Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2044(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0359/2017

Ingivna texter :

A8-0359/2017

Debatter :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0458

Antagna texter
PDF 764kWORD 71k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Budgetförfarandet 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma förslag och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (14587/2017 – C8‑0416/2017),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som kommissionen antog den 29 juni 2017 (COM(2017)0400),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2017 (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2018 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, som kommissionen lade fram den 16 oktober 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(1), och de budgetändringar som antagits,

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av artiklarna 90 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A8-0359/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner förlikningskommitténs gemensamma förslag, som sammantaget består av följande dokument:

   förteckning över budgetposter som inte ändrats jämfört med budgetförslaget eller rådets ståndpunkt,
   sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen,
   belopp per budgetpost för alla budgetpunkter,
   konsoliderat dokument som visar belopp och slutlig text för alla budgetposter som ändrats under förlikningen.

2.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av rådets och kommissionens ensidiga uttalanden, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2017)0408.
(2) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

18.11.2017

SLUTLIG

Budgeten för 2018 – De gemensamma slutsatsernas olika delar

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:

1.  Budgeten för 2018

2.  Budgeten för 2017 − ändringsbudget nr 6/2017

3.  Uttalanden

Översikt

A.  Budgeten för 2018

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar:

—  Totalt uppgår åtagandebemyndigandena till 160 113,5 miljoner EUR i 2018 års budget. Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 2018 på 1 600,3 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

—  Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 144 681,0 miljoner EUR i 2018 års budget.

—  Flexibilitetsmekanismen för 2018 tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 837,2 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap.

—  Den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas till ett belopp på 1 113,7 miljoner EUR för rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning och rubrik 1b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

—  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/344 av den 14 december 2016 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017(1) kommer att ändras för att justera avräkningsmodellen i syfte att minska det belopp som avräknas i rubrik 5 Administration under 2018 från 570 miljoner EUR till 318 miljoner EUR och på motsvarande sätt införa en kompensation på 252 miljoner EUR för samma rubrik under 2020.

—  Betalningsbemyndigandena för 2018 som avser utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen under 2014, 2016, 2017 och 2018 beräknas av kommissionen uppgå till 678,3 miljoner EUR.

B.  Budgeten för 2017

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar godtas förslaget till ändringsbudget 6/2017 enligt kommissionens förslag.

1.  Budgeten för 2018

1.1.  ”Avklarade” budgetposter

Om inget annat anges nedan i dessa slutsatser är alla budgetposter som varken ändrats av rådet eller parlamentet och de budgetposter för vilka parlamentet accepterat rådets ändringar under respektive behandling bekräftade.

För övriga budgetposter har förlikningskommittén kommit överens om slutsatserna i avsnitten 1.2–1.7 nedan.

1.2.  Sektorsövergripande frågor

Decentraliserade byråer

EU:s bidrag (i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för samtliga decentraliserade byråer är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018 med undantag för:

—  Under rubrik 3:

o Europeiska polisbyrån (Europol, artikel 18 02 04) som tilldelas ytterligare 10 tjänster och vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 3 690 000 EUR.

o Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, artikel 18 03 02) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 5 000 000 EUR.

o Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust, artikel 33 03 04) som tilldelas ytterligare 5 tjänster och vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 1 845 000 EUR.

—  Under rubrik 1a:

o Europeiska byrån för GNSS (GSA, artikel 02 05 11) vars åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas med 345 000 EUR.

o Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, artikel 12 02 06) vars åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden samt antalet tjänster minskas till nivån i budgetförslaget.

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden och antalet tjänster) till genomförandeorganen har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i förslaget till budget för 2018, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2018.

Pilotprojekt/förberedande åtgärder

Man har kommit överens om ett omfattande paket med 87 pilotprojekt/förberedande åtgärder till ett totalt belopp på 100,0 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, i enlighet med parlamentets förslag, utöver den förberedande åtgärd som kommissionen föreslog i förslaget till budget för 2018.

När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

Detta paket respekterar till fullo taken för de pilotprojekt och förberedande åtgärder som anges i budgetförordningen.

1.3.  Utgiftsrubrikerna i budgetramen - åtagandebemyndiganden

Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och arbetstillfällen

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

1.1.11

Europeiska satellitnavigeringssystem (Egnos och Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Tillhandahållande av satellitbaserade tjänster för ökade prestanda hos GPS så att de gradvis täcker hela Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC) region till 2020 (Egnos)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Europeiska jordövervaknings- och jordobservationsprogrammet (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och jordbaserade data (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Europeiska solidaritetskåren

 

 

-30 000 000

15 05 01

Europeiska solidaritetskåren

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horisont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Ledarskap i rymden

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Ökad innovation i små och medelstora företag

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Ledarskap inom nanoteknik, avancerade material, laserteknik, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Instrument för små och medelstora företag

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

 

 

15 000 000

02 02 02

Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Programmen Tull, Fiscalis och insatser mot bedrägerier

 

 

-1 365 232

14 02 01

Stöd till tullunionens funktion och modernisering

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Förbättring av skattesystemens funktionssätt

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Unionens bidrag till finansieringsinstrument för att skapa en miljö som är mer gynnsam för privata investeringar vad gäller energiprojekt

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.  DB

Decentraliserade byråer

 

 

-3 965 555

02 05 11

Europeiska byrån för GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Övriga åtgärder och program

Övriga åtgärder och program

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Stöd till standardiseringsverksamhet som utförs av CEN, Cenelec och Etsi

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Statistik av hög kvalitet, nya metoder för framställning av europeisk statistik och ett stärkt partnerskap inom det europeiska statistiksystemet

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.  Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

51 650 000

1.1.  Särskilda befogenheter

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

-2 900 000

01 02 01

Samordning och tillsyn av och kommunikation om den ekonomiska och monetära unionen samt euron

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Stödverksamhet till EU:s transportpolitik och passagerarnas rättigheter, inklusive kommunikationsarbete

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Totalt

 

 

155 840 213

Som en följd av detta har den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena fastställts till 22 001,5 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1a på 21 239 miljoner EUR och ett utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 762,5 miljoner EUR.

Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, men med den anpassning som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

1.2.5

Ungdomssysselsättningsinitiativ (särskilt tilläggsanslag)

 

 

116 666 667

04 02 64

Ungdomssysselsättningsinitiativ

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.  Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

7 700 000

 

Totalt

 

 

124 366 667

Som en följd av detta har den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena fastställts till 55 532,2 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1a på 55 181 miljoner EUR och ett utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 351,2 miljoner EUR.

Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

2.0.10

Europeiska garantifonden för jordbruket — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.  Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

15 600 000

 

Totalt

 

 

-214 300 000

Minskningen av åtagandebemyndigandena beror helt på tillgången till högre inkomster avsatta för särskilda ändamål från EGFJ:s överskott av den 31 oktober 2017, som kommer att täcka hela sektorns behov såsom det uppdateras i ändringsskrivelse 1/2018. Bland dessa uppdaterade behov innebär ändringsskrivelse 1/2018 en ökning av betalningarna för:

—  unga jordbrukare med 34 miljoner EUR (budgetpost 05 03 01 13),

—  jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön med 95 miljoner EUR (budgetpost 05 03 01 11),

—  övriga åtgärder för griskött, fjäderfä, ägg, biodling, övriga animaliska produkter med 60 miljoner EUR (budgetpost 05 02 15 99)

—  nationella stödprogram för vinsektorn med 7 miljoner EUR (budgetpost 05 02 09 08), och

—  lagringsåtgärder för skummjölkspulver med 2 miljoner EUR (budgetpost 05 02 12 02).

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 59 285,3 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 981,7 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 2.

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

3.0.11

Kreativa Europa

 

 

3 500 000

15 04 01

Stärka den finansiella kapaciteten hos små och medelstora företag och små och mycket små organisationer i de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och främja strategiutformning och nya affärsmodeller

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja spridning och rörlighet över gränserna

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Livsmedel och foder

 

 

-6 500 000

17 04 01

En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Säkerställa att skadegörare för växter påvisas och utrotas i tid

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Effektiva, ändamålsenliga och tillförlitliga kontroller

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.  Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer

 

 

10 535 000

18 02 04

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.  Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

12 650 000

 

Totalt

 

 

20 185 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 3 493,2 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3, och ett utnyttjande av 837,2 miljoner EUR genom flexibilitetsmekanismen.

