Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2044(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0359/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0458

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 790kWORD 95k
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (14587/2017 – C8‑0416/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0400),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(1) και τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 90 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A8-0359/2017),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή του προϋπολογισμού, για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις μονομερείς δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0408.
(2) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

18.11.2017

ΤΕΛΙΚΟ

Προϋπολογισμός 2018 – Στοιχεία για κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1.  Προϋπολογισμός 2018

2.  Προϋπολογισμός 2017 – Διορθωτικός προϋπολογισμός 6/2017

3.  Δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

A.  Προϋπολογισμός 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα:

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2018 ορίζεται σε 160 113,5 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2018 ύψους 1 600,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018 ορίζεται σε 144 681,0 εκατομμύρια EUR.

—  Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2018 κινητοποιείται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ποσό 837,2 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια.

—  Το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιείται σε επίπεδο 1 113,7 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τον τομέα 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

—  Η απόφαση (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14 Δεκεμβρίου 2016, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017(1) θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί η αντιστάθμιση ώστε να μειωθεί το συμψηφιζόμενο ποσό στον τομέα 5 Διοίκηση το 2018 από 570 εκατομμύρια EUR σε 318 εκατομμύρια EUR και, κατά συνέπεια, να εισαχθεί αντιστάθμιση ύψους 252 εκατομμύρια EUR για τον ίδιο τομέα το 2020.

—  Οι πιστώσεις πληρωμών του 2018 που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2014, 2016, 2017 και 2018 εκτιμώνται από την Επιτροπή σε 678,3 εκατομμύρια EUR.

B.  Προϋπολογισμός 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 είναι αποδεκτό όπως πρότεινε η Επιτροπή.

1.  Προϋπολογισμός 2018

1.1.  Γραμμές που έχουν 'κλείσει'

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1.2 έως 1.7 κατωτέρω.

1.2.  Οριζόντια ζητήματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός θέσεων για όλους του αποκεντρωμένους οργανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 με εξαίρεση:

—  Στο πλαίσιο του τομέα 3:

o την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL, άρθρο του προϋπολογισμού 18 02 04) για την οποία διατίθενται 10 επιπλέον θέσεις και για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3 690 000 EUR.

o την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο (EASO, άρθρο του προϋπολογισμού 18 03 02) για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 5 000 000 EUR.

o την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST, άρθρο 33 03 04 του προϋπολογισμού) για την οποία διατίθενται 5 πρόσθετες θέσεις και για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1 845 000 EUR.

—  Στο πλαίσιο του τομέα 1α:

o τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA, άρθρο 02 05 11 του προϋπολογισμού) για την οποία διατίθενται 5 επιπλέον θέσεις και για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 345 000 EUR.

o την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ, άρθρο 12 02 06 του προϋπολογισμού) για την οποία το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών και ο αριθμός των θέσεων μειώνονται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Επήλθε συμφωνία επί μιας ολοκληρωμένης δέσμης 87 δοκιμαστικών σχεδίων / προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), για συνολικό ποσό 100,0 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο επιπλέον της προπαρασκευαστικής ενέργειας που είχε προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν 'κλείσει', τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφώνησε τα εξής:

Τομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

∆ιαφορά

1.1.11

Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Παροχή δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη βελτίωση των επιδόσεων του GPS και οι οποίες καλύπτουν σταδιακά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (CEAC) έως το 2020 (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Ορίζοντας 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Υπεροχή στο διάστημα

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Αύξηση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Ηγεσία στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της τεχνολογίας λέιζερ, της βιοτεχνολογίας και των προηγμένων συστημάτων μεταποίησης και επεξεργασίας

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Μηχανισμός ΜΜΕ

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Τελωνεία, πρόγραμμα Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης

 

 

-1 365 232

14 02 01

Στήριξη της λειτουργίας και εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Συνεισφορά της Ένωσης σε χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα ενέργειας

