Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0050(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0338/2016

Indgivne tekster :

A8-0338/2016

Forhandlinger :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0425

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 58k
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0082),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0061/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 13. juli 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A8-0338/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 389 af 21.10.2016, s. 93.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF
P8_TC1-COD(2016)0050

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/2397.)

Juridisk meddelelse