Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2044(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0359/2017

Predložena besedila :

A8-0359/2017

Razprave :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0458

Sprejeta besedila
PDF 848kWORD 79k
Četrtek, 30. november 2017 - Bruselj Končna izdaja
Proračunski postopek za leto 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. novembra 2017 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega predloga, ki ga je odobril spravni odbor, in ustreznih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je 29. junija 2017 sprejela Komisija (COM(2017)0400),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2017 in ga 13. septembra 2017 posredoval Evropskemu parlamentu (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1/2018 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je Komisija predstavila 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018(1) in proračunskih sprememb, ki jih vsebuje,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum),

–  ob upoštevanju člena 90 in člena 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila svoje delegacije v spravnem odboru (A8-0359/2017),

1.  odobri skupno besedilo, ki ga je potrdil spravni odbor in je sestavljeno iz naslednjih dokumentov:

   seznama proračunskih vrstic, ki niso spremenjene v primerjavi s predlogom proračuna ali stališčem Sveta;
   skupnih zneskov po razdelkih finančnega okvira;
   zneskov po vrsticah za vse proračunske postavke;
   konsolidiranega dokumenta, v katerem so navedeni zneski in končno besedilo vseh vrstic, spremenjenih med spravnim postopkom;

2.  potrdi skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženi tej resoluciji;

3.  je seznanjen z enostranskima izjavama Komisije in Sveta, priloženima tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0408.
(2) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

18.  11. 2017

KONČNA RAZLIČICA

Proračun 2018 – Elementi za skupne sklepe

Ti skupni sklepi se nanašajo na naslednje razdelke:

1.  Proračun 2018

2.  Proračun 2017 – predlog spremembe proračuna št. 6/2017

3.  Izjave

Kratek pregled

A.  Proračun 2018

V skladu z elementi za skupne sklepe:

—  Skupna raven sredstev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2018 znaša 160.113,5 milijona EUR. Tako razlika do zgornje meje v večletnem finančnem okviru za leto 2018 znaša 1 600,3 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti.

—  Skupna raven sredstev za plačila v proračunu za leto 2018 znaša 144 681 milijonov EUR.

—  V letu 2018 bo uporabljen instrument prilagodljivosti v znesku 837,2 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

—  Skupna razlika do zgornje meje za obveznosti bo v razdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) uporabljena v znesku 1 113,7 milijona EUR.

—  Sklep (EU) 2017/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o sprostitvi varnostne rezerve leta 2017(1) bo spremenjen, da se znesek za izravnavo v razdelku 5 (Uprava) za leto 2018 zmanjša s 570  milijonov EUR na 318 milijonov EUR in da se ustrezna razlika za izravnavo v višini 252 milijonov EUR vnese v isti razdelek za leto 2020.

—  Po ocenah Komisije naj bi plačila, povezana z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2014, 2016, 2017 in 2018, v letu 2018 znašala 678,3 milijona EUR.

B.  Proračun 2017

Glede na sestavine skupnih sklepov se predlog spremembe proračuna št. 6/2017 sprejme v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

1.  Proračun 2018

1.1.  „Zaprte” vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene.

Za vse druge proračunske postavke se je spravni odbor strinjal o sklepih v spodnjih razdelkih od 1.2 do 1.7.

1.2.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v sredstvih za prevzem obveznosti in plačila ter številu delovnih mest) za vse decentralizirane agencije bo takšen kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, z izjemo naslednjih agencij:

—  V razdelku 3:

o Evropski policijski urad (EUROPOL, proračunski člen 18 02 04), kateremu je bilo dodeljenih 10 dodatnih delovnih mest, sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa so bila povečana za 3 690 000 EUR.

o Evropski azilni podporni urad (EASO, proračunski člen 18 03 02), za katerega so se sredstva za prevzem obveznosti in plačila povečala za 5 000 000 EUR.

o Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST, proračunski člen 33 03 04), kateremu je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest, sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa so bila povečana za 1 845 000 EUR.

—  V razdelku 1a:

o Agencija za evropski GNSS (GSA, proračunski člen 02 05 11), kateri je bilo dodeljenih 5 dodatnih delovnih mest, sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa so bila povečana za 345 000 EUR.

o Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA, proračunski člen 12 02 06), za katerega so se sredstva za prevzem obveznosti in plačila ter kadrovski načrt zmanjšali na raven iz predloga proračuna.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (sredstva za prevzem obveznosti in plačila ter število delovnih mest) za izvajalske agencije bo takšen, ko je predvidela Komisija v predlogu proračuna za leto 2018, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Na predlog Parlamenta je bil sprejet dogovor, da se poleg pripravljalnih ukrepov, ki jih je v predlogu proračuna za leto 2018 predlagala Komisija, sprejme tudi celovit sveženj 87 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih 100 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti.

Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep krit z obstoječo pravno podlago, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobrenih proračunskih sredstev v vrstico te pravne podlage, da bi pospešila izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.  Razdelki odhodkov v finančnem okviru – sredstva za prevzem obveznosti

Po upoštevanju zgornjih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

1.1.11

Evropska satelitska navigacijska sistema (EGNOS in Galileo)

 

 

–4 090 000

02 05 01

Razvoj in zagotavljanje globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do leta 2020

623 949 000

621 709 000

–2 240 000

02 05 02

Zagotavljanje satelitskih storitev, ki omogočajo izboljšanje učinkovitosti sistema GPS na celotnem območju Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) do leta 2020 (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

–1 850 000

1.1.13

Evropski program za spremljanje Zemlje (Copernicus)

 

 

–10 370 000

02 06 01

Izvajanje operativnih storitev, ki temeljijo na vesoljskih opazovanjih in podatkih in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

–1 300 000

02 06 02

Vzpostavitev avtonomnega sistema Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

–9 070 000

1.1.14

Evropska solidarnostna enota

 

 

–30 000 000

15 05 01

Evropska solidarnostna enota

68 235 652

38 235 652

–30 000 000

1.1.31

Obzorje 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vodilna vloga v vesolju

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in brez pomanjkljivosti

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, biotehnologiji in napredni proizvodnji in predelavi

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Instrument za MSP

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowske-Curie – Ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Carina, Fiscalis in boj proti goljufijam

 

 

–1 365 232

14 02 01

Podpora delovanju in modernizaciji carinske unije

80 071 000

78 860 555

–1 210 445

14 03 01

Izboljševanje delovanja sistemov obdavčitve

32 043 000

31 888 213

–154 787

1.1.81

Instrument za povezovanje Evrope – Energija

 

 

–19 773 000

32 02 01 04

Prispevek Unije za finančne instrumente, ki ustvarjajo okolje, spodbudnejše za zasebne naložbe v energetske projekte.

19 773 000

0

–19 773 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

–3 965 555

02 05 11

Agencija za evropski GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA):

15 947 170

11 636 615

–4 310 555

1.1.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

–2 346 000

02 03 02 01

Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, Cenelec in ETSI

18 908 000

18 562 000

–346 000

26 02 01

Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

8 500 000

7 500 000

–1 000 000

29 02 01

Zagotavljanje kakovostnih statističnih informacij, izvajanje novih metod priprave evropske statistike in krepitev partnerstva v okviru evropskega statističnega sistema

59 475 000

58 475 000

–1 000 000

1.1.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

–2 900 000

01 02 01

Usklajevanje in nadzorovanje ekonomske in monetarne unije, vključno z eurom, in obveščanje o tej uniji, vključno z eurom

12 000 000

11 500 000

–500 000

04 03 01 08

Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog

16 438 000

15 038 000

–1 400 000

06 02 05

Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov, vključno z dejavnostmi obveščanja

11 821 000

10 821 000

–1 000 000

 

Skupaj

 

 

155 840 213

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 22 001,5 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 1a, ki znaša 21 239 milijonov EUR, ter 762,5 milijona EUR skupne razlike do zgornje meje za obveznosti.

Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

1.2.5

Pobuda za zaposlovanje mladih, posebna dodatna sredstva

 

 

116 666 667

04 02 64

Pobuda za zaposlovanje mladih

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

7 700 000

 

Skupaj

 

 

124 366 667

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 55 532,2 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 1b, ki znaša 55 181 milijonov EUR, ter 351,2 milijona EUR skupne razlike do zgornje meje za obveznosti.

Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

2.0.10

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila

 

 

–229 900 000

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

16 556 000 000

16 326 100 000

–229 900 000

2.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

15 600 000

 

Skupaj

 

 

–214 300 000

Zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti je posledica višjih namenskih prejemkov, ki so na voljo iz presežka EKJS z dne 31. oktobra 2017, s katerim bodo krite vse potrebe tega sektorja, kot je bilo navedeno v dopolnilnem pismu št. 1/2018. Zaradi spremenjenih potreb se z dopolnilnim pismom št. 1/2018 povečujejo plačila za:

—  mlade kmete za 34 milijonov EUR (proračunska postavka 05 03 01 13),

—  kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, za 95 milijonov EUR (proračunska postavka 05 03 01 11),

—  druge ukrepe za prašičje meso, perutnino, jajca, čebelarske in druge proizvode živalskega izvora za 60 milijonov EUR (proračunska postavka 05 02 15 99)

—  nacionalne programe za podporo vinskemu sektorju za 7 milijonov EUR (proračunska postavka 05 02 09 08) in

—  ukrepe za skladiščenje posnetega mleka v prahu za 2 milijona EUR (proračunska postavka 05 02 12 02).

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 59 285,3 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 2 znaša 981,7 milijona EUR.

Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

3.0.11

Ustvarjalna Evropa

 

 

3 500 000

15 04 01

Krepitev finančne zmogljivosti MSP ter malih in zelo malih organizacij v evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter spodbujanje razvoja politike in novih poslovnih modelov

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Živila in krma

 

 

–6 500 000

17 04 01

Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji

161 500 000

160 000 000

–1 500 000

17 04 02

Zagotavljanje pravočasnega odkritja organizmov, škodljivih za rastline, in njihovega izkoreninjenja

25 000 000

22 000 000

–3 000 000

17 04 03

Zagotavljanje učinkovitega, uspešnega in zanesljivega nadzora

57 483 000

55 483 000

–2 000 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Evropski azilni podporni urad (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

12 650 000

 

Skupaj

 

 

20 185 000

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 3 493,2 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 3, pa tudi 837,2  milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti.

Razdelek 4 – Evropa v svetu

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

 

 

–95 000 000

05 05 04 02

Podpora za Turčijo – Gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

148 000 000

131 000 000

–17 000 000

22 02 01 01

Podpora za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo(2), Črno goro, Srbijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo – Politične reforme in s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Podpora za Turčijo – Politične reforme in s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

217 400 000

167 400 000

–50 000 000

22 02 03 02

Podpora za Turčijo – Gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

274 384 000

236 384 000

–38 000 000

4.0.2

Evropski instrument sosedstva

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Instrument za razvojno sodelovanje

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Človekov razvoj

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Prispevki iz instrumenta za razvojno sodelovanje

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (PI)

 

 

–3 000 000

19 05 01

Sodelovanje s tretjimi državami za izboljšanje in spodbujanje interesov Unije in skupnih interesov

126 263 000

123 263 000

–3 000 000

4.0.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

–1 083 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Sporazumi o osnovnih proizvodih

5 583 000

2 500 000

–3 083 000

4.0.PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

1 000 000

19 06 01

Dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Ocena rezultatov pomoči Unije, spremljanje in revizijski ukrepi

30 676 000

29 176 000

–1 500 000

21 08 02

Usklajevanje in spodbujanje ozaveščenosti o razvojnih vprašanjih

13 036 000

12 536 000

–500 000

 

Skupaj

 

 

–19 183 000

Glede na to dogovorjena raven obveznosti znaša 9 568,8 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 4 znaša 256,2 milijona EUR.

