Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2231(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0366/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0366/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0457

Usvojeni tekstovi
PDF 448kWORD 51k
Četvrtak, 30. studenog 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/005 FI/Retail
P8_TA(2017)0457A8-0366/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8‑0366/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2017/005 FI/Retail za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1 660 radnika proglašeno viškom u trima poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) u regijama druge razine NUTS-a u Finskoj (Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi i Pohjois- ja Itä-Suomi); budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1 500 otpuštenih radnika;

D.  budući da je za financijski nadzor djelovanja koja podupire EGF odgovorna predmetna država članica, kao što je utvrđeno člankom 21. stavkom 1. Uredbe o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 499 360 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 4 165 600 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele finske vlasti, nakon čega je 23. listopada 2017. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da Finska smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, a posebno zbog eksponencijalnog rasta međunarodne internetske trgovine; posebno napominje da su doprinijeli porast internetske prodaje maloprodajnih proizvoda u Finskoj te popularnost neeuropskih internetskih trgovina među finskim potrošačima doprinijeli konstantnom padu prodaje u tradicionalnim robnim kućama u Finskoj od 2014.;

4.  napominje da su otpuštanjima do kojih je došlo u dvama finskim lancima robnih kuća pogođene sve četiri regije razine NUTS 2 u Finskoj; uviđa da su takve robne kuće zbog rasta internetske trgovine, promjena kupovnih navika i slabljenja povjerenja potrošača suočene sa smanjenjem profitabilnosti i novčanih tokova;

5.  podsjeća da je do otpuštanja došlo u dvama velikim finskim lancima robnih kuća i jednom društvu kćeri koji su od 2015. suočeni s ozbiljnim problemima u pogledu smanjenja profitabilnosti i novčanih tokova izazvanima rastom internetske trgovine, promjenama kupovnih navika i slabljenjem povjerenja potrošača; žali zbog toga što su početkom 2017. dva predmetna poduzeća u potpunosti prestala s poslovanjem;

6.  svjestan je činjenice da je istodobno u tijeku velika promjena u pogledu prirode rada u maloprodaji, odnosno da se sve više traže radnici na skraćeno radno vrijeme koji posjeduju nove vještine poput poznavanja informatičkih tehnologija, predviđanja, analize podataka, komunikacije, poznavanja navika potrošača i logistike; žali zbog činjenice da je 43 % zaposlenika u maloprodajnom sektoru u Finskoj starije od 45 godina i da oni ne posjeduju te vještine; smatra da su prepreke zapošljavanju osoba starijih od 50 godina važno pitanje i sa zanimanjem iščekuje ocjenu pilot-projekata za profesionalno usmjeravanje koji su uvedeni za tu skupinu otpuštenih radnika;

7.  naglašava da je veliki broj otpuštenih radnika stariji od 55 godina i da je među njima 76 % žena; u tom smislu uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada; pozdravlja činjenicu da je posebna pozornost obraćena na to da predložene mjere budu prilagođene konkretnim potrebama ciljanih skupina;

8.  konstatira da Finska priprema sedam vrsta mjera za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom: mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) mjere za zapošljavanje i druge poslovne mjere, (iii) tečajevi za strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za razvojne tvrtke (start-up), (v) pilot-projekti za profesionalno usmjeravanje (vi) subvencija za plaće i (vii) naknade za putne troškove i troškove smještaja; pozdravlja pilot-projekte za profesionalno usmjeravanje unutar kojih će se razmotriti fizička, psihička i druga pitanja koja bi mogla otežati ponovno zapošljavanje korisnika starijih od 50 godina; napominje da su za kontrolu i izvješćivanje dodijeljena dostatna sredstva;

9.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 22,05 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

10.  potvrđuje da je nakon savjetovanja s predstavnicima centara za gospodarski razvoj, promet i zaštitu okoliša u regijama Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa i Varsinais-Suomi te Ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj regije Uusimaa pripremljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika;

11.  napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

12.  podsjeća na to da bi se pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

13.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

14.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

15.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

16.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Finske – EGF/2017/005 FI/Retail)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2018/7.)

Pravna napomena