Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2122(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0494

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 617kWORD 90k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό
P8_TA(2017)0494A8-0365/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (2017/2122(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979(1),

–  έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις της CEDAW 12, 19 και 35 για τη βία κατά των γυναικών, 26 για τις εργαζόμενες μετανάστριες, και 32 για τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/167 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2014(2), σχετικά με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, της 18ης Δεκεμβρίου 1990(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 και 2242 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες και το πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα(4), και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 43 και 97,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016(6),

–  έχοντας υπόψη τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιδιώκουν τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας για τους λαούς και για τον πλανήτη(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 12ης Απριλίου 2011, την οποία υπέγραψε η ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν το 2011(9),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(11),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): ενδιάμεση αξιολόγηση Ιουνίου 2017» (SWD(2017)0254),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020», που εγκρίθηκε το 2015 (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016(12), καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε το 2017(13),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(14),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που εγκρίθηκαν το 2007 και αναθεωρήθηκαν το 2017(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή συναίνεση όσον αφορά την ανάπτυξη: ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»(16), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν το 2014(17),

–  έχοντας υπόψη την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2013(18),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στη Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την πίστη, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, που εγκρίθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011(19),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, που εγκρίθηκαν το 2013(20),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2012(21),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος(22), και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εκδόθηκαν το 2013(23),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους με τις τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2009(24),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2009(25),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, που εγκρίθηκαν το 2008(26),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκαν το 2003 και αναθεωρήθηκαν το 2008(27),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(28),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2008(29),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ»(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό το 2015(32), και τα προηγούμενα ψηφίσματα επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016(36),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(37), το οποίο καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο απονεμήθηκε το 2016 στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(38), την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας και τα ανάλογα συστήματα κληρονομικής κοινωνικής θέσης(39), καθώς και το εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(40),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0365/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που θα διέπεται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, τις οποίες και επιδιώκει να προωθήσει σε όλο τον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας, απαιτούν αποφασιστικές προσπάθειες από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ΚΕΠΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου επί της ΚΕΠΠΑ, το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της (άρθρο 36 της ΣΕΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016, διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπει και να προλαμβάνει τη διάπραξη αυτών, μεταξύ άλλων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τον ΟΗΕ στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και ότι στο πλαίσιο ενός συστήματος εταιρικής ευθύνης, όπως αυτό που συζητείται επί του παρόντος από τα Ηνωμένα Έθνη, και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, παρέχοντας θετικά κίνητρα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες αρχές που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική συμπεριφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει στις προσπάθειες κατάρτισης δεσμευτικής συνθήκης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι γυναίκες υφίστανται απειλές, διακρίσεις και βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες και από απολυταρχικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπεριέχει βασικές ευρωπαϊκές αξίες και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι διακρίσεις κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν την τελική ευθύνη για την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλισης αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης για τα θύματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες διαπράττουν όλο και περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και γενοκτονία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του, να υιοθετεί, να απορρίπτει ή να αλλάζει θρησκεία, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο τον κόσμο και να διαφυλάσσεται άνευ όρων, κυρίως μέσω του διαθρησκειακού και του διαπολιτισμικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι που απαγορεύουν τη βλασφημία είναι ευρέως διαδεδομένοι, ενώ ορισμένα κράτη προβλέπουν δυσανάλογες κυρώσεις που περιλαμβάνουν από τη φυλάκιση έως το μαστίγωμα και τη θανατική ποινή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά στοιχεία της δημοκρατίας είναι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η διενέργεια τακτικών, διαφανών και ανόθευτων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ασταθείς, επιρρεπείς σε συγκρούσεις ή καταπιεστικές κοινωνίες, οι εκλογές μπορεί ενίοτε να πυροδοτούν εκτεταμένη βία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρουμ, π.χ. στο πλαίσιο διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστά ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διευθέτηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ο περιορισμός της πρόσβασης αυτής αποτελεί μία από τις αιτίες γεωπολιτικών εντάσεων σε ορισμένες περιοχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές με τη μορφή παράνομης λεηλασίας και βανδαλισμού, ιδίως στη Μέση Ανατολή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συγκρούσεων και συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των δημοκρατικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό και την πολυμορφία πρέπει να έχουν τη στήριξη των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι οποίοι έχουν αυξηθεί αριθμητικά, αποτελούν σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να γίνονται γρήγορα γνωστές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσεγγίζεται μεγάλος αριθμός θυμάτων ή δυνητικών θυμάτων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή ολοκληρωμένων και χωριστών στοιχείων είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων, των περιθωριοποιημένων ομάδων ή των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση κατάλληλων δεικτών αποτελεί επίσης αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την οπισθοδρόμηση στο θέμα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, που συνεχίζουν να απειλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προώθηση της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και για την προαγωγή των δημοκρατικών αρχών, που πρέπει να υποστηρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή πεποίθησή του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόζουν ενεργά την αρχή της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ως αλληλοενισχυόμενων θεμελιωδών αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών με εξωτερική διάσταση, όπως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, της διεύρυνσης και του εμπορίου· επαναλαμβάνει, ως προς αυτό, την κρίσιμη σημασία που έχει η διασφάλιση αυξημένης συνοχής ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι ο ολοένα πιο περίπλοκος χαρακτήρας των παγκόσμιων συγκρούσεων απαιτεί ολοκληρωμένη, ομόφωνη και ισχυρή διεθνή προσέγγιση και συνεργασία· υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ να ενισχύσει τη διεθνή επιρροή της ως αξιόπιστου και νόμιμου διεθνούς παράγοντα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός και εκτός των συνόρων της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της που κατοχυρώνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της·

3.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών της ΕΕ για την προώθηση και τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και ενωμένης στάσης στο θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία μιας ισχυρής δέσμευσης για την προώθηση αυτών των αξιών σε πολυμερή φόρουμ, μεταξύ άλλων μέσω του έγκαιρου συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και της εφαρμογής μιας ενεργού προσέγγισης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΕ να δρομολογήσει και να συνεισηγηθεί ψηφίσματα και να εντατικοποιήσει την υλοποίηση διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο όλων των μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι, το 2016, το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικές αρχές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκαν τακτικά στις συνόδους ολομελείας του, αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών ψηφισμάτων του και τέθηκαν ως θέματα σε συνεδριάσεις επιτροπών και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

5.  τονίζει το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την ΕΥΕΔ, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους πολυμερείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EUSR)·

6.  υπενθυμίζει ότι, το 2016, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπόνησε τρεις εκθέσεις, και συγκεκριμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες, για την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, και για τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε συνέχεια αυτών των εκθέσεων πρωτοβουλίας·

7.  σημειώνει ότι, το 2016, αρκετές αποστολές της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέβησαν σε διάφορες χώρες με στόχο να συλλέξουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τοπικούς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου παρουσίασαν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστήριξαν την ενίσχυση της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα

8.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίες συχνά διαπράττονται από μη κρατικούς παράγοντες, όπως το ISIS/Daesh· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές χώρες διατηρούν και επιβάλλουν νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν, ή ακόμη και στερούν παντελώς, από τις θρησκευτικές μειονότητες και τους άθεους την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση αυτών των νόμων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες της· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πεποιθήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει πλήρως το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ján Figel·

9.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και προωθεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει ότι περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, όπως είναι η αφαίρεση διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον νόμο και δικαιολογείται από την επιδίωξη νόμιμου στόχου· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κάθε είδους περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και στα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, να καταδικάζουν χωρίς καθυστέρηση και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση αυτών των περιορισμών· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και η τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου τους· καταδικάζει τον θάνατο και τη φυλάκιση πολλών δημοσιογράφων και μπλόγκερ το 2016 και καλεί την ΕΕ να τους παρέχει αποτελεσματική προστασία· καλωσορίζει το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δρομολογήθηκε το 2016, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των φορέων ενημέρωσης σε τρίτες χώρες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποκαλύπτονται και να καταδικάζονται η ρητορική μίσους και η υποκίνηση βίας εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου και τις αξίες που εμπεριέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, υφίσταται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού κατασταλτικών νόμων που θεσπίζονται σε όλο τον κόσμο, ενίοτε με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών είναι παγκόσμιο φαινόμενο· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών, κυρίως με την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διάκρισης των εξουσιών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών έναντι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι νόμοι που αποσκοπούν στη συρρίκνωση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών ή η προώθηση ΜΚΟ που επιχορηγούνται από απολυταρχικές κυβερνήσεις (μη κυβερνητικές οργανώσεις που διευθύνονται από την κυβέρνηση (GONGO))· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικούς διαλόγους και δημόσια διπλωματία, για να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως αυτών που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους ή έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα και/ή εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων ή της συμμετοχής τους σε κοινωνικές ομάδες, και να καταγγέλλουν απερίφραστα την καταστολή, την παρενόχληση και τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται υπέρ του περιβάλλοντος· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες ώστε να εξασφαλίζεται ένα βοηθητικό και ευνοϊκό νόμιμο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών·

11.  προτρέπει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, των επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων για μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο· τονίζει τη σημασία που έχει η σιωπηρή διπλωματία ως εργαλείο στο θέμα αυτό· χαιρετίζει το γεγονός ότι, το 2016, το θέμα υποθέσεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εθίγη από την ΕΕ στο πλαίσιο των διαλόγων και των διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ με περισσότερες από 50 χώρες· επισημαίνει ότι, το 2016, το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΕΜΔΔΑ υποστήριξε περισσότερους από 250 υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 30 % σε σύγκριση με το 2015· επικροτεί τη θέσπιση και την επιτυχή λειτουργία του μηχανισμού της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ProtectDefenders.eu, που τέθηκε σε εφαρμογή από την κοινωνία των πολιτών και έχει παράσχει στήριξη καίριας σημασίας σε μεγάλο αριθμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος μετά τον Οκτώβριο του 2018 και να ενισχύσει τις δυνατότητές του, ώστε να παρέχει περισσότερη στήριξη στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο·

12.  θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και η θανατική ποινή συνεχίζονται σε πολλές χώρες στον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψή τους· επικροτεί, εν προκειμένω, την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή για άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία· καλεί την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να δραστηριοποιηθούν ενεργότερα στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής, εντείνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες και λαμβάνοντας συστηματικότερα θέση δημοσίως επί του θέματος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ανησυχητικές συνθήκες κράτησης που επικρατούν σε ορισμένες φυλακές, μεταξύ άλλων, τη μη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, και συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια, στο έπακρο· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευσή του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2016 με την υποστήριξη 117 χωρών· σημειώνει ότι, το 2016, υπήρξε μείωση του αριθμού εκτελέσεων σε όλο τον κόσμο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός εκτελέσεων παραμένει, εντούτοις, υψηλότερος από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας· υπογραμμίζει ότι στο στόχαστρο βρίσκονται συχνά διαφωνούντα μέλη της κοινωνίας και ευάλωτες ομάδες· ζητεί από τις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν την πρακτική αυτή να εγκρίνουν μορατόριουμ και να καταργήσουν τη θανατική ποινή·

13.  αναγνωρίζει την εν δυνάμει μεγάλη σημασία των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην προαγωγή, την υπεράσπιση και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους διαύλους πληροφόρησής τους για να επαναλαμβάνουν συστηματικά στα συγκεκριμένα πλαίσια και στις αποστολές τους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την προβολή των κοινών προσπαθειών της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά πολιτικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εν εξελίξει έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(41)· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· εκφράζει ανησυχία για τις διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες, στο πλαίσιο της εξάλειψης τρομοκρατικού περιεχομένου και προπαγανδιστικού υλικού, διαγράφουν νόμιμες βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση του κράτους δικαίου στο διαδίκτυο, όπου ιδιωτικές εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις για περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, με βάση τους οικείους όρους παροχής υπηρεσιών και όχι δημοκρατικά θεσπισμένους νόμους·

15.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει οδηγία αναγγελίας και δράσης η οποία θα ενισχύει τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των διαδικασιών απόσυρσης περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει αποτελεσματικά μέσα επανόρθωσης στους χρήστες το περιεχόμενο των οποίων αποσύρεται εσφαλμένα·

16.  καταδικάζει τη χρήση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, μορφές διωγμών με βάση το φύλο, η εμπορία ανθρώπων, ο σεξουαλικός τουρισμός και κάθε άλλη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας, ως όπλου πολέμου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· τονίζει τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, τόσο μέσω της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης όσο και με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΠ/ΥΕ να εντείνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών βάσει της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να πράξουν το ίδιο· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της συστηματικής, ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις και στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης που οδηγούν σε μόνιμες και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2016 απονεμήθηκε στη Nadia Murad και στη Lamiya Aji Bashar, που επέζησαν της σεξουαλικής δουλείας που τους επέβαλε το ISIS/Daesh·

