Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2044(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0359/2017

Indgivne tekster :

A8-0359/2017

Forhandlinger :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Afstemninger :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0458

Vedtagne tekster
PDF 682kWORD 77k
Torsdag den 30. november 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Budgetproceduren for 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 30. november 2017 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som led i budgetproceduren (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer hertil (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, vedtaget af Kommissionen den 29. juni 2017 (COM(2017)0400),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2018 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, forelagt af Kommissionen den 16. oktober 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1) og de vedtagne budgetændringer,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90 og 91,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A8-0359/2017),

1.  godkender Forligsudvalgets fælles udkast, som samlet består af de følgende dokumenter:

   en liste over de budgetposter, der ikke er blevet ændret i forhold til budgetforslaget eller Rådets holdning;
   tal efter udgiftsområde i den finansielle ramme;
   tal for hver enkelt budgetpost;
   et konsolideret dokument med tallene og den endelige tekst for alle de budgetposter, der er blevet ændret under forligsproceduren;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Rådets og Kommissionens ensidige erklæringer, der er knyttet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0408.
(2) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

18.11.2017

ENDELIG

Budget 2018 – Bestanddelene i de fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele:

1.  Budget 2018

2.  Budget for 2017 – Ændringsbudget nr. 6/2017

3.  Erklæringer

Oversigt

A.  Budget 2018

Bestanddelene i de fælles konklusioner:

—  Det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger på 2018-budgettet er sat til 160 113,5 mio. EUR. Dette giver samlet set en margen under FFR-lofterne for 2018 på i alt 1 600,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

—  Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2018-budgettet er sat til 144 681,0 mio. EUR.

—  Fleksibilitetsinstrumentet for 2018 mobiliseres for et beløb på 837,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab.

—  Den samlede margen for forpligtelser andrager 1 113,7 mio. EUR for udgiftsområde 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse og udgiftsområde 1b Økonomisk, Social og Territorial Samhørighed.

—  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017(1) vil blive ændret for at justere udligningsmodellen, således at udligningen under udgiftsområde 5 Administration i 2018 reduceres fra 570 mio. EUR til 318 mio. EUR og forhøjes tilsvarende med 252 mio. EUR for samme udgiftsområde i 2020.

—  Betalingsbevillingerne for 2018, der vedrører mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet i 2014, 2017 og 2018, anslås af Kommissionen til 678,3 mio. EUR.

B.  Budget 2017

I overensstemmelse med bestanddelene i de fælles konklusioner accepteres forslag til ændringsbudget nr. 6/2017 som foreslået af Kommissionen.

1.  Budget 2018

1.1.  "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringer i forbindelse med deres respektive behandling.

Forligsudvalget er for de øvrige budgetposter blevet enige om de konklusioner, der fremgår af afsnit 1.2 til 1.7 nedenfor.

1.2.  Horisontale spørgsmål

Decentrale organer

EU's bidrag (i forpligtelses- og i betalingsbevillinger og antallet af stillinger) til alle decentrale agenturer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018 med undtagelse af:

—  Under udgiftsområde 3:

o Den Europæiske Politienhed (Europol, budgetartikel 18 02 04), hvortil der tildeles 10 yderligere stillinger og forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 3 690 000 EUR.

o Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO, budgetartikel 18 03 02), hvortil forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 5 000 000 EUR.

o Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust, budgetartikel 33 03 04), hvortil der tildeles 5 yderligere stillinger og forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 1 845 000 EUR.

—  Under udgiftsområde 1a:

o Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA, budgetartikel 02 05 11), hvortil der tildeles 5 yderligere stillinger og forpligtelses- og betalingsbevillingerne forhøjes med 345 000 EUR.

o Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA, budgetartikel 12 02 06), hvortil niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillinger og antallet af stillinger reduceres til niveauet i budgetforslaget.

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelses- og betalingsbevillinger og antallet af stillinger) til forvaltningsorganerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget for 2018 som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået enighed om en omfattende pakke med 87 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger til et samlet beløb på 100,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Parlamentet ud over den forberedende foranstaltning, som Kommissionen foreslog i budgetforslaget for 2018.

Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastsat i finansforordningen.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, men med de justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

1.1.11

Europæiske satellitbaserede navigationssystemer (EGNOS og Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Udvikling og levering af globale satellitbaserede radionavigationsinfrastrukturer og -tjenester (Galileo) senest i 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Levering af satellittjenester til forbedring af GPS-systemet og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (Egnos)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Det europæiske solidaritetskorps (ESC)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Det europæiske solidaritetskorps

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horisont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Førerposition i rummet

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Øget innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Udvikle et ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det Europæiske Forskningsråd

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Førerposition inden for nanoteknologi, avancerede materialer, laserteknologi, bioteknologi og avanceret produktions- og forarbejdningsteknologi

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og problemfrit

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

SMV-instrument

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Overgang til et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme)

 

 

15 000 000

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Told, Fiscalis og bekæmpelse af svig

 

 

-1 365 232

14 02 01

Støtte til toldunionens funktion og modernisering

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Forbedring af skattesystemernes virkemåde

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Connecting Europe-faciliteten (CEF) – Energi

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Unionens bidrag til finansielle instrumenter for at skabe et klima, der er mere befordrende for private investeringer i energiprojekter.

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentrale organer

 

 

-3 965 555

02 05 11

Det Europæiske GNSS-Agentur

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Støtte til standardiseringsaktiviteter udført af CEN, Cenelec og ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Levering af statistiske oplysninger af høj kvalitet, gennemførelse af nye metoder til udarbejdelse af europæiske statistikker og styrkelse af partnerskabet inden for det europæiske statistiske system

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

-2 900 000

01 02 01

Koordinering og overvågning af og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Aktiviteter til støtte for den europæiske transportpolitik og passagerers rettigheder, herunder kommunikationsaktiviteter

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

I alt

 

 

155 840 213

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 22 001,5 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a på 21 239 mio. EUR, og anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser fastsættes til 762,5 mio. EUR.

Udgiftsområde 1b - Økonomisk, social og territorial samhørighed

Forpligtelsesbevillingerne fastsættes på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, men med den justering, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

1.2.5

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik supplerende tilskud)

 

 

116 666 667

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

7 700 000

 

I alt

 

 

124 366 667

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 55 532,2 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b på 55 181 mio. EUR, og anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser fastsættes til 351,2 mio. EUR.

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: Naturressourcer

Forpligtelsesbevillingerne fastsættes på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, men med de justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

2.0.10

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Grundbetalingsordningen

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

15 600 000

 

I alt

 

 

-214 300 000

Faldet i forpligtelsesbevillingerne kan fuldt ud tilskrives højere formålsbestemte indtægter til rådighed fra EGFL-overskuddet af 31. oktober 2017, som vil dække hele sektorens behov som ajourført i ændringsskrivelse nr. 1/2018. Blandt disse ajourførte behov øger ændringsskrivelse nr. 1/2018 betalingerne til:

—  Unge landbrugere med 34 mio. EUR (konto 05 03 01 13),

—  Landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, med 95 mio. EUR (konto 05 03 01 11),

—  Andre foranstaltninger for svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter med 60 mio. EUR (konto 05 02 15 99)

—  Nationale støtteprogrammer for vinsektoren med 7 mio. EUR (konto 05 02 09 08) og,

—  Oplagringsforanstaltninger for skummetmælkspulver 2 mio. EUR (konto 05 02 12 02).

Som følge heraf fastsættes aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger på 59 285,3 mio. EUR, hvilket giver en margen på 981,7 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2.

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og unionsborgerskab

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, men med de justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

3.0.11

Kreativt Europa

 

 

3 500 000

15 04 01

Styrke den finansielle kapacitet hos SMV'er og små og meget små organisationer i de europæiske kulturelle og kreative sektorer, samt fremme politikudvikling og nye forretningsmodeller

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Kulturdelprogram — støtte grænseoverskridende aktioner samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Fødevarer og foder

 

 

-6 500 000

17 04 01

Sikre en højere dyresundhedsstatus og et højt beskyttelsesniveau for dyr i Unionen

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Sikre tidlig opdagelse af planteskadegørere og udryddelse af disse

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Sikre en effektiv og pålidelig kontrol

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentrale organer

 

 

10 535 000

18 02 04

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

12 650 000

 

I alt

 

 

20 185 000

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 3 493,2 mio. EUR, hvilket ikke giver nogen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3, og mobiliseringen via fleksibilitetsinstrumentet fastsættes til 351,2 mio. EUR.

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, men med de justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget, og som fremgår af nedennævnte tabel:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Støtte til Tyrkiet - økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Støtte til Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo(2), Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien — politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Støtte til Tyrkiet - politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Støtte til Tyrkiet - økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Det østlige partnerskab — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — bidrag fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Partnerskabsinstrument til samarbejde med tredjelande (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Samarbejde med tredjelande for at fremme Unionens interesser og fælles interesser

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

-1 083 000

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Råvareaftaler

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

1 000 000

19 06 01

Oplysningstiltag vedrørende Unionens eksterne forbindelser

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Evaluering af resultaterne af Unionens bistand, opfølgning og revision

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordinering og oplysning på udviklingsområdet

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

I alt

 

 

-19 183 000

Som følge heraf fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger på 9 568,8 mio. EUR, hvilket giver en margen på 256,2 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 4.

Udgiftsområde 5 – Administration

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelse og de bevillinger, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, godkendes af Forligsudvalget med følgende undtagelser:

—  Sektionen vedrørende Parlamentet, for hvilken behandlingen er godkendt;

—  Sektionen vedrørende Rådet, for hvilken behandlingen er godkendt;

—  Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, som tildeles 800 000 EUR til en nyoprettet budgetpost 2 2 1 4Kapacitet for Strategisk Kommunikation. Denne tager sigte på at udstyre EU-Udenrigstjenesten med de korrekte værktøjer til strategisk kommunikation, indgå kontrakter med eksperter i strategisk kommunikation, støtte flersproglighed i produkter inden for strategisk kommunikation og etablere og vedligeholde et netværk af specialister i bekæmpelse af misinformation i medlemsstaterne og nabolandene. Budgetposten 3 0 0 4 Andre administrative udgifter reduceres med 800 000 EUR for at sikre budgetneutralitet.

Hertil kommer, at virkningen på budgettet for 2018 af den automatiske løntilpasning, der skal anvendes fra den 1. juli 2017, er integreret i alle institutionernes sektioner som følger:

 

i EUR

Parlamentet

-2 796 000

Rådet

-948 000

Kommissionen (inklusive pensioner)

-13 179 600

Domstolen

-868 800

Revisionsretten

-357 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

-193 000

Regionsudvalget

-146 000

Den Europæiske Ombudsmand

-24 600

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

-13 459

Tjenesten for EU's optræden udadtil

-878 400

I alt

-19 404 859

Endelig blev der identificeret yderligere nedskæringer på 5 mio. EUR fordelt på alle institutioner for udgifter til bygninger som følger:

 

i EUR

Rådet

-378 623

Kommissionen (inklusive pensioner)

-3 637 499

Domstolen

-270 611

Revisionsretten

-96 409

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

-89 461

Regionsudvalget

-63 393

Den Europæiske Ombudsmand

-7 016

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

-9 526

Tjenesten for EU's optræden udadtil

-447 462

I alt

-5 000 000

Som følge heraf og efter hensyntagen til de pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (3,5 mio. EUR), der foreslås i punkt 1.2 ovenfor, fastsættes det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger til 9 665,5 mio. EUR, hvilket giver en margen på 362,5 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 efter anvendelsen af 318,0 mio. EUR af margenen til at udligne anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2017.

Særlige instrumenter: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, nødhjælpsreserven og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Forpligtelsesbevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og nødhjælpsreserven er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018. Reserven til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (budgetartikel 40 02 44) udgår.

1.4.  Betalingsbevillinger

Det samlede niveau af betalingsbevillinger i 2018-budgettet er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018 med følgende justeringer, som der blev opnået enighed om i Forligsudvalget:

1.  Der tages først hensyn til det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger for ikke-opdelte bevillinger, for hvilke niveauet af betalingsbevillinger svarer til niveauet af forpligtelsesbevillinger. Dette omfatter den yderligere reduktion af landbrugsudgifterne med 229,9 mio. EUR. Den kombinerede virkning er en nedskæring på 255,3 mio. EUR.

2.  Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som er foreslået af Parlamentet, er fastsat til 50 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller på det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I tilfælde af forlængelser af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere. Den kombinerede virkning er en forhøjelse på 50,0 mio. EUR.

