Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0166(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0325/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0325/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0484

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 48k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν (Έγκριση) ***
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12409/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (09452/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0469/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0325/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0485.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου