Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2220(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0397/2017

Indgivne tekster :

A8-0397/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0480

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 50k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. december 2017 om anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (2017/2220(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 27. juli 2017 om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet, som er fremsendt af anklagemyndigheden i Ellwangen (Tyskland) i forbindelse med en straffesag med reference nr. 21 Js 11263/17, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 2. oktober 2017,

–  der henviser til, at Ingeborg Gräßle har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 46 i Forbundsrepublikken Tysklands grundlov,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0397/2017),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden i Ellwangen har sendt en anmodning om ophævelse af immuniteten for Ingeborg Gräßle, medlem af Europa-Parlamentet valgt i Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår en overtrædelse af artikel 229 i den tyske straffelov; sagen vedrører nærmere bestemt en mistanke om uagtsom legemsbeskadigelse;

B.  der henviser til, at Ingeborg Gräßle den 10. juni 2017 som fører af en personbil kørte over for rødt lys i krydset Brenzstraße/Ploucquetstraße i Heidenheim og forårsagede en trafikulykke, hvorved en person pådrog sig en skulderskade; der er indgivet en anmeldelse med civilretlig partsstilling;

C.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at det fremgår af artikel 46 i Forbundsrepublikken Tysklands grundlov, at et medlem af Forbundsdagen ikke uden dennes samtykke kan drages til ansvar for en strafbar handling eller fængsles, medmindre han er grebet på fersk gerning eller i løbet af den følgende dag;

E.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ej i en given sag; Parlamentet kan med rimelighed tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ej(2);

F.  der henviser til, at den formodede lovovertrædelse ikke har nogen direkte eller åbenbar forbindelse med Ingeborg Gräßles udøvelse af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Ingeborg Gräßles immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Forbundsrepublikken Tysklands kompetente myndigheder og Ingeborg Gräßle.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (se ovenfor), præmis 28.

Juridisk meddelelse