3.  Justeringerne i de følgende budgetposter er vedtaget som et resultat af udviklingen i forpligtelser til opdelte bevillinger:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

1.1.14

Det europæiske solidaritetskorps (ESC)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Det europæiske solidaritetskorps

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentrale organer

 

 

-3 965 555

02 05 11

Det Europæiske GNSS-Agentur

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

-900 000

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentrale organer

 

 

10 535 000

18 02 04

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Støtte til Tyrkiet - Økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Støtte til Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo(3), Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien — Politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Støtte til Tyrkiet - Politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Støtte til Tyrkiet - Økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Det østlige partnerskab — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — bidrag fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Andre aktioner og programmer

 

 

1 000 000

13 07 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Aktioner, der finansieres i henhold til Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer

 

 

1 500 000

19 06 01

Oplysningstiltag vedrørende Unionens eksterne forbindelser

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

I alt

 

 

-49 231 555

4.  Der foretages yderligere nedskæringer i betalingsbevillingerne på følgende budgetposter:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost/program

Betegnelse

BF 2018 (inkl. ÆS 1)

Budget 2018

Forskel

1.2.12

Overgangsregioner

 

 

-55 000 000

04 02 61

Den Europæiske Socialfond — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurrenceevne (mere udviklede regioner)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Den Europæiske Socialfond — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Europæisk territorialt samarbejde

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Teknisk bistand

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — operationel teknisk bistand

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

I alt

 

 

-240 000 000

1.  Reserven til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (budgetartikel 40 02 44) udgår (- 88,0 mio. EUR).

Disse tiltag vil tilvejebringe et niveau af betalingsbevillinger på 144 681,0 mio. EUR, hvilket er en reduktion på 582,5 mio. EUR i forhold til budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018.

1.5.  Reserve

Der er ikke nogen reserver ud over dem i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, undtagen for konto 22 02 03 01 Støtte til Tyrkiet — politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret, hvor 70 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 35 000 000 EUR i betalingsbevillinger opføres i reserven i afventning af opfyldelsen af følgende betingelser:

Beløbet frigives, når Tyrkiet ifølge Kommissionens årsberetning gør målbare fremskridt på områderne retsstatsprincippet, demokrati, menneskerettigheder og pressefrihed.

Budgetanmærkningen til budgetpost 22 02 03 01 ændres i overensstemmelse hermed.

1.6.  Budgetanmærkninger

Medmindre det specifikt er nævnt i de tidligere afsnit godkendes de ændringer, som Europa-Parlamentet eller Rådet har foretaget i budgetanmærkningernes ordlyd, med undtagelse af dem, som vedrører budgetposter i følgende to tabeller:

—  Budgetposter, for hvilke Europa-Parlamentets ændringer godkendes med den ændring, Kommissionen har foreslået i sin skrivelse om gennemførelsesmulighederne.

Budgetpost

Betegnelse

06 02 01 01

Fjerne flaskehalse, forbedre jernbanernes interoperabilitet, slå bro over manglende forbindelser og forbedre grænseoverskridende strækninger

09 05 01

Media-delprogram — operere tværnationalt og internationalt samt fremme tværnational udbredelse og mobilitet

18 04 01 01

Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan

21 02 07 03

Menneskelig udvikling

22 02 03 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og gradvis tilpasning til gældende EU-ret

—  Budgetposter, for hvilke de respektive budgetanmærkninger, som er foreslået i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018 og ajourføringen af EGFL, godkendes.

Budgetpost

Betegnelse

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

02 03 04

Værktøjer til forvaltning af det indre marked

05 02 08 03

Producentorganisationernes driftsfonde

05 03 01 01

Enkeltbetalingsordning (SPS)

05 03 01 10

Grundbetalingsordningen

05 04 60 01

Fremme af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, en mere territorialt og miljømæssigt afbalanceret, klimavenlig, resistent og innovativ landbrugssektor i Unionen

08 02 02 02

Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation

09 05 05

Multimedieaktiviteter

13 03 61

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — overgangsregioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

13 03 62

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — mere udviklede regioner — målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

13 06 01

Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

18 02 01 02

Forebyggelse og bekæmpelse af tværnational organiseret kriminalitet og bedre forvaltning af sikkerhedsrelaterede risici og kriser

18 03 01 01

Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og fremme af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne

21 04 01

Større respekt for og overholdelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder og støtte til demokratiske reformer

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

33 02 07

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Der er en aftale om, at ændringer, der er foretaget af Europa-Parlamentet eller Rådet, ikke kan ændre eller udvide omfanget af et eksisterende retsgrundlag eller påvirke institutionernes administrative autonomi, og at foranstaltningerne kan dækkes af de disponible midler.

1.7.  Nye budgetposter

Den budgetkontoplan, som Kommissionen har foreslået i budgetforslaget, som er ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2018, godkendes med medtagelse af:

—  de nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er foreslået i punkt 1.2 ovenfor; og

—  den nye budgetpost 2 2 1 4 i sektionen vedrørende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, der er foreslået under punkt 1.3 ovenfor.

2.  Budget 2017

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 6/2017 godkendes som foreslået af Kommissionen.

3.  Erklæringer

3.1.  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger

Europa-Parlamentet og Rådet minder om, at der under hensyntagen til budgetgennemførelsen skal sikres en velordnet udvikling i betalingerne i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt niveau for ubetalte fakturaer ved årets udgang.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt at overvåge gennemførelsen af programmerne for 2014-2020. Med henblik herpå opfordrer de Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen med hensyn til gennemførelsen og overslag over behovene for betalingsbevillinger i 2018.

Rådet og Europa-Parlamentet vil træffe de nødvendige beslutninger om behørigt berettigede behov i rette tid for at undgå akkumulering af et urimeligt stort antal ubetalte regninger og for at sikre, at krav om betaling godtgøres behørigt.

3.2.  Europa-Parlamentets, Rådets(4) og Kommissionens fælles erklæring om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om, at nedbringelse af arbejdsløsheden og navnlig ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et fælles politisk mål, som har høj prioritet, og med henblik herpå bekræfter de deres vilje til at gøre bedst mulig brug af de budgetmæssige midler, der er til rådighed, for at nå det, især gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

De glæder sig derfor over forhøjelsen af det beløb, der er bevilget til dette initiativ i 2018. Det er imidlertid ikke kun afgørende at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering i EU-budgettet; der skal samtidig etableres de rette procedurer til effektiv udnyttelse af den.

I denne forbindelse er der behov for et effektivt samarbejde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen for at sikre, at de vedtagne foranstaltninger får størst mulig virkning.

Derfor forpligter Rådet og Europa-Parlamentet sig til at prioritere den ændring af forordningen om fælles bestemmelser, der er nødvendig for vedtagelsen af budgettet for 2018, højt.

Kommissionen fremmer en hurtig godkendelse af ændringerne af programmerne til gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

3.3.  Ensidig erklæring fra Kommissionen om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden har fortsat høj politisk prioritet. Kommissionen forpligter sig til nøje at overvåge udviklingen i gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Hvis udviklingen af dette initiativ fremskyndes, og hvis absorptionskapaciteten giver mulighed for en forøgelse, vil Kommissionen foreslå en forøgelse af finansieringen til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennem et ændringsbudget, der skal finansieres under den samlede margen for forpligtelser i henhold til artikel 14 i FFR-forordningen.

I dette tilfælde forventer Kommissionen, at Rådet og Europa-Parlamentet vil behandle et sådant forslag til ændringsbudget hurtigt.

3.4.  Ensidig erklæring fra Rådet om personalenedskæringen på 5 %

Rådet minder om, at målåret for fuld gennemførelse af personalenedskæringen på 5 % var 2017. Da imidlertid ikke alle institutioner, organer og agenturer har opfyldt nedskæringsmålet, opfordrer Rådet til at fortsætte bestræbelserne i 2018 med henblik på at opfylde aftalen.

Det er afgørende, at alle institutioner, organer og agenturer opfylder målet om en personalenedskæring på 5 %, og at dette overvåges, indtil det er opfyldt fuldt ud. Med henblik herpå opfordrer Rådet Kommissionen til fortsat at vurdere resultaterne af dette projekt med henblik på at indhøste erfaring til fremtiden.

(1) EUT L 50 af 28.2.2017, s. 57.
(2) Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244(1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
(3) Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244(1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
(4) Det Forenede Kongerige støtter ikke denne erklæring.

Juridisk meddelelse