Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 12 Meán Fómhair 2017 - StrasbourgEagrán deiridh
Rialacháin atá imithe i seandacht maidir le hearnálacha na n-uiscebhealaí intíre agus na dtarlaithe de bhóthar a aisghairm ***I
 Nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla ***I
 Bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú ***I

Rialacháin atá imithe i seandacht maidir le hearnálacha na n-uiscebhealaí intíre agus na dtarlaithe de bhóthar a aisghairm ***I
PDF 239kWORD 50k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Méan Fómhair 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-aisghairtear, Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ón gComhairle (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0745),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0501/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 29 Márta 2017(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 5 Iúil 2017 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste (A8-0228/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Meán Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1952.)

(1) IO C 209, 30.6.2017, lch. 58.


Nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla ***I
PDF 244kWORD 44k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Meán Fómhair 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 maidir le nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0589),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 172 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0378/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a ndearna Parlaimint na Sualainne í a thíolacadh, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhf eidhm, ina n-áitítear nach bhfuil prionsabal na coimhdeachta á chomhlíonadh sa dréachtghníomh reachtach,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 26 Eanáir 2017(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an 8 Feabhra 2017(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina litir an 7 Meitheamh 2017 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do na tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0181/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Meán Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 maidir le nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1953.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN

Aontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún gur cheart go mbeadh tionchar fóinteach agus inscálaitheacht fhóinteach ag baint leis an tionscnamh WiFi4EU. Chuige sin, tugann siad dá n-aire mura féidir ardú EUR 25 000 000 go EUR 50 000 000 ar an imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme na Saoráide um Chónascadh na hEorpa in earnáil na teileachumarsáide a áirithiú go hiomlán, d’fhéadfadh an Coimisiún athdháileadh laistigh den imchlúdach sin a mholadh chun cistiú foriomlán EUR 120 000 000 a éascú chun nascacht idirlín i bpobail áitiúla a chur chun cinn.

(1) IO C 125, 21.4.2017, lch. 69.
(2) IO C 207, 30.6.2017, lch. 87.


Bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú ***I
PDF 245kWORD 53k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Meán Fómhair 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0052),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 194 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0035/2016),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla maidir leis an mbunús dlíthiúil atá beartaithe,

–  ag féachaint d’Airteagal  294(3) agus d’Airteagal 194(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a ndearna Comhairle Chónaidhme na hOstaire agus Parlaimint na Bulgáirise iad a thíolacadh, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabal na coimhdeachta agus prionsabal na comhréireachta a chur i bhfeidhm, ina n-áitítear nach bhfuil prionsabal na coimhdeachta á chomhlíonadh sa dréachtghníomh reachtach,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 22 Meán Fómhair 2016(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina litir an 10 Bealtaine 2017 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 agus do Riail 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0310/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Meán Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1938.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE hAIRTEAGAL 16 AN RIALACHÁIN

Fáiltíonn an Coimisiún na sásraí comhair a leagtar amach in Airteagal 16 mar uirlis thábhachtach chun comhleanúnachas gníomhaíocht choiscthigh agus pleananna éigeandála idir Páirtithe Conarthacha an Chomhphobail Fuinnimh a áirithiú.

Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé nach gcuirtear aon bhearta i bhfeidhm ag na Páirtithe Conarthacha an Chomhphobail Fuinnimh a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh ar shlándáil an tsoláthair san AE agus ina chuid Ballstát agus vice versa.

Sa chomhthéacs sin, gan dochar don chéad togra ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2016, déanfaidh an Coimisiún machnamh ar mholadh, faoi Art. 218 CFAE, maidir le caibidlíocht ar leasuithe ar an gConradh um Chomhphobal Fuinnimh a chur chun cinn don Chomhairle in am trátha, d’fhonn creat dlithiúil agus sásraí iomchuí a bhunú ionas go bhféadfaí infheidhmeacht forálacha roghnaithe den Rialachán seo agus codanna eile de chuid an acquis communautaire i réimse an fhuinnimh idir an AE agus a Ballstáit ar lámh amháin, agus na Páirtithe Conartha don Chomhphobal Eorpach d'Fhuinneamh ar an lámh eile a éascú, chun cur i bhfeidhm éifeachtach slándáil athneartaithe chreat soláthair gáis a áirithiú.

(1) IO C 487, 28.12.2016, lch. 70.

Fógra dlíthiúil