Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
 FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία *
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
 Γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9
 Κατάσταση στην Ουγγαρία
 Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
PDF 439kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0196/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση προωθεί την παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μεριμνά για τα πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται πρόσκαιρα από τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) στην εταιρεία Nokia Oy (Nokia Network Systems) και σε τρεις προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς, με δραστηριότητα κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες του Ελσίνκι Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) και λαμβάνοντας υπόψη ότι 821 από τους 945 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υπεβλήθη δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, στη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 641 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 4 403 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Νοεμβρίου 2016, και ότι, μετά την έγκαιρη παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έστειλε η Φινλανδία, η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2017 και κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι ο «τομέας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 15 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι τρεις υποβλήθηκαν από τη Φινλανδία(4), όλες με βάση το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι τέσσερις αιτήσεις από τις 15 αφορούσαν την εταιρεία Nokia· σημειώνει ότι οι τελικές εκθέσεις για την υπόθεση του 2012 δείχνουν πως, δύο χρόνια αφότου η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ, το 44% των συμμετασχόντων στις δραστηριότητες του ΕΤΠ εργαζόταν, ενώ στην υπόθεση του 2013 εργάζονταν το 65% των συμμετασχόντων· αναμένει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017(5), θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά μακροπρόθεσμης επανένταξης όσων λαμβάνουν συνδρομή από το ΕΤΠ, όπως έχει ήδη ζητήσει με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6)·

4.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ διαδραματίζει καίριο διαρθρωτικό ρόλο στη φινλανδική οικονομία· θεωρεί ότι οι πρόσφατες απολύσεις στη Nokia Oy αντικατοπτρίζουν μια τάση που πλήττει τη φινλανδική βιομηχανία στο σύνολό της, όπου ο αριθμός απασχολουμένων κατά τα τελευταία δύο έτη είναι εξαιρετικά ασταθής λόγω της υψηλής πίεσης που ασκείται για να αυξηθεί η απόδοση και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων·

5.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα είναι παγκόσμιος, με την έννοια ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς μπορούν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες, ενώ η γεωγραφική θέση και το πολιτισμικό υπόβαθρο του προσωπικού έχουν περιορισμένη σημασία·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Nokia Oy αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο απαιτείται για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της στην Ανατολική Ασία·

7.  επισημαίνει ότι, μετά την ίδρυση μιας κοινοπραξίας με τη Siemens στον τομέα των τεχνολογιών δικτύων, η Nokia Oy έλαβε ορισμένα μέτρα, μεταξύ άλλων, μεταφορά πόρων της προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος και μείωση προσωπικού, με στόχο να μειώσει τις ετήσιες λειτουργικές της δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2018·

8.  σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τη Nokia Oy το 2016 είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (40 %) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (60 %) και εργάζονταν στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, αλλά οι επαγγελματικές τους δεξιότητες ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις παρωχημένες· σημειώνει ότι το 21 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνω των 54 ετών και ότι σε αυτή την ηλικία είναι εξαιρετικά δύσκολη η επανένταξη στην αγορά εργασίας· σημειώνει ακόμη, ότι τα ποσοστά ανεργίας ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύο από τις τρεις περιοχές που αφορά η αίτηση και ότι η ανεργία των εργαζομένων υψηλής κατάρτισης είναι γενικά σε υψηλό επίπεδο στις περιοχές αυτές, η κατάσταση δε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 50 ετών·

9.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Φινλανδία κατάρτισε τη συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το δε Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης συγκρότησε ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων, κοινωνικούς, εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους·

10.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα: μέτρα επαγγελματικής καθοδήγησης και άλλα μέτρα πλαισίωσης, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορήγηση για τη σύσταση επιχειρήσεων, v) αξιολογήσεις ειδικών, vi) επιδότηση μισθού, και vi) επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης· σημειώνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 13,34% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών πρόσληψης στους Φιλανδούς που αναζητούν εργασία· σημειώνει ότι θα διοργανωθούν, σε περιφερειακό επίπεδο, εκδηλώσεις για διασυνοριακές προσλήψεις, σε συνεργασία με το ΕΤΠ και τις υπηρεσίες του EURES· επιδοκιμάζει τα μέτρα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζομένους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το εύρος των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής που πρόκειται να διατεθούν, καθώς και για τη στήριξη όσων αναζητούν εργασία εκτός Φινλανδίας και των νεοφυών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι πλέον κατάλληλα, λαμβανομένων υπόψη του ηλικιακού προφίλ και των προσόντων των εν λόγω εργαζομένων·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 2 Ιουνίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με τη διάθεση του ποσού των 59 000 EUR για ενέργειες πληροφόρησης και προώθησης, και τονίζει πόσο σημαντική είναι προκειμένου να ενθαρρύνονται οι επιλέξιμοι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.  σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων· σημειώνει ότι η συστηματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ θα ενισχύσουν την ορθή χρήση των κονδυλίων· επικροτεί τη διάθεση του ποσού των 20 000 EUR για έλεγχο και υποβολή εκθέσεων·

18.  σημειώνει ότι η Nokia Network Systems έχει τηρήσει τις νομικές υποχρεώσεις της και έχει διαβουλευτεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19.  τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγούνται χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναζητούν συνέργειες με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή ενωσιακά κονδύλια και, παράλληλα με τα μέτρα του ΕΤΠ, να αξιοποιούν και άλλα ενωσιακά προγράμματα·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Φινλανδίας – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/951.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia
(5) Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.
(6) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0361).


Ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
PDF 503kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2015/2283(INI))
P8_TA(2017)0210A8-0114/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την πιο πρόσφατη εκδοχή, τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2015)0315),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών του 2014 σχετικά με την επικουρικότητα,

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της COSAC με τίτλο «Developments in European Union – Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο) της 19ης Ιουνίου 2014, της 14ης Νοεμβρίου 2014, της 6ης Μαΐου 2015 και της 4ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 132 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0114/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Επιτροπή έλαβε 21 αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με 15 προτάσεις της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των υπομνημάτων που παρελήφθησαν ήταν 506 συμπεριλαμβανομένων των υπομνημάτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τρία εθνικά νομοθετικά σώματα (το δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και το βρετανικό House of Lords) υπέβαλαν εκθέσεις με λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014, αμφότερα τα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Μαΐου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας με νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων των νέων πρωτοβουλιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Μονάδα Εκτίμησης Επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε 31 αρχικές αξιολογήσεις, δύο λεπτομερείς αξιολογήσεις, και τρεις αναπληρωματικές ή συμπληρωματικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων της Επιτροπής, και μία εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τροπολογίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης ανατίθενται όταν απαιτούνται ευελιξία και αποτελεσματικότητα που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση κανόνων που είναι ουσιώδεις για το εκάστοτε θέμα είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των νομοθετών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία στο πλαίσιο των αναδρομικών αξιολογήσεων, που κρίνουν κατά πόσο οι δράσεις της ΕΕ επιτυγχάνουν πράγματι τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

1.  επικροτεί τη συνεχή συνεκτίμηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες, σύμφωνα με τις Συνθήκες, συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επιλέγει να αναλάβει δράση, και θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σε σχέση με οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η Συνθήκη υποχρεώνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ΕΕ έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση και εάν επίσης η δράση αυτή δικαιολογείται με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και να διασφαλίζει ότι κάθε πρωτοβουλία συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, με ποιον τρόπο συμμορφώνεται προς τις αρχές αυτές·

2.  τονίζει ότι οι έλεγχοι επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών συγκαταλέγονται στα σημαντικά εργαλεία για τη μείωση του λεγόμενου "δημοκρατικού ελλείμματος» και για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων· επισημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλέον αποτελεσματικό επίπεδο και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες· τονίζει ότι για την έκδοση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας πλειοψηφίας του Συμβουλίου, όπου περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των κρατών μελών, οι οποίοι λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων, και ότι αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο γίνεται πλήρως σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας·

3.  διαπιστώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών που ελήφθησαν από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτή η μείωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του μειούμενου αριθμού νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2014 καμία πρόταση της Επιτροπής δεν υποβλήθηκε στη διαδικασία «κίτρινης» ή «πορτοκαλί κάρτας» στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της κίτρινης κάρτας έχει ενεργοποιηθεί δύο φορές στο παρελθόν (μία το 2012 και μία το 2013), γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί·

4.  σημειώνει ότι μόνο 15 νομοθετικά σώματα εξέδωσαν αιτιολογημένες γνώμες το 2014 και ότι αυτό συνιστά μείωση κατά περίπου 50% στο επίπεδο συμμετοχής των 41 συνολικά σωμάτων σε σχέση με το 2013·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2014 όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση του ελέγχου των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω των διάφορων επισκέψεων Επιτρόπων της ΕΕ σε εθνικά κοινοβούλια·

6.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων προέρχεται από ορισμένα μόνο εθνικά νομοθετικά σώματα· παροτρύνει τα υπόλοιπα νομοθετικά σώματα να συμμετέχουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό διάλογο·

7.  σημειώνει ότι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια κατέδειξαν ότι, σε ορισμένες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, η αιτιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι ατελής ή πραγματικά ανύπαρκτη· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις αιτιολογικές της εκθέσεις, παρέχοντας πάντα μια λεπτομερή, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη με γεγονότα ανάλυση των προτάσεών της υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάτι που θα βοηθούσε τα εθνικά κοινοβούλια να προβαίνουν σε μια πιο αποτελεσματική εξέταση των προτάσεων αυτών·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων («ΕΕΕ») έκρινε ότι περίπου το 32 % των εκτιμήσεων επιπτώσεων («ΕΕ»), τις οποίες εξέτασε το 2014, δεν περιλάμβαναν ικανοποιητική ανάλυση των αρχών της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας, ή και τα δύο· διαπιστώνει ότι το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με τα ποσοστά των προηγούμενων ετών, και θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι ενδέχεται να χρειαστούν βελτιώσεις·

9.  σημειώνει, σε σχέση με τα παραπάνω, την καθοριστική σημασία των εκτιμήσεων επιπτώσεων ως βοηθητικών εργαλείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, και στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015 με στόχο να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών, και η οποία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η ΕΕΕ όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· επικροτεί το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται μια πιο εμπεριστατωμένη εξήγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι νομοθετικές προτάσεις τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των αναλύσεων αντικτύπου· τονίζει, πάντως, ότι αυτή η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα πραγματική πρόοδος και προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  υπενθυμίζει τη σημασία των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, που συντάσσει η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλλει περισσότερο λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, περιλαμβανομένης μιας πιο διεξοδικής ανάλυσης της αρχής της αναλογικότητας·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκθέσεις που υποβάλλονται από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα το δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και τη βρετανική Βουλή των Λόρδων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και σημειώνει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκθέσεις· σημειώνει ότι οι εκθέσεις αυτές περιέχουν ιδέες για τον τρόπο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας, προτείνοντας όπως οι αιτιολογημένες γνώμες αφορούν και τη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των προτάσεων αυτών απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και αναθεώρηση των σχετικών Συνθηκών και των πρωτοκόλλων τους, δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες Συνθήκες· ενθαρρύνει άλλα εθνικά κοινοβούλια να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· χαιρετίζει τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον ευρωπαϊκό διάλογο και τα παροτρύνει να συνεργάζονται ακόμη στενότερα τόσο μεταξύ τους όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  προτείνει, σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών και των πρωτοκόλλων τους, να εξετασθεί κατά πόσον οι αιτιολογημένες γνώμες θα πρέπει να περιορίζονται στην εξέταση των λόγων επικουρικότητας ή εάν θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν και εκτιμήσεις για την αναλογικότητα, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός απαντήσεων των εθνικών κοινοβουλίων που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας της «κίτρινης κάρτας» ή «πορτοκαλί κάρτας», και ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα σε περιπτώσεις που επιτυγχάνεται το όριο για τις εν λόγω διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

