Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2199(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0398/2017

Indgivne tekster :

A8-0398/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0479

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 50k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. december 2017 om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (2017/2199(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 20. juli 2017 fra Gabriele Zimmer om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter i forbindelse med en hændelse, som sidstnævnte blev udsat for efter en demonstration i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg den 8. juli 2017, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 11. september 2017,

–  der har hørt Eleonora Forenza, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0398/2017),

A.  der henviser til, at Gabriele Zimmer, medlem af Europa-Parlamentet og formand for GUE/NGL-Gruppen, i henhold til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 har anmodet om beskyttelse af den parlamentariske immunitet for Eleonora Forenza, medlem af samme gruppe, der blev visiteret og derefter tilbageholdt af det tyske politi sammen med en gruppe af andre aktivister efter en demonstration i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg den 8. juli 2017; der henviser til, at visitationen og anholdelsen fandt sted efter demonstrationen, da Eleonora Forenza og hendes gruppe var på vej hen til et sted, hvor de skulle spise frokost sammen;

B.  der henviser til, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning om beskyttelse af immuniteten fremsat af et medlem, skal gå ud på(2);

C.  der henviser til, at artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gensidigt udelukker hinanden(3); der henviser til, at den foreliggende sag ikke vedrører nogen meningstilkendegivelser fra et medlem af Europa-Parlamentet, men derimod en adfærd, der blev formodet at udgøre en fare for den offentlige orden (påstået deltagelse i optøjer), hvorfor det giver sig selv, at det er artikel 9 i protokol nr. 7, der finder anvendelse;

D.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning, og at Eleonora Forenza, et italiensk medlem af Europa-Parlamentet, der befandt sig i Tyskland, dermed nød en sådan fritagelse;

E.  der henviser til, at Eleonora Forenza ifølge anmodningen om ophævelse af immuniteten allerede ved den første kontakt med det tyske politi tilkendegav, at hun var medlem af Europa-Parlamentet, at hun straks viste de dokumenter, der beviser hendes status, og at det endda lykkedes hende at få den italienske konsul i Hamborg til at tale med den politimand, der ledede operationen;

F.  der henviser til, at det tyske politi til trods for hendes status som medlem af Europa-Parlamentet alligevel gjorde Eleonora Forenza til genstand for en grundig kropsvisitation og derefter tilbageholdt hende i mere end fire timer;

G.  der henviser til, at det tyske politi henset til det ovenstående var klar over, at man anholdt et medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at dette udgør en overtrædelse af protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 9, stk. 1, litra b);

H.  der henviser til, at det på baggrund af sagens omstændigheder står klart, at Eleonora Forenza ikke er blevet grebet på fersk gerning, hvorfor undtagelsen i artikel 9, stk. 3, i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter ikke finder anvendelse, og at Eleonora Forenza dermed til fulde er dækket af sin immunitet;

1.  vedtager at beskytte Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Forbundsrepublikken Tysklands kompetente myndigheder og Eleonora Forenza.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet, jf. ovenfor, præmis 101.
(3) Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, jf. ovenfor, præmis 45.

Juridisk meddelelse