Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2220(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0397/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0397/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0480

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 51k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle, η οποία διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Ellwangen (Γερμανία) στις 27 Ιουλίου 2017 στο πλαίσιο εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας με αριθμό αναφοράς 21 Js 11263/17 και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι η κ. Ingeborg Gräßle παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τo άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0397/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία του Ellwangen διαβίβασε αίτηση για την άρση της ασυλίας της κ. Ingeborg Gräßle, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη κατά την έννοια του άρθρου 229 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα· ότι, ειδικότερα, η δίωξη αφορά πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2017, η κα Gräßle παραβίασε, ενώ οδηγούσε, ερυθρό σηματοδότη στο Heidenheim, στη διασταύρωση των οδών Brenzstrasse και Ρloucquetstrasse, και προκάλεσε ατύχημα με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί στον ώμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποβληθεί σχετική μήνυση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Θεμελιώδους Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη ή δεν συλλαμβάνεται χωρίς την άδεια της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση· και ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη του τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει περί της άρσης ή μη της ασυλίας του(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει άμεση ή πρόδηλη σχέση με την άσκηση των καθηκόντων της κ. Gräßle ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε σχετίζεται με γνώμη που εξεφράσθη ή με ψήφο που εδόθη στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή δεν φαίνεται να υφίσταται επαρκώς σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα της βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της κ. Ingeborg Gräßle·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στην κ. Ingeborg Gräßle.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση C-101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση C-149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Πρωτοδικείου (έβδομο τμήμα), της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα), της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου(τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου (προαναφερθείσα), σκέψη 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου