Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0060(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0332/2017

Ingediende teksten :

A8-0332/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0429

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 42k
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2017 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0136),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0116/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 juli 2017(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 27 oktober 2017 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0332/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 345 van 13.10.2017, blz. 67.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen
P8_TC1-COD(2017)0060

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2017/2380.)

Juridische mededeling