Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0198/2017

Indgivne tekster :

A8-0198/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0478

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 51k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0597),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 172 og 173, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 182, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0375/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. december 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. december 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. november 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Regionaludviklingsudvalget (A8-0198/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 75 af 10.3.2017, s. 57.
(2) EUT C 185 af 9.6.2017, s. 62.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
P8_TC1-COD(2016)0276

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2396.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Udtalelse fra Kommissionen om stigningen på 225 mio. EUR i midlerne til Connecting Europe-faciliteten

Som følge af den politiske enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om finansieringen af EFSI 2.0 vil 275 mio. EUR blive omfordelt fra Connecting Europe-facilitetens finansielle instrumenter, hvilket svarer til en reduktion på 225 mio. EUR i forhold til Kommissionens forslag.

Kommissionen bekræfter, at den finansielle programmering vil blive revideret for at afspejle den tilsvarende stigning på 225 mio. EUR i midlerne til Connecting Europe-faciliteten.

Inden for rammerne af de årlige budgetprocedurer for årene 2019-2020 vil Kommissionen fremsætte de nødvendige forslag, der skal til for at sikre den optimale fordeling af dette beløb inden for Connecting Europe-faciliteten.

Juridisk meddelelse