Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2044(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0359/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0359/2017

Viták :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0458

Elfogadott szövegek
PDF 791kWORD 75k
2017. november 30., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A 2018. évi költségvetési eljárás
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. november 30-i jogalkotási állásfoglalása a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vonatkozó nyilatkozataira (14587/2017 – C8‑0416/2017),

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2017. június 29-én fogadott el (COM(2017)0400),

–  tekintettel a Tanács által 2017. szeptember 4-én elfogadott és a Parlamentnek 2017. szeptember 13-án megküldött, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2018. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2017. október 16-án nyújtott be,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2017. október 25-i állásfoglalására(1) és az abban szereplő költségvetési módosításokra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. és 91. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A8-0359/2017),

1.  jóváhagyja az egyeztetőbizottság által elfogadott közös szöveget, amely az alábbi dokumentumok együtteséből áll:

   a költségvetési tervezethez, illetve a tanácsi állásponthoz képest nem módosított költségvetési sorok jegyzéke;
   összefoglaló számadatok a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban;
   valamennyi költségvetési tétel soronkénti számadatai;
   egy egységes szerkezetbe foglalt dokumentum, amely tartalmazza az egyeztetés során módosított valamennyi költségvetési sor számadatait és végleges szövegét;

2.  megerősíti az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatait;

3.  tudomásul veszi a Bizottság és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt egyoldalú nyilatkozatait;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0408.
(2) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(5) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

2017. november 18.

VÉGLEGES

2018. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei

A jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2018. évi költségvetés

2.  2017. évi költségvetés – 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet

3.  Nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

A.  2018. évi költségvetés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

–  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2018. évi költségvetésben 160 113,5 millió EUR. A többéves pénzügyi keret 2018-ra vonatkozó felső határai alatt így összesen 1600,3 millió EUR mozgástér marad a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

–  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2018. évi költségvetésben 144 681,0 millió EUR.

–  A Rugalmassági Eszközből 837,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat igénybevételére kerül sor 2018-ra a 3. fejezetre (Biztonság és uniós polgárság).

–  A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 1 113,7 millió EUR összegben kerül igénybevételre az 1a. fejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és az 1b. fejezetre (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió).

–  A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2017/344 európai parlamenti és tanácsi határozatot(1) módosítani kell az ellentételezési profil kiigazítására az 5. fejezetben (Igazgatás) 2018-ban ellentételezett összeg 570 millió EUR-ról 318 millió EUR-ra való csökkentése, valamint ennek megfelelően 252 millió EUR összegű ellentételezésnek az 5. fejezetbe 2020-ban történő bevezetése céljából.

–  A Rugalmassági Eszköz 2014-es, 2016-os, 2017-es és 2018-as igénybevételéhez kapcsolódó 2018. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 678,3 millió euróra becsli.

B.  2017. évi költségvetés

Az együttes következtetések elemei értelmében a 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően elfogadásra kerül.

1.  2018. évi költségvetés

1.1.  „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi következtetések másként nem rendelkeznek, megerősítésre került valamennyi, sem a Tanács, sem a Parlament által nem módosított költségvetési sor, illetve azok a sorok, amelyekre vonatkozóan a megfelelő olvasat során a Parlament elfogadta a Tanács módosításait.

A többi költségvetési sor vonatkozásában az egyeztetőbizottság az alábbi, 1.2.–1.7. szakaszokban foglalt következtetésekben állapodott meg.

1.2.  Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

A valamennyi decentralizált ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2018. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra, az alábbiak kivételével:

—  A 3. fejezet alatt:

o Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol, 18 02 04. jogcímcsoport), amely 10 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 3 690 000 euróval növekednek.

o Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO, 18 03 02. jogcímcsoport), amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 5 000 000 euróval növekednek.

o Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust, 33 03 04. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 1 845 000 euróval növekednek.

—  Az 1a. alfejezet alatt:

o Az Európai GNSS Ügynökség (GSA, 02 05 11. jogcímcsoport), amely 5 további álláshelyet kapott, és amely esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 345 000 euróval növekednek.

o Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA, 12 02 06. jogcímcsoport), amelynél a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje és az álláshelyek száma csökkentésre került a költségvetési tervezet szintjére.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek számára nyújtott uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított 2018-as költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra.

Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

A 87 kísérleti projektből és előkészítő intézkedésből álló átfogó csomagot, összesen 100,0 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat értékben, a Parlament javaslata szerint elfogadták, a Bizottság által a 2018. évi költségvetési tervezetben javasolt előkészítő intézkedésen felül.

Amikor úgy tűnik, hogy a kísérleti projektet vagy az előkészítő intézkedést meglévő jogalap fedezi, a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.3.  A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

1.1.11

Európai műholdas navigációs rendszerek (EGNOS és Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2020-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

A GPS teljesítményének javítását lehetővé tevő műholdas szolgáltatások nyújtása, melyek 2020-ig fokozatosan lefedik az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) egész területét (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz)

 

 

-10 370 000

02 06 01

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése (Kopernikusz)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Európai Szolidaritási Testület (ESC)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Európai Szolidaritási Testület

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horizont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vezető szerep az űrkutatásban

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében az innováció fokozása

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és gördülékeny európai közlekedési rendszer kialakítása

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok, a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű gyártás és feldolgozás területén

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható nyersanyagellátás biztosítása

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Vám, Fiscalis és csalás elleni küzdelem

 

 

-1 365 232

14 02 01

A vámunió működésének és modernizációjának támogatása

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Az adórendszerek megfelelő működésének javítása

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Energia

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Uniós hozzájárulás a pénzügyi eszközökhöz az energiaprojektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet létrehozása érdekében

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

-3 965 555

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

A CEN, a Cenelec és az ETSI szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Minőségi statisztikai adatok biztosítása, az európai statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és a partnerség erősítése az európai statisztikai rendszeren belül

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

-2 900 000

01 02 01

A gazdasági és monetáris unió – ideértve az eurót is – koordinációja és felügyelete, valamint az azt érintő kommunikáció

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat támogató tevékenységek, ideértve a kommunikációs tevékenységeket

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Összesen

 

 

155 840 213

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 22 001,5 millió euróban kerül megállapításra, ami nem hagy mozgásteret az 1a. alfejezet 21 239 millió eurós kiadási felső határa alatt, továbbá a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 762,5 millió EUR értékben kerül igénybevételre.

1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazítással, amelyet a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

1.2.5

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő juttatás)

 

 

116 666 667

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

7 700 000

 

Összesen

 

 

124 366 667

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 55 532,2 millió euróban kerül megállapításra, ami nem hagy mozgásteret az 1a. alfejezet 55 181 millió eurós kiadási felső határa alatt, továbbá a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 351,2 millió EUR értékben kerül igénybevételre.

2. fejezet – Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

2.0.10

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

15 600 000

 

Összesen

 

 

-214 300 000

A kötelezettségvállalási előirányzatok csökkenése teljes mértékben az EMGA 2017. október 31-i többletéből eredően rendelkezésre álló magasabb címzett bevételeknek tulajdonítható be, amelyek fedezik a szektor 1/2018. sz. módosító indítványban frissített teljes szükségleteit. A frissített szükségletek között az 1/2018. sz. módosító indítvány növeli a következő tételek kifizetéseit:

—  A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatást 34 millió euróval (05 03 01 13. költségvetési jogcím),

—  Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott támogatást 95 millió euróval (05 03 01 11. költségvetési jogcím),

—  Az egyéb intézkedéseket (sertéshús, baromfi, tojás, méhészet, egyéb állati termékek) 60 millió euróval (05 02 15 99. költségvetési jogcím)

—  A borágazat számára kidolgozott nemzeti támogatási programokat 7 millió euróval (05 02 09 08. költségvetési jogcím), és

—  A sovány tejporra vonatkozó tárolási intézkedéseket 2 millió euróval (05 02 12 02. költségvetési jogcím).

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 59 285,3 millió euróban kerül megállapításra, ami 981,7 millió eurós mozgásteret hagy a 2. fejezet kiadási felső határa alatt.

3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

3.0.11

Kreatív Európa

 

 

3 500 000

15 04 01

Az európai kulturális és kreatív ágazatokban működő kkv-k és kis-, illetve rendkívül kis méretű szervezetek pénzügyi kapacitásának erősítése, valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új üzleti modellek előmozdítása

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Kultúra alprogram – A határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

 

 

-6 500 000

17 04 01

Az Unión belüli jobb állat-egészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

A növényeket károsító szervezetek időben történő észlelésének és felszámolásának biztosítása

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Hatékony, eredményes és megbízható ellenőrzések biztosítása

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

10 535 000

18 02 04

Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

12 650 000

 

Összesen

 

 

20 185 000

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 3493,2 millió euróban kerül megállapításra, ami nem hagy mozgásteret a 3. fejezet kiadási felső határa alatt, továbbá a Rugalmassági Eszközön át 837,2 millió EUR kerül igénybevételre.

4. fejezet – Globális Európa

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Támogatás Törökországnak – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Támogatás Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó(2), Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Támogatás Törökországnak – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Támogatás Törökországnak – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Humán fejlődés

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Harmadik országokkal folytatott együttműködés az uniós és a közös érdekek előmozdítására és támogatására

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

-1 083 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

1 000 000

19 06 01

Az Unió külkapcsolatairól szóló tájékoztatási tevékenységek

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Az uniós támogatás eredményeinek értékelése, nyomonkövetési intézkedések és pénzügyi ellenőrzés

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Összesen

 

 

-19 183 000

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 9568,8 millió euróban kerül megállapításra, ami 256,2 millió eurós mozgásteret hagy a 4. fejezet kiadási felső határa alatt.

5. fejezet — Igazgatás

Az egyeztetőbizottság egyetért az intézmények létszámterveiben szereplő álláshelyek számával és a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt előirányzatokkal, a következő kivételekkel:

—  A Parlament szakasza, amelyre a Parlament olvasata kerül jóváhagyásra;

—  A Tanács szakasza, amelyre a Tanács olvasata kerül jóváhagyásra;

—  Az Európai Külügyi Szolgálat, amely 800 000 EUR juttatásban részesül egy újonnan létrehozott költségvetési jogcímen (2 2 1 4. Stratégiai kommunikációs kapacitás). Ennek célja az Európai Külügyi Szolgálat megfelelő forrásokkal való ellátása a stratégiai kommunikációs eszközök fedezésére, stratégiai kommunikációs szakértelem igénybevétele, a stratégiai kommunikációs termékek nyelvi sokszínűségének támogatása, és a félretájékoztatás elleni fellépés szakértőinek alkalmazása és hálózatuk fenntartása a tagállamokban és a szomszédos országokban. A 3 0 0 4. költségvetési jogcím (Egyéb igazgatási kiadások) 800 000 euróval csökken a költségvetési semlegesség biztosítására.

Továbbá a fizetések 2017. július 1-től alkalmazandó automatikus kiigazításának a 2018-as költségvetésre gyakorolt hatása az intézményekre vonatkozó minden szakaszba beépítésre kerül a következőképpen:

 

EUR-ban

Parlament

-2 796 000

Tanács

-948 000

Bizottság (a nyugdíjakkal együtt)

-13 179 600

Bíróság

-868 800

Számvevőszék

-357 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

-193 000

Régiók Bizottsága

-146 000

Ombudsman

-24 600

Európai adatvédelmi biztos

-13 459

Európai Külügyi Szolgálat

-878 400

Összesen

-19 404 859

Végül az épületekkel kapcsolatos kiadások további 5 millió eurós csökkentése került megállapításra az összes intézménynél, a következők szerint:

 

EUR-ban

Tanács

-378 623

Bizottság (a nyugdíjakkal együtt)

-3 637 499

Bíróság

-270 611

Számvevőszék

-96 409

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

-89 461

Régiók Bizottsága

-63 393

Ombudsman

-7 016

Európai adatvédelmi biztos

-9 526

Európai Külügyi Szolgálat

-447 462

Összesen

-5 000 000

Ennek következtében a fenti 1.2. szakaszban javasolt kísérleti projektek és előkészítő intézkedések figyelembevétele után a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 9665,5 millió euróban kerül megállapításra, ami 362,5 millió eurós mozgásteret hagy az 5. fejezet kiadási felső határa alatt, a rendkívüli tartalék 2017-es igénybevételének ellentételezésére szolgáló mozgástérből 318,0 millió EUR felhasználása után.

Speciális eszközök: EGAA, sürgősségisegély-tartalék és EUSZA

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és a sürgősségisegély-tartalék számára biztosított kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjára (EUSZA) képzett tartalék (40 02 44. költségvetési jogcímcsoport) törlésre kerül.

1.4.  Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok átfogó szintje a 2018-as költségvetésben az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottság által elfogadott következő kiigazításokkal:

1.  Először is, figyelembe kell venni a nem differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak megállapodás szerinti szintjét, amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje egyenlő a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével. Ez magában foglalja a mezőgazdasági kiadások további 229,9 millió eurós csökkentését. Az összesített hatás 255,3 millió eurós csökkenés.

2.  A Parlament által javasolt minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatai a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 50%-ában kerülnek megállapításra, vagy a Parlament által javasolt szinten, amennyiben az alacsonyabb. A meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje megegyezik a költségvetési tervezetben meghatározottakkal, hozzáadva a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 50%-át, vagy a Parlament által javasolt szinten kerül megállapításra, amennyiben az alacsonyabb. Az összesített hatás 50,0 millió eurós növekedés.

3.  A következő költségvetési tételek kiigazításáról született megállapodás a differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak alakulása eredményeként:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

1.1.14

Európai Szolidaritási Testület (ESC)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Európai Szolidaritási Testület

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

-3 965 555

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

-900 000

26 02 01

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentralizált ügynökségek

 

 

10 535 000

18 02 04

Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Támogatás Törökországnak – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Támogatás Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó(3), Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Támogatás Törökországnak – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Támogatás Törökországnak – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Humán fejlődés

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Egyéb fellépések és programok

 

 

1 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

A Bizottság előjogainak és különleges hatásköreinek keretében finanszírozott intézkedések

 

 

1 500 000

19 06 01

Az Unió külkapcsolatairól szóló tájékoztatási tevékenységek

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Összesen

 

 

-49 231 555

4.  A kifizetési előirányzatok további csökkentésre kerülnek a következő költségvetési sorokon:

 

 

 

 

EUR-ban

Költségvetési tétel / Program

Megnevezés

2018-as KT (beleértve az 1. sz. MI-t is)

2018. évi költségvetés

Különbözet

1.2.12

Átmeneti régiók

 

 

-55 000 000

04 02 61

Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Versenyképesség (fejlettebb régiók)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Európai területi együttműködés

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Technikai segítségnyújtás

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Operatív technikai segítségnyújtás

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – A fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Összesen

 

 

-240 000 000

1.  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalék (40 02 44. költségvetési jogcímcsoport) törlésre kerül (-88,0 millió EUR).

Ezek az intézkedések biztosítják a kifizetési előirányzatok 144 681,0 millió eurós szintjét, ami 582,5 millió eurós csökkenést jelent az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest.

1.5.  Tartalék

Az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest nincsenek új tartalékok, kivéve a 22 02 03 01. költségvetési jogcím (Támogatás Törökországnak – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás) esetében, amely számára 70 000 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 35 000 000 EUR kifizetési előirányzat tartalékba kerül a következő feltétel teljesítéséig:

Az összeget akkor kell felszabadítani, ha Törökország mérhető és elegendő javulást ér el a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok és a sajtószabadság területén, a Bizottság éves jelentése szerint.

A 22 02 03 01. költségvetési jogcímhez fűzött költségvetési megjegyzés ennek megfelelően módosul.

1.6.  Költségvetési megjegyzések

Amennyiben az előző bekezdésekben nem került külön megemlítésre, a költségvetési megjegyzések szövegéhez az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások elfogadásra kerülnek a következő két táblázatban felsorolt költségvetési sorok kivételével:

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében jóváhagyásra kerülnek az Európai Parlament által bevezetett módosítások a Bizottság által annak végrehajthatóságról szóló levelében javasolt kiigazításokkal.

Költségvetési sor

Megnevezés

06 02 01 01

A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése

09 05 01

MEDIA alprogram – országokon átívelő és nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

21 02 07 03

Humán fejlődés

22 02 03 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal és az EGAA frissítésével módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzés kerül jóváhagyásra.

Költségvetési sor

Megnevezés

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása

02 03 04

A belső piac irányítási eszközei

05 02 08 03

Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok

05 03 01 01

Egységes támogatási rendszer (SPS)

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

05 04 60 01

A fenntartható vidékfejlesztésnek, valamint az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és innovatívabbá válásának előmozdítása

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

13 06 01

Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

18 02 01 02

Megelőző intézkedések és küzdelem a határokon átnyúló szervezett bűnözés ellen, valamint a biztonságot érintő kockázatok és válságok jobb kezelése

18 03 01 01

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása

21 04 01

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának és felügyeletének javítása, valamint a demokratikus reformok támogatása

23 02 01

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

33 02 07

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Ez annak tudomásulvételével történt, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások nem módosíthatják vagy terjeszthetik ki a meglévő jogalap terjedelmét, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, továbbá hogy az intézkedés fedezhető a rendelkezésre álló forrásokból.

1.7.  Új költségvetési sorok

A Bizottság által az 1/2018. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra elfogadásra kerül a következők belefoglalásával:

—  a fenti 1.2. szakaszban javasolt új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések; és

—  az Európai Külügyi Szolgálat szakaszában szereplő, a fenti 1.3. szakaszban javasolt új költségvetési jogcím (2 2 1 4).

2.  2017. évi költségvetés

A 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

3.  Nyilatkozatok

3.1.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

Az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtást tekintve biztosítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések rendezett lebonyolítását, hogy elkerülhető legyen az év végi kifizetetlen számlaállomány rendellenesen magas szintje.

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan és tevékenyen kísérje figyelemmel a 2014–2020-as időszak programjainak végrehajtását. Ennek érdekében felkérik a Bizottságot, hogy 2018 során kellő időben terjesszen elő aktualizált számadatokat a kifizetési előirányzatokra vonatkozó követelmények végrehajtásáról és tervezéséről.

A Tanács és az Európai Parlament a kifizetetlen számlák miatti túlzott összegű fizetési hátralék felhalmozódásának elkerülése, valamint a kifizetési igények megfelelő megtérítésének biztosítása érdekében kellő időben el fogja fogadni a szükséges határozatokat a jogos igényekre vonatkozóan.

3.2.  A Parlament, a Tanács(4) és a Bizottság együttes nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

A Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy a munkanélküliség és különösen az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritás az intézmények számára, ezért újólag megerősítik azzal kapcsolatos elkötelezettségüket, hogy elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén a lehető legjobban kihasználják az ifjúsági munkanélküliség problémájának megoldására rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokat.

Ennélfogva üdvözlik az e kezdeményezés számára elkülönített összegnek a 2018-as év vonatkozásában történő növelését. Mindazonáltal nemcsak az uniós költségvetés megfelelő finanszírozásáról kell rendelkezni, hanem ezzel egyidejűleg a rendelkezések végrehajtását lehetővé tévő megfelelő eljárásokat is be kell vezetni.

E tekintetben a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti hatékony együttműködésre van szükség az elfogadott intézkedések lehető legmagasabb szintű hatásának biztosítása érdekében.

A Tanács és az Európai Parlament ezért vállalja, hogy kiemelt feladatként vizsgálja meg a közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítását, amelyet a 2018. évi költségvetés elfogadása tesz szükségessé.

A Bizottság elősegíti az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtását célzó, a programokat érintő módosítások mielőbbi elfogadását.

3.3.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése továbbra is kiemelt politikai prioritást jelent. A Bizottság vállalja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának szoros nyomon követését. Amennyiben a kezdeményezés végrehajtása esetlegesen felgyorsulna és a forrásfelhasználási képesség javulása lehetővé tenné a finanszírozás megnövelését, akkor a Bizottság javasolni fogja, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból finanszírozandó költségvetés-módosítás révén, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkével összhangban növeljék az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozását.

A Bizottság ebben az esetben elvárja a Tanácstól és az Európai Parlamenttől az ilyen jellegű költségvetés-módosítási tervezetek gyors elfogadását.

3.4.  A Tanács egyoldalú nyilatkozata a személyi állomány 5%-os csökkentéséről

A Tanács emlékeztet arra, hogy az 5%-os létszámcsökkentést eredetileg 2017-re kellett teljes körűen megvalósítani. Mivel azonban nem minden intézmény, szerv és hivatal teljesítette az állománycsökkentési célkitűzést, a Tanács a megállapodás teljesítése érdekében 2018-ban is további erőfeszítéseket sürget.

Alapvető jelentőséggel bír, hogy az 5%-os létszámcsökkentést minden intézmény, szerv és hivatal teljesítse, és hogy a teljes körű megvalósításig biztosítva legyen a nyomon követés. Ennek alapján a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy a jövőre szóló tanulságok levonása érdekében folytassa a létszámcsökkentési program kimenetelének értékelését.

(1) HL L 50., 2017.2.28., 57. o.
(2) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244(1999) sz. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
(3) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244(1999) sz. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
(4) Az Egyesült Királyság nem támogatja ezt a nyilatkozatot.

Jogi nyilatkozat