17.  τονίζει ότι οι προσιτές υπηρεσίες υγείας και ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και στον οικογενειακό προγραμματισμό, όπως και η πρόσβαση σε κατάλληλα προϊόντα γυναικείας υγιεινής σε προγεννητική περίθαλψη, περίθαλψη για μητέρες και νεογνά και σε υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και συμβάλλουν στην αποφυγή γεννήσεων υψηλού κινδύνου και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα, εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο ιδεολογικής διαμάχης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης στις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, στην αντισύλληψη και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

18.  καταδικάζει δριμύτατα την επαναφορά και την επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule) και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση·

19.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο της νομοθεσίας, των κατευθυντήριων γραμμών, των δράσεων και της χρηματοδότησης της ΕΕ ως θεμελιώδη ενωσιακή αρχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

20.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 61ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών (CSW) θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην προαγωγή της «οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας·

21.  σημειώνει τη θετική συμβολή που έχει η χειραφέτηση των γυναικών στην επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ειρηνικής κοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι όλοι οι ΣΒΑ επικεντρώνονται ρητά στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των αυτόχθονων γυναικών·

22.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνονται σε συνδικαλιστικές ενώσεις και ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις όταν αναζητούν επιχειρηματική χρηματοδότηση·

23.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις γυναικείες οργανώσεις που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη γυναικών οι οποίες βρίσκονται εν μέσω ανθρωπιστικών κρίσεων και συγκρούσεων·

24.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι επείγει η οικουμενική κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC) και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, προκειμένου να παρέχεται στα παιδιά νομική προστασία· υπογραμμίζει ότι τα παιδιά είναι συχνά εκτεθειμένα σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης, όπως είναι οι γάμοι ανηλίκων ή ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, και επομένως χρειάζονται ενισχυμένη προστασία· υπογραμμίζει ότι η παιδική εργασία, η στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμα ζητήματα σε ορισμένες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να διαβουλεύεται συστηματικά με τους αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και, στους πολιτικούς της διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, να θέτει το θέμα της υποχρέωσης των συμβαλλόμενων κρατών να εφαρμόζουν τη Σύμβαση· χαιρετίζει τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού (2016-2021)· ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ την προώθηση της δέσμης εργαλείων ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού με σκοπό να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των παιδιών στην αναπτυξιακή συνεργασία μέσω των εξωτερικών αντιπροσωπειών της, και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό των αντιπροσωπειών της στο θέμα αυτό· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών και ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε έτη, προκειμένου τα δικαιώματα των παιδιών να αποκτήσουν προτεραιότητα στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας του 2016, διατέθηκαν πόροι για τη στήριξη των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών κατά την εκτέλεση στοχευμένων μέτρων για τα δικαιώματα του παιδιού, που πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το πραγματικό όφελος για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ιδίως στον τομέα των συστημάτων υγείας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ύδρευση και την αποχέτευση· ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών, ιδίως αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής των γονέων τους, και των παιδιών μεταναστών·

25.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης ιδιότητας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της και της δημόσιας διπλωματίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό·

26.  επαναλαμβάνει ότι εμπορία ανθρώπων είναι η στρατολόγηση, μεταφορά, μεταβίβαση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων, για την εξασφάλιση της συναίνεσης του ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που προωθεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και που οδηγεί στην εμπορία ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση που θα έχει ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στο θύμα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και η σχετική οδηγία 2011/36/ΕΕ(42)· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων έναντι φαινομένων εκμετάλλευσης, λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η διάκριση μεταξύ της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών·

27.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι η άρνηση της ισότητας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για τις διακρίσεις λόγω κάστας και ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις διακρίσεις αυτές λόγω κάστας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΗΕ και αντιπροσωπειών με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΒΑ 2030, με την παρακολούθηση του νέου εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής και με την παροχή στήριξης στα κράτη για την εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδονται από τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας·

28.  εκφράζει τη σφοδρή ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μειονότητες συνεχίζουν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλές έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από τη φτώχεια· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων· τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση και ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και επαναλαμβάνει ότι η κύρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι σημαντική· τονίζει ότι η αναπηρία δεν στερεί από το άτομο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία συνεπάγεται υποχρέωση του κράτους να το προστατεύει· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της για την εξωτερική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια· επικροτεί, εν προκειμένω, την ένταξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη·

30.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται ίσης αξίας, δεδομένου ότι είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή αυτών των ρητρών και να υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια περισσότερο δομημένη και στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των μελλοντικών συμφωνιών· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα εργασίας· ζητεί την πραγματική επιβολή του ΣΓΠ+ και αναμένει από την Επιτροπή ότι θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη στο θέμα της κύρωσης και την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η σωστή εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

