Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. september 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: otsese eelarve täitmise alla kuuluvad rahalised vahendid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis
 Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta ***
 Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüüli suhtes *
 ELi poliitilised suhted Indiaga
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale
 Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I
 Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I
 Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I
 Geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4
 Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid
 Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud
 Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
 ELi poliitilised suhted LadinaAmeerika riikidega
 Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides
Tekstid
Lõplik väljaanne (430 kb)
Õigusalane teave