Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 14. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
 Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 Gabon: potláčanie opozície
 Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada
 Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov
 Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickejpoľnohospodárskej výroby ***
 Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) ***
 Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile
 Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 ***I
 Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania ***I
 Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I
 Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ
 Budúcnosť programu Erasmus+
 Nový program v oblasti zručností pre Európu

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
PDF 1056kWORD 167k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. septembra 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 1 a (nová)
so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 26,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov a odstránením prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb. Tým sa zvýši dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu.
(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov a odstránením prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb. Tým sa zvýši dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu, ako aj prístupnosť a praktickosť informácií o nich.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet obyvateľov so zdravotným postihnutím a/alebo funkčnými obmedzeniami sa z dôvodu starnutia obyvateľstva Európskej únie výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život.
(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím v zmysle článku 1 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) sa z dôvodu starnutia obyvateľstva Európskej únie výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a je nevyhnutnou podmienkou pre nezávislý život.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Univerzálna prístupnosť, dizajn pre všetkých a rodová perspektíva by sa mali zaručiť pri všetkých výrobkoch, nástrojoch, zariadeniach a službách, aby ich mohli bežne používať osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Rozdiely medzi právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré prijali členské štáty v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vytvárajú prekážky voľného pohybu týchto výrobkov a služieb a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Takýmito prekážkami obzvlášť trpia hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).
(3)  Rozdiely medzi právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré prijali členské štáty v oblasti prístupnosti niektorých výrobkov a služieb pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vytvárajú prekážky ich voľného pohybu a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o ostatné výrobky, tieto rozdiely sa pravdepodobne prehĺbia v dôsledku nadobudnutia platnosti dohovoru. Takýmito prekážkami obzvlášť trpia hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Spotrebitelia prístupných výrobkov a príjemcovia prístupných služieb čelia problému vysokých cien v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.
(5)  Spotrebitelia prístupných výrobkov, a najmä asistenčných technológií, a príjemcovia prístupných služieb čelia problému vysokých cien v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na zabezpečenie súladu s rozdrobenými právnymi požiadavkami v celej Únii.
(6)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod, voľný pohyb výrobkov a služieb a voľný pohyb osôb vrátane osôb so zdravotným postihnutím a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na krytie nákladov vznikajúcich z rozdrobených právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Podľa článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností zameriava na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. Článok 19 ZFEÚ udeľuje Únii právomoc prijímať právne akty na boj proti takejto diskriminácii.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článku 26 Charty základných práv Európskej únie.
(9)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článkov 21, 25 a 26 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Lepšia prístupnosť výrobkov a služieb zlepší nielen život osôb so zdravotným postihnutím, ale aj osôb s inými trvalými alebo dočasnými funkčnými obmedzeniami, ako sú staršie osoby, tehotné ženy a osoby cestujúce s batožinou. Je preto dôležité, aby táto smernica zahŕňala osoby so zdravotným postihnutím, ako aj osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami, s cieľom zabezpečiť skutočný prínos a nezávislý život pre širšiu časť spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Zdravotné postihnutia sú v Únii rozšírenejšie medzi ženami než medzi mužmi. Ženy so zdravotným postihnutím sú vystavené viacnásobnej diskriminácii a čelia značným prekážkam pri riadnom uplatňovaní svojich základných práv a slobôd. Medzi ne patrí fyzické, citové, sexuálne, hospodárske a inštitucionálne násilie. Zahŕňajú tiež diskrimináciu pri prístupe k vzdelávaniu a zamestnaniu, ktorá môže viesť k sociálnej izolácii a psychickej traume. Zdravotné postihnutie tiež neúmerne zasahuje ženy ako opatrovateľky rodinných príslušníkov a ženy sú tiež častejšie než muži vystavené spoludiskriminácii. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutná činnosť na zaistenie rovnakého zaobchádzania, a pozitívne opatrenia a politiky pre ženy so zdravotným postihnutím a matky detí so zdravotným postihnutím sú základným ľudským právom a etickým záväzkom.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Hlavným cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol aj nový elektronický obsah v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na ich schopnosti.
(10)  Hlavným cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu, čo uľahči obchodnú výmenu a posilní zamestnanosť vnútri Únie. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol aj nový elektronický obsah v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na ich schopnosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)   Článok 4 dohovoru vyzýva zmluvné štáty, aby vykonávali alebo podporovali výskum a vývoj a podporovali dostupnosť a využívanie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií, pomôcok na mobilitu, zariadení a podporných technológií vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Dohovor takisto žiada, aby sa uprednostňovali dostupné technológie.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  V sektore železničnej dopravy smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7971a a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/20141b (PRM TSI – technické špecifikácie interoperability) výslovne odkazujú na požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 9 dohovoru a tieto požiadavky vykonávajú. Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v odvetví železničnej dopravy je tak regulovaná v rámci uvedených nástrojov. S cieľom zabezpečiť súlad medzi smernicou (EÚ) 2016/797 a nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na jednej strane a touto smernicou na druhej strane by akákoľvek budúca revízia PRM TSI mala vziať do úvahy aj požiadavky na prístupnosť vyplývajúce z Európskeho aktu o prístupnosti.
________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).
1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, čo by bez opatrení na úrovni Únie viedlo k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami.
(13)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb a zastavaných plôch spojených s poskytovaním tovaru a služieb, čo by bez opatrení na úrovni Únie viedlo k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Okrem požiadaviek stanovených v tejto smernici by sa malo vyvinúť aj úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie o právach cestujúcich, ktorí využívajú leteckú, železničnú, autobusovú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Takéto úsilie by sa malo zamerať na intermodálne hľadiská s cieľom podporovať bezbariérovú prístupnosť vrátane aspektov, ako sú infraštruktúra a dopravné vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Komisia by mala povzbudzovať mestské orgány k tomu, aby začleňovali bezbariérovú prístupnosť k službám mestskej dopravy do svojich plánov udržateľnej mestskej mobility, a tiež k tomu, aby pravidelne uverejňovali zoznamy osvedčených postupov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti k verejnej mestskej doprave a mobilite.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  V európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér33 sa prístupnosť určuje v súlade s dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, a jej cieľom je zabezpečiť prístupnosť výrobkov a služieb.
(15)  V oznámení Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér sa prístupnosť, ktorá je základným predpokladom účasti na spoločnosti, určuje v súlade s dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, a jej cieľom je zabezpečiť prístupnosť výrobkov a služieb.
__________________
33 COM(2010) 636.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, boli vybrané na základe prieskumu vykonaného počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali výrobky a služby relevantné pre ľudí s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, pre ktoré členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť.
(16)  Výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, boli vybrané na základe prieskumu vykonaného počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali výrobky a služby relevantné pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ1a ukladá poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb niekoľko povinností. Preto je vhodnejšie zahrnúť požiadavky na prístupnosť do uvedenej smernice.
Pokiaľ však ide o webové sídla a mobilné služby, smernica 2010/13/EÚ sa vzťahuje iba na audiovizuálny mediálny obsah. Preto je vhodné zahrnúť štruktúru webových sídiel a mobilné službu a všetok obsah, ktorý nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Táto smernica by mala zahŕňať požiadavky na prístupnosť telefonických služieb a webových sídiel. Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na požiadavky na prístupnosť pre telefonické služby, okrem tých, ktoré sú riešené v inom právnom akte Únie, ktorý poskytuje minimálne tú istú úroveň ochrany, aká sa ustanovuje v tejto smernici. V druhom prípade by mal mať dotknutý právny akt Únie prednosť pred touto smernicou.

_______________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Každý výrobok alebo služba musia spĺňať požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3 a v prílohe I, aby boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Povinnosti v oblasti prístupnosti elektronického obchodu sa vzťahujú aj na online predaj služieb podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až e) tejto smernice.
(17)  Každý výrobok alebo služba, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú uvádzané na trh po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice, by mali spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3 a v prílohe I, aby boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Povinnosti v oblasti prístupnosti elektronického obchodu sa vzťahujú aj na online predaj služieb podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až e) tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Aj v prípade, keď je služba alebo časť služby zadaná tretej strane formou subdodávky, by prístupnosť tejto služby nemala byť ohrozená a poskytovatelia služieb by mali spĺňať povinnosti stanovené v tejto smernici. Poskytovatelia služieb by mali tiež zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú prípravu svojich zamestnancov, aby zaistili, že majú poznatky o tom, ako používať prístupné výrobky a služby. Táto odborná príprava by mala zahŕňať oblasti týkajúce sa poskytovania informácií, poradenstva a propagácie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Požiadavky na prístupnosť je potrebné zaviesť tak, aby boli pre hospodárske subjekty a členské štáty čo najmenej zaťažujúce, a to najmä vďaka tomu, že sa do rozsahu pôsobnosti zahrnú len výrobky a služby, ktoré boli dôkladne vybrané.
(18)  Na jednej strane je potrebné požiadavky na prístupnosť zaviesť tak, aby boli pre hospodárske subjekty a členské štáty čo najúčinnejšie a najmenej zaťažujúce, a to najmä vďaka tomu, že sa do rozsahu pôsobnosti zahrnú len výrobky a služby, ktoré boli dôkladne vybrané a ktoré sú uvádzané na trh po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice. Na druhej strane treba hospodárskym subjektom umožniť účinné vykonávanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici, najmä so zreteľom na životnosť samoobslužných terminálov, automatov na výdaj lístkov a odbavovacích zariadení. Okrem toho by sa malo zohľadniť aj osobitné postavenie MSP na vnútornom trhu. Popri tom by sa od mikropodnikov, vzhľadom na ich veľkosť, zdroje a povahu, nemalo požadovať, aby spĺňali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici alebo aby povinne používali postup ustanovený v článku 12 na to, aby boli oslobodené od povinností vyplývajúcich z tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  S cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie vnútorného trhu by vnútroštátne orgány mali pri uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa prístupnosti v právnych aktoch Únie, na ktoré sa odkazuje v tejto smernici, využívať požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Táto smernica by však nemala zmeniť povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení týchto ďalších právnych aktov Únie. Touto smernicou by sa preto malo zabezpečiť, že ak sa požiadavky na prístupnosť používajú v súlade s týmito ďalšími aktmi Únie, tieto požiadavky sú rovnaké v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  Komisiou vypracovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady34 zahŕňa aj požiadavky na prístupnosť pre určité webové sídla subjektov verejného sektora. Okrem toho navrhuje vytvoriť základ pre metodiku sledovania súladu príslušných webových sídiel s požiadavkami uvedenými v tejto smernici a metodiku podávania správ o ich súlade s týmito požiadavkami. Na webové sídla subjektov verejného sektora sa vzťahujú tak požiadavky na prístupnosť, ako aj metodika pre sledovanie a podávanie správ. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť bez ohľadu na druh regulovaných webových sídiel, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by mali byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v návrhu smernice o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora. Elektronický obchod prostredníctvom webových sídiel verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, aby sa zabezpečilo, že online predaj výrobkov a služieb je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný predaj.
(21)   Komisiou vypracovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/210234 zahŕňa aj požiadavky na prístupnosť pre určité webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora. Táto smernica však zahŕňa určitý zoznam výnimiek, pretože úplné sprístupnenie určitého obsahu webových sídel a mobilných aplikácií a určitých druhov webových sídel vytvára neprimeranú záťaž. Okrem toho vytvára základ pre metodiku sledovania súladu príslušných webových sídiel a mobilných aplikácií s požiadavkami uvedenými v tejto smernici a metodiku podávania správ o ich súlade s týmito požiadavkami. Na webové sídla subjektov verejného sektora a mobilné aplikácie sa vzťahujú tak požiadavky na prístupnosť, ako aj metodika pre sledovanie a podávanie správ. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť bez ohľadu na druh regulovaných webových sídiel a mobilných aplikácií, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by mali byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici (EÚ) 2016/2102. Elektronický obchod prostredníctvom webových sídiel a mobilné aplikácie verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica, patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby sa zabezpečilo, že online predaj výrobkov a služieb je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný predaj.
__________________
__________________
34 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora COM(2012) 721.
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Na niektoré prvky požiadaviek na prístupnosť stanovené v tejto smernici, najmä tie, ktoré sú stanovené v prílohe I v súvislosti s poskytovaním informácií, sa už vzťahujú existujúce legislatívne akty Únie v oblasti dopravy. Tieto akty zahŕňajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 1a a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/20141b a nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/20111c, pokiaľ ide o železničnú dopravu; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave1d; a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave1e. Aby sa zabezpečila regulačná jednotnosť a predvídateľnosť pre hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahujú uvedené akty, príslušné požiadavky podľa tejto smernice by sa mali považovať za splnené, keď sú splnené príslušné časti týchto aktov. Ak však na požiadavky na prístupnosť nevzťahujú tieto akty, napríklad v prípade požiadavky na sprístupnenie webových sídiel leteckých dopravcov, mala by sa uplatňovať táto smernica.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).
1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).
1c Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11).
1d Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).
1e Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 b (nové)
(22b)  Táto smernica má dopĺňať existujúce odvetvové právne predpisy Únie, ktoré sa týkajú aspektov, na ktoré sa uvedené právne predpisy ešte nevzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 c (nové)
(22c)  Stanovenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, by sa malo opierať o existujúce odvetvové právne predpisy týkajúce sa práv cestujúcich. V prípade, že sa táto smernica neuplatňuje na niektoré druhy dopravných služieb, členské štáty by mali byť schopné podnietiť poskytovateľov služieb, aby uplatňovali príslušné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.
Pozmeňujúce návrhy 223 a 228
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  V niektorých situáciách by spoločné požiadavky na prístupnosť zastavaného prostredia uľahčili voľný pohyb príslušných služieb a osôb so zdravotným postihnutím. Táto smernica preto umožňuje členským štátom, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe X.
(23)  V niektorých situáciách je prístupnosť zastavaného prostredia predpokladom pre riadne využívanie príslušných služieb osobami so zdravotným postihnutím. Táto smernica by preto mala zaviazať členské štáty k tomu, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čím sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe X.
Požiadavky na prístupnosť by sa však mali uplatňovať len pri výstavbe novej infraštruktúry alebo pri vykonávaní podstatných renovácií.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)   Nie je potrebné, aby sa touto smernicou zmenili existujúce právne predpisy Únie, ktoré stanovujú dobrovoľný súlad s požiadavkami na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  Je nutné stanoviť, že v prípade legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti bez toho, aby v nich boli stanovené požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje odkazom na požiadavky na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. To sa týka smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ35, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ36 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ37, v ktorých sa vyžaduje, aby technické špecifikácie a technické alebo funkčné požiadavky koncesií, prác alebo služieb spadajúcich do ich rozsahu pôsobnosti zohľadňovali kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo koncepciu „dizajnu pre všetkých“ používateľov.
(24)  Je nutné stanoviť, že v prípade legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti bez toho, aby v nich boli stanovené požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje odkazom na požiadavky na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. Tieto akty zahŕňajú aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ35, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ36 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ37, v ktorých sa vyžaduje, aby technické špecifikácie a technické alebo funkčné požiadavky koncesií, prác alebo služieb spadajúcich do ich rozsahu pôsobnosti zohľadňovali kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo koncepciu „dizajnu pre všetkých“ používateľov.
__________________
__________________
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Povinnosť zabezpečiť prístupnosť dopravnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti je stanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/20131a. Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať aj na určité prvky dopravnej infraštruktúry upravenej uvedeným nariadením, a to v rozsahu, v akom ide o výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a v akom sa plánuje používanie infraštruktúry a zastavaného prostredia v súvislosti s týmito službami cestujúcimi.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 24 b (nové)
(24b)  Nie je však vhodné, aby táto smernica zmenila povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení v týchto ďalších legislatívnych aktoch Únie, ako je článok 67 smernice 2014/24/EÚ o kritériách na vyhodnotenie ponúk, ktoré môžu verejní obstarávatelia používať na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ak sa považujú za spojené s predmetom daného obstarávania, je možné, aby boli zahrnuté aj potenciálne sociálne aspekty. Touto smernicou by sa preto malo zabezpečiť, aby ak sa požiadavky na prístupnosť používajú v súlade s týmito ďalšími legislatívnymi aktmi Únie, boli tieto požiadavky rovnaké v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť odstránením prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom prístupu univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“. Prístupnosť by nemala vylučovať poskytovanie vhodného ubytovania, ak to požaduje vnútroštátne právo alebo právo Únie.
(25)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť odstránením prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom prístupu univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“. Podľa dohovoru tento prístup „znamená navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu“. V súlade s dohovorom „univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Prístupnosť by nemala vylučovať poskytovanie vhodného ubytovania, ak to požaduje vnútroštátne právo alebo právo Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Skutočnosť, že výrobok alebo služba patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, automaticky neznamená, že patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 93/42/EHS1a.
__________________
1a Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 b (nové)
(25b)  Pri identifikácii a klasifikácii potrieb osôb so zdravotným postihnutím, ktoré má výrobok alebo služba plniť, by sa mala zásada univerzálneho dizajnu vysvetľovať v súlade s všeobecnou pripomienkou Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím č. 2 (2014) k článku 9 dohovoru.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Táto smernica by mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým zabezpečila konzistentnosť právnych predpisov Únie.
(27)  Táto smernica by mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým zabezpečila konzistentnosť právnych predpisov Únie. Avšak nie je vhodné, aby táto smernica zahŕňala ustanovenia uvedeného rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti, ako napríklad ustanovenia týkajúce sa spätného prevzatia, , keďže neprístupný výrobok nie je nebezpečný výrobok.
__________________
__________________
38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.
(28)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v závislosti od úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany prístupnosti a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.
(29)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v závislosti od úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla zlepšená prístupnosť a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplný postup posúdenia zhody. Povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody by mali pripadnúť na výrobcu.
(30)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplný postup posúdenia zhody. Zodpovednosť za toto posúdenie zhody by však nemala pripadnúť výlučne na výrobcu. Posilnený orgán dohľadu nad trhom by mal pri tomto postupe posudzovania zohrávať kľúčovú úlohu.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 32
(32)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tejto smernice na prístupnosť, a najmä aby výrobcovia uvedené výrobky podrobili náležitým postupom posúdenia zhody.
(32)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tejto smernice na prístupnosť a poskytovať príslušnému orgánu dohľadu nad trhom všetky informácie potrebné na uskutočnenie postupov posúdenia zhody prispôsobených týmto výrobkom.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  Požiadavky na prístupnosť by sa z dôvodu proporcionality mali uplatňovať len do tej miery, pokiaľ pre hospodársky subjekt nepredstavujú neprimeranú záťaž alebo pokiaľ si nevyžadujú takú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by v súlade s uvedenými kritériami viedla k ich zásadnej zmene.
(36)  Požiadavky na prístupnosť by z dôvodu proporcionality nemali ukladať neprimeranú záťaž alebo vyžadovať takú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by v súlade s uvedenými kritériami viedla k ich zásadnej zmene. Napriek tomu však treba zaviesť kontrolné mechanizmy s cieľom overiť nárok na výnimku z uplatňovania požiadaviek na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)   Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž hospodárskym subjektom, by sa mala zohľadniť veľkosť, zdroje a povaha týchto hospodárskych subjektov a ich odhadované náklady a prínosy súladu vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím. Analýza nákladov a prínosov by mala zohľadňovať okrem iného frekvenciu a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby vrátane odhadovaného počtu osôb so zdravotným postihnutím využívajúcich konkrétny výrobok alebo služby, životnosť infraštruktúry a výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, a rozsah alternatív, ktoré sú k dispozícii bezplatne, vrátane poskytovateľov služieb osobnej dopravy. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž, by sa mali vziať do úvahy iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Odôvodnenie 39
(39)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré sú v zhode s dobrovoľnými harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.
(39)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré sú v zhode s dobrovoľnými harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.
__________________
__________________
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Odôvodnenie 39 a (nové)
(39a)  V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup pre námietky k harmonizovaným normám v prípade, že tieto normy sa považujú za nespĺňajúce požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Odôvodnenie 40
(40)  V prípade, že neexistujú harmonizované normy, Komisia by mala mať, ak je to potrebné na účely harmonizácie trhu, možnosť prijať vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili spoločné technické špecifikácie pre požiadavky na prístupnosť uvedené v tejto smernici.
(40)  Európske normy by mali byť trhovo orientované, zohľadňovať verejný záujem, ako aj politické ciele jasne uvedené v žiadosti Komisie jednej alebo viacerým európskym normalizačným organizáciám o navrhnutie harmonizovaných noriem, založené na konsenze. Technické špecifikácie by sa preto mali použiť len ako posledná možnosť. Komisia by mala byť schopná prijať technické špecifikácie napríklad v prípade, ak je proces normalizácie zablokovaný z dôvodu chýbajúceho konsenzu medzi zainteresovanými stranami, ktorý vytvára zbytočných prieťahy pri vytváraní požiadavky, ktorú by bez prijatia vhodného štandardu nebolo možné zrealizovať, ako napríklad interoperabilitu. Komisia by mala ponechať dostatočný čas medzi prijatím žiadosti na jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie návrhov harmonizovaných noriem a prijatím technických špecifikácií týkajúcich sa tej istej požiadavky na prístupnosť. Komisia by nemala môcť jednostranne prijať technickú špecifikáciu, ak sa predtým nesnažila o riešenie tejto požiadavky na prístupnosť cez európsky systém normalizácie. Komisia by nemala využívať postup prijatia technických špecifikácií na obchádzanie systému európskej normalizácie.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  S cieľom vytvorenia harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb stanovené v tejto smernici najefektívnejším spôsobom, by Komisia v prípadoch, keď je to možné, mala do rozhodovacieho procesu zapojiť európske organizácie zastrešujúce osoby so zdravotným postihnutím a všetky ostatné významné zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  Pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami by orgány vykonávajúce dohľad nad trhom mali preskúmať hodnotenie v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a ich organizáciami.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Odôvodnenie 44
(44)  Označenie CE, ktoré preukazuje zhodu výrobku s požiadavkami na prístupnosť, je viditeľným výsledkom celého procesu, ktorého súčasťou je posudzovanie zhody v širšom zmysle. Táto smernica by mala koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi označenie CE a ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.
(44)  Táto smernica by mala byť koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Okrem vyhlásenia o zhode by výrobca mal nákladovo efektívnym spôsobom informovať spotrebiteľov o prístupnosti svojich výrobkov vrátane oznamu na obale.
__________________
__________________
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Odôvodnenie 45
(45)  V súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 výrobca umiestnením označenia CE na výrobku vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky na prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.
(45)  Nesúlad výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3 by sám osebe nemal predstavovať vážne riziko v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Odôvodnenie 48
(48)  Očakáva sa, že členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom v súlade s kapitolou V kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá uvedené v článku 12 ods. 3.
(48)  Očakáva sa, že členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom v súlade s kapitolou V kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá uvedené v článku 12 ods. 3, a že vedú pravidelné konzultácie s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  vnútroštátne databázy, ktoré obsahujú všetky podstatné informácie o miere prístupnosti výrobkov a služieb uvedených v tejto smernici, by umožnili lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií do dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Odôvodnenie 49
(49)  Od členských štátov sa očakáva, že zabezpečia, aby príslušné orgány uvedené v článku 22 Komisii oznamovali uplatňovanie výnimiek podľa článku 22 ods. 1 a aby k takémuto oznámeniu pripojili posúdenie uvedené v odseku 2 v súlade s kapitolou VI.
(49)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné orgány Komisii oznamovali uplatňovanie výnimiek ustanovených v článku 22. Počiatočné posúdenie vykonané dotknutým príslušným orgánom by malo byť predložené Komisii na jej požiadanie. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž príslušným orgánom, by sa mala zohľadniť veľkosť, zdroje a povaha týchto príslušných orgánov a odhadované náklady a prínosy súladu vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím. Analýza nákladov a prínosov by mala zohľadňovať okrem iného frekvenciu a dĺžku využívania konkrétneho výrobku alebo služby vrátane odhadovaného počtu osôb so zdravotným postihnutím využívajúcich konkrétny výrobok alebo službu, životnosť infraštruktúry a výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, a rozsah alternatív, ktoré sú k dispozícii bezplatne, vrátane poskytovateľov služieb osobnej dopravy. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž, by sa mali vziať do úvahy iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Odôvodnenie 50
(50)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice. Tento postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.
(50)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice. Tento postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím, ako aj príslušnými hospodárskymi subjektmi, začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)  Na zabezpečenie riadneho uplatňovania zásady proporcionality, pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa identifikácie hospodárskych subjektov a kritériá, ktoré sa majú použiť pri posudzovaní, či by splnenie povinnosti podľa tejto smernice predstavovalo neprimerané zaťaženie, by sa právomoc prijímať akty súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu s cieľom vymedziť obdobie, počas ktorého by hospodárske subjekty museli byť schopné identifikovať každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok, alebo ktorému dodali výrobok ony, a ďalej špecifikovať kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkoch a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pri posudzovaní, či sa záťaž mala považovať za neprimeranú, bez toho, aby boli tieto kritériá zmenené. Toto obdobie by malo byť stanovené úmerne k životnému cyklu výrobku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Odôvodnenie 51 b (nové)
(51b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, a teda vytvoriť vhodné kontrolné mechanizmy, ako napríklad kontrolu a posteriori zo strany orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či je žiadosť o výnimku z uplatňovania požiadaviek odôvodnená. Pri riešení sťažností súvisiacich s prístupnosťou by členské štáty mali dodržiavať všeobecné zásady dobrej správy, a najmä povinnosť úradníkov zabezpečiť, aby sa rozhodnutie o každej sťažnosti prijalo v primeranej časovej lehote.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Odôvodnenie 52 a (nové)
(52a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii účinné a rýchle nápravné opatrenia proti rozhodnutiam, ktoré prijali verejní obstarávatelia a obstarávatelia v súvislosti s tým, či konkrétna zákazka patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ a smernice 2014/25/EÚ. Vzhľadom na existujúci právny rámec týkajúci sa nápravných opatrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ, by však tieto oblasti mali byť vylúčené z ustanovení tejto smernice týkajúcich sa presadzovania právnych predpisov a sankcií. Takýmto vylúčením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania a účinnosti práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  Požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice by sa mali vzťahovať na výrobky uvádzané na trh Únie po dátume začiatku uplatňovania vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice vrátane použitých výrobkov a výrobkov z druhej ruky dovážaných z tretích krajín a uvádzaných na trh Únie po tomto dátume.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 b (nové)
(53b)  Verejné zákazky na dodávky, stavebné práce alebo poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/25/EÚ a ktoré boli zadané pred dátumom začiatku uplatňovania tejto smernice, by sa však mali ďalej plniť v súlade s prípadnými požiadavkami na prístupnosť, ktoré sú špecifikované v týchto verejných zákazkách.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 c (nové)
(53c)  S cieľom dať poskytovateľom služieb dostatok času na to, aby sa prispôsobili požiadavkám stanoveným v tejto smernici, je potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého výrobky používané na poskytovanie služby nemusia byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. Vzhľadom na náklady a dlhý životný cyklus bankomatov, automatov na výdaj lístkov a odbavovacích zariadení je vhodné stanoviť, že ak sa tieto stroje používajú pri poskytovaní služieb, môžu sa naďalej používať až do skončenia ich hospodárskej životnosti.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Odôvodnenie 54 a (nové)
(54a)  Zavádzanie aplikácií poskytujúcich informácie založené na službách priestorových údajov prispieva k nezávislému a bezpečnému pohybu osôb so zdravotným postihnutím. Priestorové údaje, ktoré používajú takéto aplikácie, by mali umožňovať poskytovanie informácií prispôsobených konkrétnym potrebám osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok -1 (nový)
Článok -1
Predmet úpravy
Táto smernica je zameraná na odstránenie a prevenciu prekážok vyplývajúcich z rozdielnych požiadaviek na prístupnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v členských štátoch. Cieľom je takisto prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť pre niektoré výrobky a služby.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto výrobky:
1.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto výrobky uvádzané na trh Únie po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  počítačový hardvér a operačné systémy na všeobecné účely,
a)  počítačový hardvér a jeho vstavané operačné systémy na všeobecné účely určené na použitie spotrebiteľmi;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)  platobné terminály,
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
c)  koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti telefonických služieb určené pre spotrebiteľov,
c)  koncové zariadenia v oblasti telefonických služieb určené pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d
d)  koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb určené pre spotrebiteľov.
d)  koncové zariadenia v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb určené pre spotrebiteľov;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  čítačky elektronických kníh,
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto služby:
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto služby poskytované po ...[dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno -a (nové)
-a)  operačné systémy, ak nie sú zabudované v počítačovom hardvéri a sú poskytované ako nehmotný majetok spotrebiteľom;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a
a)  telefonické služby a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov,
a)  telefonické služby a súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b
b)  audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov,
b)  webové sídla a služby poskytované cez mobilné zariadenia v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb,
Pozmeňujúce návrhy 235, 236, 237, 238, 239 a 253
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
c)  služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy,
c)  služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, služby mobility a intermodálneho spojenia vrátane verejnej mestskej dopravy, ako sú metro, železnica, električka, trolejbus a autobus, pokiaľ ide o:
i)   samoobslužné terminály, ktoré sa nachádzajú na území Únie, vrátane automatov na výdaj lístkov, platobných terminálov a odbavovacích zariadení;
ii)   webové stránky, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase;
iii)   vozidlá, súvisiacu infraštruktúru a zastavané prostredie vrátane bezbariérového prístupu na všetkým verejných staniciach;
iv)   vozové parky taxíkov a nájomných áut, v ktorých sú primerane zastúpené upravené vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
d)  bankové služby,
d)  bankové služby pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e
e)  elektronické knihy,
e)  elektronické knihy a súvisiace zariadenia používané na poskytovanie týchto služieb poskytované poskytovateľom služieb, a prístup k nim,
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
fa)   služby cestovného ruchu vrátane poskytovania ubytovania a stravovania.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
a)  verejné zákazky a koncesie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/23/EÚ42, smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ,
a)  verejné zákazky a koncesie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/23/EÚ, smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ, navrhnuté alebo udelené po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice];
__________________
42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
b)  prípravu a vykonávanie programov podľa nariadenia (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde43, a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/201344,
b)  prípravu a vykonávanie programov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 1303/201343 a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/201344 prijatých alebo vykonávaných po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
__________________
__________________
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
c)  verejné súťaže na služby verejnej osobnej železničnej a cestnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, 45
c)  zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktoré sú po.... [dátum začiatku uplatňovania tejto smernice] udelené buď prostredníctvom verejnej súťaže alebo priamo na služby verejnej osobnej železničnej a cestnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200745;
__________________
__________________
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno d
d)  dopravnú infraštruktúru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201346.
d)  na dopravnú infraštruktúru v súlade s nariadením (EÚ) č. 1315/2013, navrhnutú alebo vyrobenú po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice];
__________________
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Táto smernica sa neuplatňuje na tento obsah webových sídel a mobilných aplikácií:
a)  formáty kancelárskych súborov uverejnené pred... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
b)  online mapy a služby mapovania, pokiaľ sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu;
c)  obsah tretích strán, ktorý nefinancoval ani nevytvoril dotknutý hospodársky subjekt alebo príslušný orgán, a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou.
d)  poskytovaný obsah webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa považujú za archívy v tom zmysle, že obsahujú obsah, ktorý nie je aktualizovaný či editovaný po... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Vylúčenie mikropodnikov
Táto smernica sa neuplatňuje na mikropodniky, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú výrobky a služby patriace do jej rozsahu pôsobnosti.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „prístupné výrobky a služby“ sú výrobky a služby, ktoré ľudia s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím dokážu vnímať, používať a porozumieť im na rovnakom základe s ostatnými,
(1)  „prístupné výrobky a služby“ sú výrobky a služby, ktoré dokážu vnímať, prevádzkovať a porozumieť osoby so zdravotným postihnutím a sú dostatočne spoľahlivé na ich použitie;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2)  „univerzálny dizajn“ alebo tiež „dizajn pre všetkých“ je navrhovanie výrobkov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli v čo najväčšej možnej miere využívať všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. „Univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné pomôcky pre určité skupiny osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
(5a)  „služba“ je služba, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES1a,
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
(5b)  „poskytovateľ služby“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje služby, ktoré sú určené na trh Únie,
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)
(16a)  „MSP“ sú malé alebo stredné podniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES1a;
____________________
1a Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19
(19)  „stiahnutie od používateľa“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 20 a (nový)
(20a)  „bankové služby pre spotrebiteľov“ sú služby, ktoré spotrebiteľom umožňujú otvoriť si a používať platobné účty so základnými funkciami v Únii v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ1a;
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „elektronický obchod“ je online predaj výrobkov a služieb.
(21)  „elektronický obchod“ je online predaj výrobkov a služieb od podnikov spotrebiteľom, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1a;
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)
(21a)  „služby leteckej osobnej dopravy“ sú služby, ktoré poskytujú leteckí dopravcovia, cestovné kancelárie a riadiace orgány letísk podľa vymedzení v článku 2 písm. b) až f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20061a,
____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 b (nový)
(21b)  „služby autobusovej osobnej dopravy“ sú služby, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 181/2011,
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 c (nový)
(21c)  „služby železničnej osobnej dopravy“ sú všetky služby železničnej osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1371/2007,
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 d (nový)
(21d)  „služby vodnej osobnej dopravy“ sú služby osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 e (nový)
(21e)  „asistenčná technológia“ je akýkoľvek predmet, zariadenie alebo systém výrobku, ktorý sa používa na zvýšenie, zachovanie alebo zlepšenie funkčných schopností osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3
3.  Tieto samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele II prílohy I.
3.  Tieto samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov, odbavovacie zariadenia a platobné terminály musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele II prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4
4.  Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou výpočtovou kapacitou určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy I.
4.  Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5
5.  Audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou výpočtovou kapacitou určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele IV prílohy I.
5.  Webové sídla a služby poskytované cez mobilné zariadenia spojené s audiovizuálnymi mediálnymi službami a súvisiacimi zariadeniami určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele IV prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6
6.  Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla, služby poskytované cez mobilné zariadenia, terminály pre inteligentný predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, ako aj samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na účely poskytovania služieb osobnej dopravy musia spĺňať príslušné požiadavky stanovené v oddiele V prílohy I.
6.  Služby leteckej, autobusovej, autokarovej, železničnej, lodnej a intermodálnej osobnej dopravy vrátane služieb týkajúcich sa mestskej dopravy, mobility a zastavaného prostredia, webové stránky, služby poskytované cez mobilné zariadenia, inteligentný predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, ako aj samoobslužné terminály, ako sú platobné automaty, odbavovacie zariadenia používané na účely poskytovania služieb osobnej dopravy, služby spojené s cestovným ruchom, okrem iného ubytovacie a stravovacie služby, musia spĺňať požiadavky oddielu V prílohy I, len ak sa na tieto požiadavky ešte nevzťahujú tieto osobitné právne predpisy: v prípade železničnej dopravy nariadenie (ES) č. 1371/2007, nariadenie (EÚ) č. 1300/2014 a nariadenie (EÚ) č. 454/2011, v prípade autobusovej a autokarovej dopravy nariadenie (EÚ) č. 181/2011, v prípade námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy nariadenie (EÚ) č. 1177/2010 a v prípade leteckej dopravy nariadenie (ES) č. 1107/2006.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 7
7.  Bankové služby, webové sídla, bankové služby poskytované cez mobilné zariadenia, samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VI prílohy I.
7.  Bankové služby pre spotrebiteľov, webové sídla, bankové služby poskytované cez mobilné zariadenia, samoobslužné terminály a bankomaty používané na poskytovanie týchto bankových služieb musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VI prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 8
8.  Elektronické knihy musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VII prílohy I.
8.  Elektronické knihy a súvisiace zariadenia musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VII prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 10
10.  Členské štáty môžu vzhľadom na vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb osobnej dopravy, vrátane prostredia, ktoré spravujú poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, ktoré využívajú osoby využívajúce bankové služby, ako aj centrá služieb zákazníkom a obchody prevádzkované telefonickými operátormi musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele X prílohy 1, aby osobám s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím v čo najväčšej miere umožnili využívať takéto prostredie.
10.  Členské štáty zabezpečia, aby zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb osobnej dopravy, vrátane prostredia, ktoré spravujú poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, ktoré využívajú osoby využívajúce spotrebiteľské bankové služby, ako aj centrá služieb zákazníkom a obchody prevádzkované telefonickými operátormi, pokiaľ ide o výstavbu novej infraštruktúry alebo o podstatnú renováciu existujúcej infraštruktúry, spĺňalo požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele X prílohy I, aby osobám so zdravotným postihnutím v čo najväčšej miere umožnili využívať takéto prostredie. Toto sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne akty Únie a vnútroštátne právne predpisy na ochranu národného kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú a archeologickú hodnotu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli na ich území sprístupnené na trhu výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť.
Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli na ich území z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť sprístupnené výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice. Členské štáty nesmú brániť z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť poskytovaniu služieb na ich území, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3.
1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3, pokiaľ nemožno splniť funkčné požiadavky z dôvodu, že prispôsobenie výrobku by si vyžadovalo zásadnú zmenu základnej povahy dotknutého výrobku alebo by predstavovalo neprimeranú záťaž pre dotknutého výrobcu v zmysle článku 12.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, výrobcovia vystavia vyhlásenie o zhode EÚ a na výrobok umiestnia označenie CE.
Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, výrobcovia vystavia vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré jasne uvádza, že výrobok je prístupný.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4
4.  Výrobcovia vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľov a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolách.
4.  Výrobcovia vedú register sťažností a nevyhovujúcich výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 8
8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko súvisiace s prístupnosťou, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9
9.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh, a zabezpečiť súlad s požiadavkami uvedenými v článku 3.
9.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a
a)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,
a)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b
b)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.
b)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom zaručiť súlad výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie, s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe II. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bolo na výrobku umiestnené označenie CE a bola k nemu priložená požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a ods. 6.
2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe II. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bola k výrobku priložená požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a ods. 6.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho ak výrobok nie je v súlade s touto smernicou, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5
5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výrobkom dodaný návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určil dotknutý členský štát.
5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výrobkom dodaný návod na použitie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určil dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7
7.  Dovozcovia vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľov a priebežne informujú distribútorov o týchto kontrolách
7.  Dovozcovia vedú register sťažností a nevyhovujúcich výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 8
8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko súvisiace s prístupnosťou, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 9
9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh.
9.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom zabezpečiť súlad výrobkov, ktoré uviedli na trh, s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overujú, či je na ňom umiestnené požadované označenie CE, či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.
2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overujú, či je v súlade s touto smernicou a či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť výrobok na trhu, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť výrobok na trhu, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok nie je v súlade s touto smernicou, distribútor o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do súladu s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do súladu s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6
6.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.
6.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom zabezpečiť súlad výrobkov, ktoré sprístupnili na trh, s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
2.  Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom pododseku počas 10 rokov po tom, čo im bol výrobok dodaný, a počas 10 rokov po tom, čo výrobok dodali.
2.  Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas určitého obdobia, ktoré je najmenej 5 rokov, po tom, čo im bol výrobok dodaný, alebo po tom, čo výrobok dodali.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 23a delegované akty na doplnenie tejto smernice s cieľom špecifikovať obdobie uvedené v odseku 2 tohto článku. Toto obdobie musí byť stanovené úmerne k životnému cyklu dotknutého výrobku.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2
2.  Poskytovatelia služieb musia pripraviť potrebné informácie v súlade s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Tieto informácie sa verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby s funkčnými obmedzeniami a osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb musia uchovávať tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.
2.  Poskytovatelia služieb musia pripraviť potrebné informácie v súlade s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako ich služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Tieto informácie sa verejnosti sprístupňujú spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb musia uchovávať tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4
4.  Poskytovatelia služieb musia na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie súladu služby s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s uvedenými požiadavkami.
4.  Poskytovatelia služieb musia na základe žiadosti príslušného orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie súladu služby s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s uvedenými požiadavkami.
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b
b)  odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
b)  odhadované dodatočné náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4
4.  Táto záťaž sa nepovažuje za neprimeranú, ak je kompenzovaná financovaním z iných než vlastných zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už verejných alebo súkromných.
4.  Táto záťaž sa nepovažuje za neprimeranú, ak je kompenzovaná financovaním z iných než vlastných zdrojov hospodárskeho subjektu, sprístupnených na účely zlepšenia prístupnosti, a to či už verejných alebo súkromných.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5
5.  Posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.
5.  Úvodné posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5 a (nový)
5a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23a na doplnenie odseku 3 tohto článku, v ktorých bližšie stanoví kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkoch a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, na účely posúdenia, či sa má záťaž považovať za neprimeranú bez zmeny týchto kritérií.
Pri ďalšom spresňovaní týchto kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné výhody pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými obmedzeniami.
Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, do ... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6
6.  Ak hospodárske subjekty uplatnili v prípade konkrétneho výrobku alebo služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. K takémuto oznámeniu pripoja posúdenie uvedené v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia byť schopné predložiť na žiadosť príslušného orgánu dohľadu nad trhom príslušnú dokumentáciu.
6.  Ak hospodárske subjekty uplatnili v prípade konkrétneho výrobku alebo služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. Na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom predložia posúdenie uvedené v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia byť schopné predložiť na žiadosť príslušného orgánu dohľadu nad trhom príslušnú dokumentáciu.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)
6a.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví vzor oznámenia na účely odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 b (nový)
6b.  Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcimi organizáciami a orgánmi dohľadu nad trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú primerané a súdržné zásady na posudzovanie výnimiek.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 c (nový)
6c.  Členské štáty sa nabádajú, aby mikropodnikom poskytli stimuly a usmernenia s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto smernice. Postupy a usmernenia sa vypracujú v konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcich organizácií.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Kapitola IV – názov
Harmonizované normy, spoločné technické špecifikácie a zhoda výrobkov a služieb
Harmonizované normy, technické špecifikácie a zhoda výrobkov a služieb
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
1.   Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré spĺňajú harmonizované normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za spĺňajúce požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 požiada jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali harmonizované normy, pokiaľ ide o každú požiadavku na prístupnosť výrobkov uvedenú v článku 3. Komisia prijme tieto žiadosti do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Urobí tak však len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:
a)  nebol uverejnený žiaden odkaz na harmonizované normy v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012;
b)  Komisia prijala žiadosť uvedenú v odseku 2 tohto článku; a
c)  Komisia berie na vedomie zbytočné prieťahy v postupe normalizácie.
Pred prijatím vykonávacích aktov uvedených v prvom pododseku Komisia konzultuje s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2 tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak sa žiadne odkazy na harmonizované normy uvedené v odseku 1 tohto článku neuverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, výrobky a služby, ktoré spĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 1b tohto článku, alebo ich časti, sa považujú za v súlade s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené technické špecifikácie alebo ich časti.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 14
Článok 14
vypúšťa sa
Spoločné technické špecifikácie
1.  Ak v Úradnom vestníku Európskej únie neboli v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne harmonizované normy a pokiaľ by na účely harmonizácie trhu boli nutné ďalšie podrobné údaje v súvislosti s požiadavkami na prístupnosť v prípade určitých výrobkov a služieb, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia spoločné technické špecifikácie (ďalej len „STŠ“) pre požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I k tejto smernici. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2 tejto smernice.
2.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode so STŠ uvedenými v odseku 1 alebo s ich časťami, sú v súlade s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené STŠ alebo ich časti.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2
2.  Vyhlásenie o zhode EÚ sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe II k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať neprimeranú záťaž pre mikropodniky a malé a stredné podniky. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.
2.  Vyhlásenie o zhode EÚ sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe II k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať neprimeranú záťaž pre malé a stredné podniky. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3
3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.
3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 a (nový)
4a.  Okrem vyhlásenia o zhode EÚ výrobca zahrnie oznámenie na obale, ktoré informuje spotrebiteľov nákladovo efektívnym, jednoduchým a presným spôsobom, že výrobok obsahuje prvky prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 16
Článok 16
vypúšťa sa
Všeobecné zásady označenia CE v prípade výrobkov
Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh smernice
Článok -17 (nový)
Článok -17
Vnútroštátna databáza
Každý členský štát zriadi verejne prístupnú databázu na registráciu neprístupných výrobkov. Spotrebitelia budú mať možnosť doň nazerať a zapisovať záznamy o neprístupných výrobkoch. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na informovanie spotrebiteľov alebo ďalších zainteresovaných strán o možnosti podať sťažnosť. Zváži sa interaktívny systém medzi vnútroštátnymi databázami, podľa možnosti v rámci zodpovednosti Komisie alebo príslušných zastupujúcich organizácií, aby sa informácie o neprístupných výrobkoch mohli šíriť v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, právomociach a identite orgánov uvedených v prvom pododseku. Tieto orgány sprístupňujú tieto informácie na vyžiadanie v prístupných formátoch.
Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, právomociach a identite orgánov uvedených v prvom pododseku. Tieto orgány sprístupňujú informácie o svojej práci a rozhodnutiach na požiadanie dotknutej verejnosti v prístupných formátoch.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1
Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok spadajúci do rozsahu pôsobnosti tejto smernice predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok spadajúci do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nie je v súlade s touto smernicou, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky podstatné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie tohto výrobku do súladu s uvedenými požiadavkami alebo aby výrobok stiahol z trhu alebo od používateľov v primeranej lehote, ktorú môže stanoviť orgán dohľadu nad trhom a ktorá je primeraná povahe rizika.
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie dotknutého výrobku do súladu s uvedenými požiadavkami. Ak príslušný hospodársky subjekt neprijme žiadne primerané nápravné opatrenie, orgány dohľadu nad trhom budú požadovať, aby hospodársky subjekt stiahol výrobok z trhu v primeranej lehote.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4
4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok z ich trhov alebo od používateľov. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.
4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok z ich trhov. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:
5.  Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a
a)  výrobok nespĺňa požiadavky súvisiace s požiadavkami uvedenými v článku 3 tejto smernice alebo
a)  výrobok nespĺňa príslušné požiadavky uvedené v článku 3 alebo
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 8
8.  Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.
8.  Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných a primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1
Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.
Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak Komisia primeraný dôvod sa domnievať, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 20 a (nový)
Článok 20a
Pracovná skupina
1.  Komisia vytvorí pracovnú skupinu.
Táto pracovná skupina sa skladá zo zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a príslušných zainteresovaných strán vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcich organizácií.
2.  Pracovná skupina plní tieto úlohy:
a)  uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom;
b)  zabezpečuje súdržnosť pri uplatňovaní požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 3;
c)  vyjadruje stanovisko k výnimkám z požiadaviek na prístupnosť uvedeným v článku 3 v prípadoch, keď to považuje za potrebné po prijatí žiadosti Komisie.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c
c)  pri stanovovaní požiadaviek na prístupnosť súvisiacich so sociálnymi a kvalitatívnymi kritériami stanovenými príslušnými orgánmi vo verejných súťažiach na služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007,
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 247 a 281
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   v prípade potreby na všetky príslušné právne predpisy Únie alebo ustanovenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sa odvolávajú na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím;
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)   v prípade, ak Únia spolufinancuje projekty v oblasti bezbariérovej prístupnej dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry v rámci NPE, štrukturálnych fondov alebo EFSI, musia dostať prednosť projekty, ktoré podporujú alebo v sebe zahŕňajú prvky prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1
1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 21 sa uplatňujú do tej miery, pokiaľ nepredstavujú pre príslušné orgány neprimeranú záťaž na účely uvedeného článku.
1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 21 sa uplatňujú do tej miery, pokiaľ nepredstavujú pre príslušné orgány alebo hospodárske subjekty, s ktorými uzavreli zmluvu, neprimeranú záťaž na účely uvedeného článku.
Pozmeňujúce návrhy 226 a 257
Návrh smernice
Článok 22 –odsek 2 – písmeno b
b)  odhadované náklady a prínosy pre dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
b)  odhadované náklady a prínosy pre dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby s funkčnými obmedzeniami a osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3
3.  Posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 21 si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonávajú dotknuté príslušné orgány.
3.  Počiatočné posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 21 si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonávajú dotknuté príslušné orgány.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23a na doplnenie odseku 2 tohto článku, v ktorých bližšie stanoví kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkov a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, na účely posúdenia, či sa má záťaž považovať za neprimeranú bez zmeny týchto kritérií.
Pri ďalšom spresňovaní týchto kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné výhody pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými obmedzeniami.
Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, do... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 155
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4
4.  Ak príslušný orgán uplatnil v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto oznámeniu pripojí posúdenie uvedené v odseku 2.
4.  Ak príslušný orgán uplatnil v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 2 a 3, oznámi to Komisii. Na žiadosť Komisie predložia posúdenie uvedené v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak má Komisia dôvody pochybovať o rozhodnutí dotknutého príslušného orgánu, môže požiadať pracovnú skupinu uvedenú v článku 20a o preskúmanie posúdenia uvedeného v odseku 2 tohto článku a o vydanie stanoviska.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 b (nový)
4b.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví vzor oznámenia na účely odseku 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh smernice
Kapitola VII – názov
VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
DELEGOVANÉ AKTY, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh smernice
Článok 23 a (nový)
Článok 23a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2a, v článku 12 ods. 5a a v článku 22 ods. 3a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2a, článku 12 ods. 5a a článku 22 ods. 3a kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2a, článku 12 ods. 5a a článku 22 ods. 3a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno a
a)  ustanovenia, na základe ktorých môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice,
a)  možnosť, aby mohol spotrebiteľ, ktorý je priamo dotknutý nevyhovujúcim výrobkom alebo službou, v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice,
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b
b)  ustanovenia, podľa ktorých verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, môžu v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch v mene spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice.
b)  možnosť, aby verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, mohli v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch v mene spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice. Tento oprávnený záujem by mohol byť zastúpenie spotrebiteľov, ktorí sú priamo dotknutí nesúladom výrobku alebo služby;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  možnosť, aby spotrebiteľ, ktorý je priamo dotknutý nesúladom výrobku alebo služby, použil mechanizmus na podávanie sťažností; tento mechanizmus by mohol spravovať existujúci orgán, ako napríklad národný ombudsman.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby pred tým, než dôjde k podaniu žaloby na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch, ako je uvedené v písmenách a) a b) odseku 1, boli zavedené mechanizmy alternatívneho riešenia sporov na riešenie všetkých prípadov údajného nesúladu s touto smernicou, ktoré boli oznámené prostredníctvom mechanizmu podávania sťažností uvedeného v odseku 2 písm. ba).
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 b (nový)
2b.  Tento článok sa nevzťahuje na zákazky, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2
2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, ale nesmú slúžiť ako náhrada povinnosti hospodárskych subjektov sprístupniť výrobky alebo služby. V prípade porušenia zo strany hospodárskeho subjektu musia byť tieto sankcie sprevádzané účinnými nápravnými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4
4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými požiadavkami vrátane počtu jednotiek nevyhovujúcich dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj počet dotknutých osôb.
4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými požiadavkami vrátane jeho závažnosti a počtu jednotiek nevyhovujúcich dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj počet dotknutých osôb.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2
2.  Tieto ustanovenia uplatňujú od [… vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
2.  Tieto ustanovenia uplatňujú od: [päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 a (nový)
2a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2b tohto článku, členské štáty stanovia prechodné obdobie päť rokov po … [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice], počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty môžu ustanoviť, že samoobslužné terminály, ktoré zákonne používali poskytovatelia služieb na poskytovanie služieb pred .... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice], sa môžu naďalej používať pri poskytovaní podobných služieb do konca svojej hospodárskej životnosti.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 5
5.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť stanovenú v článku 3 ods. 10, oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú na tento účel, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.
5.  V prípade potreby členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali na účel článku 3 ods. 10, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1
Do … [vložiť dátum: päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.
-1.   Do Do [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1
1.  S cieľom posúdiť potrebu preskúmania tejto smernice sa správa bude vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zaoberať trendmi v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb a vplyvom na hospodárske subjekty a osoby so zdravotným postihnutím, pričom v prípade potreby určí oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž.
1.  V uvedených správach vypracovaných na základe oznámení prijatých v súlade s článkom 12 ods. 6) a článkom 22 ods. 4 tejto smernice sa posúdi, či smernica dosiahla svoje ciele, predovšetkým pokiaľ ide o rozšírenie voľného pohybu prístupných výrobkov a služieb. Okrem toho sa tieto správy vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zaoberajú vývojom v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, potrebou zahrnúť nové výrobky a služby do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, alebo potrebou vylúčiť určité výrobky alebo služby z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ako aj vplyvom tejto smernice na hospodárske subjekty a osoby so zdravotným postihnutím, pričom v prípade potreby určí oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2
2.  Členské štáty oznámia Komisii v stanovenej lehote všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takejto správy.
2.  Členské štáty oznámia Komisii v stanovenej lehote všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takýchto správ.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3
3.  V správe Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych subjektov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.
3.  V správe Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych subjektov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť A (nová)
A.  Operačné systémy
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť pomerne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o fungovaní dotknutej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti, a
b)  elektronické informácie vrátane webových sídiel, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť B (nová)
B.  počítačový hardvér a operačné systémy na všeobecné účely a jeho vstavané operačné systémy,
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – bod 2
[.....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť C (nová)
C.  Požiadavky na funkčnosť
S cieľom sprístupniť dizajn a používateľské rozhranie sa výrobky a služby navrhujú tam, kde je to vhodné, takto:
a)  Používanie bez zraku
Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje zrak.
b)  Používanie s obmedzeným videním
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý umožňuje používateľom používať výrobok s obmedzeným videním; čo možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom prvkov flexibilného kontrastu a jasu, flexibilného zväčšenia bez straty obsahu alebo funkcií, flexibilných spôsobov umožňujúcich oddeliť a kontrolovať popredie od vizuálnych prvkov v pozadí a flexibilnej kontroly nad požadovaným zorným poľom.
c)  Používanie bez vnímania farieb
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.
d)  Používanie bez sluchu
Ak výrobok poskytuje zvukové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje sluch.
e)  Používanie s obmedzeným sluchom
Ak výrobok poskytuje zvukové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými funkciami. ktorý možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom možnosť pre používateľa ovládať hlasitosť a flexibilnými spôsobmi oddelenia zvuku v popredí od zvuku v pozadí a ich ovládania, ak sú hlas a pozadie dostupné ako samostatné zvukové stopy.
f)  Používanie bez hlasových schopností
Ak výrobok vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí okrem toho umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny. Hlasový výstup zahŕňa akýkoľvek zvuk vytvorený ústne, ako reč, pískanie alebo cvakanie.
g)  Používanie s obmedzenou motorikou alebo silou
Ak si výrobok vyžaduje manuálne úkony, musí okrem toho umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika, manipulácia, sila rúk ani použitie viacerých ovládacích prvkov súčasne,
h)  Používanie s obmedzeným dosahom
Ak sú výrobky voľne stojace alebo nainštalované, ovládacie prvky musia byť v dosahu všetkých používateľov.
i)  Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí sa vyhýbať spôsobom prevádzky, o ktorých je známe, že spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.
j)  Používanie s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami
Výrobok poskytuje aspoň jeden spôsob prevádzky s prvkami, ktoré zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.
k)  Súkromie
Ak výrobok zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytnúť aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa zachová súkromie pri používaní tých prvkov výrobku, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť D (nová)
D.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobmi komunikácie prístupnými pre osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúce návrhy 183 a 291
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel II – názov
Samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia
Samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov, odbavovacie zariadenia a platobné terminály
Pozmeňujúce návrhy 184,291, 299 a 342
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel II –bod 1