Rubrik 4 – Europa i världen

Åtagandebemyndigandena är fastställda på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, men med de anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om, i enlighet med följande tabell:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

4.0.1

Instrument för stöd inför anslutning

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Stöd till Turkiet — ekonomisk, social och territoriell utveckling och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo(2), Montenegro, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Stöd till Turkiet — politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Stöd till Turkiet — ekonomisk, social och territoriell utveckling och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Europeiska grannskapsinstrumentet

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

 

 

-3 000 000

19 05 01

Samarbete med tredjeländer för att gynna och främja unionens intressen och gemensamma intressen

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.  Övriga åtgärder och program

Övriga åtgärder och program

 

 

-1 083 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Råvaruavtal

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.  Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

8 900 000

4.0.  Särskilda befogenheter

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

1 000 000

19 06 01

Informationsverksamhet om unionens yttre förbindelser

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och revision

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Totalt

 

 

-19 183 000

Som en följd av detta fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 9 568,8 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 256,2 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 4.

Rubrik 5 – Administration

Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och de anslag som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, har godkänts av förlikningskommittén med följande undantag:

—  Parlamentets avsnitt godkänns i enlighet med parlamentets behandling.

—  Rådets avsnitt godkänns i enlighet med rådets behandling.

—  Europeiska utrikestjänsten tilldelas ytterligare 800 000 EUR till den nyinrättade budgetposten 2 2 1 4 Kapaciteten för strategisk kommunikation. Syftet med detta är att på lämpligt sätt utrusta Europeiska utrikestjänsten för att täcka verktyg för strategisk kommunikation, kontraktering av expertis inom strategisk kommunikation, stöd till språklig mångfald när det gäller produkter inom strategisk kommunikation och uppbyggnad och upprätthållande av ett nätverk av specialister i bekämpning av desinformation i medlemsstaterna och grannländerna. Budgetpost 3 0 0 4 Andra administrativa utgifter minskas med 800 000 EUR för att säkerställa budgetneutralitet.

Dessutom kommer konsekvenserna i budgeten för 2018 av den automatiska uppdateringen av lönerna, som ska tillämpas från och med den 1 juli 2017, ingå i alla avsnitten för institutionerna enligt följande:

 

i EUR

Parlamentet

-2 796 000

Rådet

-948 000

Kommissionen (inklusive pensioner)

-13 179 600

Domstolen

-868 800

Revisionsrätten

-357 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

-193 000

Regionkommittén

-146 000

Ombudsmannen

-24 600

Europeiska datatillsynsmannen

-13 459

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

-878 400

Totalt

-19 404 859

Slutligen gjordes ytterligare minskningar på 5 miljoner EUR för alla institutioner för utgifter som avser byggnader enligt följande:

 

i EUR

Rådet

-378 623

Kommissionen (inklusive pensioner)

-3 637 499

Domstolen

-270 611

Revisionsrätten

-96 409

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

-89 461

Regionkommittén

-63 393

Ombudsmannen

-7 016

Europeiska datatillsynsmannen

-9 526

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

-447 462

Totalt

-5 000 000

Som en följd av detta och efter att ha tagit hänsyn till pilotprojekt och förberedande åtgärder (3,5 miljoner EUR) som föreslås i avsnitt 1.2 ovan, fastställs den överenskomna nivån för åtagandebemyndigandena till 9 665,5 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 362,5 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 5, efter användning av 318,0 miljoner EUR av marginalen för att kompensera för utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017.

Särskilda instrument: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond

Åtagandebemyndigandena för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och för reserven för katastrofbistånd har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i förslaget till budget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018. Reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond minskas (artikel 40 02 44).

1.4.  Betalningsbemyndiganden

Den totala nivån för betalningsbemyndigandena i budgeten för 2018 är fastställd till nivån i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018 med följande anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om:

1.  Först och främst tas hänsyn till den godkända nivån för åtagandebemyndigandena för de icke-differentierade utgifterna, för vilka betalningsbemyndigandena motsvarar åtagandebemyndigandena. Detta omfattar den ytterligare minskningen av jordbruksutgifterna med - 229,9 miljoner EUR. Den kombinerade effekten blir en minskning med - 255,3 miljoner EUR.

2.  Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslagits av parlamentet är fastställda till 50 % av motsvarande åtagandebemyndiganden, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om denna är lägre. Vid en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är nivån på betalningsbemyndigandena den som fastställts i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtagandebemyndiganden, eller den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Den kombinerade effekten är en minskning med 50,0 miljoner EUR.

3.  Anpassningarna av följande budgetposter har överenskommits till följd av utvecklingen av åtagandena för differentierade anslag:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

1.1.14

Europeiska solidaritetskåren

 

 

-22 501 000

15 05 01

Europeiska solidaritetskåren

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.  Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer

 

 

-3 965 555

02 05 11

Europeiska byrån för GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Övriga åtgärder och program

Övriga åtgärder och program

 

 

-900 000

26 02 01

Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.  Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer

 

 

10 535 000

18 02 04

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrument för stöd inför anslutning

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Stöd till Turkiet — ekonomisk, social och territoriell utveckling och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Stöd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo(3), Montenegro, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Stöd till Turkiet — politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Stöd till Turkiet — ekonomisk, social och territoriell utveckling och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Europeiska grannskapsinstrumentet

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande av och medling i konflikter

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Bidrag från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

3.0.  Övriga åtgärder och program

Övriga åtgärder och program

 

 

1 000 000

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.  Särskilda befogenheter

Åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen

 

 

1 500 000

19 06 01

Informationsverksamhet om unionens yttre förbindelser

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Totalt

 

 

-49 231 555

4.  Ytterligare minskningar av betalningsbemyndigandena för följande budgetposter:

 

 

 

 

I EUR

Budgetpost / program

Namn

BF 2018 (inkl. ÄS 1/2017)

Budget 2018

Skillnad

1.2.12

Övergångsregioner

 

 

-55 000 000

04 02 61

Europeiska socialfonden – Övergångsregioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurrenskraft (mer utvecklade regioner)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Europeiskt territoriellt samarbete

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Tekniskt stöd

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Totalt

 

 

-240 000 000

1.  Reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 40 02 44) minskas (- 88,0 miljoner EUR).

Dessa åtgärder kommer att innebära att nivån på betalningsbemyndigandena kommer att uppgå till 144 681,0 miljoner EUR, en minskning med -582,5 miljoner EUR jämfört med budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018.

1.5.  Reserv

Det finns inga reserver utöver dem i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, med undantag för budgetpost 22 02 03 01 Stöd till Turkiet – politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk för vilken 70 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 35 000 000 EUR i betalningsbemyndiganden placeras i reserven i avvaktan på att följande villkor ska uppfyllas:

”Beloppet ska frigöras först när Turkiet gör tillräckliga mätbara framsteg när det gäller rättsstatsprincipen, demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet, i enlighet med kommissionens årliga rapport.”

Anmärkningarna till budgetpost 22 02 03 01 ändras i enlighet med detta.

1.6.  Budgetanmärkningar

Om inte annat specifikt nämnts i punkterna ovan har de ändringar som gjorts av Europaparlamentets eller rådet av budgetanmärkningarna godkänts, med undantag för de budgetposter som anges i följande två tabeller:

—  Budgetposter för vilka Europaparlamentets ändringar godkänns med de ändringar som kommissionen föreslår i sin skrivelse om genomförbarheten.

Budgetpost

Namn

06 02 01 01

Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet, komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor

09 05 01

Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och främja spridning och rörlighet över gränserna

18 04 01 01

Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

22 02 03 02

Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

—  Budgetposter för vilka respektive budgetanmärkning enligt budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018 och uppdateringen av EGFJ, godkänns.

Budgetpost

Namn

02 02 01

Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde

02 03 04

Verktyg för förvaltning av den inre marknaden

05 02 08 03

Producentorganisationernas driftsfonder

05 03 01 01

Systemet för samlat gårdsstöd

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

05 04 60 01

Främja hållbar landsbygdsutveckling och en jordbrukssektor inom unionen som är mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och innovativ

08 02 02 02

Öka tillgången till riskfinansiering för att investera i forskning och innovation

09 05 05

Multimedieåtgärder

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

13 06 01

Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin

18 02 01 02

Förebyggande och bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och bättre förvaltning av säkerhetsrelaterade risker och kriser

18 03 01 01

Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna

21 04 01

Främja respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt stöd till demokratiska reformer

23 02 01

Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd

33 02 07

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Det är underförstått att ändringar från Europaparlamentet eller rådet inte kan ändra eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet, och att åtgärderna kan täckas med tillgängliga resurser.

1.7.  Nya budgetposter

Den budgetkontoplan som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelse 1/2018, godkänns med inbegripandet av:

—  de nya pilotprojekt och förberedande åtgärder som föreslås i avsnitt 1.2 ovan, och

—  den nya budgetpost 2 2 1 4 inom Europeiska utrikestjänstens avsnitt som föreslås i punkt 1.3.

2.  Budgeten för 2017

Förslaget till ändringsbudget 6/2017 godkänns enligt kommissionens förslag.

3.  Uttalanden

3.1.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om betalningsbemyndigandena

Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i förhållande till anslagen för åtaganden i syfte att undvika ett onormalt antal obetalda fakturor vid årets slut.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant och aktivt övervaka genomförandet av programmen för 2014–2020. De uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lägga fram uppdaterade uppgifter om hur genomförandet fortlöper samt beräkningar för krav på betalningsbemyndiganden för 2018.

Rådet och Europaparlamentet kommer att fatta nödvändiga beslut i tid avseende vederbörligen motiverade behov för att förhindra ackumulering av en överdrivet stor mängd obetalda räkningar och för att säkerställa att betalningskrav ersätts i vederbörlig ordning.

3.2.  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet(4) och kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att det förblir en viktig och gemensam politisk prioritering att minska arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, och bekräftar därför på nytt sin föresats att på bästa sätt använda de tillgängliga budgetresurserna för att motverka den, framför allt genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

De välkomnar därför det faktum att initiativet har fått ökade medel för 2018. Det räcker emellertid inte med tillräcklig finansiering i EU-budgeten; det måste också samtidigt finnas förfaranden som gör att den på ett effektivt sätt kan genomföras.

För att de antagna åtgärderna ska få största möjliga effekt måste Europaparlamentet, rådet och kommissionen ha ett effektivt samarbete i detta avseende.

Rådet och Europaparlamentet åtar sig därför att som en prioriterad fråga överväga att ändra förordningen om gemensamma bestämmelser, vilket är nödvändigt för antagandet av 2018 års budget.

Kommissionen ska underlätta ett snabbt godkännande av ändringar i programmen för genomförande av ungdomssysselsättningsinitiativet.

3.3.  Ensidigt uttalande från kommissionen om ungdomssysselsättningsinitiativet

En minskning av ungdomsarbetslösheten förblir en viktig politisk prioritering. Kommissionen åtar sig att noga följa utvecklingen av genomförandet av ungdomssysselsättningsinitiativet. Om genomförandet av initiativet påskyndas, och om det finns tillräcklig absorptionsförmåga för en ökning, kommer kommissionen att föreslå att ungdomssysselsättningsinitiativet får ökad finansiering genom en ändringsbudget som finansieras genom den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

I detta fall förväntar sig kommissionen att rådet och Europaparlamentet snabbt behandlar alla eventuella förslag till ändringsbudget.

3.4.  Ensidigt uttalande från rådet om personalminskningen på 5 %

Rådet erinrar om att det år som satts som mål för ett fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % var 2017. Alla institutioner, organ och byråer har emellertid inte uppfyllt minskningsmålet, och rådet förordar därför fortsatta insatser under 2018 så att överenskommelsen kan hållas.

Det är mycket viktigt att det 5-procentiga personalminskningsmålet genomförs av alla institutioner, organ och byråer, och att detta övervakas fram till dess att det är helt uppfyllt. Med beaktande av detta uppmanar rådet kommissionen att fortsätta att bedöma resultatet av detta arbete så att lärdomar kan dras för framtiden.

(1) EUT L 50, 28.2.2017, s. 57.
(2) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
(3) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
(4) Förenade kungariket stöder inte detta uttalande.

Rättsligt meddelande