Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2017

Predkladané texty :

A8-0077/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0426

Prijaté texty
PDF 328kWORD 56k
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0283),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0194/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským parlamentom, českou Poslaneckou snemovňou, rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0077/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 100.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004
P8_TC1-COD(2016)0148

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2394.)

Právne oznámenie