1.  Projektovanie a výroba:

1.  Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

Projektovanie a výroba výrobkov s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich primerane predvídateľné využívanie osobami so zdravotným postihnutím sa dosiahne splnením funkčných požiadaviek stanovených v časti C oddielu I. Z tohto hľadiska sa od výrobku nevyžaduje, aby bol prvok súvisiaci s prístupnosťou aktivovaný, ak ho chce používateľ, ktorý tento prvok potrebuje, zapnúť.

 

Projektovanie a výroba výrobkov musia byť prístupné vrátane týchto bodov:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);

i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,

 

iii)  musia byť vnímateľné,

 

iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,

 

b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);

c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,

c)  funkčnosť výrobku pomocou poskytovania funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím, čo je nutné dosiahnuť tým, že sa umožní používanie osobných slúchadiel, ak je potrebná načasovaná reakcia, upozornením používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a poskytnutím možnosti predĺžiť povolený čas a primeraným kontrastom a hmatovo rozoznateľnými klávesmi a ovládacími prvkami;

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.

d)  ak je to relevantné, kompatibilita s asistenčnými zariadeniami a technológiami dostupnými na úrovni Únie vrátane sluchových technológií, ako sú načúvacie pomôcky, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 185
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel II – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel III – názov
Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia pre spotrebiteľov
Pozmeňujúce návrhy 187, 292 a 300
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou používané spotrebiteľmi“,
a)  výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní dotknutej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní dotknutej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby;
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
ca)  mobilné aplikácie;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
d)  informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami,
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
e)  funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť interoperabilitu, čo sa musí dosiahnuť podporovaním hlasovej, obrazovej a textovej komunikácie v reálnom čase, samostatne alebo v kombinácii (total conversation), dvoch používateľov, alebo medzi používateľom a núdzovou službou.
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh smernice
Príloha I – oddiel III –Časť A – bod 1 a (nový)
1a.   Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúce návrh y 188 a 292
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – názov
B.  Súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
B.  Súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov:
Pozmeňujúce návrhy 189, 292 a 301
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak,, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)   informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie):
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku, ktorá je zabezpečená prostredníctvom funkcií, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou poskytnutia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím a na zabezpečenie interoperability, čo sa musí dosiahnuť podporovaním zvukového záznamu vo vysokom rozlíšení, rozlíšením obrazu, ktoré umožňuje komunikáciu v posunkovej reči, textom v reálnom čase samotným alebo v kombinácii s hlasovou a obrazovou komunikáciou alebo zabezpečením účinného bezdrôtového pripojenia s načúvacími technológiami;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 346/rev
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 2 a (nový)
2a.   Podporné služby:
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel IV – názov
Audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
Webové sídla a online aplikácie audiovizuálnych mediálnych služieb a súvisiace zariadenia určené pre spotrebiteľov
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť A – názov
A.  Služby:
A.  Webové sídla a online aplikácie:
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.   S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou používané spotrebiteľmi“;
a)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)   sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)   služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – názov
B.  Súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov:
B.  Súvisiace zariadenia určené pre spotrebiteľov:
Pozmeňujúce návrhy 195 a 293
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou poskytnutia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím; čo možno dosiahnuť napríklad podporovaním možnosti výberu, personalizácie a zobrazovania služieb prístupu, ako sú titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do znakovej reči, poskytovaním prostriedkov na účinné bezdrôtové pripojenie k načúvacím technológiám alebo prostredníctvom poskytnutia ovládacích prvkov pre používateľov na aktivovanie služieb prístupu pre audiovizuálne služby užívateľom na rovnakej úrovni viditeľnosti, ako primárne ovládacie prvky médií;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 197 a 308
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – názov
Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy
Služby leteckej, autobusovej, autokarovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, mobility a cestovného ruchu.
Pozmeňujúce návrhy 198, 294/rev, 303, 311, 315 a 316
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť A - bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v časti C oddielu I, a musia zahŕňať:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
a)  informácie o fungovaní danej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
aa)   informácie o tom, ako využívať prvky služby súvisiace s prístupnosťou vrátane prístupnosti vozidiel a okolitej infraštruktúry a zastavaného prostredia, a poskytnúť informácie o poskytovanej pomoci, v súlade s nariadeniami (ES) č. 1107/2006, (EÚ) č. 1177/2010, (ES) č. 1371/2007 a (EÚ) č. 181/2011;
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
ab)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b);
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)  sprístupňovanie webových sídiel vrátane online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb osobnej dopravy, cestovného ruchu, ubytovania a spoločného stravovania, jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im; zahŕňa to prispôsobivosť prezentácie obsahu a interakcie, a v prípade potreby poskytnutie prístupnej elektronickej alternatívy rozhodným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
ba)  sprístupňovanie mobilných služieb vrátane mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu obsahu a interakciu a v prípade potreby dať k dispozícii prístupnú elektronickú alternatívu, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím, vrátane sprístupňovania mobilných služieb a mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, a to vrátane prispôsobenia prezentácie obsahu a interakcie a v prípade potreby poskytnutia prístupnej elektronickej alternatívy, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
Toto sa týka služieb, ako sú inteligentný predaj cestovných lístkov (elektronické objednávanie, rezervácia cestovných lístkov atď.), informácie pre cestujúcich v reálnom čase (cestovné poriadky, informácie o narušeniach premávky, prípojoch, ďalšom cestovaní inými druhmi dopravy atď.), ako aj dodatočných informácií o službách (napr. personálne obsadenie staníc, výťahy mimo prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne nedostupné);
ca)  služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť B
B.  Webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
vypúšťa sa
a)  Sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožní ich vnímať, používať a porozumieť im, a ktorý im zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu a funkcií interakcie, a v prípade potreby zabezpečenie elektronickej alternatívy, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť C
C.   Služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase:
vypúšťa sa
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
b)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – názov
D.  Samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
D.  Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
Pozmeňujúce návrhy 202 a 327
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
d)  kompatibilitu výrobku s asistenčnými zariadeniami a technológiami vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia; výrobok musí umožniť aj používanie osobných slúchadiel.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel V – Časť D – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 203
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – názov
Bankové služby, webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb, bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb
bankové služby pre spotrebiteľov, webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb, bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov a bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb:
Pozmeňujúce návrhy 205, 295 a 304
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode D,
a)  výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní danej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti D tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti. Tieto informácie musia byť zrozumiteľné bez toho, aby presiahli úroveň komplexnosti prevyšujúcu úroveň B2 (stredne pokročilý) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich webových sídiel a online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, a to vrátane informácií o elektronickej identifikácii, bezpečnosti a platobných metódach;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
d)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
d)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím,
da)  bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť B
B.  Webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb:
vypúšťa sa
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť C
C.   Bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení:
vypúšťa sa
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
b)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – názov
D.  Samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb:
D.  Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, bankomaty používané na poskytovanie spotrebiteľských bankových služieb:
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel VI – Časť D – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 210
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – názov
Elektronické knihy
Elektronické knihy a súvisiace zariadenia
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť primerane predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v tejto smernici, a zahŕňajú:
a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Výrobky“;
a)   výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní dotknutej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti B tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti vrátane dostupných informácií (metadát) o funkciách dostupnosti produktov a služieb;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c)
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií a čítačka elektronických kníh, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím zabezpečením navigácie v dokumente, napríklad dynamickou úpravou, možnosťou synchronizovať text a zvukový obsah, technológiou prenosu textu do reči umožňujúcou alternatívne stvárnenie obsahu a jeho interoperabilitus rôznymi asistenčnými technológiami tak, aby tieto prvky boli vnímateľné, zrozumiteľné, použiteľné a v čo najväčšej miere zvýšili kompatibilitu s používateľskými agentmi.
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba: S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
1.  Projektovanie a výroba: S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby boli v súlade s týmito požiadavkami na prístupnosť:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)   informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré sa poskytnú vo viacerých prístupných formátoch a ktoré:
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
i)   dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;
ii)  musia byť zrozumiteľné,
ii)   zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iii)   vnímateľné;
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
iv)  majú primeranú veľkosť písma, dostatočný kontrast medzi znakmi a ich pozadím s cieľom maximalizovať čitateľnosť v predvídateľných podmienkach použitia;
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia) a názov značky, názov a typ výrobku, ktorý:
i)  spĺňa požiadavky stanovené v písmene a);
ii)  jednoducho a presne informujú používateľov o tom, či výrobok obsahuje prvky súvisiace s prístupnosťou, a o jeho kompatibilite s podpornými technológiami;
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, bez ohľadu na to, či je poskytovaný oddelene alebo začlenený do výrobku, ktorý musí spĺňať tieto podmienky:
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
i)  musí byť dostupný v prístupnom webovom formáte a vo formáte elektronického newebového dokumentu tak, aby bol vnímateľný a použiteľný, a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
ii)  výrobca uvedie a vysvetlí, ako využívať prvky výrobku súvisiace s prístupnosťou a jeho kompatibilitu s asistenčnými technológiami,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2;
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)   v náležitých prípadoch kompatibilita s asistenčnými zariadeniami a technológiami.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť B – bod 2
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 215, 296, 306 a 359
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VIII - Časť A - bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
a)  informácie o fungovaní danej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
aa)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií a mobilných aplikácií a webových sídiel vrátane informácií o elektronickej identifikácii, bezpečnosti a platobných metódach, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b);
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
ba)  elektronické obchodné služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel VIII – Časť A – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby: ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VIII a (nový)
ODDIEL VIIIa
Ubytovacie služby
Služby
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  ich dostupnosťou v prístupnom webovom formáte tak, aby ich bolo možné postrehnúť, ovládať, porozumieť im a aby boli robustné v súlade s písmenom b);
ii)  uvedením a vysvetlením, ako využívať prvky služby súvisiace s prístupnosťou a ich doplnkovosť s rôznymi asistenčnými technológiami.
b)  sa webové sídla a online aplikácie potrebné na poskytovanie služby sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  sa mobilné služby vrátane mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služieb elektronického obchodu sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
d)  elektronická identifikácia, bezpečnosť a platobné metódy potrebné na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, vnímateľné, použiteľné a spoľahlivé bez narušenia bezpečnosti a súkromia používateľov;
e)  zastavané prostredie bolo prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím podľa požiadaviek stanovených v oddiele X vrátane:
i)  všetkých spoločných priestorov (recepcia, vchod, rekreačné zariadenia, konferenčné miestnosti atď.),
ii)  izieb, v súlade s požiadavkami oddielu X; Minimálny počet prístupných izieb na zariadenie je:
–  1 prístupná izba na zariadenie s celkovým počtom izieb menším než 20,
–  2 prístupné izby na zariadenie s celkovým počtom izieb väčším než 20, ale menším než 50,
–  1 dodatočná prístupná izba na každých ďalších 50 izieb.
2.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy), poskytujú informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami a službami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 216
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť A – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali požiadavky na funkčnosť stanovené v časti C oddielu I, a zahŕňajú tieto prvky:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku spočívajúca v zabezpečení funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúce návrhy 217 a 297/rev
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť A - bod 2
[...]
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 218
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť B – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa v súlade s časťou C sprístupnilo zastavané prostredie, v ktorom sa poskytuje služba, vrátane dopravnej infraštruktúry bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie na ochranu národného bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu;
a)  zastavané prostredie, v ktorom sa poskytuje služba, vrátane dopravnej infraštruktúry v súlade s časťou C bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie na ochranu národného bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu;
b)  sa sprístupnili zariadenia vrátane vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby takto:
b)  zariadenia vrátane vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby takto:
i)  návrh zastavaného priestoru spĺňa požiadavky podľa časti C, pokiaľ ide o nástup, výstup, prevádzku a používanie,
i)  návrh zastavaného priestoru spĺňa požiadavky stanovené v časti C, pokiaľ ide o nástup, výstup, prevádzku a používanie,
ii)  informácie sú dostupné v rôznej forme a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
iii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému vizuálnemu obsahu,
c)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti A,
c)  výrobky, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby v súlade s pravidlami stanovenými v časti A,
d)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
d)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom e).
e)   sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
e)  sa webové sídla a mobilné zariadenia sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
f)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
f)  informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami,
g)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
g)  funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť C – bod 1 – úvodná časť
1.  Prístupnosť zastavaného prostredia pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov, do ktorých má verejnosť prístup:
1.  Prístupnosť zastavaného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov, do ktorých má verejnosť prístup:
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel X – bod 1 – úvodná časť
Prístupnosť zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba, v zmysle článku 3 ods. 10 pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov určených verejnosť:
Prístupnosť zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba, v zmysle článku 3 ods. 10 pre osoby so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov určených verejnosť:
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh smernice
Príloha II – odsek 4 – bod 4.1
4.1.  Výrobca umiestňuje označenie CE uvedené v tejto smernici na každý jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tejto smernice.
vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0188/2017).


Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
PDF 261kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Kambodži, najmä o prípade Kema Sokhu (2017/2829(RSP))
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ o zatvorení denníka Cambodia Daily z 5. septembra 2017, o prepustení piatich obhajcov ľudských práv z 30. júna 2017 a o politickej situácii v Kambodži z 22. februára 2017 a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 3. septembra 2017 a 25. augusta 2017 o obmedzeniach politického priestoru v Kambodži,

–  so zreteľom na správu z 5. septembra 2016 a vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 18. augusta 2017,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na správu poslancov združenia ASEAN pre ľudské práva z marca 2017,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na kambodžskú ústavu, najmä jej článok 41, ktorý zakotvuje právo a slobodu prejavu a zhromažďovania, článok 35 o práve na politickú účasť a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Kambodži rastie počet zatknutí členov politickej opozície, aktivistov za ľudské práva a zástupcov občianskej spoločnosti;

B.  keďže 3. septembra 2017 bol zatknutý kambodžský líder opozičnej strany Kem Sokha a zdá sa, že k tomu došlo bez rešpektovania záruk riadneho konania vrátane jeho poslaneckej imunity;

C.  keďže Kem Sokha čelí obvineniam zo „spolčovania sa s cudzincami“ podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, ktoré mestský súd v Phnom Penh považuje za zradu; keďže v prípade odsúdenia by mohol čeliť až 30 rokov väzenia;

D.  keďže údajne bol Kem Sokha zatknutý bez zatýkacieho príkazu a nemal prístup k advokátovi; keďže bol obžalovaný na základe videozáznamu prejavu z roku 2013, ktorý bol odvtedy po celý čas verejne dostupný; keďže organizácia pre ľudské práva vyjadrila obavu, že vyhlásenia kambodžskej vlády ohrozujú jeho právo na spravodlivý proces a prezumpciu neviny;

E.  keďže bývalý veliteľ Červených Kmérov a súčasný predseda vlády Hun Sen je pri moci už viac ako 30 rokov; keďže Sam Rainsy, bývalý predseda poprednej opozičnej strany, Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP), zostáva v dobrovoľnom exile, do ktorého odišiel po predchádzajúcich trestných stíhaniach na základe vykonštruovaných politicky motivovaných obvinení;

F.  keďže v miestnych voľbách, ktoré sa konali 4. júna 2017, CNRP získala značnú podporu oproti roku 2012 napriek zásadným nedostatkom vo volebnom procese, napríklad zastrašovaniu slobodných médií a kritických občanov, nerovnomernému prístupu opozície k rozhlasu a televízii, kontrole inštitúcií súvisiacich s voľbami vládnou stranou, hrozbám smrti opozičným kandidátom a neexistencii mechanizmu nezávislého riešenia sporov; keďže všeobecné voľby sú naplánované na júl 2018;

G.  keďže dvaja ďalší opoziční zákonodarcovia boli takisto uväznení a najmenej osem ďalších bolo obvinených z trestného činu; keďže 11 členov opozičných strán a podporovateľov si v súčasnosti odpykáva trest väzenia v trvaní od siedmich do 20 rokov v súvislosti s vykonštruovanými obvineniami z vedenia povstania alebo účasti na ňom a s demonštráciou v júli 2014;

H.  keďže novela zákona o politických stranách prijatá kambodžským parlamentom v roku 2017 umožňuje rozpustenie strán, ak boli ich vodcovia odsúdení za trestné činy; keďže kambodžské ministerstvo vnútra má rozsiahle právomoci v súvislosti so zastavením činnosti politických strán na základe nejasne definovaných kritérií; keďže 11. septembra 2017 kambodžský predseda vlády Hun Sen pohrozil rozpustením CNRP, ak bude naďalej podporovať zadržiavaného lídra Kema Sokhu;

I.  keďže bol vydaný zatýkací rozkaz na vedúceho mládežníckej skupiny CNRP;

J.  keďže zatknutie Kema Sokhu sa uskutočnilo v situácii vystupňovaných reštrikcií voči mimovládnym organizáciám, organizáciám pre ľudské práva a občianskej spoločnosti vrátane daňových a regulačných kontrol, zastrašovania a hrozieb násilia; keďže zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) z roku 2015 bol medzinárodným spoločenstvom veľmi kritizovaný, pokiaľ ide o jeho rozsiahle a arbitrárne právomoci potláčať mimovládne organizácie;

K.  keďže v posledných týždňoch bol zatvorený značný počet rozhlasových staníc vysielajúcich programy iných renomovaných rozhlasových staníc; keďže vláda zatvorila tieto stanice za porušovanie zákonov ako „externé programy bez žiadosti o povolenie“; keďže ich zatváranie veľmi obmedzuje prístup k nezávislým mediálnym vysielaniam, najmä mimo mesta Phnom Penh; keďže tieto nezávislé médiá sa venujú politicky citlivým témam, ako je korupcia, nezákonná ťažba dreva a porušovanie ľudských práv;

L.  keďže v apríli 2016 bolo päť obhajcov ľudských práv kambodžského Združenia pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC) zadržaných viac ako 400 dní na základe obvinení z podplácania v súvislosti s prípadom proti Kemovi Sokhovi a v súčasnosti čakajú na súd; keďže aktivista bojujúci za právo na pôdu Tep Vanny bol opakovane cieľom útokov a obťažovania orgánov a v súčasnosti si vykonáva trest odňatia slobody na základe politicky motivovaných obvinení;

M.  keďže 4. septembra 2017 bol nezávislý denník Cambodia Daily, založený v roku 1993, nútený ukončiť svoju činnosť po tom, ako dostal daňovú faktúru vo výške 6,3 milióna USD;

N.  keďže kambodžská vláda oznámila 23. augusta 2017 vyhostenie mimovládneho Národného demokratického inštitútu (NDI), ktorý má centrálu v USA, na základe zákona LANGO a nariadila jeho zahraničným zamestnancom opustiť krajinu do siedmich dní;

O.  keďže kambodžská vláda nedávno začala vyšetrovanie voči „Situačnej miestnosti“, konzorciu mimovládnych organizácií, ktoré spolupracovali pri sledovaní volieb, za údajné porušovanie nového zákona o mimovládnych skupinách a za vytváranie základne pre možnú „farebnú revolúciu“ s cieľom zvrhnúť vládu;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním klímy pre opozičných politikov a aktivistov za ľudské práva v Kambodži a odsudzuje všetky násilné činy, politicky motivované obvinenia, svojvoľné zadržiavanie, vypočúvanie, rozsudky a odsúdenia týchto osôb;

2.  dôrazne odsudzuje zatknutie predsedu CNRP Kema Sokhu v súvislosti s niekoľkými obvineniami, ktoré sa zdajú politicky motivované; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Kema Sokhu, stiahnutie všetkých obvinení voči nemu a zastavenie vyhrážok namierených voči iným opozičným zákonodarcom;

3.  vyjadruje poľutovanie nad verejnými vyhláseniami predsedu vlády a vysokých predstaviteľov o údajnej vine Kema Sokhu, ktoré porušujú prezumpciu neviny a právo na spravodlivý proces, na ktoré má Kem Sokha nárok podľa kambodžského a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; vyzýva predsedu vlády na ochranu poslaneckej imunity poslancov parlamentu;

4.  naliehavo vyzýva kambodžské úrady, aby zrušili zatýkací príkaz na lídra opozície a zákonodarcu Sama Rainsyho a aby zrušili všetky obvinenia voči ostatným členom opozície a obhajcom ľudských práv, ktorí boli odsúdení, obvinení a uväznení, predovšetkým voči poslancovi národného zhromaždenia Umovi Samovi Anovi, senátorke Hong Sok Hourovej a aktivistovi bojujúcemu za práva na pôdu Tepovi Vannyovi;

5.  naliehavo vyzýva kambodžskú vládu, aby zaručila slobodu prejavu a médií v krajine a riešila prípadné daňové alebo iné otázky vhodným a náležitým postupom; naliehavo vyzýva vládu, aby znovu obnovila rozhlasové stanice, ktoré boli zatvorené; vyjadruje znepokojenie nad zatvorením Národného demokratického inštitútu (NDI) bez riadneho konania;

6.  nalieha na kambodžskú vládu, aby zabezpečila riadny proces vo všetkých prijatých opatreniach vrátane práva odvolať sa a práva na slobodu združovania a prejavu;

7.  vyzýva kambodžskú vládu, aby sa usilovala o posilnenie demokracie a právneho štátu a o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa pluralizmu a slobody združovania a prejavu;

8.  pripomína kambodžskej vláde, že musí plniť svoje záväzky a záväzky týkajúce sa demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú základným prvkom dohody o spolupráci;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad pretrvávajúcim obsadzovaním pozemkov a nedávno zavedeným systémom kambodžskej vlády obmedzených a čiastočných náhrad; vyzýva kambodžskú vládu, aby obnovila dialóg s partnermi vrátane Európskej únie a občianskej spoločnosti s cieľom zaviesť komplexnú a inkluzívnu kompenzáciu;

10.  zdôrazňuje, že dôveryhodný demokratický proces vedúci k voľbám do národného zhromaždenia v júli 2018 si vyžaduje prostredie, v ktorom politické strany, občianska spoločnosť a médiá budú môcť plniť svoje legitímne úlohy bez obáv a bez hrozieb alebo svojvoľnému obmedzovaniu;

11.  naliehavo vyzýva kambodžskú vládu, aby vykonávala odporúčania Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a zmysluplne sa zapojila do vypracovania nadchádzajúcej správy osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži;

12.  zdôrazňuje význam misií EÚ a medzinárodných misií na pozorovanie volieb a ich prínos k spravodlivým a slobodným voľbám; vyzýva národnú volebnú komisiu Kambodže a príslušné vládne orgány, aby zabezpečili, aby mali všetci oprávnení voliči vrátane migrujúcich pracovníkov a zadržiavaných osôb prístup k možnostiam registrácie a dostatočný čas na to, aby ju mohli využiť;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a národnému zhromaždeniu Kambodže.


Gabon: potláčanie opozície
PDF 265kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Gabone: potláčanie opozície (2017/2830(RSP))
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gabone, najmä na uznesenie z 2. februára 2017 o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu z 24. septembra 2016 po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z roku 2016 gabonským ústavným súdom,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Africkej únie z 1. septembra 2016, v ktorom odsúdila násilie a požaduje mierové riešenie povolebného konfliktu v Gabone,

–  so zreteľom na závery Rady z júna 2017 o novom impulze pre spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie hovorcov PK/VP Federici Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu z 11. septembra 2016 o Gabone,

–  so zreteľom na intervenciu EÚ z 9. marca 2017 na 34. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v rámci bodu 2 interaktívneho dialógu s vysokým komisárom,

–  so zreteľom na rezolúciu 359 (LIX) 2016 Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov zo 4. novembra 2016 o situácii v oblasti ľudských práv v Gabonskej republike,

–  so zreteľom na ústavu Gabonu,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z decembra 1966,

–  so zreteľom na konečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súvislosti s augustovými prezidentskými voľbami v Gabone v roku 2016 sa objavili obvinenia z manipulácie hlasovania; keďže v nasledujúcich dňoch po voľbách bol vypálený parlament krajiny a niekoľkí demonštranti boli zabití a stovky zatknuté; keďže napriek tomu, že bezpečnostná situácia sa vo veľkej miere stabilizovala ostáva politické a sociálne napätie v celej krajine vysoké a zlá hospodárska situácia ho ešte stupňuje;

B.  keďže jednou z charakteristík demokracie je rešpektovanie ústavy, ktorá je základom štátu, inštitúcií a zásady právneho štátu; keďže pokojné, vierohodné a transparentné voľby v Gabone by výrazne prispeli k riešeniu výzvy demokratického napredovania a striedania moci, ktorej čelí región strednej Afriky; keďže parlamentné voľby v Gabone, ktoré boli pôvodne naplánované na december 2016, boli dvakrát odložené na apríl 2018, a to nad rámec ústavnej lehoty;

C.  keďže podľa niekoľkých medzinárodných a mimovládnych organizácií došlo v Gabone odvtedy a predovšetkým po voľbách v auguste 2016 k násilnostiam vrátane zatýkania, zabíjania a násilných zmiznutí; keďže v Gabone sme svedkami zvýšeného politického násilia, najmä v hlavnom meste Libreville, kde sa údajne niekoľko domov patriacich členom politickej opozície stalo predmetom útokov;

D.  keďže orgány ostro zasiahli proti členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí vyjadrovali nesúhlas s vládnou mocou; keďže ľudskoprávne skupiny nepretržite informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, svojvoľných zatýkaniach a väzneniach a politicky motivovaných súdnych procesov;

E.  keďže početné obvinenia pred voľbami v roku 2016 a po nich spájajú režim Aliho Bonga s porušovaním ľudských práv, ako napríklad svojvoľným zatýkaním a dlhodobým väznením v neľudských podmienkach, mučením, mimosúdnymi vraždami a nútenými zmiznutiami civilistov a novinárov, ktorí vyjadrili nesúhlas s Bongovým režimom alebo jeho znovuzvolením;

F.  keďže Gabon je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, je v procese implementovania jeho ustanovení do vnútroštátneho práva a je povinný poskytovať OSN informácie o pokroku, ktorý dosiahol od ratifikácie dohovoru v roku 2011 a udalostiach po voľbách v roku 2016; keďže Výboru OSN pre nútené zmiznutia v súčasnosti skúma správu Gabonu a pokrok v implementácii uvedeného dohovoru;

G.  keďže prezident Ali Bongo začal národný dialóg ako súčasť úsilia o vyriešenie krízy vyvolanej jeho znovuzvolením, na ktorom sa podľa premiéra Emmanuela Issozeho Ngondeta zúčastnili zástupcovia z 1 200 skupín občianskej spoločnosti a približne 50 politických strán; keďže rozhovory bojkotoval Jean Ping a ďalší hlavní opoziční lídri;

H.  keďže prezidentský kandidát Jean Ping vyzval 18. augusta 2017 obyvateľov Gabonu k občianskej neposlušnosti a požadoval zvrhnutie prezidenta;

I.  keďže v posledných týždňoch boli v súvislosti s pokojnými a nepovolenými demonštráciami na podporu Jeana Pinga zadržané desiatky osôb a niektoré z nich sú stále vo väzbe;

J.  keďže 2. septembra 2017 bolo politickému vodcovi opozície a bývalému prezidentskému kandidátovi Jeanovi Pingovi a predstaviteľom viac ako dvadsiatich opozičných strán zabránené opustiť krajinu bez toho, aby im bol tento zákaz oznámený a bez zverejnenia zoznamu osôb, ktorých sa zákaz týkal; keďže toto opatrenie bolo 8. septembra 2017 zrušené;

K.  keďže vláda zakázala politickým oponentom, ktorí spochybňujú víťazstvo Aliho Bonga, vystupovať vo verejných a súkromných médiách;

L.  keďže na francúzske súdy boli podané individuálne žaloby proti niekoľkým gabonským prominentom v súvislosti so závažnými porušeniami ľudských práv a nelegálnymi príjmami (biens mal-acquis);

M.  keďže francúzske súdy v nadväznosti na sťažnosti, ktoré podali francúzska pobočka Transparency International a gabonský občan, práve uzavreli vyšetrovanie investícií nelegálnych príjmov z Gabonu vo Francúzsku a identifikovali a zaistili tovar v hodnote 50 až 60 miliónov EUR; keďže vyšetrovanie odhalilo, že na bankový účet používaný na nakupovanie tovarov vo Francúzsku pre rodinu Bongovcov pribudlo 1,3 milióna EUR;

N.  keďže volebná pozorovateľská misia EÚ (ďalej len „VPM EÚ“), ktorú pozvala vláda Gabonu, aby monitorovala prezidentské voľby, dospela vo svojej záverečnej správe k záveru, že volebný proces, najmä konsolidácia výsledkov volieb a odvolací proces, neboli transparentné; keďže VPM dospela k záveru, že tieto nezrovnalosti spochybňujú integritu procesu konsolidácie výsledkov a konečné výsledky volieb;

1.  pripomína, že Gabon sa v Dohode z Cotonou zaviazal dodržiavať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a zhromažďovania a prístup k médiám, dobrá správa verejných vecí a transparentnosť v politických funkciách;

2.  pripomína Gabonu jeho zmluvné povinnosti a zodpovednosti, medzi ktoré patrí aj poskytovať jasné a konkrétne informácie o reformách uskutočnených od ratifikácie, povolebnom násilí a o opatreniach prijatých na zistenie pravdy a zabezpečenie toho, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

3.  zdôrazňuje zásadnú úlohu opozície v demokratickej spoločnosti; dôrazne odsudzuje tlak vyvíjaný na zastrašovanie opozície v Gabone; považuje za neprijateľné, že niekoľkým vedúcim predstaviteľom gabonskej opozície vrátane prezidentského kandidáta vo voľbách v roku 2016 Jeana Pinga bolo dočasne znemožnené opustiť krajinu; pripomína, že podľa platných gabonských právnych predpisov sa toto výnimočné opatrenie môže uplatniť iba na osoby, voči ktorým sa vedie trestné vyšetrovanie; domnieva sa preto, že toto opatrenie bolo svojvoľné;

4.  dôrazne odsudzuje neustále hrozby, útoky, používanie sily a prísne obmedzovanie a zastrašovanie opozície, obhajcov ľudských práv a novinárov v Gabone; vyzýva orgány, aby rešpektovali právo opozície na pokojný protest a okamžite prepustili všetky osoby, ktoré sú ešte protiprávne zadržiavané, aby zastavili obťažovanie, zastrašovanie a prenasledovanie opozície a prijali konkrétne opatrenia na zaručenie slobodu prejavu;

5.  naliehavo žiada vládu Gabonu, aby uskutočnila dôkladnú a rýchlu reformu volebného rámca, v ktorej zohľadní odporúčania VPM EÚ a ktorá bude zameraná na jeho zlepšenie a dosiahnutie jeho plnej transparentnosti a dôveryhodnosti; zdôrazňuje, že gabonské orgány musia zaručiť plnú a úprimnú spoluprácu so všetkými príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby budúce parlamentné voľby, ktoré sa už mali uskutočniť, boli úplne transparentné a vierohodné a aby sa uskutočnili v slobodnom, demokratickom, inkluzívnom a pokojnom prostredí;

6.  uznáva, že intenzívnejší politický dialóg medzi EÚ a Gabonom pokračuje v súlade s ustanoveniami dohody z Cotonou; naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby plne spolupracovali a usilovali sa o hmatateľný úspech tohto procesu;

7.  vyjadruje obavy, pokiaľ ide o inkluzívnosť a teda aj dôveryhodnosť a relevantnosť národného dialógu, ktorý začala vláda; pripomína, že Jean Ping a jeho koalícia pre novú republiku sa na dialógu odmietli zúčastniť;

8.  je presvedčený, že súčasný hlboký politický a sociálny rozkol v Gabone si vyžaduje jednoznačnú politickú reakciu s cieľom zachovať stabilitu krajiny, zvýšiť dôveru občanov v Gabone a dať inštitúciám skutočnú legitimitu; požaduje medzinárodné vyšetrovanie pod vedením OSN v súvislosti s voľbami a porušovaním ľudských práv, ku ktorým odvtedy došlo, s cieľom stanoviť spôsob vytvorenia politického dialógu umožňujúceho vyriešenie krízy a zároveň zaručiť demokratické práva obyvateľov Gabonu;

9.  naliehavo vyzýva Francúzsko, najmä vzhľadom na svoje silné a historické väzby s Gabonom, aby využilo celý svoj politický a hospodársky vplyv na gabonskú vládu a zohrávalo v tejto súvislosti konštruktívnu úlohu v rámci inštitúcií EÚ;

10.  vyzýva delegáciu Európskej únie v Gabone, aby pokračovala v podrobnom monitorovaní vývoja v Gabone a využila všetky vhodné nástroje, prostriedky a intenzívnejší politický dialóg na podporu základných prvkov Dohody z Cotonou a prodemokratických hnutí;

11.  vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili svoje politiky voči Gabonu a zvážili cielené sankcie voči jednotlivcom zodpovedným za volebné podvody a následné násilnosti, ku ktorým v Gabone došlo;

12.  opakuje svoju výzvu vláde Gabonu, aby zaviedla justičný a sankčný systém, ktorý by zabezpečil, že zatýkanie a ukladanie trestov bude primerané závažnosti trestných činov;

13.  naliehavo žiada vládu, aby na konkrétne obavy medzinárodného spoločenstva reagovala formou bezodkladného zavedenia skutočne inkluzívneho, transparentného a nestranného konzultačného fóra pre dialóg; vyzýva zároveň opozíciu, aby kontrolovala dôveryhodnosť tohto procesu;

14.  vyzýva všetkých politických aktérov, aby preukázali zodpovednosť a zdržanlivosť, a najmä, aby sa zdržali podnecovania k násiliu;

15.  vyzýva účastníkov samitu EÚ – Afrika v Abidjane, aby situáciu v Gabone zaradili do svojho programu a pripomína Gabonu jeho záväzky v oblasti ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

16.  víta vyšetrovanie nelegálnych príjmov z Gabonu, ktoré prebieha vo Francúzsku, a vyjadruje nádej, že všetci, ktorí sú zapojení do nezákonných aktivít, budú postavení pred súd; požaduje čo najväčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o platbu vo výške 1,3 milióna EUR na účet vo francúzskej banke, spojený s rodinou Bongovcov;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi a parlamentu Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.


Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada
PDF 170kWORD 44k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Laose, najmä o prípadoch Somphoneho Phimmasoneu, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Laose,

–  so zreteľom na výsledok 8. zasadnutia Spoločného výboru Európskej únie a Laoskej ľudovodemokratickej vo Vientiane 17. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie Delegácie Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike vydané vo Vientiane v svetový deň slobody tlače 3. mája 2017,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi EÚ a Laoskou ľudovodemokratickou republikou z 1. decembra 1997,

–  so zreteľom na Chartu ASEAN,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v marci 2017 boli traja laoskí pracovníci, pán Somphone Phimmasone, pán Soukane Chaithad a pani Lod Thammavonga, odsúdení počas svojej práce v Thajsku na tresty odňatia slobody na 12 až 20 rokov a ekvivalent desiatok tisíc eur pokút za kritizovanie vlády na sociálnych médiách vo vzťahu k údajnej korupcii, odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv; keďže tieto tri osoby boli obvinené aj z účasti na protivládnej demonštrácii pred laoským veľvyslanectvom v Thajsku v decembri 2015;

B.  keďže 25. mája 2016 štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých možno vidieť Phimmasoneho, Chaithada a Thammavongovú vo väzbe na policajnom riaditeľstve vo Vientiane; keďže v spravodajstve sa uvádza, tieto tri osoby boli zadržané za ohrozovanie národnej bezpečnosti použitím sociálnych médií na pošpinenie povesti vlády;

C.  keďže občianskeho aktivistu Sombatha Somphoneho zadržala Vientianská polícia v roku 2012 a odvtedy je nezvestný; keďže v prípade pána Sompawna Khantisouka, podnikateľa pôsobiaceho v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý nútene zmizol v roku 2007, nedošlo k podnes žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o jeho nájdenie; keďže poľský štátny príslušník Bounthanh Thammavong bol v roku 2015 odsúdený na štyri a pol roka väzenia za online kritiku vlády;

D.  keďže v Laose priestor občianskej spoločnosti čelí závažným obmedzeniam; keďže Laos predsedal združeniu ASEAN v roku 2016, ale odmietol usporiadať tradičné paralelné stretnutie občianskej spoločnosti, a prinútil tak fórom ASEAN, aby sa namiesto toho stretlo vo Východnom Timore;

E.  keďže vláda Laosu neprijala žiadne významné kroky na zlepšenie zlej situácie v oblasti ľudských práv, ako aj v oblasti zaobchádzania s menšinami a naďalej vážne obmedzuje slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; keďže naďalej nerušene pokračuje nedostatok noriem spravodlivého súdneho procesu, súdna korupcia a trvalá beztrestnosť porušovania ľudských práv;

F.  keďže laoské orgány naďalej zastrašujú a prenasledujú náboženské menšiny, najmä kresťanov; keďže došlo k mnohým prípadom konfiškácie majetku, podpaľačských útokov na kostoly a domovy, bitia kresťanov za slávenie Vianoc a k vynúteným odstúpeniam od kresťanského vierovyznania;

G.  keďže Laos podpísal, ale neratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

H.  keďže v Laose je nedostatok plurality médií a výstup existujúcich médií je prísne kontrolovaný štátom; keďže mediálny zákon z roku 2008 bol zmenený v novembri 2016, keď sa zaviedli ďalšie obmedzenia brániace kritike vládnych politík zo strany médií, ktoré od novinárov vyžadujú, aby pred zverejnením predložili svoje správy vláde na cenzúru;

I.  keďže v roku 2014 vláda Laosu vydala dekrét, ktorým zakazuje online kritiku vlády a vládnucej Laoskej ľudovej revolučnej strany (LPRP);

1.  dôrazne odsudzuje tresty odňatia slobody voči Somphonemu Phimmasonemu, Soukanovi Chaithadovi a Lod Thammavongovej a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

2.  so znepokojením konštatuje, že tieto rozsudky sa pridali na zoznam zatykačov a nútených zmiznutí aktivistov a protestantov, ktorí vyjadrili kritické stanoviská k záležitostiam od územných sporov až po obvinenia z korupcie a zneužívania moci;

3.  opakuje svoju výzvu vláde Laosu, aby zastavila prenasledovanie a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie obhajcov ľudských práv, nezávislých novinárov a sociálnych aktivistov, a aby rešpektovala právo na slobodný prejav a združovanie a práva menšín; pripomína Laosu jeho medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohôd v oblasti ľudských práv, ktoré ratifikoval;

4.  naliehavo vyzýva laoskú vládu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a chránila slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania a aby ratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý Laos podpísal v roku 2008;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozšíreným porušovaním ľudských práv vrátane nedobrovoľných zmiznutí a nad skutočnosťou, že nejestvuje spravodlivý súdny proces; vyzýva laoské orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv tým, že bezodkladne objasnia miesto pobytu aspoň 10 nezvestných osôb vrátane Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytli podrobné informácie o obvineniach a dôkazoch predložených proti uväzneným aktivistom;

6.  požaduje transparentné, dôkladné a nestranné vyšetrovanie všetkých nevyriešených prípadov násilného zmiznutia, zverejnenie informácií o mieste, kde sa nachádzajú zmiznuté osoby, a trestné stíhanie páchateľov;

7.  odsudzuje prenasledovanie náboženských menšín, najmä kresťanov; vyzýva vládu, aby okamžite zastavila všetky činnosti zamerané proti kresťanom a aby postavila pred súd osoby zodpovedné za podpaľačské útoky a bitie;

8.  vyzýva laoské orgány, aby umožnili špecializovaným agentúram OSN a zástupcom humanitárnych organizácií neobmedzený prístup, aby mohli navštíviť politických väzňov a všetky etnické a náboženské menšiny v Laose;

9.  vyzýva laoskú vládu, aby prijala opatrenia na podporu pluralitného politického systému a zabezpečila, aby sa právo jednotlivcov kandidovať bez schválenia LPRP;

10.  podporuje úsilie o zvýšenie úrovne internetového pripojenia v Laose; naliehavo vyzýva vládu, aby rozvíjala prostredie, ktoré podporuje slobodu prejavu a aby prestala monitorovať jednotlivcov na internete a prenasledovať ich; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva vládu, aby zrušila represívne prvky zákona z roku 2015 o predchádzaní počítačovej kriminalite a boji proti nej;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby bezodkladne kontaktovala laoskú vládu v otázke Somphonea Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada; vyzýva delegáciu EÚ v Laose, aby podrobne sledovala situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä aby bola prítomná na každom konaní vedenom proti Phimmasonemu, Thammavongovej a Chaithadovi, a aby aj naďalej upozorňovala laoské úrady na prípady väznených a nezvestných osôb;

12.  vyzýva ESVČ, aby tieto otázky zaradila na popredné miesto programu budúceho zasadnutia spoločného výboru EÚ – Laoská ľudovodemokratická republika a nasledujúceho samitu Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa bude konať v Bruseli v roku 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Laosu, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.


Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov
PDF 183kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov (2017/2838(RSP))
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a situácii rohinských moslimov, najmä uznesenia zo 7. júla 2016(1) a 15. decembra 2016(2) a na svoje uznesenia zo 16. marca 2017 o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017(3) a z 13. júna 2017 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii(4),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Európskemu parlamentu a Rade z 1. júna 2016 s názvom Prvky stratégie EÚ vo vzťahu k Mjanmarsku/Barme: osobitné partnerstvo pre demokraciu, mier a prosperitu (JOIN(2016)0024),

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej z 30. marca 2016 o nástupe novej vlády Mjanmarského zväzu,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne PK/VP z 2. decembra 2016 k nedávnej eskalácii násilia v Mjanmarsku a na vyhlásenie PK/VP zo 6. septembra 2017 o situácii v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu z 25. novembra 2016 o treťom dialógu medzi EÚ a Mjanmarskom o ľudských právach,

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o osobách bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na nedávne brífingy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 29. a 18. novembra 2016 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v severnom Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na správu OHCHR z 20. júna 2016 s názvom Situácia ľudských práv rohinských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku a na správu osobitnej spravodajkyne OSN z 18. marca 2016 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán UNHCR na roky 2014 – 2024 na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečnú správu z misie osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku Yanghee Lee z 20. januára 2017, v ktorej konštatuje, že „súčasná situácia je horšia než kedykoľvek počas uplynulých niekoľkých rokov“,

–  so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie o Jakchainskom štáte z augusta 2017,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, oba z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) za uplynulé dva týždne viac ako 300 000 rohinských moslimov na úteku pred násilím v Jakchainskom štáte hľadalo útočisko v Bangladéši;

B.  keďže Jakchainský štát v Mjanmarsku je domovom asi milióna Rohingov – prevažne moslimskej menšiny, ktorá čelí útlaku a nepretržitému vážnemu porušovaniu ľudských práv vrátane ohrozovania života a bezpečnosti, odopierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovania ich politických práv;

C.  keďže Rohingovia sú oficiálne osobami bez štátnej príslušnosti od roku 1982, keď bol prijatý zákon o barmskom občianstve, v dôsledku ktorého je výrazne oklieštená ich sloboda pohybu a sú nútení žiť v táboroch;

D.  keďže skupina vzbúrencov z radov Rohingov zosnovala na 25. augusta 2017 útoky na policajné stanice a vojenskú základňu v Jakchainskom štáte; keďže armáda odpovedala rozsiahlym protiútokom, ktorého dôsledkom je vážne a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrátane zabíjania, znásilňovania a mučenia; keďže ľudskoprávne organizácie, najmä Human Rights Watch, s využitím satelitných záberov informovali o rozsiahlom ničení obydlí a iných budov v častiach severného Jakchainského štátu, ktoré sú v súčasnosti nedostupné pre MVO a nezávislých pozorovateľov;

E.  keďže podľa platnej mjanmarskej ústavy armáda nepodlieha civilnému dohľadu a vykonáva značnú moc nad vládou a národnou bezpečnosťou;

F.  keďže osoby na úteku z Mjanmarska, medzi ktorými sú mnohé ženy a deti, sa vydávajú na cestu po zradných trasách, sú terčom streľby a prechádzajú po nebezpečných cestách, pričom hladujú a chýba im lekárska pomoc; keďže desiatky týchto osôb na ceste zomierajú; keďže príslušníci bangladéšskej pobrežnej stráže našli telá minimálne 20 osôb na úteku;

G.  keďže Bangladéš podal proti mjanmarským úradom sťažnosť v súvislosti s umiestňovaním nášľapných mín na určitom úseku jeho hranice s Bangladéšom, čím by zabránilo návratu rohinských moslimov, ktorí utekajú pred násilím;

H.  keďže medzinárodní zamestnanci OSN a medzinárodné mimovládne organizácie majú zakázaný vstup do oblastí zasiahnutých konfliktom a keďže agentúry OSN nedokážu dopraviť Rohingom humanitárnu pomoc, a to ani potraviny, vodu a lieky;

I.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zeid Raad Al Hussein 10. septembra 2017 oznámil, že situácia v Mjanmarsku „sa javí ako učebnicový príklad etnických čistiek“;

J.  keďže Čína a Rusko zablokovali v marci 2017 prijatie vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN o situácii rohinskej menšiny v Mjanmarsku;

1.  rázne odsudzuje všetky útoky v Jakchainskom štáte; vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz väčšou závažnosťou a zväčšujúcim sa rozsahom porušovania ľudských práv vrátane zabíjania, násilných stretov, ničenia civilného majetku a vysídľovania státisícov civilistov;

2.  dôrazne a naliehavo vyzýva vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie Rohingov a vypaľovanie ich domov;

3.  pripomína, že povinnosťou mjanmarských orgánov je chrániť všetkých civilistov bez rozdielu pred zneužívaním, vyšetrovať prípady vážneho porušovania ľudských práv a stíhať zodpovedné osoby v súlade s normami a povinnosťami v oblasti ľudských práv;

4.  vyzýva mjanmarské orgány, aby umožnili okamžitý a neobmedzený prístup nezávislým pozorovateľom, medzinárodným ľudskoprávnym organizáciám, novinárom a ďalším medzinárodným pozorovateľom, ako aj Organizácii Spojených národov, a najmä jej vyšetrovacej misii zriadenej Radou OSN pre ľudské práva v marci, s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv všetkými stranami;

5.  naliehavo vyzýva, aby bol humanitárnym organizáciám umožnený prístup do všetkých konfliktných oblastí a k vysídleným osobám bez rozdielu s cieľom umožniť humanitárnym pracovníkom poskytnúť pomoc ľuďom v nebezpečenstve;

6.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite odstránila všetky nášľapné míny na hranici s Bangladéšom;

7.  naliehavo žiada mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k rasovej alebo náboženskej nenávisti a bojovali proti sociálnej diskriminácii a prejavom nepriateľstva namiereným proti rohinskej menšine; ďalej naliehavo vyzýva vládu Mjanmarska, aby dodržiavala všeobecné právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery; štátnej radkyni pripomína, aby presadzovala vykonávanie odporúčaní uvedených v záverečnej správe poradnej komisie o Jakchainskom štáte, ktorá bola vypracovaná na jej vlastnú žiadosť; vyjadruje poľutovanie nad dramatickým zhoršením situácie odvtedy, ako hovorca strany, ktorej je Aun Schan Su Ťij členkou, 18. mája 2015 vyhlásil, že mjanmarská vláda by mala obnoviť občianstvo príslušníkov rohinskej menšiny;

8.  laureátke Sacharovovej ceny z roku 1990 Aun Schan Su Ťij pripomína, že táto cena sa udeľuje ľuďom, ktorí okrem iného obhajujú ľudské práva, chránia práva menšín a dodržiavajú medzinárodné právo; upozorňuje na to, že treba zvážiť možnosť odobratia Sacharovovej ceny v prípade, že laureáti porušia uvedené kritériá potom, ako im bola cena udelená;

9.  uznáva úsilie, ktoré vyvíja Bangladéš v súvislosti s touto humanitárnou katastrofou v snahe poskytnúť ochranu státisícom utečencov z radov Rohingov; dôrazne a naliehavo vyzýva bangladéšske orgány a orgány ďalších susedných krajín, aby prijali všetky osoby na úteku pred násilím v Jakchainskom štáte a dodržiavali zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili finančnú a materiálnu podporu pre týchto utečencov;

10.  pripomína, že vládam krajín, ktoré sa musia vyrovnať s prílevom rohinských utečencov, odporučil, aby úzko spolupracovali s UNHCR, ktorý má technické znalosti potrebné na preskúmanie štatútu utečenca a mandát na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti; žiada EÚ a OSN, aby v tejto súvislosti podporili krajiny v susedstve Mjanmarska;

11.  ďalej vyzýva združenie ASEAN a regionálne vlády, aby okamžite prijali opatrenia s cieľom zvýšiť tlak na mjanmarskú vládu, aby zastavila porušovanie práv, chránila všetkých občanov v Jakchainskom štáte a poskytla podporu ľuďom na úteku;

12.  podporuje úsilie o zintenzívnenie politického procesu založeného na vykonávaní odporúčaní Kofiho Annana; vyzýva členov Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, aby prijali účinné politické a diplomatické opatrenia na zabezpečenie toho, aby mjanmarská vláda plnila svoje povinnosti voči rohinskej menšine, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany a prístupu k pomoci; v tejto súvislosti žiada Valné zhromaždenie a Bezpečnostnú radu OSN, aby prijali rezolúciu, v ktorej odsúdia porušovanie práv, budú trvať na umožnení prístupu do Jakchainského štátu a budú požadovať vyvodenie zodpovednosti za závažné porušovanie medzinárodného práva všetkými stranami; ďalej žiada, aby sa na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v septembri 2017 prijala rezolúcia, ktorou sa predĺži mandát vyšetrovacej misie;

13.  naliehavo vyzýva Čínu a ostatných medzinárodných a regionálnych aktérov, aby využili všetky cesty na ukončenie násilností a dosiahnutie mierového riešenia;

14.  vyzýva PK/VP a členské štáty EÚ, aby výrazne zvýšili svoj tlak na mjanmarskú vládu a bezpečnostné sily, aby zastavili porušovanie práv, v plnej miere spolupracovali s vyšetrovateľmi OSN a medzinárodnými humanitárnymi agentúrami a vyvodili zodpovednosť za závažné porušovanie medzinárodného práva; v tejto súvislosti žiada PK/VP a členské štáty EÚ, aby sa aktívne zapojili do podpory okamžitých krokov na úrovni OSN a jasne oznámili, že EÚ je pripravená zvážiť cielené sankcie voči jednotlivcom a subjektom, a aby zvážili dôsledky v súvislosti s obchodnými preferenciami, ktoré Mjanmarsko využíva, v prípade, že závažné porušovanie medzinárodného práva zostane nepotrestané;

15.  vyzýva PK/VP, aby podala správu Európskemu parlamentu o iniciatívach EÚ v OSN a v rámci Rady EÚ pre zahraničné veci;

16.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby privítali správy a vyhlásenia zástupcov Rohingov o situácii na mieste;

17.  podporuje úsilie o vyslanie nezávislých pozorovateľov OSN na miesto konfliktu s cieľom zmierniť humanitárnu krízu; vyzýva mjanmarské orgány, aby umožnili okamžitý a neobmedzený prístup nezávislým pozorovateľom, najmä vyšetrovacej misii OSN zriadenej Radou OSN pre ľudské práva v marci 2017;

18.  podporuje zriadenie úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku s plným mandátom;

19.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali globálny akčný plán UNHRC na roky 2014 – 2024 na vyriešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0247.


Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickejpoľnohospodárskej výroby ***
PDF 242kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))
P8_TA(2017)0352A8-0257/2017

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05530/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby (05551/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0144/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0257/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čile.


Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) ***
PDF 243kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))
P8_TA(2017)0353A8-0277/2017

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06750/2017),

–  so zreteľom na Tretí dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (06905/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0225/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0277/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čile.


Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile
PDF 363kWORD 59k
Odporúčanie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúce sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (2017/2057(INI))
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej, ktorá bola uzatvorená v roku 2002, a na jej obchodný pilier, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2003(1) (ďalej len „DP“),

–  so zreteľom na výsledok 6. zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čile, ktoré sa konalo v apríli 2015(2),

–  so zreteľom na konečné vyhlásenie, ktoré 5. októbra 2016 prijal zmiešaný poradný výbor (ZPV)(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497) a na diskusný dokument Komisie z mája 2017 s názvom Využitie globalizácie(4) a Sociálny rozmer Európy z apríla 2017(5),

–  so zreteľom na rozsudky a stanoviská Súdneho dvora Európskej únie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a rozhodnutie európskej ombudsmanky zo 6. januára 2015 o ukončení jej vyšetrovania z vlastného podnetu OI/10/2014/RA týkajúceho sa vybavovania žiadostí o informácie a prístupu k dokumentom(6), a so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora 2/15 zo 16. mája 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(7),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal 4. júla 2017(8) k návrhu smernice o zverejňovaní informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o vykonávaní odporúčaní Európskeho parlamentu z roku 2010 týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov(9) a uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(10),

–  so zreteľom na štúdiu EPRS s názvom Účinky doložiek o ľudských právach v globálnej dohode medzi EÚ a Mexikom a v dohode o pridružení medzi EÚ a Čile(11),

–  so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a Medzinárodnej organizácie práce (MOP), tripartitné vyhlásenie MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky a na program dôstojnej práce MOP,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy z roku 2015 (Parížska dohoda), ktorý nadobudol platnosť 4. novembra 2016(12) a ktorý ratifikovalo aj Čile,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Spoločného parlamentného výboru (SPV) EÚ – Čile z 3. novembra 2016(13),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a článok 8, článok 207 ods. 3 a článok 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh usmernení na rokovania, ktorý prijala Komisia 24. mája 2017,

–  so zreteľom na článok týkajúci sa Čile v ročenke Medzinárodnej pracovnej skupiny pre otázky domorodého obyvateľstva (IWGIA) s názvom Svet domorodého obyvateľstva 2016(14),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0267/2017),

A.  keďže v stratégii Obchod pre všetkých sa uvádza, že „Komisia musí presadzovať politiku, ktorá je prospešná pre spoločnosť ako celok a podporuje európske a všeobecne platné normy a hodnoty popri hlavných hospodárskych záujmoch, klásť väčší dôraz na udržateľný rozvoj, ľudské práva, ochranu spotrebiteľa a zodpovedný a spravodlivý obchod a zamerať sa na boj proti daňovým únikom“;

B.   keďže medzi EÚ a Čile existuje úzke partnerstvo založené na spoločných hodnotách a spoločnom záväzku presadzovať účinné multilaterálne riadenie obchodu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj spoločnú prosperitu a bezpečnosť v rámci globálneho systému založeného na pravidlách; keďže Únia je tretím najväčším obchodným partnerom Čile; keďže Čile je významným regionálnym hráčom, má jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v Južnej Amerike za posledné desaťročia, a reformné úsilie v krajine stále pokračuje;

C.  keďže platná DP vrátane obchodného piliera bola uzatvorená v roku 2002 a od jej vykonávania od roku 2003 je veľmi prínosná pre obe strany, pričom obchod s tovarom sa zdvojnásobil a zvýšil sa aj objem obchodu so službami a investície(15); keďže však EÚ aj Čile odvtedy uzatvorili modernejšie a ambicióznejšie obchodné dohody;

D.  keďže EÚ v roku 2016 vyviezla do Čile tovar v hodnote vyše 8,6 miliardy EUR, zatiaľ čo hodnota tovaru z Čile vyvezeného do EÚ predstavovala 7,4 miliardy EUR; keďže v roku 2015 dosiahol obchod so službami z EÚ poskytovanými v Čile hodnotu 3,8 miliardy EUR a obchod so službami z Čile poskytovanými v EÚ hodnotu 2 miliardy EUR; keďže objem priamych zahraničných investícií (PZI) EÚ v Čile predstavoval 42,8 miliardy EUR(16);

E.  keďže platná DP nezahŕňa okrem iného osobitné kapitoly o investíciách, MSP, právach duševného vlastníctva (PDV), energetike a rodovej rovnosti a neobsahuje ani kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji (TSDC) vrátane povinnosti presadzovať normy v oblasti práce a životného prostredia, ani presadzovanie najlepších postupov v oblastiach, ako je sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) a zabezpečenie trvalej udržateľnosti;

F.  keďže pri akýchkoľvek rokovaniach EÚ o obchode sa musí zachovať právo a schopnosť vlád regulovať vo verejnom záujme oblasti, ako sú napríklad ochrana a podpora verejného zdravia, sociálne služby, sociálne zabezpečenie a ochrana spotrebiteľov, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat, verejný poriadok, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti;

G.  keďže každé rokovanie EÚ o obchode musí zaručiť, aby strany dosahovali čo najvyššiu úroveň sociálnej, pracovnej a environmentálnej ochrany, a môže slúžiť ako nástroj na presadzovanie programu sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja tak v EÚ, ako aj na celom svete; keďže modernizácia DP by sa mala považovať za príležitosť EÚ a jej členských štátov ešte viac podporovať spoločné vysoké normy a záväzky v rámci obchodných dohôd, najmä v oblasti pracovných práv, ochrany životného prostredia, spotrebiteľských práv a verejného blaha; keďže Komisia oznámila, že uvažuje o rôznych spôsoboch presadzovania týchto záväzkov, ktoré bude takisto zahŕňať sankčné mechanizmy;

H.  keďže prvé zasadnutie ZPV EÚ – Čile, ktorého súčasťou sú organizácie občianskej spoločnosti z obidvoch zúčastnených strán, sa konalo 4. a 5. októbra 2016 s cieľom získať prehľad o vykonávaní súčasnej DP, ako aj o rokovaniach o jej aktualizácii a zároveň začleniť príspevky od občianskej spoločnosti a podporiť dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Čile nad rámec vládnej úrovne; keďže značné oneskorenie pri zakladaní ZPV sa v súvislosti s modernizovanou dohodou nesmie opakovať; keďže po nadobudnutí platnosti modernizovanej dohody musí byť účasť občianskej spoločnosti založená na jasných štruktúrach, vyrovnanom členstve a mandátoch na podávanie správ;

I.  keďže EÚ a Čile za zúčastňujú na viacstranných rokovaniach o ďalšej liberalizácii obchodu so službami (TiSA);

J.  keďže Čile nie je stranou Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), ale pozorovateľom, a nezúčastňuje sa na viacstranných rokovaniach o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA);

K.  keďže článok 45 DP medzi EÚ a Čile z roku 2002 v kapitole o spolupráci už obsahuje ustanovenia o tom, že spolupráca by mala prispievať „k posilneniu politík a programov, ktoré zlepšujú, zaručujú a rozširujú spravodlivú účasť mužov a žien vo všetkých odvetviach politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života“;

L.  keďže Čile podpísalo Transpacifické partnerstvo (TPP), ktorého budúcnosť je v súčasnosti neistá, a dohody o voľnom obchode so všetkými signatármi TPP a všeobecne je považované za stabilného a spoľahlivého partnera;

M.  keďže Čile sa v roku 2010 ako prvá juhoamerická krajina stalo členom OECD a má stabilný makroekonomický rámec;

N.  keďže je dôležité čo najviac využiť možnosti, ktoré ponúka modernizácia obchodného piliera DP čo najširším spôsobom pre podniky, najmä MSP, ako aj občanov v EÚ a Čile; keďže v tejto súvislosti by sa dalo urobiť viac, a to aj šírením dostupných informácií, čo by mohlo vyvolať výrazný znásobujúci účinok výhod pre zmluvné strany DP;

O.  keďže Čile má uzavreté bilaterálne investičné zmluvy (BIT) so 17 členskými štátmi EÚ, ktorých obsah neodráža najnovší vývoj ani najlepšie postupy investičnej politiky a ktoré budú nahradené a prestanú platiť po nadobudnutí platnosti dohody medzi Úniou a Čile obsahujúcej kapitolu o investíciách;

P.  keďže neprimerane prísne podmienky v čilských právnych predpisoch, ktoré musia rybárske plavidlá EÚ spĺňať, im bránia pri používaní prístavných zariadení v Čile na účely vylodenia, prekládky, doplnenia paliva alebo získania rybárskeho výstroja;

Q.  keďže súčasné zloženie vývozu Čile je v ostrom protiklade so štruktúrou európskeho vývozu, keďže v ňom silne dominuje vývoz surovín, napríklad medi, ovocia a zeleniny;

1.  Odporúča Rade, Komisii a ESVČ, aby:

   a) zabezpečili, aby Európsky parlament počas rokovaní dostával úplné, okamžité a presné informácie, aby mohol rozhodnúť o tom, či má alebo nemá udeliť súhlas s uzavretím modernizovanej DP s Čile vrátane jej obchodného piliera; mali na pamäti, že hoci DP uzavreté v súlade s článkom 217 ZFEÚ sú obyčajne zmiešané a pokrývajú oblasti nad rámec bežnej obchodnej politiky, v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je potrebné dôkladné premyslenie ďalšieho postupu modernizácie dohody medzi EÚ a Čile s cieľom oddeliť a ochrániť oblasti výlučných a spoločných právomocí v oblasti obchodu, a plne rešpektovať rozdelenie právomocí medzi Úniu a jej členské štáty počas celého procesu rokovaní, ako aj so zreteľom na podpísanie a uzatvorenie dohôd; uzavreli z tohto dôvodu dve samostatné dohody, a aby pritom jasne odlíšili obchodnú a investičnú dohodu, ktorá zahŕňa len otázky, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, od druhej dohody, ktorá sa týka oblastí, v ktorých sú právomoci spoločné s členskými štátmi;
   b) vzali na vedomie, že EÚ aj Čile od nadobudnutia platnosti dvojstrannej DP uzatvorili modernejšie, ambicióznejšie a komplexnejšie obchodné dohody, a že sa ňou naďalej nerieši celý rad oblastí, ktoré sú dôležité na to, aby sa zabezpečilo, že bude prispievať k spoločnému rastu, rovnosti príležitostí, dôstojným pracovným miestam a trvalo udržateľnému rozvoju vrátane dodržiavania a presadzovania pracovných a environmentálnych noriem, dobrých životných podmienok zvierat a rodovej rovnosti v prospech občanov oboch strán;
   c) považovali za dôležité a potrebné úsilie o modernizáciu DP medzi EÚ a Čile s cieľom zohľadniť hospodársky a politický rozvoj v posledných 15 rokoch, a to najmä pokiaľ ide o jej obchodnú časť, v duchu reciprocity, vzájomného prínosu a rovnováhy, a aby vzali na vedomie dôslednú podporu modernizácie, ktorú vyslovil SPV EÚ – Čile, ako aj skutočnosť, že ZPV uvítal kroky podniknuté v záujme aktualizácie;
   d) pamätali na to, že globalizácia a obchodná politika sú v poslednom období predmetom intenzívnych diskusií v Európe a vo svete z dôvodu možného nerovnomerného rozdelenia ich prínosov; považovali za potrebné predvídať trendy a možné dôsledky, zaručili inkluzívnejšie rozdelenie prínosov obchodu a zabezpečili zodpovedajúcu ochranu tým, ktorí z dohody nemajú prínos a ktorí môžu byť v následnom procese znevýhodnení; vyvíjali preto politické opatrenia najmä v iných oblastiach nad rámec ustanovení samotných obchodných dohôd, od priemyselnej politiky po fiškálnu a sociálnu politiku, a to najmä úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Únie;
   e) mali na zreteli význam mnohostranného programu, ako aj to, že žiadne dvojstranné rokovanie nesmie oslabiť ambíciu dosiahnuť pokrok na mnohostrannej úrovni; vzali do úvahy, že posilnené bilaterálne vzťahy a spoločná spolupráca medzi EÚ a Čile by mali tiež uľahčovať širšiu spoluprácu a synergiu medzi stranami v mnohostrannom a viacstrannom kontexte; podporovali v tejto súvislosti plnú účasť Čile na rokovaniach o dohode WTO o environmentálnych tovaroch a prepracovanej dohode WTO o vládnom obstarávaní;
   f) kládli v rámci postupu modernizácie hlavný dôraz na spoločné hodnoty a aby aj naďalej uplatňovali doložku o ľudských právach, ktorá sa uplatňuje vo všetkých DP;
   g) zaistili, aby v celom texte modernizovanej DP bolo zaručené a výslovne a jednoznačne zakotvené právo a možnosť strán prijímať a uplatňovať vlastné zákony a právne predpisy vo verejnom záujme s cieľom dosiahnuť legitímne ciele verejnej politiky, ako je ochrana a presadzovanie ľudských práv vrátane prístupu k vode, verejné zdravie, sociálne služby, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, verejný poriadok, sociálne zabezpečenie alebo ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti; zabezpečili, že nároky žiadneho investora nemôžu úspešne spochybniť tieto ciele; zdôraznili v tejto súvislosti, že cieľom dohôd o voľnom obchode EÚ nie je obmedziť legitímne záujmy Únie, jej členských štátov alebo subjektov na nižšej úrovni o reguláciu vo verejnom záujme;
   h) usilovali sa, pokiaľ ide o rokovania o obchode s tovarom, o ambiciózne zlepšenia prístupu na trh v rámci colných položiek a zrušenie zbytočných prekážok, a to aj prekážok prístupu plavidiel EÚ do prístavov, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré si vyžadujú primerané zaobchádzanie, napríklad prostredníctvom colných kvót, primeraných prechodných období alebo, ak to bude potrebné, priamym vyňatím; uplatnili použiteľnú a účinnú dvojstrannú ochrannú doložku umožňujúcu dočasné pozastavenie preferencií, ak v dôsledku nadobudnutia platnosti modernizovanej DP nárast dovozu spôsobí vážnu škodu v citlivých odvetviach alebo hrozí, že takúto škodu spôsobí;
   i) začlenili do smerníc na rokovania cieľ zjednodušiť pravidlá pôvodu a colné postupy s cieľom prispôsobiť ich realite čoraz zložitejších globálnych hodnotových reťazcov; zabezpečili, aby modernizovaná DP obsahovala ustanovenia a opatrenia týkajúce sa boja proti podvodom a záväzky na štandardizáciu colných pravidiel a postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť, účinnosť, právnu istotu a spoluprácu medzi colnými orgánmi a modernizovať a zjednodušiť postupy, ako sú zakotvené v rámci dohody WTO o uľahčení obchodu (TFA) a revidovanom Kjótskom dohovore;
   j) zohľadnili, pokiaľ ide o obchod so službami, že potenciál sektoru služieb nie je v súčasnej DP v plnej miere využitý, a že modernizovaná dohoda by mala riešiť zbytočné prekážky prístupu na trh a riešenia na vnútroštátnej úrovni; zvážili prijatie záväzkov na základe Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a aktualizáciu pravidiel podľa potreby tak, aby zohľadňovali nový vývoj; vyňali audiovizuálne služby z rozsahu uplatňovania dohody; zabezpečili a vyslovene stanovili, že modernizovaná DP nebude brániť možnosti zmluvných strán určovať, regulovať, poskytovať a podporovať verejné služby vo verejnom záujme, a že v žiadnom prípade nebude od vlád požadovať privatizáciu akejkoľvek služby ani im brániť v tom, aby poskytovali verejné služby, ktoré predtým zabezpečovali súkromní poskytovatelia alebo aby získali verejnú kontrolu nad službami, ktoré sa vlády v minulosti rozhodli privatizovať, ani im nebude brániť v tom, aby rozšírili rozsah služieb, ktoré poskytujú verejnosti, a to vylúčením prípadných doložiek, ustanovení alebo záväzkov, ktoré by znížili potrebnú flexibilitu na to, aby súčasné alebo budúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu dostali pod verejnú kontrolu;
   k) zabezpečili, aby modernizovaná dohoda stanovila nevyhnutné opatrenia na účely vyššej transparentnosti predpisov a vzájomného uznávania vrátane ustanovení, ktorými sa zabezpečuje nestrannosť a dodržiavanie najvyšších noriem ochrany, čo sa týka požiadaviek, kvalifikácií a licencií, a v tejto súvislosti počítali s inštitucionálnymi mechanizmami konzultácií so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, najmä MSP a organizáciami občianskej spoločnosti;
   l) zabezpečili, aby okrem prísľubov uľahčenia vstupu a pobytu fyzických osôb na obchodné účely zahraniční poskytovatelia služieb povinne dodržiavali všetky sociálne a pracovné právne predpisy EÚ a členských štátov, ako aj platné kolektívne zmluvy v prípade zamestnávania pracovníkov využívajúcich záväzky v rámci režimu 4;
   m) zabezpečili, aby ambiciózna spolupráca v oblasti regulácie a harmonizácia noriem ostali dobrovoľné, rešpektovali nezávislosť regulačných orgánov, boli založené na rozšírenej výmene informácií a administratívnej spolupráci v záujme identifikácie zbytočných prekážok a administratívnej záťaže, a aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti; mali na pamäti, že cieľom regulačnej spolupráce musí byť prínos pre riadenie svetového hospodárstva intenzívnejším zbližovaním a spoluprácou na medzinárodných normách, čím sa zaručí najvyššia úroveň ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, sociálnej ochrany a ochrany pri práci;
   n) zvážili, či by modernizovaná DP nemala zahŕňať obozretnú výnimku z finančných služieb nadväzujúcu na podobné ustanovenie v komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) s cieľom vytvoriť priestor pre politiky zúčastnených strán na reguláciu ich finančného a bankového sektora v záujme zabezpečenia stability a integrity finančného systému; zahrnuli do dohody ochranné opatrenia a všeobecné výnimky, pokiaľ ide o pohyb kapitálu a platby, ktoré by sa mali uplatňovať, ak môžu spôsobiť alebo hrozí, že spôsobia vážne prekážky pre hladké fungovanie hospodárskej a menovej únie alebo platobnú bilanciu EÚ;
   o) zahrnuli do dohody ustanovenia týkajúce sa dobrej správy v daňových záležitostiach a o normách transparentnosti, ktoré potvrdia záväzok zmluvných strán uplatňovať medzinárodné normy v oblasti boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, najmä príslušné odporúčania OECD o narúšaní základu dane a presune ziskov a ktoré budú zahŕňať požiadavky týkajúce automatickej výmeny informácií a vytvorenia verejných registrov skutočného vlastníctva obchodných koncernov a konkrétne ustanovenia v kapitolách o finančných službách, pohybe kapitálu a slobode usadiť sa, s cieľom vylúčiť nezistené daňové plánovanie korporáciami;
   p) brali do úvahy, že korupcia oslabuje ľudské práva, rovnosť, sociálnu spravodlivosť, obchod a spravodlivú hospodársku súťaž, a bráni hospodárskemu rastu; výslovne zaviazali zmluvné strany, osobitnou časťou s jasnými a dôraznými záväzkami a opatreniami, k boju proti korupcii vo všetkých jej formách a dodržiavaniu medzinárodných noriem a mnohostranných dohovorov v oblasti boja proti korupcii;
   q) vzali do úvahy, že dôrazné ustanovenia o otvorení trhov verejného obstarávania presadzujúce zásadu najvýhodnejšej ponuky, ktorá zahŕňa sociálne, environmentálne a inovatívne kritériá, zjednodušené postupy a transparentnosť pre uchádzačov vrátane skutočného prístupu pre uchádzačov z iných krajín, môžu byť tiež účinnými nástrojmi v boji proti korupcii a na posilnenie integrity vo verejnej správe, pričom daňovníci dostanú hodnotu za peniaze; začlenili do modernizovanej DP lepší prístup na trhy verejného obstarávania, a to aj na nižšej ako ústrednej úrovni, a transparentné postupy na základe národného zaobchádzania, nestrannosti a spravodlivosti;
   r) zabezpečili, aby investičná politika zahŕňala dobrú správu vecí verejných a uľahčenie investícií, a vypracovali a zakotvili povinnosti investorov do dohody a aby sa pritom zlepšila ochrana investorov;
   s) zabezpečili, aby smernice pre rokovania obsahovali poverenie pre Komisiu, aby dohodla modernú kapitolu o investíciách s prihliadnutím na najlepšie postupy na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad rámec investičnej politiky pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) a najnovšie stanovisko Súdneho dvora o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom;
   t) dosiahli pokrok k potrebnej medzinárodnej reforme režimu urovnávania sporov; snažili sa získať záväzok všetkých strán uprednostňovať riešenie na kompetentných súdoch a nahradiť urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) verejným systémom investičných súdov (ICS) s mechanizmom odvolania, prísnymi pravidlami pre konflikt záujmov a vykonateľným kódexom správania; zohľadnili povinnosti investorov a zachovali právo regulovať na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako sú ciele týkajúce sa zdravia a dodávok vody, ako aj pracovné podmienky a ochrana životného prostredia; snažili sa zabrániť zbytočnému podávaniu žalôb a zaručili všetky demokratické procesné záruky, ako je právo na nediskriminačný prístup k spravodlivosti (s osobitným zameraním na MSP), nezávislosť súdnictva, transparentnosť a zodpovednosť, pričom sa treba usilovať o zriadenie mnohostranného investičného súdu (MIC);
   u) zabezpečili, aby modernizovaná DP zahŕňala zriadenie rozhodného a ambiciózneho Výboru pre obchod a udržateľný rozvoj (TSDC) vrátane záväzných a vynútiteľných ustanovení podliehajúcich primeraným a účinným mechanizmom urovnávania sporov, ktoré budú okrem iných metód presadzovania predvídať mechanizmus uloženia sankcií a ktoré umožnia vhodnú účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti; zohľadnili, že TSDC by mal zahŕňať okrem iného aj záväzok strán prijať a udržať vo svojich vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch zásady zakotvené v základných dohovoroch MOP a účinne uplatňovať aktuálne nástroje MOP, najmä dohovory o riadení, program dôstojnej práce, Dohovor MOP č. 169 o právach domorodého obyvateľstva, Dohovor o rovnakých príležitostiach a o rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami, Dohovor o pracovníkoch v domácnosti a Dohovor o pracovníkoch so zodpovednosťou za rodinu, ako aj pracovné normy pre migrujúcich pracovníkov a o sociálnej zodpovednosti podnikov vrátane uplatňovania odvetvových usmernení OECD a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a postup, ktorým môžu sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti zúčastnení v ZPV vyzvať na začatie vládnych konzultácií;
   v) zabezpečili, so zreteľom na pokrok dosiahnutý Čile v rámci dvojstranných obchodných rokovaní s Uruguajom a Kanadou, aby sa zmluvné strany dohodli na osobitnej kapitole o obchode a rodovej rovnosti a zlepšení postavenia žien nad rámec účasti a dodržiavania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, pracovných a sociálnych noriem týmito stranami, ako aj o aktívnych opatreniach zameraných na zlepšenie možností pre ženy, aby mali prínos z príležitostí, ktoré poskytuje DP; stanovili opatrenia zamerané okrem iného na lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a prístup k sociálnym a zdravotníckym službám; zabezpečili, okrem iného, aby sa zmluvné strany zaviazali zhromažďovať rozčlenené údaje umožňujúce dôkladnú analýzu ex ante a ex post o vplyve modernizovanej DP na rodovú rovnosť; usilovali sa o širšiu účasť podnikateliek (najmä vo forme mikro, malých a stredných podnikov) na verejnom obstarávaní, vychádzajúc zo skúseností čilského ministerstva pre rodovú rovnosť, ktoré v roku 2015 zriadilo program podpory s cieľom posilniť účasť podnikateliek ako dodávateľov na trhu verejného obstarávania (Chile Compras); podporovať pôsobenie podnikateliek na medzinárodných trhoch a účasť žien na príležitostiach v rámci režimu 4 WTO; zabezpečili odbornosť v oblasti rodovej rovnosti v rokovacích tímoch a na pravidelných diskusiách o vykonávaní tejto kapitoly v rámci ZPV, ktorý by mal zahŕňať aj organizácie, ktoré presadzujú rodovú rovnosť;
   w) vypracovali aj komplexnú kapitolu o mikropodnikoch a MSP, ktorá by mala smerovať k výraznému pokroku v uľahčení obchodu, odstráneniu prekážok obchodu a zbytočného administratívneho zaťaženia, ako aj k aktívnym opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby vyplývajúce príležitosti boli dostatočne použiteľné a oznamované všetkým hlavným a potenciálnym aktérom (t. j. zriadením jednotných kontaktných miest, špecializovaných webstránok a uverejnením sektorových sprievodcov s informáciami o postupoch a nových príležitostiach pre obchod a investície);
   x) zahrnuli do dohody kapitolu o energetike venovanú aj obnoviteľným zdrojom energie a surovinám; prihliadli na význam vykonávania mnohostranných environmentálnych dohôd, najmä Parížskej dohody o zmene klímy, zahrnuli ustanovenia týkajúce sa obchodu a záväzkov do medzinárodných nástrojov, rokovaní a vzájomne sa podporujúcich obchodných a environmentálnych politík reagujúcich na ciele obehového hospodárstva vrátane záväzkov v oblasti ekologického rastu, a podporovali a ďalej presadzovali obchod a investície v oblasti environmentálneho tovaru a služieb a energií z obnoviteľných zdrojov, ako aj technológií šetrných voči klíme;
   y) prijali smernice pre rokovania, ktoré posilňujú ustanovenia o dobrých životných podmienkach zvierat v platnej DP zriadením účinnej dvojstrannej spolupráce v tejto oblasti a podmienenej liberalizácie, keď sú pri výrobe určitých výrobkov ohrozené dobré životné podmienky zvierat;
   z) prijali smernice na rokovania, ktoré stanovujú požiadavky na presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ustanovenia o sanitárnych a fytosanitárnych (SFS) opatreniach, zohľadňovali zásady transparentnosti, spravodlivého súdneho konania a nediskriminácie, ako aj pravidlá týkajúce sa dotácií;
   aa) mali na pamäti, že každá obchodná dohoda musí stanoviť prínos pre spotrebiteľov ako jeden z celkových cieľov, a zabezpečili, aby DP zaviazala svoje strany, aby dosahovali vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, a dodržiavali najvyššie medzinárodné normy a vypracovali konzistentné osvedčené postupy, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, označovania výrobkov a elektronického obchodu;
   ab) akceptovali, že rokovania musia viesť k silným a vykonateľným ustanoveniam týkajúcim sa uznávania a ochrany všetkých druhov práv duševného vlastníctva vrátane ambicióznych ustanovení o zemepisných označeniach (ZO), pričom treba nadviazať na tie, ktoré sú obsiahnuté v existujúcich DP, a rozšíriť ich, čím sa zabezpečí lepší prístup na trh, presadzovanie a možnosť doplniť nové ZO; zabezpečili, aby revidovaná DP obsahovala kapitolu o právach duševného vlastníctva (PDV), ktoré zaručujú potrebnú pružnosť a aby ustanovenia o PDV neohrozovali prístup k cenovo dostupným základným liekom a zdravotnej starostlivosti v rámci domácich programov verejného zdravia; zabezpečili, aby táto kapitola presahovala rámec ustanovení Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);
   ac) zabezpečili, aby zmluvné strany zaručili maximálnu možnú úroveň transparentnosti a účasti, čím sa zaistí splnenie cieľov rokovaní, ako aj to, že ich súčasťou bude neustály a riadne podložený dialóg so všetkými dotknutými stranami zahŕňajúcimi zainteresované strany, ako sú podniky a odborové organizácie a občianska spoločnosť vrátane zástupcov pôvodných obyvateľov; systematicky v tejto súvislosti zapájali do tohto procesu príslušné parlamentné orgány, najmä spoločný parlamentný výbor EÚ – Čile a ZPV, a to počas celého životného cyklu DP od rokovaní až po vykonávanie a hodnotenie, a v súvislosti s fázou vykonávania podporili vytvorenie oficiálneho orgánu čilskej občianskej spoločnosti, ktorý by zohľadňoval pluralizmus čilskej spoločnosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať pôvodným obyvateľom krajiny; na tento účel spolu s Čile zabezpečili, aby sa všetky relevantné informácie čo najprístupnejším spôsobom poskytovali širokej verejnosti vrátane informačných hárkov preložených do španielčiny ako spoločného úradného jazyka, a to bez toho, aby sa oslabila stratégia rokovaní EÚ;
   ad) vzali do úvahy výzvy Európskeho parlamentu, aby mandáty na obchodné rokovania boli prístupné verejnosti, a aby sa smernice na rokovania o modernizácii DP zverejnili ihneď po ich prijatí;
   ae) zabezpečili, aby DP poskytla potrebné mechanizmy, ktorými sa zaistí jej dodržiavanie v praxi počas vykonávania vrátane moderného a účinného mechanizmu riešenia sporov medzi štátmi;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čilskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.
(2) Tlačová správa Rady 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/sk/cases/decision.faces/sk/58668/html.bookmark
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0041.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0284.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2016)0298.
(10) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 ***I
PDF 327kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0557),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0367/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0158/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania do roku 2020

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1951.)

(1) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 53.


Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania ***I
PDF 327kWORD 46k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0461),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0320/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. septembra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0120/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. septembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1991.)

(1) Ú. v. EÚ C 394, 26.10.2016, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 48.


Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I
PDF 645kWORD 74k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.
(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti s cieľom zaistiť, aby sa populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a aby sa vykonával ekosystémový prístup.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  V súvislosti s využívaním morských biologických zdrojov sa v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 výslovne stanovuje ako cieľ obnova a zachovanie stavu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. V súlade s článkom 2 ods. 2 tohto nariadenia sa má príslušná miera využívania dosiahnuť do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie, a potom by sa mala zachovať.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.
(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností v plnom súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body a ochranné mechanizmy.
(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ciele a ochranné mechanizmy, ciele v oblasti ochrany populácií a technické opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme dosiahnutia cieľových hodnôt, pokiaľ ide o zabránenie nechceným úlovkom a ich zníženie v čo najväčšom rozsahu, ako sa uvádza v článku 15 uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Okrem toho, podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia môže byť vo viacročnom pláne splnomocnená zriadiť oblasti na obnovu populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Niektoré populácie spoločného záujmu využívajú aj tretie krajiny, a preto je veľmi dôležité, aby Únia uskutočňovala s týmito tretími krajinami konzultácie s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s predmetnými populáciami. Ak neexistuje formálna dohoda, Únia by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby dohodla spoločnú organizáciu rybolovu týchto populácií s cieľom uľahčiť udržateľné hospodárenie, v súvislosti s čím by sa mali zaručiť, presadzovať a podporovať rovnaké podmienky pre účastníkov trhu Únie.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä dosiahnuť a udržať MSY v prípade dotknutých populácií, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.
(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä k obnove a zachovaniu všetkých populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť MSY, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k vykonávaniu a dosiahnutiu sociálno-ekonomických aspektov SRP a k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva tým, že sa minimalizujú nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Tento plán by mal tiež prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, a k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a smernice Rady 92/43/EHS1b.
_____________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
1b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľovými hodnotami viacročných plánov.
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a s cieľovými hodnotami, časovými rámcami a rozmedziami stanovenými vo viacročných plánoch.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa hospodárenie s populáciami, ktoré sa spoločne využívajú s tretími krajinami, má uskutočňovať podľa možností na základe spoločných dohôd v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. Na takéto dohody by sa navyše mali vzťahovať ciele stanovené v článku 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj vymedzenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty MSY k dispozícii, mal by sa uplatniť prístup predbežnej opatrnosti.
(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty maximálneho udržateľného výnosu k dispozícii, vo viacročnom pláne by sa mali zaviesť opatrenia založené na prístupe predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Týmito opatreniami sa musí zaručiť miera ochrany príslušných populácií, ktorá je prinajmenšom porovnateľná s mierou ich využívania v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Rekreačný rybolov môže mať výrazný vplyv na rybolovné zdroje. Členské štáty zhromažďujú údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu v súlade s právnymi požiadavkami o zhromažďovaní údajov. Ak má tento druh rybolovu výrazne negatívny vplyv na zdroje, v pláne by sa mala ustanoviť možnosť rozhodnúť o osobitných riadiacich opatreniach v súlade so zásadou proporcionality. Všetky riadiace a technické opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu na úrovni EÚ by mali byť primerané sledovaným cieľom.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by mali platiť tieto minimálne úrovne abundancie: minimálna abundancia (Abundancebuffer) zodpovedajúca referenčnému bodu Bbuffer, ktorý definovala Poradná rada pre oblasť Severného mora v dlhodobom pláne hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori42, a hraničná abundancia (Abundancelimit) zodpovedajúca abundancii MSY Btrigger (ekvivalent Blim) v zmysle definície ICES7.
(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by sa ako minimálne úrovne abundancie mali použiť minimálna abundancia (Abundancebuffer) odporučená radou ICES a hraničná abundancia (Abundancelimit).
_________________
42 Dlhodobý plán hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  TAC pre homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV je vhodné stanoviť ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci danej oblasti TAC. Tým sa však nevylučuje prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.
(19)  Pre homára štíhleho je vhodné stanoviť samostatný TAC pre každú funkčnú jednotku vždy, keď je to možné. Na ochranu príslušnej funkčnej jednotky sa môžu prijať osobitné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia.
(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj iné ochranné opatrenia, najmä opatrenia na postupné odstránenie odhadzovania úlovkov s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké odporúčania alebo opatrenia na minimalizovanie negatívneho vplyvu rybolovných činností na ekosystém, ktoré sa podľa potreby spresnia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu populácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu vylodenia úlovkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe vedeckých odporúčaní; plán by sa mal hodnotiť každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.
(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní; plán by sa mal vyhodnotiť do [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV (ďalej len „Severné more“) a ich lov.
1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV („Severné more“ sa vzťahuje na tieto tri zóny) a ich lov vrátane rekreačného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak na základe vedeckých odporúčaní alebo žiadosti dotknutých členských štátov Komisia dospeje k názoru, že zoznam uvedený v odseku 2 treba upraviť, môže predložiť návrh na zmenu uvedeného zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
2b.   V tomto nariadení sa takisto vymedzujú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v prípade všetkých druhov, na ktoré sa vzťahuje článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, okrem populácií, ktoré už sú uvedené v odseku 1 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb a homár štíhly, ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.
1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb, homár štíhly (Nephrops Norvegicus) a kreveta boreálna (Pandalus borealis), ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
1a.  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ sú vedecké odporúčania, ktoré preskúmala rada ICES a výbor STECF a ktoré sú založené na najnovších dostupných údajoch a spĺňajú všetky požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v jeho článku 25.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
1b.   „rozsah FMSY“ je rozsah vypočítaný radou ICES, ktorým sa má zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom o viac ako 5 %. Pravidlo odporúčaní ICES uvádza, že keď je biomasa neresiacej sa populácie pod minimálnou úrovňou referenčného bodu pre biomasu neresiacej sa populácie (MSY Btrigger), F sa má znížiť na hodnotu nepresahujúcu hornú hranicu, ktorá sa rovná hodnote bodu FMSY vynásobenej biomasou neresiacej sa populácie v roku TAC a vydelenej úrovňou MSY Btrigger.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
1c.   „MSY Fspodná hranica“ a „MSY Fhorná hranica“ sú najnižšia a najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy:
2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy, ako sa uvádza v prílohách I a II.
a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ (Severné more, východná časť Lamanšského prielivu, Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v Severnom mori;
a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIId (východná časť Lamanšského prielivu) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ“;
b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ (Severné more, vody západne od Škótska, Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná“;
b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIa (vody západne od Škótska) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ“;
c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v Severnom mori“;
c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa (Severné more, Rockall a vody západne od Škótska, Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall) a v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa“;
e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v Severnom mori“;
e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v podoblasti IV“;
f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24 (Skagerrak a Kattegat, západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v Kattegate“;
f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a poddivíziách 22 – 24 (západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24“;
g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divízii VIId (Severné more a východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v Severnom mori“.
g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severné more) a divízii VIId (východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId“;
ga)  čertovité (Lophius piscatorius) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall);
gb)  kreveta boreálna (Pandalus borealis) v divíziách IVa východ a IIIa.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na účely zmeny zoznamu populácií v skupine 1, ako sa uvádza v prvom odseku tohto bodu a v prílohách I a II k tomuto nariadeniu, a to v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou v tomto pláne stanovené takto:
3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou, ako sa uvádza v prílohách I a II, v tomto pláne stanovené takto:
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.   Dotknuté populácie možno upraviť len na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.
10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos v dlhodobom horizonte.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
10a.   „Rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú živé morské biologické zdroje na rekreáciu, turistiku alebo šport.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno získať MSY.
1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj k primeranej životnej úrovni osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, so zreteľom na sociálno-ekonomické aspekty, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Miera využívania, pri ktorej možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa dosiahne čo najskôr a za každých okolností postupne, na vzostupnom základe, pre všetky populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa musí udržiavať. V prípade populácií, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne vedecké odporúčania ani údaje, sa dodržiavajú cieľové hodnoty stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa zaistí stupeň ochrany príslušných populácií, ktorý je aspoň porovnateľný s cieľovými hodnotami na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.
3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov a morských vtákov. Plán dopĺňa a nadväzuje na ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, na právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia, a najmä na cieľ dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, a na ciele a ustanovenia smerníc 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pláne sa okrem toho stanovujú opatrenia na zmiernenie nepriaznivého sociálno-ekonomického vplyvu a umožňuje hospodárskym subjektom získať väčší hospodársky prehľad z dlhodobého hľadiska.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)
3a.   Plán prispieva k zabezpečeniu toho, aby sa s populáciami, ktoré sa podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 využívajú spoločne s tretími krajinami, hospodárilo v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a aby súhrnné rybolovné možnosti neprekročili rozsahy stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)
3b.   V pláne sa zohľadňujú dvojstranné vzťahy Únie s tretími krajinami. Plán sa zohľadní v dvojstranných zmluvách uzavretých s tretími krajinami v budúcnosti.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno b
b)  prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.
b)  plniť ďalšie relevantné deskriptory uvedené v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
4a.   Všetky opatrenia plánu sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní v súlade s článkom 2 bodom 1a tohto nariadenia. Najlepšie dostupné vedecké odporúčania musí preskúmať rada ICES alebo výbor STECF do času, keď tieto opatrenia navrhne Komisia v súlade s článkami 4, 5, 6 a 18 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v rozpätiach hodnôt uvedených v prílohe I.
1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v medziach rozsahov uvedených v prílohe I a musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zodpovedajú rybolovné možnosti rozpätiu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.
2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovujú v súlade s cieľmi a cieľovými hodnotami uvedenými v pláne, ako aj najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a zodpovedajú rozsahu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v stĺpci A prílohy I.
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v prílohe I.
Pozmeňujúce návrhy 83 a 99
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť na základe rozpätia cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci B prílohy I, pokiaľ je príslušná populácia nad referenčným bodom pre minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy stanoveným v stĺpci A prílohy II,
vypúšťa sa
a)  ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;
b)  ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová alebo medzidruhová dynamika populácií; alebo
c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)
4a.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú na takej úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby pravdepodobnosť, že biomasa neresiacej sa populácie klesne pod hraničnú úroveň biomasy neresiacej sa populácie (Blim) stanovenú predovšetkým v prílohe II stĺpci B, bola menej ako 5 %.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 b (nový)
4b.   Ak sa Komisia na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania nazdáva, že rozsahy rybolovnej úmrtnosti stanovené v prílohe I už viac nezodpovedajú cieľom plánu, môže naliehavo predložiť návrh na zmenu uvedených rozsahov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.
1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami s cieľom zabezpečiť udržateľnosť populácií v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.
2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania a údaje k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti a opatrenia sa prijímajú na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a v súlade s cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti v súlade s vedeckými odporúčaniami.
S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 3 tohto nariadenia. Odďaľovanie alebo neprijímanie riadiacich opatrení na zachovanie morských biologických zdrojov nemožno odôvodniť absenciou primeraných vedeckých informácií.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozpätie hodnôt stanovené v stĺpci A prílohy I.
1.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozsah stanovený v stĺpci A prílohy I úmerne k poklesu biomasy v súlade s pravidlom odporúčaní ICES. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 bode 1b.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.
2.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek populácie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, je v ktoromkoľvek roku pod úrovňou MSY Btrigger, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, pričom rybolovná úmrtnosť vo vzťahu k poklesu biomasy a v súlade s pravidlom odporúčaní ICES (ICES „advice rule“) lineárne poklesne. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1b.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)
2b.   Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je pod úrovňou MSY Blim alebo inou príslušnou hraničnou úrovňou, prijmú sa dodatočné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Tieto nápravné prostriedky môžu zahŕňať najmä primerané zníženie rybolovných možností alebo pozastavenie cieleného lovu populácie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 c (nový)
2c.   Nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu zahŕňať:
a)  núdzové opatrenia v súlade s článkom 12 a článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
b)  opatrenia podľa článku 11 a článku 11a tohto nariadenia.
Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutočňuje v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis
Špecifické ochranné opatrenia pre skupiny 3 až 7
Špecifické ochranné opatrenia
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
Ak sa z vedeckých odporúčaní vyplýva, že nápravné opatrenia sú potrebné na zachovanie ktorejkoľvek z populácie druhov žijúcich pri morskom dne skupín 3 až 7 alebo keď v danom roku úroveň neresiacej sa biomasy ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 alebo úroveň abundancie ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 pod ochranné referenčné body uvedené v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom:
Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dodatočné opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa všetky formy rybárstva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, riadili v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 3 môže Komisia prijať delegované akty bez spoločného odporúčania uvedeného v uvedených odsekoch. Uvedené delegované akty zahŕňajú opatrenia týkajúce sa:
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a)  vlastnosti rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosť háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity;
a)  vymedzenie vlastností a špecifikácií rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosti háčikov, konštrukcie rybárskeho výstroja, hrúbky vláken, veľkosti výstroja alebo používania selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity, predovšetkým na zníženie nechcených vedľajších úlovkov;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Vymedzenie neresísk a oblastí na obnovu populácií rýb
Najneskôr do roku 2020 členské štáty vymedzia neresiská a oblasti, v prípade ktorých existujú jasné dôkazy o tom, že tieto oblasti vykazujú vysokú koncentráciu rýb nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a vypracujú spoločné odporúčania v súlade s článkom 12 ods. 2 tohto nariadenia týkajúce sa zriadenia oblastí na obnovu populácií rýb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis
Celkový povolený výlov
Rybolovné možnosti
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.   Členské štáty zohľadňujú pri prideľovaní kvót objektívne a transparentné kritériá stanovené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 b (nový)
1b.   Pri spoločnom hospodárení s populáciami, ktoré využívajú aj tretie krajiny, umožňujú členské štáty výmenu kvót podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, musí byť TAC pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV súčtom obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.
2.  Pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV sa stanovujú obmedzenia výlovu pre jednotlivé funkčné jednotky a spoločný TAC pre štatistické obdĺžniky mimo funkčných jednotiek.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Vplyv rekreačného rybolovu
1.  Všetky dostupné údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu sa skúmajú s cieľom posúdiť ich pravdepodobný vplyv na populácie regulovaných druhov.
2.  Rada zohľadňuje posúdenie uvedené v prvom odseku. Rada pri stanovovaní rybolovných možností v prípade populácií, ktorých úlovky z rekreačného rybolovu sa považujú za významné, zohľadňuje úlovky z rekreačného rybolovu okrem iného takto:
a)  zohľadnením celkového množstva odhadovaných úlovkov z rekreačného rybolovu, získaného na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, a najlepších dostupných vedeckých odporúčaní k možnostiam komerčného rybárstva ako celkového úlovku, ktorý zodpovedá cieľovej rybolovnej úmrtnosti;
b)  zavedením obmedzení rekreačného rybolovu vrátane obmedzenia denného úlovku a stanovenia obdobia zákazu rybolovu; alebo
c)  inými primeranými prostriedkami.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis
Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky pre skupiny 1 až 7
Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a
a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a
a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých najlepšie dostupné vedecké odporúčania preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c
c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a
c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania a kontroly s cieľom zaistiť rovnaké podmienky zabezpečením úplného súladu s povinnosťou vylodiť úlovky a
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
Opatrenia uvedené v prvom odseku tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia, najmä k ochrane juvenilných rýb a neresiacich sa rýb.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Technické opatrenia
1.  Komisia je v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení:
a)  špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;
b)  špecifikácií úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;
c)  obmedzení alebo zákazov používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém a
d)  stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre jedincov ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 17. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.
2.  Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 17. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.
Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môže Komisia prijať delegované akty aj bez spoločného odporúčania uvedeného v uvedených odsekoch.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
Najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade.
Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, ako aj miery plnenia cieľov tohto nariadenia vrátane obnovy populácií rýb nad úrovne, pri ktorých možno dosahovať maximálny udržateľný výnos, a pokroku dosiahnutého na ceste k dobrému stavu životného prostredia. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže predložiť správu ku skoršiemu dátumu, ak sa to považuje za dôležité.
Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia a stave populácií rýb vo vodách a populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, čo najskôr po prijatí každoročného nariadenia, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti vo vodách Únie a v určitých vodách mimo Únie. Uvedená správa sa prikladá k výročnej správe uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Uvedená správa obsahuje:
a)  komplexné vedecké odporúčanie, na základe ktorého boli stanovené rybolovné možnosti; a
b)  vedecké odôvodnenie preukazujúce súlad stanovených rybolovných možností s cieľmi a ustanoveniami tohto nariadenia, najmä s cieľovými hodnotami rybolovnej úmrtnosti.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)
Článok 18a
Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu
Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.
(Tento článok by sa mal uviesť v kapitole X.)
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou

1.  Skupina 1

Populácia

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

Stĺpec A

Stĺpec B

Treska škvrnitá v Severnom mori

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Treska jednoškvrnná

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Platesa veľká v Severnom mori

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Treska tmavá

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Solea európska v Severnom mori

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Solea európska v Kattegate

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Treska merlang v Severnom mori

Neurčené

Neurčené

2.  Skupina 2

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

Stĺpec A

Stĺpec B

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

FJ 6 vo Farn Deeps

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

FJ 7 vo Fladen Ground

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

FJ 8 vo Firth of Forth

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

FJ 9 v Moray Firth

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Pozmeňujúci návrh

1.  Skupina 1

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

Populácia

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Solea európska v podoblasti IV

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

2.  Skupina 2

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsahy cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúce dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

 

Stĺpec A

 

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 6 vo Farn Deeps

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 7 vo Fladen Ground

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 8 vo Firth of Forth

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 9 v Moray Firth

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha II
Príloha II
Príloha II
Ochranné referenčné body
Ochranné referenčné body
(podľa článku 7)
(podľa článku 7)
1.  Skupina 1
1.  Skupina 1
Populácia
Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)
Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)

Populácia
Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)
Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)
Stĺpec A
Stĺpec B

Treska škvrnitá v Severnom mori
165 000
118 000

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ
165 000
118 000

Treska jednoškvrnná
88 000
63 000

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ
88 000
63 000

Platesa veľká v Severnom mori
230 000
160 000

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa
230 000
160 000

Treska tmavá
200 000
106 000

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa
150 000
106 000

Solea európska v Severnom mori
37 000
26 300

Solea európska v podoblasti IV
37 000
26 300

Solea európska v Kattegate
2 600
1 850

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24
2 600
1 850

Treska merlang v Severnom mori
Neurčené
Neurčené

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId
Neurčené
Neurčené

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI
Neurčené
Neurčené

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa
Neurčené
Neurčené

2.  Skupina 2
2.  Skupina 2
Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho
Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)
Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho
Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)
Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)
Stĺpec A
Stĺpec B

FJ 3 a 4 v divízii IIIa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

FJ 3 a 4 v divízii IIIa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

FJ 6 vo Farn Deeps
999
858

FJ 6 vo Farn Deeps
999
858

FJ 7 vo Fladen Ground
3 583
2 767

FJ 7 vo Fladen Ground
3 583
2 767

FJ 8 vo Firth of Forth
362
292

FJ 8 vo Firth of Forth
362
292

FJ 9 v Moray Firth
262
262

FJ 9 v Moray Firth
262
262

Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Príloha II a (nová)
Príloha II a
Zakázané druhy
a)   raja lúčovitá (Amblyraja radiata);
b)   tieto druhy rají:
i)   piliar ploskozubý (Anoxypristis cuspidata);
ii)   piliar trpasličí (Pristis clavata);
iii)   piliar drobnozubý (Pristis pectinata);
iv)   piliar veľký (Pristis pristis);
v)   piliar zelenavý (Pristis zijsron);
c)   obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a lamna veľká (Carcharodon carcharias);
d)   skupina populácií raje hladkej (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia);
e)   svetloň malý (Etmopterus pusillus) vo vodách Únie podoblasti ICES IV a divízii ICES IIIa;
f)   manta príbežná (Manta alfredi);
g)   manta Manta birostris (Manta birostris);
h)   tieto druhy rají rodu Mobula:
i)   mobula veľká (Mobula mobular);
ii)   mobula guinejská (Mobula rochebrunei);
iii)   mobula japonská (Mobula japanica);
iv)   mobula hladkochvostá (Mobula thurstoni);
v)   mobula malá (Mobula eregoodootenkee);
vi)   mobula mexická (Mobula munkiana);
vii)   mobula čilská (Mobula tarapacana);
viii)   mobula krátkoplutvá (Mobula kuhlii);
ix)   mobula západoatlantická (Mobula hypostoma);
i)   raja tŕnitá (Raja clavata) vo vodách Únie divízie ICES IIIa;
j)   gitarovcovité (Rhinobatidae);
k)   poloraja európska (Squatina squatina);
l)   losos atlantický (Salmo salar) a pstruh morský (Salmo trutta) pri rybolove vlečenými sieťami vo vodách nachádzajúcich sa mimo 6-míľového pásma meraného od základných línií členských štátov v podoblastiach ICES II a IV (vody Únie);
m)   samičky langúst (Palinuridae spp.) a samičky homára európskeho (Homarus gammarus) s vajíčkami okrem prípadov, keď sa používajú na priamu obnovu populácie alebo premiestňovanie populácie.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0263/2017).


Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ
PDF 487kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ (2015/2041(INI))
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 15. apríla 2014 o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti(1),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), najmä na jej články 9 a 10,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o vytvorení rámca činnosti zástupcov záujmových skupín (lobistov) pri európskych inštitúciách(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2014 nestretávať sa s nezaregistrovanými lobistami a zverejňovať informácie o stretnutiach lobistov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2014 o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 104 ods. 7) za obdobie 2011 – 2013(3),

–  so zreteľom na zásady transparentnosti a integrity pri lobovaní prijaté Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. decembra 2016 o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu(4),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0133/2017),

A.  keďže Únia „dodržiava zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ (článok 9 Zmluvy o EÚ); keďže „každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“ a „rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“ (článok 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ a podobné znenie v odôvodnení 13 jej preambuly a v článku 1 ods. 2 a článku 9 Zmluvy o EÚ); keďže „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie dodržiavajú v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ (článok 15 ods. 1 ZFEÚ);

B.  keďže inštitúcie EÚ už dosiahli pokrok a stali sa otvorenejšími a vo väčšine ohľadov sú už popredu v porovnaní s vnútroštátnymi a regionálnymi politickými inštitúciami, pokiaľ ide o ich transparentnosť, zodpovednosť a integritu;

C.  keďže nevyhnutnou súčasťou demokracie je dialóg medzi zákonodarcom a spoločnosťou, ako aj zastupovanie záujmov a keďže primerané zastupovanie rôznych záujmov v legislatívnom procese poskytuje poslancom informácie a odborné znalosti a má zásadný význam z hľadiska riadneho fungovania pluralitnej spoločnosti;

D.  keďže vzhľadom na rastúcu priepasť medzi EÚ a jej občanmi a na potrebu zvýšiť záujem médií o záležitosti EÚ musia inštitúcie EÚ vynaložiť úsilie o dosiahnutie čo najvyšších noriem transparentnosti, zodpovednosti a integrity; keďže tieto zásady predstavujú kľúčové a vzájomne sa dopĺňajúce zložky pri presadzovaní dobrej správy v inštitúciách EÚ a pri zaisťovaní väčšej otvorenosti vo fungovaní EÚ a v jej rozhodovacom procese a keďže tieto zásady by mali byť hlavnými zásadami kultúry v inštitúciách;

E.  keďže dôvera občanov v inštitúcie EÚ je základom demokracie, dobrej správy a účinnej tvorby politík; keďže je potrebné zmenšiť medzery v EÚ v oblasti zodpovednosti a posunúť sa smerom k užšej spolupráci, pokiaľ ide o spôsoby kontroly, ktoré sú kombináciou demokratického dohľadu, kontroly a audítorských činností, pričom treba zabezpečiť aj väčšiu transparentnosť;

F.  keďže netransparentné a jednostranné zastupovanie záujmov môže viesť k riziku korupcie a môže predstavovať výraznú hrozbu a vážnu výzvu, pokiaľ ide o tvorcov politiky a dôveru verejnosti v inštitúcie EÚ; keďže korupcia má významné finančné dôsledky a je vážnou hrozbou pre demokraciu, právny štát a verejné investície;

G.  keďže právny akt slúžiaci ako nový základ pre povinný register transparentnosti si vyžaduje právne vymedzenie činností, ktoré patria do pôsobnosti registra, čo by pomohlo objasniť existujúce nejednoznačné definície a výklady transparentnosti, integrity a zodpovednosti;

H.  keďže v niektorých členských štátoch už boli zriadené vnútroštátne registre transparentnosti;

I.  keďže v súlade s požiadavkou transparentnosti stanovenou v článku 15 ods. 3 ZFEÚ v spojení s článkom 42 charty základných práv a s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie majú všetci občania Únie právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov a iných agentúr Únie(5);

Zabezpečenie, aby bol register transparentnosti v čo najväčšej miere povinný

1.  víta rozhodnutie Predsedníctva požiadať administratívu, aby pre všetkých spravodajcov a spravodajcov výborov požiadaných o stanovisko vypracovalo dobrovoľnú legislatívnu stopu, v ktorej sa uvedie, s akými zástupcami záujmových skupín a organizácií viedli konzultácie; vzor by sa mal poskytnúť aj ako nástroj IT;

2.  pripomína svoju revíziu rokovacieho poriadku z 13. decembra 2016, v súlade s ktorým by sa poslanci mali systematický stretávať iba so zástupcami záujmových skupín, ktoré sa zaregistrovali v registri transparentnosti, a žiada, aby to platilo aj v prípade stretnutí medzi zástupcami záujmových skupín a generálnymi tajomníkmi, generálnymi riaditeľmi a generálnymi tajomníkmi politických skupín; žiada poslancov a ich zamestnancov, aby skontrolovali, či zástupcovia záujmových skupín, s ktorými sa zamýšľajú stretnúť, sú zaregistrovaní, a ak nie sú, aby ich požiadali tak urobiť čo najskôr pred stretnutím; naliehavo žiada Radu, aby zaviedla podobné ustanovenie vzťahujúce sa aj na stále zastupiteľstvá; považuje za nevyhnutné zaviazať subjekty zaregistrované v registri transparentnosti, aby predložili dokumenty, ktorými sa preukáže, že predložené informácie sú pravdivé;

3.  pripomína vymedzenie „stretnutia so zástupcami záujmových skupín“ uvedené v rozhodnutí Komisie z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach; pripomína ustanovenia o tom, aké informácie sa nemusia zverejniť podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001; domnieva sa, že ustanovenia o takýchto stretnutiach by sa nemali obmedzovať iba na „dvojstranné“ stretnutia a mali by zahŕňať stretnutia s medzinárodnými organizáciami;

4.  nazdáva sa, že spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a predsedovia výborov by mali prostredníctvom legislatívnej stopy zverejňovať svoje stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti, v súvislosti so spismi, za ktoré sú zodpovední, a že akékoľvek výnimky by mali slúžiť na ochranu života a slobody informátorov, ktorí konajú v dobrej viere;

5.  vyzýva Predsedníctvo, aby vyčlenilo potrebné prostriedky s cieľom umožniť poslancom zverejňovať na ich online profiloch na stránke Európskeho parlamentu stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ak si to želajú;

6.  vyzýva Komisiu, aby prax stretávania sa iba s organizáciami alebo so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sú zapísané v registri transparentnosti, rozšírila na všetky príslušné útvary Komisie (od úrovne vedúceho oddelenia vyššie);

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zverejnila informácie o stretnutiach všetkých príslušných zamestnancov Komisie, ktorí sú zapojení do procesu tvorby politík EÚ, s externými organizáciami, pričom sa zohľadnia pravidlá v oblasti ochrany údajov; v súvislosti s ostatnými zamestnancami prítomnými na týchto stretnutiach by sa mal zverejňovať odkaz na oddelenie alebo útvar;

8.  podporuje výzvu Komisie určenú inštitúciám EÚ a ich zamestnancom, ako aj jej agentúram, aby prestali s pozývaním zástupcov neregistrovaných záujmových skupín, ktorí spadajú pod register transparentnosti, ako rečníkov, upustili od poskytovania patronátu ich podujatiam a od povoľovania usporadúvania takýchto podujatí v priestoroch EÚ a spoluúčasti uvedených osôb na poradných orgánoch Komisie;

9.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom online jednotného kontaktného miesta boli verejnosti ľahko prístupné všetky informácie o zastupovaní záujmov vo vzťahu k inštitúciám Únie, o vyhláseniach o záujmoch, potvrdených konfliktoch záujmov a o expertných skupinách;

10.  nabáda Komisiu, aby vypracovala opatrenia na dosiahnutie lepšej rovnováhy posilnením postavenia nedostatočne zastúpených záujmových skupín;

11.  domnieva sa, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí boli vymenovaní za spravodajcu, tieňového spravodajcu alebo predsedu výboru, nesú osobitnú zodpovednosť, pokiaľ ide o transparentnosť ich kontaktov so zástupcami záujmových skupín, a to vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávajú pri tvorbe právnych predpisov EÚ;

12.  domnieva sa, že subjekty zaregistrované v registri transparentnosti by mali byť povinné v registri včas aktualizovať údaje o výdavkoch svojich zástupcov na činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra, keď uvedené výdavky presiahnu úroveň stanovenú pre príslušnú kategóriu;

13.  domnieva sa, že všetky zaregistrované subjekty by mali mať povinnosť zverejniť v registri transparentnosti zoznam všetkých darcov a ich zodpovedajúce dary v hodnote presahujúcej 3 000 EUR, pričom sa každoročne uvedie povaha a hodnota jednotlivých darov; jednotlivé dary v hodnote presahujúcej 12 000 EUR sa musia oznámiť ihneď;

14.  opätovne zdôrazňuje svoju dlhodobú výzvu, aby bol register transparentnosti EÚ zakotvený v právnom akte, pokiaľ nie je možné medziinštitucionálnou dohodou odstrániť všetky právne medzery a stanoviť, aby bol register v plnom rozsahu povinný pre všetkých zástupcov záujmových skupín; domnieva sa, že v návrhu tohto právneho aktu by sa mohol zohľadniť pokrok dosiahnutý vďaka zmenám v medziinštitucionálnej dohode a kódexe správania Európskeho parlamentu; pripomína Komisii svoju výzvu obsiahnutú v rozhodnutí z 15. apríla 2014, aby do konca roka 2016 predložila vhodný legislatívny návrh na zriadenie povinného registra transparentnosti na základe článku 352 ZFEÚ;

15.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu Rade vrátane jej prípravných orgánov, aby sa čo najskôr zapojila do registra transparentnosti; vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli právne predpisy na podporu transparentnosti zastupovania záujmov; vyzýva členské štáty, aby zaviedli pravidlá, na základe ktorých by mali zástupcovia záujmových skupín transparentne informovať o tom, ak cieľom ich kontaktov s politikmi a verejnou správou v danom členskom štáte je ovplyvňovanie európskych právnych predpisov;

Transparentnosť, zodpovednosť a integrita pri rokovaniach so zástupcami záujmových skupín

16.  pripomína svoje rozhodnutie z 13. decembra 2016 o zbavení výsad osôb, ktoré nie sú ochotné spolupracovať pri vyšetrovaniach alebo vypočutiach a počas schôdzí výborov, ktoré sú poverené zistením potrebných skutočností; vyzýva Komisiu, aby ďalej upravila kódex správania pre registrované subjekty s cieľom motivovať ich, aby počas takýchto vypočutí alebo schôdzí výborov neposkytovali nedostatočné alebo zavádzajúce informácie, a to ani v dobrej viere; domnieva sa, že podľa kódexu správania by sa malo subjektom zaregistrovaným v registri transparentnosti zakázať zamestnávanie osôb alebo organizácií, ktoré zakrývajú záujmy alebo strany, ktorým slúžia;

17.  domnieva sa, že profesionálne konzultantské spoločnosti, právnické firmy a samostatne zárobkovo činní konzultanti by mali uvádzať presný objem činností, na ktoré sa register vzťahuje, pričom uznáva, že určitým osobám môžu vnútroštátne právne predpisy v niektorých členských štátoch brániť v splnení požiadaviek registra transparentnosti;

18.  trvá na tom, aby zaregistrované subjekty vrátane právnických firiem a konzultantské spoločností uvádzali v registri transparentnosti všetkých klientov, v mene ktorých vykonávajú činnosti súvisiace so zastupovaním záujmov, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti; víta nedávne rozhodnutia rôznych advokátskych komôr a združení právnikov, v ktorých sa uznávajú rozdiely medzi činnosťami právnikov súvisiacimi s prácou súdov a inými činnosťami, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti; okrem toho vyzýva Radu advokátskych komôr a združení právnikov Európy, aby nabádala svojich členov na prijatie obdobných opatrení, pričom uznáva, že určitým osobám môžu vnútroštátne právne predpisy v niektorých členských štátoch brániť v splnení požiadaviek registra transparentnosti;

19.  berie na vedomie, že v niektorých členských štátoch existujú zákonné ustanovenia o pravidlách upravujúcich vykonávanie povolaní, ktoré predovšetkým objektívne bránia právnickým firmám v tom, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti a zverejňovali informácie o svojich klientoch, ktoré register vyžaduje; uvedomuje si však aj značné riziko súvisiace s tým, že takéto zákonné ustanovenia sa môžu takisto zneužiť na to, aby sa zamedzilo zverejňovaniu informácií potrebných na riadny zápis v registri; v tejto súvislosti víta jasnú pripravenosť profesijných organizácií právnikov na partnerskú spoluprácu s cieľom zabezpečiť, aby sa takéto zadržiavanie informácií v záujme ich profesie obmedzovalo výlučne na prípady objektívne povolené právnymi predpismi; vyzýva Komisiu a predsedu Európskeho parlamentu na zabezpečenie toho, aby táto pripravenosť priniesla praktické dôsledky a výsledok sa čo najskôr začlenil do upravenej dohody;

20.  vyzýva Predsedníctvo, aby v súlade s článkom 15 ZFEÚ a článkom 11 Zmluvy o EÚ požadovalo od nezaregistrovaných organizácií alebo jednotlivcov, ktorí vykonávajú činnosti spadajúce do pôsobnosti registra transparentnosti, aby sa pred vstupom do priestorov Európskeho parlamentu zaregistrovali; domnieva sa, že skupiny návštevníkov by sa mali z týchto pravidiel vyňať; zdôrazňuje, že Európsky parlament ako komora zastupujúca európskych občanov by mal zachovávať politiku otvorených dverí voči občanom a nemali by sa vytvárať zbytočné prekážky, ktoré by mohli občanov odradiť od návštevy jeho priestorov;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa organizácie Transparency International bola viac ako polovica zápisov v úniovom registri zverejňovania lobistov v roku 2015 nepresná, neúplná alebo nezmyselná;

22.  vyzýva Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby uľahčili proces opätovnej aktivácie nevyhnutný v prípade preukazov lobistov tým, že vytvoria nástroj na opätovnú aktiváciu s cieľom vyhnúť sa neprimerane dlhému čakaniu na získanie prístupu do priestorov; vyzýva, aby sa zrušilo obmedzenie, podľa ktorého najviac štyria držitelia vstupného preukazu môžu súčasne vstúpiť do priestorov Európskeho parlamentu;

23.  pripomína svoje rozhodnutie z 13. decembra 2016, pokiaľ ide o vstupné preukazy pre osoby sprevádzajúce poslancov, a vyzýva generálneho tajomníka, aby zmenil predpisy upravujúce poskytovanie vstupných preukazov a povolení na vstup do priestorov Európskeho parlamentu z 13. decembra 2013 tak, aby každá osoba vo veku nad 18 rokov žiadajúca o vstupný preukaz pre osoby sprevádzajúce poslancov bola povinná podpísať dokument, ktorým sa zaručí, že sa nebude zapájať do činností spadajúcich do pôsobnosti registra transparentnosti;

24.  domnieva sa, že treba urýchlene zaviesť primeraný systém kontroly predložených informácií s cieľom zabezpečiť, aby údaje, ktoré zaregistrované subjekty poskytujú, boli zmysluplné, presné, aktuálne a úplné; v tejto súvislosti vyzýva na podstatné zvýšenie zdrojov oddelenia pre transparentnosť v rámci Európskeho parlamentu a spoločného sekretariátu registra transparentnosti;

25.  domnieva sa, že oddelenie pre transparentnosť a spoločný sekretariát registra transparentnosti by mali každoročne kontrolovať vyhlásenia registrovaných subjektov na základe náhodného výberu vzoriek v dostatočnom počte tak, aby poskytovali zmysluplné, presné, aktuálne a úplné údaje;

26.  s odvolaním sa na článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa domnieva, že demokraticky zvolené a kontrolované štátne inštitúcie na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a ich zastúpenia v inštitúciách EÚ, ako aj ich vnútorné orgány a formálne a neformálne združenia a zastrešujúce organizácie zložené výlučne z nich by nemali patriť do pôsobnosti registra transparentnosti EÚ, ak konajú vo verejnom záujme, pretože sú súčasťou viacúrovňového úniového systému riadenia;

Ochrana integrity pred konfliktmi záujmov

27.  vyzýva tie inštitúcie a orgány EÚ, ktoré stále nezaviedli kódex správania, aby takýto dokument čo najskôr vypracovali; považuje za poľutovaniahodné, že Rada ani Európska rada zatiaľ neprijali kódex správania svojich členov; naliehavo žiada Radu, aby zaviedla osobitný etický kódex vrátane sankcií, ktorý bude riešiť riziká špecifické z hľadiska národných delegátov; trvá na tom, že Rada musí byť rovnako zodpovedná a transparentná ako ostatné inštitúcie; požaduje tiež kódex správania členov a zamestnancov dvoch poradných orgánov EÚ, Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru; vyzýva agentúry EÚ, aby prijali usmernenia pre súdržnú politiku v oblasti predchádzania konfliktom a ich riešenia, ktoré by sa vzťahovali na členov správnych rád a riaditeľov, expertov vo vedeckých výboroch a členov odvolacích rád, a aby prijali a uplatňovali jasnú politiku v oblasti konfliktov záujmov v súlade s plánom o následných opatreniach týkajúcich sa spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ;

28.  domnieva sa, že všetci úradníci EÚ vrátane dočasných zamestnancov, akreditovaných parlamentných asistentov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov by mali byť nabádaní k tomu, aby absolvovali školenie o tom, ako zaobchádzať so zástupcami záujmových skupín a riešiť konflikty záujmov;

29.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť integritu a etický rámec prostredníctvom jasných a posilnených kódexov správania a etických zásad, aby sa umožnil rozvoj spoločnej a skutočnej kultúry integrity v prípade všetkých inštitúcií a agentúr EÚ;

30.  uznáva, že jav otáčavých dverí môže mať škodlivý účinok na vzťahy medzi inštitúciami a zástupcami záujmových skupín; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vypracovali systematický a primeraný prístup k tomuto problému; domnieva sa, že všetky nariadenia týkajúce sa javu otáčavých dverí by sa mali uplatňovať aj na predsedu Rady;

31.  požaduje, aby sa sprísnili obmedzenia týkajúce sa bývalých komisárov rozšírením obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, na tri roky a aby toto obdobie bolo povinné aspoň v prípade všetkých činností patriacich do pôsobnosti registra transparentnosti;

32.  domnieva sa, že rozhodnutia o nových úlohách riadiacich pracovníkov a bývalých komisárov musí menovaný orgán prijímať čo najnezávislejšie od osôb, ktoré budú jeho rozhodnutiami dotknuté;

33.  žiada, aby všetky inštitúcie EÚ každoročne zverejňovali v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli z administratívy EÚ, a o úlohách, ktoré prijali;

34.  domnieva sa, že treba zvážiť zavedenie 18-mesačné obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, na konci funkčného obdobia externých a ad hoc členov výboru pre kontrolu regulácie v súvislosti s lepšou tvorbou práva a členov správnej rady Európskej investičnej banky, pričom počas tohto obdobia by nesmeli lobovať u členov riadiacich orgánov EIB a pracovníkov banky za svoj podnik, klienta či zamestnávateľa;

Integrita a vyvážené zloženie skupín expertov

35.  víta zámer Komisie nadviazať na odporúčania ombudsmanky zamerané proti konfliktom záujmov v skupinách expertov a výslovne podporuje uverejňovanie dostatočne podrobného životopisu každého osobne vymenovaného experta v registri expertných skupín, ako aj uverejňovanie vyhlásenia o záujmoch každého osobne vymenovaného experta v registri expertných skupín;

36.  podporuje výzvu ombudsmanky, aby zápis v registri transparentnosti bol podmienkou vymenovania do skupiny expertov v prípade tých členov, ktorí nie sú vládnymi úradníkmi a nedostávajú celý príjem alebo prevažnú časť ich iného príjmu od štátnych inštitúcií, ako sú univerzity, a to za predpokladu, že osoby z druhej uvedenej skupiny nezískavajú finančné prostriedky od zástupcov záujmových skupín a hospodárskych a obchodných subjektov;

37.  domnieva sa, že ustanovenie obsahujúce všeobecné kritériá na vymedzenie hospodárskych a nehospodárskych záujmov, ako odporúča ombudsmanka a na základe vyhlásenia expertov o záujmoch, by pomohlo Komisii vyberať odborníkov zastupujúcich záujmy vyváženejším spôsobom;

38.  nalieha na Komisiu, aby všetky zápisnice zo schôdzí skupín expertov sprístupnila verejnosti na svojom webovom sídle vrátane rôznorodosti zastúpených názorov;

39.  naliehavo vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa počas konzultácií preskúmali otvorené otázky namiesto toho, aby sa len nabádalo na potvrdenie zvoleného politického smerovania;

Integrita volieb do Európskeho parlamentu

40.  domnieva sa, že podľa európskeho volebného práva navrhovanie kandidátov v rámci strán musí prebiehať demokraticky, tajne a za riadnej účasti poslancov a že osoby odsúdené právoplatným rozsudkom za korupciu týkajúcu sa finančných záujmov EÚ alebo v rámci členských štátov by mali stratiť právo kandidovať vo voľbách na obdobie zodpovedajúce závažnosti trestného činu; konštatuje, že tento postup vylúčenia je už zavedený v niektorých členských štátoch; domnieva sa, že novým nástrojom, napríklad smernicou, by sa mohli stanoviť spoločné minimálne normy pre rôzne postupy a právne rámce v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o vylúčenie pre korupciu;

Posilnenie právnej zodpovednosti členov Komisie

41.  vyzýva Komisiu, aby vychádzajúc z osvedčených postupov členských štátov, čo sa týka právnych predpisov o funkcii ministra, predložila legislatívny návrh, ktorým sa ustanovia povinnosti týkajúce sa transparentnosti a práva členov Komisie, a to v súlade so spolurozhodovacím postupom;

42.  žiada, aby sa rozhodnutie o stanovení odmeny komisárov vrátane ich platov, ktoré od založenia Európskych spoločenstiev prijíma výlučne Rada, presunulo do rámca spolurozhodovacieho postupu;

43.  konštatuje, že niektoré členské štáty nemajú zákony, ktoré by vylučovali možnosť, aby držitelia funkcií boli jedinými vlastníkmi alebo spoločníkmi podnikov;

