Index 
Texte adoptate
Miercuri, 4 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC ***
 Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia *
 Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I
 Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I
 Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I
 Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
 Soia modificată genetic FG72 × A5547-127
 Soia modificată genetic DAS-44406-6
 Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor
 Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23)

Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC ***
PDF 240kWORD 47k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))
P8_TA(2017)0368A8-0279/2017

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11342/2016),

–  având în vedere proiectul de acord de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11356/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 209 alineatul (2), articolul 212 alineatul (1), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0458/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0279/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC).


Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România *
PDF 238kWORD 47k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))
P8_TA(2017)0369A8-0286/2017

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10161/2017),

–  având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0224/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0286/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.


Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă *
PDF 241kWORD 47k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS))
P8_TA(2017)0370A8-0288/2017

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09893/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0197/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0288/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia *
PDF 240kWORD 47k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))
P8_TA(2017)0371A8-0289/2017

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09898/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0213/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0289/2017)

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia *
PDF 241kWORD 47k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))
P8_TA(2017)0372A8-0287/2017

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10476/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, modificat prin Tratatul de la Amsterdam, precum și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0230/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere(1), în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0287/2017)

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I
PDF 325kWORD 56k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))
P8_TA(2017)0373A8-0167/2017

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0369),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0208/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0167/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/2108.)

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 167.


Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I
PDF 325kWORD 48k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
P8_TA(2017)0374A8-0168/2017

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0370),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0209/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0168/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/2109.)

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 172.


Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I
PDF 325kWORD 63k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))
P8_TA(2017)0375A8-0165/2017

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0371),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0210/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0165/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate și de modificare a Directivei 2009/16/CE și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/2110.)

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 176.


Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
PDF 264kWORD 53k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 – 2017/2801(RPS))
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06) (proiectul de regulament),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(1), în special articolul 4 alineatul (1), articolul 78 alineatul (1) litera (a) și punctul 3.6.5 al doilea paragraf și punctul 3.8.2 de la Anexa II,

–  având în vedere hotărârea Tribunalului Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 decembrie 2015(2), în special punctele 71 și 72,

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2016 referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 16 decembrie 2015(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2016 privind perturbatorii endocrini și proiectele de acte ale Comisiei de definire a criteriilor științifice pentru stabilirea acestora în contextul legislației UE privind produsele fitosanitare și produsele biocide (COM(2016)0350),

–  având în vedere raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, prezentat la Bruxelles, la 28 februarie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la protecția sănătății publice împotriva perturbatorilor endocrini(4),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în conformitate cu punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, o substanță activă se aprobă numai dacă este considerată drept lipsită de proprietăți de perturbator endocrin, care pot cauza efecte adverse la speciile nețintă, cu excepția cazului în care expunerea acestora la acțiunea respectivei substanțe active este, în condițiile de utilizare realiste propuse, neglijabilă (criteriul de limitare pentru mediu);

B.  întrucât, în conformitate cu punctul 3.6.5. al doilea paragraf din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia prezintă Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, până la 14 decembrie 2013, o propunere de măsuri privind criteriile științifice specifice pentru determinarea proprietăților de perturbare a sistemului endocrin;

C.  întrucât, la 4 iulie 2017, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale a emis un aviz favorabil cu privire la proiectul de regulament, trei state membre au votat împotrivă, iar patru state membre s-au abținut;

D.  întrucât, potrivit ultimului alineat al proiectului de regulament, „dacă modul de acțiune prevăzut pentru protecția plantelor al substanței active în curs de evaluare constă în controlarea organismelor vizate, altele decât animalele vertebrate, prin sistemul lor endocrin, efectele asupra organismelor din cadrul aceluiași phylum taxonomic ca cele vizate nu sunt luate în considerare la identificarea substanței ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin al unor organismele nețintă”;

E.  întrucât, în hotărârea sa pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a afirmat în mod clar că „precizarea criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin poate fi efectuată doar în mod obiectiv, pe baza datelor științifice legate de sistemul în cauză, independent de orice alte considerații, în special de natură economică”(6) (punctul 71);

