Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
 Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του Kem Sokha
 Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης
 Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
 Μιανμάρ, και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
 Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων ***
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
 Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
 Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+
 Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
PDF 1148kWORD 189k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 26,
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.
(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα των συναφών πληροφοριών.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και διευκολύνει μια ανεξάρτητη ζωή.
(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (η Σύμβαση), θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και αποτελεί προϋπόθεση για μια ανεξάρτητη ζωή.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η «καθολική προσβασιμότητα», ο «σχεδιασμός για όλους» και η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» θα πρέπει να διασφαλίζονται σε προϊόντα, εργαλεία, συσκευές και υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.
(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα ορισμένων προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για άλλα προϊόντα, οι ανισότητες είναι πιθανόν να αυξηθούν λόγω της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών, και ιδίως των υποστηρικτικών τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.
(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την κατακερματισμένη νομοθεσία.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) υποχρεώνει την Ένωση να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της. Το άρθρο 19 ΣΛΕΕ αναθέτει στην Ένωση την εξουσία να εκδώσει νομοθετικές πράξεις για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 250
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Η βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των ατόμων με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία η παρούσα οδηγία να περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες καθώς και τα άτομα με προσωρινούς ή μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς, με σκοπό να εξασφαλιστούν πραγματικές παροχές και ανεξάρτητη διαβίωση για ευρύτερη μερίδα της κοινωνίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Η συχνότητα εμφάνισης της αναπηρίας στην Ένωση είναι υψηλότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και σημαντικά εμπόδια στη δέουσα άσκηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Αυτά περιλαμβάνουν σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική και θεσμική βία. Περιλαμβάνουν επίσης διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα. Οι γυναίκες, πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία διότι είναι εκείνες που φροντίζουν μέλη της οικογένειας με αναπηρίες και υφίστανται διακρίσεις λόγω συναναστροφής συχνότερα από ό,τι οι άνδρες. Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί ότι η ίση μεταχείριση και η λήψη θετικών μέτρων καθώς και η χάραξη πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες, αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.
(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, διευκολύνοντας το εμπόριο και ενισχύοντας την απασχόληση στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Το άρθρο 4 της Σύμβασης ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλάβουν την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, βοηθητικών μέσων κινητικότητας, βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών και τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρίες. Η Σύμβαση ζητεί επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογίες που έχουν προσιτό κόστος·
Τροπολογία 232
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 (ΤΠΔ ΑΜΚ)της Επιτροπής έχουν ως ρητή αναφορά και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών ρυθμίζεται βάσει αυτών των κειμένων. Για λόγους συνοχής μεταξύ της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014της Επιτροπής αφενός και της παρούσας οδηγίας αφετέρου, κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση του κανονισμού ΤΠΔ ΑΜΚ (PRM TSI) θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα.
________________
Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 44).
Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).
Τροπολογία 233
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.
(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και το δομημένο περιβάλλον που σχετίζεται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Πέρα από τις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και για την υλοποίηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, λεωφορειακές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε διατροπικά ζητήματα με στόχο την ενθάρρυνση της προσβασιμότητας χωρίς εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι υποδομές και τα οχήματα μεταφοράς.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τις αρχές των πόλεων να εντάξουν στα οικεία Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMPs) την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αστικών μεταφορών και να δημοσιεύουν τακτικά καταλόγους βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις δημόσιες αστικές μεταφορές και την κινητικότητα.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 «της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»33, σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
(15)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 – Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία, ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
__________________
33 COM(2010)0636.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.
(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.
Τροπολογία 227
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει μια σειρά υποχρεώσεων για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Συνεπώς, είναι σκοπιμότερο να συμπεριληφθούν απαιτήσεις προσβασιμότητας στην εν λόγω οδηγία.
Ωστόσο, όσον αφορά δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας , η οδηγία 2010/13/ΕΕ καλύπτει μόνον μέσα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είναι επομένως σκόπιμο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η αρχιτεκτονική των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κάθε περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για εξοπλισμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και δικτυακών τόπων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, εκτός εάν έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που παρέχει η παρούσα οδηγία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η οικεία νομική πράξη της Ένωσης θα πρέπει να υπερισχύει έναντι της παρούσας οδηγίας.
__________________
Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.
(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και θα διατεθεί στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Ακόμη και αν μια υπηρεσία ή μέρος μιας υπηρεσίας ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτο μέρος, δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η προσβασιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ορθή και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα όπως η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και η διαφήμιση.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά.
(18)  Αφενός, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον περισσότερο αποτελεσματικό και λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και θα διατεθούν στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Αφετέρου, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων προσβασιμότητας που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη διάρκεια ζωής των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους, των πόρων και της φύσης τους, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία του άρθρο 12 για να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που προβλέπει η παρούσα οδηγία κατά την εφαρμογή των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων στις νομικές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων στις εν λόγω άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με αυτές τις άλλες πράξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένη ομάδα δικτυακών τόπων δημόσιων φορέων. Επιπλέον, προτείνει να δημιουργηθεί η βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των δικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.
(21)   Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων φορέων. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο εξαιρέσεων, διότι η εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας σε συγκεκριμένο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και σε συγκεκριμένα είδη δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, δημιουργεί δυσανάλογη επιβάρυνση. Επιπλέον, καθιερώνει τη βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Οι δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου των δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.
__________________
__________________
34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα COM(2012)0721.
34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται με την παρούσα οδηγία, και ιδίως εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, καλύπτονται ήδη από ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές· τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν· και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονιστική συνέπεια και η προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς φορείς που καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, οι σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον τηρούνται τα σχετικά μέρη των πράξεων αυτών. Ωστόσο, όταν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, όπως για παράδειγμα η απαίτηση να καταστούν προσβάσιμοι οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιρειών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1).
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμπληρώσει την υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία της Ένωσης καλύπτοντας τις πτυχές που δεν καλύπτονται ήδη από την εν λόγω νομοθεσία.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)
(22γ)  Ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη υπηρεσιών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογίες 223 και 228
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.
(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να προβούν σε πραγματική χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα X.
Οι εν λόγω απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι εφαρμοστέες μόνο όταν κατασκευάζονται νέες υποδομές ή πραγματοποιούνται ουσιαστικές ανακαινίσεις.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Δεν είναι αναγκαίο η παρούσα οδηγία να τροποποιεί τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις στην Ένωση που προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας έχουν προαιρετικό χαρακτήρα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Αυτό συμβαίνει με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
__________________
__________________
35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Η υποχρέωση για διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύουν και για ορισμένα στοιχεία της υποδομής των μεταφορών που ρυθμίζονται από τον εν λόγω κανονισμό, αν τα στοιχεία αυτά αφορούν επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και αν οι υποδομές και το δομημένο περιβάλλον που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επιβάτες.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)
(24β)  Δεν είναι, ωστόσο, σκόπιμο η παρούσα οδηγία να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων σε αυτές τις άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές για να προσδιορίζουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν θεωρηθεί ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν πιθανές κοινωνικές πτυχές. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τις εν λόγω άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, οι απαιτήσεις αυτές είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.
(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Σύμφωνα με τη σύμβαση, η προσέγγιση αυτή «σημαίνει τον σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός». Σύμφωνα με τη σύμβαση, «ο καθολικός σχεδιασμός δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται». Η προσβασιμότητα δεν θα πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί αυτομάτως στην υπαγωγή του εν λόγω προϊόντος στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a.
__________________
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EE L 169 της 12.7.1993, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Κατά τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση αυτών των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες που προτίθεται να καλύψει το προϊόν ή η υπηρεσία, η αρχή του καθολικού σχεδιασμού θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το γενικό σχόλιο αριθ. 2(2014) σχετικά με το άρθρο 9 της σύμβασης της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης.
(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης. Ωστόσο, δεν είναι σκόπιμο η παρούσα οδηγία να συμπεριλάβει όλες τις σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις της εν λόγω απόφασης, όπως αυτές που αφορούν ανακλήσεις, δεδομένου ότι ένα μη προσβάσιμο προϊόν δεν είναι επικίνδυνο προϊόν.
__________________
__________________
38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.
(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της προσβασιμότητας και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.
(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν βελτιωμένη προσβασιμότητα και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να ανήκουν στον κατασκευαστή.
(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, η υποχρέωση για την αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να εναπόκειται μόνον στον κατασκευαστή. Μια ενισχυμένη αρχή εποπτείας της αγοράς θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς για τους σκοπούς της διενέργειας των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή δεν απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.
(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή να απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Πρέπει ωστόσο να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί ελέγχου για να εξακριβώνεται η ορθή εξαίρεση από την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)   Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των οικονομικών φορέων και το εκτιμώμενο κόστος τους, καθώς και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.
(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περί προσβασιμότητας είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.
__________________
__________________
39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσημη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων όταν θεωρείται ότι τα εν λόγω πρότυπα δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
(40)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να έχουν γνώμονα την αγορά, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα, και να βασίζονται στη συναίνεση. Η προσφυγή σε τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, για παράδειγμα, όταν η διαδικασία τυποποίησης είναι μπλοκαρισμένη λόγω της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργώντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη θέσπιση απαίτησης που θα ήταν, χωρίς τη θέσπιση του κατάλληλου προτύπου, αδύνατον να εφαρμοστεί, όπως η διαλειτουργικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αφήνει αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της αίτησης σε έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα και να εγκρίνουν τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με την ίδια απαίτηση περί προσβασιμότητας. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, εάν δεν έχει προηγουμένως επιχειρήσει την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας που καλύπτονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. H Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία για την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών για την παράκαμψη του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Προκειμένου να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να συμπεριλάβει τις ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)  Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν την αξιολόγηση σε συνεργασία με άτομα με αναπηρίες και με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτούς και τα συμφέροντά τους.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.
(44)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων του, συμπεριλαμβάνοντας ανακοίνωση επί της συσκευασίας.
__________________
__________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, θέτοντας τη σήμανση CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.
(45)  Η μη συμμόρφωση προϊόντος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3 δεν θα πρέπει να συνιστά, καθαυτή, σοβαρό κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.
(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V και ότι πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Οι εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον βαθμό προσβασιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θα επιτρέψουν καλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεών τους στην εποπτεία της αγοράς.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ενώ περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI.
(49)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που ορίζονται στο άρθρο 22 Η αρχική αξιολόγηση που θα πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο θεμιτοί λόγοι. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.
(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες καθώς και τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)
(51α)  Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων και των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με μια υποχρέωση δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα επέβαλλε δυσανάλογη επιβάρυνση, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να καθορίσει την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το προϊόν ή στον οποίο αυτοί παρείχαν κάποιο προϊόν και να προσδιορίσει περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση πρέπει να θεωρείται δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)
(51β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, θεσπίζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως ο εκ των υστέρων έλεγχος από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να επαληθεύεται ότι η απαλλαγή από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι αιτιολογημένη. Κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών που αφορούν την προσβασιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, και ιδίως με την υποχρέωση των υπαλλήλων να εξασφαλίζουν ότι η απόφαση για κάθε καταγγελία θα λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
(52α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων ως προς το αν μια συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Δεδομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί των μέσων ένδικης προστασίας στους τομείς που υπάγονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, οι συγκεκριμένοι τομείς θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την επιβολή και τις κυρώσεις. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις Συνθήκες, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εγγυώνται την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)
(53α)  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων μεταχειρισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)
(53β)  Ωστόσο, οι δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες που υπόκεινται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ, και οι οποίες ανατέθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ενδεχομένως καθορίζονται στις εν λόγω δημόσιες συμβάσεις.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 γ (νέα)
(53γ)  Προκειμένου να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών αρκετός χρόνος για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Δεδομένου του κόστους και της μακράς διάρκειας ζωής των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)
(54α)  Η ανάπτυξη εφαρμογών παροχής πληροφοριών που θα βασίζονται σε υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα συμβάλλει στην ανεξάρτητη και ασφαλή κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες. Τα χωρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτές τις αιτήσεις θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)
Άρθρο -1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων που απορρέουν από τις αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στα κράτη μέλη. Αποσκοπεί επίσης να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα:
1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία θα διατεθούν στην κυκλοφορία μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]:
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·
α)  υλικό πληροφορικής και ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης προς χρήση από τους καταναλωτές·
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
iiiα)  τερματικά πληρωμών·
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·
γ)  τερματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
δ)  Τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται μετά τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]:
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)
-α)  τα λειτουργικά συστήματα, όταν δεν είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρέχονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στους καταναλωτές·
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·
α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών·
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·
β)  δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες για φορητές συσκευές των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
Τροπολογίες 235, 236, 237, 238, 239 και 253
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα·
γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, υπηρεσίες κινητικότητας και διατροπικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αστικών μεταφορών όπως είναι ο υπόγειος, ο σιδηρόδρομος, το τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία σε σχέση με:
i)  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ευρισκόμενα στο έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων, των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων·
ii)  δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο·
iii)  οχήματα, τη σχετική υποδομή και το δομημένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς σκάλες πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους σταθμούς·
iv)  υπηρεσίες ταξί και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων που διαθέτουν επαρκή αναλογία προσαρμοσμένων οχημάτων.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  τραπεζικές υπηρεσίες·
δ)  τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές·
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  ηλεκτρονικά βιβλία·
ε)  ηλεκτρονικά βιβλία και συναφής εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, τον οποίο διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών και πρόσβαση σε αυτά·
Τροπολογία 240
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)
στa)   υπηρεσίες τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καταλύματος και εστίασης.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ42, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ.
α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
__________________
42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας43· και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44.
β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, που έχουν εγκριθεί ή υλοποιηθεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·
__________________
__________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
γ)  δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εκχωρούνται μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας], είτε μέσω διαγωνισμού είτε με άμεση ανάθεση, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45·
__________________
__________________
45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46.
δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].
__________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.).
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:
α)  μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·
β)  επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·
γ)  περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα ή την αρμόδια αρχή ούτε είναι υπό τον έλεγχό του·
δ)  το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτοί περιέχουν μόνο περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή μετά τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγουν ή διανέμουν προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
(1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα·
1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά από άτομα με αναπηρίες, τα οποία είναι δεόντως συμπαγή για να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα αυτά·
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
(2)  «καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό απαιτείται· «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς»:
διαγράφεται
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
5α)  «υπηρεσία»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
____________________
Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 β (νέο)
5β)  «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει ή παρέχει υπηρεσία απευθυνόμενη άμεσα στην αγορά της Ένωσης·
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)
16α)  «ΜΜΕ»: μικρή ή μεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·
____________________
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 19
(19)  «ανάκληση» κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·
διαγράφεται
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 20 α (νέο)
20α)  «τραπεζικές υπηρεσίες καταναπωτών»: υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Ένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·
____________________
1a Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21
(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο» η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a,
____________________
1a Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 α (νέο)
21α)  «υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών»: υπηρεσίες που παρέχονται από αερομεταφορείς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και φορείς διαχείρισης αερολιμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·
____________________
1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 β (νέο)
21β)  «υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λεωφορεία»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011·
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 γ (νέο)
21γ)  «υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007·
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 δ (νέο)
21δ)  «υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010·
Τροπολογία 337
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 ε (νέο)

21ε)  «υποστηρικτική τεχνολογία»: κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντος που χρησιμοποιείται για να αυξηθούν, να διατηρηθούν ή να βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.
3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τα τερματικά πληρωμής, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.
4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.
5.  Οι δικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες για φορητές συσκευές των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 244
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I.
6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, σιδηρόδρομο, πλοία και διατροπικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές, την κινητικότητα και το δομημένο περιβάλλον, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, όπως τα μηχανήματα πληρωμής, τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, υπηρεσιών σχετιζόμενων με το τουρισμό, μεταξύ άλλων υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του τμήματος V του παραρτήματος I μόνον εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται ήδη από τα κατωτέρω νομοθετικά κείμενα: όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011· όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011· όσον αφορά τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, και όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7
7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.
7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8
8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.
8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία και ο σχετικός εξοπλισμός συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.
Τροπολογία 224
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10
10.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών για καταναλωτές, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας, όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική αλλαγή στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζεται τμήμα Χ του παραρτήματος 1, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν θίγει τις νομικές πράξεις της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και αρχαιολογική αξία.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά τους που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3.
1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3 εκτός εάν αυτές οι λειτουργικές απαιτήσεις δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν, διότι η προσαρμογή του εν λόγω προϊόντος θα απαιτούσε θεμελιώδη τροποποίηση της βασικής φύσης του ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.
Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3 αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρει σαφώς ότι το προϊόν είναι προσβάσιμο.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.
4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.
7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 8
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9
9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·
α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.
β)  συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που καλύπτονται από την εντολή τους στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.
2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
5.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
5.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7
7.  Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.
7.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8
8.  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9
9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.
9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.
2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.
6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.
2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί μια ορισμένη χρονική περίοδο η οποία είναι τουλάχιστον πέντε έτη, αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν ή αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την έγκριση των τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η περίοδος αυτή καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος.
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.
2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.
Τροπολογία 339
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
β)  το εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.
4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, που καθίστανται διαθέσιμες για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.
5.  Η αρχική εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.
Τροπολογία 230
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5a.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να τροποποιούν τα κριτήρια αυτά.
Κατά τον περαιτέρω καθορισμό κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς.
Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 υποβάλλεται στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)
6a.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη εκτελεστική πράξη έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Θεσπίζεται δομημένος διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς και των αρχών εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 γ (νέα)
6γ.  Τα κράτη μέλη προτρέπονται να παράσχουν κίνητρα και κατευθυντήριες γραμμές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές διαμορφώνονται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο IV – τίτλος
Εναρμονισμένα πρότυπα, κοινές τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Εναρμονισμένα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3.
1.   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πληρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για καθεμία από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η Επιτροπή προβαίνει σε αυτές τις αιτήσεις … [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3. Ωστόσο, προβαίνει σε σύσταση μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  ουδεμία αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
β)  η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· και
γ)  η Επιτροπή παρατηρεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία τυποποίησης.
Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που να έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου ή τα μέρη τους, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους.
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
Άρθρο 14
διαγράφεται
Κοινές τεχνικές προδιαγραφές
1.  Όπου δεν έχει δημοσιευθεί παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και όπου θα ήταν αναγκαίες περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινών τεχνικών προδιαγραφών (στο εξής «ΚΤΠ») για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
2.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις ΚΤΠ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τα μέρη τους θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω ΚΤΠ ή μέρη αυτών.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.
2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Επιπλέον της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ, ο κατασκευαστής περιλαμβάνει σημείωση στη συσκευασία η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές με αποτελεσματικό από απόψεως κόστους, απλό και σαφή τρόπο ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16
Άρθρο 16
διαγράφεται
Γενικές αρχές της σήμανσης CE των προϊόντων
Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -17 (νέο)
Άρθρο -17
Εθνική βάση δεδομένων
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων για την καταχώριση των μη προσβάσιμων προϊόντων. Οι καταναλωτές είναι σε θέση να συμβουλεύονται και να καταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά με τα μη προσβάσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων φορέων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών. Προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού συστήματος μεταξύ των εθνικών βάσεων δεδομένων, κατά περίπτωση, ενδεχομένως υπό την ευθύνη της Επιτροπής ή των σχετικών οργανώσεων εκπροσώπησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες σχετικά με μη προσβάσιμα προϊόντα να μπορούν να διαδίδονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με το δικό τους έργο και τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις συναφείς απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το εν λόγω προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ή
α)  το προϊόν δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, ή
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8
8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.
8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα και αναλογικά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)
Άρθρο 20α
Ομάδα εργασίας
1.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας.
Η εν λόγω ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, και των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
2.  Η ομάδα εργασίας ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)  διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·
β)  διασφάλιση συνοχής κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3·
γ)  διατύπωση γνώμης για εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο μετά τη λήψη του αιτήματος της Επιτροπής.
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007·
διαγράφεται
Τροπολογίες 247 και 281
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)   Κατά περίπτωση, σε όλη τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης ή στις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης που αφορούν την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 282
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ)   Όταν η Ένωση συγχρηματοδοτεί έργα υποδομών ανεμπόδιστης προσβασιμότητας στον τομέα των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ, των διαρθρωτικών ταμείων ή του ΕΤΣΕ, τα έργα που στηρίζουν ή περιλαμβάνουν στοιχεία προσβασιμότητας πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα.

Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.
1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές ή τους συμβεβλημένους με αυτές φορείς εκμετάλλευσης για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογίες 226 και 257
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.
3.  Η αρχική εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 231
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)
3a.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά.
Κατά τον περαιτέρω καθορισμό κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς.
Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Εάν η Επιτροπή έχει λόγο να αμφιβάλλει για την απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα εργασίας του άρθρου 20α να επαληθεύσει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να εκδώσει γνωμοδότηση.
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως την … [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο VII – τίτλος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)
Άρθρο 23α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, στο άρθρο 12 παράγραφος 5α και στο άρθρο 22 παράγραφος 3α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, το άρθρο 12 παράγραφος 5α και το άρθρο 22 παράγραφος 3α δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2α, του άρθρου 12 παράγραφος 5α και του άρθρου 22 παράγραφος 3α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·
α)  τη δυνατότητα ο καταναλωτής που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, να προσφύγει βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.
β)  τη δυνατότητα οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω έννομο συμφέρον θα μπορούσε να είναι η εκπροσώπηση των καταναλωτών που επηρεάζονται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη δυνατότητα, για τον καταναλωτή που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή υπηρεσίας, να προσφύγει σε μηχανισμό υποβολής καταγγελιών· ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να τελεί υπό τη διαχείριση ενός υφιστάμενου φορέα όπως ο εθνικός διαμεσολαβητής.
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν από την άσκηση προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών φορέων, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών για την επίλυση κάθε εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, η οποία δηλώθηκε μέσω ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο βα).
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις που υπόκεινται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ.
Τροπολογία 288
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, αλλά να μην χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση αντί της εκπλήρωσης, από τους οικονομικούς φορείς, της υποχρέωσής τους να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει επίσης να συνοδεύονται από αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.
4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της σοβαρότητάς της και του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν, για μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την … [έξι έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών πριν από την εν λόγω ημερομηνία.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνταν νομίμως από παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών πριν από την … [έξι έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.
5.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 10, και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία - πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
-1.   Μέχρι την/τις ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
1.  Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
1.  Οι εν λόγω εκθέσεις, που συντάχθηκαν με βάση τις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 6 και 22 παράγραφος 4, αξιολογούν κατά πόσον η εν λόγω οδηγία έχει επιτύχει τους στόχους της, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν, υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την ανάγκη να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή την ανάγκη αποκλεισμού ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετική έκθεση.
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετικές εκθέσεις.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.
3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Α (νέο)
Α.  Λειτουργικά συστήματα
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της· και
β)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Β (νέο)
Β.  υλικό πληροφορικής και τα ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – σημείο 2
[.....]
διαγράφεται
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Γ (νέο)
Γ.  Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων
Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός και η διεπαφή χρήστη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α)  Χρήση χωρίς όραση
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης·
β)  Χρήση με περιορισμένη όραση
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν το προϊόν με περιορισμένη όραση· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ευέλικτη αντίθεση φωτεινότητας, την ευέλικτη μεγέθυνση χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικοτήτων, τους ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από τον φόντο, οπτικά στοιχεία και ευέλικτο έλεγχο του οπτικού πεδίου που απαιτείται.
γ)  Χρήση χωρίς αντίληψη των χρωμάτων
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·
δ)  Χρήση χωρίς ακοή
Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·
ε)  Χρήση με περιορισμένη ακοή
Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με ενισχυμένη ακουστική· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσω ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη και με ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου πρώτου πλάνου από τον ήχο φόντου όταν ο ήχος και το φόντο διατίθενται ως χωριστές ροές ήχου.
στ)  Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα
Όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή από τους χρήστες, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί την παραγωγή φωνητικής εκροής από αυτούς. Η φωνητική εκροή περιλαμβάνει κάθε προφορικώς παραγόμενο ήχο, όπως ομιλία, συριγμούς ή κλικ.
ζ)  Χρήση με περιορισμένους χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη
Όταν το προϊόν απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν μέσω εναλλακτικών ενεργειών που δεν απαιτούν έλεγχο μικρο-κινήσεων και χειρισμό, δύναμη χεριού ή ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του ενός ελέγχων·
η)  Χρήση για περιορισμένο εύρος κινήσεων
Όταν τα προϊόντα είναι μετακινήσιμα ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία είναι προσπελάσιμα για όλους τους χρήστες·
θ)  Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, αποφεύγονται οι τρόποι λειτουργίας που είναι γνωστό ότι προκαλούν κρίσεις φωτοευαισθησίας.
ι)  Χρήση με περιορισμένη γνωστική λειτουργία
Το προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά που καθιστούν απλούστερη και ευκολότερη την χρήση του·
ια)  Ιδιωτικότητα
Όταν το προϊόν παρέχει χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τα εν λόγω χαρακτηριστικά του προϊόντος που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Δ (νέο)
Δ.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Όταν είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και τη συμβατότητα με υποβοηθητικές τεχνολογίες, σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας για άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογίες 183 και 291
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – τίτλος
Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων·
Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τερματικά πληρωμών
Τροπολογίες 184, 291, 299 και 342
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι. Σε σχέση με αυτό, δεν απαιτείται για τα προϊόντα ένα χαρακτηριστικό προσβασιμότητας να έχει ενεργοποιηθεί προκειμένου ο χρήστης που το χρειάζεται να το θέτει σε λειτουργία·
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, που πρέπει να επιτευχθεί με τη χρήση προσωπικών ακουστικών, όπου απαιτείται χρόνος απόκρισης, με την ευαισθητοποίηση του χρήστη μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και με την παροχή δυνατότητας για παράταση του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος και με πλήκτρα και χειριστήρια με επαρκή οπτική αντίθεση και απτική αίσθηση·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
δ)   κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής (telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας.
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – τίτλος
Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών
Τροπολογίες 187, 292 και 300
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β του παρόντος μέρους·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο,
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γα)  εφαρμογές για φορητές συσκευές·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
δ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ε)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας· τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την υποστήριξη επικοινωνίας μέσω φωνής, εικόνας και κειμένου σε πραγματικό χρόνο, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό (πλήρης συνομιλία), μεταξύ δύο χρηστών, ή μεταξύ ενός χρήστη και μιας υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 344
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 1 α (νέο)

1α.   Υπηρεσίες υποστήριξης

Τροπολογίες 188 και 292
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – τίτλος
Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα:
Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός για τους καταναλωτές:
Τροπολογίες 189, 292 και 301
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)   πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
δ ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2··
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα· αυτή μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη στήριξη υψηλής πιστότητας ήχου, ανάλυση βίντεο που επιτρέπει την επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα, κείμενο σε πραγματικό χρόνο, μόνο ή σε συνδυασμό με επικοινωνία φωνής και βίντεο ή με τη διασφάλιση αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών ακρόασης·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 346 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)
2α.   Υπηρεσίες υποστήριξης:
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – τίτλος
Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Ιστότοποι και διαδικτυακές εφαρμογές υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – τίτλος
Α.  Υπηρεσίες:
Α.  Δικτυακοί τόποι και επιγραμμικές εφαρμογές:
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)   εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτείται, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτείται· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
β)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)   εφαρμογές για φορητές συσκευές·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – τίτλος
Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών
Τροπολογίες 195 και 293
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα επιλογής, εξατομίκευσης και προβολής των υπηρεσιών πρόσβασης, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, με την παροχή μέσων αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών, ή με την παροχή στον χρήστη χειριστηρίων για την ενεργοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον χρήστη, στο ίδιο επίπεδο προβολής με τους πρωτογενείς μηχανισμούς ελέγχου·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογίες 197 και 308
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – τίτλος
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, κινητικότητας και τουρισμού
Τροπολογίες 198, 294 αναθ., 303, 311, 315 και 316
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
αα)   πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των οχημάτων και της περιβάλλουσας υποδομής και του δομημένου περιβάλλοντος, ενώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που παρέχεται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕK) αριθ. 1107/2006, (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, (ΕK) αριθ. 1371/2007 και (ΕΕ) αριθ. 181/2011·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
αβ)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τουρισμού, καταλύματος και εστίασης κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών. αυτό περιλαμβάνει την προσαρμοστικότητα παρουσίασης και της αλληλεπίδρασης του περιεχομένου, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί, και κατά αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
βα)  καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
γ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Αφορά υπηρεσίες όπως η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων (ηλεκτρονική κράτηση, αγορά εισιτηρίων, κ.λπ.), η πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο (πίνακες δρομολογίων, πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανταπόκρισης, συνέχιση του ταξιδιού με άλλα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.), και η παροχή πληροφοριών για πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. προσωπικό των σταθμών, ανελκυστήρες εκτός λειτουργίας ή μη προσωρινή διαθεσιμότητα υπηρεσιών)·
γα)  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.
Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Β
Β.  Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:
διαγράφεται
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Γ
Γ.   υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο·
διαγράφεται
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – τίτλος
Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·
Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:
Τροπολογίες 202 και 327
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές
δ)  η συμβατότητα του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών όπως τα βοηθήματα ακοής, τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, καθώς και οι βοηθητικές συσκευές ακοής· το προϊόν επιτρέπει επίσης τη χρήση ατομικών ακουστικών.
Τροπολογία 352
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – τίτλος
Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Τροπολογίες 205, 295 και 304
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ:
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ του παρόντος μέρους·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της· Οι πληροφορίες αυτές να είναι κατανοητές χωρίς να υπερβαίνουν ένα επίπεδο πολυπλοκότητας ανώτερο του επιπέδου Β2 (καλή γνώση) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών που χρειάζονται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης πληροφορίες για μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
δ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δα)  τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές.
Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Β
Β.  Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών·
διαγράφεται
Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Γ
Γ.   τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές·
διαγράφεται
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – τίτλος
Δ.  Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Δ.  Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε καταναλωτές
Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 356
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – τίτλος
Ηλεκτρονικά βιβλία
Ηλεκτρονικά βιβλία και σχετικός εξοπλισμός
Τροπολογία 305
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»·
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Β της παρούσας ενότητας·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις προσβασιμότητας, και παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες (μεταδεδομένα) σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών και της συσκευής ανάγνωσης ηλεβιβλίων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, με την εξασφάλιση της περιήγησης σε ολόκληρο το έγγραφο, για παράδειγμα με δυναμική διάταξη σελίδας, δυνατότητα συγχρονισμού κειμένου και οπτικοακουστικού περιεχομένου, τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, που επιτρέπει εναλλακτικές αποδόσεις του περιεχομένου, και διαλειτουργικότητα με φάσμα υποστηρικτικών τεχνολογιών κατά τρόπο αντιληπτό, κατανοητό, λειτουργικό, που μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τους πράκτορες χρήστη.
Τροπολογία 358
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις προσβασιμότητας:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους και:

(i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

i)  είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

ii)  είναι κατανοητές·

(iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iii)  γίνονται αντιληπτές·

(iv)  αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
iv)  έχουν το κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης) και μνεία της εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και του τύπου του προϊόντος οι οποίες:
i)  πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α)·
ii)  πληροφορούν με απλό και σαφή τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό με υποστηρικτική τεχνολογία·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
(i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
i)  διατίθενται σε προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και υπό μορφή ηλεκτρονικού μη διαδικτυακού εγγράφου που είναι αντιληπτό και εύχρηστο· και
(ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο
ii)  ο κατασκευαστής αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)   κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες.
Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β – σημείο 2
[...]
διαγράφεται
Τροπολογίες 215, 296, 306 και 359
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ της ενότητας Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
αα)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών, των εφαρμογών για φορητές συσκευές και των δικτυακών τόπων και πληροφοριών σχετικά με μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής, που απαιτούνται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β)·
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
β)  προσβάσιμοι δικτυακοί τόποι με συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και, κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
βα)  ηλεκτρονικές εμπορικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές.
Τροπολογία 360
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII – μέρος Α – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης: Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 335
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII α (νέα)
ΕΝΟΤΗΤΑ VIII a
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος
Υπηρεσίες
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  διατίθενται σε προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό μη διαδικτυακό έγγραφο με σκοπό να γίνονται αντιληπτές, εύχρηστες, κατανοητές και αξιόπιστες, σύμφωνα με το σημείο β)·
ii)  απαριθμούν και επεξηγούν τον τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με μια ποικιλία βοηθητικών τεχνολογιών.
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές εφαρμογές που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας είναι κατανοητές, αντιληπτές, εύχρηστες και αξιόπιστες χωρίς να υπονομεύουν την ασφάλεια και το ιδιωτικό απόρρητο του χρήστη.
ε)  καθιστώντας το δομημένο περιβάλλον προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας X, συμπεριλαμβανομένων:
i)  όλων των κοινόχρηστων χώρων (υποδοχή, είσοδος, εγκαταστάσεις αναψυχής, αίθουσες συνεδριάσεων, κ.λπ.)·
ii)  αιθουσών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος Χ· ο ελάχιστος αριθμός προσβάσιμων αιθουσών ανά εγκατάσταση είναι:
–  1 προσβάσιμη αίθουσα, για εγκαταστάσεις με λιγότερες από 20 αίθουσες συνολικά
–  2 προσβάσιμες αίθουσες, για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 20 αλλά λιγότερες από 50 αίθουσες
–  1 συμπληρωματική προσβάσιμη αίθουσα για κάθε επιπλέον 50 αίθουσες
2.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα της υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με βοηθητικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, με προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ της ενότητας Ι και περιλαμβάνουν:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογίες 217 και 297 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 2
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 218
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Β – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·
α)  το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·
β)  καθιστώντας προσβάσιμες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:
β)  εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:
i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·
i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·
ii)  οι πληροφορίες διατίθενται με διάφορους τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·
iii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το οπτικό περιεχόμενο που δεν αποτελείται από κείμενο·
γ)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α:
γ)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α·
δ)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
δ)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο ε).
ε)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
ε)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
στ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
στ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ζ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ζ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 219
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Γ– σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Τροπολογία 220
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Χ – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Τροπολογία 221
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – παράγραφος 4 – σημείο 4.1
4.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0188/2017).


Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του Kem Sokha
PDF 416kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την Καμπότζη, και ιδίως την περίπτωση του Kem Sokha (2017/2829(RSP))
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 5ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο της Καμπότζης Daily, και της 30ής Ιουνίου 2017 σχετικά με την αποφυλάκιση των πέντε υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της 22ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη, καθώς και τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ της 3ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 25ης Αυγούστου 2017 σχετικά με τους περιορισμούς του πολιτικού χώρου στην Καμπότζη·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 και τη δήλωση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Αυγούστου 2017 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 27 Απριλίου 2015, σχετικά με τη δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βουλευτών του ASEAN του Μαρτίου του 2017 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Μαρτίου 1999 σχετικά με το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Παρισιού του 1991, στο άρθρο 15 των οποίων κατοχυρώνεται μια δέσμευση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Καμπότζη, μεταξύ άλλων εκ μέρους των διεθνών συμβαλλομένων μερών τους,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Καμπότζης, ιδιαίτερα το άρθρο 41, το οποίο κατοχυρώνει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το άρθρο 35 για το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και το άρθρο 80 για την κοινοβουλευτική ασυλία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των συλλήψεων μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην Καμπότζη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτης της καμποτζιανής αντιπολίτευσης συνελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2017, τούτο δε χωρίς να τηρηθούν οι δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της βουλευτικής του ασυλίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha αντιμετωπίζει κατηγορίες για «συμπαιγνία με αλλοδαπούς», η οποία, βάσει του άρθρο 443 του Ποινικού Κώδικα της Καμπότζης, θεωρείται ως πράξη προδοσίας από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πνομ Πενχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή φυλάκιση έως 30 έτη σε περίπτωση καταδίκης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Kem Sokha συνελήφθη χωρίς ένταλμα και δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha κατηγορήθηκε με βάση ένα βίντεο της ομιλίας που εκφώνησε το 2013 και είναι έκτοτε διαθέσιμο δημοσίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασε την ανησυχία ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο της αθωότητας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην διοικητής του στρατού των Ερυθρών Χμερ και ο πρωθυπουργός Hun Sen είναι στην εξουσία εδώ και πάνω από 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sam Rainsy, πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης CNRP (Το Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης) παραμένει σε αυτοεξορία εξαιτίας προηγούμενων διώξεων βάσει πολιτικά υποκινούμενων ανυπόστατων κατηγοριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Ιουνίου 2017, διεξήχθησαν τοπικές εκλογές η αντιπολίτευση CNRP κέρδισε σημαντικό έδαφος σε σχέση με το 2012 παρά τις θεμελιώδεις αδυναμίες της εκλογικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίσθηκε κυρίως από εκφοβισμούς εις βάρος των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και των αντιφρονούντων πολιτών, από μη ισότιμη πρόσβαση της αντιπολίτευσης στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, τον έλεγχο των σχετιζόμενων με τις εκλογές ιδρυμάτων από το κυβερνόν κόμμα, απειλές κατά των υποψηφίων και την απουσία ανεξάρτητου μηχανισμού επίλυσης διαφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου του 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης φυλακιστεί δύο άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης , ενώ εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον οκτώ τουλάχιστον εξ αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης και οπαδοί εκτίουν σήμερα ποινές φυλάκισης από επτά και 20 ετών βάσει ψευδών κατηγοριών για διοργάνωση ή συμμετοχή σε εξέγερση μετά τη διαδήλωση του Ιουλίου του 2014.

H.  λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που ψήφισε το Κοινοβούλιο της Καμπότζης το 2017 στον νόμο για τα πολιτικά κόμματα, οι οποίες επιτρέπουν τη διάλυση των κομμάτων εάν τα στελέχη τους εκφράζουν εγκληματικές πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει απόλυτη εξουσία να αναστείλει πολιτικά κόμματα βάσει ασαφών κριτηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, ο πρωθυπουργός Hun Sen απείλησε το CNRP με διάλυση εάν εξακολουθεί να υποστηρίζει τον κρατούμενο ηγέτη Kem Sokha·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη εναντίον του επικεφαλής της ομάδας νέων του CNRP·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Kem Sokha διεξήχθη σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων περιορισμών όσον αφορά τους ΜΚΟ, τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών και ρυθμιστικών ελέγχων, εκφοβισμού και απειλών βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2015 για τις ενώσεις και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (LANGO) έχει επικριθεί σφοδρά από τη διεθνή κοινότητα για την ευρείας κλίμακας και την αυθαίρετη εξουσία καταστολής των ΜΚΟ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ραδιοφωνικών σταθμών που μεταδίδουν προγράμματα άλλων αξιόπιστων ραδιοφωνικών σταθμών έκλεισαν τις τελευταίες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω σταθμοί έχουν κλείσει από την κυβέρνηση για παραβάσεις με την κατηγορία «εξωτερικά προγράμματα χωρίς άδεια»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμό τους περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ιδίως εκτός της Πνομ Πενχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κάλυπταν πολιτικά ευαίσθητα θέματα, όπως η διαφθορά, η παράνομη υλοτομία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Απριλίου του 2016 πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης της Καμπότζης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυξη (ADHOC) κρατήθηκαν για πάνω από 400 ημέρες με την κατηγορία της δωροδοκίας σε σχέση με μια υπόθεση κατά του Kem Sokha, και περιμένουν τώρα να δικαστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα στέγασης Tep Vanny έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί και υποστεί παρενοχλήσεις από τις αρχές και σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης για πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, η Cambodia Daily, μια ανεξάρτητη εφημερίδα ιδρυθείσα το 1993, αναγκάστηκε να κλείσει αφότου κλήθηκε να καταβάλει φόρο ύψους 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Αυγούστου 2017 η καμποτζιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε την απέλαση του μη κυβερνητικού National Democratic Institute (NDI) που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του νόμου LANGO και διέταξε το διεθνές προσωπικό του να εγκαταλείψει τη χώρα εντός επτά ημερών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έθεσε πρόσφατα την «αίθουσα επαγρύπνησης», μια σύμπραξη ΜΚΟ που εργάζονται από κοινού για την παρακολούθηση εκλογών, υπό έρευνα για εικαζόμενη παραβίαση του νέου νόμου περί μη κυβερνητικών ομάδων και χρησιμεύει ως βάση για μια ενδεχόμενη «έγχρωμη επανάσταση» με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη επιδείνωση του κλίματος για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, και καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας, τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την αυθαίρετη κράτηση, την ανάκριση, τις ποινές και καταδίκες για τα εν λόγω άτομα·

2.  καταδικάζει έντονα τη σύλληψη του προέδρου του CNRP Kem Sokha βάσει κατηγοριών που φαίνεται να έχουν πολιτικά κίνητρα· ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του Kem Sokha, μέσω άρσης όλων των κατηγοριών εις βάρος του, και να τεθεί τέρμα στις απειλές συλλήψεως σε βάρος άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τις δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού και υψηλόβαθμων αξιωματούχων σχετικά με την υποτιθέμενη ενοχή του Kem Sokha, οι οποίες παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που δικαιούται βάσει του νόμου της Καμπότζης και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει έκκληση προς την Πρωθυπουργό για προστασία της βουλευτικής ασυλίας των μελών του Κοινοβουλίου·

4.  καλεί επειγόντως τις αρχές της Καμπότζης να ανακαλέσουν το ένταλμα σύλληψης και να άρουν όλες τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης και βουλευτή Sam Rainsy, αφετέρου δε να αποφυλακίσουν και να άρουν τις κατηγορίες εναντίον άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταδικαστεί και κρατούνται, ιδιαίτερα του βουλευτή της Εθνοσυνέλευσης Um Sam An, του γερουσιαστή Hong Sok Hour και του ακτιβιστή για τα δικαιώματα γης Tep Vanny·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να εγγυηθεί την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, τονίζοντας ότι όλα τα φορολογικά ή άλλα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν με τη δέουσα διαδικασία · προτρέπει την κυβέρνηση να αποκαταστήσει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν κλείσει· εκφράζει την ανησυχία του για το κλείσιμο του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου (NDI) χωρίς τη δέουσα διαδικασία·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να εξασφαλίσει την δέουσα διαδικασία για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης προσφυγής, και να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης·

7.  προτρέπει την κυβέρνηση της Καμπότζης να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που περιλαμβάνει την πλήρη τήρηση των συνταγματικών διατάξεων περί πλουραλισμού και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

8.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Καμπότζης ότι οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας συνεργασίας·

9.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αρπαγή γης και την πρόσφατη δρομολόγηση από την κυβέρνηση της Καμπότζης ενός περιορισμένου και μεροληπτικού συστήματος αποζημιώσεων· καλεί την κυβέρνηση να ξαναρχίσει διάλογο με τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών για τη θέσπιση ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς αποζημίωσης·

10.  τονίζει ότι μια αξιόπιστη διαδικασία εκδημοκρατισμού η οποία θα οδηγήσει στην εκλογή της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούλιο 2018 απαιτεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σε θέση να ασκούν τους θεμιτές τους ρόλους, χωρίς φόβο και χωρίς να υφίστανται απειλές ή αυθαίρετους περιορισμούς·

11.  καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και να συνεργαστεί ουσιαστικά με την επικείμενη έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία των ενωσιακών και διεθνών αποστολών εκλογικών παρατηρητών και τη συμβολή τους σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές. καλεί την Εθνική Επιτροπή Εκλογών της Καμπότζης (NEC) και τις αρμόδιες κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των διακινούμενων εργαζομένων και των κρατουμένων, θα έχουν πρόσβαση σε δυνατότητα εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους αλλά και χρόνο για να την αξιοποιήσουν·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης.


Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης
PDF 414kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης (2017/2830(RSP))
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Γκαμπόν, και ειδικότερα εκείνο της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και του Επιτρόπου για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Neven Mimica, μετά την ανακοίνωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν των επίσημων αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2016,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Αφρικανική Ένωση την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με το οποίο καταδικάζεται η βία της μετεκλογικής σύγκρουσης στη Γκαμπόν και ζητείται η ειρηνική επίλυσή της,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2017 σχετικά με μια νέα ώθηση για την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την Γκαμπόν των εκπροσώπων της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica,

–  έχοντας υπόψη την παρέμβαση της ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2017 στην 34η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του σημείου 2 του συμμετοχικού διαλόγου με τον Ύπατο Αρμοστή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 359 (LIX) 2016 της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γκαμπόν, της 4ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ισχυρισμοί για νοθεία όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2016 στη Γκαμπόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις ημέρες που ακολούθησαν τις εκλογές, πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο της χώρας, πολλά άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κατάσταση στο θέμα της ασφάλειας έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο σε ολόκληρη τη χώρα και επιτείνονται από την κακή οικονομική κατάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών είναι ο σεβασμός του Συντάγματος, πάνω στο οποίο θεμελιώνονται το κράτος, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές, αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές στη Γκαμπόν θα συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανταπόκριση στην πρόκληση της δημοκρατικής προόδου και της εναλλαγής στην εξουσία που αντιμετωπίζει η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές της Γκαμπόν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2016, αναβλήθηκαν δύο φορές έως τον Απρίλιο του 2018, πέραν της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γκαμπόν σημειώθηκαν, ιδίως μετά την έκρηξη βίας σε συνέχεια των εκλογών του Αυγούστου 2016, συλλήψεις, δολοφονίες και βίαιες εξαφανίσεις, όπως έχει αναφερθεί από διάφορες διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γκαμπόν παρατηρήθηκε αύξηση της πολιτικής βίας, ιδίως στην πρωτεύουσα Λιμπρεβίλ, και υπήρξαν αναφορές ότι πολλές κατοικίες που ανήκουν σε μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης δέχθηκαν επιθέσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιδίδονται σε καταστολή εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις αρχές που εξουσιάζουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, και πολιτικά υποκινούμενων δικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες καταγγελίες πριν και μετά τις εκλογές του 2016 συνέδεσαν το καθεστώς του Ali Bongo με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες συλλήψεις και μακροχρόνιες φυλακίσεις σε απάνθρωπες συνθήκες, βασανιστήρια, εξωδικαστικές εκτελέσεις και βίαιες εξαφανίσεις αμάχων και δημοσιογράφων που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο καθεστώς του, ή την επανεκλογή του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκαμπόν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις, βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της στο εθνικό δίκαιο και έχει την υποχρέωση να μοιράζεται με τα Ηνωμένα Έθνη πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε από την κύρωση της Σύμβασης το 2011, καθώς και σχετικά με τα μετεκλογικά γεγονότα του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία εξέτασης της έκθεσης της Γκαμπόν και επισκόπησης της πορείας εφαρμογής της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ali Bongo έχει δρομολογήσει έναν «εθνικό διάλογο», στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της κρίσης που πυροδοτήθηκε από την επανεκλογή του, στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από 1 200 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, και περίπου 50 πολιτικά κόμματα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό κ. Emmanuel Issoze Ngondet· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις διαβουλεύσεις μποϊκοτάρισαν ο Jean Ping και άλλοι σημαντικοί ηγέτες της αντιπολίτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Αυγούστου 2017, ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Jean Ping κάλεσε το λαό της Γκαμπόν να επιδείξει πολιτική ανυπακοή και ζήτησε την εκδίωξη του προέδρου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια ειρηνικών, μη εγκεκριμένων διαδηλώσεων υπέρ του Jean Ping, και πολλοί εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 2α Σεπτεμβρίου 2017, σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και τον πρώην υποψήφιο για το προεδρικό αξίωμα Jean Ping, καθώς και σε ηγέτες είκοσι και πλέον κομμάτων της αντιπολίτευσης απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για αυτή την απαγόρευση και χωρίς να έχει δημοσιευθεί κάποιος κατάλογος των εμπλεκομένων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό καταργήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει σε πολιτικούς αντιπάλους που αμφισβητούν την νίκη του Ali Bongo να μιλούν σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές υποθέσεις εις βάρος πολλών υψηλά ιστάμενων ατόμων στη Γκαμπόν έχουν παρουσιαστεί ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράνομα κέρδη (biens mal-acquis)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάλλοι δικαστές μόλις ολοκλήρωσαν έρευνα σχετικά με τα παράνομα κέρδη από την Γκαμπόν που επενδύονται στη Γαλλία και έχουν εντοπίσει και κατασχέσει εμπορεύματα αξίας μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων EUR, μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το γαλλικό παράρτημα της οργάνωσης Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) και ένα πολίτη της Γκαμπόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι σε τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία που χρησιμοποιείτο για αγορά αγαθών για την οικογένεια Bongo, καταβλήθηκαν επίσης πληρωμές ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΕΟΜ), που προσκλήθηκε από την Κυβέρνηση της Γκαμπόν για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών συμπέρανε στην τελική της έκθεση, ότι υπήρξε έλλειψη διαφάνειας κατά την εκλογική διαδικασία, και συγκεκριμένα στην επαλήθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων και των ενστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΟΜ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωμαλίες αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της διαδικασίας επαλήθευσης των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών·

1.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί από την Γκαμπόν δυνάμει της συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα·

2.  υπενθυμίζει στην Γκαμπόν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της ως συμβαλλομένου κράτους, και την υποχρέωση για την παροχή σαφών και συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την επικύρωση, σχετικά με την μετεκλογική βία, και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εξακρίβωση της αλήθειας και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

3.  τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η αντιπολίτευση σε μια δημοκρατική κοινωνία· καταδικάζει απερίφραστα τις πιέσεις και τους εκφοβισμούς που ασκούνται σε βάρος της αντιπολίτευσης στη Γκαμπόν· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι σε πολλούς ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2016, Jean Ping, απαγορεύτηκε προσωρινά το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη χώρα· υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Γκαμπόν προβλέπει αυτό το έκτακτο μέτρο μόνο για πρόσωπα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας· θεωρεί, ως εκ τούτου, το μέτρο αυτό, ως αυθαίρετο·

4.  καταδικάζει έντονα τις συνεχείς απειλές, επιθέσεις, τη χρήση βίας και τους σοβαρούς περιορισμούς και εκφοβισμούς που υφίστανται η αντιπολίτευση, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι στη Γκαμπόν· ζητεί από τις αρχές να σεβασθούν το δικαίωμα της αντιπολίτευσης σε ειρηνική διαμαρτυρία και να απελευθερώσουν άμεσα όσους εξακολουθούν να κρατούνται παρανόμως, να σταματήσουν κάθε παρενόχληση, εκφοβισμό και διώξεις εις βάρος της αντιπολίτευσης και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εγγυηθούν την ελευθερία της έκφρασης·

5.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Γκαμπόν να προβεί σε διεξοδική και ταχεία μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, έτσι ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πλήρως διαφανή και αξιόπιστη· τονίζει ότι οι αρχές της Γκαμπόν πρέπει να εγγυηθούν την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές, που έχουν ήδη καθυστερήσει, θα είναι πλήρως διαφανείς και δίκαιες, και θα διεξαχθούν σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό περιβάλλον·

6.  έχει υπόψη του ότι συνεχίζεται ο εντατικοποιημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Γκαμπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του Κοτονού· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με στόχο την απτή επιτυχία αυτής της διαδικασίας·

7.  εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχικότητα και, ως εκ τούτου, την αξιοπιστία και τη σκοπιμότητα του εθνικού διαλόγου που έχει εγκαινιάσει η κυβέρνηση· σημειώνει ότι ο Jean Ping και ο Συνασπισμός για την Νέα Δημοκρατία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον διάλογο·

8.  πιστεύει ότι οι σημερινές έντονες πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στη Γκαμπόν απαιτούν σαφή πολιτική αντίδραση προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στη χώρα, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Γκαμπόν, και να δοθεί πραγματική νομιμότητα στα θεσμικά όργανα· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας, υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, για τις εκλογές και τις καταχρήσεις που διεπράχθησαν έκτοτε, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής ενός πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει να επιλυθεί η κρίση και, ταυτόχρονα, θα εγγυάται τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Γκαμπόν·

9.  παροτρύνει έντονα τη Γαλλία κυρίως, λόγω των ισχυρών ιστορικών δεσμών της με τη Γκαμπόν, να κάνει χρήση όλων των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων προς τις αρχές της Γκαμπόν και να διαδραματίσει, προς τούτο, εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

10.  καλεί την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν να συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στη Γκαμπόν και να κάνει χρήση όλων των κατάλληλων μέσων και του εντατικοποιημένου πολιτικού διαλόγου, για να προωθήσει τα βασικά σημεία της συμφωνίας του Κοτονού και να υποστηρίξει τα δημοκρατικά κινήματα·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους έναντι της Γκαμπόν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκλογική νοθεία, και τις μετέπειτα βιαιότητες στη Γκαμπόν·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Κυβέρνηση της Γκαμπόν για την καθιέρωση ενός δικαστικού καθεστώτος και ενός συστήματος κυρώσεων που θα εξασφαλίζει ότι οι συλλήψεις και οι ποινές θα είναι ανάλογες προς τη σοβαρότητα του εγκλήματος·

13.  παροτρύνει την κυβέρνηση να ανταποκριθεί συγκεκριμένα στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, δρομολογώντας ένα άμεσο, πραγματικά συμμετοχικό, διαφανές και αμερόληπτο συμβουλευτικό φόρουμ διαλόγου· καλεί την αντιπολίτευση να αξιολογήσει την αξιοπιστία της εν λόγω διαδικασίας·

14.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, και ιδίως να απέχουν από την υποκίνηση βίας·

15.  καλεί τους συμμετέχοντες στην προσεχή διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στο Αμπιτζάν να θέσουν την κατάσταση στην Γκαμπόν στην ημερήσια διάταξη και να υπενθυμίσουν στη Γκαμπόν τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία σχετικά με τα παράνομα κέρδη που αποκτήθηκαν στη Γκαμπόν και εκφράζει την ελπίδα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σε παράνομες δραστηριότητες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την πληρωμή ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR που καταβλήθηκε σε γαλλικό τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με την οικογένεια Bongo·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της Γκαμπόν, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0017.


Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
PDF 412kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Λάος,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της 8ης συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΛΔ του Λάος, που πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν στις 17 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στη Βιεντιάν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΛΔ του Λάος για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, στις 3 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1998, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, που υπεγράφη την 1η Δεκεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, επιβλήθηκαν εις βάρος τριών λαοτινών εργαζομένων, του κ. Somphone Phimmasone, του κ. Soukane Chaithad και της κ. Lod Thammavon, ποινές φυλάκισης μεταξύ 12 και 20 ετών και πρόστιμο που αντιστοιχεί σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διότι, ενώ εργάζονταν στην Ταϊλάνδη, άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας την για διαφθορά, αποψίλωση των δασών, καθώς και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τρεις κατηγορήθηκαν και για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από την πρεσβεία του Λάος στην Ταϊλάνδη τον Δεκέμβριο του 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαΐου 2016 η κρατική τηλεόραση έδειξε τους Phimmasone, Chaithad και Thammavong να κρατούνται στο αρχηγείο της αστυνομίας στη Βιεντιάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι εν λόγω τρεις συνελήφθησαν ως απειλή για την εθνική ασφάλεια επειδή χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δυσφημίσουν την κυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η αστυνομία της Βιεντιάν συνέλαβε τον κ. Sombath Somphone, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών, και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του κ. Sompawn Khantisouk, επιχειρηματία που δραστηριοποιόταν σε ζητήματα προστασίας της φύσης, ο οποίος έπεσε θύμα βίαιης εξαφάνισης το 2007, καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί σχετικά με την τύχη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Bounthanh Thammavong, πολωνός υπήκοος, καταδικάστηκε το 2015 σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης για κριτική που άσκησε διαδικτυακά στην κυβέρνηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών στο Λάος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος άσκησε την προεδρία του ASEAN το 2016 αλλά αρνήθηκε να φιλοξενήσει παράλληλα την καθιερωμένη συνεδρίαση της κοινωνίας των πολιτών, υποχρεώνοντας το Φόρουμ του ASEAN να συνεδριάσει στο Ανατολικό Τιμόρ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Λάος δεν έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να βελτιώσει την κακή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη μεταχείριση των μειονοτήτων, εξακολουθεί δε να περιορίζει την ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προτύπων δίκαιης δίκης, η δικαστική διαφθορά και η εδραιωμένη ατιμωρησία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν απρόσκοπτα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Λάος συνεχίζουν την παρενόχληση και καταπίεση των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως των χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει πολλά κρούσματα δήμευσης περιουσιών, εμπρηστικών επιθέσεων κατά εκκλησιών και σπιτιών, ξυλοδαρμού χριστιανών για εορτασμό των Χριστουγέννων και εξαναγκασμών σε αποποίηση της χριστιανικής πίστης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης στο Λάος και ότι οι δημοσιεύσεις των ΜΜΕ υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχο του κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης του 2008 τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, θεσπίζοντας επιπλέον περιορισμούς που εμποδίζουν την κριτική των ΜΜΕ στις κυβερνητικές πολιτικές και απαιτούν από τους δημοσιογράφους να υποβάλλουν τα κείμενά τους σε κρατική λογοκρισία πριν να δημοσιευθούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η κυβέρνηση του Λάος εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται η διαδικτυακή κριτική της κυβέρνησης και του κυβερνώντος Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος του Λάος (ΛΕΚΛ)·

1.  καταδικάζει έντονα την επιβολή ποινών φυλάκισης εις βάρος των Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad και Lod Thammavong, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι καταδίκες αυτές προστίθενται στον κατάλογο των συλλήψεων και βίαιων εξαφανίσεων ακτιβιστών και αντιφρονούντων που εκφράζουν επικριτικές απόψεις σε θέματα που εκτείνονται από εδαφικές διαφορές σε καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση του Λάος να παύσει την παρενόχληση και την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και κοινωνικών ακτιβιστών και να σέβεται τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα των μειονοτήτων· υπενθυμίζει στο Λάος τις διεθνείς του υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει κυρώσει·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση του Λάος να σέβεται τις διεθνείς της δεσμεύσεις και να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι, καθώς και να επικυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, η οποία υπεγράφη από το Λάος το 2008·

5.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων εξαφανίσεων και της απουσίας δίκαιων δικών· καλεί τις λαοτινές αρχές να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων λογοδοτώντας αμέσως για την τύχη των τουλάχιστον 10 ατόμων που αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων των Sombath Somphone και Sompawn Khantisouk, και δημοσιοποιώντας λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες και τα στοιχεία εις βάρος των φυλακισμένων ακτιβιστών·

6.  ζητεί διαφανείς, διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις βίαιης εξαφάνισης, δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τύχη των εξαφανισθέντων και την ποινική δίωξη των δραστών·

7.  καταδικάζει τις διώξεις εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων, και ιδίως των χριστιανών· καλεί την κυβέρνηση να παύσει αμέσως κάθε δραστηριότητα με στόχο τους χριστιανούς και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους των πυρκαγιών και ξυλοδαρμών·

8.  καλεί τις λαοτινές αρχές να επιτρέψουν σε ειδικευμένες υπηρεσίες και εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ την απρόσκοπτη πρόσβαση, ώστε να μπορούν να επισκεφθούν πολιτικούς κρατουμένους και όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στο Λάος·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Λάος να λάβει μέτρα για την προώθηση ενός πολυκομματικού πολιτικού συστήματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος μεμονωμένων ατόμων να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές χωρίς την έγκριση του ΛΕΚΛ·

10.  υποστηρίζει τις προσπάθειες να αυξηθεί η διαδικτυακή συνδεσιμότητα στο Λάος· προτρέπει την κυβέρνηση του Λάος να προωθήσει ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης και να σταματήσει την παρακολούθηση και στόχευση ατόμων στο διαδίκτυο· προτρέπει την κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτό, να καταργήσει τα κατασταλτικά στοιχεία του νόμου του 2015 για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εγείρει επειγόντως την υπόθεση των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad ενώπιον της κυβέρνησης του Λάος· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Λάος να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και, πιο συγκεκριμένα, να παρίσταται σε οποιαδήποτε διαδικασία εις βάρος των Phimmasone, Thammavong και Chaithad, καθώς και να συνεχίσει να εγείρει τις υποθέσεις των φυλακισμένων και αγνοουμένων ενώπιον των αρχών του Λάος·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δώσει προτεραιότητα στα ζητήματα αυτά στην ημερήσια διάταξη των προσεχών συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής και ΕΕ-ΛΔ του Λάος και της επόμενης Ευρωασιατικής Συνόδου (ASEM), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το 2018·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και τα κοινοβούλια του Λάος, τον Γενικό Γραμματέα του ASEAN και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Μιανμάρ, και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
PDF 420kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (2017/2838(RSP))
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2016(1) και της 15ης Δεκεμβρίου 2016(2), καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017(3) και της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιουνίου 2016 κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Mιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη την από 30 Μαρτίου 2016 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, κυρίας Federica Mogherini, σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ένωσης του Mιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 2 Δεκεμβρίου 2016 δήλωση του εκπροσώπου τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην Mιανμάρ/Βιρμανία, και την από 6 Σεπτεμβρίου 2017 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στην Πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου της 25ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Mιανμάρ/Βιρμανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ενημερωτικά σημειώματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία, αντιστοίχως της 29ης και 18ης Νοεμβρίου 2016, όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar» (Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία), και την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ της 18ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και την Σύμβαση του 1961 για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την εξάλειψη της ανιθαγένειας, του Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Ιανουαρίου 2017 δήλωση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία κυρίας Yanghee Lee, σχετικά με τον τερματισμό της αποστολής της, που καταλήγει ότι «η κατάσταση είναι τώρα χειρότερη από οποτεδήποτε άλλοτε τα τελευταία λίγα χρόνια»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, του Αυγούστου του 2017·

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), πάνω από 300 000 μουσουλμάνοι Rohingya κατέφυγαν στο Μπανγκλαντές τις τελευταίες δυο εβδομάδες, για να γλυτώσουν από τις βιαιότητες στην πολιτεία του Ρακίν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτεία του Ρακίν στην Mιανμάρ/Βιρμανία είναι η εστία ενός περίπου εκατομμυρίου Rohingya, μιας μουσουλμανικής κυρίως μειονοτικής ομάδας που βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστολή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και απειλές κατά της ζωής και ασφάλειας, άρνηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς πολιτικών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός των Rohingya είναι επίσημα ανιθαγενής από το 1982 που ετέθη σε ισχύ ο Νόμος περί Βουρμανικής Ιθαγένειας, που οδήγησε σε σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και περιόρισε τους Rohingya μέσα σε στρατόπεδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα ανταρτών οργάνωσε επίθεση κατά αστυνομικών σταθμών και μιας στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία του Ρακίν στις 25 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν μια ευρεία στρατιωτική αντεπίθεση, με σοβαρές και εκτενείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων φόνους, βιασμούς και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, έχουν αναφέρει μεγάλης κλίμακας καταστροφές οικιών και άλλων κτιρίων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της Πολιτείας Ρακίν που επί του παρόντος είναι απρόσιτες για ΜΚΟ και ανεξάρτητους παρατηρητές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της Mιανμάρ/Βιρμανίας, ο στρατός είναι ανεξάρτητος από πολιτική εποπτεία και διαθέτει εκτεταμένη εξουσία επί της κυβέρνησης και της εθνικής ασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εγκαταλείπουν την Mιανμάρ/Βιρμανία, που είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά, ακολουθούν δύσκολες διαδρομές, κάτω από πυροβόλα όπλα και επικίνδυνα μονοπάτια, χωρίς τροφή και χωρίς ιατρική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες πέθαναν κατά τη διαδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακτοφυλακή του Μπανγκλαντές έχει βρει τα πτώματα 20 τουλάχιστον φυγάδων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές έχει υποβάλει καταγγελία κατά των αρχών της Mιανμάρ/Bιρμανίας για την τοποθέτηση ναρκών ξηράς σε ένα τμήμα των συνόρων με το Μπανγκλαντές, για να εμποδίζουν την επιστροφή των μουσουλμάνων Rohingya που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν έχουν την άδεια να εισέλθουν στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς του ΟΗΕ αδυνατούν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων, στους Rohingya·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Raad Al Hussein, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Mιανμάρ/Βιρμανία «μοιάζει με υποδειγματική περίπτωση εθνοκάθαρσης»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η Ρωσία εμπόδισαν τον Μάρτιο του 2017 την έκδοση δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας Rohingya στην Mιανμάρ/Βιρμανία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις μέσα στην πολιτεία του Ρακίν· ανησυχεί σοβαρά από την αυξανόμενη σοβαρότητα και κλίμακα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, βίαιες συγκρούσεις, καταστροφή ιδιοκτησιών αμάχων και εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων·

2.  καλεί θερμά τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τους φόνους, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς σε βάρος των Rohingya, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

3.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους αδιακρίτως τους πολίτες από τις κακοποιήσεις και να διερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπεύθυνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  καλεί τις αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας να χορηγήσουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές, καθώς και στον ΟΗΕ, και κυρίως στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους·

5.  ζητεί επειγόντως να επιτραπεί στις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και στους εκτοπισθέντες αδιακρίτως, ώστε να μπορέσει το προσωπικό της βοήθειας να συνδράμει όσους ανθρώπους κινδυνεύουν·

6.  καλεί την Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπανγκλαντές·

7.  καλεί την Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας, και ειδικότερα την κρατική σύμβουλο Aung San Suu Kyi, να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε υποκίνηση σε φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και να πολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις και τις εχθρικές ενέργειες που στρέφονται κατά της μειονότητας των Rohingya· καλεί ακόμη την κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· υπενθυμίζει στην κρατική σύμβουλο ότι θα πρέπει να πιέσει για την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, έκθεση εκπονηθείσα μετά από δικό της αίτημα· θεωρεί λυπηρή τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης μετά τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Suu Kyi, στις 18 Μαΐου 2015, ότι η Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας όφειλε να αποδώσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya·

8.  υπενθυμίζει στην κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ του 1990, κυρία Aung San Suu Kyi, ότι το βραβείο απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων· επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το Βραβείο Ζαχάρωφ θα μπορούσε να ανακαλείται σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί του παραβαίνουν αυτά τα κριτήρια μετά την βράβευση·

9.  αναγνωρίζει την προσπάθεια του Μπανγκλαντές, μπροστά σε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, να βοηθήσει να παρασχεθεί προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων Rohingya· προτρέπει θερμά τις αρχές του Μπανγκλαντές και των άλλων γειτονικών χωρών να δέχονται όλους όσους προσπαθούν να γλυτώσουν από τη βία στην πολιτεία του Ρακίν, και να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική και υλική βοήθεια προς αυτούς τους πρόσφυγες·

10.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς τις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν εισροή προσφύγων Rohingya να συνεργαστούν στενά με την UNHCR, που διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να διακριβώνει το καθεστώς του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· καλεί ΕΕ και ΟΗΕ να στηρίξουν σε αυτό το θέμα τις γειτονικές χώρες της Mιανμάρ/Βιρμανίας·

11.  καλεί επίσης την ASEAN και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στην Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας προκειμένου να σταματήσει τις κακοποιήσεις, να προστατεύσει τους αμάχους στην πολιτεία του Ρακίν και να συνδράμει τους πρόσφυγες που φεύγουν·

12.  στηρίζει τις προσπάθειες για μια εντονότερη πολιτική διεργασία θεμελιωμένη στην υλοποίηση των συστάσεων Ανάν· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκρίνουν αποτελεσματικά διπλωματικά και πολιτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Κυβέρνησης της Mιανμάρ/Βιρμανίας με τις υποχρεώσεις της έναντι της μειονότητας των Rohingya σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας και την πρόσβαση στη βοήθεια· ζητεί σε σχέση με αυτό ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που να καταδικάζει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, τονίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτεία του Ρακίν, και ζητώντας λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από όλους τους εμπλεκόμενους· ζητεί ακόμη να εγκρίνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ένα ψήφισμα τον Σεπτέμβριο του 2017 που να παρατείνει την εντολή της διερευνητικής αποστολής·

13.  καλεί την Κίνα και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαύλους για να ζητήσουν να τεθεί ένα τέλος στις ωμότητες και να επιτευχθεί μια ειρηνική διευθέτηση·

14.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν αισθητά την πίεσή τους επί της Κυβέρνησης και επί των δυνάμεων ασφαλείας της Mιανμάρ/Βιρμανίας προκειμένου να σταματήσουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, να συνεργαστούν πλήρως με τους ερευνητές του ΟΗΕ και τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· καλεί επ’ αυτού την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν ενεργό ρόλο, στηρίζοντας τις άμεσες ενέργειες σε επίπεδο ΟΗΕ και καθιστώντας σαφές πως η ΕΕ είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων, και να εξετάσει τις συνέπειες για τις εμπορικές προτιμήσεις που σήμερα η Mιανμάρ/Βιρμανία δικαιούται, σε περίπτωση που συνεχιστούν ατιμώρητα οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

15.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποδέχονται θετικά τις εκθέσεις και δηλώσεις των εκπροσώπων των Rohingya σχετικά με την κατάσταση επί τόπου·

17.  στηρίζει τις προσπάθειες για παρατηρητές ανεξάρτητους και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ επί τόπου με σκοπό την ελάφρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης· καλεί τις αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας να χορηγήσουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, και ειδικότερα στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

18.  στηρίζει την δημιουργία στην Mιανμάρ/Βιρμανία ενός γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με πλήρη εντολή·

19.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ/Βιρμανίας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0316.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0506.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0247.


Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων ***
PDF 378kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))
P8_TA(2017)0352A8-0257/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05530/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (05551/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0144/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0257/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Χιλής.


Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 378kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))
P8_TA(2017)0353A8-0277/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06750/2017),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (06905/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0225/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0277/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Χιλής.


Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
PDF 536kWORD 69k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (2017/2057(INI))
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου που συνήφθη το 2002, και τον εμπορικό πυλώνα της που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003(1) (εφεξής η ΣΣ),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έκτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Χιλής που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε από τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) στις 5 Οκτωβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497) και τα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής του Μαΐου του 2017 για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης(4) και του Απριλίου του 2017 για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης(5),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-350/12 P, 2/13, 1/09) και την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 6ης Ιανουαρίου 2015 για την περάτωση της έρευνας πρωτοβουλίας της υπ’ αριθ. OI/10/2014/RA σχετικά με αιτήματα για παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα(6), και έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/15 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(7),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε στις 4 Ιουλίου 2017(8) στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα·

–  έχοντας υπόψη τα ψήφισματά του, της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(9), και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη των Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS) με τίτλο «The effects of human rights related clauses in the EU-Mexico Global Agreement and the EU-Chile Association Agreement» (Οι συνέπειες των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα ρητρών στη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού και στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής)(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική και το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Συμφωνία του Παρισιού) του 2015, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016(12), και την οποία έχει κυρώσει μεταξύ άλλων και η Χιλή,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) ΕΕ-Χιλής στις 3 Νοεμβρίου 2016(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8, το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών που ενέκρινε η Επιτροπή στις 24 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο σχετικά με τη Χιλή στην επετηρίδα της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για Υποθέσεις Αυτοχθόνων Πληθυσμών (IWGIA), με τίτλο «The Indigenous World 2016»(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0267/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Εμπόριο για όλους» αναφέρει ότι «η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί μια εμπορική πολιτική που να ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας και να προωθεί τα ευρωπαϊκά και οικουμενικά πρότυπα και αξίες παράλληλα με τα βασικά οικονομικά συμφέροντα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη φοροδιαφυγή, στην προστασία των καταναλωτών και στο υπεύθυνο και δίκαιο εμπόριο»·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Χιλή είναι στενοί εταίροι με κοινές αξίες και μια κοινή δέσμευση για την προαγωγή της αποτελεσματικής πολυμερούς εμπορικής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της κοινής ευημερίας και ασφάλειας στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος βασισμένου σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Χιλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή, από την πλευρά της, είναι σημαντικός περιφερειακός εταίρος και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Νότιο Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας συνεχίζονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα ΣΣ, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού της πυλώνα, συνήφθη το 2002 και υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για αμφότερα τα μέρη από την εφαρμογή της το 2003, διπλασιάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές και ενισχύοντας τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τις επενδύσεις(15)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έκτοτε τόσο η ΕΕ όσο και η Χιλή έχουν συνάψει περισσότερο σύγχρονες και φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η ΕΕ εξήγαγε στη Χιλή αγαθά αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων EUR, η δε Χιλή εξήγαγε στην ΕΕ αγαθά αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η αξία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Χιλής ανήλθε στα 3,8 δισεκατομμύρια EUR για την ΕΕ και στα 2 δισεκατομμύρια EUR για τη Χιλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Χιλή ανήλθε σε 42,8 δισεκατομμύρια EUR(16)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ΣΣ δεν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χωριστά κεφάλαια για τις επενδύσεις, τις ΜΜΕ, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR/ΔΔΙ), την ενέργεια και τα ζητήματα φύλου, ούτε και κάποιο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC), υποχρεώσεις ενίσχυσης των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, ή προαγωγής των βέλτιστων πρακτικών σε πεδία όπως της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR/ΕΚΕ) και της διασφάλισης της βιωσιμότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε εμπορική διαπραγμάτευση της ΕΕ πρέπει να διαφυλάσσεται το δικαίωμα και η δυνατότητα των κυβερνήσεων να εκδίδουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον, όπως η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική και γενικότερη προστασία των καταναλωτών, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η καλή μεταχείριση των ζώων, η δημόσια ηθική, η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων και η προώθηση και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εμπορική διαπραγμάτευση της ΕΕ πρέπει να κατοχυρώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής, εργασιακής και περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν επιτύχει τα συμβαλλόμενα μέρη και να μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο για την προώθηση ενός θεματολογίου κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην ΕΕ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της ΣΣ θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την περαιτέρω προώθηση των κοινών υψηλών προτύπων και δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες τους, ιδίως στους τομείς των εργασιακών δικαιωμάτων, της περιβαλλοντικής προστασίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της δημόσιας πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εξαγγείλει ότι θα μελετήσει διάφορους τρόπους ελέγχου της εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός μηχανισμού κυρώσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΣΕ ΕΕ-Χιλής, η οποία περιλαμβάνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από τα δύο μέρη, πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2016 με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης της υφιστάμενης ΣΣ, καθώς και των διαπραγματεύσεων για την επικαιροποίησή της, παρέχοντας δίοδο για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και προάγοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής πέραν των κυβερνητικών διαύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της ΜΣΕ δεν πρέπει να επαναληφθεί και με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να βασίζεται σε σαφείς δομές, ισορροπημένη συμμετοχή και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από την έναρξη ισχύος της εκσυγχρονισμένης συμφωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και Χιλή έχουν μετάσχει σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή δεν αποτελεί μέρος αλλά παρατηρητή στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA) και ότι δεν συμμετέχει στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 45 της ΣΣ ΕΕ-Χιλής του 2002 περιλαμβάνει διατάξεις στο κεφάλαιο περί συνεργασίας όπου ορίζεται ότι θα πρέπει να «συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραμμάτων που βελτιώνουν, εγγυώνται και επεκτείνουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή, που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Διειρηνική Εταιρική Σχέση (TPP/ΔΕΣ), το μέλλον της οποίας φαντάζει επί του παρόντος αμφίβολο, έχει συνάψει ΣΕΣ με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ΔΕΣ και θεωρείται ευρέως σταθερός και αξιόπιστος εταίρος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Χιλή ήταν η πρώτη χώρα της Νότιας Αμερικής που έγινε μέλος του ΟΟΣΑ και ότι διαθέτει υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει ο εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της ΣΣ κατά τον πλέον συμμετοχικό τρόπο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και για τους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Χιλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό μπορούν να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, π.χ. μέσω της διάχυσης προσβάσιμων πληροφοριών, με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος των συμβαλλόμενων στην ΣΣ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή διατηρεί διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (BITs) με 17 κράτη μέλη της ΕΕ, το περιεχόμενο των οποίων δεν αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επενδυτικής πολιτικής, και οι οποίες θα αντικατασταθούν και θα πάψουν να εφαρμόζονται μόλις τεθεί σε ισχύ συμφωνία που θα περιέχει κεφάλαιο περί επενδύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Χιλής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσανάλογα αυστηρές διατάξεις της Χιλιανής νομοθεσίας που τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους προκαλούν προβλήματα όταν κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χιλής για πρόσδεση, μεταφόρτωση, ανεφοδιασμό ή παραλαβή αλιευτικού εξοπλισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των χιλιανών εξαγωγών είναι σε έντονη αντίθεση με των ευρωπαϊκών, δεδομένου ότι στις χιλιανές κυριαρχούν οι εξαγωγές πρώτων υλών, όπως χαλκού, φρούτων και λαχανικών·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να μεριμνήσουν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει πλήρη, άμεση και ακριβή ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεδομένης της αρμοδιότητάς του να αποφασίζει εάν θα εγκρίνει ή όχι τη σύναψη της εκσυγχρονισμένης ΣΣ με τη Χιλή, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας· να λάβουν υπόψη ότι, αν και οι ΣΣ που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 217 ΣΛΕΕ είναι παραδοσιακά μικτού χαρακτήρα και καλύπτουν τομείς πέρα από την κοινή εμπορική πολιτική, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Δικαστηρίου για την ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης απαιτείται μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της περαιτέρω πορείας εκσυγχρονισμού της ΣΣ ΕΕ-Χιλής, ώστε να διαχωριστούν και να διαφυλαχθούν τα πεδία αποκλειστικών και συντρεχουσών αρμοδιοτήτων στον τομέα του εμπορίου και να γίνει πλήρως σεβαστή η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, καθώς και ενόψει της υπογραφής και σύναψης της συμφωνίας· να συνάψουν ως εκ τούτου δυο χωριστές συμφωνίες, με πλήρη διάκριση μεταξύ της εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας, που περιέχει μόνο ζητήματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, και της άλλης συμφωνίας, που καλύπτει θέματα κοινής αρμοδιότητας κρατών μελών και Ένωσης·
   β) να σημειώσουν ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Χιλή έχουν συνάψει περισσότερο σύγχρονες, φιλόδοξες και ολοκληρωμένες εμπορικές συμφωνίες από τη στιγμή έναρξης ισχύος της διμερούς ΣΣ τους και ότι αρκετοί τομείς εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται σε αυτήν, αν και είναι σημαντικοί για να συμβάλει η συμφωνία στην κοινή οικονομική μεγέθυνση, στις ίσες ευκαιρίες, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού και της προαγωγής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της ισότητας των φύλων, προς όφελος των πολιτών αμφότερων των πλευρών·
   γ) να θεωρήσουν σημαντική και αναγκαία την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ΣΣ ΕΕ-Χιλής, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων 15 ετών, ιδίως της εμπορικής της συνιστώσας, σε πνεύμα αμοιβαιότητας, κοινού οφέλους και ισορροπίας, και να λάβουν υπόψη τη συνεχή στήριξη του εκσυγχρονισμού που εκφράζεται από τη ΜΚΕ ΕΕ-Χιλής, καθώς και το γεγονός ότι η ΜΣΕ επικρότησε τα μέτρα επικαιροποίησης·
   δ) να θυμούνται ότι η παγκοσμιοποίηση και η εμπορική πολιτική υπήρξαν πρόσφατα το αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ευρώπη και αλλού, λόγω της πιθανής άνισης κατανομής των κερδών από αυτές· να αντιληφθούν πως πρέπει να προβλέπουν τις τάσεις και τις πιθανές συνέπειες, να εγγυηθούν μια πιο συμμετοχική κατανομή των οφελών από το εμπόριο, και να παρέχουν κατάλληλη προστασία σε όσους δεν κερδίζουν από τη συμφωνία και οι οποίοι ίσως βρεθούν σε μειονεκτική θέση στις επόμενες φάσεις· να αναπτύξουν πολιτική δράση, σε εθνικό κυρίως αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο, πέρα από τις διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών αυτών καθεαυτών, και σε άλλα πεδία, από την βιομηχανική μέχρι την φορολογική και την κοινωνική πολιτική·
   ε) να θυμούνται τη σημασία του πολυμερούς θεματολογίου και το ότι η όποια διμερής διαπραγμάτευση δεν πρέπει να υπονομεύει τη φιλοδοξία του να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο· να αντιληφθούν ότι οι ενισχυμένες διμερείς σχέσεις και η κοινή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν μια μεγαλύτερη συνεργασία και συνέργεια μεταξύ τους στα πολυμερή και πλειονομερή φόρα· να ενθαρρύνουν, εν προκειμένω, την πλήρη συμμετοχή της Χιλής στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία περί περιβαλλοντικών αγαθών (EGA) και την ανανεωμένη συμφωνία περί κρατικών προμηθειών (GPA) του ΠΟΕ·
   στ) να θέσουν κοινές αξίες στο επίκεντρο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και να συνεχίσουν την πρακτική της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως σε όλες τις ΣΣ·
   ζ) να διασφαλίσουν ότι ολόκληρο το κείμενο της εκσυγχρονισμένης ΣΣ θα εγγυάται και θα περιλαμβάνει ρητά και σαφώς το δικαίωμα και την ικανότητα των μερών να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν δικούς τους νόμους και κανονισμούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, για την επίτευξη νόμιμων στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο νερό, η δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική, η κοινωνική προστασία και η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων, καθώς και η προαγωγή και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας· να διασφαλίσουν ότι καμία προσφυγή επενδυτών δεν θα μπορέσει να υπονομεύσει αυτούς τους στόχους· να υπογραμμίσουν εν προκειμένω ότι οι ΣΕΕ της ΕΕ δεν αποσκοπούν στο να περιορίσουν το θεμιτό ενδιαφέρον της Ένωσης, των κρατών μελών της ή οντοτήτων υπο-ομοσπονδιακού επιπέδου να εκδίδουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος·
   η) να επιδιώξουν, στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορευματικές συναλλαγές, φιλόδοξες βελτιώσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά ανεξαρτήτως δασμολογικών κλάσεων, με άρση των άσκοπων φραγμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των σκαφών ΕΕ στις λιμενικές εγκαταστάσεις, και παράλληλα με σεβασμό του γεγονότος ότι υπάρχουν αρκετά ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα που θα πρέπει να τύχουν κατάλληλης μεταχείρισης, για παράδειγμα μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ), κατάλληλων μεταβατικών περιόδων ή εξαιρέσεων, κατά περίπτωση· να συμπεριλάβουν μια εύχρηστη και αποτελεσματική διμερή ρήτρα διασφάλισης που θα επιτρέπει την προσωρινή άρση των προτιμήσεων, εάν, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της εκσυγχρονισμένης ΣΣ, τυχόν αύξηση των εισαγωγών προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε ευαίσθητους τομείς·
   θ) να συμπεριλάβουν στις διαπραγματευτικές οδηγίες τον στόχο της απλούστευσης των κανόνων προέλευσης και των τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό την προσαρμογή τους στις συνθήκες των ολοένα και πιο σύνθετων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· να διασφαλίσουν ότι μια εκσυγχρονισμένη ΣΣ περιλαμβάνει διατάξεις και μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και δεσμεύσεις για την τυποποίηση των τελωνειακών κανόνων και πρακτικών, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών, με παράλληλο εκσυγχρονισμό και απλούστευση των διαδικασιών, όπως προβλέπεται στη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ) του ΠΟΕ και στην αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο·
   ι) να αντιληφθούν, ως προς τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ότι οι δυνατότητες του τομέα δεν έχουν καλυφθεί πλήρως με την τρέχουσα ΣΣ και ότι η εκσυγχρονισμένη ΣΣ θα πρέπει να άρει τους περιττούς φραγμούς για πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση· να λάβουν υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις που θα βασίζονται στη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και ότι οι κανόνες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ανάλογα ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες εξελίξεις· να αποκλείσουν τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας· να διασφαλίσουν και να προβλέψουν ρητά ότι η εκσυγχρονισμένη ΣΣ δεν θα εμποδίζει την ικανότητα των μερών να ορίζουν, να ρυθμίζουν, να παρέχουν και να στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες προς το κοινό συμφέρον, ότι δεν θα υποχρεώνει σε καμία περίπτωση τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν υπηρεσίες ούτε θα τις εμποδίζει να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονταν προηγουμένως από προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα ούτε να επαναφέρουν υπό κρατικό έλεγχο υπηρεσίες που είχαν στο παρελθόν επιλέξει να ιδιωτικοποιήσουν, ούτε να τις εμποδίζει να επεκτείνουν το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινό, και τούτο χάρη στην απαγόρευση κάθε ρήτρας, διάταξης ή δέσμευσης που θα υποσκάπτει την ευελιξία που είναι αναγκαία για την επαναφορά σημερινών και μελλοντικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος υπό δημόσιο έλεγχο·
   ια) να διασφαλίσουν ότι μια εκσυγχρονισμένη συμφωνία θα προβλέπει τα αναγκαία μέτρα για μεγαλύτερη κανονιστική διαφάνεια και αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων για αμεροληψία και σεβασμό των υψηλότερων προτύπων προστασίας στις απαιτήσεις, στα επαγγελματικά προσόντα και στις άδειες, και να προβλέψουν επ’ αυτού θεσμικούς μηχανισμούς διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, όπως ΜΜΕ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   ιβ) να μεριμνήσουν ώστε παράλληλα με τις δεσμεύσεις για διευκόλυνση της εισόδου και παραμονής φυσικών προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς, οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών να οφείλουν να εφαρμόζουν όλη την κοινωνική και εργασιακή νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους που υπάγονται στις δεσμεύσεις του Τρόπου 4·
   ιγ) να μεριμνήσουν ώστε οι τυχόν φιλόδοξες κανονιστικές συνεργασίες και η εναρμόνιση των προτύπων να παραμείνουν προαιρετικές, να σέβονται την αυτονομία των κανονιστικών αρχών, να βασίζονται σε αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία με σκοπό τον εντοπισμό περιττών φραγμών και διοικητικών επιβαρύνσεων, και να διαφυλάσσουν την αρχή της προφύλαξης· να θυμούνται ότι η κανονιστική συνεργασία πρέπει να προωθεί τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσα από μια μεγαλύτερη σύγκλιση και συνεργασία στα διεθνή πρότυπα, με κατοχύρωση του υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργασιακής προστασίας, καθώς και προστασίας των καταναλωτών·
   ιδ) να μεριμνήσουν ώστε η εκσυγχρονισμένη ΣΣ να περιλαμβάνει για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ένα μέτρο προληπτικής εποπτείας στα πρότυπα εκείνου που περιλαμβάνεται στην συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) ΕΕ-Καναδά, για να παρέχει έτσι στα μέρη τη δυνατότητα χάραξης πολιτικών για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών τομέων τους με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος· να συμπεριλάβουν μέτρα διασφάλισης και γενικές εξαιρέσεις για τις κινήσεις κεφαλαίων και τις πληρωμές, που θα εφαρμόζονται όποτε αυτές προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης ή στο ισοζύγιο πληρωμών της ΕΕ·
   ιε) να συμπεριλάβουν διατάξεις για τη χρηστή διακυβέρνηση και πρότυπα διαφάνειας που να επιβεβαιώνουν την προσήλωση των συμβαλλομένων στην εφαρμογή διεθνών προτύπων στον αγώνα κατά της φοροαπάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, και ιδίως την εφαρμογή των σχετικών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των κερδών, και να συμπεριλάβουν απαιτήσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση δημόσιων μητρώων με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρηματικών καταπιστευμάτων και συγκεκριμένες διατάξεις για τα κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις ροές κεφαλαίων και την εγκατάσταση, ώστε να αποτραπεί ο μη ανιχνεύσιμος φορολογικός σχεδιασμός των εταιρειών·
   ιστ) να θυμούνται ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας την οικονομική μεγέθυνση· να δεσμεύσουν ρητά τα συμβαλλόμενα μέρη, με μια ειδική ενότητα που θα συνοψίζει σαφείς και αυστηρές δεσμεύσεις και μέτρα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων κατά της διαφθοράς·
   ιζ) να αντιληφθούν ότι οι αυστηρές διατάξεις για το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων, προωθώντας την αρχή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, αρχή η οποία περιλαμβάνει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα κριτήρια, απλουστευμένες διαδικασίες και διαφάνεια για τους προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής πρόσβασης των προερχόμενων από άλλες χώρες, μπορεί επίσης να αποδειχθούν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας παράλληλα καλή απόδοση στους φορολογουμένους· να παρέχουν, στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης ΣΣ, βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων σε κατώτερο του κεντρικού επίπεδο, και διαφανείς διαδικασίες βάσει αμερόληπτης και δίκαιης εθνικής μεταχείρισης·
   ιη) να διασφαλίσουν ότι η επενδυτική πολιτική θα περιλαμβάνει τη χρηστή διακυβέρνηση και θα διευκολύνει τις επενδύσεις καθώς και ότι θα αναπτύσσει και θα κατοχυρώνει τις υποχρεώσεις των επενδυτών βελτιώνοντας παράλληλα την προστασία τους·
   ιθ) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες υποχρεώνουν την Επιτροπή να διαπραγματευτεί ένα μοντέρνο κεφάλαιο για τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD/ΔΗΕΕΑ) και η τελευταία γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης·
   κ) να σημειώσουν πρόοδο στην αναγκαία διεθνή μεταρρύθμιση του καθεστώτος επίλυσης διαφορών· να επιδιώξουν τη δέσμευση όλων των συμβαλλόμενων ότι θα δώσουν προτεραιότητα στα αρμόδια δικαστήρια και θα αντικαταστήσουν την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) με ένα δημόσιο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) που θα διαθέτει μηχανισμό εφέσεων, αυστηρούς κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας· να εξετάσουν τις υποχρεώσεις του επενδυτή και να προφυλάξουν το δικαίωμα έκδοσης κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίτευξη νόμιμων στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι οι σχετικοί με την υγεία και τη διανομή νερού, καθώς και η προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος· να θέσουν ως σκοπό την πρόληψη των επιπόλαιων προσφυγών και να συμπεριλάβουν όλες τις δημοκρατικές διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως είναι το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη (ιδίως για τις ΜΜΕ), η ανεξαρτησία, της δικαιοσύνης, η διαφάνεια και η λογοδοσία, και ταυτόχρονα να εργαστούν για τη δημιουργία ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου (MIC)·
   κα) να μεριμνήσουν ώστε η εκσυγχρονισμένη ΣΣ να περιέχει ένα δυνατό και φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC), με δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, στο πλαίσιο ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών που, μεταξύ άλλων μεθόδων συμμόρφωσης, να προβλέπει έναν μηχανισμό κυρώσεων, και να επιτρέπει τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών· να αντιληφθούν ότι το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC) θα πρέπει μεταξύ άλλων να καλύπτει τη δέσμευση των συμβαλλομένων να εγκρίνουν και να διατηρήσουν στο εθνικό τους δίκαιο και στους κανονισμούς τους τις αρχές που κατοχυρώνουν οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα επικαιροποιημένα κείμενά της, και ειδικά τις συμβάσεις περί διακυβέρνησης, το θεματολόγιο αξιοπρεπούς εργασίας, τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τη σύμβαση για την ισότητα των ευκαιριών και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και των δύο φύλων, τη σύμβαση για το οικιακό προσωπικό και τη σύμβαση για τους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και τα πρότυπα εργασίας των εργαζομένων μεταναστών, και τις Συστάσεις ανά Χώρα (CSR/ΣΑΧ), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μια διαδικασία με την οποία οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της ΜΣΕ να μπορούν να ζητούν την έναρξη κυβερνητικών διαβουλεύσεων·
   κβ) να μεριμνήσουν ώστε, με βάση την πρόοδο που η Χιλή σημειώνει στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουρουγουάη και τον Καναδά, τα συμβαλλόμενα μέρη να συμπεριλάβουν ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών που, πέρα από την προσήλωση των συμβαλλομένων μερών στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και την εκ μέρους τους τήρηση, θα περιέχει ενεργά μέτρα για την αύξηση των ευκαιριών των γυναικών να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που παρέχει η ΣΣ· να προβλέψουν μέτρα μεταξύ άλλων για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και για την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· να διασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα δεσμευτούν για τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων που θα επιτρέπουν την διεξοδική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση του αντίκτυπου της εκσυγχρονισμένης ΣΣ στην ισότητα των φύλων· να επιδιώξουν την ενισχυμένη συμμετοχή γυναικείων επιχειρήσεων (ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις, βάσει της πείρας που έχει αποκτήσει το Χιλιανό Υπουργείο Ισότητας των Φύλων που, το 2015, θέσπισε πρόγραμμα στήριξης της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών ως προμηθευτών στην αγορά δημόσιων συμβάσεων (Chile Compras)· να στηρίξουν τη διεθνοποίηση των γυναικείων επιχειρήσεων και τη συμμετοχής γυναικών σε δυνατότητες του Τρόπου 4 του ΠΟΕ· να μεριμνήσουν ώστε στις διαπραγματευτικές ομάδες και τακτικές συνομιλίες εντός της ΜΣΕ για την εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου να συμπεριληφθούν εμπειρογνώμονες επί θεμάτων ισότητας των φύλων, που θα πρέπει να ενσωματωθούν και στους οργανισμούς που προάγουν την ισότητα των φύλων·
   κγ) να συμπεριλάβουν επί πλέον ένα περιεκτικό κεφάλαιο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, που θα προβλέπει ουσιαστική πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου, στην εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργά μέτρα προκειμένου οι προκύπτουσες ευκαιρίες να είναι επαρκώς αξιοποιήσιμες και να γνωστοποιούνται σε όλους τους βασικούς και πιθανούς συντελεστές (δηλ. μέσω της καθιέρωσης υπηρεσιών μιας στάσης, ειδικών ιστότοπων, και της δημοσίευσης τομεακών εγχειριδίων με πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις)·
   κδ) να συμπεριλάβουν ένα κεφάλαιο για την ενέργεια που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες· να αναγνωρίσουν τη σημασία της υλοποίησης των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, ιδίως της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, να συμπεριλάβουν σχετικές με το εμπόριο διατάξεις και δεσμεύσεις συμμετοχής σε διεθνή κείμενα, διαπραγματεύσεις και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στους στόχους της κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη, και να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω το εμπόριο και τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες·
   κε) να εγκρίνουν νέες διαπραγματευτικές οδηγίες που θα ενισχύσουν τις διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων που περιέχονται στην ισχύουσα ΣΣ μέσω της θέσπισης αποτελεσματικής διμερούς συνεργασίας στο θέμα αυτό και της υπό όρους ελευθέρωσης των συναλλαγών όταν η καλή μεταχείριση των ζώων κινδυνεύει κατά την παραγωγή ορισμένων προϊόντων·
   κστ) να εγκρίνουν διαπραγματευτικές οδηγίες που θα διατυπώνουν απαιτήσεις σχετικά με την επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού, διατάξεις σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (SPS/ΥΦΥ) μέτρα που να απηχούν τις αρχές της διαφάνειας, των δίκαιων διαδικασιών και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και κανόνες για τις επιδοτήσεις·
   κζ) να λάβουν υπόψη ότι τυχόν εμπορική συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ευημερία των καταναλωτών στους γενικούς στόχους της και να διασφαλίσουν ότι η ΣΣ θα δεσμεύει τα μέρη για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και για την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεκτικών βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της σήμανσης των προϊόντων και του ηλεκτρονικού εμπορίου·
   κη) να δεχτούν ότι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ισχυρές και εκτελεστές διατάξεις που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία όλων των μορφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων φιλόδοξων διατάξεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις που θα βασίζονται σε αυτές που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ΣΣ και θα τις επεκτείνουν, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, ενισχυμένη επιβολή και τη δυνατότητα προσθήκης νέων γεωγραφικών ενδείξεων να μεριμνήσουν ώστε η αναθεωρημένη ΣΣ να περιέχει ένα κεφάλαιο για τα ΔΔΙ που θα εγγυάται την αναγκαία ευελιξία χωρίς οι περί ΔΔΙ διατάξεις να υπονομεύουν την πρόσβαση σε φθηνά βασικά φάρμακα και αγωγές στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων δημόσιας υγείας· να μεριμνήσουν ώστε το κεφάλαιο αυτό να προχωρά πέρα από τις διατάξεις της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPs)·
   κθ) να διασφαλίσουν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα εγγυηθούν το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και συμμετοχής, μεριμνώντας για την επίτευξη των διαπραγματευτικών στόχων, και τούτο σε συνδυασμό με συνεχείς και δεόντως ενημερωμένους διαλόγους με τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, όσο και η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των αυτοχθόνων·· να επιτρέπουν συστηματικά τη συμμετοχή στο θέμα αυτό τόσο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών φορέων, ιδίως της ΜΚΕ ΕΕ-Χιλής και της ΜΣΕ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της ΣΣ, από τις διαπραγματεύσεις έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση, και να στηρίξουν, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, τη δημιουργία ενός επίσημου φορέα συμμετοχής της χιλιανής κοινωνίας των πολιτών ο οποίος θα αντικατοπτρίζει την πολυφωνία της χιλιανής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους αυτόχθονες λαούς της· να μεριμνήσουν προς το σκοπό αυτό από κοινού με τη Χιλή, χωρίς να υπονομευθεί η διαπραγματευτική στρατηγική της ΕΕ, για τη δημοσιοποίηση όλων των συναφών πληροφοριών με τον πλέον προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και ενημερωτικών δελτίων μεταφρασμένων στα ισπανικά ως κοινή επίσημη γλώσσα·
   λ) να λάβουν υπόψη τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου που ζητά να έχει πρόσβαση το κοινό στις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων και ζητά τη δημοσίευση των διαπραγματευτικών οδηγιών για τον εκσυγχρονισμό της ΣΣ αμέσως μετά την έγκρισή τους·
   λα) να διασφαλίσουν ότι η ΣΣ προβλέπει τους αναγκαίους μηχανισμούς που θα εγγυηθούν την έμπρακτη εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένου ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διακρατικών διαφορών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Χιλής.

(1) ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 3.
(2) Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_el.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_el.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces/el/58668/html.bookmark
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.
(10) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I
PDF 392kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017, και την παράτασή του για την περίοδο 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0557),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0367/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 των Συνθηκών σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 των Συνθηκών σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0158/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017, και την παράτασή του έως το 2020

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1951.)

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 53.


Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
PDF 387kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0320/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0120/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1991.)

(1) ΕΕ C 394 της 26.10.2016, σ. 2.
(2) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 48.


Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
PDF 730kWORD 86k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα των αλιευόμενων ειδών θα αποκαθίστανται και θα διατηρούνται πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Όσον αφορά την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 περιλαμβάνει ρητά το στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού, ο αντίστοιχος ρυθμός εκμετάλλευσης πρέπει να επιτευχθεί, όπου είναι δυνατόν, έως το 2015, και για όλα τα αποθέματα με προοδευτική και βαθμιαία αύξηση το αργότερο μέχρι το 2020, και θα πρέπει να διατηρηθεί εφεξής.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σε πλήρη συμφωνία με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης.
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, στόχους και μέτρα διασφάλισης, στόχους για τη διατήρηση των αποθεμάτων και τεχνικά μέτρα για την επίτευξη όσων προβλέπει το άρθρο 15 του κανονισμού για τη μέγιστη δυνατή αποφυγή και μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου, να καθορίζει περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Ορισμένα αποθέματα κοινού ενδιαφέροντος τελούν υπό εκμετάλλευση και από τρίτες χώρες, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντικό το να διαβουλεύεται η Ένωση με τις τρίτες χώρες αυτές, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα είναι βιώσιμη. Εφόσον δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να θεσπίζονται κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση των εν λόγω αποθεμάτων, με σκοπό να διευκολύνεται η βιώσιμη διαχείριση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να διασφαλίζονται, να επιβάλλονται και να προωθούνται ίσοι όροι για τους συμμετέχοντες στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην επίτευξη και τη διατήρηση της ΜΒΑ για τα σχετικά αποθέματα, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας.
(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην αποκατάσταση και τη διατήρηση των αποθεμάτων αλιευμάτων σε επίπεδο βιομάζας που υπερβαίνει το επίπεδο που εξασφαλίζει τη ΜΒΑ, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων καθώς και στην υλοποίηση και την πραγμάτωση των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της ΚΑλΠ και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπει η οδηγία 2008/56/ΕΚ, όσο και στην επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη, όπως απαιτούν η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου αντιστοίχως.
_____________
Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και να συμμορφώνονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που θεσπίζονται στα πολυετή σχέδια.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν στο πλαίσιο κοινών συμφωνιών που συνάδουν με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, στις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι στόχοι των άρθρων 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη ΜΒΑ δεν είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση.
(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν είναι διαθέσιμοι, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα βάσει της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν έναν βαθμό διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα ποσοστά εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα που προκύπτουν από την ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για τη συλλογή δεδομένων. Όταν αυτό το είδος αλιείας έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους πόρους, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να αποφασίζονται συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Κάθε μέτρο διαχείρισης και κάθε τεχνικό μέτρο που αφορά την ερασιτεχνική αλιεία σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας: ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) που αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς Bbuffer που καθορίζεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για τις καραβίδες της Βόρειας Θάλασσας από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βόρειας Θάλασσας42 και οριακή αφθονία (Abundancelimit) που αντιστοιχεί στην αφθονία MSY Btrigger (ισοδύναμο με το Βlim), όπως ορίζεται από το ICES7.
(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ως επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας η ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) και η οριακή αφθονία (Abundancelimit), όπως συστήνει το ICES.
_________________
42 Μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για την καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το TAC για την καραβίδα στις ζώνες ICES IIa και IV, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί χωριστό TAC για την καραβίδα για κάθε λειτουργική μονάδα, όπου αυτό είναι δυνατό. Μπορούν να ληφθούν χωριστά μέτρα για την προστασία της εκάστοτε λειτουργικής μονάδας.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης.
(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει περαιτέρω μέτρα διατήρησης, ιδίως μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, ή για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο οικοσύστημα, που θα προσδιορίζονται περαιτέρω, όπου είναι σκόπιμο, βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος της εκφόρτωσης αλιευμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.
(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί έως... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV («Βόρεια Θάλασσα») και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV (ο όρος «Βόρεια Θάλασσα» αναφέρεται σε αυτές τις τρεις ζώνες) και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή βάσει αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 χρειάζεται προσαρμογή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Ο παρών κανονισμός ορίζει, επίσης, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για όλα τα είδη που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός από τα αποθέματα που αναφέρονται ήδη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων και στρογγυλόψαρων και η καραβίδα που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·
1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων, στρογγυλόψαρων και σελαχοειδών και η καραβίδα (Nephrops norvegicus) καθώς και η γαρίδα της αρκτικής (Pandalus borealis) που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)  «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις»: επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν αξιολογηθεί από το ICES και από το STECF και θεμελιώνονται στα πλέον επίκαιρα διαθέσιμα δεδομένα, και οι οποίες πληρούν όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως του άρθρου 25·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
1β)   «εύρος τιμών FMSY»: εύρος τιμών που έχει υπολογιστεί από το ICES, το οποίο οδηγεί σε μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης κατά 5 % το μέγιστο σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES επισημαίνει ότι, όταν η αναπαραγωγική βιομάζα είναι χαμηλότερη από το σημείο αναφοράς ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας αποθεμάτων (MSY Btrigger), η F πρέπει να μειώνεται ώστε να φτάσει τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY , πολλαπλασιασμένη με την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων κατά το έτος TAC και διηρημένη δια του MSY Btrigger·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
1γ)   «MSY Flower» και «MSY Fupper»: η χαμηλότερη και η υψηλότερη τιμή εντός του εύρους τιμών FMSY·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα ως ακολούθως:
2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ως ακολούθως:
α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIId και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Ανατολική Μάγχη, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της Βόρειας Θάλασσας»·
α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIId (Ανατολική Μάγχη) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa»·
β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIa και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος»·
β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIa (δυτικά της Σκωτίας) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa»·
γ)  ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας»·
γ)  ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa»·
δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV και VI και στη διαίρεση IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Rockall και δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος»·
δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa»·
ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Βόρειας Θάλασσας»·
ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της υποπεριοχής IV»·
στ)  γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Skagerrak και Kattegat, Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Kattegat»·
στ)  γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat) και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙa και των υποδιαιρέσεων 22 – 24»·
ζ)  νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV και τη διαίρεση VIId (Βόρεια Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι Ατλαντικού»·
ζ)  νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τη διαίρεση VIId (Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId»·
ζα)  πεσκαντρίτσα (Lophius piscatorius) της διαίρεσης IIIa (Skagerrak και Kattegat) και των υποπεριοχών IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall)·
ζβ)  γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis) των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να τροποποιεί τον κατάλογο των αποθεμάτων της ομάδας 1, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος σημείου και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus) για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία και αποτελούνται από:
3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus)για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I και II, και αποτελούνται από:
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
8α)   Τα οικεία αποθέματα τροποποιούνται μόνον βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
10.   «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
10)   «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)   «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι βιολογικοί πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συμβάλλει επίσης στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικοοικονομικών πτυχών, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο αλίευσης που επιτρέπει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατό και, με σταδιακή αύξηση το αργότερο ως το 2020, να καλύπτει σε κάθε περίπτωση όλα τα αποθέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό και να διατηρηθεί εφεξής. Για αποθέματα, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και δεδομένα, πρέπει να επιτυγχάνονται οι στόχοι του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που προβλέπουν τη διασφάλιση της διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων σε βαθμό τουλάχιστον συγκρίσιμο με τους στόχους για την υψηλότερη βιώσιμη απόδοση.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως όσον αφορά τους απειλούμενους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών. Το σχέδιο συμπληρώνει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας και συνάδει με αυτήν, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και το ίδιο ισχύει για την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα για τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και για τους στόχους και τους κανόνες των οδηγιών 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν να μετριάσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και να δώσουν τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να αυξήσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική τους προβολή.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Το σχέδιο συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η διαχείριση των αποθεμάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συνάδει με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ότι το σύνολο των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν υπερβαίνει το εύρος τιμών που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέο)
3β.   Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Το σχέδιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
β)  να υλοποιηθούν τα λοιπά σχετικά χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου λαμβάνονται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1α) του παρόντος κανονισμού. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αξιολογούνται από το ICES ή το STECF, προτού τα εν λόγω μέτρα προταθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 18 του παρόντος κανονισμού καθώς και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και συνάδει με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των στόχων και των δεδομένων του σχεδίου και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και να συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α.
3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογίες 83 και 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, οι αλιευτικές δραστηριότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Β, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό απόθεμα υπερβαίνει τα σημεία αναφοράς για την ελάχιστη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α:
διαγράφεται
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτού τύπου αλιεία·
β)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να μειωθεί η αναπαραγωγική βιομάζα για τα αποθέματα κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων (Blim), που καθορίζεται συγκεκριμένα στο παράρτημα II στήλη Β.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.   Σε περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που προσδιορίζεται στο παράρτημα I δεν εκφράζει πλέον σωστά τους σκοπούς του σχεδίου, μπορεί να υποβάλλει κατεπείγουσα πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω εύρους τιμών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.
2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και δεδομένων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες και τα μέτρα αποφασίζονται βάσει της προληπτικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συνάδουν με τους στόχους που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν δικαιολογεί την αναβολή ή την παράλειψη λήψης μέτρων διαχείρισης για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος1
1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.
1.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται, σε αναλογία με τη μείωση της βιομάζας και σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES, σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1β).
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
2.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι για ένα δεδομένο έτος η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο MSY Btrigger, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και η θνησιμότητα λόγω αλιείας μειώνεται γραμμικά σε αναλογία προς τη μείωση της βιομάζας, σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1β).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο Blim ή άλλο σχετικό όριο, λαμβάνονται πρόσθετα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων ή την αναστολή της κατευθυνόμενης αλιείας.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.   Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:
α)  μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
β)  μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α του παρόντος κανονισμού.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Ειδικά μέτρα διατήρησης για τις ομάδες 3 έως 7
Ειδικά μέτρα διατήρησης
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα των ομάδων 3 έως 7, ή όταν το επίπεδο βιομάζας αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα στην ομάδα 1 ή η αφθονία των λειτουργικών μονάδων της ομάδας 2 για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα II στήλη Α του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:
Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός συνάδει με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 3, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας κοινής σύστασης η οποία αναφέρεται στις παραγράφους αυτές. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιλαμβάνουν μέτρα όσον αφορά:
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·
α)  προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και ιδίως για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Καθορισμός περιοχών αναπαραγωγής και περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων
Έως το 2020 το αργότερο τα κράτη μέλη καθορίζουν περιοχές αναπαραγωγής και περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί υψηλής συγκέντρωσης ιχθύων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, και καταρτίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κοινά σχέδια συστάσεων για τη δημιουργία περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα
Αλιευτικές δυνατότητες
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Όταν τα κράτη μέλη κατανέμουν ποσοστώσεις λαμβάνουν υπόψη διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Στο πλαίσιο της κοινής με τρίτες χώρες διαχείρισης αποθεμάτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανταλλαγή ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το TAC για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.
2.  Για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV καθορίζονται χωριστά όρια αλιευμάτων για τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες καθώς και κοινό TAC για τα στατιστικά τετράγωνα εκτός των λειτουργικών μονάδων.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Αντίκτυπος της ερασιτεχνικής αλιείας
1.  Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τα αλιεύματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας, προκειμένου να αξιολογηθεί ο πιθανός αντίκτυπός τους σε αποθέματα ρυθμιζόμενων ειδών.
2.  Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο. Για τα αποθέματα, για τα οποία τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θεωρούνται σημαντικά, το Συμβούλιο, κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, λαμβάνει υπόψη τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:
α)  θεωρώντας τόσο τις εκτιμήσεις για τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως προκύπτουν από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, όσο και τις εκτιμήσεις των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εμπορικές αλιευτικές δυνατότητες ως συνολικά αλιεύματα που αντιστοιχούν στον στόχο της θνησιμότητας λόγω αλιείας·
β)  επιβάλλοντας περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερησίων ορίων αλιεύματος και των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας· ή
γ)  με άλλα μέσα που κρίνονται κατάλληλα.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης για τις ομάδες 1 έως 7
Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση της υλοποίησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση και τον έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με πλήρη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης· και
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην προστασία των ιχθυδίων και των γεννητόρων.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Τεχνικά μέτρα
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:
α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
β)  τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
γ)  τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και
δ)  τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Το λιγότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Το λιγότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που επαρκούν για την παραγωγή μέγιστης δυνατής απόδοσης, και της προόδου στον τομέα της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση νωρίτερα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στα ύδατα και των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έκδοση του ετήσιου κανονισμού για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα της Ένωσης και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα. Η εν λόγω έκθεση επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:
α)  τις εμπεριστατωμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες· και
β)  επιστημονική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίστηκαν σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως σύμφωνα με τους στόχους της θνησιμότητας λόγω αλιείας.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18a
Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας
Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
(Το παρόν άρθρο θα ενσωματωθεί στο κεφάλαιο Χ)
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.  Ομάδα 1