Konflikty záujmov v zdieľanom hospodárení a v tretích krajinách v súvislosti so správou finančných prostriedkov EÚ

44.  vidí vážny konflikt záujmov v možnosti, že podniky vlastnené funkcionármi EÚ môžu žiadať o finančné prostriedky EÚ alebo tieto prostriedky získať ako subdodávatelia, keď samotní vlastníci a držitelia funkcií nesú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov a kontrolu ich použitia;

45.  vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti začlenila do všetkých právnych predpisov EÚ o platbách doložku, ktorá by držiteľom funkcií v členských štátoch EÚ a tretích krajinách znemožňovala žiadať alebo prijímať akékoľvek finančné prostriedky EÚ;

Dosiahnutie cieľa úplného prístupu k dokumentom a transparentnosti v legislatívnom procese na účely zodpovednosti

46.  pripomína svoju výzvu určenú Komisii a Rade uvedenú v uznesení z 28. apríla 2016 o prístupe verejnosti k dokumentom za obdobie 2014 – 2015(6), v ktorom:

   vyzval na rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1049/2001, aby zahŕňalo všetky európske inštitúcie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje, ako sú Európska rada, Európska centrálna banka, Súdny dvor a všetky orgány a agentúry EÚ,
   vyzval na úplné dodržiavanie povinnosti inštitúcií, agentúr a iných orgánov viesť registre všetkých dokumentov, ako je stanovené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1049/2001,
   dospel k záveru, že dokumenty vytvorené v rámci trialógov, ako sú programy, zhrnutia výsledkov, zápisnice a všeobecné smerovania Rady, sa týkajú legislatívnych postupov a v zásade sa s nimi nemôže zaobchádzať inak ako s ostatnými legislatívnymi dokumentmi a mali by byť priamo prístupné na webovom sídle Európskeho parlamentu,
   vyzval na vytvorenie spoločného medziinštitucionálneho registra vrátane osobitnej spoločnej databázy o stave legislatívnych spisov, v prípade ktorých prebiehajú práce, ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva,
   vyzval Radu, aby zverejňovala zápisnice zo zasadnutí pracovných skupín Rady a ďalšie dokumenty,
   vyzval Komisiu, aby vytvorila register všetkých sekundárnych právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o delegované akty, a vzal na vedomie, že práce na jeho vytvorení už prebiehajú, ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva,
   vyjadril presvedčenie, že treba zaviesť nezávislý orgán dohľadu pre utajovanie a odtajňovanie dokumentov,
   vyzval, aby sa sprístupňovali programy a spätná väzba zo schôdzí koordinátorov parlamentných výborov, Predsedníctva a Konferencie predsedov a v zásade aj všetky dokumenty, na ktoré sa odkazuje v týchto programoch, tak, že sa zverejnia na webovom sídle Európskeho parlamentu;

Transparentnosť externých zastúpení a rokovaní EÚ

47.  víta nedávnu judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorou sa posilňuje právo Európskeho parlamentu na informácie o medzinárodných dohodách, a záväzok inštitúcií nadviazať na bod 40 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva tým, že budú rokovať o lepšej spolupráci a výmene informácií; berie na vedomie, že rokovania sa začali koncom roka 2016, a v tejto súvislosti vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby sa skutočne zaviazali čo najrýchlejšie dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom o zlepšení spolupráce a výmeny informácií s Európskym parlamentom počas celého životného cyklu medzinárodných dohôd a v tomto smere vyvinuli maximálne úsilie, pretože by to prispelo k zvýšeniu legitímnosti a demokratickej kontroly vonkajšej činnosti EÚ;

48.  poznamenáva, že hoci medzi Európskym parlamentom a Komisiou existuje medziinštitucionálna dohoda o spolupráci, takáto dohoda neexistuje medzi Európskym parlamentom a Radou;

49.  vyzdvihuje najnovšie úsilie Komisie o zvýšenie transparentnosti obchodných rokovaní; domnieva sa však, že Rada a Komisia by mali naďalej zlepšovať svoje pracovné metódy, čo by viedlo k lepšej spolupráci s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, informáciám a rozhodovaniu v prípade všetkých otázok a rokovaní súvisiacich so spoločnou obchodnou politikou (ako sú informácie týkajúce sa rokovaní – vrátane analýz rozsahu pôsobnosti, mandátov a vývoja rokovaní –, zmiešaného alebo výlučného charakteru obchodných dohôd a ich predbežného uplatňovania, činností a rozhodnutí prijatých orgánmi, ktoré boli vytvorené na základe obchodných a/alebo investičných dohôd, stretnutí expertov a delegovaných a vykonávacích aktov); v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nesprístupnila poslancom Európskeho parlamentu (EP) ani verejnosti mandáty na rokovanie v prípade všetkých dohôd, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, ale víta skutočnosť, že konečne po roku rokovaní medzi Komisiou a Európskym parlamentom o prístupe k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (ďalej len „TTIP“) bola dosiahnutá operačná dohoda s cieľom udeliť prístup všetkým poslancom EP, čím sa rokovania o TTIP stali dosiaľ najtransparentnejšími rokovaniami; v tejto súvislosti víta ambíciu generálneho riaditeľstva Komisie pre obchod využiť súčasnú iniciatívu zameranú na transparentnosť a týkajúcu sa TTIP ako model pre všetky obchodné rokovania, ako sa uvádza v obchodnej stratégii Obchod pre všetkých, a uskutočniť tento krok;

50.  zdôrazňuje, že – ako upozornil Súdny dvor Európskej únie – požiadavky týkajúce sa transparentnosti vyplývajú z demokratického charakteru správy vecí verejných v EÚ a že pokiaľ dôverné informácie nie sú prístupné verejnosti, ako je to v prípade obchodných rokovaní, musia byť k dispozícii poslancom, ktorí vykonávajú kontrolu obchodnej politiky v mene občanov; domnieva sa preto, že prístup k utajovaným skutočnostiam má zásadný význam z hľadiska kontroly Európskym parlamentom, ktorý by mal zase dodržiavať svoju povinnosť uvedené skutočnosti náležite spravovať; nazdáva sa, že by mali existovať jasné kritériá, na základe ktorých sa dokumenty označujú ako „utajované“, aby sa zamedzilo nejednoznačnosti a svojvoľným rozhodnutiam, a takisto zastáva názor, že utajenie dokumentu by malo byť zrušené ihneď, ako už nie je potrebné; vyzýva Komisiu, aby posúdila, či prerokúvaný dokument možno zverejniť ihneď po jeho internej finalizácii; konštatuje, že z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie jasne vyplýva, že ak sa na dokument inštitúcie EÚ vzťahuje výnimka z práva na prístup verejnosti, inštitúcia musí zrozumiteľne vysvetliť, prečo by mohol prístup k tomuto dokumentu konkrétne a skutočne poškodiť záujem chránený uvedenou výnimkou, a že toto riziko musí byť primerane predvídateľné, a nie čisto hypotetické; vyzýva Komisiu, aby vykonala odporúčania európskeho ombudsmana z júla 2014 s osobitným zreteľom na prístup k dokumentom v prípade všetkých rokovaní a zverejňovala programy schôdzí a zápisnice zo schôdzí konaných za účasti jednotlivcov a organizácií patriacich do pôsobnosti registra transparentnosti; vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament a verejnosť o návrhoch programu rokovaní ešte pred jeho začatím, o konečných programoch a správach po skončení rokovaní;

51.  domnieva sa, že EÚ musí prevziať vedúcu úlohu pri posilňovaní transparentnosti obchodných rokovaní, a to nielen pokiaľ ide o dvojstranné procesy, ale podľa možností aj viacstranné a mnohostranné procesy, aby neboli o nič menej transparentné ako rokovania organizované v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO); zdôrazňuje však, že Komisia musí takisto presvedčiť rokovacích partnerov, aby zvýšili transparentnosť aj na svojej strane, s cieľom zabezpečiť, aby išlo o vzájomný proces, v rámci ktorého sa neohrozí rokovacia pozícia EÚ, ako aj zahrnúť žiaducu úroveň transparentnosti do svojich analýz rozsahu pôsobnosti s potenciálnymi rokovacími partnermi; podčiarkuje, že zvýšená transparentnosť je v záujme všetkých rokovacích partnerov EÚ a zainteresovaných strán na celom svete a že môže posilniť globálnu podporu obchodovania založeného na pravidlách;

52.  pripomína, že je dôležité, aby legislatívny proces týkajúci sa spoločnej obchodnej politiky vychádzal zo štatistických údajov Únie v súlade s článkom 338 ods. 2 ZFEÚ, z posúdení vplyvu a posúdení vplyvu na udržateľnosť v zhode s najprísnejšími normami objektívnosti a spoľahlivosti, čo je zásada, ktorá by mala platiť pre všetky príslušné revízie v rámci politiky Komisie v oblasti lepšej tvorby práva; nazdáva sa, že posúdenia vplyvu podľa jednotlivých odvetví by obchodným dohodám EÚ zabezpečilo vyššiu úroveň spoľahlivosti a legitímnosti;

53.  opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii uvedenú v uznesení z 12. apríla 2016(7), aby vypracovala európsky kódex správania týkajúci sa transparentnosti, integrity a zodpovednosti, ktorý by slúžil na usmerňovanie činnosti zástupcov EÚ v medzinárodných organizáciách/orgánoch; žiada lepšiu súdržnosť politík a koordináciu medzi celosvetovými inštitúciami zavedením komplexných noriem demokratickej legitimity, transparentnosti, zodpovednosti a integrity; zastáva názor, že EÚ by mala racionalizovať a kodifikovať svoje zastúpenie v multilaterálnych organizáciách/orgánoch s cieľom zvýšiť transparentnosť, integritu a zodpovednosť účasti Únie v týchto subjektoch, jej vplyv a presadzovanie právnych predpisov, ktoré prijala ako výsledok demokratického procesu; žiada prijatie medziinštitucionálnej dohody s cieľom formalizovať dialóg medzi zástupcami EÚ a Európskym parlamentom, ktorý by sa mal usporiadať za účasti Európskeho parlamentu na účely stanovenia usmernení týkajúcich sa prijímania a súladu európskych pozícií v rámci príprav na významné medzinárodné rokovania;

Transparentnosť a zodpovednosť v oblasti verejných výdavkov

54.  je presvedčený, že zverejňovaním údajov o rozpočte a výdavkoch v EÚ by sa mala zabezpečiť ich transparentnosť a príslušná zodpovednosť, a to aj na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o zdieľané hospodárenie;

Transparentnosť a zodpovednosť pri správe hospodárskych záležitostí v eurozóne

55.  domnieva sa, že rozhodnutia prijímané v rámci Euroskupiny, Hospodárskeho a finančného výboru, „neoficiálnych“ stretnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a samitov eurozóny musia v prípade potreby nadobudnúť inštitucionálny charakter a stať sa transparentnými a zodpovednými, a to aj zverejňovaním príslušných programov a zápisníc, čím sa dosiahne rovnováha medzi požadovanou transparentnosťou a nevyhnutnou ochranou finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu;

Transparentnosť a zodpovednosť v súvislosti s rozpočtom EÚ

56.  poznamenáva, že v roku 2014 bolo celkovo uzavretých 40 prípadov týkajúcich sa zamestnancov a členov inštitúcií EÚ; zdôrazňuje, že tento údaj je nízky a naznačuje, že podvody a korupcia nie sú v inštitúciách EÚ časté(8);

57.  zdôrazňuje, že v roku 2014 najväčší počet potenciálnych prípadov podvodov oznámených Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa týkal využívania európskych štrukturálnych fondov (549 z 1 417 obvinení); zdôrazňuje, že v roku 2014 úrad OLAF odporučil vymáhanie finančných prostriedkov vo výške 476,5 milióna EUR pochádzajúcich zo štrukturálnych fondov; konštatuje, že príslušné orgány spätne získali 22,7 milióna EUR na základe odporúčaní úradu OLAF v roku 2014; vyzýva členské štáty, aby venovali prioritnú pozornosť správnemu prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ a vyvinuli maximálne úsilie o ich spätné získanie, ak nie sú správne pridelené(9);

58.  vyzýva Komisiu, aby predložila revíziu tzv. balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu väčšie kontrolné právomoci, pokiaľ ide o prijatie hlavných dokumentov týkajúcich sa európskeho semestra, a najmä účinné prostriedky na zaručenie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality;

59.  vyzýva Euroskupinu, aby zapojila Európsky parlament do sledovania vykonávania zmluvných podmienok dohodnutých s príjemcami finančnej pomoci z Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

Ochrana oznamovateľov a boj proti korupcii

60.  víta vyšetrovanie európskej ombudsmanky zamerané na to, či inštitúcie EÚ plnia svoju povinnosť zaviesť vnútorné pravidlá týkajúce sa protispoločenskej činnosti; vyjadruje poľutovanie nad zistením ombudsmanky, že niektoré inštitúcie EÚ zatiaľ náležite nevykonali pravidlá na ochranu oznamovateľov; zdôrazňuje, že do dnešného dňa takéto pravidlá prijali iba Európsky parlament, Komisia, úrad ombudsmana a Dvor audítorov; žiada, aby sa vypracovala štúdia Európskemu parlamentu týkajúca sa mechanizmu ochrany pre akreditovaných asistentov poslancov v prípade, že sa stanú oznamovateľmi;

61.  domnieva sa, že účinná ochrana oznamovateľov je kľúčovou zbraňou boja proti korupcii, a preto opätovne zdôrazňuje svoju výzvu z 25. novembra 2015(10) adresovanú Komisii, aby do júna 2016 navrhla legislatívny rámec EÚ na účinnú ochranu oznamovateľov a podobných osôb(11), a to s prihliadnutím na hodnotenie pravidiel na vnútroštátnej úrovni s cieľom stanoviť minimálne pravidlá na ochranu oznamovateľov;

62.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, spolu s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a aby uplatňovala kritéria vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné z hľadiska ochrany dôveryhodnosti inštitúcií;

63.  domnieva sa, že príliš často sa oznamovatelia viac stretávajú so stíhaním ako s podporou dokonca aj v inštitúciách EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia o úrade ombudsmana a rozšírila jeho pôsobnosť tak, aby sa stal kontaktným bodom pre oznamovateľov, ktorí sa stanú obeťami zlého zaobchádzania; vyzýva Komisiu, aby navrhla primerané zvýšenie rozpočtu úradu ombudsmana s cieľom umožniť plnenie tejto novej náročnej úlohy;

64.  vyzýva, aby EÚ čo najskôr predložila žiadosť o členstvo v Skupine štátov proti korupcii (GRECO), ktorá vznikla v rámci Rady Európy, a aby bol Európsky arlament priebežne informovaný o stave tejto žiadosti; vyzýva Komisiu, aby do správy zahrnula prehľad najväčších problémov korupcie v členských štátoch, politické odporúčania na ich riešenie a nadväzujúce opatrenia, ktoré má Komisia prijať, najmä s ohľadom na nepriaznivý vplyv korupčných činností na fungovanie vnútorného trhu;

65.  domnieva sa, že osobám odsúdeným právoplatným rozsudkom z korupcie v EÚ alebo spoločnostiam vedeným alebo vlastneným osobami, ktoré spáchali korupciu alebo spreneveru verejných finančných prostriedkov v prospech ich spoločnosti a boli odsúdené právoplatným rozsudkom z týchto dôvodov, by sa malo aspoň na tri roky účinne zakázať uzatvárať zmluvy o verejnom obstarávaní s Európskou úniou a využívať finančné prostriedky EÚ; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala svoj systém vylúčenia; zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré Komisia vylúčila z verejného obstarávania týkajúceho sa finančných prostriedkov EÚ, by sa mali automaticky zaradiť na verejný zoznam, aby sa lepšie chránili finančné záujmy EÚ a umožnila sa kontrola širokou verejnosťou;

66.  poznamenáva, že od 12. novembra 2008, keď bola Európska únia schválená ako zmluvná strana Dohovoru Spojených národov proti korupcii (UNCAS), sa nezúčastňovala na mechanizme preskúmania, ktorý sa dohovorom zaviedol, ani neprijala prvé opatrenie, ktorým je vypracovanie vlastného hodnotenia týkajúceho sa vykonávania záväzkov, ktoré jej vyplývajú z dohovoru; vyzýva Európsku úniu, aby si plnila svoje záväzky vyplývajúce z dohovoru UNCAC a vypracovala vlastné hodnotenia toho, ako vykonáva svoje povinnosti vyplývajúce z dohovoru, a zúčastňovala sa na mechanizme partnerského preskúmania; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr uverejnila svoju ďalšiu správu EÚ o boji proti korupcii a zahrnula do nej kapitolu o inštitúciách EÚ; žiada Komisiu, aby na úrovni inštitúcií EÚ aj členských štátov uskutočnila ďalšiu analýzu prostredia, v ktorom sa politiky vykonávajú, s cieľom identifikovať jeho kritické faktory, zraniteľné oblasti a rizikové faktory vedúce ku korupcii;

67.  pripomína svoju pozíciu zo 16. apríla 2014 týkajúce sa návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva(12) a vyzýva na urýchlené prijatie rozhodnutia v tejto súvislosti;

Integrita regulácie EÚ

68.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala systémové záruky s cieľom zamedziť konfliktom záujmov v oblasti regulácie priemyselných výrobkov a pri presadzovaní politiky; vyzýva Komisiu, aby riešila súčasný štrukturálny konflikt záujmov pri hodnotení rizík pre verejnosť v súvislosti s regulovanými výrobkami, konkrétne to, že hodnotenie týchto výrobkov je prevažne alebo výlučne založené na štúdiách vykonaných žiadateľmi alebo tretími stranami, ktorým títo zaplatili, pričom nezávislý výskum sa príliš často nezohľadňuje alebo neberie vážne; trvá na tom, že výrobcovia by mali naďalej predkladať štúdie, a to pri rozdelení nákladov medzi veľké podniky a MSP na základe relatívneho trhového podielu v záujme zabezpečenia spravodlivosti, pričom však všetci hodnotitelia by mali vo svojich hodnoteniach plne zohľadniť nezávislé vedecké poznatky, ktoré boli podrobené partnerskému preskúmaniu; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým prehodnotila svoje oznámenie z roku 2002 o všeobecných zásadách a normách pre konzultácie so zainteresovanými stranami; navrhuje, aby predchádzajúca registrácia vedeckých štúdií a skúšok s uvedením ich rozsahu a predpokladaného dátumu uzavretia mohla byť podmienkou ich zohľadnenia v regulačných a politických procesoch, a to v záujme riešenia problémov vyplývajúcich zo selektívneho potláčania nepriaznivých výsledkov výskumu; v záujme spoľahlivého a nezávislého vedeckého poradenstva na účely tvorby politík zdôrazňuje dôležitosť primeraných zdrojov pre rozvoj interných odborných znalostí v rámci špecializovaných agentúr EÚ, čo zahŕňa aj možnosť vykonať výskum a testovanie, ktoré možno zverejniť, čím sa zvýši príťažlivosť verejných služieb pri poskytovaní poradenstva v oblasti regulácie bez toho, aby boli narušené kariérne vyhliadky vedeckých pracovníkov na akademickú kariéru;

Posilnenie parlamentnej zodpovednosti Komisie a jej agentúr

69.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala nariadenie týkajúce sa všetkých agentúr EÚ, ktorým sa Európskemu parlamentu udelí spolurozhodovacia právomoc pri menovaní alebo odvolávaní riaditeľov týchto agentúr a priame právo na ich výsluch a vypočutie;

70.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby v agentúrach EÚ pôsobili nezávislí experti, a domnieva sa, že väčší dôraz treba klásť na odstraňovanie konfliktov záujmov vo vnútri agentúr; konštatuje, že v súčasnosti experti z viacerých agentúr vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) nie sú platení; žiada, aby experti v regulačných agentúrach zastupujúci napríklad neziskové organizácie alebo akademickú obec dostávali primeranú náhradu; zdôrazňuje význam primeraných zdrojov na rozvoj interných odborných znalostí v rámci špecializovaných agentúr EÚ;

71.  vyzýva EFSA, Európsku agentúru pre lieky (EMA) a Európsku chemickú agentúru (ECHA) na bezodkladné prehodnotenie svojej politiky nezávislosti tak, aby jednoznačne zaručili svoju nezávislosť od hospodárskych odvetví, ktoré regulujú, a vyhli sa konfliktom záujmov v prípade svojich zamestnancov a expertov;

72.  podporuje prax národných parlamentov pozývať členov Komisie s cieľom klásť im otázky;

73.  pripomína, že právomoc zriaďovať vyšetrovacie výbory je neodmysliteľnou súčasťou parlamentných systémov na celom svete a že v Lisabonskej zmluve sa ustanovuje osobitný legislatívny postup na prijatie nariadenia o práve vyšetrovať podľa článku 226 ods. 3 ZFEÚ; zdôrazňuje, že v súlade so zásadou lojálnej spolupráce by sa Európsky parlament, Rada a Komisia mali dohodnúť na prijatí nového nariadenia;

74.  vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlene prijali rozhodnutie o návrhu Európskeho parlamentu z 23. mája 2012 týkajúceho sa nariadenia Európskeho parlamentu o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu(13);

o
o   o

75.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0376.
(2) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0203.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0484.
(5) Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 2010, Švédske kráľovstvo proti Association de la presse internationale ASBL (API) a Európska komisia (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) proti Európskej komisii (C-528/07 P) a Európska komisia proti Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), Spojené veci C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0202.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0108.
(8) Správa úradu OLAF za rok 2014, Pätnásta správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014.
(9) Tamže.
(10) Pozri uznesenie z 25. novembra 2015 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku (Prijaté texty, P8_TA(2015)0408).
(11) Tamže, ods. 144.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2014)0427.
(13) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 41.


Budúcnosť programu Erasmus+
PDF 341kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o budúcnosti programu Erasmus+ (2017/2740(RSP))
P8_TA(2017)0359B8-0495/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(1),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2017 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ(4),

–  so zreteľom na otázku Komisii o budúcnosti programu Erasmus+ (O-000062/2017 – B8-0326/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnom kontexte by 30. výročie programu Erasmus+ nemalo byť iba časom na oslavy, ale aj príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako ho ešte viac sprístupniť a zinkluzívniť a zlepšiť rozvoj európskych občanov a organizácií pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu;

B.  keďže vzdelanie je základné ľudské právo a verejný statok, ktorý by mal byť prístupný všetkým uchádzačom, najmä študentom s nižším príjmom;

1.  zdôrazňuje, že Erasmus je jedným z najúspešnejších programov EÚ a základným nástrojom na podporu činností v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a približuje Európu jej občanom; uznáva jeho mimoriadne pozitívny vplyv na osobný a profesijný život viac ako 9 000 000 účastníkov v Európe i mimo nej vrátane susedných a kandidátskych krajinách za posledných 30 rokov;

2.  zdôrazňuje úlohu programu Erasmus+, ktorý prostredníctvom mobility a strategickej spolupráce prispel k zvýšeniu kvality inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ, zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho sektora vzdelávania, vytváraniu silnej európskej vedomostnej ekonomiky a dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020;

3.  domnieva sa, že program Erasmus+ a jeho nástupca by mali byť zamerané predovšetkým na celoživotné vzdelávanie a mobilitu a zahŕňať formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa, a že sa tým môže podporiť rozvoj zručností a hlavných spôsobilostí z hľadiska osobného, spoločenského a profesijného naplnenia, čo úzko súvisí s presadzovaním demokratických hodnôt, sociálnej súdržnosti, aktívneho občianstva a integrácie migrantov a utečencov a umožnení širší medzikultúrny dialóg;

4.  zdôrazňuje potrebu súdržného prístupu k politikám vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu vo všetkých oblastiach vzdelávania, najmä prostredníctvom prierezových príležitosti a synergií s ostatnými fondmi a programami EÚ; v tejto súvislosti poznamenáva, že nadchádzajúce obnovenie rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže je ideálnou príležitosťou na zosúladenie priorít nástupcu programu Erasmus+ s novou stratégiou EÚ pre mládež a ďalšími programami financovanými z prostriedkov EÚ;

5.  je presvedčený, že program Erasmus+ by sa mal zároveň vnímať ako zásadný nástroj stratégie EÚ na podporu trvalo udržateľných cieľov a na celom svete;

6.  konštatuje, že vzhľadom na vysokú mieru a význam mobility medzi vzdelávacími inštitúciami a organizáciami na kontinente a v Spojenom kráľovstve by rokovania o brexite mali vyústiť do vzájomne výhodnej dohody o postavení študentov a pedagógov z EÚ, ktorí sú zapojení do schém mobility v rámci programu Erasmus+ v Spojenom kráľovstve, a naopak;

Nezamestnanosť mladých ľudí a osobný a sociálny rozvoj

7.  domnieva sa, že program Erasmus+ sa výrazne rozvinul a umožňuje, aby sa na ňom zúčastňovali viacerí účastníci, pričom im pomáha zlepšovať svoje vedomosti a zmenšovať nedostatky v zručnostiach a kvalifikácii, najmä rozšírením pôsobnosti v oblasti dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a odbornej prípravy, a rozšírením územného rozsahu pôsobnosti mimo EÚ;

8.  uznáva, že mobilní vysokoškolskí študenti majú dvojnásobne vyššie šance zamestnať sa už do jedného roka po ukončení štúdia, ako ich nemobilní rovesníci a že takmer 90 %(5) všetkých študentov v rámci odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) zapojených do programov mobility uviedlo, že ich šanca zamestnať sa sa v dôsledku tejto praxe zvýšila; s poľutovaním však konštatuje, že mladí ľudia sú najviac vystavení riziku nezamestnanosti; uznáva preto potrebu zamerať programu Erasmus+ na výraznú podporu opatrení na zabezpečenie lepších pracovných príležitostí;

9.  zdôrazňuje, že dobrovoľníctvo podporuje rozvoj občianskej účasti a aktívneho občianstva a zároveň pomáha zlepšiť šance účastníkov nájsť si zamestnanie; zdôrazňuje preto, že financovanie v rámci programu Erasmus+ by malo byť súčasťou širšej politickej stratégie zameranej na vytvorenie priaznivého prostredia pre dobrovoľníctvo v Európe, no nemalo by duplikovať, ale podporovať už existujúce úspešné iniciatívy; pripomína však, že potenciálne kvalitné pracovné miesta nemôže nikdy nahradiť neplatená dobrovoľnícka činnosť;

10.  pripomína skutočnosť, že Erasmus+ by mal byť zameraný na inovácie a rozvoj a klásť väčší dôraz na posilnenie zásadných zručností a kompetencií, ako sú napríklad sebadôvera, tvorivosť, podnikavosť, prispôsobivosť, kritické myslenie, komunikačné schopnosti, tímová práca a schopnosť žiť a pracovať v multikultúrnom prostredí; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto schopnosti sa môžu v plnej miere rozvíjať prostredníctvom vyváženej kombinácie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a že nadobúdanie zásadných kompetencií je nevyhnutné už od skorého veku a malo by sa ďalej posilňovať prostredníctvom väčšieho investovania do opatrení zameraných na mobilitu v ranných štádiách vzdelávania a odbornej prípravy;

11.  konštatuje, že program Erasmus+ by mal podporovať pevnejšie väzby medzi vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy a podnikateľským sektorom s cieľom zvýšiť zručnosti a zamestnateľnosť účastníkov a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva;

12.  zdôrazňuje úlohu OVP v rámci programu Erasmus+ z hľadiska pomoci účastníkom rozvíjať zručnosti a získavať skúsenosti potrebné na trhu práce, čím sa prispieva k vyššej zamestnateľnosti a sociálnej integrácii; nabáda na zlepšenie OVP v rámci programu Erasmus+ s cieľom viac ho zmodernizovať, sprístupniť, zjednodušiť a prispôsobiť digitálnemu veku;

13.  uznáva veľký potenciál pre rozširovanie mobility študentov v rámci OVP na krátkodobé a dlhodobé stáže (Erasmus Pro) s cieľom posilniť príspevok EÚ k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili možnosti mobility študentov OVP a učňovskú prípravu v rámci programu, a to jednak uznaním samotnej hodnoty učňovskej prípravy a jednak podporou vnútroštátnych reforiem zameraných na ďalší rozvoj profesijnej prípravy a kvalifikácie a presadzovaním ich uznávania; zdôrazňuje zároveň, že stáž je formatívna príležitosť, ktorá nenahrádza platené zamestnanie;

Sociálne začlenenie a dostupnosť

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do programu je zapojených menej ako 5 % mladých Európanov, a to kvôli sociálno-ekonomických faktorom, obmedzeným finančným prostriedkom, narastajúcim rozdielom medzi členskými štátmi a zložitosti postupov podávania žiadostí a administratívneho riadenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby program viac sprístupnili a aby bol pre konečných príjemcov väčším prínosom a čo najväčšou podporou, a to najmä pre osoby zo znevýhodneného prostredia a s osobitnými potrebami;

15.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby program Erasmus+ ešte viac zinkluzívnili s cieľom osloviť viac mladých ľudí prostredníctvom rôznych nástrojov, najmä digitálnych technológií, a organizácie vrátene inštitúcií formálneho a neformálneho vzdelávacia na všetkých úrovniach, mládežnícke organizácie, umelecké športové organizácie na miestnej úrovni, dobrovoľnícke organizácie a ostatné subjekty občianskej spoločnosti, presadzovaním stratégie začlenenia a rozmanitosti prostredníctvom programu a zameraním sa na ľudí s osobitnými potrebami a menšími príležitosťami;

16.  pripomína, že nedostatočná koordinácia a prenosnosť práv v rámci sociálnych systémov EÚ predstavuje vážnu prekážku pre mobilitu ľudí so zdravotným postihnutím, a to aj napriek snahám o zinkluzívnenie programu Erasmus+ a ďalších iniciatív v oblasti mobility; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili spoluprácu, a tým aj mobilitu zraniteľných osôb;

17.  uznáva, že jednou z hlavných prekážok účasti väčšieho počtu študentov na mobilite vysokoškolského vzdelávania je nedostatočná jasnosť a konzistentnosť pri uznávaní Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) získaných počas obdobia mobility; vyzýva členské štáty a príslušné orgány, najmä inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby v plnej miere plnili dohody o vzdelávaní ako povinnú súčasť procesu mobility a zabezpečili bezproblémové uznávania kreditov ECTS nadobudnutých počas období mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci programu Erasmus+;

18.  je presvedčený, že mladšie generácie by mali dostať viac príležitostí na formovanie budúcnosti programu, keďže majú najlepšie predpoklady na zlepšenie jeho vízie a na to, aby ho posunuli na vyššiu úroveň, v súlade s ich súčasnými i budúcimi potrebami a výzvami, ktorým čelia pri práci, dobrovoľníckej práci a štúdiu;

19.  nabáda na určitú mieru flexibility pri navrhovaní nového programu, aby dokázal rýchlo reagovať na vznikajúce výzvy a strategické priority na európskej a medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje, že všetky nové iniciatívy by mali dopĺňať tie existujúce a mali by sa opierať o dostatočný rozpočet na zabezpečenie ich účinného fungovania;

Európska identita a aktívne občianstvo

20.  je pevne presvedčený, že program Erasmus+ by mal aj naďalej stimulovať aktívne občianstvo, občianske vzdelávanie a medzikultúrne porozumenie a rozvíjať zmysel pre európsku identitu; trvá preto na tom, že všetky opatrenia v oblasti mobility vzdelávania a odbornej prípravy a formálneho a neformálneho vzdelávania financované z programu Erasmus+ tiež zvyšujú povedomie mladých ľudí o pridanej hodnote európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a motivujú ich k zapájaniu sa do európskych záležitostí;

21.  domnieva sa, že tam, kde je to vhodné, by zapracovanie mobility ako súčasti programov vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy mohlo byť prospešné tak pre osobný, ako aj profesijný rozvoj študentov, a pre podporu medzikultúrneho porozumenia;

22.  vyzýva Komisiu, aby pre študentov zriadila európsku študentskú elektronickú kartu, ktorá by umožňovala celoeurópsky prístup k službám;

Financovanie programu

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nízka miera úspešnosti projektov spustených v rámci niektorých aktivít programu Erasmus+, obmedzené granty a vysoký záujem o účasť na programe môžu ohroziť úspech programu Erasmus+ ako vlajkového programu EÚ; je pevne presvedčený, že program Erasmus+ by mal byť v konečnom dôsledku zameraný na všetkých mladých ľudí a že tieto ambiciózne vyhliadky pre budúce programové obdobie Erasmu+ by malo sprevádzať dodatočné financovanie, ktoré by sa malo odraziť v rozpočte, aby sa mohol prejaviť plný potenciál tohto programu; vyzýva preto členské štáty, Komisiu a príslušné zainteresované strany, aby v rámci očakávaní rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) výraznejšie a viditeľnejšie podporili program Erasmus;

24.  zdôrazňuje dôležitosť plynulého zavedenia nového programu Erasmus+ so strategicky naplánovaným rozpočtom od samého začiatku; nabáda na využívanie regionálnych a sociálnych fondov s cieľom zvýšiť finančný príspevok členských štátov na granty na mobilitu pre program Erasmus+; pripomína, že dôsledné uplatňovanie pravidiel programu zo strany národných agentúr vrátane dodržiavania spoločných noriem kvality a hodnotenia projektov a administratívnych postupov je základným predpokladom na zabezpečenie koherentného vykonávania programu Erasmus+;

o
o   o

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0018.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(5) Erasmus+ dashboard, údaje z 28. marca 2017; pozri: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf, s. 29.


Nový program v oblasti zručností pre Európu
PDF 462kWORD 71k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti zručností pre Európu (2017/2002(INI))
P8_TA(2017)0360A8-0276/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 14 a 15,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý EÚ ratifikovala v roku 2010,

–  so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce a posilnení postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania(2),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností – nové príležitosti pre dospelých(3),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 15. februára 2016 týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce(4),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. mája 2014 o účinnom vzdelávaní učiteľov,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. mája 2014 o zabezpečení kvality na podporu vzdelávania a odbornej prípravy,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí(5),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(6),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. júna 2011 o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky(7),

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 28. novembra 2011 o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých(8),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. júna 2011 o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve: zabezpečenie optimálneho začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti,

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta(9),

–  so zreteľom na závery Rady o znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpore úspechu v škole(10),

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. februára 2013 o investovaní do vzdelávania a odbornej prípravy – reakcia na oznámenie s názvom Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov a na ročný prieskum rastu na rok 2013(11),

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie(12) (EKR),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom(13),

–  so zreteľom na odkazy na digitálne znalosti v oznámení Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho priemyslu – využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere (COM(2016)0180),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 s názvom Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov (COM(2012)0669),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o politikách zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže(15),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy(17),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. septembra 2015 o vytvorení konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie: zosúladenie zručností a kvalifikácií s dopytom a pracovnými príležitosťami ako spôsobu na prekonanie krízy(18),

–  so zreteľom na závery Rady o Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020)(19),

–  so zreteľom na závery Rady o úlohe vzdelávania v ranom detstve a primárneho vzdelávania pri podpore tvorivosti, inovačnosti a digitálnej kompetencie,

–  so zreteľom na návrh záverov Rady z 20. februára 2017 o zlepšovaní zručností žien a mužov na trhu práce v EÚ(20),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ(21),

–  so zreteľom na sprievodcu Sociálna Európa (Social Europe) z marca 2013 s názvom Sociálne hospodárstvo a sociálne podnikanie(22),

–  so zreteľom na program dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 k strategickému rámcu EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020(23),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru SOC/546 z 22. februára 2017,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie a so zreteľom na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0276/2017),

A.  keďže v Charte základných práv Európskej únie sa zakotvuje právo na prístup k odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu;

B.  keďže zručnosti majú strategický význam pre zamestnateľnosť, rast, inovácie a sociálnu súdržnosť a keďže úroveň komplexnosti pracovných miest narastá vo všetkých sektoroch a povolaniach a existuje inflácia súvisiaceho dopytu po zručnostiach, dokonca aj v prípade nízkokvalifikovanej práce;

C.  keďže zručnosti a vedomosti našich spoločností sú jediným základom našej prosperity a zabezpečenia sociálnych výdobytkov;

D.  keďže obyvateľstvo s nízkou kvalifikáciou čelí zvýšenému riziku nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia;

E.  keďže krajiny s najvyšším podielom dospelých s nízkou úrovňou základných a digitálnych zručností majú nižšiu úroveň produktivity práce a v konečnom dôsledku aj nižšie vyhliadky na rast a konkurencieschopnosť;

F.  keďže Európsky parlament zdieľa a podporuje úsilie Komisie investovať do ľudského kapitálu ako základného zdroja pre konkurencieschopnosť EÚ a keďže nevyhnutným predpokladom pre kvalitu vzdelávania je kvalita učiteľov;

G.  keďže na mnohých nízkokvalifikovaných pracovných miestach sa teraz vyžaduje lepšia schopnosť čítať, písať a počítať a ďalšie základné zručnosti a aj nízkokvalifikované pracovné miesta v rámci sektora služieb zahŕňajú čoraz viac náročnejších nerutinných úloh(24);

H.  keďže podľa najnovšieho Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) chýbajú približne 70 miliónom európskych dospelých základné zručnosti, ako sú čítanie, písanie a počítanie, čo predstavuje prekážku pre ľudí, ktorí si hľadajú dôstojnú prácu a životnú úroveň;

I.  keďže v roku 2025 bude 49 % všetkých nových pracovných miest (nové a aj náhradné pracovné miesta) v EÚ vyžadovať vysokú úroveň kvalifikácie, 40 % strednú úroveň kvalifikácie a len 11 % nízku úroveň kvalifikácie alebo žiadnu kvalifikáciu(25);

J.  keďže rozšírenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu môže vytvoriť nové príležitosti na aktívne začleňovanie a posilnenie sociálnej účasti, hlavne pre nízkokvalifikovaných, nezamestnaných, ľudí so špeciálnymi potrebami, staršie osoby a migrantov;

K.  keďže členské štáty musia nájsť spôsoby, ako chrániť alebo podporovať dlhodobejšie investície do vzdelávania, výskumu, inovácií a opatrení v oblasti energetiky a klímy, a investovať do modernizácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane celoživotného vzdelávania;

L.  keďže EÚ je najlepšou platformou na výmenu osvedčených postupov a na podporu vzájomného učenia sa medzi členskými štátmi;

M.  keďže v článkoch 165 a 166 ZFEÚ sa ponecháva zodpovednosť za oblasť všeobecného vzdelávania vrátane vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy na členských štátoch;

N.  keďže spolupráca v oblasti vzdelávania na európskej úrovni je dobrovoľný proces, čím sa zásadne odlišuje od oblasti zamestnanosti, politiky, ktorá je v oveľa väčšej miere vecou celého Spoločenstva;

O.  keďže zručnosti a kompetencie idú ruka v ruke a preto by sa v novom programe v oblasti zručností mala väčšmi posilniť spojitosť medzi nimi;

P.  keďže rozvoj sektorov zameraných na budúcnosť zohráva rozhodujúcu úlohu pri potrebných druhoch zručností;

Q.  keďže z prieskumu európskych zručností a pracovných miest vyplynulo, že približne 45 % dospelých pracujúcich v EÚ sa domnieva, že ich zručnosti by mohli byť lepšie rozvité alebo využité v práci;

R.  keďže podľa MOP približne 25 až 45 percent európskej pracovnej sily buď nemá dostatočnú alebo má vyššiu kvalifikáciu na prácu, ktorú vykonávajú; keďže táto situácia je vo veľkej miere spôsobená rýchlym tempom zmien v štruktúre hospodárstiev členských štátov;

S.  keďže nesúlad zručností je znepokojivý fenomén, ktorý postihuje jednotlivcov a podniky, vytvára nedostatok požadovaných zručností a nedostatok zručností je jednou z príčin nezamestnanosti(26); keďže 26 % zamestnaných dospelých v EÚ nemá zručnosti potrebné na svoju prácu;

T.  keďže viac ako 30 % vysoko kvalifikovaných mladých ľudí pracuje na pracovných miestach, ktoré nezodpovedajú ich zručnostiam a ambíciám, kým 40 % európskych zamestnávateľov uvádza, že nie sú schopní nájsť ľudí so zručnosťami, ktoré sú potrebné na ich rast a inováciu;

U.  keďže v súčasnosti má 23 % obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov nízku úroveň vzdelania (predprimárne, primárne alebo nižšie sekundárne vzdelanie); keďže nízkokvalifikovaní jednotlivci majú menej pracovných príležitostí a sú tiež náchylnejší na neistejšiu prácu a je u nich v porovnaní s ľuďmi s vysokou kvalifikáciou dvakrát väčšia pravdepodobnosť dlhodobej nezamestnanosti(27);

V.  keďže jednotlivci s nízkou kvalifikáciou nielenže majú menšie možnosti zamestnať sa, ale sú aj zraniteľnejší voči dlhodobej nezamestnanosti a majú väčšie ťažkosti pri získavaní prístupu k službám a plnej účasti v spoločnosti;

W.  keďže jednotlivci majú často zručnosti, ktoré nie sú viditeľné, využívané alebo primerane odmeňované; keďže zručnosti získané mimo formálnych zariadení prostredníctvom pracovných skúseností, dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti alebo iných relevantných skúseností nie sú nevyhnutne zaznamenané v kvalifikácii alebo zdokumentované, a preto sú podhodnotené;

X.  keďže kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) prispieva k sociálnemu blahobytu, inovácii, zamestnanosti a podnecuje hospodársky rozvoj EÚ, pričom zamestnáva viac ako 12 miliónov ľudí v EÚ, čo je 7,5 % všetkých osôb celkovo zamestnaných v hospodárstve, pričom do hospodárstva prispieva 5,3 % celkovej hrubej pridanej hodnoty EÚ a ďalšími 4 % nominálneho hrubého domáceho produktu EÚ, ktorý vygenerovali špičkové priemyselné odvetvia(28);

Y.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ zakotvenou v zmluvách a jedným z cieľov a úloh Únie; keďže presadzovanie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi pri každej činnosti, napr. pri prístupe ku vzdelávaniu a k odbornej príprave, je osobitným poslaním Únie;

Z.  keďže na úrovni EÚ sa skupina NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) považuje za jednu z najzraniteľnejších skupín v rámci nezamestnanosti mladých ľudí; keďže u žien je priemerne 1,4-krát(29) väčšia pravdepodobnosť, že sa dostanú do skupiny NEET, ako u mužov, čo ešte viac poukazuje na problém rodovej diskriminácie a rovnosti od mladého veku;

AA.  keďže sociálne a emocionálne zručnosti sú spolu s kognitívnymi zručnosťami dôležité pre blahobyt a úspech jednotlivca;

AB.  keďže prístup ku kvalitnému formálnemu, informálnemu a neformálnemu vzdelávaniu, ako aj príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu, musia byť právom pre všetkých v každej fáze života, aby mohli získať prierezové zručnosti, ako sú schopnosť počítať, digitálna a mediálna gramotnosť, kritické myslenie, sociálne zručnosti, znalosť cudzích jazykov a relevantné životné zručnosti; keďže v tejto súvislosti je potrebné umožniť, aby pracovníci mali čas na osobný a odborný rozvoj v kontexte celoživotného vzdelávania;

AC.  keďže je nevyhnutné, aby sa zručnosti zameriavali nielen na zvýšenie zamestnanosti, ale aj na posilnenie kapacity pre občiansku účasť a úcty k demokratickým hodnotám a tolerancii, aj ako nástroj na predchádzanie radikalizácii a intoleracii akéhokoľvek druhu;

AD.  keďže v rýchlo sa meniacom, globalizovanejšom a digitalizovanom svete sú kľúčové prierezové a prenosné zručnosti, ako sú sociálne zručnosti, medzikultúrne zručnosti, digitálne zručnosti, riešenie problémov, podnikanie a tvorivé myslenie;

AE.  keďže digitálna transformácia stále prebieha a potreby spoločnosti a trhu práce sa neustále vyvíjajú;

AF.  keďže posilňovanie digitálnych zručností a sebadôvera sú základným predpokladom budovania silných spoločností a napomáhajú jednote a integrácii v rámci EÚ;

AG.  keďže v súčasnosti čelia naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy významnej digitálnej transformácii, ktorá ovplyvňuje procesy vzdelávania a učenia sa; keďže účinné zabezpečenie digitálnych zručností je nevyhnutné na zabezpečenie pripravenosti pracovnej sily na súčasné a budúce technologické zmeny;

AH.  keďže napriek nedávnemu zvýšeniu počtu osôb, ktoré sa zúčastňujú na digitálnom vzdelávaní alebo odbornej príprave v EÚ, je ešte stále potrebné urobiť veľa práce na zosúladenie európskeho hospodárstva s novou digitálnou érou a odstránenie rozdielov medzi počtom uchádzačov o zamestnanie a počtom neobsadených pracovných miest;

AI.  keďže je potrebné začleniť nové digitálne transformácie do systémov vzdelávania s cieľom naďalej pomáhať ľuďom, aby sa stali kritickými, istými a nezávislými; keďže sa tak však musí stať v symbióze s predmetmi, ktoré sa už vyučujú;

AJ.  keďže nadčasový program v oblasti zručností by mal byť zahrnutý do širších úvah o pracovnej gramotnosti v kontexte rastúcej digitalizácie a robotizácie európskych spoločností;

AK.  keďže prierezové kompetencie, ako sú občianske a spoločenské zručnosti a občianska náuka, by sa mali zdôrazniť popri jazyku, digitálnych a podnikateľských zručnostiach;

AL.  keďže podnikateľské zručnosti treba chápať v širšom kontexte ako zmysel pre iniciatívu, pokiaľ ide o účasť na sociálnych činnostiach a podnikateľské myslenie, a keďže by preto mali byť ďalej zdôraznené v programe v oblasti zručností ako životná zručnosť, z ktorej môžu ťažiť jednotlivci vo svojom osobnom a pracovnom živote, pričom je prínosom aj pre komunity;

AM.  keďže na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a pracovných miest pre mladých ľudí je potrebné podporovať v EÚ odbornosť v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM);

AN.  keďže sa očakáva, že dopyt po odborníkoch a pridružených odborníkoch zo sektorov STEM sa odteraz do roku 2025 zvýši o približne 8 %, čo je oveľa viac, než priemerná 3 % prognóza rastu pre všetky povolania; keďže sa očakáva, že zamestnanosť v sektoroch príbuzných STEM sa odteraz do roku 2025 zvýši približne o 6,5 %(30);

AO.  keďže zlý obraz a klesajúca atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) spolu s nekvalitným OVP v niektorých členských štátoch odrádza študentov od toho, aby začali budovať kariéru v perspektívnych oblastiach a odvetviach s nedostatkom pracovnej sily;

AP.  keďže pri riešení otázky zručností, najmä nesúladu zručností a pracovných príležitostí, je potrebné zohľadniť špecifické problémy, ktorým čelia vidiecke oblasti;

AQ.  keďže sektor ekológie bol počas recesie jedným z hlavných čistých tvorcov pracovných miest v Európe a mal by sa ďalej podporovať v programe v oblasti zručností;

AR.  keďže starnúca populácia v Európe zvyšuje dopyt po odborníkoch v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zdravotníckych služieb;

AS.  keďže rodiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri pomoci deťom osvojiť si základné zručnosti;

Rozvoj zručností pre život a zručnosti pre prácu

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Nový program v oblasti zručností pre Európu – Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti prijaté v júni 2016;

2.  uznáva, že vzdelávanie a odborná príprava patria do právomoci členských štátov a že EÚ môže iba podporovať, koordinovať alebo dopĺňať opatrenia členských štátov;

3.  domnieva sa, že EÚ potrebuje zmenu v základnej predstave, pokiaľ ide o ciele a fungovanie vzdelávacieho sektora; súhlasí so zameraním sa na modernizáciu európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s rýchlo sa meniacim hospodárskym, technologickým a sociálnym prostredím a zabezpečením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vo všetkých fázach;

4.  poznamenáva, že hoci sú potreby zručností dynamické, balík zručností je zameraný najmä na okamžité potreby trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam úzkej spolupráce s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) pre predvídanie potrieb zručností a vytvorenie celoeurópskeho nástroja na prognózovanie potrieb zručností a celoživotného vzdelávania s cieľom prispôsobiť sa novým situáciám na trhu práce a zlepšiť adaptabilitu jednotlivcov, aktívne občianstvo a sociálne začlenenie;

5.  vyzýva členské štáty, aby zamerali pozornosť nielen na zamestnateľnosť, zručnosti, čítanie, písanie a počítanie, digitálnu a mediálnu gramotnosť, ale aj na zručnosti, ktoré sú relevantné pre spoločnosť v širšom zmysle, ako sú prevoditeľné, prierezové a tzv. mäkké zručnosti (vodcovstvo, sociálne a medzikultúrne zručnosti, manažment, podnikateľské a finančné vzdelávanie, dobrovoľníctvo, znalosť cudzích jazykov, vyjednávanie) v rámci svojich vzdelávacích a školiacich programov a osnov a aby si za prioritu stanovili ďalší rozvoj programov odborného vzdelávania a prípravy týchto spôsobilostí, spolu s posilňovaním európskeho remeselníctva;

6.  požaduje, aby všetci mali právo na skutočný prístup k zručnostiam, a to v každej fáze svojho života, s cieľom získať základné zručnosti pre 21. storočie;

7.  uznáva hodnotu internacionalizácie vzdelávania a zvyšujúci sa počet študentov a zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na programoch mobility; v tejto súvislosti víta úlohu programu Erasmus+;

8.  ďalej konštatuje, že viaceré štúdie preukázali, že mobilita dáva ľuďom osobitné odborné zručnosti, ako aj prierezové a prevoditeľné zručnosti, ako napríklad kritické myslenie a podnikavosť, a poskytuje im lepšie kariérne možnosti; uznáva, že súčasný rozpočet EÚ určený na mobilitu v oblasti vzdelávania nemusí stačiť na dosiahnutie cieľa 6 % mobility v oblasti vzdelávania do roku 2020;

9.  nabáda členské štáty, aby ďalej rozvíjali možnosť medzisektorovej mobility na školách ako celku; zdôrazňuje, že mobilita OVP potrebuje väčšiu podporu a propagáciu a že v kontexte mobility by sa osobitná pozornosť mala venovať cezhraničným regiónom;

10.  poukazuje na to, že vzdelávanie a odborná príprava by mali prispieť k osobnému rozvoju a rastu mladých ľudí, aby boli aktívnymi a zodpovednými občanmi pripravenými žiť a pracovať v technologicky vyspelom a globalizovanom hospodárstve, a mal by im poskytovať hlavný súbor kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, definovaný ako kombinácia znalostí, zručností a postojov potrebných pre osobné naplnenie a rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnanosť;

11.  zdôrazňuje, že kvalita vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) sú zásadnými predpokladmi pre rozvoj zručností;

12.  konštatuje, že zodpovednosť za poskytovanie vzdelávania a starostlivosti nesú členské štáty a vyzýva ich na zvýšenie kvality a rozšírenie prístupu k VSRD a na riešenie nedostatočnej infraštruktúry, ktorá by ponúkala kvalitné a dostupné zariadenia starostlivosti o deti pre všetky príjmové kategórie, ako aj zváženie poskytovania voľného prístupu rodinám žijúcim v chudobe a sociálnom vylúčení;

13.  zdôrazňuje, že kreativita a inovácia sa v hospodárstve EÚ stávajú hnacími faktormi a mali by byť zahrnuté do stratégií vnútroštátnej a európskej politiky;

14.  víta cieľ nového programu v oblasti zručností urobiť z OVP prvú voľbu pre študentov, ktorá bude odzrkadľovať dopyt na trhu práce a bude súvisieť s budúcimi pracovnými povinnosťami prostredníctvom zapojenia zamestnávateľov do tvorby a poskytovania študijných programov;

15.  nabáda členské štáty, aby zašli nad rámec čistej podpory „správnych zručností potrebných na výkon povolania“ a zamerali sa aj na aspekty vzdelávania, ktoré sú viac založené na práci a praktickejšie a ktoré podporujú podnikateľské zmýšľanie, inovatívnosť a kreatívnosť, kritické myslenie, chápu pojem udržateľnosti, pričom kladú dôraz na základné práva a hodnoty, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, tolerancia a rešpekt, a aby sa plne zúčastňovali na demokratickom procese a sociálnom živote;

16.  domnieva sa však, že je potrebné prijať holistický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zručností, ktorý stavia študenta do centra tohto procesu, ako aj zabezpečiť dostatok investícií do politík v oblasti celoživotného vzdelávania; okrem toho je presvedčený, že vzdelávanie a odborná príprava musia byť prístupné a cenovo dostupné pre všetkých a treba vyvinúť ešte viac úsilia na začlenenie tých najzraniteľnejších skupín osôb;

17.  nabáda členské štáty, aby do úvah o zručnostiach potrebných pre život užšie zapojili občiansku spoločnosť, odborníkov a rodiny so skúsenosťami z terénu;

18.  povzbudzuje členské štáty, aby sa zamerali aj na boj proti rodovým stereotypom, keďže ženy predstavujú 60 % čerstvých absolventov; zdôrazňuje však, že ich miera zamestnanosti je nižšia ako u mužov a že sú nedostatočne zastúpené v mnohých odvetviach;

19.  nabáda členské štáty, aby lepšie zosúladili zručnosti s pracovnými miestami na trhu práce, a najmä zavádzali kvalitnú učňovskú prípravu, ktorá ľuďom pomôže stať sa flexibilnými vo vzdelávaní a neskôr na trhu práce;

20.  uznáva hodnotu duálnych systémov vzdelávania(31), ale poukazuje na to, že členský štát nemôže slepo kopírovať systém používaný v inom členskom štáte; požaduje výmenu modelov osvedčených postupov, do ktorých budú zapojení sociálni partneri;

21.  v tejto súvislosti pripomína potrebu lepšej spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa učili z najlepších postupov, ktoré vedú k nižšej miere nezamestnanosti, ako je napríklad učňovská príprava a celoživotné vzdelávanie;

22.  poukazuje na úlohu strediska Cedefop, ktorého jednou z hlavných úloh je spojiť vedúcich politických predstaviteľov, sociálnych partnerov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe, s cieľom vymieňať si nápady a skúsenosti, a to aj prostredníctvom rozvoja odvetvových ‑platforiem;

23.  zdôrazňuje, že kultúra, kreativita a umenie výrazne prispievajú k osobnému rozvoju, zamestnanosti a rastu v celej EÚ, prinášajú inováciu, podnecujú súdržnosť, posilňujú medzikultúrne vzťahy, vzájomné porozumenie a zachovanie európskej identity, kultúry a hodnôt; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju podporu pre kultúrny a kreatívny priemysel s cieľom uvoľniť a plne preskúmať ich potenciál;

24.  zdôrazňuje, že súčasný počet prichádzajúcich migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl do EÚ si vyžaduje vytvorenie trvalejšieho prístupu vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín vrátane posúdenia ich zručnosti, kompetencií a znalostí, ktoré musia byť viditeľné, ako aj vytvorenie mechanizmu na uznávanie a validáciu zručností;

25.  pripomína, že noví pracovníci prinášajú nové zručnosti a znalosti a požaduje vytvorenie nástrojov, ktoré budú poskytovať informácie vo viacerých jazykoch o existujúcich príležitostiach formálneho a neformálneho vzdelávania, odbornej prípravy, stáží a dobrovoľníckej práce; domnieva sa, že je dôležité posilňovať dialóg medzi kultúrami s cieľom uľahčiť migrantom, utečencom a žiadateľom o azyl vstup na trh práce a začleniť sa do spoločnosti;

26.  víta návrhy Komisie týkajúce sa nástroja v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín a vyjadruje nádej na rýchly pokrok v rámci tohto úsilia; odporúča, aby nový program v oblasti zručností pre Európu bol vo svojom prístupe k zručnostiam migrantov konzistentný s akčným plánom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín; zdôrazňuje, že by sa mal zaujať komplexnejší prístup k zvyšovaniu kvalifikácie migrantov, a to aj prostredníctvom sociálneho podnikania, občianskej výchovy a informálneho učenia sa, a že by sa pozornosť nemala sústreďovať len na transparentnosť, porovnateľnosť a včasné vytváranie profilov zručností a kvalifikácií migrantov;

27.  domnieva sa, že na zastavenie úniku mozgov je potrebné skoordinovať opatrenia tým, že sa určia vhodné opatrenia pre využitie dostupných zručností, s cieľom predchádzať strate ľudského kapitálu v rôznych európskych krajinách;

28.  pripomína, že investovanie do kapacity súčasného vzdelávania ovplyvní kvalitu pracovných miest v súčasnosti aj budúcnosti, kvalifikáciu pracovníkov, sociálny blahobyt a demokratickú účasť v spoločnosti;

29.  vyzýva členské štáty, aby riešili otázku starnutia obyvateľstva podporou rozvoja zručností, ktoré súvisia so zdravím, pohodou a prevenciou chorôb;

Úloha vzdelávania pri znižovaní nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a chudoby

30.  domnieva sa, že konkurencieschopnosť, hospodársky rast a sociálna súdržnosť EÚ vo veľkej miere závisia od systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré ľuďom zabránia zaostávať;

31.  trvá na tom, že vzdelávanie a odborná príprava sú nielen zásadným faktorom na zvýšenie zamestnateľnosti, ale aj na posilnenie osobného rozvoja, sociálneho začlenenia a súdržnosti, aktívneho občianstva, takže sa domnieva, že rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a primerané investovanie do zručností a spôsobilostí sú veľmi dôležité na boj proti vysokej miere nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu, najmä najzraniteľnejších a najviac znevýhodnených skupín (NEET, dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nízkou kvalifikáciou, utečenci, zdravotne postihnutí); pripomína, že v tejto súvislosti má obrovský význam skutočný odhad budúcich potrebných zručností;

32.  so znepokojením vyjadruje poľutovanie nad tým, že investície do vzdelávania stále zaostávajú a že následné škrty v rozpočte určenom na vzdelávanie ovplyvňujú najviac tých študentov a dospelých, ktorí majú znevýhodnené sociálno-ekonomické zázemie;

33.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v období 2010 – 2014 sa investície do vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ ako celku znížili o 2,5 %(32); zdôrazňuje, že aby vzdelávanie plnilo svoju úlohu pri riešení nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a chudoby, sú nevyhnutné verejné systémy vzdelávania s primeranými zdrojmi;

34.  zdôrazňuje, že podľa vyjadrení OECD(33) vzdelanejší ľudia prispievajú k demokratickejšej spoločnosti a udržateľnému hospodárstvu, sú menej závislí od verejnej pomoci a menej zraniteľní hospodárskym poklesom; poukazuje preto na to, že investície do kvalitného vzdelávania a inovácie nie sú iba kľúčom k boju proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ale aj na to, aby EÚ úspešne konkurovala na globálnych trhoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby obnovili verejné investície aspoň na úroveň spred krízy, do raného, primárneho a sekundárneho vzdelávania pre všetkých, a najmä pre deti zo znevýhodneného prostredia;

35.  poukazuje na to, že prístup k možnostiam vzdelávania a odbornej prípravy musí byť právom pre každého, v každej fáze života na získanie prierezových zručností, ako sú schopnosť počítať, digitálna a mediálna gramotnosť, kritické myslenie, sociálne zručnosti a relevantné zručnosti potrebné pre život; zastáva názor, že program v oblasti zručností je krokom správnym smerom, ktorý podporí spoločný záväzok voči spoločnej vízii o zásadnom význame politík v oblasti celoživotného vzdelávania;

36.  zdôrazňuje úlohu externých združení a mimovládnych organizácií, pokiaľ ide o poskytovanie ďalších zručností a sociálnych kompetencií deťom, ako sú umenie alebo ručné práce, a napomáhanie integrácii, lepšiemu chápaniu svojho okolia a solidarity pri vzdelávaní a v živote, ako aj zlepšovanie vzdelávacích kompetencií celých tried;

37.  pripomína, že osoby so zdravotným postihnutím majú osobitné požiadavky, a preto potrebujú pri získavaní zručností vhodnú podporu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri vykonávaní nového programu v oblasti zručností zaujali inkluzívny prístup pri tvorbe politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj prostredníctvom výučby podporného personálu, ako aj sprístupnením informácií týkajúcich sa zručností, odbornej prípravy a možnosti financovania pre čo najširšie skupiny ľudí, a to s prihliadnutím na rôzne druhy zdravotného postihnutia; trvá na tom, že v záujme podpory ich účasti na trhu práce je pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím podnikanie reálnou možnosťou; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je dôležité zlepšiť digitálne zručnosti ľudí s postihnutím, ako aj zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú dostupné technológie;

38.  konštatuje, že hoci sa viac uznáva potenciál kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky a na položenie pevného základu na ďalšie učenie, programu v oblasti zručností chýba vízia do budúcna zameraná na skoršie fázy vzdelávania; vyzýva preto členské štáty, aby jednak investovali do kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v záujme zlepšenia jeho kvality a rozšírenia prístupu k nemu, a zároveň prijímali opatrenia zamerané na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky;

39.  vyzýva členské štáty, aby predovšetkým prijali kvalitný rámec pre VSRD z roku 2014(34) a trvá na tom, že musia byť k dispozícii príslušné programy, ktoré mladým ľuďom, ktorí predčasne odišli zo základnej alebo strednej školy, poskytnú novú šancu; považuje dokončenie stredoškolského vzdelania za potrebné;

40.  poukazuje na to, že vzdelávanie by nemalo poskytovať len zručnosti a kompetencie dôležité pre potreby trhu práce, ale tiež prispievať k osobnému rozvoju a rastu mladých ľudí s cieľom vytvoriť z nich aktívnych a zodpovedných občanov;

41.  vyzýva členské štáty, aby nasmerovali investície do inkluzívneho vzdelávania, ktoré bude reagovať na spoločenské výzvy a zabezpečí rovnaký prístup a príležitostí pre každého vrátane mladých ľudí z rôznych sociálno-ekonomických zázemí, ako aj pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny;

42.  vyzýva členské štáty, aby v záujme lepšieho začlenenia rizikových skupín na trhu práce rozšírila príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu druhej šance;

43.  víta návrhy Komisie týkajúce sa opatrení v oblasti rozvoja zručností na zníženie nerovnosti v oblasti vzdelávania a znevýhodnení počas celého života osoby, čo má európskym občanom umožniť účinný boj proti nezamestnanosti a zabezpečenie konkurencieschopnosti a inovácie v Európe, ale upozorňuje na viaceré administratívne prekážky, ktoré brzdia pokrok pri dosahovaní týchto cieľov v súvislosti s mobilitou, uznávaním kvalifikácií a sociálnym rozmerom;

44.  v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dobré fungovanie informačného systému o vnútornom trhu (IMI), aby tento systém umožňoval lepšiu výmenu údajov a posilňoval administratívnu spoluprácu bez toho, aby sa vytvorila zbytočná administratívna záťaž, aby zaviedli jednoduchšie a rýchlejšie postupy uznávania odborných kvalifikácií a požiadaviek na kontinuálny profesijný rozvoj kvalifikovaných pracovníkov pre prácu v inom členskom štáte, a aby predchádzali všetkým druhom diskriminácie;

45.  vyzýva Komisiu a najmä členské štáty, aby zraniteľným občanom uľahčovali prístup k rozvoju zručností posúdením potreby vytvoriť osobitné nástroje, ako sú napríklad miestne informačné strediská EÚ a osobitné ukazovatele v rámci kľúčových kompetencií, aby sa zohľadnili potreby znevýhodnených skupín;

Podpora možností celoživotného vzdelávania

46.  zdôrazňuje dôležitosť celoživotného vzdelávania pre osobnostný rozvoj pracovníkov, ktorého súčasťou je informovanosť v neustále sa meniacich pracovných podmienkach(35) a vytvorenia príležitostí pre všetkých s cieľom podporovať v Európe kultúru vzdelávania v každom veku; nabáda Komisiu a členské štáty na podporu a investovanie do celoživotného vzdelávania, najmä v krajinách s mierou účasti pod referenčnou hodnotou 15 %;

47.  so znepokojením berie na vedomie neprijateľnú situáciu 70 miliónov Európanov, ktorým chýbajú základné zručnosti; víta preto iniciatívu s názvom Cesta zvyšovania úrovne zručností a trvá na jej urýchlenej realizácii a monitorovaní; okrem toho vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnecovali pokračujúci prístup ku zvyšovaniu zručností, nadstavbovej odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu zavádzaním rozličných schém pre rozšírený prístup a motiváciu, prispôsobených individuálnym potrebám každého členského štátu, a to tak pre nezamestnané, ako aj zamestnané osoby;

48.  domnieva sa, iniciatíva Cesta zvyšovania úrovne zručností by mala zahŕňať individuálne posúdenie vzdelávacích potrieb, ponuku kvalitného vzdelávania, ako aj systematické potvrdzovanie nadobudnutých zručností a schopností a umožňovať ich jednoduché uznanie na trhu práce; poukazuje na potrebu zabezpečenia rozšíreného prístupu k širokopásmovému pripojeniu s cieľom umožniť digitálnu gramotnosť; považuje za poľutovaniahodné, že sa Európsky parlament nezapojil do formovania tejto iniciatívy;

49.  zdôrazňuje, že za rozvoj sektorových a špecifických zručností musia niesť spoločnú zodpovednosť poskytovatelia vzdelávania, zamestnávatelia a odborové zväzy, a preto by členské štáty mali zabezpečiť úzky dialóg so sociálnymi partnermi; trvá na tom, že všetky zainteresované strany by mali byť zapojené do procesu odbornej prípravy, jej navrhovania a vykonávania s cieľom poskytovať ľuďom potrebné zručnosti počas ich kariéry a v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti podnikov, pričom sa zároveň bude podporovať osobnostný rozvoj, kvalitné zamestnanie, kariérny postup a rozvoj;

50.  zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať komplexné systémy vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom poskytnúť študentom rôzne typy zručností: základné zručnosti (gramotnosť, schopnosť počítať a digitálne zručnosti); pokročilé všeobecné zručnosti (napríklad riešenie problémov a učenie sa); profesionálne, technické, špecifické zamestnanecké alebo odvetvové zručnosti; a sociálno-emočné zručnosti;

51.  zdôrazňuje, že pochopenie osobitných potrieb jednotlivcov s nízkou kvalifikáciou a poskytnutie im odbornej prípravy na mieru je zásadným krokom pri vytváraní účinnejších programov odbornej prípravy; pripomína, že reaktívnosť a prispôsobivosť z hľadiska získaných skúseností a meniacich sa okolností sú kľúčovými prvkami účinného vzdelávacieho procesu;

52.  trvá na tom, že dosah a usmernenia pre ľudí v znevýhodnených situáciách vrátane osôb so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných a nedostatočne zastúpených skupín, ktoré nemusia byť informované o výhodách zvyšovania úrovne svojich zručností alebo o možnostiach rekvalifikácie alebo zvýšenia kvalifikácie, má pre úspech takejto iniciatívy zásadný význam;

53.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli cielené kroky v oblasti rekvalifikácie a potvrdzovania zručností rodičov, ktorí sa vracajú do práce po uplynutí obdobia starostlivosti o závislých členov rodiny;

54.  žiada aktívne zapojenie a dialóg všetkých zainteresovaných strán nielen na národnej a európskej úrovni, ale aj na miestnej a regionálnej úrovni, aby sa riešili situácie a plnili potreby skutočného trhu práce;

55.  pripomína potrebu zahrnúť celoživotné vzdelávanie do širšieho kontextu pracovnej gramotnosti;

Posilnenie väzieb medzi vzdelávaním a zamestnaním

56.  pripomína, že na podporu udržateľného rastu, sociálnej súdržnosti, tvorby pracovných miest, inovácie a podnikateľstva, najmä pre MSP a remeslá, je nevyhnutné odstránenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce a rozvoj príležitostí pre sociálnu mobilitu, a to aj v prípade odbornej prípravy a učňovského vzdelávania; podnecuje preto členské štáty, aby podporovali profesionálne vzdelávanie v súlade s hospodárskymi požiadavkami;

57.  zdôrazňuje, že je potrebné usilovať sa o pružnejší, individuálnejší a personalizovanejší(36) prístup ku kariérnemu rastu a celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave v osobnej kariérnej dráhe, a uznáva úlohu, ktorú môžu zohrávať verejné a aj súkromné zainteresované strany pri zabezpečení toho, a pritom uznáva, že usmerňovanie a poradenstvo, ktoré sa zameriavajú na individuálne potreby a preferencie na hodnotenie a rozšírenie individuálnych zručností, musia byť základným prvkom politík v oblasti vzdelávania a zručností od raného štádia;

58.  vyzýva členské štáty, aby spoločne so sociálnymi partnermi rozvíjali a zavádzali politiky umožňujúce študijné voľno a voľno na odbornú prípravu, ako aj pracovné stáže; vyzýva ich, aby vzdelávanie v rámci práce a mimo nej vrátane plateného voľna na účely odbornej prípravy sprístupnili všetkým pracovníkom, a najmä tým, ktorí sa nachádzajú v znevýhodnenej situácii, s dôrazom na zamestnankyne;

59.  zdôrazňuje, že akékoľvek politiky v oblasti zručností by mali zohľadňovať nielen transformácie, ktoré prebiehajú na trhu prácu, ale mali by tiež zabezpečiť, aby boli dostatočne univerzálne na to, aby rozvíjali schopnosť pracovníkov učiť sa a uľahčili ich adaptáciu na výzvy v budúcnosti;

60.  zdôrazňuje, že rozvoj zručností musí byť spoločnou úlohou poskytovateľov vzdelávania a zamestnávateľov; trvá na tom, že priemysel/zamestnávatelia by mali byť zapojení do poskytovania potrebných zručností a odbornej prípravy ľudí, aby boli podniky konkurencieschopné, a zároveň sa zdvihlo sebavedomie ľudí;

61.  pripomína, že na zlepšenie zamestnateľnosti, inovácie a aktívneho občianstva vrátane ekologického občianstva musia ísť základné zručnosti ruka v ruke s ostatnými zásadnými kompetenciami a postojmi: kreativitou, zameraním na prírodu, zmyslom pre iniciatívu, znalosťami cudzích jazykov, kritickým myslením, a to aj prostredníctvom elektronickej a mediálnej gramotnosti a zručností, ktoré odrážajú rastúce sektory;

62.  kladie dôraz na veľký potenciál obnoviteľných zdrojov energie v oblasti inovácií a zamestnanosti a na úsilie o dosiahnutie väčšej efektívnosti využívania zdrojov a energetickej účinnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s ohľadom na príležitosti týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti brali pri vykonávaní nového programu v oblasti zručností do úvahy energetické a environmentálne otázky;

63.  zdôrazňuje, že pracujúcim študentom, učňom a zamestnancom treba poskytovať osobitne prispôsobenú podporu, aby sa zabezpečilo začlenenie všetkých jednotlivcov na trhu práce;

64.  uznáva význam podporovania učňovskej prípravy učením sa prácou ako jedného z nástrojov na ďalšiu podporu začlenenia jednotlivcov do trhu práce, t. j. zavedením mostov/výmeny kompetencií medzi generáciami;

65.  poznamenáva, že učňovská príprava, stáže a odborná príprava na získanie osobitných zručností sa považujú za najefektívnejšie typy odbornej prípravy, pokiaľ ide o predchádzanie tomu, aby sa z mladých ľudí opäť stali NEET; poznamenáva, že bolo zdôraznené, že duálny systém odborného a akademického vzdelávania a odbornej prípravy znižuje skupinu NEET tým, že väčšiemu počtu mladých ľudí umožňuje zotrvať vo vzdelávaní/odbornej príprave a pomáha im tým, že zvyšuje šance na ich zamestnanie a pravdepodobnosť ich hladšieho prechodu do zamestnania/kariérneho postupu; zdôrazňuje, že makroekonomická analýza uvádza, že kombináciou duálneho systému vzdelávania a odbornej prípravy a aktívnych politík trhu práce sa dajú dosiahnuť najlepšie výsledky;

66.  vyzýva členské štáty, aby MSP poskytli podporu pre pracovné školenie v rámci spoločnosti a rozvoj zručností;

67.  požaduje prijatie konkrétnych opatrení na uľahčenie prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do práce zabezpečením kvalitných a platených stáží a učňovskej prípravy, ktorými sa im poskytne praktická odborná príprava priamo na mieste, alebo cezhraničných výmenných programov, ako Erasmus pre mladých podnikateľov, ktoré mladým ľuďom umožňujú využiť svoje vedomosti a talent v praxi a mať primeraný súbor sociálnych a hospodárskych práv a prístup k primeranej zamestnaneckej a sociálnej ochrane, ako sa stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch a praxi a rovnako, ako je to aj v prípade dospelých pracovníkov; žiada členské štáty, aby MSP osobitne podporili v tom smere, aby aj tieto podniky boli schopné využívať stážistov a alternantov;

68.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kvalitný rámec, ktorý neumožní využívať stáže a učňovskú prípravu ako lacnú alebo bezplatnú prácu; poukazuje na to, že pochopenie kľúčových noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti, a práva na pracovisku sú takisto dôležité pri rozvoji kvalitných pracovných miest a pri predchádzaní vykorisťovania; na tento účel vyzýva členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne právne rámce kvality pre stáže a odbornú prípravu, a aby zabezpečili najmä ochranu pracovných miest a primerané krytie vo forme sociálneho zabezpečenia;

69.  vyzýva Komisiu, aby predložila kvalitný rámec pre učňovskú prípravu a vyzýva členské štáty, aby ho schválili(37);

70.  domnieva sa, že v záujme predvídania budúcich potrieb zručností je nutné aktívne zapojiť do činnosti na všetkých úrovniach občiansku spoločnosť, najmä mladých ľudí, sociálnych partnerov a poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj špecializované podporné služby, a to predovšetkým pri príprave, realizácii a hodnotení programov odbornej kvalifikácie, ktoré zabezpečujú skutočný a efektívny prechod od formálneho vzdelávania k učeniu sa prácou a ku kvalitnému zamestnaniu;

71.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby boli kvalifikácie pre zamestnávateľov zmysluplné, a to prostredníctvom zapojenia subjektov na trhu práce do ich návrhu;

Zásadná úloha neformálneho a informálneho vzdelávania

72.  kladie dôraz na význam potvrdzovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na oslovenie a posilnenie postavenia vzdelávajúcich sa osôb; uznáva, že to je osobitne zjavné v prípadoch tých, ktorí sú v zraniteľnej alebo znevýhodnenej situácii, ako sú nízkokvalifikovaní pracovníci alebo utečenci, ktorí potrebujú prioritný prístup k opatreniam potvrdzovania;

73.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zamestnávatelia a poskytovatelia formálneho vzdelávania neuznávajú dostatočne hodnotu a relevantnosť zručností, spôsobilostí a znalostí získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu pracovať na odstránení nedostatočnej informovanosti o potvrdzovaní medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

74.  uznáva, že nedostatočná porovnateľnosť a jednotnosť postupov potvrdzovania v krajinách EÚ, najmä pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, predstavuje ďalšiu prekážku; okrem toho uznáva, že poskytovanie skutočného prístupu, uznanie a finančná podpora zostávajú skutočnou výzvou, najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú jednotlivci s nízkou kvalifikáciou, ktorí potrebujú prioritný prístup k potvrdzovaniu;

75.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili informovanosť o možnostiach potvrdzovania; v tejto súvislosti víta pokrok dosiahnutý v uplynulých rokoch v súvislosti s vykonávaním odporúčania Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa do roku 2018; zastáva však názor, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na stanovenie príslušných právnych rámcov a vytvorenie komplexných stratégií potvrdzovania v záujme jeho umožnenia;

76.  pripomína, že mnohé existujúce európske nástroje transparentnosti, ako je napríklad európsky kvalifikačný rámec (ďalej len „EKR“) alebo Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „ECVET“), boli vytvorené izolovane; zdôrazňuje, že na to, aby jednotlivci mohli lepšie vyhodnotiť svoj pokrok a príležitosti a zužitkovať výsledky vzdelávania získané v rôznych kontextoch, musia byť lepšie koordinovaní a podporovaní zo strany systémov zabezpečenia kvality, ako aj zaradení do rámca vnútroštátnych kvalifikácií v záujme budovania dôvery naprieč sektormi a medzi subjektmi vrátane zamestnávateľov;

77.  trvá na tom, že je potrebné presunúť zameranie na úlohu neformálneho vzdelávania, ktoré je kľúčom na posilnenie postavenia ľudí, a najmä najviac zraniteľných a znevýhodnených ľudí vrátane ľudí s osobitnými potrebami a znevýhodnených ľudí, ľudí, ktorí majú nízku kvalifikáciu a majú obmedzené možnosti prístupu k formálnemu vzdelávaniu; je presvedčený, že poskytovatelia neformálneho vzdelávania a MVO majú dobrú možnosť osloviť znevýhodnené skupiny mimo formálneho vzdelávacieho systému, a mala by sa lepšie podporovať ich úloha, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí to najviac potrebujú, budú mať prospech z programu v oblasti zručností;

78.  uznáva význam dobrovoľníctva ako jedeného z nástrojov na získanie znalostí, skúseností a zručností v záujme zvýšenia zamestnateľnosti a získania odbornej kvalifikácie;

79.  zdôrazňuje, že neformálne vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníctva zohráva veľmi dôležitú úlohu pri stimulovaní rozvoja prenosných znalostí, medzikultúrnych kompetencií a životných zručností, ako sú tímová práca, kreatívnosť a iniciatívnosť, a pritom posilňuje sebaúctu a motiváciu učiť sa;

80.  ďalej zdôrazňuje význam informálnych vzdelávacích programov, športových aktivít a medzikultúrneho dialógu s cieľom aktívne zapájať občanov do spoločenských a demokratických procesov tak, aby boli menej zraniteľní voči propagande vedúcej k radikalizácii; zdôrazňuje, že informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie zohrávajú kľúčovú úlohu pri začleňovaní osôb, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce a sú teda zraniteľné; vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby úplne a včas vykonávali odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia;

81.  vyzdvihuje hodnotu prierezových zručností získaných prostredníctvom športu ako súčasti neformálneho a informálneho vzdelávania a naďalej zdôrazňuje súvislosť medzi zamestnateľnosťou, vzdelávaním a odbornou prípravou v športe;

82.  zdôrazňuje, že informálne a neformálne prostredie poskytuje aj príležitosti na aktívnu podporu spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie, vzdelávania o občianstve, udržateľnosti a ľudských právach, vrátane práv žien a detí;

83.  vyzýva členské štáty, aby zavádzali postupy uznávania výsledkov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania na zabezpečenie úspechu cesty zvyšovania úrovne zručností a s využitím osvedčených postupov tých členských štátov, ktoré už majú takéto nástroje k dispozícii(38); v tejto súvislosti berie na vedomie význam politickej reakcie zameranej na skupiny, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce;

84.  zdôrazňuje, že informálne a neformálne prostredie, ktoré sa bežne využíva pri vzdelávaní komunity a práci so skupinami, ktoré sú nedostatočne zastúpené pri poskytovaní bežného akademického vzdelávania a vzdelávania dospelých, zohráva kľúčovú úlohu pri začleňovaní marginalizovaných a zraniteľných osôb; v tejto súvislosti potvrdzuje potrebu zohľadniť perspektívy a potreby žien a dievčat, ľudí so zdravotným postihnutím, LGBTI osôb, migrantov a utečencov a ľudí z etnických menšín;

85.  zdôrazňuje význam kariérneho poradenstva pri podpore jednotlivcov s nízkou kvalifikáciou; v tejto súvislosti berie na vedomie význam kapacity a kvality verejných a súkromných služieb zamestnanosti členských štátov;

86.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili zavedenie spoločných nástrojov na hodnotenia zručností v nadväznosti na rámec Europass;

87.  vyzýva členské štáty, aby ďalej rozvíjali systémy potvrdzovania a zvýšili informovanosť o dostupných službách potvrdzovania; nabáda ich, aby vybudovali dostupnejšie, atraktívnejšie a otvorenejšie spôsoby ďalšieho vzdelávania, napr. formou pokračovania v OVP;

Podpora digitálnych zručností, zručností v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a podnikateľských zručností

88.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že v dnešnej spoločnosti je zabezpečenie základných digitálnych zručností nevyhnutným predpokladom pre osobné a profesionálne naplnenie, ale domnieva sa, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na vybavenie ľudí osobitnými digitálnymi kompetenciami, aby mohli využívať digitálne technológie inovačným a kreatívnym spôsobom;

89.  zdôrazňuje, že je potrebné posúdiť zručnosti potrebné pre nové technológie a podporovať rozvoj príslušných zručností, ktoré sú vyhľadávané podnikmi so strednou kapitalizáciou, mikro, malými a strednými podnikmi; dôrazne poukazuje na to, že rozvoj zručností v digitálnej ére sa uskutočňuje v kontexte rýchlych zmien, ktoré môžu destabilizovať trh práce; z toho dôvodu by sa malo zaviesť celoživotné vzdelávanie, ktoré by túto zmenu sprevádzalo;

90.  domnieva sa, že vzdelávanie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (ďalej len „STEM“) by malo mať väčší význam z hľadiska zlepšovania digitálneho vzdelávania a učenia; poukazuje na úzku spojitosť medzi tvorivosťou a inováciou, a preto vyzýva na začlenenie umeleckého a tvorivého učenia do vzdelávacieho programu v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky a domnieva sa zároveň, že dievčatá a mladé ženy by sa už od útleho veku mali podporovať v ich záujme o štúdium predmetov v oblasti STEM;

91.  trvá na potrebe začleniť nové technológie do procesu vzdelávania a vyučovania, ako aj uľahčení vzdelávania prostredníctvom praktických a reálnych skúseností pri zohľadnení veku primeraných učebných plánov v oblasti IKT a médií, ktoré zohľadňujú rozvoj a blahobytu detí a zabezpečujú včasné usmernenia pre zodpovedné využívanie technológií a podporujú kritické myslenie s cieľom poskytnúť ľuďom správny súbor zručností, kompetencií, znalostí a informácií a zabezpečiť rozvoj celého radu digitálnych zručností, ktoré jednotlivci a podniky potrebujú v čoraz digitálnejšom hospodárstve; pripomína, že je potrebné podporiť dievčatá a mladé ženy, aby sa zameriavali na štúdium IKT;

92.  ďalej zdôrazňuje potrebu kolaboratívnejšieho, koordinovanejšieho a cielenejšieho prístupu pre rozvoj a vykonávanie stratégií týkajúcich sa digitálnych zručností;

93.  nabáda Komisiu, aby na tento účel zvýšila financovanie európskych rámcových programov, ako aj Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), a podporila tak inkluzívne, inovatívne a reflexívne európske spoločnosti, ktoré by všetkým občanom, najmä ľuďom so zložitou spoločensko-hospodárskou minulosťou alebo ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach, ľuďom s postihnutím, starším ľuďom a nezamestnaným pomáhali pri plnom zapojení do spoločnosti a do trhu práce;

94.  víta návrh Komisie naliehavo vyzvať členské štáty, aby vypracovali komplexné vnútroštátne stratégie pre digitálne zručnosti, s osobitným zreteľom na to, aby najmä staršie osoby preklenuli digitálnu priepasť; poukazuje však na skutočnosť, že na to, aby tieto stratégie boli účinné, je potrebné zabezpečiť poskytovateľom vzdelania príležitosti na celoživotné vzdelávanie, silné pedagogické vedenie a inovácie na všetkých úrovniach vzdelávania prispôsobené každej úrovni, ktoré sú založené na jasnej vízii mediálnej pedagogiky primeranej veku a rozvoju, ako aj počiatočnej a ďalšej odbornej príprave a zvyšovaní zručností a výmene najlepších postupov;

95.  zdôrazňuje, že mediálna gramotnosť umožňuje občanom kriticky pochopiť rôzne formy médií, čím sa zvyšujú a zlepšujú zdroje a príležitosti, ktoré ponúka digitálna gramotnosť;

96.  vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju snahu o zlepšenie mediálnej gramotnosti v školských plánoch a inštitúciách kultúrneho vzdelávania a aby vypracovali iniciatívy na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré budú zahŕňať všetky úrovne formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a odbornej prípravy;

97.  pripomína, že súbor digitálnych zručností musí zahŕňať digitálnu a mediálnu gramotnosť, ako aj kritické a kreatívne myslenie, aby sa študenti stali nielen používateľmi technológií, ale aj aktívnymi tvorcami, inovátormi a zodpovednými občanmi v digitálnom svete;

98.  vyzýva členské štáty, aby poskytovali príležitosti na odbornú prípravu v oblasti IKT a rozvoj digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti na všetkých úrovniach vzdelávania; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ), ktoré zabezpečia prístup k vzdelávaniu pre všetkých;

99.  zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť prvky výučby v oblasti podnikania, vrátane sociálneho podnikania, do všetkých úrovní vzdelávania a do rôznych študijných predmetov, keďže včasná podpora podnikateľského ducha u mladých ľudí zvýši ich zamestnateľnosť, podporí boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, kreativitu, kritické myslenie a vodcovské zručnosti, ktoré sú potrebné pri zakladaní sociálnych projektov a sú prínosom pre miestne komunity; v tejto súvislosti ďalej zdôrazňuje význam učenia sa zo skúseností a pojem „pozitívne zlyhania“;

100.  domnieva sa, že vzdelávanie v oblasti podnikania by malo zahŕňať sociálny rozmer, pretože podporuje hospodárstvo a súčasne zmierňuje depriváciu, sociálne vylúčenie a iné spoločenské problémy, a rieši otázky, ako sú spravodlivý obchod, sociálny podnik a alternatívne obchodné modely, ako sú družstvá, s cieľom usilovať sa o sociálnejšie, inkluzívnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo;

101.  pripomína, že kreatívny priemysel patrí medzi najvýznamnejšie podnikateľské a rýchlo rastúce sektory a že kreatívne vzdelávanie rozvíja prenosné zručnosti, ako sú kreatívne myslenie, schopnosť riešiť problémy, tímová práca a vynaliezavosť; uznáva, že umelecký sektor a mediálny sektor sú mimoriadne príťažlivé pre mladých ľudí;

102.  poukazuje na to, že podnikanie si vyžaduje rozvoj prierezových zručností, ako sú tvorivosť, kritické myslenie, tímová práca a iniciatívnosť, ktoré prispievajú k osobnému aj profesijnému rozvoju mladých ľudí a uľahčujú im vstup na trh práce; domnieva sa, že je preto potrebné uľahčovať a podporovať zapojenie podnikateľov do vzdelávacieho procesu;

103.  naliehavo požaduje aktívny dialóg, výmenu údajov a spoluprácu medzi akademickou obcou, ostatnými inštitúciami alebo subjektmi, sociálnymi partnermi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a svetom obchodu so zameraním na rozvoj vzdelávacích programov, ktoré by vybavili mladých ľudí požadovanými zručnosťami, kompetenciami a vedomosťami;

Modernizácia OVP a zameranie sa na hodnotu učenia sa prácou

104.  vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby vypracovali a zaviedli politiky, ktoré poskytujú voľno na vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj odborné vzdelávanie v zamestnaní a celoživotné vzdelávanie, a to aj v iných než vlastných členských štátoch; vyzýva ich, aby sprístupnili vzdelávanie v zamestnaní i mimo neho vrátane platených študijných príležitostí všetkým pracovníkom a najmä tým, ktorí sú v znevýhodnených podmienkach, s dôrazom na ženy zamestnankyne v odvetviach, v ktorých sú ženy štrukturálne nedostatočne zastúpené(39);

105.  opätovne vyzdvihuje dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) ako relevantného typu vzdelávania nielen na posilnenie zamestnateľnosti a ako cestu na zabezpečenie odborných kvalifikácií, ale aj preto, že vedie k rovnakým príležitostiam pre všetkých občanov, a to aj so sociálne zraniteľných a znevýhodnených skupín;

106.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie primeraných investícií do OVP s cieľom zaručiť, aby boli relevantnejšie pre študentov, zamestnávateľov a spoločnosť v rámci holistického a participačno-vzdelávacieho prístupu, a prispôsobiť ich potrebám trhu práce ich začlenením do vzdelávacieho systému prostredníctvom participatívneho, integrovaného a koordinovaného prístupu, a aby zaručili vysoké kvalifikačné štandardy a zabezpečenie kvality v tomto ohľade; zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce medzi OVP a poskytovateľmi vyššieho vzdelávania s cieľom zabezpečiť úspešný prechod absolventov OVP na vyššie vzdelávanie;

107.  domnieva sa, že je dôležité usilovať sa o lepší prechod z akademického vzdelávania na odborné;

108.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť postupy v oblasti odborného vzdelávania a kariérneho poradenstva v systéme vzdelávania a vzdelávania dospelých v záujme získania zručností a kompetencií potrebných v krajinách s perspektívnymi odvetviami a sektormi s vysokou pridanou hodnotou a investičným potenciálom;

109.  víta iniciatívy Komisie na podporu vzdelávania v rámci OVP; uznáva, že mobilita v OVP ešte nedosiahla svoj potenciál; domnieva sa, že dodatočné financovanie inštitúcií OVP by mohlo prispieť k zvýšeniu mobility v OVP, ako aj k zvýšeniu kvality, relevantnosti a začlenenia vzdelávania v rámci OVP;

110.  zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať možnosť medzisektorovej mobility nielen učiteľskej profesie v OVP ale aj škôl ako celku;

111.  tvrdí, že hlavná zodpovednosť za kvalitu OVP spočíva na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni; žiada Komisiu, aby podporovala OVP a uľahčovala výmenu najlepších postupov;

112.  vyzýva členské štáty, aby zmenili OVP pomocou primeraných investícií a kvalifikovaných zamestnancov, posilnili prepojenie na trh práce a zamestnávateľov a vytvorili povedomie o OVP ako hodnotnom vzdelávaní a kariérnej dráhe;

113.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili atraktívnosť a postavenie OVP a mobilitu OVP ako dôležitú voľbu na kariérnej dráhe prostredníctvom zabezpečenia prístupu pre mladých ľudí a ich rodiny k informáciám a usmerneniam o možnostiach OVP, realizácie dostatočných investícií na zvýšenie kvality a relevantnosti OVP, ktoré bude prístupné a cenovo dostupné pre všetkých, a väčšieho množstva prepojení medzi akademickým vzdelávaním a OVP, ako aj podpory rovnováhy medzi ženami a mužmi a nediskrimináciou v programoch OVP;

114.  požaduje konkrétne ciele, ako napríklad zavedenie plne funkčného systému prenosu kreditov a uznania prostredníctvom použitia ECVET;

115.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme zníženia počtu ľudí, ktorí predčasne ukončia vzdelávanie alebo odbornú prípravu, a počtu NEET rozvíjali a porovnávali najlepšie skúsenosti v rámci partnerstiev medzi vzdelávaním a odbornou prípravou; odporúča, aby tak robili prostredníctvom spolupráce medzi školami a podnikmi, aj prostredníctvom učňovského vzdelávania, s cieľom poskytovať druhú šancu, dosiahnuť väčšiu integráciu medzi systémami a prispôsobiť zručnosti skutočným potrebám;

116.  podnecuje členské štáty, aby v koordinácii s miestnymi a regionálnymi hospodárskymi subjektmi zaviedli kvalitné systémy duálneho vzdelávania a odbornej prípravy na základe výmeny najlepších postupov a v súlade s osobitnou povahou každého vzdelávacieho systému, s cieľom prekonať súčasný a budúci nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami;

117.  vyzýva členské štáty, aby mapovaním kariérnych dráh študentov v rámci OVP zlepšili zber údajov v záujme lepšieho riešenia ich vyhliadok na zamestnanie, posúdenia kvality vzdelávania v rámci OVP a informovanosti o výbere povolania študentov;

118.  pripomína, že je potrebná väčšia podpora mobility študentov a učiteľov; vyzýva preto členské štáty, aby zahrnuli podporu mobility do svojich vnútroštátnych programov s cieľom pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí využiť skúsenosti získané v zahraničí;

Učitelia a školitelia

119.  domnieva sa, že učitelia a školitelia zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o výsledky študentov; zdôrazňuje preto, že je potrebné investovať do počiatočného a ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov vo všetkých sektoroch vzdelávania a podporovať ho, a tiež zabezpečiť kvalitné pracovné podmienky, a zriadiť celoživotné kariérne poradenské služby, čo musí byť neustálou prioritou v celej EÚ;

120.  zdôrazňuje, že zlepšenie postavenia a zručností všetkých učiteľov, školiteľov a mentorov v záujme rozšírenia ich zručností by malo byť nevyhnutnou podmienkou realizácie nového programu v oblasti zručností a že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom prilákať mladých ľudí do vzdelávacieho systému a motivovať učiteľov, aby zostali v profesii, a to aj zlepšením politiky na udržanie zamestnancov; poznamenáva, že si to vyžaduje brať zreteľ na oceňovanie učiteľov, lákavé finančné ohodnotenie a pracovné podmienky, lepší prístup k ďalšej odbornej príprave v pracovnom čase, najmä v oblasti digitálnej didaktiky, ako aj opatrenia na ochranu proti násiliu a obťažovaniu vo vzdelávacích inštitúciách a na predchádzanie týmto javom; vyzýva členské štáty, aby väčšmi podporovali rodovú rovnosť v učiteľskom povolaní; zdôrazňuje, že posilnenie inovačných vyučovacích a vzdelávacích postupov a uľahčenie mobility a výmeny najlepších postupov by mohlo byť jedným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa;

121.  pripomína, že v niektorých členských štátoch hospodárska a finančná kríza významne ovplyvnili vzdelávanie učiteľov; zdôrazňuje význam investovania do učiteľov a školiteľov a ich vybavenie novými zručnosťami a vyučovacími technikami v súlade s technologickým a spoločenským vývojom;

122.  vyzýva členské štáty, aby investovali do celoživotného vzdelávania učiteľov vrátane praktických skúseností v zahraničí, zabezpečili ich nepretržitý profesionálny rozvoj a pomáhali im rozvíjať nové zručnosti, napríklad v oblasti IKT, podnikateľské zručnosti a know-how v oblasti inkluzívneho vzdelávania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na zvýšenie zručností všetkých pedagogických pracovníkov by sa mali poskytovať primerané platené dni odbornej prípravy;

123.  zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať kompetencie učiteľov v oblasti OVP s cieľom poskytnúť študentom podnikateľské zručnosti v úzkej spolupráci s MSP; v tejto súvislosti zdôrazňuje podporu flexibilných postupov prijímania do zamestnania (napr. učitelia so skúsenosťami z daného odvetvia);

124.  odporúča členským štátom, aby poskytli stimuly na nábor uchádzačov o učiteľské povolanie s vysokou úrovňou schopností a odmeňovali efektívnych učiteľov;

Vykonávanie nového programu v oblasti zručností pre Európu: výzvy a odporúčania

125.  ďalej vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s Cedefopom s cieľom lepšie predpovedať a predvídať budúce potreby zručností a umožniť ich lepšie prispôsobiť pracovným miestam dostupným na trhu práce;

126.  zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozpracovať, vykonávať a monitorovať nový program v oblasti zručností v spolupráci so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti a poskytovateľov neformálneho vzdelávania, služieb zamestnanosti a miestnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu širších partnerstiev s týmito zainteresovanými stranami;

127.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby kládli pri vykonávaní iniciatívy veľký dôraz na koordináciu rôznych organizácií, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na rozvoji zručností, ako napríklad ministerstvá, miestne orgány, verejné služby zamestnanosti a iné agentúry, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a mimovládne organizácie;

128.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej zviditeľňovali OVP a zvyšovali kvalitu a atraktívnosť OVP; vyzýva Komisiu, aby povzbudila členské štáty k stanoveniu ďalších cieľov na podporu učenia sa prácou v programoch OVP;

129.  vyzýva na užšiu spoluprácu medzi OVP a poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania pri preklenutí existujúcej medzery, s cieľom zabezpečiť úspešný prechod absolventov OVP na vysokoškolské vzdelávanie; v tejto súvislosti odporúča učiť sa z najlepších postupov používaných v rôznych členských štátoch, v ktorých sú zavedené efektívne systémy duálneho vzdelávania;

130.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali koordinovaný a integrovaný prístup v rámci politík v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania a zamestnávania s cieľom umožniť neprestajný vývoj z hľadiska prispôsobovania OVP a sprístupniť osobám z tohto odvetvia prechod k vyšším stupňom vzdelania a odbornej prípravy;

131.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť pochopenie a porovnateľnosť rôznych kvalifikácií v členských štátoch; víta navrhovanú revíziu a ďalší rozvoj EKR a vyzýva na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a všetkými zainteresovanými stranami; požaduje väčší súlad medzi kvalifikačnými nástrojmi EÚ – ktorými konkrétne sú EKR, ECVET a EQAVET;

132.  vyzýva členské štáty, aby sa naďalej zameriavali na to, aby občanom všetkých vekových kategórií ponúkali príležitosti na rozvoj ich digitálnych zručností a kompetencií a aby zároveň podporovali digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti a pretváranie spôsobu učenia sa, práce a podnikania, ako aj širších spoločenských dôsledkov týchto zmien; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby vzali na vedomie úmysel Komisie zamerať sa na pozitívne aspekty tejto transformácie prostredníctvom stratégie elektronických zručností EÚ; požaduje ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta;

133.  súhlasí s koncepciou sektorovej spolupráce v oblasti zručností, ktorý poskytla Komisia v rámci pilotného programu pre 6 odvetví a nabáda na jeho pokračovanie;

134.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa naďalej zameriavali na digitálne zručnosti, najmä na digitálnu transformáciu hospodárstva a pretváranie spôsobu práce a podnikania ľudí, a berie na vedomie úmysel Komisie zamerať sa na pozitívne aspekty tejto transformácie prostredníctvom stratégie elektronických zručností EÚ;

135.  vyzýva členské štáty, aby zahrnuli včasné vzdelávanie v oblasti podnikania(40) vrátane sociálneho podnikania do osnov na rozvinutie individuálneho podnikateľského zmýšľania ich občanov ako kľúčovú kompetenciu na podporu osobného rozvoja, aktívneho občianstva, sociálnej inklúzie a zamestnateľnosti;

136.  povzbudzuje Komisiu, aby rovnako ako pre digitálne a podnikateľské zručnosti vytvorila rovnocenné rámce kompetencií pre ostatné kľúčové kompetencie, akou je napríklad finančná gramotnosť;

137.  zastáva názor, že na to, aby mohla navrhovaná iniciatíva Cesta zvyšovania úrovne zručností priniesť hmatateľnú zmenu, je dôležité zohľadniť skúsenosti s vykonávaním záruky pre mladých ľudí; predovšetkým sa domnieva, že by sa ňou malo usilovať o zabezpečenie rýchlejšieho vykonávania, mal by sa ňou presadzovať integrovaný prístup so sprievodnými sociálnymi službami a podporovať lepšia spolupráca so sociálnymi partnermi, ako sú odborové zväzy a združenia zamestnávateľov a iných zainteresovaných strán;

138.  domnieva sa, že poskytnutie minimálneho súboru zručností ľuďom je síce dôležité, ale nepostačuje, keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol každý jednotlivec povzbudený k získavaniu pokročilých zručností a kompetencií, aby sa mohol lepšie adaptovať na budúcnosť, najmä v prípade zraniteľných skupín, ktoré sú vystavené riziku neistého zamestnania;

139.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom vyčlenených finančných prostriedkov na realizáciu návrhov, čo môže byť významnou prekážkou pri prijímaní opatrení, ktoré môžu priniesť skutočnú zmenu na vnútroštátnej úrovni, domnieva sa však, že členské štáty by mali byť nabádané, aby v plnej miere využili existujúce dostupné finančné zdroje na podporu realizácie programu, najmä Európsky sociálny fond; zdôrazňuje, že navrhované zdroje financovania– konkrétne ESF a Erasmus+ – sú už vyčlenené na vnútroštátnej úrovni; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala členské štáty pri väčšom a efektívnejšom investovaní do zručností ako dôležitej investície do ľudského kapitálu, s prínosom nielen pre spoločnosť, ale aj pre hospodárstvo;

140.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci vnútroštátnych stratégií pre digitálne zručnosti poskytli financovanie na preklenutie existujúcej technologickej a digitálnej medzery medzi dobre vybavenými a zle vybavenými vzdelávacími a školiacimi inštitúciami a podporovali zvyšovanie úrovne technologických zručností učiteľov a školiteľov s cieľom udržať krok s dnešným čoraz viac digitálnym svetom;

141.  dôrazne odporúča riešiť preklenutie digitálnej priepasti a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých získať prístup k digitálnym technológiám, ako aj kompetencie, postoj a motiváciu, ktoré sú potrebné pre zmysluplnú digitálnu účasť;

142.  žiada Komisiu a členské štáty, aby riešili aj problémy ako napríklad neprospievanie žiakov v niektorých oblastiach štúdia, nízku mieru účasti na vzdelávaní dospelých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, sociálne začlenenie, občiansku angažovanosť, rodové rozdiely a miery zamestnanosti absolventov;

143.  vyzýva členské štáty, aby podporovali spoluprácu a posilnili synergie medzi poskytovateľmi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, regiónmi a miestnymi orgánmi, zamestnávateľmi a občianskou spoločnosťou, za konzultácií so sociálnymi partnermi, s cieľom zasiahnuť širšiu skupinu nízkokvalifikovaných pracovníkov na lepšie zohľadnenie ich osobitných potrieb;

144.  požaduje umožnenie väčšej flexibility vzdelávania, pokiaľ ide o lokalitu, realizáciu a učebné metódy, ktoré slúžia na prilákanie a uspokojenie potrieb rozmanitej škály študentov; čím sa zvýšia príležitosti na vzdelávanie pre všetkých ľudí;

145.  víta navrhnutú revíziu hlavných prvkov rámca, ktorý poskytuje cennú referenciu a spoločné chápanie rozvoja prierezových zručností, a vyzýva na posilnenie jeho vplyvu na vnútroštátnej úrovni vrátane osnov a odbornej prípravy učiteľov; vyzýva Komisiu, aby zaistila prepojenie rámca pre kľúčové schopnosti s odporúčaním Rady z roku 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

146.  vyjadruje potešenie z plánovanej revízie európskeho kvalifikačného rámca, čo by malo prispieť k zlepšeniu zrozumiteľnosti existujúcich zručností a kvalifikácií v jednotlivých krajinách EÚ; zdôrazňuje, že takýto nástroj je nevyhnutný na rozvoj profesijnej mobility, najmä v hraničných oblastiach a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť lepšie zviditeľnenie zručností, kompetencií a znalostí získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

147.  vyzýva členské štáty, aby uplatnili široký prístup pri vykonávaní ciest zvyšovania úrovne zručností, poskytovaní príležitostí, ktoré zohľadňujú konkrétne zručnosti na miestnej, regionálnej a sektorovej úrovni (napríklad medzikultúrne, občianske, ekologické, jazykové, zdravotné, rodinné zručnosti), a ktoré by mali presahovať poskytovanie základných zručností;

148.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom činností vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov v oblasti politiky podporovala úsilie členských štátov;

149.  víta a podporuje revíziu rámca Europass, predovšetkým zmenu v používaní Europassu ako nástroja založeného na dokumentoch na platformu založenú na službách a úsilie zviditeľniť rôzne typy učenia sa a zručností, najmä tie získané mimo formálneho vzdelávania;

150.  nazdáva sa, že revízia by mala zabezpečiť, aby mohli tieto nástroje využívať aj znevýhodnené skupiny, ako osoby so zdravotným postihnutím, osoby s nízkou kvalifikáciou, starší občania alebo dlhodobo nezamestnaní ľudia, a považuje za zásadné, aby boli prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím;

151.  nazdáva sa, že nový program v oblasti zručností by mal lepšie zohľadňovať rodové rozdiely, pokiaľ ide o rozvoj zručností;

152.  víta iniciatívu na zavedenie systému sledovania uplatnenia absolventov s cieľom poskytnúť vhodnejší prístup k navrhovaniu učebných plánov a ponúk na vzdelávanie založený na dôkazoch; požaduje, aby sa zaviedol podobný systém komplexného sledovania absolventov odborného vzdelávania a prípravy;

153.  požaduje pokračovanie a zvýšenie podpory programu mobility Erasmus+, ktorý ponúka a podporuje inkluzívne možnosti vzdelávania a odbornej prípravy pre mladých ľudí, pedagógov, dobrovoľníkov, učňov, stážistov a mladých pracovníkov;

154.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala vnútroštátne systémy pre povolania a navrhla ich prispôsobenie meniacim sa potrebám a novovznikajúcim povolaniam; zdôrazňuje, že členské štáty musia podporovať povolanie učiteľa uľahčovaním prístupu k‑informáciám‑o‑moderných technológiách a v tomto smere pripomína platformu eTwinning, ktorú vyvinula Komisia;

155.  vyzýva Komisiu, aby vyhlásila Európsky rok vzdelávania dospelých, ktorý pomôže zvýšiť informovanosť o hodnote vzdelávania dospelých a aktívneho starnutia v celej Európe, a aby poskytla v prípade jeho vyhlásenia dostatočný časový priestor na jeho prípravu na európskej a vnútroštátnej úrovni;

156.  vyzýva Komisiu, aby raz ročne zorganizovala „Európske fórum zručností“ s cieľom umožniť príslušným orgánom, vzdelávacím inštitúciám, odborníkom, študentom, zamestnávateľom a zamestnancom vymeniť si najlepšie postupy v oblasti predpovede, rozvoja a validácie zručností;

o
o   o

157.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 191, 1.7.2011, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 290, 4.12.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 36.
(11) Ú. v. EÚ C 64, 5.3.2013, s. 5.
(12) Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(14) Prijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(15) Prijaté texty, P8_TA(2016)0008.
(16) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 48.
(17) Prijaté texty, P8_TA(2015)0292.
(18) Prijaté texty, P8_TA(2015)0321.
(19) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7370-2011-INIT/sk/pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/sk/pdf
(21) Prijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(22) Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (ISBN: 978-92-79-26866-3); http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf.
(23) Prijaté texty, P8_TA(2015)0411.
(24) Európska komisia (2016), Analytický základ pre nový program v oblasti zručností pre Európu (SWD(2016)0195).
(25) Cedefop, pripravuje sa v EK, 2016.
(26) http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
(27) Viď SWD(2016)0195.
(28) Podpora konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre rast a zamestnanosť, 2015.
(29) Society at a Glance 2016 – OECD Social Indicators (Spoločnosť v kocke 2016 – sociálne ukazovatele OECD).
(30) Cedefop, rastúca databáza STEM, marec 2014.
(31) Systém duálneho vzdelávania kombinuje učňovskú prípravu v spoločnosti s odborným vzdelávaním na odbornej škole naraz.
(32) Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016.
(33) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf
(34) Eurofound (2015), (Starostlivosť v ranom detstve: pracovné podmienky, odborná príprava a kvalita služieb – systematické preskúmanie.
(35) Viď prijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(36) Posun smerom k výsledkom vzdelávania – politiky a praktiky v Európe – Cedefop.
(37) Bude vychádzať zo stanoviska Poradného výboru pre odbornú prípravu týkajúceho sa „Spoločnej vízie pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu a učenie sa na pracovisku“ prijatého 2. decembra 2016.
(38) Odporúčanie Rady z 19. decembra 2016.
(39) Viď prijaté texty, P8_TA(2016)0338.
(40) Európska komisia/EACEA/Eurydice, 2016. Entrepreneurship Education at School in Europe (Vzdelávanie v oblasti podnikania na školách v Európe). Správa Eurydice.

Právne oznámenie