F.  întrucât, din punct de vedere științific, o substanță care este prevăzută pentru un mod de acțiune endocrin poate fi identificată ca perturbator endocrin pentru organismele nevizate, neputând fi exclusă automat din această categorie;

G.  întrucât, prin urmare, proiectul de regulament nu poate să fie considerat ca fiind bazat pe date științifice obiective referitoare la sistemul endocrin, conform hotărârii Curții; întrucât, prin aceasta, Comisia își depășește competențele de executare;

H.  întrucât intenția reală a acestui ultim alineat este precizată în mod clar în raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, prezentat la Bruxelles, la 28 februarie 2017, potrivit căruia „a fost explicat, de asemenea, motivul care explică dispozițiile privind substanțele active cu un mod de acțiune endocrin prevăzut (denumite mai jos regulatori de creștere). [...] Dispoziția privind regulatorii de creștere permite neaplicarea criteriilor de limitare în cazul substanțelor cu un mod de acțiune endocrin prevăzut [...]”;

I.  întrucât, prin urmare, acest ultim alineat introduce în mod concret o derogare de la criteriul de limitare prevăzut la punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

J.  întrucât, din considerentele 6-10 și articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, reiese că, la abordarea chestiunii complexe a stabilirii normelor privind aprobarea substanțelor active, legiuitorul a trebuit să asigure un echilibru delicat între diferitele obiective, care ar fi putut intra în conflict, și anume producția agricolă și piața internă, pe de o parte, și protecția sănătății și a mediului, pe de altă parte;

K.  întrucât Tribunalul a declarat următoarele în hotărârea menționată mai sus: „În acest context, este important să se ia act de faptul că, prin adoptarea Regulamentului nr. 528/2012, legiuitorul a cântărit obiectivul de îmbunătățire a pieței interne și de protejare a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului, ajungând la anumite concluzii pe care Comisia trebuie să le respecte și nu le poate pune sub semnul întrebării [...]. În contextul exercitării competențelor care îi sunt delegate de către legislator, Comisia nu poate să pună la îndoială acest echilibru, ceea ce, pe de altă parte, instituția a acceptat în esență în timpul audierii”(7) (punctul 72);

L.  întrucât acest fapt a fost subliniat de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2016, în care precizează că „Tribunalul a hotărât că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, independent de orice alte aspecte, în special de natură economică, și că Comisia nu are dreptul să modifice echilibrul normativ stabilit într-un act fundamental aplicând competențele ce i-au fost delegate în temeiul articolului 290 [din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)]”;

M.  întrucât Comisiei i se aplică aceeași limitare a competențelor în contextul unui act de executare în temeiul procedurii de reglementare cu control;

N.  întrucât, conform Comunicării Comisiei din 15 iunie 2016, „Problema cu care se confruntă Comisia în acest exercițiu este de a stabili criterii pentru a determina ce este sau ce nu este un perturbator endocrin în ceea ce privește produsele fitosanitare și produsele biocide și nu să decidă modul de reglementare a substanțelor în cauză. Consecințele în materie de reglementare au fost deja stabilite de către organele legislative în legislația privind produsele fitosanitare (2009) și produsele biocide (2012)”;

O.  întrucât criteriul de limitare prevăzut la punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 constituie un element esențial al regulamentului;

P.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența bine stabilită, adoptarea elementelor de reglementare care sunt esențiale privind o anumită chestiune este de competența exclusivă a organelor legislative ale Uniunii și nu poate fi delegată Comisiei;

Q.  întrucât Comisia și-a depășit competențele sale de executare, prin modificarea unui element esențial de reglementare din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ceea ce contravine recunoașterii limitării competențelor sale în cauza T-521/14 a CEJ, contrazice afirmațiile sale din Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2016 și este contrar principiului fundamental al statului de drept al Uniunii;

R.  întrucât, chiar și în cazul în care evoluția cunoștințelor științifice și tehnice ar oferi motive valide pentru a introduce o derogare în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanțelor cu un mod de acțiune endocrin prevăzut, o astfel de derogare nu ar putea fi introdusă decât printr-o procedură legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 în conformitate cu articolul 294 din TFUE;

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului un alt proiect fără întârziere;

4.  solicită Comisiei să își modifice proiectul de regulament, eliminând ultimul alineat;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Suedia/Comisia, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0270.
(4) JO C 36, 29.1.2016, p. 85.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(6) Având în vedere faptul că cauza T-521/14 este disponibilă doar în limbile franceză și suedeză, versiunea în limba engleză a textului a fost furnizată de către serviciile de traducere ale Parlamentului: „precizarea criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin poate fi efectuată doar în mod obiectiv, pe baza datelor științifice legate de sistemul în cauză, independent de orice alte considerații, în special de natură economică”.
(7) Având în vedere faptul că cauza T-521/14 este disponibilă doar în limbile franceză și suedeză, versiunea în limba engleză a textului a fost furnizată de către serviciile de traducere ale Parlamentului: „În acest context, este important să se ia act de faptul că, prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012, legiuitorul a cântărit obiectivul de îmbunătățire a pieței interne și de protejare a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului, ajungând la anumite concluzii pe care Comisia trebuie să le respecte și nu le poate pune sub semnul întrebării [...]. În contextul exercitării competențelor care îi sunt delegate de către legislator, Comisia nu poate să pună la îndoială acest echilibru, fapt pe care, pe de altă parte, instituția l-a acceptat în esență în timpul audierii”.


Soia modificată genetic FG72 × A5547-127
PDF 286kWORD 55k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972 – 2017/2879(RSP))
P8_TA(2017)0377B8-0540/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere votul din data de 17 iulie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 1 martie 2017 și publicat la 6 aprilie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 10 decembrie 2013, Bayer Crop Science LP și M.S. Technologies LLC au prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a produselor care sunt constituite din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 sau care o conțin și care sunt destinate acelorași utilizări ca orice altă soia, în afara consumului uman și animal, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 1 martie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 6 aprilie 2017(5);

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți în ceea ce privește chestiunea analizată;

D.  întrucât soia FG72 × A5547-127 a fost elaborată pentru a conferi toleranță la erbicidele pe bază de izoxaflutol (5-ciclopropilisoxazol-4-il 2-mesil-4-trifluorometilfenil cetonă), glifosat (N-(fosfonometil) glicină) și glufosinat (l-fosfinotricină) de amoniu; întrucât toleranța la aceste erbicide se realizează prin exprimarea proteinei HPPD W336 (4-hidroxil fenil-piruvat-dioxigenază), 2mEPSPS (5-enolpiruvilsikimat-3-fosfat sintază) și, respectiv, PAT (fosfinotricină acetil-transferază);

E.  întrucât statele membre au prezentat multe comentarii critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(6); întrucât cele mai critice observații includ constatarea potrivit căreia, în lipsa unui test de toxicitate subcronică de 90 de zile, nu se poate trage nicio concluzie cu privire la riscurile legate de utilizarea acestui OMG în hrana umană și animală, informațiile furnizate privind compoziția, evaluarea fenotipică și toxicologia sunt insuficiente, concluziile la care s-a ajuns cu privire la echivalența dintre OMG și soia convențională și privind siguranța alimentelor și a furajelor, pe baza acestor informații, sunt premature și această soia modificată genetic nu a fost testată cu rigoarea științifică necesară pentru a stabili siguranța sa;

F.  întrucât un studiu independent concluzionează că evaluarea riscului de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală deoarece nu identifică lacunele de cunoaștere și incertitudinile existente și nu evaluează toxicitatea sau efectele asupra sistemului imunitar și reproductiv(7);

G.  întrucât autorizarea actuală a glifosatului expiră, cel târziu, la 31 decembrie 2017; întrucât există în continuare întrebări legate de carcinogenicitatea glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a concluzionat că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a concluzionat, în martie 2017, că nu se justifică o clasificare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind probabil cancerigen pentru oameni;