Απόθεμα

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

Στήλη A

Στήλη Β

Γάδος Βόρειας Θάλασσας

0.22  – 0.33

0.33  – 0.49

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

0.25  – 0.37

0.37  – 0.52

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας

0.13  – 0.19

0.19  – 0.27

Μαύρος μπακαλιάρος

0.20  – 0.32

0.32  – 0.43

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας

0.11  – 0.20

0.20  – 0.37

Γλώσσα Kattegat

0.19  – 0.22

0.22  – 0.26

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

2.  Ομάδα 2

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

Στήλη A

Στήλη Β

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

0.056  – 0.079

0.079  – 0.079

Farn Deeps FU 6

0.07  – 0.081

0.081  – 0.081

Fladen ground FU 7

0.066  – 0.075

0.075  – 0.075

Firth of Forth FU 8

0.106  – 0.163

0.163  – 0.163

Moray Firth FU 9

0.091  – 0.118

0.118  – 0.118

Τροπολογία

1.  Ομάδα 1

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)»

ΑΠΟΘΕΜΑ

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Γλώσσα της υποπεριοχής IV

FMSY lower - FMSY

 

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24

FMSY lower - FMSY

 

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId

FMSY lower - FMSY

 

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI

FMSY lower - FMSY

 

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa

FMSY lower - FMSY

 

2.  Ομάδα 2

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)»

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

 

Στήλη A

 

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

 

Fladen ground FU 7

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

 

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Παράρτημα II
Παράρτημα II
Σημεία αναφοράς διατήρησης
Σημεία αναφοράς διατήρησης
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)
1.  ομάδα 1
1.  ομάδα 1
ΑΠΟΘΕΜΑ
Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)
Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)

ΑΠΟΘΕΜΑ
Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)
Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)
Στήλη A
Στήλη Β

Γάδος Βόρειας Θάλασσας
165 000
118 000

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa
165 000
118 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
88 000
63 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa
88 000
63 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας
230 000
160 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa
230 000
160 000

Μαύρος μπακαλιάρος
200 000
106 000

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa
150 000
106 000

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας
37 000
26 300

Γλώσσα της υποπεριοχής IV
37 000
26 300

Γλώσσα Kattegat
2 600
1 850

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24
2 600
1 850

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

2.  ομάδα 2
2.  ομάδα 2
Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)
Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)
Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)
Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)
Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)
Στήλη A
Στήλη Β

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4
NA
NA

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4
NA
NA

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen ground FU 7
3 583
2 767

Fladen ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Απαγορευμένα είδη
α)   ακτινόβατος (Amblyraja radiata)·
β)   τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου:
(i)   ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata·
(ii)   ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata·
iii)   πρίστη του είδους Pristis pectinata·
(iv)   πρίστη του είδους Pristis pristis·
(v)   ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron·
γ)   καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias)·
δ)   γκριζόβατος (Dipturus batis) και των δύο ειδών (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)·
(ε)   λείος μαυροαγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES IV και της διαίρεσης ICES IIIa·
στ)   γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta alfredi (Manta alfredi)·
ζ)   γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta birostris (Manta birostris)·
η)   τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου:
(i)   διαβολόψαρο (Mobula mobular)·
(ii)   σελάχι του είδους Mobula rochebrunei·
iii)   σελάχι του είδους Mobula japanica·
(iv)   δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni)·
(v)   σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee·
(vi)   σελάχι του είδους Mobula munkiana·
vii)   σελάχι του είδους Mobula tarapacana·
viii)   σελάχι του είδους Mobula kuhlii·
(ix)   σελάχι του είδους Mobula hypostoma·
θ)   καλκανόβατος (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIIa·
ι)   κιθάρες (Rhinobatidae)·
ια)   ρίνα (Squatina squatina)·
ιβ)   σολομός (Salmo salar) και πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES II και IV(ενωσιακά ύδατα)·
ιγ)   αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0263/2017).


Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
PDF 635kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2041(INI))
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 9 και 10,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2014 να μην συναντά εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που δεν έχουν καταχωριστεί και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις με ομάδες συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7) για τα έτη 2011-2013(3),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περί διαφάνειας και ακεραιότητας σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0133/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση «σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της» (άρθρο 9 ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης» και ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες» (άρθρο 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ, ρύθμιση που διατυπώνεται κατά τον ίδιο τρόπο στη 13η αιτιολογική σκέψη στο προοίμιο και στο σχετικό άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι «τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες του όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά (άρθρο 15 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ήδη σημειώσει πρόοδο στο να καθίστανται ολοένα πιο ανοιχτά και προηγούνται ήδη σε πολλούς τομείς των εθνικών και των περιφερειακών πολιτικών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητά τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ των νομοθετικών οργάνων και της κοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας, όπως είναι η εκπροσώπηση των συμφερόντων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη εκπροσώπηση διαφορετικών συμφερόντων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας παρέχει στους βουλευτές πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη που έχουν ζωτική σημασία για την ορθή λειτουργία των πλουραλιστικών κοινωνιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αυξανόμενης απόστασης μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της και της ανάγκης να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επί θεμάτων της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές αποτελούν βασικά και συμπληρωματικά στοιχεία για να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία της ΕΕ και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη νοοτροπία εντός των θεσμικών οργάνων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να περιοριστούν τα κενά όσον αφορά τη λογοδοσία στην ΕΕ και να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς περισσότερο συνεργατικούς τρόπους ελέγχου, που θα συνδυάζουν δημοκρατική εποπτεία, έλεγχο και δραστηριότητες λογιστικού ελέγχου, προσφέροντας επίσης περισσότερη διαφάνεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διαφανής και μονόπλευρη εκπροσώπηση συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο διαφθοράς και ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική απειλή και σοβαρή πρόκληση για την ακεραιότητα των φορέων χάραξης πολιτικής και για την εμπιστοσύνη του κοινού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά έχει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες και συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες δαπάνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για μια νομική πράξη, ως νέα βάση για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, απαιτείται ένας νομικός ορισμός των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου, ο οποίος θα συνέβαλε στην αποσαφήνιση των υφισταμένων ασαφών εννοιών και ερμηνειών όσον αφορά τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα εθνικά μητρώα διαφάνειας έχουν ήδη συσταθεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί διαφάνειας του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ), όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης(5)·

Δημιουργία ενός όσο το δυνατό πιο υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας

1.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Προεδρείου του να ζητήσει από τη διοίκησή του να αναπτύξει ένα υπόδειγμα για όλους τους εισηγητές και συντάκτες γνωμοδότησης για την παραγωγή ενός εθελοντικού νομοθετικού αποτυπώματος, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι εκπρόσωποι συμφερόντων και οι οργανισμοί, η γνώμη των οποίων έχει ζητηθεί· το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει επίσης να διατίθεται ως ηλεκτρονικό εργαλείο

2.  επισημαίνει την αναθεώρηση του εσωτερικού του κανονισμού της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές θα πρέπει να εγκρίνουν τη συστηματική πρακτική να συναντούν μόνο εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας και ζητεί να συμπεριληφθούν συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και γενικών γραμματέων, γενικών διευθυντών και γενικών γραμματέων πολιτικών ομάδων· καλεί τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους να ελέγχουν, εάν οι εκπρόσωποι συμφερόντων τους οποίους προτίθενται να συναντήσουν έχουν εγγραφεί στο μητρώο και, εάν όχι, να τους ζητούν να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν πριν από τη συνεδρίαση· καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να θεσπίσει μια παρόμοια διάταξη, στην οποία να περιλαμβάνονται οι μόνιμες αντιπροσωπείες· κρίνει απαραίτητο να υποχρεωθούν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαφάνειας να προσκομίζουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ακριβείς·

3.  επισημαίνει τους ορισμούς της «συνάντησης με εκπροσώπους συμφερόντων» που εκτίθενται στην απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων· υπενθυμίζει τις διατάξεις σχετικά με το είδος των πληροφοριών που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· πιστεύει ότι οι διατάξεις σχετικά με τις συνεδριάσεις αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται στις «διμερείς» συνεδριάσεις και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις συνεδριάσεις με διεθνείς οργανισμούς·

4.  πιστεύει ότι οι εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές και πρόεδροι επιτροπών θα πρέπει να δημοσιοποιούν, μέσω ενός «νομοθετικού αποτυπώματος», τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας όσον αφορά θέματα της αρμοδιότητάς τους, τυχόν δε εξαιρέσεις θα πρέπει να προστατεύουν τη ζωή και την ελευθερία όσων παρέχουν πληροφορίες και ενεργούν με καλή πίστη·

5.  καλεί το Προεδρείο να δημιουργήσει τα απαραίτητα μέσα προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να δημοσιοποιούν στα ηλεκτρονικά τους προφίλ στο Κοινοβούλιο τις συνεδριάσεις τους με εκπροσώπους συμφερόντων·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει σε όλο το σχετικό προσωπικό της Επιτροπής (από τον επικεφαλής μονάδας και άνω) την πρακτική της συνεδρίασης μόνο με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο διαφάνειας·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να δημοσιεύει τις συνεδριάσεις όλου του σχετικού προσωπικού της Επιτροπής που εμπλέκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της ΕΕ με εξωτερικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους κανόνες για τη δέουσα προστασία των δεδομένων· ζητεί για το υπόλοιπο προσωπικό που ήταν παρόν στις συνεδριάσεις αυτές να δημοσιεύεται αναφορά στη μονάδα ή στην υπηρεσία·

8.  υποστηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τα θεσμικά όργανα, το προσωπικό και τις υπηρεσίες της ΕΕ να αποφεύγουν να προσκαλούν ως ομιλητές μη καταχωρισμένους εκπρόσωπους συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας, να θέτουν υπό την αιγίδα τους τις εκδηλώσεις τους ή να φιλοξενούν τέτοιες εκδηλώσεις στους χώρους της ΕΕ και να μην τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής·

9.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εκπροσώπηση συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις δηλώσεις συμφερόντων, τις επιβεβαιωμένες συγκρούσεις συμφερόντων και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων εύκολα προσβάσιμες στο κοινό μέσω μιας ηλεκτρονικής μονοαπευθυντικής θυρίδας·

10.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία με την ενίσχυση των συμφερόντων που υποεκπροσωπούνται·

11.  θεωρεί ότι, μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκείνοι που ορίζονται εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές ή πρόεδροι επιτροπών φέρουν, λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, ιδιαίτερη ευθύνη σε θέματα διαφάνειας όσον αφορά τις επαφές τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

12.  πιστεύει ότι οι οντότητες που έχουν εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας θα πρέπει, να εισαγάγουν εγκαίρως υποχρεωτικές επικαιροποιήσεις στο μητρώο όσον αφορά δαπάνες για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου που έχουν πραγματοποιήσει οι καταχωρισμένοι σε αυτό, όταν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το ύψος που έχει οριστεί για τη σχετική κατηγορία·

13.  πιστεύει ότι όλες οι εγγεγραμμένες οντότητες πρέπει να είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν στο μητρώο διαφάνειας κατάλογο όλων των δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών τους που υπερβαίνουν τα 3 000 EUR, αναφέροντας τόσο το είδος όσο και την αξία των επιμέρους δωρεών κατ’ έτος· φρονεί ότι μεμονωμένες δωρεές, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 12 000 EUR πρέπει να δηλώνονται αμέσως·

14.  επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά του να συνοδευτεί το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ με μια νομοθετική πράξη, εφόσον δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με μία διοργανική συμφωνία όλα τα κενά και να επιτευχθεί ένα απολύτως υποχρεωτικό μητρώο για όλους τους εκπροσώπους συμφερόντων· θεωρεί ότι η πρόταση για την εν λόγω νομοθετική πράξη θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσω των τροποποιήσεων της διοργανικής συμφωνίας και του κώδικα δεοντολογίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την έκκλησή του που απεύθυνε με την απόφασή του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την υποβολή έως τα τέλη του 2016 κατάλληλης νομοθετικής πρότασης για υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών οργάνων του, να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας το ταχύτερο δυνατόν· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για την προώθηση της διαφάνειας στο πλαίσιο της εκπροσώπησης συμφερόντων· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα πρέπει να καθιστούν διαφανείς τις επαφές τους με πολιτικούς και δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο με τις οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα σε συνάρτηση με εκπροσώπους συμφερόντων

16.  επισημαίνει την απόφασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 να αφαιρέσει προνόμια από όσους αρνούνται να συνεργαστούν στο πλαίσιο ερευνών ή ακροάσεων και συνεδριάσεων επιτροπών με σκοπό τη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών· καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει περαιτέρω τον κώδικα δεοντολογίας για τις καταχωρισμένες οντότητες προκειμένου να τους δοθούν κίνητρα να μην παρέχουν, με βάση την καλή πίστη, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια των εν λόγω ακροάσεων ή συνεδριάσεων επιτροπών· φρονεί ότι οι οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο διαφάνειας δεν θα πρέπει, με βάση των κώδικα δεοντολογίας, να μπορούν να απασχολούν άτομα ή οργανώσεις που αποκρύπτουν τα συμφέροντα των μερών που εξυπηρετούν·

17.  πιστεύει ότι τα γραφεία συμβούλων, οι νομικές εταιρίες και οι αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι θα πρέπει να αναφέρουν την ακριβή έκταση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το μητρώο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρεμποδίζονται από την εθνική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη μέλη να πληρούν τις απαιτήσεις του μητρώου διαφάνειας·

18.  τονίζει ότι οι καταχωρισμένες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εταιριών και των συμβουλευτικών εταιριών, πρέπει να δηλώνουν στο μητρώο διαφάνειας όλους τους πελάτες, εξ ονόματος των οποίων ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας· επιδοκιμάζει τις αποφάσεις που έχουν λάβει διάφοροι νομικοί σύλλογοι και νομικές εταιρίες σε αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των δικαστηριακών δραστηριοτήτων των δικηγόρων και των άλλων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας· καλεί επιπλέον το συμβούλιο των δικηγορικών συλλόγων και των νομικών εταιριών της Ευρώπης να ενθαρρύνουν τα μέλη τους να εγκρίνουν παρόμοια μέτρα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρεμποδίζονται από την εθνική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη μέλη να πληρούν τις απαιτήσεις του μητρώου διαφάνειας·

19.  σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την άσκηση των επαγγελμάτων, οι οποίες δεν επιτρέπουν εκ των πραγμάτων στις νομικές εταιρίες να εγγράφονται στο μητρώο διαφάνειας, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για τους πελάτες τους, όπως απαιτεί το μητρώο· θεωρεί επίσης, ωστόσο, ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο η ενδεχόμενη κατάχρηση παρόμοιων νομοθετικών διατάξεων, με σκοπό να μην δημοσιεύονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή καταχώριση στο μητρώο· χαιρετίζει στη συνάρτηση αυτή την εμφανή διάθεση των επαγγελματικών οργανώσεων των δικηγόρων να συνεργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, προς το συμφέρον του επαγγελματικού τους κλάδου, η εν λόγω απόκρυψη πληροφοριών θα περιορίζεται αποκλειστικά σε ό,τι επιτρέπεται εκ των πραγμάτων βάσει του νόμου· καλεί την Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω διάθεση θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπωθούν το συντομότερο δυνατόν στην τροποποιημένη συμφωνία·

20.  καλεί το Προεδρείο, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ και το άρθρο 11 ΣΕΕ, να απαιτεί, πριν από την πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου, την καταχώριση για μη καταχωρισμένες οργανώσεις ή άτομα που ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας· φρονεί ότι οι ομάδες επισκεπτών θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως όργανο που αντιπροσωπεύει τους ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να τηρεί πολιτική ανοιχτών θυρών έναντι των πολιτών και ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται περιττά εμπόδια τα οποία θα αποθάρρυναν ενδεχομένως τους πολίτες από το να επισκεφθούν τους χώρους του·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, το 2015 περισσότερες από τις μισές καταχωρίσεις στο μητρώο ομάδων συμφερόντων της ΕΕ ήταν ανακριβείς, ελλιπείς ή εστερούντο νοήματος·

22.  καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα του να διευκολύνουν τη διαδικασία επανενεργοποίησης που απαιτείται για τις κάρτες ομάδων συμφερόντων, με την εγκατάσταση ενός ειδικού μέσου επανενεργοποίησης, προκειμένου να αποφεύγεται ο υπερβολικός χρόνος αναμονής για την είσοδο στους χώρους του Κοινοβουλίου· ζητεί την κατάργηση του περιορισμού, βάσει του οποίου μόνο τέσσερις κάτοχοι δελτίου εισόδου μπορούν να εισέλθουν ταυτόχρονα στους χώρους του Κοινοβουλίου·

23.  υπενθυμίζει την απόφασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 όσον αφορά τα δελτία εισόδου για το περιβάλλον των βουλευτών και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να τροποποιήσει τους κανόνες που διέπουν τα δελτία εισόδου και τις άδειες που παρέχουν πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2013, ώστε κάθε άτομο άνω των 18 ετών που ζητεί κάρτα περιβάλλοντος βουλευτή να είναι υποχρεωμένο να υπογράφει μια δήλωση με την οποία θα εγγυάται ότι δεν θα συμμετέχει σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας·

24.  πιστεύει ότι επείγει η θέσπιση ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου των διαβιβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρισθέντες είναι ουσιαστικές, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις· ζητεί στη συνάρτηση αυτή τη σημαντική αύξηση των πόρων της Μονάδας Διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και της Κοινής Γραμματείας του μητρώου διαφάνειας·

25.  πιστεύει ότι οι δηλώσεις των καταχωρισμένων οντοτήτων πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο από τη Μονάδα Διαφάνειας και την Κοινή Γραμματεία του μητρώου διαφάνειας με βάση δειγματοληπτικό έλεγχο σε επαρκή αριθμό, ούτως ώστε να παρέχονται αξιοποιήσιμα, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία·

26.  πιστεύει, σε συνάρτηση με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 ΣΕΕ, ότι τα δημοκρατικά εκλεγμένα και ελεγχόμενα κρατικά θεσμικά όργανα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι αντιπροσωπείες τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς επίσης και τα εσωτερικά τους όργανα και οι τυπικές και άτυπες ενώσεις που απαρτίζονται αποκλειστικά από αυτά, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ, εφόσον ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ·

Προάσπιση της ακεραιότητας από συγκρούσεις συμφερόντων

27.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που δεν διαθέτουν ακόμη κώδικα δεοντολογίας να εκπονήσουν σχετικό κείμενο το ταχύτερο δυνατό· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχουν ακόμη εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη τους· καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να θεσπίσει ειδικό κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, ο οποίος να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που συναρτώνται ειδικά με τους εθνικούς αντιπροσώπους· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι εξίσου υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά όργανα· ζητεί επίσης κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη και το προσωπικό των δύο συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής· ζητεί από τις υπηρεσίες της ΕΕ αφενός να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές, τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές και τα μέλη των συμβουλίων προσφυγών, και αφετέρου να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν μια σαφή πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ·

28.  πιστεύει ότι όλοι οι υπάλληλοι στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων υπαλλήλων, των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, των συμβασιούχων και των εθνικών εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν σε κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και των συγκρούσεων συμφερόντων·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να βελτιωθεί το δεοντολογικό πλαίσιο με σαφείς και ενισχυμένους κώδικες δεοντολογίας και με ηθικές αρχές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας κοινής και αποτελεσματικής νοοτροπίας ακεραιότητας για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

30.  αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι επιζήμιο για τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν μια συστηματική και αναλογική προσέγγιση όσον αφορά την πρόκληση αυτή· θεωρεί ότι κάθε κανονιστική διάταξη που αφορά τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει επίσης να ισχύει και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·

31.  ζητεί να ενισχυθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τα πρώην μέλη της Επιτροπής με την επέκταση της περιόδου αναμονής σε τρία έτη και την πρόσδοση σε αυτήν δεσμευτικού χαρακτήρα για όλες τουλάχιστον τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας·

32.  πιστεύει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τους νέους ρόλους των ανώτερων υπαλλήλων και των πρώην μελών της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνονται από μία αρχή που να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από εκείνους που επηρεάζονται από τις αποφάσεις της·

33.  ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ, πληροφορίες για τους ανώτερους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από τη διοίκηση της ΕΕ καθώς και για τους ρόλους που έχουν αναλάβει·

34.  υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας δεκαοκτάμηνης περιόδου αναμονής με τη λήξη του διορισμού εξωτερικών και ad hoc μελών της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου στο πλαίσιο της βελτίωσης του νομοθετικού έργου καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τη διάρκεια δε της περιόδου αυτής, τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να ασκούν πιέσεις στα μέλη των διοικητικών οργάνων της ΕΤΕπ και του προσωπικού της τράπεζας υπέρ της επιχείρησης, των πελατών ή των εργοδοτών τους·

Ακεραιότητα και ισόρροπη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων

35.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να ακολουθήσει τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή σχετικά με την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των ομάδων εμπειρογνωμόνων και τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ της δημοσίευσης ενός επαρκώς λεπτομερούς βιογραφικού σημειώματος για κάθε εμπειρογνώμονα που ορίζεται υπό την ιδιότητά του στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων καθώς και μιας δήλωσης συμφερόντων κάθε εμπειρογνώμονα που ορίζεται υπό την ιδιότητά του στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων·

36.  στηρίζει την έκκληση του Διαμεσολαβητή να καταστεί η καταχώριση στο μητρώο διαφάνειας προϋπόθεση για τον διορισμό σε ομάδες εμπειρογνωμόνων για εκείνους τους βουλευτές που δεν είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και δεν λαμβάνουν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών εισοδημάτων τους από κρατικούς φορείς, όπως πανεπιστήμια, αν υποτεθεί ότι τα τελευταία δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από εκπροσώπους συμφερόντων και από οικονομικούς και εμπορικούς παράγοντες·

37.  πιστεύει ότι μια διάταξη που προβλέπει γενικά κριτήρια για την οριοθέτηση των οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων, όπως συνιστά ο Διαμεσολαβητής και με βάση τις δηλώσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, θα βοηθούσε την Επιτροπή να επιλέγει εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν συμφέροντα με πιο ισόρροπο τρόπο·

38.  προτρέπει την Επιτροπή να θέτει όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορετικών απόψεων, στη διάθεση του κοινού στον ιστότοπό της·

39.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων να εξετάζονται τα εκκρεμή ζητήματα και να μην επιδιώκεται αντιθέτως μια απλή επιβεβαίωση της πολιτικής κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί·

Αδιάβλητος χαρακτήρας των ευρωπαϊκών εκλογών

40.  φρονεί ότι, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο, ο ορισμός υποψηφίων των κομμάτων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με δημοκρατικό τρόπο και με μυστικότητα καθώς και με δυνατότητα λόγου για τους βουλευτές, τα δε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για διαφθορά εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή στα κράτη μέλη θα πρέπει να χάνουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για χρονικό διάστημα ανάλογο προς τη βαρύτητα του αδικήματος· επισημαίνει ότι η εν λόγω διαδικασία αποκλεισμού ισχύει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη· πιστεύει ότι με ένα νέο μέσο, όπως μια οδηγία, θα μπορούσαν να θεσπισθούν κοινοί ελάχιστοι κανόνες για τις επί μέρους πρακτικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια εντός των επιμέρους κρατών μελών όσον αφορά την έκπτωση από δικαιώματα λόγω διαφθοράς·

Ενίσχυση της νομικής ευθύνης των μελών της Επιτροπής

41.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις ορθές πρακτικές κρατών μελών που έχουν θεσπίσει νομοθετικές διατάξεις για υπουργούς, με την υποβολή μιας νομοθετικής πρότασης που θα ορίζει τις υποχρεώσεις διαφάνειας και τα δικαιώματα των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης·

42.  ζητεί να υπαχθεί στη διαδικασία συναπόφασης η απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των αμοιβών τους, η οποία από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαμβάνεται στην αποκλειστικά από το Συμβούλιο·

43.  τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υφίσταται νομοθεσία για τους υπουργούς που να απαγορεύει στους αξιωματούχους να κατέχουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει επιχειρήσεις·

Συγκρούσεις συμφερόντων στην κοινή διαχείριση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ

44.  θεωρεί ότι συνιστά σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αξιωματούχων της ΕΕ να υποβάλουν αιτήσεις για κονδύλια της ΕΕ ή να μπορούν να λάβουν αυτά τα κονδύλια μέσω υπεργολαβίας, ενώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και αξιωματούχοι φέρουν ταυτόχρονα την ευθύνη για την ορθή χρήση και τον έλεγχο αυτών των κονδυλίων·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει σε όλες τους μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ σχετικά με πληρωμές μια ρήτρα, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αξιωματούχους σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες να μην μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση ή να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ·

Υλοποίηση του στόχου πλήρους πρόσβασης σε έγγραφα και διαφάνεια με σκοπό τη λογοδοσία στη νομοθετική διαδικασία

46.  επισημαίνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2014–2015(6) στις οποίες:

   ζήτησε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ώστε να συμπεριλάβει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που δεν υπάγονται σήμερα σε αυτό, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο και όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ,
   ζήτησε την πλήρη τήρηση από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της υποχρέωσης να τηρούν πλήρη μητρώα εγγράφων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
   έκρινε ότι τα έγγραφα που εκπονούνται στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων, όπως ημερήσιες διατάξεις, περιλήψεις συμπερασμάτων, πρακτικά και γενικές προσεγγίσεις στο Συμβούλιο, άπτονται της νομοθετικής διαδικασίας και δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλα νομοθετικά έγγραφα και θα πρέπει να καθίστανται άμεσα προσβάσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου,
   ζήτησε τη θέσπιση ενός κοινού διοργανικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής κοινής βάσης δεδομένων όσον αφορά την πορεία των νομοθετικών φακέλων για εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως έχει συμφωνηθεί στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,
   κάλεσε το Συμβούλιο να δημοσιεύσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου καθώς και άλλα έγγραφα,
   κάλεσε την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μητρώο για όλη τη δευτερεύουσα νομοθεσία ειδικότερα για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και επισήμανε ότι οι εργασίες για τη δημιουργία του βρίσκονταν σε εξέλιξη, όπως έχει συμφωνηθεί στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,
   εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για τη διαβάθμιση και τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων,
   ζήτησε οι ημερήσιες διατάξεις και τα ενημερωτικά σημειώματα των συνεδριάσεων των συντονιστών των επιτροπών, του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων να καθίστανται διαθέσιμα, το αυτό δε να ισχύει κατ’ αρχήν για όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις ημερήσιες αυτές διατάξεις, με τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

Διαφάνεια της εξωτερικής εκπροσώπησης και των διαπραγματεύσεων της ΕΕ

47.  επικροτεί την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ενισχύεται το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες καθώς και τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες βάσει της παραγράφου 40 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου με διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών· σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο τέλος του 2016 και καλεί, στη συνάρτηση αυτή, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δεσμευτούν πραγματικά και να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατόν σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με το Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών, δεδομένου ότι αυτό θα συνέβαλε στην αύξηση της νομιμοποίησης και του δημοκρατικού ελέγχου της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

48.  σημειώνει ότι, αν και υφίσταται μια διοργανική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, δεν έχει συναφθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου·

49.  εξαίρει τις πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τις μεθόδους εργασίας τους ώστε να συνεργάζονται καλύτερα με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα και τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με την Κοινή Εμπορική πολιτική (όπως είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις – όπως πεδίο εφαρμογής, διαπραγματευτική εντολή και πορεία των διαπραγματεύσεων – ο μικτός ή αποκλειστικός χαρακτήρας των εμπορικών συμφωνιών και η προσωρινή εφαρμογή τους, οι δραστηριότητες και αποφάσεις που λαμβάνονται από φορείς που έχουν δημιουργηθεί βάσει εμπορικών ή/και επενδυτικών συμφωνιών, οι συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις)· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει κοινοποιήσει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) και στο κοινό τις διαπραγματευτικές εντολές για όλες τις συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, αλλά εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι εν τέλει, μετά από ένα έτος διαπραγματεύσεων μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ), επιτεύχθηκε επιχειρησιακή συμφωνία για την παροχή πρόσβασης σε όλους τους ΒΕΚ, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ να καταστούν οι πλέον διαφανείς μέχρι σήμερα· επιδοκιμάζει στη συνάρτηση αυτή το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την τρέχουσα πρωτοβουλία διαφάνειας για την ΤΤΙΠ ως πρότυπο για όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως επισημαίνεται στην εμπορική στρατηγική «εμπόριο για όλους» και να την εφαρμόσει·

50.  τονίζει ότι, όπως τονίστηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η υποχρέωση διασφάλισης της διαφάνειας απορρέει από τη δημοκρατική φύση της διακυβέρνησης εντός της ΕΕ και ότι, στις περιπτώσεις όπου οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες για το κοινό, όπως στην περίπτωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων, πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους βουλευτές που ελέγχουν την εμπορική πολιτική εξ ονόματος των πολιτών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση ελέγχου από το Κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να τηρεί την υποχρέωσή του να διαχειρίζεται με σωστό τρόπο τις εν λόγω πληροφορίες· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για το χαρακτηρισμό εγγράφων ως «διαβαθμισμένων», για να αποφεύγεται οιαδήποτε αμφισημία ή αυθαίρετη απόφαση, καθώς και ότι τα έγγραφα θα πρέπει να αποχαρακτηρίζονται αμέσως μόλις παύει να είναι απαραίτητη η διαβάθμισή τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον ένα διαπραγματευτικό κείμενο μπορεί να δημοσιοποιείται όταν το σχετικό έγγραφο έχει οριστικοποιηθεί εσωτερικά· σημειώνει ότι η νομολογία του ΔΕΕ καθιστά σαφές ότι όταν ένα έγγραφο προερχόμενο από θεσμικό όργανο της ΕΕ καλύπτεται από εξαίρεση όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού, το όργανο αυτό πρέπει να επεξηγεί σαφώς τους λόγους για τους οποίους η πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο είναι ικανή να θίξει συγκεκριμένα και ουσιαστικά το συμφέρον που προστατεύεται από την εξαίρεση και ότι ο εν λόγω κίνδυνος πρέπει να είναι ευλόγως προβλέψιμος και όχι αμιγώς υποθετικός· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του Ιουλίου 2014, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για όλες τις διαπραγματεύσεις και σχετικά με τη δημοσιοποίηση ημερήσιων διατάξεων και πρακτικών συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με άτομα και οργανώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το κοινό σχετικά με σχέδια ημερησίων