Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0332/2017

Внесени текстове :

A8-0332/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0429

Приети текстове
PDF 468kWORD 49k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Период за приемане на делегирани актове ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0136),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0116/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 27 октомври 2017 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0332/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 67.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове
P8_TC1-COD(2017)0060

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/2380.)

Правна информация