13.  επισημαίνει ότι αρκετά εθνικά κοινοβούλια έχουν δηλώσει στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υποθέσεων της Ένωσης (COSAC) ότι ενδιαφέρονται να προτείνουν την εισαγωγή μηχανισμού «πράσινης κάρτας» ως εργαλείου στο πλαίσιο της βελτίωσης του πολιτικού διαλόγου· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής αυτού του μηχανισμού «πράσινης κάρτας», που θα παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να προτείνουν στην Επιτροπή νομοθετική πρωτοβουλία προς εξέταση· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εξετασθεί ο αριθμός των εθνικών κοινοβουλίων που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής, και η έκταση των επιπτώσεών της· τονίζει ότι η πιθανή καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα εκ μέρους ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της κατάλληλης περιόδου που θα πρέπει να διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια για την έκδοση αιτιολογημένων γνωμών, εάν αυτά, για αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους, όπως φυσικές καταστροφές ή περίοδοι διακοπών, επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή της μια μεγαλύτερη προθεσμία, η οποία θα συμφωνείται μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης πολιτικής δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια κατά πρώτο λόγο, χωρίς να προκαλείται καθυστέρηση στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας· Τονίζει ότι μια τέτοια περίοδος θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ του δικαιώματος των εθνικών κοινοβουλίων να εγείρουν ενστάσεις για λόγους επικουρικότητας, αφενός, και της αποτελεσματικότητας με την οποία η Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών της, αφετέρου· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να εξετάζουν το ζήτημα της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας πριν την υποβολή νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Επιτροπή, όταν η τελευταία παρουσιάζει πράσινες ή λευκές βίβλους ή το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της· πιστεύει ότι από την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε θέματα ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, μέσω της διασύνδεσης με άλλα εθνικά κοινοβούλια σε τακτική βάση·

15.  θεωρεί ότι, εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να παρατείνουν την περίοδο που παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, τούτο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε προσεχή αναθεώρηση της Συνθήκης· η παράταση αυτή θα μπορούσε στη συνέχεια να κατοχυρωθεί και στο παράγωγο δίκαιο·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι δυνατόν τα εθνικά κοινοβούλια να εγείρουν επιφυλάξεις σχετικά με την επικουρικότητα ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης ή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη σύνταξη γνώμης που απευθύνεται προς την Επιτροπή·

17.  ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας άτυπες επαφές μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς πολιτικής·

18.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να στηρίζονται τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια μέσω εργαλείων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών όπως μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας πληροφορικής που θα είναι διαθέσιμη και για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι, με δεδομένο ανάμεσα στ’ άλλα ότι η αναλογία μεταξύ του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014 και του αριθμού προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για να βελτιωθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, αν και οι αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου και της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να είναι πλήρως σεβαστές·

19.  ενθαρρύνει τη διακοινοβουλευτική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· τονίζει τη σημασία βελτιωμένης χρήσης των διακοινοβουλευτικών εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων, όπως είναι η COSAC, οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας·

20.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων και να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση της πλατφόρμας διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών της ΕΕ (IPEX), η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις που οργανώνει τακτικά η Επιτροπή θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή πληροφοριών, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, δεν χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων·

21.  συνιστά την περαιτέρω χρήση του δικτύου εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών σωμάτων για να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να βελτιωθεί η λειτουργία του IPEX·

22.  θεωρεί ότι οι αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν κατάλληλα μέτρα·

23.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ ορίζει ότι «το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών»· υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας «απαιτεί να είναι τα προβλεπόμενα από διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα πρόσφορα για την υλοποίηση του επιδιωκομένου από την οικεία διάταξη σκοπού και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο»·

24.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά ενισχυμένες εκτιμήσεις της αναλογικότητας για κάθε νομοθετική πρόταση, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη ανάλυση των διαφορετικών νομοθετικών επιλογών που έχει στη διάθεσή της και ουσιαστική εξήγηση των περιβαλλοντικές, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που αναμένονται από την επιλεγόμενη εναλλακτική λύση, καθώς και των δυνητικών επιπτώσεών της στην ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι αυτές οι ενισχυμένες εκτιμήσεις της αναλογικότητας θα πρέπει να βοηθούν την Επιτροπή να απορρίπτει εναλλακτικές με δυσανάλογες επιπτώσεις ή που είναι άσκοπα επιβαρυντικές για τα άτομα, τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους απασχολουμένους και άλλες ενδιαφερόμενες οντότητες, ενώ θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν μια καλύτερη εξέταση των προτάσεων με βάση την αναλογικότητα· θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των αιτιολογημένων γνωμών, ώστε να περιλαμβάνεται και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, με τη βοήθεια των εθνικών κοινοβουλίων, τη δυνατότητα καθορισμού μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που να διευκολύνουν τα εθνικά κοινοβούλια στο καθήκον τους να αξιολογούν τη συμμόρφωση των νομοθετικών πράξεων με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση των Προέδρων της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, στην οποία υπογραμμίζεται «ότι η Ευρώπη περισσότερο και όχι λιγότερο, οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά»·

27.  επαναλαμβάνει ότι θα μπορούσαν ήδη να αναληφθούν πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων, και συγκεκριμένα:

   προτείνει οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, που αποστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του προσαρτημένου στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ πρωτοκόλλου αριθ. 2, να διαβιβάζονται χωρίς αναβολή στους συννομοθέτες·
   θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για τις αιτιολογημένες γνώμες σε θέματα επικουρικότητας, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και χωρίς υπονόμευση της διακριτικής τους ευχέρειας·
   ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να ανταλλάσσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής·

28.  είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατύπωσε η Επιτροπή των Περιφερειών όταν εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις·

29.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής, να δίνει τη δυνατότητα στα μέρη να κατανοούν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, να αποφεύγει το δυσανάλογο κόστος και να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0103.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0061.
(3) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.
(4) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.


FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα
PDF 549kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (2016/2243(INI))
P8_TA(2017)0211A8-0176/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών – Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων» (COM(2016)0601),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ (SWD(2016)0154),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017, με θέμα την «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 16ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την αυτοματοποίηση στις χρηματοοικονομικές συμβουλές,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 19ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη χρήση μαζικών δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (JC 2016 86),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στον δανεισμό (EBA/Op/2015/03),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 4ης Μαΐου 2016 σχετικά με καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (EBA/DP/2016/01),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στις επενδύσεις (ESMA/2014/1378),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της 7ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στις αγορές αξιών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών βάσει των δεδομένων του 3ου τριμήνου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) του Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της ΕΑΑΕΣ για τις τάσεις των καταναλωτών της 16ης Δεκεμβρίου 2016 (EIOPA-BoS-16-239),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών του 4ου τριμήνου του 2016,

–  έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 172 του Απριλίου 2016 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο: «Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού στη μετασυναλλακτική δραστηριότητα κινητών αξιών: επανάσταση ή εξέλιξη;»

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού στις πληρωμές, τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό: ένα αναλυτικό πλαίσιο»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0176/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) θα πρέπει να νοείται ως χρηματοοικονομική που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στηρίζονταν πάντα στην τεχνολογία και ότι η εξέλιξή τους συμβάδιζε πάντα με την τεχνολογική καινοτομία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να είναι εταιρεία FinTech, ανεξάρτητα από το είδος της νομικής οντότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα αξίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνει όλο και περισσότερο εναλλακτικούς φορείς, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς κολοσσούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει, επομένως, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και υπηρεσιών που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, δημιουργούν διαφορετικές προκλήσεις και των οποίων η ρυθμιστική μεταχείριση πρέπει να διαφέρει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρύ φάσμα εξελίξεων στον τομέα της FinTech βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, όπως οι εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), οι καινοτόμες πληρωμές, οι ρομποτικές συμβουλές, τα μαζικά δεδομένα, η χρήση του υπολογιστικού νέφους, οι καινοτόμες λύσεις στη φόρτωση/ταυτοποίηση πελατών, οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης και άλλα πολλά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην εφαρμογή της FinTech ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και εξακολουθούν να αυξάνονται κάθε χρόνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας ωριμάζουν με διαφορετικό ρυθμό η καθεμία, ενώ η κλίμακα και ο αντίκτυπος της ανάπτυξής τους παραμένει αβέβαιος, έχουν όμως το δυναμικό να μετασχηματίσουν με πολύ ουσιαστικό τρόπο τον χρηματοπιστωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της FinTech μπορεί κάποτε να γίνουν συστημικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στον τομέα της FinTech θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, και ταυτόχρονα στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η FinTech μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, όπως ταχύτερες, φθηνότερες, περισσότερο εξατομικευμένες, με λιγότερους αποκλεισμούς, ανθεκτικότερες, διαφανέστερες και καλύτερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, και μπορεί να δημιουργήσει πολλές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για Ευρωπαίους επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής η εμπειρία του καταναλωτή αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τους παράγοντες της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος και οι καινοτομίες στον χρηματοοικονομικό τομέα δεν πρέπει να αποκλείουν τα μετρητά ως μέσο πληρωμής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η ψηφιοποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών θα αλλάξει τη δυναμική της αγοράς για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εισάγοντας νέες μορφές ανταγωνισμού, καινοτομίας, εταιρικών σχέσεων και εξωπορισμού από παράγοντες και μεταξύ παραγόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, η εξουδετέρωση των οικονομικών προσόδων, όπου υπάρχουν, και η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ είναι προϋπόθεση για την τόνωση της FinTech στην Ευρώπη και για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική έρευνα έχει δείξει ότι η οικονομική αποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η FinTech μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη μείωση τιμών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις FinTech μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδίως για τις ΜΜΕ, μέσω διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και εναλλακτικών δίαυλων δανειοδότησης και επενδύσεων, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, ενισχύοντας έτσι την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις της FinTech μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές και την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη και έτσι να ενθαρρύνουν το διασυνοριακό επιχειρείν, καθιστώντας έτσι δυνατή την ολοκλήρωση της CMU·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις της FinTech, ιδίως στον τομέα των εγχώριων και διασυνοριακών λύσεων πληρωμής, μπορούν επίσης να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες και να διευκολύνουν την επίτευξη των «στόχων 5x5» των G20 και G8 σχετικά με τη μείωση του κόστους των εμβασμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η FinTech μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοπιστωτικής ένταξης, παρέχοντας εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όσους δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση σε αυτές έτσι ώστε να μειωθούν οι αποκλεισμοί στην ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοοικονομικής παιδείας και ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου η FinTech να οδηγήσει πραγματικά σε άρση των χρηματοοικονομικών αποκλεισμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η εποπτεία πρέπει να προσαρμοστούν στην καινοτομία και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινήτρων για καινοτόμο προστασία του καταναλωτή και των επενδυτών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η FinTech απαιτεί μια πιο ισορροπημένη στάση μεταξύ της «ρύθμισης του ιδρύματος» και της «ρύθμισης της δραστηριότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της FinTech και της τρέχουσας ρύθμισης μπορεί να οδηγήσει σε αναντιστοιχίες, όπου εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών υπάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις ακόμη και όταν ασκούν ουσιαστικά ταυτόσημες δραστηριότητες, και ορισμένες δραστηριότητες δεν καλύπτονται επαρκώς από τον ορισμό και/ή το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τρέχουσα ρύθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή και των επενδυτών της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις καινοτομίες της FinTech·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) έχουν ξεκινήσει να προσδιορίζουν τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη των καινοτόμων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και έχουν προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος FinTech στην Ευρώπη παρεμποδίζεται από μια αποκλίνουσα ρύθμιση στα κράτη μέλη και μια έλλειψη συνεργασίας στις αγορές· θεωρεί ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης από την ΕΕ με σκοπό την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης απέναντι στη FinTech είναι σημαντική για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος FinTech στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η FinTech μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα με την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση των κινδύνων, τον ταχύτερο συμψηφισμό και διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς και των συναλλαγών κινητών αξιών, και με την καλύτερη διαχείριση ασφαλειών και τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να αναμένεται ότι η FinTech θα έχει ορισμένες από τις σημαντικότερες επιπτώσεις στη μετασυναλλακτική αλυσίδα αξίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ο συμψηφισμός, ο διακανονισμός, η φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και η υποβολή εκθέσεων για ρυθμιστικά θέματα, όπου τεχνολογίες όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός αυτής της αλυσίδας αξίας, ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς, όπως οι θεματοφύλακες, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCP) και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να καταστούν περιττοί ενώ ορισμένες άλλες λειτουργίες θα εξακολουθούν να πρέπει να εκτελούνται από ανεξάρτητες, ρυθμιζόμενες οντότητες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση της τεχνολογίας (RegTech) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και στους φορείς εποπτείας καθώς επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διαφανέστερη, αποδοτικότερη και σε πραγματικό χρόνο αντιμετώπιση των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος InsurTech (χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο) αναφέρεται στην ασφάλιση που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα οι αυτοματοποιημένες συμβουλές, η αξιολόγηση κινδύνου και τα μαζικά δεδομένα, αλλά και μέσω της ασφάλισης έναντι νέων κινδύνων όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις εταιρείες που εργάζονται σε προϊόντα και υπηρεσίες της FinTech, και για τους καινοτόμους επιχειρηματικούς εταίρους που τους παρέχουν το τεχνολογικό υλικό που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να τονωθεί η χρηματοπιστωτική καινοτομία στην Ευρώπη, και ιδίως ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαθεσιμότητα επιχειρηματικού κεφαλαίου ως πηγή χρηματοδότησης και η παρουσία ενός ισχυρού τεχνολογικού τομέα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την προώθηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος FinTech στην Ευρώπη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνιστούν αυξανόμενη απειλή για όλες τις ψηφιακές υποδομές, και συνεπώς και για τις χρηματοπιστωτικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιμετωπίζει τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο επιθέσεων από κάθε άλλον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η συνέχεια των υπηρεσιών του είναι προαπαιτούμενα για την εξασφάλιση της δημόσιας εμπιστοσύνης στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιώτες επενδυτές είναι επίσης εξαιρετικά ευάλωτοι σε παρόμοιες επιθέσεις ή κλοπές ταυτότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένες συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών FinTech· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και, ως εκ τούτου, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα συνδεδεμένο σύστημα είναι τόσο ασφαλές όσο το πιο ευάλωτο στοιχείο του·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς αναδύεται η FinTech, καταναλωτές και επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να στηρίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών και επενδυτών, προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα, καθώς και νομικής ευθύνης εκ μέρους των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διευκόλυνση της FinTech είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και υποστηρικτικό κανονιστικό πλαίσιο και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που μπορεί να δώσει στην FinTech τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιεί ποικίλα καινοτόμα εργαλεία για ασφαλή κρυπτογράφηση και για επαλήθευση της ταυτότητας με μια απλή διεπαφή·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοματοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως και σε άλλους τομείς, μπορεί να διαταράξει τα υφιστάμενα πρότυπα απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης δεξιοτήτων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ευρωπαϊκής στρατηγικής FinTech·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας φαινομένων δικτύου, η δομή της αγοράς σε πολλούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά, κάτι που δημιουργεί προκλήσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των μονοπωλίων·

Καθορισμός πλαισίου της ΕΕ για τη FinTech

1.  χαιρετίζει τις νέες εξελίξεις στον τομέα της FinTech και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα εκτενές σχέδιο δράσης για τη FinTech στο πλαίσιο των στρατηγικών της για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ενιαία ψηφιακή αγορά, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει γενικά στην επίτευξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού, βαθύτερου και πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην πραγματική οικονομία και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της προστασίας καταναλωτών και επενδυτών και της κανονιστικής ασφάλειας·

2.  χαιρετίζει την πρόσφατη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας δράσης για τη FinTech, η οποία έχει ως στόχο την αξιολόγηση των καινοτομιών στον εν λόγω τομέα και ταυτόχρονα την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πιθανών προκλήσεων που θέτει η FinTech, καθώς και τη δρομολόγηση δημόσιας διαβούλευσης από την Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο έργο της ειδικής ομάδας δράσης για τη FinTech· θεωρεί ότι αυτές οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποτελούν θεμελιώδες βήμα για την ανάπτυξη, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας συνολικής στρατηγικής για την FinTech και για τον περιορισμό της ρυθμιστικής αβεβαιότητας όσον αφορά τη FinTech·

3.  θεωρεί ότι η FinTech μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή έκβαση των πρωτοβουλιών της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα με τη διαφοροποίηση των επιλογών χρηματοδότησης και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα οφέλη της FinTech προωθώντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών·

4.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική προσέγγιση στο έργο της για τη FinTech, αντλώντας διδάγματα από όσα έχουν επιτευχθεί σε άλλες δικαιοδοσίες και προσαρμόζοντάς τα στην ποικιλία των παραγόντων και των επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται· καλεί την Επιτροπή να κινηθεί πρώτη όταν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην Ευρώπη·

5.  τονίζει ότι η νομοθεσία περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναθεωρείται όποτε είναι αναγκαίο και πρέπει να είναι επαρκώς φιλική προς την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθούν και να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων· συνιστά ιδίως, σύμφωνα με την «αρχή της καινοτομίας», οι δυνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας στην καινοτομία να εκτιμώνται δεόντως στο πλαίσιο αξιολόγησης αντικτύπου, που θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πραγμάτωση, στον μέγιστο βαθμό, «σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων»·

6.  τονίζει ότι, για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την παράλληλη διευκόλυνση της πρόσβασης των νεοεισερχομένων στην αγορά, αλλά και για την πρόληψη του ρυθμιστικού αρμπιτράζ μεταξύ κρατών μελών και νομικών καθεστώτων, η νομοθεσία και η εποπτεία στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

   α) ίδιες υπηρεσίες και ίδιοι κίνδυνοι: ίδιοι κανόνες, ανεξάρτητα από το είδος της εκάστοτε νομικής οντότητας ή τη θέση της στην Ένωση·
   β) τεχνολογική ουδετερότητα·
   γ) προσέγγιση βάσει κινδύνου, λαμβανομένης υπόψη της αναλογικότητας των νομοθετικών και εποπτικών ενεργειών προς τους κινδύνους και της σημαντικότητας των κινδύνων·

7.  συνιστά οι αρμόδιες αρχές να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τον ελεγχόμενο πειραματισμό με νέες τεχνολογίες τόσο για τους νεοεισερχόμενους όσο και για τους υφιστάμενους συμμετέχοντες στην αγορά· παρατηρεί ότι ένα τέτοιο ελεγχόμενο περιβάλλον για πειραματισμό μπορεί να πάρει τη μορφή ενός «ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου» για υπηρεσίες FinTech με δυνητικά οφέλη για την κοινωνία, που θα συσπειρώνει ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, και που ήδη υπάρχει με επιτυχία σε αρκετά κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι μια προδραστική και μελλοντοστρεφής δέσμευση των αρχών, σε διάλογο με τους συμμετέχοντες στην αγορά και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους, είναι απαραίτητη και μπορεί να βοηθήσει τις εποπτικές και τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών και/ή επιχειρησιακών εργαλείων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για εφαρμογές FinTech όπου υπάρχει ενδεχόμενο να προκληθούν συστημικοί κίνδυνοι, συμπληρωματικά προς το έργο του ΕΣΣΚ·

8.  τονίζει ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες πειραματίζονται ήδη με ένα ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας (CBDC), καθώς και με άλλες νέες τεχνολογίες· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των δυνητικών κινδύνων και ωφελημάτων μιας μορφής CBDC που να βασίζεται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, και τις συναφείς απαραίτητες απαιτήσεις από πλευράς προστασίας των καταναλωτών και διαφάνειας· τις ενθαρρύνει επίσης να πειραματιστούν, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις εξελίξεις της αγοράς·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να αναπτύσσουν επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να ελέγχουν καταλλήλως τις ολοένα και πιο σύνθετες υπηρεσίες FinTech· υπογραμμίζει ότι, χάρη σε αυτό τον έλεγχο σε συνεχή βάση, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να προλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους των διάφορων τεχνολογιών και να επεμβαίνουν αμέσως και με σαφή πορεία δράσης όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο·

10.  τονίζει κατά συνέπεια τη σημασία μιας υπηρεσίας μίας στάσης, εντός των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, για παρόχους υπηρεσιών και χρήστες FinTech· αναγνωρίζει την ανάγκη διάλυσης των εποπτικών στεγανών σε όλους τους τομείς και συνιστά στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα με άλλους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν την απαραίτητη τεχνολογική τεχνογνωσία·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν περισσότερα ερευνητικά έργα που συνδέονται με τη FinTech·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας στην Ευρώπη· ζητεί διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους καινοτόμους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις καινοτόμες επιχειρήσεις που τους παρέχουν το υλικό που απαιτείται για την παροχή των εν λόγων υπηρεσιών·

13.  τονίζει ότι οι εταιρείες FinTech συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αλλά δημιουργούν επίσης ορισμένους νέους κινδύνους που σχετίζονται με την οικονομική σταθερότητα· σημειώνει ότι οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές λαμβάνουν πολλές πληροφορίες μέσω των ισολογισμών αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή πολλών ρυθμιστικών πλαισίων, όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, ο δείκτης μόχλευσης, ο δείκτης ρευστότητας και άλλα, ενώ στην περίπτωση μη τραπεζικών οντοτήτων δανεισμού, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων (P2P), είναι δύσκολο να ληφθούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης των ισολογισμών τους· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λαμβάνουν κατάλληλες εποπτικές πληροφορίες για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επιβάλουν ρυθμιστικούς περιορισμούς στους ισολογισμούς τους με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

14.  τονίζει ότι η RegTech μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης, ιδίως την ποιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα των εποπτικών πληροφοριών, και να τις καταστήσει λιγότερο επαχθείς και πιο αποδοτικές ως προς το κόστος· καλεί τις αρχές να αποσαφηνίσουν τους νομικούς όρους βάσει των οποίων επιτρέπεται η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων συμμόρφωσης από μια εποπτευόμενη οντότητα σε τρίτους, εξασφαλίζοντας ότι έχουν τεθεί σε ισχύ οι κατάλληλες εποπτικές διευθετήσεις με τρίτους και ότι η τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση παραμένει στην εποπτευόμενη οντότητα· καλεί τις αρμόδιες αρχές, ιδίως την Επιτροπή ως τμήμα του έργου της που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Μετασυναλλακτικό Φόρουμ, να αναλάβουν προδραστική προσέγγιση προσπαθώντας να κατανοήσουν τους φραγμούς που τίθενται στη χρήση νέων λύσεων της FinTech και της RegTech σε τομείς προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών διαδικασιών που επί του παρόντος καλύπτονται από την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) και τον κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR) και, όπου δεν υπάρχουν φραγμοί, να αποσαφηνίσει το δικαίωμα των παραγόντων να χρησιμοποιούν τέτοιες λύσεις για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των εν λόγω νομοθετικών κειμένων·

15.  υπενθυμίζει ότι καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται σε όλη την ΕΕ και κατά συνέπεια δεν πρέπει να παρεμποδίζονται αναίτια από τη διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παρακολουθούν και να αποφεύγουν επικαλύψεις της ρύθμισης, νέα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά και εθνικά εμπόδια για αυτές τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη δημιουργία εμποδίων μεταξύ κρατών μελών λόγω ασυμφωνιών μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να εφαρμόσουν, ανάλογα με την περίπτωση, καθεστώτα διαβατηρίου σε παρόχους νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε όλη την Ένωση· στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξευρεθούν τρόποι με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της επιλογής, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, και επισημαίνει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να συμπληρώνει τον στόχο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

16.  επικροτεί την εμφάνιση μιας δραστήριας σειράς κοινοτήτων της FinTech σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τις σχετικές αρχές οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ να συνεργαστούν στενά με τους κόμβους FinTech, να ενισχύσουν την ευφυή επιχειρηματικότητα των εν λόγω κοινοτήτων και τις προσπάθειές τους, ενθαρρύνοντας και χρηματοδοτώντας την καινοτομία και συμπεριλαμβάνοντας τους κόμβους αυτούς ως πηγή μελλοντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

17.  σημειώνει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις της FinTech βρίσκονται ιδιαίτερα ευάλωτες απέναντι σε καταχραστές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δηλαδή οντότητες που αγοράζουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας με σκοπό τη διεκδίκησή τους από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογικά δικαιώματα, μέσω απειλών άσκησης αγωγών για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση αυτή και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχραστών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της FinTech·

18.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί δυνητικά να διαδραματίσει η FinTech στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη τους αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα στον τομέα της είσπραξης φόρων και της πρόληψης της φοροδιαφυγής·

19.  επισημαίνει ότι λόγω των φαινομένων δικτύου η δομή της αγοράς σε πολλούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά, κάτι που δημιουργεί προκλήσεις στο τομέα του ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των μονοπωλίων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την καταλληλότητα του πλαισίου ανταγωνισμού για τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, συνολικά, και τη FinTech, συγκεκριμένα·

20.  τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης όσον αφορά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για διασυνοριακές πληρωμές· στηρίζει την ανάπτυξη των εν λόγω μέσων πληρωμής εντός της Ευρώπης, και εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού της αγοράς διαδικτυακής τραπεζικής στην ΕΕ και για την έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ευρωπαϊκών συμφερόντων· πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και αποτελεί σημαντική πτυχή της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, που θα προωθήσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο και τον διασυνοριακό ανταγωνισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος· αναγνωρίζει την ανάγκη συνύπαρξης και κατά περίπτωση διαλειτουργικότητας ενός τέτοιου συστήματος με άλλες καινοτόμες λύσεις πληρωμής προς όφελος του ανταγωνισμού·

21.  τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο των FinTech· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική αλλαγή θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους καταναλωτές στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού·

Δεδομένα

22.  υπενθυμίζει ότι η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην FinTech και κατά συνέπεια τονίζει την ανάγκη για συνεπή και τεχνολογικά ουδέτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), της αναθεωρημένης οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2), του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS), της 4ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4) και της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS)· τονίζει ότι, για την επέκταση της καινοτόμου χρηματοδότησης στην Ευρώπη, απαιτείται ελεύθερη ροή δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι μόνο αντικειμενικά και σχετικά στοιχεία δεδομένων χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· χαιρετίζει τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017, με θέμα την «οικονομία των δεδομένων» (COM(2017)0009), η οποία θα πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και να εξακριβώσει κατά πόσον υπάρχουν ή όχι εμπόδια στην ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

23.  επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης σαφών κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά και τη διαβίβασή τους· υπογραμμίζει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός δεδομένων δημιουργείται από μηχανές ή διαδικασίες βάσει αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η εκμάθηση μηχανής· τονίζει ότι ο ΓΚΠΔ παρέχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με άλλες κατηγορίες δεδομένων· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των μη επεξεργασμένων δεδομένων και των δεδομένων που προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία·

24.  τονίζει ότι η ανοικτή τραπεζική και ο μερισμός δεδομένων βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα της FinTech μπορούν να αναπτυχθούν μαζί, προς όφελος των καταναλωτών· υπογραμμίζει, από αυτή την άποψη τα πρόσφατα επιτεύγματα της PSD2 σχετικά με την εκκίνηση πληρωμών και την πρόσβαση σε δεδομένα λογαριασμού·

25.  υπογραμμίζει τα οφέλη που μπορεί να έχει το υπολογιστικό νέφος για τους καταναλωτές και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όσον αφορά τη σχέση κόστους - αποδοτικότητας, τη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά και μια καλύτερη χρήση των πόρων της ΤΠΕ· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σαφείς, περιεκτικοί κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα· τονίζει την ανάγκη για τη χάραξη παρόμοιων κατευθυντήριων γραμμών και για μια κοινή προσέγγιση στη χρήση του υπολογιστικού νέφους μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών· τονίζει ότι αυτοί οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί ευελιξία και ταχύτητα κατά την υιοθέτηση του νέφους· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και της προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να μελετήσουν τις διάφορες δυνατότητες ως προς αυτό, όπως οι προεγκεκριμένες συμβάσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών νέφους και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

26.  επισημαίνει την αναγκαιότητα αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε σχέση με την αξία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους· παρατηρεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τον μερισμό ψηφιακού περιεχομένου έναντι της πληρωμής μιας αμοιβής· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη αλλά μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο μεροληπτικό· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον μερισμό δεδομένων με στόχο να αποκτήσουν οι καταναλωτές τον έλεγχο των δεδομένων τους· πιστεύει ότι μια σαφής προσέγγιση με επίκεντρο τον καταναλωτή θα αυξήσει την εμπιστοσύνη σε υπηρεσίες που βασίζονται στο νέφος και θα προωθήσει νέες καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορους παράγοντες στην αλυσίδα αξίας του χρηματοπιστωτικού τομέα π.χ. χρησιμοποιώντας διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (API) ή διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει το μελλοντικό δυναμικό των συστημάτων διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (PIMS) ως τεχνικών εργαλείων ώστε οι καταναλωτές να διαχειρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους·

27.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις διατάξεις του ΓΚΠΔ που χορηγούν στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής(4)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι μόνο εσφαλμένα δεδομένα θα μπορούν να μεταβάλλονται και μόνο επαληθεύσιμα και σχετικά δεδομένα να χρησιμοποιούνται· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η συγκατάθεση που παρέχεται για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν και να προσαρμόζουν τη συγκατάθεσή τους·

28.  παρατηρεί ότι η αυξημένη χρήση δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη για τους καταναλωτές, όπως είναι η ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων, κατατμημένων και φθηνότερων προσφορών με βάση τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό κινδύνων και κεφαλαίων· τονίζει, από την άλλη πλευρά, την ανάπτυξη της δυναμικής τιμολόγησης και το δυναμικό της να οδηγήσει στην αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τη συγκρισιμότητα των προσφορών και τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, καθώς και για τη συνεκτίμηση και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, για παράδειγμα στον ασφαλιστικό τομέα·

29.  αναγνωρίζει τον αυξανόμενο συνδυασμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αλγόριθμων για την παροχή υπηρεσιών όπως οι ρομποτικές συμβουλές· τονίζει τις δυνατότητες απόδοσης των ρομποτικών συμβουλών και τις δυνητικές θετικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική ένταξη· τονίζει, ωστόσο, ότι τα σφάλματα ή η πόλωση των αλγορίθμων μπορούν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο και να ζημιώσουν τους καταναλωτές, για παράδειγμα μέσω της αύξησης του αποκλεισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παρακολουθούν αυτούς τους κινδύνους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αυτοματοποίηση των χρηματοπιστωτικών συμβουλών να μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε καλύτερες, διαφανείς, προσιτές και οικονομικά αποδοτικές συμβουλές, και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αυξανόμενης δυσκολίας της απόδοσης της ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από παρόμοιους κινδύνους εντός του τρέχοντος πλαισίου ευθύνης για τη χρήση των δεδομένων· υπογραμμίζει ότι στις ρομποτικές συμβουλές πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών όπως και για την εξατομικευμένη παροχή συμβουλών σε πελάτες·

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και κίνδυνοι ΤΠΕ

30.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια από άκρο σε άκρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επισημαίνει τους μεγάλους και ποικίλους κινδύνους των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, που έχουν ως στόχο τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών μας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα νομίσματα και τα δεδομένα μας· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κορυφαία προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης για τη FinTech και καλεί τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την ΕΚΤ στο ρόλο της σχετικά με την τραπεζική εποπτεία να την καταστήσουν βασικό θέμα στα ρυθμιστικά και εποπτικά τους προγράμματα·

31.  καλεί τις ΕΕΑ, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, να επανεξετάζουν τακτικά τα επιχειρησιακά πρότυπα που καλύπτουν τους κινδύνους ΤΠΕ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· ζητεί, επιπλέον, ενόψει των διαφορετικών επιπέδων προστασίας στις στρατηγικές των κρατών μελών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές από τις ΕΕΑ σχετικά με την εποπτεία των εν λόγω κινδύνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί στις ΕΕΑ η τεχνολογική τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά· ενθαρρύνει την εκπόνηση περισσότερης έρευνας σε αυτό τον τομέα·

32.  επισημαίνει την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εποπτικών αρχών, καθώς και ρυθμιστικών αρχών και κυβερνήσεων στα αντίστοιχα επίπεδα, μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων στην αγορά και μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων στην αγορά· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) να διερευνήσουν το δυναμικό της διαφάνειας και του μερισμού των πληροφοριών ως εργαλείων κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· συνιστά εν προκειμένω να διερευνηθούν τα πιθανά οφέλη ενός ενιαίου σημείου επαφής για τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και να εξεταστεί μια πιο συντονισμένη προσέγγιση απέναντι στην έρευνα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεδομένου του ολοένα και πιο διασυνοριακού χαρακτήρα τους·

33.  υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός σχετικά με την παροχή υποδομής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να προβλέπει κατάλληλες δομές κινήτρων ώστε οι πάροχοι να επενδύουν επαρκώς στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο εθνικό δίκαιο (NIS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την οποία δρομολόγησε πρόσφατα η Επιτροπή με τη συμμετοχή του κλάδου· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια σειρά νέων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων FinTech έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων·

35.  παρατηρεί ότι η δημόσια εμπιστοσύνη στις σχετικές τεχνολογίες έχει ζωτική σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη της FinTech και επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο της FinTech στην καθημερινή ζωή αλλά και σχετικά με τους κινδύνους δικτύου και ασφάλειας των πληροφοριών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες·

36.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες στον τομέα της τυποποίησης που καθιστούν τις συνδεδεμένες συσκευές ασφαλέστερες· ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται πέραν του ελάχιστου επιπέδου τυποποίησης, ιδίως γιατί οι ομοιόμορφες, τυποποιημένες προφυλάξεις ασφαλείας αυξάνουν τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφάλειας μεγάλης κλίμακας λόγω αλυσιδωτών αντιδράσεων· ενθαρρύνει θερμά τις εταιρείες να αναπτύξουν δικά τους, ανομοιογενή μέτρα απόκρισης για την προστασία των συσκευών και των λειτουργιών τους·

Εφαρμογές blockchain

37.  υπογραμμίζει το δυναμικό των εφαρμογών blockchain για μεταφορές μετρητών και τίτλων, καθώς και για τη διευκόλυνση «έξυπνων συμβάσεων», οι οποίες ανοίγουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και για τις δύο πλευρές των χρηματοοικονομικών συμβάσεων, ιδίως για ρυθμίσεις χρηματοδότησης του εμπορίου και δανειοδότησης επιχειρήσεων, όπου υπάρχει η δυνατότητα για απλούστευση περίπλοκων εμπορικών και χρηματοοικονομικών συμβατικών σχέσεων σε επίπεδο μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C)· τονίζει ότι οι πλατφόρμες blockchain είναι επίσης κατάλληλες για την απλοποίηση περίπλοκων συναλλαγών Β2Β και Β2C·

38.  υπενθυμίζει τα οφέλη και τους κινδύνους των χωρίς άδεια εφαρμογών blockchain καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ετήσια διάσκεψη επί του θέματος με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη χρήση χωρίς άδεια εφαρμογών blockchain, για εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι αναμίκτες και εναλλάκτες νομισμάτων (mixers/tumblers), και να τα αντιμετωπίσει σε έκθεση·

Διαλειτουργικότητα

39.  αναγνωρίζει τη σημασία των ΑΡΙ ως συμπληρώματος άλλων εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον καταναλωτή για την πρόσβαση νέων παραγόντων στις χρηματοοικονομικές υποδομές· συνιστά τη δημιουργία μιας δέσμης τυποποιημένων ΑΡΙ που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πωλητές, για παράδειγμα στο πλαίσιο του ανοικτού τραπεζικού συστήματος, παράλληλα με τη δυνατότητα που δίνεται στους εν λόγω πωλητές να σχεδιάζουν το δικό τους λογισμικό·

40.  θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών της FinTech, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και μέσω της συμμετοχής δικαιοδοσιών τρίτων χωρών και άλλων οικονομικών τομέων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα FinTech και για την πλήρη πραγμάτωση των ευκαιριών που αυτός μπορεί να δημιουργήσει· ενθαρρύνει την τυποποίηση μορφότυπων δεδομένων, όπου είναι δυνατόν, όπως στην οδηγία PSD2, για τη διευκόλυνση αυτού·

41.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το έργο των κρατών μελών και των συμμετεχόντων στην αγορά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών εθνικών καθεστώτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης· τονίζει ότι η χρήση των εν λόγω καθεστώτων θα πρέπει να είναι ανοικτή για τον ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι τα μέσα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που δεν ορίζονται στον κανονισμό e-IDAS θα πρέπει επίσης να είναι αποδεκτά, εφόσον έχουν επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με το βασικό επίπεδο διασφάλισης του e-IDAS, και ότι είναι, ως εκ τούτου, τόσο ασφαλή όσο και διαλειτουργικά·

42.  τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας των παραδοσιακών και των νέων λύσεων πληρωμών για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και καινοτόμου ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών·

43.  καλεί τις ΕΕΑ να προσδιορίσουν σε ποιες περιπτώσεις η στοχοθετημένη ή η βάσει κινδύνου εξακρίβωση της ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή της αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον οι διαδικασίες αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας μπορούν επίσης να εκτελούνται από άλλες οντότητες εκτός των τραπεζών·

44.  καλεί τις ΕΕΑ, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, να αναπτύξουν τεχνολογικά ουδέτερα πρότυπα και άδειες για τεχνικές «γνωρίστε τον πελάτη σας» και εξ αποστάσεως αναγνώριση, μεταξύ άλλων βάσει βιομετρικών κριτηρίων, που να σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία καταναλωτών και επενδυτών

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου δράσης της για τη FinTech, στις ανάγκες των ιδιωτών επενδυτών και στους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να είναι ευάλωτοι, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση της FinTech σε υπηρεσίες προς μη επαγγελματίες πελάτες, για παράδειγμα στη συμμετοχική χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων· τονίζει ότι τα ίδια πρότυπα προστασίας των καταναλωτών ισχύουν για τις υπηρεσίες FinTech όπως και για τις άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον δίαυλο διανομής ή την τοποθεσία του πελάτη·

46.  καλεί τις ΕΕΑ να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις εργασίες παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων και ανάλυσης των οφελών και πιθανών κινδύνων αυτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και τη χρηματοπιστωτική ένταξη·

47.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει σε ποιο βαθμό η FinTech μπορεί να βοηθήσει να παρέχονται στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικές συμβουλές καλύτερης ποιότητας και κατά πόσον το κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά την παροχή συμβουλών επαρκεί για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο·

48.  θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ρυθμιστική αβεβαιότητα αναφορικά με την InsurTech (χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο) και τονίζει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει ότι η αύξηση της ασφάλειας δικαίου θα συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές επιχειρήσεων InsurTech που δεν ρυθμίζονται επαρκώς δεν θα πέσουν θύματα ζημιών ή παραπλανητικής πώλησης, και θα βοηθήσει τόσο τις εταιρείες όσο και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις λύσεις της InsurTech·

49.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ενισχύεται μαζί με την ανάπτυξη λύσεων FinTech· ενθαρρύνει την εξέταση τεχνολογίας ανοιχτής πηγής που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ως μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί τις ΕΕΑ να συνεργαστούν με παράγοντες του ιδιωτικού φορέα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν τη δυνατότητα να διαφυλάξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αυξήσουν την προστασία του καταναλωτή, για παράδειγμα μετριάζοντας την πόλωση στους αλγόριθμους ή αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του καταναλωτή σε σχέση με τις απειλές στον κυβερνοχώρο·

50.  σημειώνει ότι η ποικιλομορφία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· καλεί τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης σε μια κατάσταση ανταγωνισμού σε όλα τα σχετικά τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, και να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εργαλεία για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση μιας αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού·

Χρηματοοικονομική παιδεία και δεξιότητες ΤΠ

51.  επισημαίνει ότι τόσο η χρηματοοικονομική όσο και η ψηφιακή μόρφωση συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποδοτική χρήση της FinTech και για χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου στο περιβάλλον της FinTech·

52.  τονίζει ότι η κατάλληλη χρηματοοικονομική παιδεία των ιδιωτών καταναλωτών και επενδυτών είναι απαραίτητη προκειμένου η FinTech να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο για τη χρηματοπιστωτική ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα σε εκείνους τους καταναλωτές και τους επενδυτές που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένοι σε αμέσως προσιτά εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών επενδύσεων να λαμβάνουν αυτόνομα εμπεριστατωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις σχετικά με αυτές τις προσφορές και να κατανοούν όλους τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες· καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να παράσχουν μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες για βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας· τονίζει ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η ενημέρωση για τα δικαιώματα καταναλωτών και επενδυτών πρέπει να είναι προσιτές·

