Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0328/2017

Predkladané texty :

A8-0328/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0449

Prijaté texty
PDF 291kWORD 54k
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2016
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2017 o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016 (2017/2126(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2016,

–  so zreteľom na článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na články 24 a 228 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 41 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 42 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe(2) prijatý Európskym parlamentom 6. septembra 2001,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 220 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0328/2017),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 17. mája 2017 a ombudsmanka pani Emily O’Reillyová predložila správu Výboru pre petície 30. mája 2017 v Bruseli;

B.  keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí;

C.  keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti a že každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie; keďže zabezpečenie toho, aby sa občanom EÚ poskytovali kvalitné služby a aby EÚ reagovala na ich potreby a obavy, má zásadný význam pre ochranu občianskych práv a základných slobôd;

D.  keďže v článku 41 ods. 1 Charty základných práv sa stanovuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

E.  keďže článok 43 charty stanovuje, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

F.  keďže hlavnou prioritou európskeho ombudsmana je zabezpečiť, aby sa práva občanov dodržiavali v plnom rozsahu, a keďže právo na dobrú správu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie odzrkadľuje najvyššie normy;

G.  keďže v roku 2016 požiadalo ombudsmanku o pomoc 15 797 občanov, z ktorých 12 646 dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webovom sídle a zo zvyšných žiadostí bolo 1 271 presmerovaných na iné informácie a 1 880 spracovala ombudsmanka ako sťažnosti;

H.  keďže z celkového počtu 1 880 sťažností, ktoré v roku 2016 spracoval úrad ombudsmana, spadalo 711 do jeho pôsobnosti a 1 169 do nej nespadalo;

I.  keďže v roku 2016 ombudsmanka otvorila 245 vyšetrovaní, z ktorých 235 vychádzalo zo sťažností a v 10 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu, a uzavrela 291 vyšetrovaní (278 na základe sťažností a 13 z vlastnej iniciatívy); keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (58,8 %), ďalej agentúr EÚ (12,3 %), Európskeho parlamentu (6,5 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (5,7 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (4,5 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (0,8 %) a iných inštitúcií (11,4 %);

J.  keďže ombudsmanka každoročne dostáva od jednotlivcov a organizácií veľké množstvo sťažností na administratívu EÚ a keďže tri hlavné témy týkajúce sa vyšetrovaní, ktoré ombudsmanka uzavrela v roku 2016, boli: transparentnosť a prístup k informáciám a dokumentom (29,6 %); dobrá správa personálnych otázok EÚ (28,2 %) a kultúra služieb (25,1 %); keďže ďalšie obavy zahŕňajú správne používanie diskrečnej právomoci, a to aj v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti, riadne finančného hospodárenie s grantmi a zmluvami EÚ a dodržiavanie procesných a základných práv; keďže relevantnosť týchto otázok zdôrazňuje ústrednú úlohu ombudsmanky pri zabezpečovaní plnej transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesov a správy na úrovni EÚ s cieľom chrániť práva občanov a posilniť ich dôveru a dôveru verejnosti;

K.  keďže v rámci svojej strategickej činnosti v roku 2016 úrad ombudsmana uzavrel päť strategických vyšetrovaní a otvoril štyri nové, ktoré sa okrem iných tém týkali možných konfliktov záujmov osobitných poradcov a oneskorenia v testovaní chemikálií, a okrem toho otvoril 10 nových strategických iniciatív;

L.  keďže ombudsmanka začala rozsiahle strategické vyšetrovanie toho, akým spôsobom Komisia vykonáva vymenúvanie a posúdenie konfliktu záujmov jej osobitných poradcov, ktorí často pracujú pre klientov zo súkromného sektora a zároveň pre EÚ;

M.  keďže ombudsmanka otvorila vyšetrovanie týkajúce sa kódexu správania členov Správnej rady Európskej investičnej banky (EIB), pričom skonštatovala, že tento kódex nestanovuje povinnosť predložiť vyhlásenie o záujmoch alebo zverejniť finančné záujmy;

N.  keďže finančná kríza spôsobila hospodársku a sociálnu krízu, čím sa oslabila dôveryhodnosť európskych inštitúcií;

O.  keďže ombudsmanka zistila, že skutočnosť, že Komisia v rokoch 2009 – 2014 nedokázala vyriešiť porušenie kódexu správania bývalým komisárom a riadne nevyšetrila zlučiteľnosť komisárovej pracovnej zmluvy v súkromnom sektore s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o EÚ, predstavuje nesprávny úradný postup; keďže prípady nesprávneho úradného postupu v súvislosti s činnosťami komisárov po skončení ich mandátu, vrátane predsedu Komisie, zvyšujú neistotu občanov voči Komisii;

P.  keďže ombudsmanka spolupracuje aj s inými medzinárodnými organizáciami, napríklad s OSN, a je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého úlohou je ochrana, podpora a monitorovanie vykonávania dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

Q.  keďže podľa prieskumu Flash Eurobarometer o občianstve Európskej únie z marca 2016 až deväť z 10 občanov EÚ (87 %) pozná svoje postavenie občana Únie a svoje právo podávať sťažnosti Európskeho parlamentu, Komisii a ombudsmanovi;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2016 predloženú európskou ombudsmankou a chváli jej jasnú a ľahko čitateľnú podobu s uvedením najdôležitejších skutočností a údajov o činnosti ombudsmanky v roku 2016;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k vynikajúcej práci v oblasti zlepšovania kvality a prístupnosti služieb ombudsmana a k aktívnej a pozitívnej spolupráci s Európskym parlamentom, najmä s Výborom pre petície, ako aj s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ;

3.  uznáva úlohu strategických vyšetrovaní a iniciatív a podporuje vyšetrovania a iniciatívy ombudsmanky, pri ktorých sa z vlastnej iniciatívy usiluje riešiť témy strategického významu vo verejnom záujme európskych občanov; chváli snahu ombudsmanky lepšie pracovať strategickejšie a umožňovať spoločné riešenie prípadov vychádzajúcich zo sťažností s podobným obsahom;

4.  víta odhodlanie ombudsmanky pohotovo a efektívne odpovedať na potreby a obavy občanov EÚ a podporuje nové spôsoby práce a zjednodušený postup riešenia prípadov zavedené v roku 2016, ktoré prinášajú väčšiu pružnosť a efektívnosť a silnejší vplyv na väčší počet občanov;

5.  súhlasí s tým, že súčasné a nebývalé výzvy, ktorým EÚ čelí, ako sú nezamestnanosť, hospodárske a sociálne rozdiely, migračná kríza a vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, si vyžadujú, aby všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, vrátane ombudsmana, pracovali s ešte väčším nasadením a odhodlaním, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň sociálnej spravodlivosti, zodpovednosti, transparentnosti a demokracie na úrovni EÚ;

6.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť sociálny dialóg;

7.  zdôrazňuje, že dôvera medzi občanmi a inštitúciami má v súčasnej ťažkej hospodárskej situácii mimoriadny význam;

8.  konštatuje, že úrad ombudsmana dosiahol druhú najvyššiu mieru dodržiavania jeho rozhodnutí a/alebo odporúčaní; odporúča, aby ombudsmanka zostala aj naďalej ostražitá a zistila, prečo sa jej odporúčania nevykonávajú, a aby informovala Európsky parlament o akýchkoľvek opakujúcich sa prípadoch nedodržiavania predpisov zo strany administratívy EÚ;

9.  poukazuje na skutočnosť, že v roku 2016 ombudsmanka viedla menej vyšetrovaní týkajúcich sa inštitúcií EÚ (v roku 2016 ich bolo 245 oproti 261 v roku 2015); naliehavo vyzýva inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, aby na kritické poznámky ombudsmanky odpovedali a reagovali v primeranom časovom rámci a aby vo väčšej miere uplatňovali odporúčania a rozhodnutia ombudsmanky;

10.  poznamenáva, že väčšina prípadov spracovaných ombudsmankou v roku 2016 bola uzavretá do 12 mesiacov a priemerný čas potrebný na uzavretie vyšetrenia bol 10 mesiacov, pričom len 30 % prípadov bolo uzavretých po 12 alebo viac mesiacoch; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby bez zníženia svojej efektivity práce naďalej zlepšovala svoje pracovné metódy a skrátila čas potrebný na vybavovanie sťažností, najmä v prípadoch, ktoré sú po 12 mesiacoch stále otvorené;

11.  konštatuje, že otázky súvisiace s transparentnosťou, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s transparentnosťou rozhodovacích procesov, transparentnosť lobingu a prístup k dokumentom EÚ, opäť predstavujú najväčší podiel prípadov, ktorými sa ombudsmanka zaoberá, po ktorých nasledujú ďalšie problémy týkajúce sa širokej škály otázok, ako sú porušovanie základných práv, etické otázky a zmluvy a granty EÚ;

12.  zdôrazňuje zásadnú úlohu transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a inštitucionálnych kontrol a rovnováhy v činnosti inštitúcií EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako 20 % všetkých otázok predložených ombudsmanke sa dlhodobo týka transparentnosti a prístupu k informáciám a dokumentom, čo tak už roky ostáva dôležitým predmetom záujmu občanov EÚ; vyzýva inštitúcie EÚ, aby proaktívne zverejňovali informácie a dokumenty s cieľom zvýšiť transparentnosť a znížiť prípady nesprávneho úradného postupu;

13.  domnieva sa, že maximálna transparentnosť a prístup k dokumentom inštitúcií EÚ musí byť pravidlom; pripomína judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v ktorej sa uvádza, že občania Únie majú právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov a ďalších agentúr Únie a že možné odchýlky a výnimky z tohto práva by sa mali vždy zvážiť vzhľadom na zásady transparentnosti a demokracie ako predpoklad uplatňovania ich demokratických práv; domnieva sa, že je potrebná revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001, aby sa uľahčila prácu ombudsmana pri kontrole udeľovania prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

14.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU Pilot v súvislosti s prijímanými petíciami a postupy v rámci projektu EU Pilot, ako aj postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré už boli uzavreté; zdôrazňuje význam pravidelnej spolupráce Komisie s Európskym parlamentom; nabáda ombudsmanku, aby pokračovala v strategickom vyšetrovaní transparentnosti Komisie pri vybavovaní sťažností na nesplnenie povinnosti v rámci postupov projektu EU Pilot, a naliehavo ju vyzýva, aby túto vec aj v roku 2017 vyšetrovala odhodlane a pozorne; domnieva sa, že neodôvodnené prieťahy pri vybavovaní začatých postupov v prípade nesplnenia povinnosti a postupov v rámci projektu EU Pilot by sa takisto mohli považovať za nesprávny úradný postup;

15.  chváli odhodlanie ombudsmanky dosahovať najvyššiu úroveň transparentnosti v procese rozhodovania v EÚ; zdôrazňuje potrebu monitorovať vykonávanie odporúčaní ombudsmanky v oblasti transparentnosti v trialógoch; vyzýva Radu a Komisiu, aby zverejňovali príslušné informácie týkajúce sa rozhodnutí prijatých v trialógoch; opätovne pripomína, že je potrebné úplná a posilnená transparentnosť obchodných dohôd a rokovaní a žiada ombudsmanku, aby sa naďalej usilovala monitorovať transparentnosť rokovaní o všetkých obchodných dohodách EÚ s tretími krajinami, pričom je potrebné dbať na to, aby sa tým neoslabovala rokovacia pozícia EÚ;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pri rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie je dôležitá transparentnosť zo strany všetkých inštitúcií EÚ bez toho, aby sa ohrozila rokovacia pozícia strán; žiada ombudsmanku, aby monitorovala dodržiavanie transparentnosti v celom procese rokovaní o vystúpení;

