Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0017(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0258/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0258/2017

Díospóireachtaí :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Vótaí :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Mínithe ar vótaí
PV 12/12/2017 - 5.3
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Téacsanna atá glactha
PDF 243kWORD 48k
Dé Máirt, 12 Nollaig 2017 - Strasbourg Eagrán deiridh
Córas Trádála Astaíochtaí an AE (AE ETS): ag leanúint ar aghaidh leis na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus ag ullmhú do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach ***I
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint ar aghaidh leis na teorainneacha atá i bhfeidhm faoi láthair ar an scóip do ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhú do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 ar aghaidh (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0054),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0028/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Bealtaine 2017(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Deireadh Fómhair 2017 chun an seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus don tuairim ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0258/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 288, 31.8.2017, lch. 75.
(2) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 13 Meán Fómhair 2017 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2017)0338).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach
P8_TC1-COD(2017)0017

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/2392.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS Ó PHARLAIMINT NA hEORPA, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN:

"Tá toradh na hoibre atá déanta ag ICAO maidir le cur chun feidhme an bhirt atá bunaithe ar an margadh domhanda ríthábhachtach le haghaidh éifeachtacht an bhirt sin agus le haghaidh rannchuidiú ó earnáil na heitlíochta amach anseo chun na cuspóirí faoi Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Tá sé tábhachtach go leanfadh ballstáit ICAO, oibreoirí aerárthaí agus an tsochaí shibhialta de pháirt ghníomhach a ghlacadh in obair ICAO. Sa chomhthéacs sin, beidh gá le trédhearcacht iomlán ó ICAO agus beidh orthu teagmháil thráthúil a dhéanamh leis na geallsealbhóirí uile chun iad a chur ar an eolas maidir le dul chun cinn agus cinntí."

Fógra dlíthiúil