31.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η συμμόρφωση αποτελεί πραγματικότητα· επαναβεβαιώνει ακόμη τη σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματικών οργανώσεων αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει τους τοπικούς παράγοντες και θα προωθήσει την κοινωνία των πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των βασικών διεθνών εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και αποτελούν ευκαιρίες και προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη πρόοδο και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην επίτευξη επαρκούς, δίκαιης, διαφανούς και βιώσιμης διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και να μετριάσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων σε ένδικα μέσα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ είναι συμβατά με την πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική συνθήκη για τις διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την ΕΕ να συμμετάσχει με εποικοδομητικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις αυτές·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να αντιδρούν αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπευθύνους, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και να στηρίζουν τα θύματα και τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων·

33.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει οργανισμούς (περιλαμβανομένων ΜΚΟ, οργανισμών διερεύνησης ανοικτής πηγής και της κοινωνίας των πολιτών) που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδείξεις, ψηφιακές και άλλες, για τα διαπραχθέντα εγκλήματα, προκειμένου να διευκολύνουν τη δίωξή τους διεθνώς·

34.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την καταστροφή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη· σημειώνει ότι, από τους 38 απειλούμενους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, οι 22 βρίσκονται στη Μέση Ανατολή· υποστηρίζει τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τις διερευνητικές δραστηριότητές της στη Συρία και το Ιράκ σχετικά με την καταστροφή αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

35.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει τον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για τη στήριξη της έρευνας για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων στη Συρία· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός στο Ιράκ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συνεισφέρουν οικονομικά στον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό·

36.  καταδικάζει απερίφραστα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, βιασμούς ως πολεμικό όπλο, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία και συστηματική «εκκαθάριση» και φόνους σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση που βιώνουν οι θρησκευτικές μειονότητες στα εδάφη που εξουσιάζει το ISIS/Daesh χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(43)· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, ζητώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκχωρήσει αυτή τη δικαιοδοσία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ή να διασφαλίσει την απόδοση δικαιοσύνης μέσω ad hoc δικαστηρίου ή διεθνούς δικαιοδοσίας·

37.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτρόπαιων εγκλημάτων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και να προσθέσουν τα αποτρόπαια εγκλήματα στον κατάλογο των εγκλημάτων για τα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα· καταδικάζει έντονα όλες τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με συνέπεια για τη στήριξη των ερευνών και των αποφάσεων του με στόχο τον τερματισμό της ατιμωρησίας των διεθνών εγκλημάτων, ακόμη και όταν αφορούν τη σύλληψη ατόμων που καταζητούνται από το ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν με συνέπεια τους ελέγχους, τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις μη συνεργασίας με το ΔΠΔ και να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση· χαιρετίζει τη συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών· σημειώνει, με βαθύτατη λύπη, τις πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από το Καταστατικό της Ρώμης, οι οποίες αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σθεναρής καταδίκης· θεωρεί ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί και πάλι την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε όλο το φάσμα εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τους μηχανισμούς λογοδοσίας του ΟΗΕ και όλα τα ψηφίσματα σχετικά με τη λογοδοσία στα πολυμερή φόρουμ του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

38.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, ως θεμελιώδη αρχή για την εδραίωση της δημοκρατίας· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει ακόμη τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δίκες, με σκοπό την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

39.  εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και αλληλεγγύη προς τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, που είναι θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, φτώχειας και δικτύων παράτυπης μετανάστευσης, εμπορίας και παράνομης διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια των μεταναστευτικών ροών και να βρεθούν μακρόπνοες λύσεις με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις στις γειτονικές μας χώρες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βία κατά των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αγνοούμενων, ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, και απευθύνει έκκληση για επανεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση και ανθρωπιστικούς διαδρόμους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και ζητεί την ασφαλή επιστροφή, την επανεγκατάσταση ή την τοπική ένταξή τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους πρόσφυγες όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πατρίδα τους, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον ΟΗΕ, με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και με ΜΚΟ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, κυρίως προκειμένου να προστατεύσουν τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο· υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την εξέταση ατομικών αιτήσεων ασύλου· προειδοποιεί για τον κίνδυνο μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί δομές που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι συμβαδίζει με τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες αυτές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.  εκτιμά ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας·

41.  επισημαίνει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που απειλούνται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερο μεταξύ των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της·