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.ΑΟ

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

-3 965 555

02 05 11

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Στήριξη σε δραστηριότητες τυποποίησης που διενεργούνται από τους CEN, Cenelec και ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Παροχή στατιστικών πληροφοριών ποιότητας, εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών και ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.ΔΣΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

 

 

-2 900 000

01 02 01

Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Σύνολο

 

 

155 840 213

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 22 001,5 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α, που ανέρχεται σε 21 239 εκατομμύρια EUR, και η χρησιμοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 762,5 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

Διαφορά

1.2.5

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική συμπληρωματική πίστωση)

 

 

116 666 667

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.ΔΣΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

7 700 000

 

Σύνολο

 

 

124 366 667

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 55 532,2 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β, που ανέρχεται σε 55 181 εκατομμύρια EUR, και η χρησιμοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 351,2 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

∆ιαφορά

2.0.10

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.ΔΣΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

15 600 000

 

Σύνολο

 

 

-214 300 000

Η μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οφείλεται πλήρως σε υψηλότερα έσοδα για ειδικό προορισμό που προέρχονται από το πλεόνασμα του ΕΓΤΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2017, που θα καλύψει το σύνολο των αναγκών του τομέα, όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018. Μεταξύ αυτών των επικαιροποιημένων αναγκών, η διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 αυξάνει τις πληρωμές για:

—  νέους γεωργούς, κατά 34 εκατομμύρια EUR (θέση του προϋπολογισμού 05 03 01 13),

—  γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, κατά 95 εκατομμύρια EUR (θέση του προϋπολογισμού 05 03 01 11),

—  άλλα μέτρα στον τομέα του χοιρείου κρέατος, των πουλερικών, των αυγών, της μελισσοκομίας και άλλων ζωικών προϊόντων, κατά 60 εκατομμύρια EUR (θέση του προϋπολογισμού 05 02 15 99)

—  εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, κατά 7 εκατομμύρια EUR (θέση του προϋπολογισμού 05 02 09 08),

—  μέτρα αποθεματοποίησης για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, κατά 2 εκατομμύρια EUR (θέση του προϋπολογισμού 05 02 12 02),

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 59 285,3 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 981,7 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

∆ιαφορά

3.0.11

Δημιουργική Ευρώπη

 

 

3 500 000

15 04 01

Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των μικρών και πολύ μικρών οργανώσεων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων επιχειρηματικών μοντέλων

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Τρόφιμα και ζωοτροφές

 

 

-6 500 000

17 04 01

Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην εξάλειψή τους

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Διασφάλιση αποτελεσματικών, αποδοτικών και αξιόπιστων ελέγχων

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.ΑΟ

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

10 535 000

18 02 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.ΔΣΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

12 650 000

 

Σύνολο

 

 

20 185 000

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 3 493,2 εκατομμύρια EUR, χωρίς να απομένει περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3 και η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας ανέρχεται σε ποσό ύψους 837,2 εκατομμυρίων EUR.

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

Διαφορά

4.0.1

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Στήριξη στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο(2), το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Συμβολή του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες για την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης και των αμοιβαίων συμφερόντων

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

-1 083 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.ΔΣΠΕ

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

 

 

1 000 000

19 06 01

Προβολή της πληροφόρησης για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Σύνολο

 

 

-19 183 000

Κατά συνέπεια, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ορίζεται σε 9 568,8 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 256,2 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4.

Τομέας 5 — Διοίκηση

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  το τμήμα για το Κοινοβούλιο, του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί·

—  το τμήμα για το Συμβούλιο, του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί·

—  την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για την οποία 800 000 EUR έχουν χορηγηθεί στη νέα θέση του προϋπολογισμού 2 2 1 4 Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας. Σκοπός αυτής της θέσης είναι να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ώστε να καλύψει εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας, συμβάσεις πραγματογνωσίας στρατηγικής επικοινωνίας, υποστήριξη της γλωσσικής πολυμορφίας προϊόντων στρατηγικής επικοινωνίας και συγκρότηση και διατήρηση δικτύου ειδικών στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες. Η θέση του προϋπολογισμού 3 0 0 4 Άλλες διοικητικές δαπάνες μειώνεται κατά 800 000 EUR, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική ουδετερότητα.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό του 2018 της αυτόματης αναπροσαρμογής των μισθών, που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2017, ενσωματώνεται σε όλα τα τμήματα των θεσμικών οργάνων ως εξής:

 

σε ευρώ

Κοινοβούλιο

-2 796 000

Συμβούλιο

-948 000

Επιτροπή (περιλαμβανομένων των συντάξεων)

-13 179 600

Δικαστήριο

-868 800

Ελεγκτικό Συνέδριο

-357 000

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-193 000

Επιτροπή των Περιφερειών

-146 000

Διαμεσολαβητής

-24 600

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

-13 459

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

-878 400

Σύνολο

-19 404 859

Τέλος, πρόσθετες μειώσεις ύψους 5 εκατομμυρίων EUR εντοπίστηκαν σε όλα τα όργανα για δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, ως εξής:

 

σε ευρώ

Συμβούλιο

-378 623

Επιτροπή (περιλαμβανομένων των συντάξεων)

-3 637 499

Δικαστήριο

-270 611

Ελεγκτικό Συνέδριο

-96 409

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-89 461

Επιτροπή των Περιφερειών

-63 393

Διαμεσολαβητής

-7 016

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

-9 526

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

-447 462

Σύνολο

-5 000 000

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (3,5 εκατομμύρια EUR) που προτείνονται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω, το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 9 665,5 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 362,5 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 318,0 εκατομμυρίων EUR από το περιθώριο για την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017.

Ειδικά μέσα ΕΤΠ, ΑΕΒ και ΤΑΕΕ

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018. Το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) καταργείται (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ).

1.4.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018 ορίζεται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2018, με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Περιλαμβάνεται εδώ η πρόσθετη μείωση των γεωργικών δαπανών κατά 229,9 εκατομμύρια EUR. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά 255,3 εκατομμύρια EUR·

2.  Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο ορίζονται στο 50% των αντίστοιχων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντίστοιχων νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια αύξηση κατά 50,0 εκατομμύρια EUR·

3.  Οι προσαρμογές στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού συμφωνούνται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες πιστώσεις:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

∆ιαφορά

1.1.14

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.ΑΟ

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

-3 965 555

02 05 11

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

-900 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.ΑΟ

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

 

 

10 535 000

18 02 04

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Στήριξη στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο(3), το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Παροχή στήριξης στην Τουρκία — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και η σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Συμβολή του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Άλλες δράσεις και προγράμματα

 

 

1 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

 

 

1 500 000

19 06 01

Προβολή της πληροφόρησης για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Σύνολο

 

 

-49 231 555

4.  Πρόσθετες μειώσεις των πιστώσεων πληρωμών διενεργούνται στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού / Πρόγραμμα

Ονομασία

ΣΠ του 2018 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2018

Διαφορά

1.2.12

Περιφέρειες μετάβασης

 

 

-55 000 000

04 02 61

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Τεχνική υποστήριξη

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Καινοτόμοι δράσεις στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Σύνολο

 

 

-240 000 000

1.  Το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ) καταργείται (-88,0 εκατομμύρια EUR).

Με τις ενέργειες αυτές θα εξασφαλιστούν πιστώσεις πληρωμών ύψους 144 681,0 εκατομμυρίων EUR, ποσό πού αντιπροσωπεύει μείωση κατά 582,5 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή 1/2018.

1.5.  Αποθεματικό

Δεν υπάρχουν άλλα αποθεματικά εκτός από εκείνα του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, με εξαίρεση τη θέση του προϋπολογισμού 22 02 03 01 Στήριξη στην Τουρκία — Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης για την οποία 70 000 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 35 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών εγγράφονται σε αποθεματικό εν αναμονή της εκπλήρωσης των ακόλουθων όρων:

«Τα εν λόγω ποσά θα αποδεσμευτούν όταν η Τουρκία πραγματοποιήσει επαρκείς μετρήσιμες βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής.»

Οι παρατηρήσεις της θέσης 22 02 03 01 του προϋπολογισμού τροποποιούνται αναλόγως.

1.6.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων που εξετάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού εγκρίνονται, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών για τις γραμμές του προϋπολογισμού που αναφέρονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

—  Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκαν με την τροποποίηση που προτάθηκε από την Επιτροπή στην επιστολή εκτελεσιμότητας.

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

06 02 01 01

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων

09 05 01

Υποπρόγραμμα MEDIA — Ενέργειες σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

21 02 07 03

Ανθρώπινη ανάπτυξη

22 02 03 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης

—  Γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες εγκρίνεται η αντίστοιχη παρατήρηση του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 και την επικαιροποίηση του ΕΓΤΕ.

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

02 02 01

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης

02 03 04

Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς

05 02 08 03

Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών

05 03 01 01

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS)

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

05 04 60 01

Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμου γεωργικού τομέα στην Ένωση

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

13 03 61

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

13 03 62

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

13 06 01

Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία

18 02 01 02

Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

18 03 01 01

Ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών

21 04 01

Προώθηση του σεβασμού και της τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

33 02 07

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Εννοείται ότι οι τροπολογίες που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης, ή να θίγουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

1.7.  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018, συμφωνείται με την προσθήκη:

—  των νέων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που προτείνονται στην ενότητα 1.2 ανωτέρω· και

—  της νέας θέσης του προϋπολογισμού 2 2 1 4 στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που προτείνεται στην ενότητα 1.3 ανωτέρω.

2.  Προϋπολογισμός 2017

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6/2017 εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

3.  Δηλώσεις

3.1.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλίζεται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την αποφυγή του υπερβολικού όγκου απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά και ενεργά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Για το σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της εκτέλεσης και εκτιμήσεις όσον αφορά τις ανάγκες πιστώσεων πληρωμών το 2018.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν εγκαίρως τις απαραίτητες αποφάσεις για δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες, ώστε να προληφθεί η συσσώρευση υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών και να διασφαλιστεί η δέουσα εξόφληση των απαιτήσεων πληρωμών.

3.2.  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου(4) και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας, και ιδίως της ανεργίας των νέων, παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Συνεπώς, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αύξηση του ποσού που διατίθεται σε αυτή την πρωτοβουλία το 2018. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρξουν όχι μόνο η κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, και οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτήσεων αυτών.

Είναι λοιπόν αναγκαία μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος των εγκριθέντων μέτρων.

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάσουν το συντομότερο δυνατό την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων που επιβάλλει η υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2018.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ταχεία έγκριση των αλλαγών στα προγράμματα για την υλοποίηση της ΠΑΝ.

3.3.  Μονομερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την πορεία εφαρμογής της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Εάν η πορεία υλοποίησης της παρούσας πρωτοβουλίας επιταχυνθεί και η ικανότητα απορρόφησης επιτρέψει μια αύξηση της χρηματοδότησης, η Επιτροπή θα προτείνει αύξηση για την ΠΑΝ, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού που θα χρηματοδοτηθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αναμένει από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεξεργασθούν γρήγορα κάθε τέτοιο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.

3.4.  Μονομερής δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με την κατά 5% μείωση του προσωπικού

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το έτος που είχε τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5% μείωσης του προσωπικού ήταν το 2017. Ωστόσο, καθώς δεν έχουν όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί επιτύχει τον στόχο αυτόν, το Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για περαιτέρω προσπάθειες το 2018, προκειμένου να εκπληρωθεί η συμφωνία.

Είναι σημαντικό ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5% εφαρμοσθεί από όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, και να παρακολουθείται έως ότου επιτευχθεί πλήρως. Με βάση τα ανωτέρω, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας αυτής, ώστε να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον.

(1) ΕΕ L 50 της 28.2.2017, σ. 57.
(2) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
(3) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
(4) Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν στηρίζει την παρούσα δήλωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου