Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2200(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0346/2017

Predložena besedila :

A8-0346/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0422

Sprejeta besedila
PDF 333kWORD 53k
Torek, 14. november 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0346/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Italija predložila vlogo EGF/2017/004 IT/Almaviva za finančni prispevek iz ESPG v skladu z merili za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, potem ko je bilo odpuščenih 1.646 delavcev v podjetju Almaviva Contact SpA, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 82 NACE Revizija 2 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) in v regiji na ravni NUTS 2 Lacij v Italiji (ITI4); ker se pričakuje, da bo pri ukrepih sodelovalo 1 610 presežnih delavcev;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Italija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3 347 370 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5 578 950 EUR;

2.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo predložili 9. maja 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Italija, oceno te vloge dokončala 26. septembra 2017 in o njej še istega dne uradno obvestila Parlament;

3.  opozarja, da je gospodarska kriza povzročila močan pritisk na ceno storitev trženja in pomoč kupcem blaga in storitev, kar je vodilo k zmanjšanju prihodkov in donosnosti ponudnikov storitev; ob upoštevanju dejstva, da so stroški dela daleč najvišji stroški proizvodnje v sektorju klicnih centrov, ugotavlja, da so se podjetja na te neugodne razmere odzval s preseljevanjem, posegi v stroške dela ali zaprtjem; obžaluje, da je med letom 2009 in prvim četrtletjem leta 2014 tretjina vseh italijanskih podjetij v sektorju prenehala delovati;

4.  priznava, da je to odpuščanje neposredno povezano s 45-odstotnim upadom prihodkov v delovnem centru Almaviva v Rimu med letoma 2011 in 2016; obžaluje, da ni bilo mogoče doseči soglasja o enotni zastopanosti sindikatov o načrtu za prilagoditev stroškov dela v Almaviva–Rim z drugimi delovnimi centri Almaviva v Italiji, ki bi dejansko pomenilo zmanjšanje plač, kar je povzročilo zaprtje centra v Rimu;

5.  ugotavlja, da bi morali biti delavci v sektorju klicnih centrov bolj zaščiteni, to pomeni zlasti, da bi bilo treba preprečiti selitev zaposlenih iz enega centra v drugega, ki se uporablja kot posebna strategija za prisilna množična odpuščanja;

6.  priznava, da regionalno in lokalno gospodarstvo le počasi okrevata po velikih težavah, ki so bile posledica gospodarske in finančne krize, ter da se zaradi množičnih odpuščanj lahko pojavi tveganje zaustavitve ali prekinitve tega okrevanja; poudarja ključni pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, kot so tisti, ki se sofinancirajo iz ESPG, in so namenjeni izogibanju temu pojavu;

7.  ugotavlja, da je 79 % upravičencev žensk in da je velika večina starih med 30 in 55 let; obžaluje, da ni bilo mogoče najti izvedljive rešitve, da bi se preprečila njihova odpustitev, zlasti glede na dejstvo, da je za ženske v tej starostni skupini malo verjetno, da bodo ostale in napredovale na trgu dela zaradi težav pri iskanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, kar je povezano z njihovimi odgovornostmi nepoklicnih negovalk ter pomanjkanjem enakih možnosti na delovnem mestu;

8.  poudarja, da bi bilo treba pri usposabljanju in drugih prilagojenih storitvah v celoti upoštevati značilnosti te skupine delavcev, zlasti velik delež žensk; pozdravlja vključitev približno 680 000 EUR za povračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb;

9.  pozdravlja dejstvo, da so začeli italijanski organi prilagojene storitve za upravičence do pomoči izvajati 6. aprila 2017, in sicer pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

10.  ugotavlja, da Italija načrtuje osem vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer: (i) individualno usmerjanje, (ii) pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, (iv) boni za ponovno zaposlitev, (v) pomoč za podjetništvo, (vi) prispevek za ustanovitev podjetja, (vii) povračilo stroškov za skrbnike vzdrževanih oseb, in (viii) povračilo stroškov mobilnosti; ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 17,4 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  pozdravlja ustanovitev odbora, ki ga sestavljajo ministrstvo za gospodarski razvoj (MiSE(4)), nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja (ANPAL(5)), dežela Lacij in sindikati, za opredelitev strategije in ukrepov v podporo nekdanjim delavcem Almavive ter pripravo usklajenega svežnja prilagojenih storitev;

12.  razume, da gre pri uporabi bonov za ponovno zaposlitev za novost, ki je bila doslej uporabljena le v enem primeru; poudarja, da je pomembno v celoti oceniti učinkovitost takšnih ukrepov, ko bo minilo dovolj časa, da bodo podatki na razpolago;

13.  poudarja, da so italijanski organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala podpora iz drugih finančnih instrumentov Unije, da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo samo iz Evropskega socialnega sklada ali z nacionalnimi sredstvi;

14.  želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih podpira ESPG, predvideti prihodnji razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  pozdravlja zavezanost italijanske vlade k določitvi novega pravnega okvira za telekomunikacijske delavce, da bi preprečili nadaljnje primere, kot je ta, ki je predmet vloge EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  poziva Komisijo, naj naroči nacionalnim organom, naj v prihodnjih predlogih zagotovijo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

18.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s Prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/2192.)

Pravno obvestilo