42.  υπενθυμίζει ότι το κριτήριο 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν κάθε άδεια εξαγωγής όπλων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα αυτό·

43.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· επαναλαμβάνει και πάλι ότι η ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατές τις επιθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

44.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να διώκεται ποινικά σε 72 χώρες, εκφράζει την ανησυχία του διότι σε 13 από αυτές υπάρχει η θανατική ποινή και πιστεύει ότι οι βίαιες πρακτικές εναντίον ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, της ταυτότητας φύλου ή των φυλετικών χαρακτηριστικών τους, όπως οι αναγκαστικές αποκαλύψεις σεξουαλικού προσανατολισμού, τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, και οι σωφρονιστικοί βιασμοί, δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες· σημειώνει τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ορισμένες χώρες και ενθαρρύνει την περαιτέρω αναγνώρισή τους· καταδικάζει τις παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας που διαπράττονται εις βάρος γυναικών και μειονοτικών ομάδων· καλεί τα κράτη να απαγορεύσουν διά νόμου αυτές τις πρακτικές, να διώκουν τους δράστες και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα·

45.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε μορφή της, προκειμένου να διασφαλίζονται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που επιτρέπει τις πρακτικές αυτές·

46.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, στη σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για να στηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, με τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών αντιμετώπισης της διαφθοράς· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες·

47.  υπογραμμίζει τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό, τι αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της συνοχής των πολιτικών προκειμένου ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες προσαρμογής να είναι πρόσφορες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι, κατ’ εκτίμηση του ΟΗΕ, έως το 2050 θα υπάρξουν περίπου 150 εκατομμύρια περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ εμπορικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών, καθώς και τον θετικό και αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εν λόγω πολιτικές στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την αφοσίωση της διεθνούς κοινότητας στην προώθηση της ένταξης της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

48.  τονίζει ότι το φαινόμενο της αρπαγής γαιών σημειώνει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της αρπαγής πόρων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· καταδικάζει πρακτικές όπως η αρπαγή γαιών και η άκριτη εκμετάλλευση φυσικών πόρων· ζητεί επείγουσα παρέμβαση της Επιτροπής η οποία θα δώσει συνέχεια στα πολυάριθμα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω θέμα·

49.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως το νερό και η αποχέτευση, στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές και στις πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια·

50.  καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τα φυσικά πρόσωπα να εργαστούν σε πλαίσιο συνεργασίας για τη θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η πρόσβαση όλων σε ελάχιστη ποσότητα νερού· υπογραμμίζει ότι το νερό δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα αλλά ζήτημα ανάπτυξης και βιωσιμότητας, και ότι η ιδιωτικοποίηση των υδάτων δεν απαλλάσσει τα κράτη από τις ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις χώρες όπου το νερό αποτελεί μια από τις αιτίες εντάσεων ή συγκρούσεων να συνεργαστούν για την κοινή χρήση των υδάτων ώστε να προκύψει μια επωφελής για όλους κατάσταση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής·

Αντιμετώπιση προκλήσεων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την υποστήριξη της δημοκρατίας

51.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που παρέχεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ, που εξακολουθεί να αποτελεί εμβληματικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει, επίσης, τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ·

52.  υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον κόσμο·

53.  επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, την προτροπή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας·

54.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, όπου οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μία μόνο διάσταση, προκειμένου να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο·

55.  χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) που ανέπτυξε η ΕΕ το 2016 ανά την υφήλιο· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές· χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το έργο της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών στο πλαίσιο αυτό·

56.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και συστάσεις των ΑΠΕ, ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπός τους και να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ υπέρ των δημοκρατικών προτύπων στις ενδιαφερόμενες χώρες·

57.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών βάσει του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για ενεργότερη και σταθερότερη εμπλοκή τους με τους φορείς διαχείρισης των εκλογών, τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

58.  τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προστασία, την προαγωγή και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προστασία, η ενεργός υποστήριξη και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, συγκεκριμένα στις γειτονικές της χώρες, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι αποτελούν βέλτιστα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στις γειτονικές της χώρες· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί και θα πρέπει να διαμορφώσει τον πολιτικό διάλογο σε αυτό το πεδίο και να ασκήσει πίεση για μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι όποια χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ πρέπει να εγγυάται στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πληροί απαρέγκλιτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η μη συμμόρφωση με τα οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πάγωμα των διαπραγματεύσεων·

59.  υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση της ειρήνης προϋποθέτει προσπάθειες για την πρόληψη και τη μείωση των συγκρούσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτικών, των κοινωνικοοικονομικών θεσμών και των οργανισμών ασφαλείας, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση· υπογραμμίζει ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ειρήνης·

Για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση του θέματος της υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας μέσω των πολιτικών της ΕΕ

60.  σημειώνει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ελέγχου, επικοινωνίας και συζήτησης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και πολύτιμο μέσο που παρέχει συνολική επισκόπηση των προτεραιοτήτων και των προσπαθειών της ΕΕ, καθώς και των προσπαθειών και των προκλήσεων στο πεδίο αυτό και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό περαιτέρω αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους·

61.  επαναλαμβάνει με έμφαση την πρόσκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζήτηση με τους βουλευτές του ΕΚ σε δυο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη δική του έκθεση· επαναλαμβάνει τη σημασία του συνεχούς διοργανικού διαλόγου, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση των επειγόντων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο και, με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στην ενίσχυση του αποτελεσματικού συντονισμού· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις και να εξετάζουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υψηλότερο επίπεδο διαλόγου με τις εμπλεκόμενες χώρες·

62.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τις διεξοδικές εκθέσεις τους σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ το 2016 στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία υπό την παρούσα μορφή της θα μπορούσε να βελτιωθεί, προσφέροντας μια καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία στις τρίτες χώρες·

63.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την τοποθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον πυρήνα των εξωτερικών της σχέσεων· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 και τη διενέργεια ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2017· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του τρέχοντος σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της γνήσιας συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμόσει το σχέδιο· επισημαίνει ιδιαίτερα πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο·

64.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και γνήσια συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται περισσότερο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση·

65.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ. Λαμπρινίδη, στην ενίσχυση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους, προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη ρυθμό· συνιστά, περαιτέρω, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να ενισχύσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων, των σχεδίων, των εκθέσεων προόδου και των επισκοπήσεών του·

66.  σημειώνει ότι το έργο και ο αντίκτυπος του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της επανεξέτασης της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των διαθέσιμων ομιλιών·

67.  στηρίζει πλήρως τις ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προσαρμόζουν τη δράση της ΕΕ στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε χώρας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να έχουν οι βουλευτές του ΕΚ πρόσβαση στο περιεχόμενο της στρατηγικής· δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συνεκτίμησης των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι των διαφόρων τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει ότι οι στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες προόδου και να προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους όταν κρίνεται αναγκαίο·

68.  χαιρετίζει τον ορισμό, σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές ΚΠΑΑ, αρμοδίων επικοινωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου· υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των αρμοδίων επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν, να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους·

69.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί την καθιέρωση διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλο και περισσότερες χώρες· επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους προπαρασκευαστικούς διαλόγους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης της λειτουργίας των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

70.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· τονίζει, επομένως, ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως είναι η πολιτική της διεύρυνσης και της γειτονίας, η ΚΠΑΑ και οι πολιτικές για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις·

71.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις τους·

72.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την περιεκτικότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κείμενο νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων·

73.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας (SAARC), η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και άλλοι οργανισμοί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 ΣΕΕ·

74.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους που ορίζει το νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά, αφενός, τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στην κεντρική διοίκηση και, αφετέρου, τα διαθέσιμα κονδύλια·

75.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και συνεπούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και στο ΣΑΔ (UNHRC)· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ενωσιακής συνοχής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων εντατικοποιώντας την αυξανόμενη εφαρμογή διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, υποστηρίζοντας από κοινού ψηφίσματα και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ψηφίσματα· υπογραμμίζει ότι η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να ασκήσει πιέσεις για μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της ισχύος του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προάσπισης και προώθησης του διεθνούς δικαίου·

o
o   o

76.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.
(2) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.
(3) https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf.
(4) http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
(6) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES‌_71_1.pdf.
(7) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(8) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.
(9) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.
(10) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf.
(11) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/el/pdf.
(12) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf.
(13) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf.
(14) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(15) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf.
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf.
(17) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf.
(18) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf.
(19) http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf.
(20) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf.
(21) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf.
(22) https://www.osce.org/odihr/19223?download=true.
(23) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf.
(24) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf.
(25) ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 12.
(26) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf.
(27) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf.
(28) ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1.
(29) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf.
(30) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/en/pdf.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.
(36) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0020.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.
(38) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.
(39) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc.
(40) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 115.
(41) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
(42) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(43) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 35.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου