Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2044(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0359/2017

Esitatud tekstid :

A8-0359/2017

Arutelud :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0458

Vastuvõetud tekstid
PDF 676kWORD 78k
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarvemenetlus
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 30. novembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (14587/2017 – C8‑0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaseid avaldusi (14587/2017 – C8‑0416/2017),

–  võttes arvesse komisjoni poolt 29. juunil 2017. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti (COM(2017)0400),

–  võttes arvesse 4. septembril 2017. aastal vastu võetud ja 13. septembril 2017. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2018, mille komisjon esitas 16. oktoobril 2017,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta(1), ning sellest tulenevaid eelarve muutmise ettepanekuid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 90 ja artiklit 91,

–  võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A8‑0359/2017),

1.  kiidab heaks lepituskomitees kokku lepitud ühise teksti, mis koosneb järgmistest dokumentidest:

   loetelu eelarveridadest, mida võrreldes eelarveprojekti või nõukogu seisukohaga ei muudetud;
   kogusummad finantsraamistiku rubriikide kaupa;
   kõikide eelarvepunktide arvnäitajaid ridade kaupa;
   koonddokument arvnäitajatega ja kõiki lepitusmenetluse käigus muudetud ridasid käsitleva lõpptekstiga;

2.  kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldused;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni ja nõukogu ühepoolsed avaldused;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0408.
(2) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

18.11.2017

LÕPLIK KOKKULEPE

2018. aasta eelarve – ühiste järelduste sisu

Ühised järeldused koosnevad järgmistest jagudest:

1.  2018. aasta eelarve

2.  2017. aasta eelarve – paranduseelarve nr 6/2017

3.  Avaldused

Kokkuvõtlik ülevaade

A.  2018. aasta eelarve

Ühiste järelduste sisu:

–  2018. aasta eelarve kulukohustuse assigneeringute kogusumma on 160 113,5 miljonit eurot. Seega jääb finantsraamistiku 2018. aasta ülemmäärade alla 1 600,3 miljoni euro suurune kulukohustuste assigneeringute varu.

–  2018. aasta eelarve maksete assigneeringute kogusumma on 144 681,0 miljonit eurot.

–  2018. aastal võetakse rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) jaoks kulukohustuste assigneeringutena kasutusele 837,2 miljonit eurot.

–  Alamrubriigi 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) ja alamrubriigi 1b (Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) jaoks võetakse kasutusele kulukohustuste koguvaru summas 1 113,7 miljonit eurot.

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal(1) muudetakse kasutusele võetava varu katmise korrigeerimiseks, et vähendada rubriigis 5 (Haldus) 2018. aastal kaetavat summat 570 miljonilt eurolt 318 miljoni euroni ja kehtestada samas rubriigis 2020. aastal vastavalt kaetavaks summaks 252 miljonit eurot.

–  Komisjoni hinnangul on 2014., 2016., 2017. ja 2018. aastal paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisest tulenev maksete assigneeringute summa 2018. aastal 678,3 miljonit eurot.

B.  2017. aasta eelarve

Ühiste järelduste sisu kohaselt kiidetakse paranduseelarve projekt 6/2017 heaks komisjoni esitatud kujul.

1.  2018. aasta eelarve

1.1.  Suletud eelarveread

Kõik eelarveread, mida kas nõukogu või Euroopa Parlament ei muutnud, ja need, mille puhul parlament kiitis asjaomase lugemise käigus nõukogu muudatusettepanekud heaks, on kinnitatud, kui allpool ei ole märgitud teisiti.

Ülejäänud eelarveridade osas jõudis lepituskomitee kokkuleppele alljärgnevates punktides 1.2–1.7 toodud järeldustes.

1.2.  Horisontaalsed küsimused

Detsentraliseeritud asutused

Kõigile detsentraliseeritud asutustele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018, v.a järgmise osas:

—  rubriigis 3:

o Euroopa Politseiamet (EUROPOL, eelarveartikkel 18 02 04), millele eraldatakse 10 täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 3 690 000 euro võrra;

o Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO, eelarveartikkel 18 03 02), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 5 000 000 euro võrra;

o Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST, eelarveartikkel 33 03 04), millele eraldatakse 5 täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 1 845 000 euro võrra;

—  rubriigis 1a:

o Euroopa GNSSi Agentuur (GSA, eelarveartikkel 02 05 11), millele eraldatakse 5 täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 345 000 euro võrra;

o Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA, eelarveartikkel 12 02 06), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid ja ametikohtade arvu on vähendatud eelarveprojektis kavandatud tasemele.

Rakendusametid

Rakendusametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) vastavad komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018) kavandatud tasemele.

Katseprojektid / ettevalmistavad meetmed

Vastavalt sellele, mida Euroopa Parlament kavandas lisaks komisjoni poolt 2018. aasta eelarve projektis välja pakutud ettevalmistavatele meetmetele, lepitakse kokku ulatuslikus paketis, kuhu kuulub 87 katseprojekti / ettevalmistavat meedet, mille kogusumma on kulukohustuste assigneeringutena 100,0 miljonit eurot.

Katseprojektide või ettevalmistavate meetmete puhul, mida hõlmab mõni kehtiv õiguslik alus, võib komisjon teha meetme hõlpsamaks elluviimiseks ettepaneku paigutada assigneeringud asjaomase õigusliku aluse alla ümber.

Pakett jääb täielikult katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks finantsmääruses ette nähtud ülemmäärade piiresse.

1.3.  Kulukohustuste assigneeringud finantsraamistiku kulurubriikide kaupa

Olles võtnud arvesse eespool toodud järeldusi suletud eelarveridade, ametite ning katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta, leppis lepituskomitee kokku järgnevas:

Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

1.1.11

Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid (EGNOS ja Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Ülemaailmsete satelliitnavigatsioonil põhinevate teenuste ja infrastruktuuri (Galileo) väljaarendamine ja käikuandmine 2020. aastaks

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

2020. aastaks selliste satelliidipõhiste teenuste pakkumine, mis võimaldavad parandada GPS-süsteemi toimimist, kattes järk-järgult terve Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) piirkonna (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Maa seire Euroopa programm (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Kosmoseseirel ja kohapeal kogutud andmetel põhinevate operatiivteenuste osutamine (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Liidu iseseisva Maa seire suutlikkuse arendamine (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Euroopa solidaarsuskorpus

 

 

-30 000 000

15 05 01

Euroopa solidaarsuskorpus

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horisont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Juhtpositsioon kosmoses

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) innovatiivsuse suurendamine

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Euroopa ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva transpordisüsteemi väljaarendamine

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Eesliiniuuringute tugevdamine Euroopa Teadusnõukogu kaudu

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Juhtpositsioon nanotehnoloogia, kõrgtehnoloogiliste materjalide, lasertehnoloogia, biotehnoloogia ning kõrgtehnoloogilise tootmise ja töötlemise valdkonnas

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie meetmed – uute oskuste ja teadmiste loomine, arendamine ja siire ning innovatsioon

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Haridus, koolitus ja sport („Erasmus+“)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

„Toll“, „Fiscalis“ ja pettusevastane võitlus

 

 

-1 365 232

14 02 01

Tolliliidu toimimise ja moderniseerimise toetamine

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Maksusüsteemide toimimise parandamine

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Euroopa ühendamise rahastu – Energia

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Liidu rahaline osalus rahastamisvahendites, mille eesmärk on luua energiavaldkonna projektidesse tehtavaid erainvesteeringuid soosivam keskkond

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAS

Detsentraliseeritud asutused

 

 

-3 965 555

02 05 11

Euroopa GNSSi Agentuur

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.MUU

Muud meetmed ja programmid

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Toetus CENi, Ceneleci ja ETSI standardimisalasele tegevusele

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Kvaliteetse statistilise teabe esitamine, Euroopa statistika koostamise uute meetodite rakendamine ja koostöö tugevdamine Euroopa statistikasüsteemiga

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.KPEM

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

51 650 000

1.1.KPEM

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames finantseeritavad meetmed

 

 

-2 900 000

01 02 01

Majandus- ja rahaliitu, sealhulgas eurot, käsitlev koordineerimine, järelevalve ja teabevahetus

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Töösuhted ja sotsiaalne dialoog

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Euroopa transpordipoliitika ja reisijaõiguste toetusmeetmed, sh teabevahetusmeetmed

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Kokku

 

 

155 840 213

Seetõttu lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 22 001,5 miljonit eurot ja seega ei jää alamrubriigis 1a 21 239 miljoni euro suuruse kulude ülemmäära alla mingit varu ning kulukohustuste koguvaru võetakse kasutusele summas 762,5 miljonit eurot.

Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

1.2.5

Noorte tööhõive algatus (eriotstarbeline täiendav assigneering)

 

 

116 666 667

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.KPEM

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

7 700 000

 

Kokku

 

 

124 366 667

Seetõttu lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 55 532,2 miljonit eurot ja seega ei jää alamrubriigis 1b 55 181 miljoni euro suuruse kulude ülemmäära alla mingit varu ning kulukohustuste koguvaru võetakse kasutusele summas 351,2 miljonit eurot.

Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

2.0.10

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Põhitoetuskava

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.KPEM

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

15 600 000

 

Kokku

 

 

-214 300 000

Kulukohustuste assigneeringute vähenemine on täielikult tingitud kättesaadava sihtotstarbelise tulu suurenemisest EAGFi ülejäägi arvel 31. oktoobri 2017. aasta seisuga, mis katab sektoris kõik kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 ajakohastatud vajadused. Vajaduste ajakohastamise tulemusena suurendati muutmisettepanekuga 1/2018 järgmisi makseid:

—  noortele põllumajandustootjatele lisati 34 miljonit eurot (eelarvepunkt 05 03 01 13),

—  kliimat ja keskkonda säästvatele põllumajandustavadele lisati 95 miljonit eurot (eelarvepunkt 05 03 01 11),

—  muudele meetmetele seoses sea- ja linnuliha, munade, mesindussaaduste ja muude loomsete toodetega lisati 60 miljonit eurot (eelarvepunkt 05 02 15 99),

—  veinisektori riiklikele toetusprogrammidele lisati 7 miljonit eurot (eelarvepunkt 05 02 09 08) ja

—  lõssipulbri ladustamise meetmetele lisati 2 miljonit eurot (eelarvepunkt 05 02 12 02).

Selle tulemusel lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 59 285,3 miljonit eurot ja seega jääb rubriigis 2 kulude ülemmäära alla 981,7 miljoni euro suurune varu.

Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

3.0.11

Programm „Loov Euroopa“

 

 

3 500 000

15 04 01

Euroopa kultuuri- ja loomesektori VKEde ning väikeste ja väga väikeste organisatsioonide finantssuutlikkuse tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Toit ja sööt

 

 

-6 500 000

17 04 01

Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Taimedele kahjulike organismide õigeaegne avastamine ja nende likvideerimine

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Tulemusliku, tõhusa ja usaldusväärse kontrolli tagamine

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAS

Detsentraliseeritud asutused

 

 

10 535 000

18 02 04

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.KPEM

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

12 650 000

 

Kokku

 

 

20 185 000

Seetõttu lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 3 493,2 miljonit eurot ja seega ei jää rubriigis 3 kulude ülemmäära alla mingit varu ning paindlikkusinstrumendi raames võetakse kasutusele 837,2 miljonit eurot.

Rubriik 4 – Globaalne Euroopa

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Toetus Türgile — Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine ja asjakohase riikliku õiguse järkjärguline vastavusse viimine liidu õigustikuga

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Toetus Albaaniale, Bosnia ja Hertsegoviinale, Kosovole(2), Montenegrole, Serbiale ja endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Toetus Türgile — Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Toetus Türgile — Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Idapartnerlus — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Arengukoostöö rahastamisvahend

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Inimareng

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Toetus arengukoostöö rahastamisvahendist

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Liidu ja ühistel eesmärkidel tehtav koostöö kolmandate riikidega

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

3.0.MUU

Muud meetmed ja programmid

 

 

-1 083 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Toorainelepingud

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.KPEM

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

8 900 000

4.0.ERIV

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames finantseeritavad meetmed

 

 

1 000 000

19 06 01

Teavitamine liidu välissuhetest

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Liidu abi andmise tulemuste hindamine, järelevalve- ja kontrollimeetmed

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordineerimine ja teadlikkuse suurendamine arenguvaldkonnas

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Kokku

 

 

-19 183 000

Selle tulemusel lepiti kokku, et kulukohustused kinnitatakse summas 9 568,8 miljonit eurot ja seega jääb rubriigis 4 kulude ülemmäära alla 256,2 miljoni euro suurune varu.

Rubriik 5 – Haldus

Lepituskomitee leppis institutsioonide ametikohtade loeteludes sisalduvate ametikohtade arvu ja assigneeringud kokku tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis, kuid järgmiste eranditega:

—  Euroopa Parlamenti käsitlev jagu lugemisel heaks kiidetud kujul;

—  nõukogu käsitlev jagu lugemisel heaks kiidetud kujul;

—  Euroopa välisteenistus, mille jaoks eraldatakse 800 000 eurot uude eelarvepunkti 2 2 1 4 Strateegilise teabevahetuse suutlikkus. Selle eesmärk on anda Euroopa välisteenistusele nõuetekohane varustus, millega kaetakse strateegilise teabevahetuse vahendid, strateegilise teabevahetuse alase ekspertiisi tellimine, strateegilise teabevahetuse toodete keelelise mitmekesisuse toetamine ning liikmesriikide ja naaberriikide desinformatsiooni tõrjumise spetsialistide võrgustiku loomine ja säilitamine. Eelarvepunkti 3 0 0 4 Muud halduskulud vähendatakse 800 000 euro võrra, et tagada eelarve neutraalsus.

Lisaks on alates 1. juulist 2017 kohaldatava töötasude automaatse ajakohastamise mõju 2018. aasta eelarvele lisatud kõikidesse institutsiooni käsitlevatesse jagudesse järgmiselt:

 

eurodes

Euroopa Parlament

-2 796 000

Nõukogu

-948 000

Komisjon (k.a pensionid)

-13 179 600

Euroopa Kohus

-868 800

Kontrollikoda

-357 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

-193 000

Regioonide Komitee

-146 000

Euroopa Ombudsman

-24 600

Euroopa Andmekaitseinspektor

-13 459

Euroopa välisteenistus

-878 400

Kokku

-19 404 859

Samuti määrati kindlaks kõigi institutsioonide hoonetega seotud kulude täiendav vähendamine 5 miljoni euro võrra järgmiselt:

 

eurodes

Nõukogu

-378 623

Komisjon (k.a pensionid)

-3 637 499

Euroopa Kohus

-270 611

Kontrollikoda

-96 409

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

-89 461

Regioonide Komitee

-63 393

Euroopa Ombudsman

-7 016

Euroopa Andmekaitseinspektor

-9 526

Euroopa välisteenistus

-447 462

Kokku

-5 000 000

Selle tulemusel ning olles võtnud arvesse eespool nimetatud jaos 1.2 sisalduvaid katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid (3,5 miljonit eurot), lepiti kokku, et kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas 9 665,5 miljonit eurot, ning seega jääb rubriigis 5 kulude ülemmäära alla pärast seda, kui 2017. aasta ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kompenseerimiseks kasutatakse varust ära 318,0 miljonit eurot, alles 362,5 miljoni euro suurune varu.

Erivahendid: EGF, hädaabireserv ja ELSF

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) ja hädaabireservi kulukohustuste assigneeringud vastavad tasemele, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) reserv kaotatakse (eelarveartikkel 40 02 44).

1.4.  Maksete assigneeringud

2018. aasta eelarve maksete assigneeringud kinnitatakse summas, mis oli kavandatud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis ja millele lisanduvad järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrigeerimised.

1.  Kõigepealt on arvesse võetud kulukohustuste assigneeringute summat, mis lepiti kokku liigendamata kulude jaoks, mille puhul on maksete assigneeringute summa sama mis kulukohustuste assigneeringute puhul. See hõlmab põllumajanduskulude täiendavat vähendamist 229,9 miljoni euro võrra. Kõige selle tulemusel vähendatakse maksete assigneeringuid 255,3 miljoni euro võrra.

2.  Kõigi Euroopa Parlamendi kavandatud uute katseprojekte ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringud kinnitatakse summas, mis moodustab vastavate kulukohustuste assigneeringutest 50 %, või parlamendi kavandatud summas, kui see on väiksem. Käimasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise korral vastab maksete assigneeringute summa eelarveprojektis kindlaks määratud summale, millele on lisatud summa, mis moodustab vastavate uute kulukohustuste assigneeringutest 50 %, või parlamendi kavandatud summale, kui see on väiksem. Kõige selle tulemusel suurendatakse maksete assigneeringuid 50,0 miljoni euro võrra.

3.  Järgmiste eelarveridade korrigeerimises lepiti kokku liigendatud kulude kulukohustuste assigneeringute muutumise tõttu:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

1.1.14

Euroopa solidaarsuskorpus

 

 

-22 501 000

15 05 01

Euroopa solidaarsuskorpus

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Haridus, koolitus ja sport („Erasmus+“)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAS

Detsentraliseeritud asutused

 

 

-3 965 555

02 05 11

Euroopa GNSSi Agentuur

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.MUU

Muud meetmed ja programmid

 

 

-900 000

26 02 01

Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAS

Detsentraliseeritud asutused

 

 

10 535 000

18 02 04

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Toetus Türgile — Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine ja asjakohase riikliku õiguse järkjärguline vastavusse viimine liidu õigustikuga

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Toetus Albaaniale, Bosnia ja Hertsegoviinale, Kosovole(3), Montenegrole, Serbiale ja endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Toetus Türgile — Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Toetus Türgile — Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Rahuprotsessi toetamine ning rahaline abi Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Idapartnerlus — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Arengukoostöö rahastamisvahend

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Inimareng

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Toetus arengukoostöö rahastamisvahendist

95 995 100

103 495 100

7 500 000

3.0.MUU

Muud meetmed ja programmid

 

 

1 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.ERIV

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames finantseeritavad meetmed

 

 

1 500 000

19 06 01

Teavitamine liidu välissuhetest

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Kokku

 

 

-49 231 555

4.  Peale selle vähendatakse maksete assigneeringuid järgmistel eelarveridadel:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida / programm

Nimetus

2018. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1/2017)

2018. aasta eelarve

Erinevus

1.2.12

Üleminekupiirkonnad

 

 

-55 000 000

04 02 61

Euroopa Sotsiaalfond — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurentsivõime (enam arenenud piirkonnad)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Euroopa Sotsiaalfond — Arenenumad piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Euroopa territoriaalne koostöö

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Tehniline abi

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Uuendusmeetmed linnade säästva arengu valdkonnas

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Kokku

 

 

-240 000 000

1.  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi reserv (eelarveartikkel 40 02 44) kaotatakse (‑88,0 miljonit eurot).

Nende muudatuste tulemusel jääb maksete assigneeringute summaks 144 681,0 miljonit eurot, mis on 582,5 miljoni euro võrra väiksem kui kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2018 muudetud eelarveprojektis.

1.5.  Reserv

Kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2018 muudetud eelarveprojektis sisalduvatele reservidele ei lisandu täiendavaid reserve, välja arvatud punkt 22 02 03 01 Toetus Türgile – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisse vastavusse viimisele liidu õigustikuga, mille puhul paigutatakse reservi 70 000 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 35 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid, kuni on täidetud järgmine tingimus:

„Kõnealune summa vabastatakse, kui komisjoni aastaaruandest nähtub, et Türgi teeb mõõdetavaid ja piisavaid edusamme sellistes valdkondades nagu õigusriigi põhimõtte järgimine, demokraatia, inimõigused ja ajakirjandusvabadus.“

Eelarverea 22 02 03 01 eelarvemärkusi muudetakse vastavalt.

1.6.  Eelarvemärkused

Kui eelmistes tekstiosades ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud, lepitakse kokku, et eelarvemärkuste teksti muudetakse vastavalt Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt tehtud muudatusettepanekutele, v.a allpool olevas kahes tabelis loetletud eelarveridade puhul.

—  Eelarveread, mille puhul kiidetakse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud heaks koos komisjoni täidetavust käsitlevas kirjas kavandatud muudatusega.

Eelarverida

Nimetus

06 02 01 01

Kitsaskohtade kõrvaldamine, raudtee koostalitlusvõime tõhustamine, puuduvate ühenduste rajamine ja piiriüleste lõikude parendamine

09 05 01

Meediavaldkonna allprogramm — Riikidevaheline ja rahvusvaheline tegevus ning riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

18 04 01 01

Kodanike Euroopa — Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil

21 02 07 03

Inimareng

22 02 03 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

—  Eelarveread, mille eelarvemärkused kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu nad on kavandatud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2018 ja EAGFi ajakohastamisega muudetud eelarveprojektis.

Eelarverida

Nimetus

02 02 01

Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine

02 03 04

Siseturu haldamise vahendid

05 02 08 03

Tootjate organisatsioonide rakendusfondid

05 03 01 01

Ühtne otsemaksete kava (SPS)

05 03 01 10

Põhitoetuskava

05 04 60 01

Maaelu säästva arengu edendamine, territoriaalselt ja keskkonnaalaselt tasakaalustatuma, kliimasõbralikuma ning innovaatilisema liidu põllumajandussektori kujundamine

08 02 02 02

Riskikapitali kättesaadavuse parandamine teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute jaoks

09 05 05

Multimeediameetmed

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

13 06 01

Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

18 02 01 02

Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

18 03 01 01

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja arendamine ning liikmesriikide solidaarsuse ja nendevahelise vastutuse jagamise suurendamine

21 04 01

Austuse suurendamine inimõiguste ja põhivabaduste vastu ning nende järgimise edendamine ja demokraatlike reformide toetamine

23 02 01

Kiire, tõhusa ja vajadusepõhise humanitaar- ja toiduabi andmine

33 02 07

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Seejuures tuleb märkida, et Euroopa Parlamendi või nõukogu muudatustega ei saa muuta ega laiendada olemasoleva õigusliku aluse kohaldamissala ega vähendada institutsioonide halduslikku autonoomsust ning meetmeid peab olema võimalik katta olemasolevatest vahenditest.

1.7.  Uued eelarveread

Eelarve liigenduses lepiti kokku kujul, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2017 muudetud eelarveprojektis, millele on lisatud:

—  eespool toodud punktis 1.2 esitatud uued katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed ning

—  eespool toodud punktis 1.3 esitatud uus eelarvepunkt 2 2 1 4 Euroopa välisteenistuse jaos.

2.  2017. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt 6/2017 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

3.  Avaldused

3.1.  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus maksete assigneeringute kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu tuletavad täitmisega seoses meelde vajadust tagada maksete nõuetekohane suurendamine seoses kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringutega, et ennetada ebanormaalselt suurt hulka maksmata arveid aasta lõpus.

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil jätkata 2014.–2020. aasta programmide rakendamise tähelepanelikku ja aktiivset jälgimist. Sel eesmärgil paluvad nad komisjonil esitada õigeaegselt ajakohastatud arvandmed maksete assigneeringuid puudutavate nõuete täitmise ja prognooside kohta 2018. aastal.

Nõukogu ja Euroopa Parlament teevad õigeaegselt kõik vajalikud otsused nõuetekohaselt põhjendatud vajaduste vallas, et vältida tegemata maksete liiga suure summa kuhjumist ning tagada maksenõuete nõuetekohane hüvitamine.

3.2.  Euroopa Parlamendi, nõukogu(4) ja komisjoni ühisavaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et tööpuuduse ja eriti noorte tööpuuduse vähendamine on endiselt tähtis ja ühine poliitiline prioriteet, ning nad kinnitavad seda silmas pidades taas oma otsusekindlust kasutada parimal moel selleks eraldatavaid eelarvevahendeid, eelkõige noorte tööhõive algatuse kaudu.

Seetõttu tervitavad nad nimetatud algatusele eraldatava summa suurendamist 2018. aastal. Samas on asjakohase ELi eelarvest rahastamise kõrval oluline ka õigete menetluste kehtestamine nende vahendite tõhusaks rakendamiseks.

Sellega seoses on vaja teha tõhusat koostööd parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, et tagada vastuvõetud meetmete võimalikult suur mõju.

Seetõttu kohustuvad nõukogu ja Euroopa Parlament esmajärjekorras kaaluma ühissätete määruse muutmist, mis on 2018. aasta eelarve vastuvõtmiseks nõutav.

Komisjon hõlbustab noorte tööhõive algatuse rakendamiseks ette nähtud programmidesse tehtavate muudatuste kiiret kinnitamist.

3.3.  Komisjoni ühepoolne avaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Noorte tööpuuduse vähendamine on endiselt oluline poliitiline prioriteet. Komisjon kohustub tähelepanelikult jälgima noorte tööhõive algatuse rakendamise suundumusi. Kui algatuse rakendamine liigub tõusvas joones ning kasutussuutlikkus seda võimaldab, siis teeb komisjon ettepaneku noorte tööhõive algatuse rahastuse suurendamiseks paranduseelarve kaudu, mille rahastamiseks kasutatakse kulukohustuste koguvaru kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 14.

Sel juhul jääb komisjon nõukogult ja Euroopa Parlamendilt ootama niisuguste paranduseelarvete projektide kiiret menetlemist.

3.4.  Nõukogu ühepoolne avaldus töötajate arvu 5 % vähendamise kohta

Nõukogu tuletab meelde, et töötajate arvu 5 % vähendamise täieliku elluviimise lõpuaasta oli 2017. Kuna kõik institutsioonid, organid ja asutused ei ole vähendamise eesmärki siiski täitnud, nõuab nõukogu kokkuleppe täitmiseks jõupingutuste jätkamist 2018. aastal.

On väga tähtis, et kõik institutsioonid, organid ja asutused täidaksid töötajate arvu 5 % vähendamise eesmärgi, ning et selle täitmist jälgitakse, kuni see on täies ulatuses saavutatud. Seda silmas pidades kutsub nõukogu komisjoni üles hindama meetme tulemusi, et teha järeldused tuleviku jaoks.

(1) ELT L 50, 28.2.2017, lk 57.
(2) Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
(3) Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
(4) Ühendkuningriik ei toeta käesolevat avaldust.

Õigusalane teave