Razdelek 5 – Uprava

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in proračunska sredstva, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, je spravni odbor potrdil z naslednjimi izjemami:

—  oddelek Parlamenta, za katerega je odobrena različica Parlamenta;

—  oddelek Sveta, za katerega je odobrena različica Sveta;

—  oddelek Evropske službe za zunanje delovanje, v katerem je bilo 800 000 EUR dodeljenih novi proračunski postavki 2 2 1 4 – Zmogljivost strateškega komuniciranja. S temi sredstvi bo Evropska služba za zunanje delovanje lahko uporabljala orodja za strateško komunikacijo, najemala strokovnjake za strateško komuniciranje, podpirala jezikovni pluralizem v proizvodih strateške komunikacije in vzdrževala mrežo strokovnjakov za boj proti dezinformacijam v državah članicah in državah sosedstva. Proračunska postavka 3 0 0 4 – Drugi upravni odhodki se zmanjša za 800 000 EUR, da se zagotovi proračunska nevtralnost.

Poleg tega je v proračunu za leto 2018 v vseh oddelkih institucij upoštevana samodejna prilagoditev plač s 1. julijem 2017, kot sledi:

 

v EUR

Parlament

–2 796 000

Svet

–948 000

Komisija (vključno s pokojninami)

–13 179 600

Sodišče

–868 800

Računsko sodišče

–357 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

–193 000

Odbor regij

–146 000

Varuh človekovih pravic

–24 600

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

–13 459

Evropska služba za zunanje delovanje

–878 400

Skupaj

–19 404 859

Proračuni vseh institucij bodo zmanjšani v skupnem znesku 5 milijonov EUR, in sicer odhodki za nepremičnine, kot sledi:

 

v EUR

Svet

–378 623

Komisija (vključno s pokojninami)

–3 637 499

Sodišče

–270 611

Računsko sodišče

–96 409

Evropski ekonomsko-socialni odbor

–89 461

Odbor regij

–63 393

Varuh človekovih pravic

–7 016

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

–9 526

Evropska služba za zunanje delovanje

–447 462

Skupaj

–5 000 000

Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, predlaganih v zgornjem razdelku 1.2 (3,5 milijona EUR), dogovorjena raven obveznosti znaša 9 665,5 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje razdelka 5 znaša 362,5 milijona EUR, ob upoštevanju, da bo 318 milijonov EUR namenjenih izravnavi uporabe varnostne rezerve.

Posebni instrumenti: Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, rezerva za nujno pomoč in Solidarnostni sklad Evropske unije

Sredstva za prevzem obveznosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in rezerve za nujno pomoč bodo takšna, ko je predvidela Komisija v predlogu proračuna za leto 2018, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018. Rezerva za Solidarnostni sklad Evropske unije se odpravi (proračunski člen 40 02 44).

1.4.  Sredstva za plačila

Skupni znesek sredstev za plačila v proračunu za leto 2018 je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1.  Upoštevana je bila dogovorjena raven obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je znesek plačil praviloma enak znesku obveznosti. To vključuje dodatno zmanjšanje odhodkov za kmetijstvo za 229,9 milijona EUR. Končni učinek je zmanjšanje za 255,3 milijona EUR.

2.  Sredstva za plačila za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je predlagal Parlament, znašajo 50 % ustrezajočih obveznosti ali toliko, kot je predlagal Parlament, če je slednji znesek nižji. Raven plačil za podaljšane obstoječe pilotne projekte in pripravljalne ukrepe je takšna kot v predlogu proračuna plus 50 % ustrezajočih novih obveznosti ali takšna, kot je predlagal Parlament, če je slednji znesek nižji. Končni učinek je povečanje za 50 milijonov EUR.

3.  Prilagoditve naslednjih proračunskih vrstic so bile dogovorjene zaradi spremembe obveznosti za diferencirane odhodke:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

1.1.14

Evropska solidarnostna enota

 

 

–22 501 000

15 05 01

Evropska solidarnostna enota

51 177 000

28 676 000

–22 501 000

1.1.5

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

–3 965 555

02 05 11

Agencija za evropski GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA):

15 947 170

11 636 615

–4 310 555

1.1.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

–900 000

26 02 01

Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

8 200 000

7 300 000

–900 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

 

 

10 535 000

18 02 04

Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Evropski azilni podporni urad (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

 

 

–76 300 000

05 05 04 02

Podpora za Turčijo – Gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

120 000 000

107 200 000

–12 800 000

22 02 01 01

Podpora za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo(3), Črno goro, Srbijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo – Politične reforme in s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Podpora za Turčijo – Politične reforme in s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

86 000 000

48 500 000

–37 500 000

22 02 03 02

Podpora za Turčijo – Gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije

291 000 000

262 500 000

–28 500 000

4.0.2

Evropski instrument sosedstva

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Instrument za razvojno sodelovanje

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Človekov razvoj

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Prispevki iz instrumenta za razvojno sodelovanje

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Drugi ukrepi in programi

 

 

1 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji

 

 

1 500 000

19 06 01

Dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Skupaj

 

 

–49 231 555

4.  Plačila se nadalje zmanjšajo v naslednjih proračunskih vrsticah:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica/program

Ime

PP 2018 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2018

Razlika

1.2.12

Regije v tranziciji

 

 

–55 000 000

04 02 61

Evropski socialni sklad – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

1 345 000 000

1 305 000 000

–40 000 000

13 03 61

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

2 750 463 362

2 735 463 362

–15 000 000

1.2.13

Konkurenčnost (razvitejše regije)

 

 

–90 000 000

04 02 62

Evropski socialni sklad – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

2 882 000 000

2 847 000 000

–35 000 000

13 03 62

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

3 497 060 077

3 442 060 077

–55 000 000

1.2.2

Evropsko teritorialno sodelovanje

 

 

–90 500 000

13 03 64 01

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje

1 004 701 248

914 201 248

–90 500 000

1.2.31

Tehnična pomoč

 

 

–4 500 000

13 03 65 01

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Operativna tehnična pomoč

72 000 000

69 000 000

–3 000 000

13 03 66

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Inovativni ukrepi na področju trajnostnega razvoja mest

43 321 859

41 821 859

–1 500 000

 

Skupaj

 

 

–240 000 000

1.  Rezerva za Solidarnostni sklad Evropske unije (proračunski člen 40 02 44) se odpravi (–88 milijonov EUR).

Končni znesek plačil bo tako znašal 144 681 milijonov EUR, kar je 582,5 milijona EUR manj kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018.

1.5.  Rezerva

Poleg rezerv, predvidenih v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, razen v proračunski postavki 22 02 03 01 – Podpora za Turčijo — Politične reforme in s tem povezana postopna uskladitev s pravnim redom Unije, v kateri se 70 000 000 EUR obveznosti in 35.000.000 EUR plačil prenese v rezervo, dokler ne bo izpolnjen naslednji pogoj:

Znesek bo sproščen, ko bo Turčija dosegla zadosten opazen napredek na področju pravne države, demokracije, človekovih pravic in svobode tiska v skladu z letnim poročilom Komisije.

Proračunska opomba v proračunski postavki 22 02 03 01 se ustrezno spremeni.

1.6.  Opombe k proračunu

Če v predhodnih odstavkih ni izrecno navedeno drugače, so spremembe besedila opomb, ki sta jih vnesla Evropski parlament in Svet, sprejete, z izjemo opomb v proračunskih vrsticah v naslednjih dveh tabelah:

—  Proračunske vrstice, v katerih so spremembe Evropskega parlamenta potrjene skupaj s spremembo, ki jo je predlagala Komisija v pismu o izvedljivosti.

Proračunska vrstica

Ime

06 02 01 01

Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov

09 05 01

Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

18 04 01 01

Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

21 02 07 03

Človekov razvoj

22 02 03 02

Podpora za gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezano postopno uskladitev s pravnim redom Unije

—  Proračunske vrstice, za katere so bile potrjene proračunske opombe iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018 in posodobitvijo EKJS.

Proračunska vrstica

Ime

02 02 01

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega dostopa na trge

02 03 04

Orodja za upravljanje notranjega trga

05 02 08 03

Operativni skladi za organizacije proizvajalcev

05 03 01 01

Shema enotnega plačila (SEP)

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

05 04 60 01

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja, ozemeljsko in okoljsko bolj uravnoteženega, podnebju prijaznega in inovativnega kmetijskega sektorja Unije

08 02 02 02

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

13 03 61

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

13 03 62

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

13 06 01

Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo

18 02 01 02

Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše obvladovanje tveganj in kriz, povezanih z varnostjo

18 03 01 01

Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami

21 04 01

Krepitev spoštovanja ter upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter podpiranje demokratičnih reform

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

33 02 07

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Pri tem se razume, da osnutki dopolnitev Evropskega parlamenta in Sveta ne morejo spremeniti ali razširiti obstoječe pravne podlage oziroma posegati v upravno avtonomijo institucij, ukrepi pa se lahko financirajo z razpoložljivimi sredstvi.

1.7.  Nove proračunske vrstice

Potrjena je proračunska nomenklatura, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2018, vključijo pa se tudi:

—  novi pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, predlagani v zgornjem razdelku 1.2, in

—  nova proračunska postavka 2 2 1 4 v oddelku Evropske službe za zunanje delovanje, predlagana v zgornjem razdelku 1.3.

2.  Proračun 2017

Predlog spremembe proračuna št. 6/2017 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

3.  Izjave

3.1.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o odobritvah plačil

„Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba z vidika izvrševanja zagotoviti nemoten potek plačil v zvezi s sredstvi za prevzem obveznosti, da se prepreči neobičajno kopičenje neplačanih računov ob koncu leta.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj še naprej podrobno in dejavno spremlja izvajanje programov v obdobju 2014–2020. V ta namen jo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene zneske glede stopnje izvrševanja in oceno zahtevanih sredstev za plačila v letu 2018.

Svet in Evropski parlament bosta za ustrezno upravičene potrebe pravočasno sprejela vse potrebne odločitve, da se prepreči, da bi se nabral prevelik znesek neplačanih računov, ter da se zagotovijo ustrezna izplačila za zahtevke za plačilo.“

3.2.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta(4) in Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

„Parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da je zmanjšanje brezposelnosti, zlasti mladih, še vedno pomembna skupna politična prednostna naloga, zato ponovno potrjujejo svojo odločenost čim bolje izrabiti temu namenjena proračunska sredstva, predvsem prek pobude za zaposlovanje mladih.

Zato pozdravljajo povišanje zneska, namenjenega tej pobudi, za leto 2018. Vendar ni ključno zgolj zagotoviti zadostna sredstva v proračunu EU, temveč je treba istočasno uvesti ustrezne postopke za učinkovito koriščenje teh sredstev.

Zato je potrebno učinkovito sodelovanje med Parlamentom, Svetom in Komisijo, tako da bodo imeli sprejeti ukrepi čim večji učinek.

Zato se Svet in Evropski parlament zavezujeta, da bosta prednostno preučila možnost spremembe uredbe o skupnih določbah, ki je potrebna do sprejetja proračuna za leto 2018.

Komisija bo omogočila hitro odobritev sprememb v programih za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih.“

3.3.  Enostranska izjava Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

„Zmanjšanje stopnje brezposelnosti mladih je še naprej pomembna prednostna naloga v politikah. Komisija se zavezuje, da bo pozorno spremljala trend izvajanja pobude za zaposlovanje mladih. Če bo postalo izvajanje te pobude hitrejše in bo absorpcijska sposobnost dopuščala povišanje, bo Komisija predlagala, da se sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih povišajo s spremembo proračuna, ki bo financirana iz skupne razlike do zgornje meje večletnega finančnega okvira v skladu s členom 14 uredbe o tem okviru.

Komisija v pričakuje, da bosta Svet in Evropski parlament v takem primeru predlog spremembe proračuna obravnavala hitro.“

3.4.  Enostranska izjava Sveta o 5-odstotnem znižanju števila zaposlenih

„Svet opozarja, da je bilo ciljno leto za 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih leto 2017. Ker pa ciljno zmanjšanje ni bilo doseženo v vseh institucijah, organih in agencijah, Svet poziva k nadaljevanju teh prizadevanj v letu 2018, da bo dogovor izpolnjen.

Nujno je, da vse institucije, organi in agencije zmanjšajo število zaposlenih za 5 %, zmanjševanje pa je treba spremljati, dokler ne bo v celoti doseženo. Svet zato poziva Komisijo, naj še naprej ocenjuje rezultate tega procesa, da bi pridobili izkušnje za prihodnost.“

(1) UL L 50, 28.2.2017, str. 57.
(2) To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244(1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
(3) To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244(1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
(4) Združeno kraljestvo ne podpira te izjave.

Pravno obvestilo