17.  vyzýva na väčšiu transparentnosť v procese hospodárskych a finančných rozhodnutí EÚ, najmä v oblasti dohľadu nad bankami zo strany Európskej centrálnej banky; okrem toho podporuje odporúčania ombudsmanky na zvýšenie transparentnosti EIB a Euroskupiny a na posilnenie ich vnútorných etických pravidiel, pričom uznáva jej nedávne úsilie v tejto súvislosti a skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa na Euroskupinu nevzťahuje, pretože nie je inštitúciou ani orgánom v zmysle zmlúv; vyzýva na dodržiavanie odporúčaní ombudsmanky týkajúcich sa preskúmania mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností a zdôrazňuje význam nezávislého mechanizmu na vybavovanie sťažností; vyzýva ombudsmanku, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní, aby nový mechanizmus EIB na vybavovanie sťažností zostal dôveryhodný a účinný a bol v súlade so zásadami funkčnej nezávislosti, transparentnosti, prístupu, včasnosti a primeraných zdrojov;

18.  vyjadruje plnú podporu prvoradému cieľu ombudsmanky prispieť k posilneniu štruktúr a inštitútov zodpovednosti a transparentnosti na úrovni EÚ a zvýšiť kvalitu demokracie v Európe;

19.  všíma si zistenia ombudsmanky o nesprávnom úradnom postupe v súvislosti s kódexom správania členov Komisie; zdôrazňuje význam vysokého morálneho a etického štandardu v správe EÚ a berie na vedomie rozhodnutie Komisie predĺžiť obdobie, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, na dva roky a v prípade bývalých predsedov Komisie na tri roky, no je pevne presvedčený, že na inštitúcie EÚ vrátane politikov aj zamestnancov EÚ sa musia vzťahovať prísnejšie etické pravidlá s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti správať sa čestne a rozvážne, ako aj úplnú nezávislosť od súkromného sektora; vyzýva Komisiu, aby zaručila iniciatívne zverejňovanie a plnú transparentnosť v súvislosti so zamestnaním bývalých komisárov po ukončení funkčného obdobia; podporuje odporúčania ombudsmanky na ďalšiu revíziu kódexu v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy vytvorením jasnejších a jednoducho uplatniteľných pravidiel zabezpečujúcich dôveryhodnosť, nestrannosť a neprítomnosť konfliktu záujmov v každom jednotlivom prípade; nabáda ombudsmanku, aby ďalej dohliadala na úroveň nezávislosti ad hoc etického výboru Komisie a hodnotila ju;

20.  berie na vedomie kroky Komisie v reakcii na odporúčania ombudsmanky o tom, ako vykonávať personálne pravidlá EÚ na riešenie tzv. javu otáčavých dverí, a s potešením očakáva následné vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na posúdenie fungovania nových pravidiel v praxi;

21.  vyzýva ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala včasné zverejňovanie mien všetkých úradníkov EÚ zapojených do prípadov „efektu otáčavých dverí“ a zaručovala plnú transparentnosť v súvislosti so všetkými súvisiacimi informáciami;

22.  podporuje odhodlanie ombudsmanky zvyšovať transparentnosť lobingu v EÚ a vyzýva Komisiu, aby plne uplatňovala návrhy ombudsmanky na skvalitnenie registra transparentnosti EÚ a jeho pretvorenie na povinný centrálny uzol transparentnosti pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ; zdôrazňuje, že by sa mali na tento účel prijať opatrenia a vypracovať koherentné a účinné pracovné plány; zdôrazňuje význam väčšej transparentnosti, a to aj v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa financovania, záujmových skupín a finančných záujmov;

23.  víta strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na spôsob, ako Komisia posudzuje konflikty záujmov svojich osobitných poradcov; vyzýva Komisiu, aby plne vykonávala odporúčania ombudsmanky týkajúce sa postupu vymenúvania osobitných poradcov, aby posudzovala všetky potenciálne konflikty záujmov pred vymenovaním aj po ňom a aby poskytovala verejnosti prístup a informácie, pokiaľ ide o dokumenty a schôdze;

24.  podporuje strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na expertné skupiny Komisie; naliehavo žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, že v nových predpisoch Komisie budú stanovené lepšie postupy na riešenie konfliktov záujmov a vyvážené a rovnocenné zastúpenie všetkých zainteresovaných strán, vrátane tých z občianskej spoločnosti, a že všetci experti sa budú uvádzať v registri transparentnosti EÚ;

25.  berie na vedomie pozíciu Komisie v oblasti transparentnosti jej stretnutí s lobistami v oblasti tabakového priemyslu a opatrenia jej Generálneho riaditeľstva pre zdravie v oblasti transparentnosti; opakovane zdôrazňuje svoju výzvu adresovanú Komisii, aby zmenila svoje postupy a zabezpečila plnú transparentnosť svojej činnosti uverejňovaním údajov o všetkých stretnutiach s lobistami alebo ich právnymi zástupcami, ako aj zápisníc z týchto stretnutí online v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT);

26.  víta praktické odporúčania ombudsmanky týkajúce sa interakcie úradníkov verejnej správy s lobistami; naliehavo vyzýva ombudsmanku na zvýšenie informovanosti o týchto odporúčaniach medzi zamestnancami všetkých inštitúcií EÚ prostredníctvom vzdelávacích školení, seminárov a súvisiacich podporných opatrení a vyzýva všetky inštitúcie EÚ na vykonávanie kódexu dobrej správnej praxe ombudsmanky a opatrení Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT) v oblasti transparentnosti; opakuje svoju výzvu na účinné zlepšenie kódexu dobrej správnej praxe prostredníctvom prijatia príslušného záväzného nariadenia počas tohto legislatívneho obdobia;

27.  oceňuje strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na prístup k dokumentom, ktoré sa týkajú prípravných orgánov Rady vrátane jej výborov, pracovných skupín a Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), pri rokovaniach o návrhov legislatívnych aktov EÚ; nabáda ombudsmanku, aby vyzvala Radu na zlepšenie transparentnosti jej stretnutí so zainteresovanými stranami a prijatých rozhodnutí, na dodržiavanie požiadaviek na prístup k dokumentom a na poskytovanie tohto prístupu včas a bezodkladne;

28.  vyjadruje pochvalu ombudsmanke za jej prácu pri riešení otázok všeobecného verejného záujmu, ako sú základné práva, bezpečnosť a účinnosť liekov, ochrana životného prostredia a zdravia a zabezpečenie proti environmentálnym rizikám; vyzýva ombudsmanku, aby nadviazala na svoje návrhy Európskej chemickej agentúre týkajúce sa odrádzajúcich faktorov v súvislosti s testovaním na zvieratách pri registrácii nových kozmetických výrobkov na trhu a na návrh Európskemu úradu pre výber pracovníkov (EPSO) týkajúci sa uplatňovania zásad vyššej moci a transparentnosti pri výberových konaniach EPSO;

29.  berie na vedomie skúsenosti ombudsmanky pri riešení prípadov nesprávneho úradného postupu v inštitúciách EÚ spojených so sexuálnym obťažovaním a zneužívaním na pracovisku, ako tomu bolo v súvislosti so sťažnosťou 1283/2012/AN; so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu a na svoje rozhodnutie vytvoriť pracovnú skupinu nezávislých odborníkov, ktorá posúdi prípady sexuálneho obťažovania a zneužívania v Európskom parlamente, vyzýva ombudsmanku, aby tiež preskúmala prípady sexuálneho obťažovania a zneužívania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ a aby vydala odporúčania a poskytla osvedčené postupy na predchádzanie novým prípadom v inštitúciách EÚ;

30.  podporuje úlohu ombudsmanky pri formovaní proaktívnej a transparentnej politiky v oblasti klinického skúšania vykonávaného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a najmä odporúčania ombudsmanky týkajúce sa schválenia lieku Humira, jedného z najpredávanejších liekov vo svete, ktorý sa používa na liečbu Crohnovej choroby; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala EMA a zabezpečila, aby spĺňala najvyššie normy transparentnosti a prístupu k informáciám o klinickom skúšaní, najmä tie, ktoré sú vo verejnom záujme a ktoré majú praktický význam pre lekárov, pacientov a výskumných pracovníkov;

31.  vyzýva ombudsmanku, aby ďalej prešetrila postupy v agentúrach EÚ s osobitným zameraním na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsku chemickú agentúru, pokiaľ ide o dokumenty týkajúce sa spoločnosti Monsanto a možné dôsledky z hľadiska mlčanlivosti a konfliktu záujmov;

32.  víta vyšetrovania ombudsmanky zamerané na sťažnosti osôb so zdravotným postihnutím a podporuje jej činnosť ako aktívnej účastníčky rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jej príspevok k vykonávaniu európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia; opätovne potvrdzuje, že plne podporuje úplné vykonávanie dohovoru na úrovni EÚ;

33.  žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia pri ďalšej revízii nástroja európskej iniciatívy občanov zohľadní jej návrhy a odporúčania s cieľom zaručiť, aby postupy a podmienky požadované v súvislosti s európskymi iniciatívami občanov boli skutočne jasné, jednoduché, ľahko uplatniteľné a primerané;

34.  vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia prispeje k vytvoreniu infraštruktúry s právnym poradenstvom v oblasti európskej iniciatívy občanov a k vytvoreniu právneho rámca, ktorý by chránil členov európskej iniciatívy občanov;

35.  pripomína, že oznamovatelia sú veľmi dôležití pri odhaľovaní prípadov nesprávnych úradných postupov, a podporuje opatrenia zamerané na podporu oznamovania a zlepšenie ochrany oznamovateľov pred odvetou, a vyzýva ombudsmanku na ďalšie posúdenie uplatňovania nových vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania  inštitúciách EÚ; podporuje kroky nadväzujúce na vyšetrovania ombudsmanky z roku 2015 súvisiace s vnútornými pravidlami inštitúcií EÚ týkajúcimi sa oznamovania; víta vlastné pravidlá ombudsmanky v tejto oblasti a nabáda ďalšie európske inštitúcie, aby ich použili ako usmernenie; opakuje svoju výzvu na prijatie horizontálnych právnych predpisov EÚ na ochranu oznamovateľov, v ktorých sa stanovia vhodné kanály a postupy na nahlasovanie všetkých foriem nesprávneho úradného postupu, ako aj minimálne primerané záruky a právna ochrana na všetkých úrovniach pre dotknutých jednotlivcov;

36.  navrhuje preskúmanie štatútu európskeho ombudsmana s cieľom posilniť jeho postavenie tak, aby mohol prešetrovať údajné nedodržiavanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií a orgánov EÚ a prijímať rozhodnutia o sprístupnení príslušných dokumentov;

37.  víta iniciatívu ombudsmanky identifikovať najlepšie postupy v správe EÚ a zviditeľniť ich pred verejnosťou prostredníctvom ceny ombudsmana za dobrú správu vecí verejných;

38.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi prostredníctvom európskej siete ombudsmanov; podporuje myšlienku usporiadania prvej výročnej konferencie európskej siete ombudsmanov v roku 2016 v Bruseli, ako aj odhodlanie Komisie s touto sieťou účinnejšie spolupracovať;

39.  je otvorený myšlienke budúceho usporadúvania výročných konferencií európskej siete ombudsmanov v priestoroch Európskeho parlamentu vzhľadom na priame väzby medzi Výborom pre petície a európskym ombudsmanom;

40.  pripomína, že Európska sieť ombudsmanov by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri obhajovaní práv občanov EÚ počas rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

41.  chváli ombudsmanku za stretnutia s jednotlivými vnútroštátnymi ombudsmanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a podnikateľskými organizáciami; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby takéto stretnutia uskutočnila vo všetkých členských štátoch a aby tak prispela k väčšej informovanosti o tom, čo môže úrad európskeho ombudsmana urobiť pre európskych občanov a podniky;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 331.

Právne oznámenie