Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2231(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0366/2017

Pateikti tekstai :

A8-0366/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0457

Priimti tekstai
PDF 341kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“
P8_TA(2017)0457A8-0366/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ypač į jo 12 straipsnį(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0366/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2017/005 FI/Retail“ dėl finansinės EGF paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytus intervencijos kriterijus po to, kai 1 660 darbuotojų buvo atleisti iš trijų įmonių, veikiančių darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), NUTS 2 lygmens Vakarų Suomijos, Helsinkio-Ūsimos, Pietų Suomijos ir Šiaurės ir Rytų Suomijos regionuose; kadangi numatoma, kad taikant priemones dalyvaus 1 500 atleistų darbuotojų;

D.  kadangi, kaip nustatyta EGF reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, už finansinę EGF remiamų veiksmų kontrolę yra atsakinga susijusi valstybė narė;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos sąlygos ir kad Suomija turi teisę gauti finansinę 2 499 360 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendros sumos, siekiančios 4 165 600 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Suomijos valdžios institucijų termino, 2017 m. spalio 23 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie atliktą vertinimą pranešė Parlamentui;

3.  pažymi, kad Suomija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl smarkaus tarptautinės internetinės prekybos augimo; ypač pažymi, kad dėl išaugusio mažmeninių produktų pardavimo internetu masto Suomijoje ir dėl ne ES interneto parduotuvių populiarumo tarp Suomijos vartotojų nuo 2014 m. nuolat mažėja pardavimo mastas tradiciniuose Suomijos prekybos centruose;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad visus keturis Suomijos NUTS 2 lygio regionus paveikė darbuotojų atleidimas iš dviejų didžiausių Suomijos prekybos centrų tinklų; pripažįsta, kad tokios parduotuvės dėl e. prekybos augimo, besikeičiančių apsipirkimo įpročių ir menko vartotojų pasitikėjimo ekonomika susidūrė su mažėjančiu pinigų srautu ir pelningumu;

5.  primena, kad atleidimai iš darbo vyko dviejose didžiausiose Suomijos prekybos centrų grandinėse ir vienoje patronuojamojoje įmonėje, kurios nuo 2015 m. dėl išaugusios e. prekybos, kintančių apsipirkimo įpročių ir menko vartotojų pasitikėjimo ekonomika patiria didelių problemų, susijusių su pelningumo mažėjimu ir grynųjų pinigų srautų prastėjimu; apgailestauja dėl to, kad 2017 m. pradžioje dvi iš susijusių įmonių buvo priverstos visiškai nutraukti veiklą;

6.  taip pat suvokia, kad labai pasikeitė su mažmenine prekyba susijusių darbo vietų pobūdis: vis dažniau įdarbinama ne visai darbo dienai ir šiose darbo vietose reikalingi nauji įgūdžiai, pvz., IT, prognozavimo, duomenų analizės, komunikacijos, vartotojų informavimo gebėjimų ir logistikos žinių; apgailestauja, kad 43 % Suomijos mažmeninės prekybos darbuotojų, kurie yra vyresni nei 45 m. amžiaus, šių įgūdžių trūksta; mano, kad vyresnių nei 50 m. asmenų kliūtys susirasti darbą yra svarbi problema, ir susidomėjęs laukia šiai atleistų darbuotojų grupei skirtų bandomųjų konsultuojamojo ugdymo projektų vertinimo;

7.  pabrėžia, kad daug atleistų darbuotojų yra vyresni kaip 55 metų ir daugiau kaip 76 % yra moterys; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką; palankiai vertina tai, kad ypatingas dėmesys buvo skiriamas siūlomų priemonių pritaikymui prie tikslinių grupių konkrečių poreikių;

8.  pažymi, kad Suomija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, taikyti septynių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir kitas su verslu susijusias priemones, iii) kursus, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) darbo užmokesčio subsidiją, vi) išmoką kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms; palankiai vertina planuojamus bandomuosius konsultuojamojo ugdymo projektus, skirtus spręsti fizinėms, psichinėms ar kitokioms problemoms, dėl kurių vyresniems kaip 50 metų amžiaus paramos gavėjams gali būti sunku vėl įsidarbinti; pažymi, kad pakankamai lėšų skirta kontrolei ir ataskaitų teikimui;

9.  pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 22,05 % visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 % riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

10.  pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su Ūsimos, Pirkanmos, Šiaurės Pohjanmos ir Pietvakarių Suomijos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų atstovais ir su Ūsimos užimtumo ir ekonominės plėtros tarnyba, taip pat įmonės ir profesinių sąjungų atstovais;

11.  pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

12.  primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikalingus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

15.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

16.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/005 FI/Retail“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/7.)

Teisinis pranešimas