Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2044(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0359/2017

Texte depuse :

A8-0359/2017

Dezbateri :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0458

Texte adoptate
PDF 775kWORD 79k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Procedura bugetară 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere și declarațiile Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la acesta (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat de Comisie la 29 iunie 2017 (COM(2017)0400),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2018 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, prezentată de Comisie la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018(1) și amendamentele bugetare pe care le conține,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere articolele 90 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul delegației sale la comitetul de conciliere (A8-0359/2017),

1.  aprobă textul comun convenit în cadrul Comitetului de conciliere, care constă din ansamblul următoarelor documente:

   lista liniilor bugetare care nu sunt modificate în raport cu proiectul de buget sau cu poziția Consiliului;
   sumele totale aferente rubricilor cadrului financiar;
   sumele linie cu linie pentru toate posturile bugetare;
   un document consolidat cuprinzând sumele și textul final pentru toate liniile bugetare care au fost modificate în cadrul procedurii de conciliere;

2.  confirmă declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile unilaterale ale Comisiei și ale Consiliului anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general pentru exercițiul financiar 2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organelor interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2017)0408.
(2) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

18.11.2017

FINAL

Buget 2018 – Elemente aferente concluziilor comune

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1.  Bugetul pe 2018

2.  Bugetul pe 2017 – Bugetul rectificativ nr. 6/2017

3.  Declarații

Prezentare generală

A.  Bugetul pe 2018

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

—  cuantumul total al creditelor de angajament în bugetul pe 2018 se stabilește la 160 113,5 milioane EUR; per total, aceasta lasă o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2018, de 1 600,3 milioane EUR în credite de angajament;

—  Cuantumul total al creditelor de plată din bugetul pe 2018 se stabilește la 144 681,0 milioane EUR.

—  Instrumentul de flexibilitate pentru 2018 este mobilizat cu credite de angajament în cuantum de 837,2 milioane EUR pentru rubrica 3 Securitate și cetățenie.

—  Marja globală pentru angajamente este utilizată la un nivel de 1 113,7 milioane EUR pentru rubrica 1a „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” și rubrica 1b „Coeziune economică, socială și teritorială”.

—  Decizia (UE) 2017/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017(1) va fi modificată pentru a ajusta profilul de compensare astfel încât să scadă suma compensată de la rubrica 5, „Administrație”, în 2018 de la 570 milioane EUR la 318 milioane EUR și, în consecință, să introducă compensarea sumei de 252 de milioane EUR pentru aceeași rubrică în 2020.

—  creditele de plată din 2018 aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate în 2014, 2016, 2017 și 2018 sunt estimate de Comisie la 678,3 milioane EUR.

B.  Bugetul pe 2017

Potrivit elementelor care stau la baza concluziilor comune, proiectul de buget rectificativ nr. 6/2017 este acceptat conform propunerii Comisiei.

1.  Bugetul pe 2018

1.1.  Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare nemodificate nici de Consiliu, nici de Parlament și liniile bugetare la care Parlamentul a acceptat amendamentele Consiliului în lectura lor respectivă.

Pentru celelalte linii bugetare, Comitetul de conciliere a convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.7 de mai jos.

1.2.  Chestiuni orizontale

Agenții descentralizate

Contribuția UE (în credite de angajament și credite de plată) și numărul de posturi pentru toate agențiile descentralizate sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, cu următoarele excepții:

—  La rubrica 3:

o Oficiul European de Poliție (EUROPOL, articolul bugetar 18 02 04), pentru care s-au alocat 10 noi posturi iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 3 690 000 EUR.

o Biroul European pentru Azil (EASO, articolul bugetar 18 03 02), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt majorate cu 5 000 000 EUR.

o Agenția Europeană pentru Îmbunătățirea Cooperării Judiciare (EUROJUST, articolul bugetar 33 03 04), pentru care s-au alocat 5 noi posturi iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 1 845 000 EUR.

—  La rubrica 1a:

o Agenția GNSS European (GSA, articolul bugetar 02 05 11), pentru care s-au alocat 5 noi posturi iar creditele de angajament și creditele de plată s-au majorat cu 345 690 EUR.

o Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA, articolul bugetar 12 02 06) pentru care nivelul creditelor de angajament și de plată și numărul de posturi au fost reduse până la nivelul din proiectul de buget.

Agenții executive

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și de plată și numărul de posturi) pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018.

Proiecte pilot/acțiuni pregătitoare

Este convenit un pachet cuprinzător de 87 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), în valoare totală de 100,0 milioane EUR în credite de angajament, astfel cum s-a propus de către Parlament, pe lângă acțiunea pregătitoare propusă de Comisie în proiectul de buget pe 2018.

Când un proiect-pilot sau o acțiune pregătitoare pare să fie acoperită de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet respectă întru totul plafoanele pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare stabilite în regulamentul financiar.

1.3.  Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament

După ce a luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, comitetul de conciliere a convenit următoarele:

Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

1.1.11

Sisteme europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Furnizarea de servicii prin satelit care îmbunătățesc performanțele GPS pentru a acoperi treptat întreaga regiune a Conferinței Europene a Aviației Civile (CEAC) până în 2020 (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Programul european de observare a Pământului (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și date in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Dezvoltarea unei capacități autonome a Uniunii de observare a Pământului (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Corpul european de solidaritate (CES)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Corpul european de solidaritate

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Orizont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Poziție fruntașă în sectorul spațial

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Creșterea nivelului de inovare în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Poziție fruntașă în nanotehnologii, materiale avansate, tehnologia laser, biotehnologie și producție și procesare avansate

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punct de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Realizarea unei economii care utilizează resursele în mod eficient și este rezistentă la schimbările climatice, precum și aprovizionarea sustenabilă cu materii prime

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Instrumentul pentru IMM-uri

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Poziție fruntașă în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și inovații

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de participare la capital și datorii

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Educație, formare și sport („Erasmus+”)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică europeană

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Vamă, Fiscalis și combaterea fraudei

 

 

-1 365 232

14 02 01

Sprijin pentru funcționarea și modernizarea uniunii vamale

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Energie

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Contribuția Uniunii la instrumentele financiare pentru crearea unui mediu mai propice investițiilor private în proiecte din domeniul energiei

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Agenții descentralizate

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agenția GNSS European

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Sprijin pentru activitățile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC și ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Proceduri de atribuire și publicitate pentru contractele de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Furnizarea de informații statistice de calitate, introducerea de noi metode de producție a statisticilor europene și întărirea parteneriatului cu Sistemul Statistic European

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

-2 900 000

01 02 01

Coordonarea și supravegherea uniunii economice și monetare, inclusiv a monedei euro, și comunicarea aferentă

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Relații industriale și dialog social

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Activități de sprijin pentru politica europeană în domeniul transporturilor și drepturile pasagerilor, inclusiv activități de comunicare

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Total

 

 

155 840 213

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 22 001,5 milioane EUR, ceea ce nu lasă nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de 21 239 milioane EUR de la rubrica 1a, și se poate recurge la o sumă de 762,5 milioane EUR din marja globală pentru angajamente.

Rubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, însă cu ajustarea convenită de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

1.2.5

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alocare complementară specifică)

 

 

116 666 667

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

7 700 000

 

Total

 

 

124 366 667

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 55 532,2 milioane EUR, ceea ce nu lasă nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de 55 181 milioane EUR de la rubrica 1b, și se poate recurge la o sumă de 351,2 milioane EUR din marja globală pentru angajamente.

Rubrica 2 — Creștere durabilă: Resurse naturale

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

2.0.10

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) – Cheltuieli de piață și plăți directe

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Schemă de plată de bază (BPS)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

15 600 000

 

Total

 

 

-214 300 000

Scăderea creditelor de angajament este pusă integral pe seama creșterii veniturilor disponibile alocate FEGA provenite din excedentul din 31 octombrie 2017 care va acoperi în întregime nevoile sectorului, astfel cum au fost actualizate în scrisoarea rectificativă nr. 1/2018. Printre aceste nevoi actualizate, scrisoarea rectificativă nr. 1/2018 majorează plățile pentru:

—  Tinerii fermieri cu 34 milioane EUR (postul bugetar 05 03 01 13),

—  Practicile agricole benefice pentru climă și mediu cu 95 milioane EUR (postul bugetar 05 03 01 11),

—  Alte măsuri pentru carne de porc, carne de pasăre, ouă, apicultură și alte produse de origine animală cu 60 milioane EUR (postul bugetar 05 02 15 99),

—  Programele naționale de sprijinire a sectorului vinicol cu 7 milioane EUR (postul bugetar 05 02 09 08) și

—  Măsurile de depozitare a laptelui praf degresat cu 2 milioane EUR (postul bugetar 05 02 12 02).

Ca urmare, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 59 285,3 milioane EUR, lăsând o marjă de 981,7 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 2.

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

3.0.11

Europa creativă

 

 

3 500 000

15 04 01

Întărirea capacității financiare a IMM-urilor și a organizațiilor mici și foarte mici din sectoarele culturale și creative europene și stimularea dezvoltării politicilor și a unor noi modele de afaceri

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Subprogramul „Cultura” — Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației și mobilității transnaționale

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Produse alimentare și hrană pentru animale

 

 

-6 500 000

17 04 01

Ameliorarea sănătății animalelor și asigurarea unui nivel înalt de protecție a animalelor în Uniune

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Detectarea la timp a organismelor dăunătoare pentru plante și eradicarea lor

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Asigurarea de controale eficace, eficiente și fiabile

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Agenții descentralizate

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

12 650 000

 

Total

 

 

20 185 000

Ca urmare, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 3 493,2 milioane EUR, ceea ce nu lasă nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de 3 181 milioane EUR de la rubrica 1b, și se poate recurge la o sumă de 837,2 milioane EUR din marja globală pentru angajamente.

Rubrica 4 – Europa globală

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

4.0.1

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Sprijin pentru Turcia — dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Sprijin pentru Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo(2), Muntenegru, Serbia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei — Reforme politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Sprijin pentru Turcia — Reforme politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Sprijin pentru Turcia - dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Instrumentul european de vecinătate (IEV)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Parteneriatul estic — Reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Dezvoltare umană

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Contribuție din partea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (IP)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Cooperarea cu țările terțe pentru succesul și promovarea intereselor Uniunii și a intereselor reciproce

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

-1 083 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru a încuraja dezvoltarea economică a comunității turco-cipriote

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Acorduri privind produsele de bază

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

1 000 000

19 06 01

Activități de informare cu privire la relațiile externe ale Uniunii

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Evaluarea rezultatelor ajutoarelor acordate de Uniune și acțiuni pe baza acestora și misiuni de audit

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Coordonare și sensibilizare în materie de dezvoltare

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Total

 

 

-19 183 000

Ca urmare, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 9 568,8 milioane EUR, lăsând o marjă de 256,2 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 4.

Rubrica 5 – Administrație

Numărul de posturi din organigramele instituțiilor și creditele propuse de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, sunt convenite de Comitetul de conciliere, cu următoarele excepții:

—  Secțiunea Parlamentului a cărui lectură este aprobată;

—  Secțiunea Consiliului a cărui lectură este aprobată;

—  Serviciul European de Acțiune Externă pentru care sunt alocați 800 000 EUR pentru crearea unui nou post bugetar 2 2 1 4 Capacitatea de comunicare strategică. Acest lucru are ca scop dotarea corespunzătoare a Serviciului European de Acțiune Externă pentru a acoperi instrumentele de comunicare strategică, contractarea de experți în comunicare strategică, sprijinirea pluralismului lingvistic al produselor de comunicare strategică și angajarea și menținerea unei rețele de specialiști în contra-dezinformare în statele membre și în țările învecinate. Postul bugetar 3 0 0 4 Alte cheltuieli administrative este redus cu 800 000 EUR pentru a asigura neutralitatea bugetară.

În plus, impactul asupra bugetului pe 2018 al actualizării salariale automate aplicabile începând cu data de 1 iulie 2017 este integrat în toate secțiunile instituțiilor după cum urmează:

 

în EUR

Parlamentul

-2 796 000

Consiliu

-948 000

Comisie (inclusiv pensii)

-13 179 600

Curtea de Justiție

-868 800

Curtea de Conturi

-357 000

Comitetul Economic și Social European

-193 000

Comitetul Regiunilor

-146 000

Ombudsmanul

-24 600

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

-13 459

Serviciul European de Acțiune Externă

-878 400

Total

-19 404 859

În cele din urmă, au fost identificate reduceri suplimentare de 5 de milioane EUR la toate instituțiile pentru cheltuieli aferente clădirilor, după cum urmează:

 

în EUR

Consiliu

-378 623

Comisie (inclusiv pensii)

-3 637 499

Curtea de Justiție

-270 611

Curtea de Conturi

-96 409

Comitetul Economic și Social European

-89 461

Comitetul Regiunilor

-63 393

Ombudsmanul

-7 016

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

-9 526

Serviciul European de Acțiune Externă

-447 462

Total

-5 000 000

În consecință, și după luarea în calcul a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare (3,5 milioane EUR) propuse în cadrul secțiunii 1.2 de mai sus, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 9 665,5 milioane EUR, lăsând o marjă de 362,5 milioane EUR sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 5, după utilizarea sumei de 318,0 milioane EUR din marjă pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017.

Instrumente speciale FEG, RAU și FSUE

Creditele de angajament pentru Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și Rezerva pentru ajutoare de urgență (RAU) sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018. Rezerva pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE, articolul bugetar 40 02 44) este suprimată.

1.4.  Credite de plată

Nivelul global al creditelor de plată în bugetul pe 2018 este stabilit la nivelul din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, cu următoarele ajustări convenite de Consiliul de conciliere:

1.  În primul rând, se ține seama de nivelul convenit al creditelor de angajament pentru cheltuielile nediferențiate, pentru care nivelul creditelor de plată este egal cu nivelul creditelor de angajament. Aici intră și reducerea suplimentară a cheltuielilor agricole cu -229,9 milioane EUR. Efectul combinat este o scădere cu 255,3 milioane EUR.

2.  Creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi propuse de Parlament sunt stabilite la 50% din creditele de angajament corespunzătoare sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai mic. În cazul prelungirii proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare existente, nivelul creditelor de plată este cel definit în proiectul de buget plus 50% din creditele de angajament corespunzătoare noi sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai mic. Efectul combinat este o majorare cu 50,0 milioane EUR.

3.  Ajustările la următoarele linii bugetare sunt convenite ca urmare a evoluției creditelor de angajament pentru cheltuielile diferențiate:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

1.1.14

Corpul european de solidaritate (CES)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Corpul european de solidaritate

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Educație, formare și sport („Erasmus+”)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Agenții descentralizate

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agenția GNSS European

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

-900 000

26 02 01

Proceduri de atribuire și publicitate pentru contractele de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Agenții descentralizate

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Sprijin pentru Turcia — dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Sprijin pentru Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo(3), Muntenegru, Serbia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei — Reforme politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Sprijin pentru Turcia — Reforme politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Sprijin pentru Turcia - dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Instrumentul european de vecinătate (IEV)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Parteneriatul estic — Reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Dezvoltare umană

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Contribuție din partea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Alte acțiuni și programe

 

 

1 000 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru a încuraja dezvoltarea economică a comunității turco-cipriote

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei și al competențelor specifice conferite Comisiei

 

 

1 500 000

19 06 01

Activități de informare cu privire la relațiile externe ale Uniunii

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Total

 

 

-49 231 555

4.  Se fac reduceri suplimentare ale creditelor de plată sunt făcute la următoarele linii bugetare:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară/Programul:

Denumire

PB 2018 (incl. SR 1)

Bugetul pe 2018

Diferență

1.2.12

Regiuni în tranziție

 

 

-55 000 000

04 02 61

Fondul social european — Regiuni în tranziție — Obiectivul „Investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă”

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Regiuni în tranziție — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Competitivitate (regiuni mai dezvoltate)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Regiuni mai dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Cooperarea teritorială europeană

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Cooperare teritorială europeană

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Asistență tehnică

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Asistență tehnică operațională

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Total

 

 

-240 000 000

1.  Rezerva pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (articolul bugetar 40 02 44) este suprimată (-88,0 milioane EUR).

Aceste acțiuni vor asigura un nivel al creditelor de plată în valoare de 144 681,0 milioane EUR, o reducere de 582,5 milioane EUR față de proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018.

1.5.  Rezerve

Nu există alte rezerve în afara celor din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, cu excepția postului bugetar 22 02 03 01 Sprijin pentru Turcia — Reforme politice și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii, pentru care suma de 70 000 000 EUR în credite de angajament și 35 000 000 EUR în credite de plată este înscrisă în rezervă până la îndeplinirea următoarelor condiții:

„Fondurile vor fi eliberate atunci când, potrivit raportului anual al Comisiei, Turcia realizează îmbunătățiri măsurabile suficiente în domeniile statului de drept, democrației, drepturilor omului și libertății presei.”

Comentariul bugetar de la postul bugetar 22 02 03 01 se modifică în consecință.

1.6.  Comentarii la buget

Cu excepția cazului în care sunt tratate în mod special în punctele precedente, s-a ajuns la un acord privind amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu cu privire la textul comentariilor la buget, cu excepția celor privind liniile bugetare enumerate în următoarele două tabele:

—  Liniile bugetare pentru care amendamentele introduse de Parlamentul European, sunt aprobate odată cu modificarea propusă de către Comisie în scrisoarea sa privind caracterul executabil.

Linia bugetară

Denumire

06 02 01 01

Eliminarea blocajelor, sporirea gradului de interoperabilitate feroviară, stabilirea conexiunilor lipsă și îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere

09 05 01

Subprogramul „MEDIA” — Acțiuni la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației și mobilității transnaționale

18 04 01 01

Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii

21 02 07 03

Dezvoltare umană

22 02 03 02

Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și alinierea progresivă aferentă la acquis-ul Uniunii

—  Linii bugetare pentru care respectivul comentariu bugetar, astfel cum a fost propus în proiectul de buget și modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018 și prin actualizarea FEGA, este aprobat.

Linia bugetară

Denumire

02 02 01

Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune

02 03 04

Instrumente pentru guvernanța pieței interne

05 02 08 03

Fonduri operaționale pentru organizațiile de producători

05 03 01 01

Schema de plată unică (SPU)

05 03 01 10

Schemă de plată de bază (BPS)

05 04 60 01

Promovarea dezvoltării rurale durabile și a unui sector agricol al Uniunii mai echilibrat din punct de vedere teritorial și al mediului, mai ecologic și mai inovator

08 02 02 02

Facilitarea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

09 05 05

Acțiuni multimedia

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Regiuni în tranziție — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Regiuni mai dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

13 06 01

Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

18 02 01 02

Prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere și îmbunătățirea gestionării riscurilor și a crizelor de securitate

18 03 01 01

Consolidarea și dezvoltarea sistemului european comun de azil și aprofundarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre

21 04 01

Consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale și susținerea reformelor democratice

23 02 01

Furnizarea de ajutor umanitar și de asistență alimentară cu rapiditate, eficacitate și în funcție de nevoi

33 02 07

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Se înțelege că amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu nu pot modifica sau extinde domeniul de aplicare al unui temei juridic existent și nu pot impieta asupra autonomiei administrative a instituțiilor, și că acțiunea poate fi dusă la bun sfârșit cu resursele disponibile.

1.7.  Linii bugetare noi

Nomenclatura bugetară propusă de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018, a fost convenită cu includerea:

—  proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare noi propuse în cadrul secțiunii 1.2 de mai sus; și

—  a noului post bugetar 2 2 1 4 în cadrul secțiunii „Serviciul European de Acțiune Externă”, propus la punctul 1.3 de mai sus.

2.  Bugetul pe 2017

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 6/2017 este aprobat conform propunerii Comisiei.

3.  Declarații

3.1.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată

„Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape și activă a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020. În acest scop, ele invită Comisia să prezinte în timp util cifre actualizate privind situația punerii în aplicare, precum și estimări referitoare la cerințele în materie de credite de plată în 2018.

Consiliul și Parlamentul European vor lua orice decizie necesară în timp util, pentru nevoi justificate în mod corespunzător, pentru a preveni acumularea unui volum excesiv de facturi neplătite și pentru a asigura că cererile de plată sunt rambursate corespunzător.”

3.2.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului(4) și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

„Parlamentul, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului și, în special, a șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună înaltă și, în acest sens, își reafirmă voința de a rezolva această problemă utilizând în modul cel mai bun posibil resursele bugetare disponibile, în special prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Prin urmare, Parlamentul, Consiliul și Comisia salută creșterea cuantumului alocat acestei inițiative în 2018. Cu toate acestea, este esențială nu doar asigurarea unei finanțări adecvate în bugetul UE, ci și instituirea totodată a procedurilor corespunzătoare pentru punerea în aplicare efectivă a acesteia.

În acest sens, este necesară o cooperare eficace între Parlament, Consiliu și Comisie pentru a se asigura cel mai mare impact posibil al măsurilor adoptate.

Prin urmare, Consiliul și Parlamentul European se angajează să țină seama cu prioritate de necesitatea modificării Regulamentului privind dispozițiile comune ca urmare a adoptării bugetului pentru exercițiul financiar 2018.

Comisia va facilita aprobarea rapidă a modificărilor aduse programelor pentru punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.”

3.3.  Declarație unilaterală a Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

„Reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică majoră. Comisia se angajează să monitorizeze îndeaproape evoluția punerii în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În cazul în care această inițiativă cunoaște o evoluție accelerată și capacitatea de absorbție permite o creștere, Comisia va propune creșterea finanțării inițiativei prin intermediul unui buget rectificativ care urmează a fi finanțat din marja globală pentru angajamente în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM.

În acest caz, Comisia invită Consiliul și Parlamentul European să ajungă rapid la o decizie cu privire la orice astfel de proiect de buget rectificativ.”

3.4.  Declarație unilaterală a Consiliului privind reducerea cu 5 % a personalului

„Consiliul reamintește că ultimul an prevăzut pentru punerea deplină în aplicare a reducerii cu 5 % a personalului a fost 2017. Cu toate acestea, dat fiind că nu toate instituțiile, organele și agențiile au îndeplinit obiectivul de reducere, Consiliul îndeamnă la continuarea în 2018 a eforturilor de punere în aplicare a acordului.

Este esențial ca obiectivul de reducere cu 5 % a personalului să fie realizat de toate instituțiile, organele și agențiile și să fie monitorizat până când este atins pe deplin. Având în vedere acest lucru, Consiliul invită Comisia să continue evaluarea rezultatului acestui exercițiu, în scopul de a desprinde învățăminte pentru viitor.”

(1) JO L 50, 28.2.2017, p. 57.
(2) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul Kosovo și este conformă cu Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, precum și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo.
(3) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul Kosovo și este conformă cu Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, precum și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo.
(4) Regatul Unit nu susține această declarație.

Notă juridică