53.  υπενθυμίζει την πρόβλεψη της Επιτροπής ότι μέχρι το 2020 η Ευρώπη ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη έως 825 000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ· πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότεροι επιστήμονες πληροφορικής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν με ταχύτερο ρυθμό απ' ότι αναμένουμε σήμερα·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ψηφιακή παιδεία και δεξιότητες εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ρυθμιστικών φορέων και της κοινωνίας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο του συνασπισμού της για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0228.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0358.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0434.
(4) Βλ. αιτιολογική σκέψη 71 του ΓΚΠΔ.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία *
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία (05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))
P8_TA(2017)0212A8-0171/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05318/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0033/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
PDF 401kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαγραφή της Γουιάνας από τον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος και την προσθήκη της Αιθιοπίας στον εν λόγω πίνακα (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)01951) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(1) (4AMLD), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 64 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες(2), και ιδίως το παράρτημα αυτού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2017, που συνοδεύει την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες που εκτελούνται και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν έως τώρα οι δύο ειδικές επιτροπές του Κοινοβουλίου – η επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και η εξεταστική επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός, το παράρτημά του και η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CΤF), που συνιστούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για τις οποίες απαιτούνται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε υπόχρεες οντότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 4AMLD·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιο πρόσφατος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, που εντοπίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675 θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν απορριφθεί η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των χωρών, ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2017, ταιριάζει με εκείνους που προσδιορίστηκαν από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά την 29η σύνοδο της ολομέλειάς της από τις 20 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 28 της 4AMLD και επαναλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση (C(2016)04180) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, η εκτίμηση της Επιτροπής αποτελεί αυτόνομη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να κινηθεί πέρα από τα πρότυπα της FATF, είτε διατηρώντας μια τρίτη χώρα στον κατάλογο, ακόμη και αν διαγραφεί από τη FATF, είτε με τη συμπερίληψη πρόσθετων τρίτων χωρών, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τα ειδικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής είναι μια αυτόνομη διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται με ολοκληρωμένο και αμερόληπτο τρόπο, αξιολογώντας όλες τις τρίτες χώρες με βάση τα ίδια κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε προηγούμενη τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (C(2016)07495) με την αιτιολόγηση ότι η διαδικασία της Επιτροπής δεν ήταν επαρκώς αυτόνομη και δεν αναγνώριζε τον μη εξαντλητικό χαρακτήρα του καταλόγου κριτηρίων («ιδίως») στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό βασικά αδικήματα για νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, όπως φορολογικά εγκλήματα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελλείψεις των AML/CTF ενδέχεται να επιμείνουν όσον αφορά κάποιες πτυχές του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε ορισμένες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έλαβε δεόντως υπό σημείωση την επιστολή της Επιτροπής με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2017, η οποία αναφέρεται στην εν εξελίξει διαδικασία της Επιτροπής για τον απολογισμό των πιθανοτήτων για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης για τον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου της ΕΕ, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, είναι μια από τις επιλογές που αξιολογούνται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κατανοεί ότι η ανάπτυξη μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης ενδέχεται να χρειάζεται χρόνο και πόρους, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι σημαντικοί περιορισμοί στο προσωπικό και τους πόρους που διατίθενται στην Επιτροπή για την αποτροπή των χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων, ωστόσο αναμένει μια πιο ισχυρή δέσμευση από την Επιτροπή με σαφή και φιλόδοξα ορόσημα (όπως ένας χάρτης πορείας) με σκοπό να δώσει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την κοινή δέσμευση των θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ζήτησαν από κοινού από τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για αυτήν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη να παρουσιαστεί ενώπιον τους και να διεξάγει κατάλληλη συζήτηση σχετικά με την πρόταση και την αντίρρηση που προβάλλει το Κοινοβούλιο προς αυτήν·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης σχετικά με την έγκριση χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0008.


Γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119
PDF 442kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D050182 – 2017/2675(RSP))
P8_TA(2017)0214B8-0293/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D050182),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Μαρτίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που αντίκεινται στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2011, η εταιρεία Bayer υπέβαλε αίτηση, στην εθνική αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από βαμβάκι GHB119· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού GHB119 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτό ή το περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο βαμβάκι, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός BCS-GHØØ5-8 που έχει αποδοθεί στο βαμβάκι GHB119, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη PAT η οποία προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο και την πρωτεΐνη Cry2Ae η οποία προσδίδει αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια εισαγωγής αυτού του βαμβακιού στην Ένωση θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλα μέρη του κόσμου, με αντίστοιχη αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητη έρευνα εγείρει προβληματισμούς σχετικά με σημαντικά κενά στη συγκριτική αξιολόγηση, π.χ. το γεγονός ότι, παρόλο που διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη σύνθεση για πολλές ενώσεις, δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα, ανησυχίες σχετικά με σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την τοξικολογική αξιολόγηση, π.χ. το γεγονός ότι εξετάστηκε μόνον ένας τρόπος δράσης των τοξινών Bt, δεν διεξήχθησαν έρευνες για τις συνδυαστικές επιδράσεις και δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, και ανησυχίες σχετικά με την ασαφούς αποτελέσματος αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου στο ανοσοποιητικό σύστημα(6)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων στα εξής θέματα: ελλιπή στοιχεία όσον αφορά την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου και των υπολειμμάτων μεταβολιτών σε γενετικώς τροποποιημένα φυτά και σπόρους που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές, ελλείψεις όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και του σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το αν έχουν αναφερθεί άγρια συγγενικά είδη στην Ευρώπη, ή ελλιπή στοιχεία όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα του εισαγόμενου σπόρου, καθώς και το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανεπιθύμητες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις παρατηρήσεις επικρίνουν περαιτέρω την πολύ φτωχή βάση δεδομένων, γενικά και, ειδικότερα, το γεγονός ότι μόνον ένας πολύ περιορισμένος αριθμός μελετών ελήφθησαν υπόψη και ότι, για παράδειγμα, δεν διενεργήθηκε κατάλληλη δοκιμή τοξικότητας με φυτικό υλικό από βαμβάκι GHB119, ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις του ΓΤ βαμβακιού στην υγεία ανθρώπων και ζώων, και ότι η διατροφική μελέτη που υποβλήθηκε δεν θεωρήθηκε παραδεκτή(7)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προαναφερθείσες ανησυχίες, η EFSA έκρινε ότι η παρακολούθηση των τροφίμων/ζωοτροφών που προέρχονται από βαμβάκι GHB119 μετά την τοποθέτηση στην αγορά δεν ήταν απαραίτητη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Μαρτίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 38,69% μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και 2 κράτη μέλη απέσχον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους (COM(2015)0177), όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(8)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(9) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ορίζει σαφώς ότι: « Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγής κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης»·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Διατίθεται στον ιστότοπο: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586.
(4)———————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110),Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (P8_TA(2017)0123),
(5) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(6) Bauer-Panskus/Then: Παρατηρήσεις της Testbiotech σχετικά με την επιστημονική γνώμη για την αίτηση (EFSA-GMO-NL-2011-96) για τη διάθεση στην αγορά του ανθεκτικού στα έντομα και στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού GHB119 από την Bayer CropScience AG, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: https://www.testbiotech.org/node/1860.
(7) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA -Q-2011-00311.
(8) π.χ. στην Εναρκτήρια Δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.
(10) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9
PDF 441kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D050183 – 2017/2674(RSP))
P8_TA(2017)0215B8-0292/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D050183),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Μαρτίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 26 Οκτωβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2010, η εταιρεία Dow AgroSciences Europe υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών, αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου DAS-40278-9 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτό ή το περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος αραβοσίτου, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016(5)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος DAS-40278-9 εκφράζει την πρωτεΐνη AAD-1 η οποία προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα 2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ (2,4-D) και αρυλοξυφαινοξυπροπιονικό οξύ (AOPP)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη έρευνα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η δραστική ουσία 2,4-D όσον αφορά την ανάπτυξη εμβρύων, τις γενετικές ανωμαλίες και τις ενδοκρινικές διαταραχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές εάν και σε ποιο βαθμό τα προϊόντα 2,4-D περιέχουν προσμείξεις εξαιρετικά τοξικών διοξινών και φουρανίων που είναι καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο και ενδοκρινικοί διαταράκτες και που παραμένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα(6)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας 2,4-D ανανεώθηκε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία προσμείξεων όπως διοξινών και φουρανίων κάτω από ορισμένα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει ακόμη να υποβληθούν πληροφορίες από τον αιτούντα σχετικά με τις πιθανές ενδοκρινικές ιδιότητες της ουσίας(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια εισαγωγής του αραβοσίτου DAS-40278-9 στην Ένωση θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλες περιοχές του κόσμου, με αντίστοιχη αύξηση στη χρήση ζιζανιοκτόνων με βάση την ουσία 2,4-D· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη έρευνα εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με σημαντικά κενά στη συγκριτική αξιολόγηση, σοβαρά κενά όσον αφορά την τοξικολογική αξιολόγηση (π.χ. το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε καμία δοκιμή ολόκληρου του φυτού σε μελέτη διατροφής, δεν ελήφθησαν υπόψη μακροπρόθεσμα ή σωρευτικά αποτελέσματα, δεν εξετάστηκε η επίπτωση στα αναπαραγωγικά συστήματα και σημειώθηκαν μεθοδολογικές ατέλειες στο πλαίσιο των μελετών σε ζώα) και αβέβαιη εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στο ανοσοποιητικό σύστημα(8)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης υποβλήθηκαν από κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα: ελλιπή ή ανεπαρκή δεδομένα, ελλιπείς εξηγήσεις, αντιφατικές δηλώσεις στην αίτηση, ανεπαρκής σχεδιασμός δοκιμής, ελλείψεις δοκιμών, π.χ. όσον αφορά την αλλεργιογένεση, αμφισβητήσιμα αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης της ασφάλειας, έλλειψη μελέτης υποχρόνιας τοξικότητας 90 ημερών με ολόκληρο το τρόφιμο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου κατανάλωσης προϊόντων διατροφής με αραβόσιτο, καθώς και την επιλογή και τον σχεδιασμό των μελετών που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του κινδύνου(9)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις ανησυχίες αυτές, η EFSA έκρινε ότι η παρακολούθηση των τροφίμων/ζωοτροφών μετά τη διάθεση στην αγορά αραβοσίτου DAS-40278-9, δεν ήταν απαραίτητη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Μαρτίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 9 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 36,22 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και 3 κράτη μέλη απέσχον·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους (COM(2015)0177), όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(10)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(11) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΙΒ.  έχοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, αναφέρει σαφώς τα εξής: «Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγής κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης.»·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633.
(4)–––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110),Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271),Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387),Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (P8_TA(2017)0123).
(5) Διατίθεται στον ιστότοπο: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
(6) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2033 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2015, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 2,4-D, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 298 της 14.11.2015, σ. 8).
(8) Bauer-Panskus/Then: Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση από τη DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα αραβόσιτου DAS-40278-9 που διατίθεται στον ιστότοπο: https://www.testbiotech.org/node/1862
(9) Βλ. Μητρώο Ερωτήσεων της EFSA, Παράρτημα Ζ στην υπ’ αριθ. EFSA-Q-2010-01326 ερώτηση, που διατίθεται στον ιστότοπο: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
(10) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0379.
(12) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Κατάσταση στην Ουγγαρία
PDF 424kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP))
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 6 και 7,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 12, 13, 14, 16, 18 και 21,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικότερα τις υποθέσεις Szabóet και Vissy κατά Ουγγαρίας, Karácsony και λοιποί κατά Ουγγαρίας, Magyar Keresztény Mennonita Egyház και λοιποί κατά Ουγγαρίας, Baka κατά Ουγγαρίας, και Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις πολυάριθμες συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου(1) και 10ης Ιουνίου 2015(2) σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(3), της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(4) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήγαγε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με θέμα την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διακήρυξη της Ρώμης), η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CLXVIII του 2007 σχετικά με τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος εγκρίθηκε από την ουγγρική Εθνοσυνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2162 (2017) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Απριλίου 2017, με τίτλο «Ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγγαρία: σχέδιο νόμου για τις ΜΚΟ το οποίο περιορίζει την κοινωνία των πολιτών και ενδεχόμενο κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Πανεπιστημίου»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 8ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον νέο νόμο στην Ουγγαρία ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη κράτηση αιτούντων άσυλο, και την επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας στις 27 Απριλίου 2017, με την οποία προτείνει να απορριφθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας σχετικά με τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας που εκκρεμούν ή επίκεινται,

