în mod evident, o pondere majoritară în totalul costurilor de producție din sectorul centrelor de apel, constată că întreprinderile au reacționat la aceste condiții adverse prin delocalizare, intervenții asupra costului forței de muncă sau încetarea activității; regretă că, între 2009 și primul trimestru al anului 2014, o treime din totalul întreprinderilor italiene din acest sector și-au încetat activitatea;

4.  ia act de faptul că concedierile actuale sunt legate în mod direct de o scădere cu 45 % a veniturilor centrului Almaviva-Roma, înregistrată între 2011 și 2016; regretă că nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu Reprezentanța sindicală unitară (RSU) privind un plan de aliniere a costului forței de muncă de la centrul Almaviva-Roma cu alte centre de lucru din Italia, fapt care ar fi dus efectiv la o scădere de salariu, și că drept urmare centrul de la Roma a fost închis;

5.  relevă faptul că lucrătorii din sectorul centrelor de apel ar trebui să fie mai bine protejați, ceea ce înseamnă, în special, că ar trebui evitată deplasarea personalului de la un centru la altul, această practică fiind utilizată cu predilecție ca strategie pentru a impune realizarea unor concedieri în masă;

6.  recunoaște că economia regională și locală se redresează, însă într-un ritm lent, după gravele dificultăți cauzate de criza economică și financiară și că disponibilizările în masă riscă să stopeze sau să întrerupă această redresare; subliniază importanța crucială pe care o au măsurile active de pe piața forței de muncă, cum ar fi cele cofinanțate de FEG, pentru evitarea acestei situații;

7.  constată că 79 % dintre beneficiarii vizați sunt femei și că marea majoritate a acestora au între 30 și 55 de ani; regretă faptul că nu a fost posibil să se găsească o soluție viabilă pentru a evita concedierea lor, în special ca urmare a faptului că, pentru femeile din această grupă de vârstă, probabilitatea de a rămâne și a progresa pe piața muncii este mai redusă din cauza dificultății de a găsi un echilibru între viața profesională și cea privată, din cauza responsabilităților care le revin ca îngrijitori informali, precum și a inegalității de șanse la locul de muncă;

8.  subliniază că formarea și alte servicii personalizate ar trebui să țină cont pe deplin de caracteristicile acestui grup de lucrători, în special de proporția ridicată a femeilor; salută includerea sumei estimate la 680 000 EUR pentru rambursarea cheltuielilor cu îngrijirea persoanelor dependente;

9.  salută faptul că autoritățile italiene au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 6 aprilie 2017, cu mult înaintea depunerii cererii de acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus;

10.  constată că Italia are în vedere opt tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) orientare individuală, (ii) asistență pentru căutarea unui loc de muncă, (iii) formare, recalificare și formare profesională, (iv) voucher de reangajare, (v) sprijin pentru antreprenoriat, (vi) contribuție la înființarea unei întreprinderi, (vii) rambursarea cheltuielilor pentru persoanele care au în îngrijire persoane dependente, și (viii) rambursarea cheltuielilor de mobilitate; observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 17,4 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată cu mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și faptul că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  salută înființarea unui comitet (constituit de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE(4), ANPAL(5), Consiliul Regional Lazio și sindicate) pentru a hotărî strategia și intervențiile în sprijinul foștilor lucrători de la Almaviva, precum și pentru a întocmi pachetul coordonat de servicii personalizate;

12.  înțelege că utilizarea voucherelor de reangajare este ceva nou, acestea fiind utilizate doar într-un caz anterior; subliniază importanța evaluării eficacității depline a acestor măsuri după ce a trecut suficient timp pentru ca datele să fie disponibile;

13.  subliniază că autoritățile italiene au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii, acestea urmând a fi completate prin acțiuni care vor fi finanțate fie prin intermediul FSE, fie doar din fondurile naționale;

14.  reamintește că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite de FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare ale pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

15.  salută angajamentul guvernului italian de a defini un nou cadru juridic pentru lucrătorii din sectorul telecomunicațiilor, cu scopul de a evita pe viitor situații precum cea care face obiectul cererii EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  îndeamnă Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date concrete cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

18.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/2192.)

Notă juridică