Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2044(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0359/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0359/2017

Debates :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Balsojumi :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0458

Pieņemtie teksti
PDF 785kWORD 78k
Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris - Brisele Galīgā redakcija
2018. gada budžeta procedūra
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 30. novembra normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, un attiecīgos Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumus (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 29. jūnijā (COM(2017)0400),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 4. septembrī un Eiropas Parlamentam nosūtīja 2017. gada 13. septembrī (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  ņemot vērā grozījumu vēstuli Nr. 1/2018 attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2017. gada 16. oktobrī,

–  ņemot vērā 2017. gada 25. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(1) un tajā ietvertos budžeta grozījumus,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 90. un 91. pantu,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A8-0359/2017),

1.  apstiprina Samierināšanas komitejas pieņemto kopīgo dokumentu, kuru veido šādu dokumentu kopums:

   to budžeta pozīciju saraksts, kuras salīdzinājumā ar budžeta projektu vai Padomes nostāju nav grozītas;
   finanšu shēmas izdevumu kategoriju kopsummas;
   visas budžeta summas pozīciju pa pozīcijai;
   konsolidēts dokuments, kurā norādītas visu samierināšanas procedūrā grozīto pozīciju summas un galīgais teksts;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai vienpusējos Komisijas un Padomes paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo normatīvo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0408.
(2) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

18.11.2017

GALĪGAIS

2018. gada budžets — kopīgo secinājumu elementi

Kopīgos secinājumus veido šādas sadaļas:

1.  2018. gada budžets

2.  2017. gada budžets — budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projekts

3.  Paziņojumi

Kopsavilkuma pārskats

A.  2018. gada budžets

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem:

–  kopējais saistību apropriāciju apmērs 2018. gada budžetā ir EUR 160 113,5 miljoni. Līdz ar to DFS 2018. gadam noteikto maksimālo apjomu robežās tiek saglabāta brīvu līdzekļu rezerve kopumā EUR 1 600,3 miljona apmērā saistību apropriācijās;

–  kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2018. gada budžetā ir EUR 144 681,0 miljoni;

–  Elastības instruments 2018. gadam saistību apropriācijās tiek izmantots EUR 837,2 miljonu apmērā 3. izdevumu kategorijai “Drošība un pilsonība”;

–  vispārējā saistību rezerve tiek izmantota EUR 1113,7 miljonu apmērā 1.a izdevumu kategorijai “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” un 1.b izdevumu kategorijai “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”;

–  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Lēmums (ES) 2017/344 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā(1) tiks grozīts, lai koriģētu kompensēšanas sistēmu ar mērķi samazināt 2018. gadā no 5. izdevumu kategorijas “Administrācija” kompensējamo summu no EUR 570 miljoniem uz EUR 318 miljoniem un attiecīgi paredzētu EUR 252 miljonus lielu kompensāciju no šīs izdevumu kategorijas 2020. gadā;

–  2018. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2014., 2016., 2017. un 2018. gadā, Komisijas ir aplēsusi EUR 678,3 miljonu apmērā.

B.  2017. gada budžets

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija.

1.  2018. gada budžets

1.1.  “Slēgtās” pozīcijas

Ja šajos secinājumos nav norādīts citādi, ir apstiprinātas visas budžeta pozīcijas, kuras Padome vai Parlaments nav grozījuši, un tās pozīcijas, par kurām Parlaments attiecīgajos lasījumos ir piekritis Padomes ierosinātajiem grozījumiem.

Attiecībā uz pārējām budžeta pozīcijām Samierināšanas komiteja ir vienojusies par secinājumiem, kas iekļauti 1.2.–1.7. sadaļā.

1.2.  Horizontāli jautājumi

Decentralizētās aģentūras

ES iemaksa (saistību un maksājumu apropriācijās) un visām decentralizētajām aģentūrām paredzēto štata vietu skaits tiek noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, izņemot:

—  3. izdevumu kategorijā:

o Eiropas Policijas biroju (Eiropolu, budžeta 18 02 04. pants), kuram tiek piešķirtas 10 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par EUR 3 690 000;

o Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO, budžeta 18 03 02. pants), kuram saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par EUR 5 000 000;

o Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienību (Eurojust, budžeta 33 03 04. pants), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par EUR 1 845 000;

—  1.a izdevumu kategorijā:

o Eiropas GNSS aģentūru (GSA, budžeta 02 05 11. pants), kurai tiek piešķirtas 5 papildu štata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par EUR 345 000;

o Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (ESMA, budžeta 12 02 06. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas un štata vietu skaits tiek samazināts līdz budžeta projektā norādītajam apmēram.

Izpildaģentūras

Izpildaģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu to ir ierosinājusi Komisija 2018. gada budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018.

Izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības

Ir apstiprināts visaptverošs kopums, kuru veido 87 izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības, par kopējo summu EUR 100,0 miljoni saistību apropriācijās, kā Parlaments to ierosinājis papildus sagatavošanas darbībai, kuru Komisija ierosinājusi 2018. gada budžeta projektā.

Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo juridisko pamatu, lai atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu.

Šajā kopumā ir pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā.

1.3.  Finanšu shēmas izdevumu kategorijas — saistību apropriācijas

Ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus par “slēgtajām” budžeta pozīcijām, aģentūrām, izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Samierināšanas komiteja ir vienojusies par turpmāk minēto.

1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

1.1.11

Eiropas satelītu navigācijas sistēmas (EGNOS un Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Globālās satelītu radionavigācijas infrastruktūras un pakalpojumu (Galileo) izveide un nodrošināšana līdz 2020. gadam

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Ar satelītiem saistītu pakalpojumu sniegšana, uzlabojot GPS veiktspēju, lai līdz 2020. gadam pakāpeniski aptvertu visu Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) valstu reģionu (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Eiropas Zemes novērošanas programma (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Darbības pakalpojumu sniegšana, kuru pamatā ir novērošana no kosmosa un in situ dati (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Savienības autonomas Zemes novērošanas spējas izveide (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Eiropas Solidaritātes korpuss

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

“Apvārsnis 2020”

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vadošā pozīcija kosmosa jomā

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Inovācijas paplašināšana mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Resursu ziņā efektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vadība nanotehnoloģiju, progresīvu materiālu, lāzertehnoloģijas, biotehnoloģijas un progresīvas ražošanas un apstrādes jomā

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

MVU instruments

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības — jaunu prasmju un inovācijas veidošana, pilnveidošana un tālāknodošana

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Pāreja uz drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Izglītība, apmācība un sports (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Muita, Fiscalis un krāpšanas apkarošana

 

 

-1 365 232

14 02 01

Atbalsts muitas savienības darbībai un modernizācijai

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Nodokļu sistēmu darbības uzlabošana

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Enerģētika

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Savienības iemaksu finanšu instrumentos, kuri paredzēti tādas vides izveidošanai, kas ir labvēlīga privātā sektora ieguldījumiem enerģētikas projektos

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

-3 965 555

02 05 11

Eiropas GNSS aģentūra

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Citi pasākumi un programmas

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Atbalsts standartizācijas darbībām, ko veic CEN, Cenelec un ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas informāciju, īstenot jaunas Eiropas statistikas sagatavošanas metodes un pastiprināt partnerību Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

-2 900 000

01 02 01

Koordinēšana, uzraudzība un saziņa saistībā ar ekonomikas un monetāro savienību, tostarp euro

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Darba attiecības un sociālais dialogs

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Eiropas transporta politikas un pasažieru tiesību atbalsta darbības, ietverot pasākumus komunikācijas jomā

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Kopā

 

 

155 840 213

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 22 001,5 miljonu apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 1.a izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma (EUR 21 239 miljoni) ietvaros un izmantojot vispārējo saistību rezervi EUR 762,5 miljonu apmērā.

1.b izdevumu kategorija — Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, bet iekļaujot korekciju, par kuru ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kura norādīta turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

1.2.5

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (īpašs papildu piešķīrums)

 

 

116 666 667

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

7 700 000

 

Kopā

 

 

124 366 667

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 55 532,2 miljonu apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 1.b izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma (EUR 55 181 miljons) ietvaros un izmantojot vispārējo saistību rezervi EUR 351,2 miljonu apmērā.

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

2.0.10

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Pamata maksājuma shēma (PMS)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

15 600 000

 

Kopā

 

 

-214 300 000

Saistību apropriāciju samazinājumu pilnībā nosaka tas, ka ir pieejams lielāks piešķirto ieņēmumu apmērs, ko rada ELGF pārpalikums 2017. gada 31. oktobrī un kas nosegs visas nozares vajadzības, kuru jaunākā versija norādīta grozījumu vēstulē Nr. 1/2018. Saistībā ar šīm atjauninātajām vajadzībām ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018 tiek palielināti maksājumi, kas paredzēti

—  gados jauniem lauksaimniekiem — par EUR 34 miljoniem (budžeta 05 03 01 13. postenis);

—  par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi — par EUR 95 miljoniem (budžeta 05 03 01 11. postenis);

—  citiem pasākumiem (attiecībā uz cūkgaļu, mājputnu gaļu, olām, biškopības un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem) — par EUR 60 miljoniem (budžeta 05 02 15 99. postenis);

—  valsts atbalsta programmām vīna nozarei — par EUR 7 miljoniem (budžeta 05 02 09 08. postenis), un

—  sausā vājpiena uzglabāšanas pasākumiem — par EUR 2 miljoniem (budžeta 05 02 12 02. postenis).

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 59 285,3 miljonu apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi EUR 981,7 miljona apmērā 2. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros.

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsonība

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

3.0.11

Radošā Eiropa

 

 

3 500 000

15 04 01

MVU un mazo un ļoti mazo organizāciju finansiālās spējas stiprināšana Eiropas kultūras un radošajās nozarēs un politikas izstrādes un jaunu uzņēmējdarbības modeļu veicināšana

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Apakšprogramma “Kultūra” — Atbalsts pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites un mobilitātes veicināšana

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Pārtika un barība

 

 

-6 500 000

17 04 01

Augstāka dzīvnieku veselības statusa un augsta dzīvnieku aizsardzības līmeņa nodrošināšana Savienībā

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Laicīga augiem kaitīgo organismu atklāšana un to izskaušanas nodrošināšana

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Iedarbīgu, efektīvu un uzticamu oficiālo kontroļu nodrošināšana

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

10 535 000

18 02 04

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

12 650 000

 

Kopā

 

 

20 185 000

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 3 493,2 miljonu apmērā, neatstājot brīvu līdzekļu rezervi 3. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros un izmantojot elastības instrumentu EUR 837,2 miljonu apmērā.

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

4.0.1

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Atbalsts Turcijai — Atbalsts ekonomiskai, sociālai un teritoriālai attīstībai un pakāpeniskai attiecīgās likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Atbalsts Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Kosovai(2), Melnkalnei, Serbijai un bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Atbalsts Turcijai — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Atbalsts Turcijai — Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Austrumu partnerība — Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Attīstības sadarbības instruments (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Iemaksas no attīstības sadarbības instrumentiem (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm

 

 

-3 000 000

19 05 01

Sadarbība ar trešām valstīm, lai veicinātu un popularizētu Savienības un abpusējas intereses

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Citi pasākumi un programmas

 

 

-1 083 000

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Patēriņa preču nolīgumi

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

1 000 000

19 06 01

Informācijas izplatīšana par Savienības ārējām attiecībām

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Savienības atbalsta rezultātu novērtējums, pārraudzības un revīzijas pasākumi

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Informētības par attīstības jautājumiem koordinācija un veicināšana

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Kopā

 

 

-19 183 000

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 9568,8 miljonu apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi EUR 256,2 miljonu apmērā 4. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros.

5. izdevumu kategorija — Administrācija

Samierināšanas komiteja apstiprina tādu ES iestādēm štata sarakstos paredzēto štata vietu skaitu un apropriāciju apmēru, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, ar turpmāk minētajiem izņēmumiem.

—  Parlamenta iedaļa, kuru apstiprina tādu, kāda tā pieņemta Parlamenta lasījumā.

—  Padomes iedaļa, kuru apstiprina tādu, kāda tā pieņemta Padomes lasījumā.

—  Eiropas Ārējās darbības dienests, kura jaunizveidotajai budžeta 2 2 1 4. pozīcijai “Stratēģiskās komunikācijas spēja” tiek piešķirti EUR 800 000. Tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt Eiropas Ārējās darbības dienestam pienācīgus līdzekļus, lai tas varētu segt stratēģiskās komunikācijas instrumentus, piesaistīt stratēģiskās komunikācijas ekspertus, atbalstīt stratēģiskās komunikācijas produktu valodu daudzveidību, kā arī izveidot un uzturēt dezinformācijas novēršanas speciālistu tīklu dalībvalstīs un kaimiņvalstīs. Budžeta 3 0 0 4. postenis “Citi administratīvie izdevumi” tiek samazināts par EUR 800 000, lai nodrošinātu budžeta neitralitāti.

Turklāt automātiskā algu atjauninājuma, kas jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija, ietekme uz 2018. gada budžetu tiek iekļauta katras iestādes iedaļā šādā apmērā:

 

EUR

Parlaments

-2 796 000

Padome

-948 000

Komisija (ierēķinot pensijas)

-13 179 600

Tiesa

-868 800

Revīzijas palāta

-357 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-193 000

Reģionu komiteja

-146 000

Ombuds

-24 600

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

-13 459

Eiropas Ārējās darbības dienests

-878 400

Kopā

-19 404 859

Visbeidzot, papildu samazinājumi EUR 5 miljonu apmērā tika rasti visās iestādēs ar ēkām saistītos izdevumos, un tie sadalās šādi:

 

EUR

Padome

-378 623

Komisija (ierēķinot pensijas)

-3 637 499

Tiesa

-270 611

Revīzijas palāta

-96 409

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-89 461

Reģionu komiteja

-63 393

Ombuds

-7 016

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

-9 526

Eiropas Ārējās darbības dienests

-447 462

Kopā

-5 000 000

Tādējādi, ņemot vērā arī 1.2. sadaļā ierosinātos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības (EUR 3,5 miljoni), saistību apropriācijas tiek apstiprinātas EUR 9 665,5 miljonu apmērā, atstājot brīvu līdzekļu rezervi EUR 362,5 miljonu apmērā 5. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros pēc tam, kad EUR 318,0 miljoni no brīvo līdzekļu rezerves ir izmantoti, lai kompensētu neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā.

Īpašie instrumenti: EGF, EAR un ESSF

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (EGF) un rezervei palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) paredzētās saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018. Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (ESSF) paredzētā rezerve (budžeta 40 02 44. pants) tiek svītrota.

1.4.  Maksājumu apropriācijas

Maksājumu apropriāciju kopējais apmērs 2018. gada budžetā tiek apstiprināts tāds, kāds bija paredzēts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, iekļaujot turpmāk minētās korekcijas, kuras apstiprinājusi Samierināšanas komiteja.

1.  Pirmkārt, ir ņemts vērā apstiprināto saistību apropriāciju apmērs, kas noteikts nediferencētajiem izdevumiem, kuru maksājumu apropriāciju apmērs ir vienāds ar saistību apropriāciju apmēru. Tas ietver lauksaimniecības izdevumu papildu samazinājumu par EUR 229,9 miljoniem. Kopumā šādi tiek panākts samazinājums EUR 255,3 miljonu apmērā.

2.  Maksājumu apropriācijas visiem Parlamenta ierosinātajiem jaunajiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām tiek noteiktas 50 % apmērā no atbilstošajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Pašreizējo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību pagarināšanas gadījumā maksājumu apropriāciju apmērs tiek noteikts tāds, kā norādīts budžeta projektā, plus 50 % no atbilstošajām jaunajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Kopumā šādi tiek panākts palielinājums EUR 50,0 miljonu apmērā.

3.  Tiek apstiprinātas korekcijas turpmāk norādītajās budžeta pozīcijās, ņemot vērā izmaiņas diferencētajiem izdevumiem paredzētajās saistību apropriācijās:

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

1.1.14

Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Eiropas Solidaritātes korpuss

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Izglītība, apmācība un sports (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

-3 965 555

02 05 11

Eiropas GNSS aģentūra

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Citi pasākumi un programmas

 

 

-900 000

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentralizētās aģentūras

 

 

10 535 000

18 02 04

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Atbalsts Turcijai — Atbalsts ekonomiskai, sociālai un teritoriālai attīstībai un pakāpeniskai attiecīgās likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Atbalsts Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Kosovai(3), Melnkalnei, Serbijai un bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Atbalsts Turcijai — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Atbalsts Turcijai — Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Austrumu partnerība — Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Attīstības sadarbības instruments (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Iemaksas no attīstības sadarbības instrumentiem (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Citi pasākumi un programmas

 

 

1 000 000

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām un Komisijai piešķirtām īpašām pilnvarām

 

 

1 500 000

19 06 01

Informācijas izplatīšana par Savienības ārējām attiecībām

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Kopā

 

 

-49 231 555

4.  Tiek veikti maksājumu apropriāciju papildu samazinājumi turpmāk norādītajās budžeta pozīcijās:

 

 

 

 

EUR

Budžeta pozīcija / programma

Nosaukums

BP 2018 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2018. gada budžets

Starpība

1.2.12

Pārejas reģioni

 

 

-55 000 000

04 02 61

Eiropas Sociālais fonds — Pārejas reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Pārejas reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurētspēja (attīstītāki reģioni)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Eiropas Sociālais fonds — Attīstītākie reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Vairāk attīstīti reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

European territorial cooperation

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Eiropas teritoriālā sadarbība

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Tehniskā palīdzība

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Operatīvā tehniskā palīdzība

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Kopā

 

 

-240 000 000

1.  Rezerve Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (budžeta 40 02 44. pants) tiek svītrota (- EUR 88,0 miljoni).

Šie pasākumi nodrošinās maksājumu apropriācijas EUR 144 681,0 apmērā, proti, par EUR 582,5 miljoniem mazāk nekā budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018.

1.5.  Rezerve

Nav nekādu citu rezervju, kā vien tās, kuras paredzētas budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, izņemot budžeta 22 02 03 01. posteni “Atbalsts Turcijai — Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis”, saistībā ar kuru EUR 70 000 000 saistību apropriācijās un EUR 35 000 000 maksājumu apropriācijās tiek iekļauti rezervē līdz brīdim, kad būs izpildīts turpmāk minētais nosacījums:

Līdzekļi tiks darīti pieejami, kad Komisijas gada ziņojumā būs norādīts, ka Turcija ir nodrošinājusi pietiekamus uzlabojumus tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību un preses brīvības jomā.”

Tiek attiecīgi grozītas budžeta 22 02 03 01. posteņa piezīmes.

1.6.  Budžeta piezīmes

Ja iepriekšējā tekstā nav konkrēti norādīts citādi, Eiropas Parlamenta vai Padomes veiktie grozījumi budžeta piezīmju tekstā tiek apstiprināti, izņemot tos, kuri attiecas uz abās nākamajās tabulās norādītajām budžeta pozīcijām.

—  Budžeta pozīcijas, kurās Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi tiek apstiprināti ar izmaiņām, ko ierosinājusi Komisija vēstulē par izpildes iespējām.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

06 02 01 01

Problemātisko posmu novēršana, dzelzceļa savstarpējās izmantojamības uzlabošana, savienojumu veidošana trūkstošajos posmos un pārrobežu posmu uzlabošana

09 05 01

Apakšprogramma “MEDIA” — Darbība pārrobežu un starptautiskā līmenī un pārrobežu aprites un mobilitātes veicināšana

18 04 01 01

Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

22 02 03 02

Atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

—  Budžeta pozīcijas, kurās tiek apstiprinātas piezīmes, kuras ierosinātas budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018 un atjauninājumu attiecībā uz ELGF.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

02 02 01

Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves tirgiem uzlabošana

02 03 04

Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti

05 02 08 03

Darbības fondi ražotāju organizācijām

05 03 01 01

Vienotā maksājuma shēma (VMS)

05 03 01 10

Pamata maksājuma shēma (PMS)

05 04 60 01

Pasākumi, kas veicina ilgtspējīgu lauku attīstību un teritorijas un vides ziņā līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, noturīgāku, konkurētspējīgāku un novatoriskāku Savienības lauksaimniecības nozari

08 02 02 02

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

09 05 05

Rīcība saistībā ar multividi

13 03 61

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Pārejas reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

13 03 62

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Vairāk attīstīti reģioni — Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

13 06 01

Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku

18 02 01 02

Pārrobežu organizētās noziedzības novēršana un apkarošana un ar drošību saistīto apdraudējumu un krīžu labāka pārvaldība

18 03 01 01

Stiprināt un pilnveidot Eiropas Kopējo patvēruma politikas sistēmu un sekmēt dalībvalstu dalītu solidaritāti un atbildību

21 04 01

Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas uzlabošana un atbalsts demokrātiskām reformām

23 02 01

Neatliekamas, efektīvas un vajadzībām pielāgotas humānās un pārtikas palīdzības sniegšana

33 02 07

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Taču tas tiek darīts, ņemot vērā to, ka ar Eiropas Parlamenta vai Padomes veiktajiem grozījumiem nevar mainīt vai paplašināt spēkā esoša juridiskā pamata darbības jomu vai ietekmēt iestāžu administratīvo autonomiju, un ar nosacījumu, ka attiecīgos pasākumus ir iespējams īstenot ar pieejamajiem resursiem.

1.7.  Jaunas budžeta pozīcijas

Budžeta nomenklatūra, kuru Komisija ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018, tiek apstiprināta, tajā iekļaujot:

—  šā teksta 1.2. sadaļā ierosinātos jaunos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, kā arī

—  šā teksta 1.3. sadaļā ierosināto jauno budžeta 2 2 1 4. posteni, kas iekļauts Eiropas Ārējās darbības dienesta iedaļā.

2.  2017. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 6/2017 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija.

3.  Paziņojumi

3.1.  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par maksājumu apropriācijām

“Eiropas Parlaments un Padome atgādina – saistībā ar īstenošanu ir jānodrošina maksājumu pienācīga veikšana attiecībā pret saistību apropriācijām, lai nepieļautu, ka gada beigās ir ārkārtīgi liels nenomaksātu rēķinu apjoms.

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju turpināt cieši un aktīvi pārraudzīt 2014.–2020. gada programmu īstenošanu. Šim nolūkam tie aicina Komisiju laikus iesniegt atjauninātus skaitļus par īstenošanas stāvokli un aplēsēm attiecībā uz 2018. gada maksājumu apropriāciju prasībām.

Padome un Eiropas Parlaments pienācīgi pamatotu vajadzību gadījumā laikus pieņems visus nepieciešamos lēmumus, lai novērstu pārmērīga nesamaksātu rēķinu apjoma uzkrāšanos un nodrošinātu, ka maksājumu pieprasījumi tiek pienācīgi atmaksāti.”

3.2.  Eiropas Parlamenta, Padomes(4) un Komisijas kopīgs paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

“Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka bezdarba un jo īpaši jauniešu bezdarba samazināšana joprojām ir ļoti svarīga un kopēja politiska prioritāte, un tādēļ tie atkārtoti apstiprina apņēmību šīs problēmas risināšanai pēc iespējas labāk izmantot pieejamos budžeta resursus, un jo īpaši ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas starpniecību.

Tādēļ tie pauž atzinību par šai iniciatīvai piešķirtās summas palielināšanu 2018. gadā. Tomēr ļoti svarīgi ir ne tikai paredzēt adekvātu finansējumu ES budžetā, bet arī tajā pašā laikā ieviest vajadzīgās procedūras efektīvai īstenošanai.

Šajā sakarībā ir nepieciešama efektīva sadarbība starp Parlamentu, Padomi un Komisiju, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pieņemto pasākumu ietekmi.

Tādēļ Padome un Eiropas Parlaments uzņemas prioritārā kārtā apsvērt izmaiņas Kopīgo noteikumu regulā, kas nepieciešamas pēc 2018. gada budžeta pieņemšanas.

Komisija veicinās to, lai izmaiņas programmās, ar ko īsteno JNI, tiktu apstiprinātas ātri.”

3.3.  Vienpusējs Komisijas paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

“Jauniešu bezdarba samazināšana joprojām ir ļoti svarīga politiska prioritāte. Komisija uzņemas nopietni uzraudzīt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) īstenošanas virzību. Ja šīs iniciatīvas virzība paātrināsies un apguves spēja pieļaus palielinājumu, Komisija ierosinās palielināt JNI finansējumu, veicot grozījumus budžetā, ko segs no vispārējās rezerves saistībām saskaņā ar DFS regulas 14. pantu.

Tādā gadījumā Komisija sagaida, ka Padome un Eiropas Parlaments ātri veiks jebkāda šāda budžeta grozījumu projekta izskatīšanu.”

3.4.  Vienpusējs Padomes paziņojums attiecībā uz darbinieku skaita samazinājumu par 5 %

“Padome atgādina, ka 2017. gads ir termiņa gads attiecībā uz mērķi pilnībā īstenot personāla samazināšanu par 5 %. Tomēr, tā kā ne visas iestādes, struktūras un aģentūras ir sasniegušas samazinājuma mērķi, Padome mudina turpināt centienus 2018. gadā, lai izpildītu vienošanos.

Ir būtiski, lai mērķi, proti, personāla samazināšanu par 5 %, izpildītu visas iestādes, struktūras un aģentūras un lai tas tiktu uzraudzīts līdz pilnai sasniegšanai. To paturot prātā, Padome aicina Komisiju turpināt izvērtēt šā procesa rezultātus, lai izdarītu secinājumus nākotnei.”

(1) OV L 50, 28.2.2017., 57. lpp.
(2) Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijai 1244(1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
(3) Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijai 1244(1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
(4) Apvienotā Karaliste šo paziņojumu neatbalsta.

Juridisks paziņojums