–  έχοντας υπόψη την αντίδραση της Επιτροπής στην εθνική διαβούλευση της Ουγγαρίας με τίτλο «Σταματήστε τις Βρυξέλλες»,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Αβραμόπουλου στην Ουγγαρία, στις 28 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στον Αντιπρόεδρο Timmermans, με την οποία ζητείται η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση του νόμου για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας η οποία διεξάγεται στη φυλασσόμενη παραμεθόρια περιοχή με τις διατάξεις του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο, καθώς και όσον αφορά τη συμβατότητα της εφαρμογής των μέτρων που ορίζει ο εν λόγω νόμος με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η μεγάλη πλειονότητα των ούγγρων πολιτών είναι υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης ορίζει ότι η καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες και η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατοχυρώνει επίσης την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται, και ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη δημοκρατική διαδικασία και στη λογοδοσία των κυβερνήσεων για τις νομικές υποχρεώσεις τους, στις οποίες συγκαταλέγεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου της, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 απορρίφθηκε το 91,54 % των αιτήσεων ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, νέοι νόμοι και νέες διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στην Ουγγαρία στον τομέα του ασύλου αναγκάζουν όλους τους αιτούντες άσυλο να εισέρχονται στην Ουγγαρία μέσω μιας ζώνης διέλευσης που βρίσκεται σε ουγγρικό έδαφος, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων ημερησίως, ήτοι σε 10 επί του παρόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει ότι οι μετανάστες στα σύνορα της Ουγγαρίας επαναπροωθούνται με συνοπτικές διαδικασίες στη Σερβία, σε ορισμένες δε περιπτώσεις με βάναυσο και βίαιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις προστασίας που έχουν υποβάλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι «λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην Ουγγαρία όσον αφορά τον νόμο και την πρακτική περί ασύλου τους τελευταίους μήνες, οι αιτούντες άσυλο που έχουν επιστρέψει εκεί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους» σε σχέση με τις έγγραφες παρατηρήσεις που υπέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με δύο προσφυγές κατά της Αυστρίας για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο από την Αυστρία στην Ουγγαρία στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 πρόσφυγες, καλούμενοι «οι 11 του Röszke», που ήταν παρόντες στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, μία ημέρα αφότου η Ουγγαρία έκλεισε τα σύνορά της με τη Σερβία, έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατική ενέργεια και έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση, μεταξύ των οποίων ο Ahmed H., σύρος κάτοικος Κύπρου, που καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη κατόπιν άδικης δίκης, τον Νοέμβριο του 2016, απλώς και μόνον επειδή χρησιμοποίησε μεγάφωνο για να αποκλιμακωθεί η ένταση και εκτόξευσε τρία αντικείμενα στους συνοριακούς αστυνομικούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έγκριση του ψηφίσματός του της 16ης Δεκεμβρίου 2015, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για μία σειρά ζητημάτων, και συγκεκριμένα για τη χρήση των δημόσιων πόρων, τις επιθέσεις κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, τη μαζική παρακολούθηση πολιτών, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης, τον πλουραλισμό των μέσων και το κλείσιμο της εφημερίδας Népszabadság, τα δικαιώματα των Ρομά, περιλαμβανομένων των εξώσεων των Ρομά στο Miskolc και του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαστικό σύστημα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, την αναγκαστική έξωση των ουγγρικών ΜΚΟ «Κοινοβούλιο Ρομά» και «Ανεξάρτητη Οργάνωση Τσιγγάνων Phralipe» από τα κεντρικά γραφεία τους, και τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αρχεία Lukács·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εθνική διαβούλευση «Σταματήστε τις Βρυξέλλες» –εθνική διαβούλευση σχετικά με τη μετανάστευση και την τρομοκρατία και συνοδευτικές διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης– έχουν εξαιρετικά παραπλανητικό και μεροληπτικό χαρακτήρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Szabó και Vissy κατά Ουγγαρίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η ουγγρική νομοθεσία περί μυστικών παρακολουθήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που θεσπίστηκε το 2011, παραβιάζει το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής όσον αφορά τις συνθήκες στη ζώνη διέλευσης Röszke και του δικαιώματος προστασίας από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση όσον αφορά την απέλαση των αιτούντων στη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Baka κατά Ουγγαρίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την ελευθερία έκφρασης του András Baka, πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουγγαρία, δηλαδή ο νόμος για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την αυστηροποίηση των διαδικασιών στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και του ασύλου, ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος συνιστά άμεση απειλή για το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και έχει προκαλέσει την αποδοκιμασία μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης, και ο προτεινόμενος νόμος σχετικά με τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από ξένα κεφάλαια (νομοσχέδιο T/14967 του ουγγρικού κοινοβουλίου), προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1.  υπενθυμίζει ότι οι αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σοβαρή επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που περιστέλλονται και παρεμποδίζονται, το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των Εβραίων και των ΛΟΑΔΜ, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη λειτουργία του συνταγματικού συστήματος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών, και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδεχομένως συνεπάγονται στο σύνολό τους την ανάδυση μιας συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος· πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι ένα τεστ για την ΕΕ που της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εξελίξεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια υπονόμευσης του κράτους δικαίου παρόμοιας με αυτή που παρατηρείται στην Ουγγαρία·

3.  καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με την Επιτροπή για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, και ειδικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της παιδείας και της ακαδημαϊκής έρευνας, τον διαχωρισμό των Ρομά στην εκπαίδευση και την προστασία των εγκύων στην εργασία· επαναλαμβάνει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμμετέχουν στον διάλογο με αμεροληψία, εμπεριστατωμένες θέσεις και εποικοδομητικό πνεύμα· καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις αξιολογήσεις της·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις και πρωτοβουλίες της ουγγρικής κυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τη συνέχιση της εκστρατείας διαβούλευσης «Σταματήστε τις Βρυξέλλες» και τα μέτρα έρευνας που έχουν ως στόχο αλλοδαπούς υπαλλήλους του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, καθώς και για τις δηλώσεις των ηγετών του κυβερνώντος κόμματος, με τις οποίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάθε νομοθετική αλλαγή κατ’ εφαρμογή των συστάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν ενδείξεις σαφούς προσήλωσης των ουγγρικών αρχών στην πλήρη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ενεργειών τους με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από την ουγγρική κυβέρνηση, ειδικότερα στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, της δημόσιας επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα συνάδει πλήρως τόσο με το πρωτογενές όσο και με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

6.  καλεί, στο μεταξύ, την ουγγρική κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την αυστηροποίηση των διαδικασιών στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και του ασύλου, και τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να αποσύρει τον προτεινόμενο νόμο σχετικά με τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από ξένα κεφάλαια (νομοσχέδιο T/14967 του ουγγρικού κοινοβουλίου)·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να αναστείλει αμέσως όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ξεκινήσει άμεσο διάλογο με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική λειτουργία του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, το οποίο εκδίδει πτυχία πιστοποιούμενα από τις ΗΠΑ, και να δεσμευτεί δημοσίως ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να παραμείνει στη Βουδαπέστη ως ελεύθερο ίδρυμα·

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου για ενεργοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως διατυπώνεται στα ψηφίσματά του της 10ης Ιουνίου 2015 και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, προκειμένου να προλάβει, μέσα από τον διάλογο με το εν λόγω κράτος μέλος, την περαιτέρω κλιμάκωση της αναδυόμενης συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου· εκτιμά ότι η προσέγγιση που ακολουθεί επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές, τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας, ενώ αγνοεί τις τάσεις, τα πρότυπα και το συνδυαστικό αποτέλεσμα των μέτρων στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα· πιστεύει ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει, ειδικά, δεν έχουν οδηγήσει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης·

9.  πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και δικαιολογεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

10.  αναθέτει, συνεπώς, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να κινήσει τη διαδικασία και να συντάξει ειδική έκθεση με στόχο τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην ολομέλεια επί αιτιολογημένης πρότασης η οποία θα καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, βάσει του άρθρου 83 του Κανονισμού του·

11.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6) (Σύμφωνο ΔΚΘ), με στόχο επίσης να αποφεύγονται τα διπλά μέτρα και σταθμά·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0461.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 46.
(3) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 52.
(4) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.
(5) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 154.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.


Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση
PDF 434kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2016/2798(RSP))
P8_TA(2017)0217B8-0298/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και για την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (COM(2016)0383),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με ένα Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)(2), μέσω του οποίου τα άτομα μπορούν να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους,

–  έχοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020, όπως αυτές καθορίστηκαν στην κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2015 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (EK 2020)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(4)

–   έχοντας υπόψη την επισκόπηση του δικτύου Ευρυδίκη σχετικά με την αναγνώριση της προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη την πολύγλωσση ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO), η οποία, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), θα κάνει χρήση ενός κοινού μορφοτύπου για την ηλεκτρονική δημοσίευση πληροφοριών για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI της πρότασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση(5) (EQAVET),

–  έχοντας υπόψη το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(6), ένα μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας που έχουν αποδείξει ότι συμμορφώνονται ουσιωδώς με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ESG),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)(7) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) το οποίο θεσπίστηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009(8),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το υπουργικό ανακοινωθέν του Ερεβάν του 2015 και την έκθεση με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης το 2015: έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο (σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών) και τη σύσταση σχετικά με τη χρήση των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αλλοδαπή, το οποίο παραπέμπει ρητώς στο ΕΠΕΠ ως εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ακαδημαϊκή αναγνώριση,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική με τίτλο «Widening Participation for Equity and Growth: A Strategy for the Development of the Social Dimension and Lifelong Learning in the European Higher Education Area to 2020» (Διεύρυνση της συμμετοχής για την ισότητα και την ανάπτυξη: μια στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης και της διά βίου μάθησης στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020), η οποία καλύπτει όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο ΕΠΕΠ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της UNESCO για το 2015 σχετικά με την αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(10), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013(11),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (O-000038/2017 – B8-0218/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή αναγνώριση, κατανόηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων δεν αφορά μόνο το τι έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες δεξιότητες και οι δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας θα επωφελούνταν από την ύπαρξη ενός ΕΠΕΠ το οποίο μπορεί να προσδιορίζει και να αντιστοιχίζει τις εν λόγω δεξιότητες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να παρέχεται βοήθεια στα άτομα για την απόκτηση και την επικαιροποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις δεξιότητες ΤΠΕ και να θεσπιστούν διαρθρωτικά μέτρα για να βοηθηθούν τα άτομα ως προς την απόκτηση και την επικύρωση των εν λόγω δεξιοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεκτιμώντας τις νέες κοινωνικές προκλήσεις και τις προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των δημογραφικών μεταβολών, το ΕΠΕΠ, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξής του, μπορεί να στηρίξει τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά την υποστήριξη τόσο των ίσων ευκαιριών και της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, όσο και της μεγαλύτερης διαπερατότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να αντιμετωπίσουν, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των πολιτών με ολιστικό τρόπο, ώστε αυτοί να αποκτούν κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, καθώς και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γνωστή και ως διά βίου μάθηση, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιμέρους επαγγελματικών και προσωπικών επιλογών των ανθρώπων, να τους βοηθήσει να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, γεγονός που συνεπάγεται οφέλη για την κοινωνία, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις πιθανότητες των ανθρώπων να βρουν θέση εργασίας και να διαφυλάξουν τη σταδιοδρομία τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του ΕΠΕΠ είναι να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και, με τον τρόπο αυτό, να δώσει ώθηση για αλλαγή και μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και τομεακό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης φιλοδοξίας εκ μέρους των κρατών μελών και παρά την έως τώρα δραστηριοποίηση, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από την αλλοδαπή εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται προσαρμογές στο ΕΠΕΠ προκειμένου τα επαγγελματικά προσόντα να καταστούν πιο διαφανή και συγκρίσιμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠΕΠ θα πρέπει να παρέχει ένα μετα-πλαίσιο για τους χρήστες και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σε διεθνές επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία προβλέπουν ειδικές διαδικασίες στα εθνικά τους πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για τη συμπερίληψη των μη τυπικών προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ειδικές διαδικασίες για την άτυπη μάθηση στο εθνικό του πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2018, να θεσπίσουν ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ΕΠΕΠ, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε σύνδεση με εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εθελοντισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένη δέσμευση, με το ανακοινωθέν του Ερεβάν του 2015, να επανεξετάσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες, με στόχο να συμμορφωθούν πλήρως με τη σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, καθώς και να επανεξετάσουν τα οικεία εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι οδοί μάθησης εντός ενός δεδομένου πλαισίου περιλαμβάνουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί υποχρέωση και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ποιότητα του περιεχομένου της διδασκαλίας και να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠΕΠ δεν επηρεάζει την εν λόγω υποχρέωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών, ιδίως των διασυνοριακών, ως προς την αναγνώριση των πιστοποιητικών, και αυτό συνεπάγεται διαφορές όσον αφορά την απασχολησιμότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιβλιοθήκες, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές, συμβάλλουν σημαντικά στη διά βίου μάθηση και τη βελτίωση του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, στο ΕΠΕΠ συμμετέχουν συνολικά 39 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται: τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες του ΕΟΧ, οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, οι δυνάμει υποψήφιες χώρες (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο) και η Ελβετία·

1.  λαμβάνει υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΕΠΕΠ και την περαιτέρω στήριξη του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και εξασφαλίζοντας ότι διαφυλάσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών·

2.  επισημαίνει ότι η προώθηση της κριτικής σκέψης και του μη συμβατικού τρόπου σκέψης είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα χρειάζονται στο μέλλον·

3.  συνιστά να διασφαλίζεται ο πλούτος όχι μόνο των τεχνικών αλλά και των χειρωνακτικών δεξιοτήτων που μεταδίδονται μέσω της παράδοσης και έχουν καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη και μεγέθυνση των βιοτεχνικών κλάδων, οι οποίοι πρέπει να διαφυλαχθούν με στόχο την προάσπιση της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε κράτους μέλους·

4.  σημειώνει ότι ένας από τους ρόλους του ΕΠΕΠ είναι να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στα κράτη μέλη, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης·

5.  τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάστασή τους, να προσδίδουν στις δεξιότητες και ικανότητές τους, συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτώνται μέσω εθελοντικής εργασίας, μεγαλύτερη ορατότητα, και υψηλότερη εκτίμηση και αναγνώριση, με σαφή και προσβάσιμο τρόπο, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές περιοχές ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο απόκτησής τους· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την αντιστοίχισή τους με το σχετικό επίπεδο του ΕΠΕΠ·

6.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ προκειμένου να ενισχυθούν η ποιότητα και το δυναμικό του εν λόγω πλαισίου·

7.  συνιστά να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επικαιροποίηση της αντιστοίχισης των εθνικών πλαισίων με το ΕΠΕΠ·

8.  υπενθυμίζει ότι μια από τις βασικές αποστολές του ΕΠΕΠ είναι η διευκόλυνση και η προαγωγή της μεταφοράς προσόντων και της επικύρωσης της τυπικής και άτυπης κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διακρατική επαγγελματική και εκπαιδευτική κινητικότητα, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να καλύπτονται καλύτερα τόσο οι προσωπικές ανάγκες των πολιτών όσο και της κοινωνίας γενικότερα·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα τρία οριζόντια πεδία (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) θα πρέπει να αναθεωρηθούν περαιτέρω για να καταστούν πιο κατανοητά και σαφή· ζητεί να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων του 2006 ως πολύτιμος πόρος και κύριο έγγραφο αναφοράς, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη ορολογική συνέπεια μεταξύ των διαφόρων πλαισίων της ΕΕ και, τελικά, να προκύψει μια προσέγγιση που θα βασίζεται πραγματικά στα μαθησιακά αποτελέσματα·

10.  επισημαίνει τη σημασία της ανάλυσης και της ανάπτυξης εργαλείων για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τους εργοδότες, να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας για τη διαμόρφωση δεξιοτήτων· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προώθησης συστημάτων διττής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνδυάζονται προγράμματα μαθητείας σε εταιρείες με την εκπαίδευση σε επαγγελματικές σχολές· υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας και στην παροχή προγραμμάτων μαθητείας, και θεωρεί ότι ο ρόλος τους θα πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο·

12.  συνιστά να συνδεθεί επαρκώς το ΕΠΕΠ με τις ανάγκες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών της αγοράς εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να βοηθηθούν τα άτομα να αναπτύξουν το δυναμικό τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει το ΕΠΕΠ προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων εντός της ΕΕ, κάτι που θα προωθήσει τη διά βίου μάθηση και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός κινητικού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια εποχή οικονομικών προκλήσεων και παγκοσμιοποίησης των αγορών·

14.  τονίζει το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια της υλοποίησης των επιμέρους εθνικών τους πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, στη βάση των οκτώ επιπέδων του ΕΠΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την περαιτέρω υλοποίηση της διαδικασίας αυτής·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), με την οποία προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται σε 25 γλώσσες δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που είναι σημαντικά για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ·

16.  ζητεί την ισχυρή στήριξη και προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την παροχή και την ταχεία επικύρωση και αναγνώριση των μη τυπικών και των άτυπων διαδικασιών μάθησης, καθώς αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την συμπερίληψη των ατόμων που συμμετέχουν σε «μη συνήθεις» διαδικασίες μάθησης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται από τη βιομηχανία, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία επικύρωσης, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιστοποίηση των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των μακροχρόνια ανέργων, των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και άλλων ομάδων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μονάδες του ECVET για την επικύρωση και την αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης· θεωρεί ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα επιτεύγματα που έχουν κατακτηθεί με τυπικές μεθόδους·

17.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ΕΠΕΠ και άλλων υφιστάμενων μέσων για την αναγνώριση και τη διαφάνεια, όπως το ECVET, το ECTS και το Europass, με την υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των μέσων για τη διαφάνεια.

18.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εργοδότες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη χρήση του ΕΠΕΠ· ενθαρρύνει τους εργοδότες να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα το επίπεδο δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την απασχόληση·

19.  υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τον καθορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων στο ΕΠΕΠ από την άποψη του αντικτύπου στα προγράμματα σπουδών· τονίζει τη σημασία της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ και στις συμμετέχουσες χώρες·

20.  καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συνδέσουν ταχέως τα εθνικά τους πλαίσια επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ· ζητεί να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης, προκειμένου να αρθούν όλοι οι εναπομένοντες φραγμοί για την αναγνώριση·

21.  συνιστά στην Επιτροπή να επαναξιολογήσει το κόστος της βελτίωσης του ΕΠΕΠ, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, δεν προβλέπεται πρόσθετο κόστος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υποτιμάται το εύρος του έργου αναθεώρησης του ΕΠΕΠ·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές κοινωνικής διάστασης για τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη των ίσων ευκαιριών, να βελτιωθεί η εκπαιδευτική δικαιοσύνη, να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστεί καλύτερη διαπερατότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια των κρατών μελών·

23.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, στο πλαίσιο της ατζέντας εκσυγχρονισμού, την προώθηση της χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα δίδακτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο κοινωνικός ρόλος των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πρόσβαση στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους αναμενόμενους αντίστοιχους ρόλους του ECVET και του ECTS προκειμένου να εξασφαλιστεί ενισχυμένη διαφάνεια της διαδικασίας αναθεώρησης έναντι των ενδιαφερόμενων μερών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δέσμευση ότι θα ενταχθούν στο πλαίσιο μέθοδοι άτυπης και μη τυπικής μάθησης που επί του παρόντος εξαιρούνται από τα περισσότερα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και, κατ’ επέκταση, από το ΕΠΕΠ, και ιδίως οι μέθοδοι άτυπης μάθησης που επί του παρόντος εξαιρούνται πλήρως·

26.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός της ΕΕ με στόχο την επικύρωση και αναγνώρισή τους ,και προκειμένου να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην αγορά εργασίας της ΕΕ, και στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, επιδοκιμάζει τη σύσταση η οποία θέτει τις βάσεις για τις σχέσεις μεταξύ εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών, κρατών μελών και του ΕΠΕΠ, ιδίως την επιλογή των διαρθρωμένων διαλόγων με τις χώρες της γειτονίας της ΕΕ που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, συμβάλλοντας πιθανώς με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση των εθνικών τους πλαισίων επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΠΕΠ και της ΕΕ, και στην τόνωση της στήριξης (π.χ. μέσω αναπτυξιακής βοήθειας) προς τρίτες χώρες για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων·

27.  αναγνωρίζει ότι είναι προς το συμφέρον των τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ ως σημείο αναφοράς για τα δικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων και να αναθεωρηθεί το ΕΠΕΠ προκειμένου να απλουστευθεί η τυπική σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες με αυτά που αποκτώνται στην ΕΕ·

28.  επιμένει ότι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι κοινωνικοί εταίροι, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και να συνεργάζονται στενά για τη δημιουργία, την υλοποίηση, την προώθηση και την παρακολούθηση του ΕΠΕΠ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη στήριξή του·

29.  πιστεύει ότι ένα μέσο όπως το ΕΠΕΠ απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και προσαρμογή, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποστηρίζεται και να βελτιώνεται μέσω τακτικής παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά την ευχρηστία, τη διαπερατότητα και τη διαφάνειά του· τονίζει ότι το ΕΠΕΠ θα πετύχει μόνο αν τα κράτη μέλη δεσμευτούν πραγματικά να το εφαρμόζουν και να το χρησιμοποιούν·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(2) EE L 390 της 31.12.2004, σ. 6.
(3) EE C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(4) EE C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1.
(6) https://www.eqar.eu
(7) http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf
(8) ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11.
(9) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(10) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(11) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου