Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0060(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0332/2017

Indgivne tekster :

A8-0332/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0429

Vedtagne tekster
PDF 243kWORD 43k
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Perioden for vedtagelse af delegerede retsakter ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0136),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0116/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. oktober 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0332/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 345 af 13.10.2017, s. 67.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter
P8_TC1-COD(2017)0060

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/2380.)

Juridisk meddelelse