H.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(8); întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(9);

I.  întrucât izoxaflutolul este susceptibil de a fi cancerigen pentru om(10), este toxic pentru anumite organisme acvatice și plante nevizate și, împreună cu metaboliții și produșii săi de degradare contaminează ușor apa; întrucât aceste probleme au condus la restricții privind utilizarea sa(11);

J.  întrucât utilizarea unor erbicide complementare face parte din practicile agricole de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna prezente în recoltă, acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile echivalente convenționale(12);

K.  întrucât reziduurile de pulverizare cu erbicide complementare nu au fost evaluate de EFSA; întrucât, prin urmare, nu se poate concluziona că boabele de soia modificate genetic care sunt stropite cu izoxaflutol, glifosat și glufosinat pot fi utilizate în condiții de siguranță în alimente și furaje;

L.  întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic care sunt tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în publicațiile științifice, au fost prezentate peste 20 de soiuri diferite de buruieni rezistente la glifosat(13); întrucât s-au observat buruieni rezistente la glifosat începând din 2009;

M.  întrucât, în urma votului său din 17 iulie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 10 state membre, care reprezintă 38,43 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar trei state membre s-au abținut;

N.  întrucât, în urma votului său din 14 septembrie 2017, comitetul de apel nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 11 state membre, care reprezintă 38,69 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar două state membre s-au abținut;

O.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul întregii procedurii, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(14);

P.  întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură, propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003(15) și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

Q.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia trebuie să acționeze în așa fel încât să evite orice poziție predominantă care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva oportunității unui act de punere în aplicare, în special cu privire la problemele sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și mediul,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(16), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit a fi inadecvată;

5.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificate genetic care sunt tolerante la erbicide (HT GMP) fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic rezistente la o combinație de erbicide, cum este cazul boabelor de soia FG72 × A5547-127, fără o evaluare completă a efectelor cumulative specifice ale reziduurilor de pulverizare cu o combinație de erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

7.  invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate referitoare la riscurile de sănătate provocate de evenimentele de transformare cu acumulare de gene, cum ar fi soia FG72 × A5547-127;

8.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de toxicologie, precum și de control după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer;

9.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor utilizării de erbicide complementare și a reziduurilor acestora în evaluarea riscurilor pentru plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744
(4)––––––––––––––– – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0456).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390).Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744
(6) Anexa G – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
(7) http://www.testbiotech.org/en/node/1975
(8) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb (JO L 67, 12.3.2015, p. 6).
(10) https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf
(11) Anexa G – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 27. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(14) De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(15) Texte adoptate, P8_TA(2015)0379.
(16) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


Soia modificată genetic DAS-44406-6
PDF 293kWORD 53k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051971 – 2017/2878(RSP))
P8_TA(2017)0378B8-0541/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051971),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere votul din data de 17 iulie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis un aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 17 februarie 2017 și publicat la 21 martie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 16 februarie 2012, Dow Agrosciences LLC și MS Technologies LLC au prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a produselor care sunt constituite din soia modificată genetic DAS-44406-6 sau care o conțin și care sunt destinate acelorași utilizări ca orice altă soia, în afara consumului în alimente sau furaje, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 17 februarie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, aviz publicat la 21 martie 2017(5);

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;

D.  întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(6); întrucât observațiile cu cea mai importantă componentă critică au inclus observația că „cererea actuală și datele evaluării riscului prezentate nu oferă informații suficiente pentru a exclude fără echivoc existența unor efecte adverse asupra sănătății animale și umane”(7), că „informațiile cu privire la evaluarea fenotipică, compoziția și toxicologia sunt insuficiente”(8), iar autoritatea competentă „consideră că este necesar să se realizeze o analiză suplimentară pentru a evalua concentrațiile de glifosat, 2,4-D, glufosinat și produse de degradare ale acestora în semințe și nutreț destinat unor scopuri alimentare și furajere pentru a exclude orice efect advers potențial asupra sănătății umane și animale”(9);

E.  întrucât un studiu independent concluzionează că evaluarea riscului de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală deoarece nu identifică lacunele de cunoaștere și incertitudinile existente și nu evaluează toxicitatea sau efectele asupra sistemului imunitar și reproductiv; întrucât același studiu constată că „planul de monitorizare ar trebui să fie respins, deoarece nu va pune la dispoziție date esențiale”(10);

F.  întrucât soia DAS-44406-6 exprimă enzima 5-enolpiruvil-sikimat-3-fosfat sintază (2mEPSPS), care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat, ariloxialcanoat dioxigenază (AAD-12), conferă toleranță la acidul 2,4-diclorofenoxiacetic (2,4-D) și alte erbicide similare pe bază de radicali fenoxi, precum și enzima fosfinotricin acetil transferază (PAT), care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu;

G.  întrucât autorizarea actuală a glifosatului expiră, cel târziu, la 31 decembrie 2017; întrucât există în continuare dubii legate de carcinogenicitatea glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a concluzionat că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a concluzionat, în martie 2017, că nu se justifică o clasificare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind probabil cancerigen pentru oameni;

H.  întrucât cercetări independente ridică semne de întrebare cu privire la riscurile prezentate de substanța activă 2,4-D în ceea ce privește dezvoltarea embrionilor, malformațiile congenitale și tulburările sistemului endocrin(11); întrucât, deși aprobarea substanței active 2,4-D a fost reînnoită în 2015, se așteaptă încă informații din partea solicitantului în ceea ce privește potențialele proprietăți endocrine(12);

I.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(13); întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(14);

J.  întrucât o serie de experți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu 2,4-diclorofenol, produs din degradarea 2,4-D, care poate fi prezent pe boabele de soia DAS-44406-6 importate; întrucât 2,4-diclorofenol este un perturbator endocrin cunoscut în privința toxicității pentru reproducere;

K.  întrucât toxicitatea 2,4-diclorofenolului, un metabolit direct al substanței 2,4-D, poate fi mai ridicată decât cea a erbicidului însuși; întrucât 2,4-diclorofenolul este clasificat de IARC drept substanță cancerigenă de tip 2B și este inclusă pe lista substanțelor chimice creată în vederea unei reexaminări în cadrul strategiei UE pentru perturbatorii endocrini(15);

L.  întrucât, având în vedere faptul că este foarte ușor solubil în grăsimi și uleiuri, este de așteptat ca 2,4-diclorofenolul să se acumuleze în uleiul de soia în timpul prelucrării boabelor de soia; întrucât principalul produs pe bază de soia pentru uzul uman este uleiul de soia, care este încorporat, printre multe alte produse, în unele formule pentru sugari(16);

M.  întrucât cantitatea de 2,4-diclorofenol prezentă într-un produs poate fi mai mare decât cantitatea de reziduuri 2,4-D; întrucât la nivelul Uniunii nu există o limită maximă de reziduuri (LMR) pentru 2,4-diclorofenol;

N.  întrucât reziduurile rămase în urma pulverizării cu erbicide complementare nu au fost evaluate; întrucât, prin urmare, nu se poate concluziona că boabele de soia modificate genetic care sunt stropite cu 2,4-D, glifosat și glufosinat pot fi utilizate în condiții de siguranță în alimente și furaje;

O.  întrucât dezvoltarea de culturi modificate genetic care sunt tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în publicațiile științifice, au fost prezentate peste douăzeci de soiuri diferite de buruieni rezistente la glifosat(17); întrucât s-au observat buruieni rezistente la glifosat începând din 2009;

P.  întrucât autorizarea importului în Uniune de soia DAS-44406-6 va conduce fără îndoială la o creștere a cultivării sale în țări terțe și la o creștere corespunzătoare a utilizării erbicidelor pe bază de glifosat, de 2,4-D și de glufosinat; întrucât soia DAS-44406-6 este cultivată în prezent în Argentina, Brazilia, Statele Unite ale Americii și Canada;

Q.  întrucât Uniunea Europeană a aderat la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), care includ un angajament de a reduce în mod substanțial numărul de decese și boli cauzate de produsele chimice periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, apei și a solului până în 2030 (ODD 3, obiectivul 3.9)(18); întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a acestor erbicide decât în cazul culturilor echivalente convenționale(19);

R.  întrucât Uniunea s-a angajat în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării care vizează să minimizeze contradicțiile și să creeze sinergii între diversele politici ale Uniunii, inclusiv în domenii precum comerțul, mediul și agricultura(20), pentru a aduce beneficii țărilor în curs de dezvoltare și a crește eficacitatea cooperării pentru dezvoltare(21);

S.  întrucât, în urma votului său din 17 iulie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 10 state membre, care reprezintă 38,43 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar trei state membre s-au abținut;

T.  întrucât, în urma votului său din 14 septembrie 2017, comitetul de apel nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 12 state membre, care reprezintă 38,78 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar două state membre s-au abținut;

U.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul întregii proceduri, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizațiile pentru produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(22);

V.  întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură(23), propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

W.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia va acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare, în special cu privire la problemele sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și mediul,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii și că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(24), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit a fi inadecvată;

5.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificate genetic care sunt tolerante la erbicide (HT GMP) fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic rezistente la o combinație de erbicide, cum este cazul boabelor de soia DAS-44406-6, fără o evaluare completă a efectelor cumulative specifice ale reziduurilor de pulverizare cu o combinație de erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care plantele sunt cultivate;

7.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de toxicologie, precum și de monitorizare după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer;

8.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și a reziduurilor acestora în evaluarea riscurilor pentru plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

9.  solicită Comisiei să își îndeplinească obligația de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării care decurge din articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738
(4)––––––––––––––– – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate P8_TA(2015)0456).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate P8_TA(2016)0390).Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738
(6) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(7) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 1.
(8) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 52.
(9) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 87.
(10) http://www.testbiotech.org/node/1946
(11) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(12) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2033 al Comisiei din 13 noiembrie 2015 de reînnoire a aprobării substanței active 2,4-D în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 298, 14.11.2015, p. 8).
(13) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(14) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb (JO L 67, 12.3.2015, p. 6).
(15) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO, p. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(16) Observațiile statelor membre și și răspunsurile Grupului GMO în legătură cu cererea de autorizare pentru soia modificată genetic DAS-68416-4, p. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(19) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(20) Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Coerența politicilor în favoarea dezvoltării - accelerarea ritmului progreselor înregistrate în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” (COM(2005)0134).
(21) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(22) De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(23) Texte adoptate, P8_TA(2015)0379.
(24) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor
PDF 272kWORD 54k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP))
P8_TA(2017)0379B8-0535/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 16, și toate celelalte tratate și instrumente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind drepturile omului,

–  având în vedere Convenția privind drepturile copiilor a Organizației Națiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989,

–  având în vedere rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului(1),

–  având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere articolul 23 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 9,

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului (2017) - „Niciun copil lăsat în urmă”,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea, care subliniază angajamentul UE față de integrarea drepturilor omului și a egalității de gen, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

–  având în vedere articolele 32, 37 și 59 alineatul (4) din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) din 2012 intitulat „Căsătoriți prea devreme - eradicarea practicii de căsătorie a copiilor”,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE s-a angajat să promoveze drepturile copilului, și întrucât căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate (CEFM) reprezintă încălcări ale acestor drepturi; întrucât UE este angajată să protejeze și să promoveze în mod cuprinzător drepturile copilului în politicile sale externe, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului și protocoalele facultative la aceasta și cu alte standarde și tratate internaționale relevante;

B.  întrucât CEFM au fost recunoscute în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului ca fiind practici nocive și sunt adesea asociate cu forme grave de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv cu violența la adresa partenerului intim;

C.  întrucât CEFM au un efect devastator asupra modului general în care fetele și femeile își realizează și se bucură de drepturile lor, precum și asupra sănătății fetelor, inclusiv riscuri grave de complicații în timpul sarcinii și de infecții cu HIV; întrucât CEFM expun fetele la abuz sexual, violență domestică și chiar crime de onoare;

D.  întrucât reinstituirea și extinderea așa-numitei „reguli a călușului mondial” (Global Gag Rule), reducerea fondurilor pentru organizații precum UNFPA, care oferă tinerelor fete victime ale căsătoriilor copiilor servicii de planificare familială și de sănătate sexuală și reproductivă, pentru a contribui la reducerea riscului de a contracta HIV și a complicațiilor în cazul sarcinilor la vârste scăzute, reprezintă un motiv serios de îngrijorare;

E.  întrucât CEFM reprezintă o negare fundamentală a dreptului la propriul corp și la propria integritate corporală și a autonomiei asupra propriului corp și a propriei integrități corporale;

F.  întrucât căsătoria copiilor este o formă de căsătorie forțată, deoarece copiii, având în vedere vârsta lor, nu sunt, prin natura lor, în măsură să își dea pe deplin, în mod liber și în cunoștință de cauză consimțământul cu privire la căsătoria lor sau la momentul când aceasta are loc;

G.  întrucât fiecare a treia fată din țările în curs de dezvoltare este căsătorită înainte de a împlini 18 ani, iar fiecare a noua – înainte de a împlini15 ani; întrucât fetele sunt cele mai expuse riscului, reprezentând 82 % din copiii afectați;

H.  întrucât miresele minore fac obiectul unor puternice presiuni sociale pentru a-și dovedi fertilitatea, fapt care crește probabilitatea ca acestea să se confrunte cu sarcini timpurii și frecvente; întrucât complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt cauza principală a deceselor înregistrate în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 19 ani din țările cu venituri reduse și medii;

I.  întrucât CEFM sunt legate de ratele ridicate ale mortalității materne, de utilizarea mai redusă a planificării familiale și de sarcinile nedorite și, de obicei, semnalează sfârșitul educației unei fete; întrucât eradicarea CEFM este ferm ancorată în obiectivele de dezvoltare durabilă 5 și 5.3 din cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și întrucât aceste căsătorii au fost clar caracterizate ca bariere în calea realizării egalității de gen și a capacitării femeilor;

J.  întrucât eradicarea CEFM este considerată una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării drepturilor femeilor și a drepturilor omului;

K.  întrucât peste 60 % din miresele copii din țările în curs de dezvoltare nu au avut nicio educație formală, ceea ce reprezintă o formă de discriminare de gen, și întrucât căsătoria copiilor contestă dreptul copiilor de vârstă școlară la educația de care au nevoie pentru dezvoltarea personală, pregătirea pentru viața adultă și capacitatea de a contribui la comunitatea din care fac parte;

L.  întrucât această problemă este prezentă nu doar în țările terțe, ci și în state membre ale UE;

M.  întrucât UE a hotărât recent să semneze Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);

N.  întrucât Convenția de la Istanbul clasifică căsătoriile forțate drept o formă de violență împotriva femeilor, și solicită ca actul de forțare a unui copil de a încheia o căsătorie și actul de ademenire a unui copil în străinătate cu scopul de a-l forța să încheie o căsătorie să fie incriminate;

O.  întrucât sunt disponibile foarte puține statistici la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional pentru a demonstra magnitudinea problemei reprezentate de CEFM în statele membre ale UE(2);

P.  întrucât, odată cu recenta criză a migrației, au apărut noi cazuri de căsătorii de copii încheiate în străinătate, care implică uneori copii cu vârsta mai mică de 14 de ani;

Q.  întrucât copiii care încheie o căsătorie înainte de vârsta de 18 ani sunt mai susceptibili să abandoneze școala sau să trăiască în sărăcie;

R.  întrucât situațiile de conflicte armate și instabilitate cresc în mod semnificativ incidența CEFM,

1.  reamintește legătura dintre o abordare bazată pe drepturi, care să acopere toate drepturile omului și egalitatea de gen, precum și faptul că UE își menține angajamentul față de promovarea, protecția și respectarea tuturor drepturilor omului și față de punerea în aplicare deplină și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing, a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), a Convenției de la Istanbul, și a Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor;

2.  subliniază că căsătoriile copiilor reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor; subliniază că ar trebui, ca atare, condamnate;

3.  solicită UE și statelor membre să îndeplinească obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește combaterea practicilor nocive într-un mod mai eficace și să tragă la răspundere pe cei responsabili; solicită UE și statelor membre să coopereze cu ONU Femei (UN Women), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Fondul ONU pentru Populație și alți parteneri, astfel încât să își îndrepte atenția asupra problemei CEFM prin concentrarea asupra capacitării femeilor, inclusiv prin educație, capacitarea economică și participarea sporită la procesul decizional, precum și asupra protecției și promovării drepturilor omului în cazul tuturor femeilor și fetelor, inclusiv a sănătății sexuale și reproductive;

4.  invită UE și statele membre să îmbunătățească accesul femeilor și al mireselor copii la serviciile de sănătate, inclusiv serviciile legate de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

5.  invită Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să recurgă la toate instrumentele disponibile, prin dezvoltarea politicilor, programelor și a legislației, inclusiv a dialogurilor politice, a dialogurilor privind drepturile omului, a cooperării bilaterale și multilaterale, a Strategiei „Comerț pentru toți”, SGP + și a altor instrumente, pentru a aborda și a limita practica CEFM;

6.  invită UE și statele membre să aplice standarde juridice unitare în ceea ce privește procedura aplicabilă căsătoriilor copiilor, având în vedere, de asemenea, ratificarea Convenției de la Istanbul;

7.  solicită UE și statelor membre să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii și sistemele judiciare din țările terțe, și să ofere formare și asistență tehnică pentru a ajuta la adoptarea și aplicarea legislației care interzice căsătoriile precoce și forțate, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unei vârste minime pentru căsătorie;

8.  subliniază necesitatea unor măsuri de asistență și de reabilitare speciale care urmează să fie create pentru miresele copii, pentru a le permite acestora să se întoarcă la studii sau la formare profesională și să evite presiunile familiale și sociale legate de căsătoriile precoce;

9.  subliniază necesitatea unei alocări bugetare pentru programele de prevenire a căsătoriilor între copii, care au scopul de a crea un mediu în care fetele să își poată atinge întregul potențial, inclusiv prin educație, programe sociale și economice pentru fetele neșcolarizate, sisteme de protecție a copiilor, adăposturi pentru femei și fete, consiliere juridică și asistență psihologică;

10.  salută proiectele dezvoltate în cadrul programului Daphne care pun accentul pe asistența acordată victimelor și prevenirea CEFM; consideră că astfel de proiecte ar trebui să fie consolidate și să beneficieze de finanțarea suplimentară adecvată;

11.  solicită să se acorde o atenție specială copiilor care provin din comunități dezavantajate, și subliniază necesitatea de a ne concentra pe acțiunile de sensibilizare, educație și capacitare economică, ca modalități de abordare a problemei;

12.  subliniază că trebuie să fie elaborate și puse în aplicare proceduri specifice pentru a garanta protecția copiilor în rândul refugiaților și al solicitanților de azil, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului; solicită țărilor-gazdă să se asigure că copiilor refugiați li se acordă acces integral la educație și să promoveze pe cât posibil integrarea și incluziunea lor în sistemele de educație naționale;

13.  solicită să fie puse în aplicare proceduri speciale în centrele de primire a refugiaților și a solicitanților de azil, pentru a identifica cazurile de CEFM și a ajuta victimele;

14.  subliniază necesitatea unei monitorizări adecvate și armonizate a cazurilor de căsătorii ale copiilor în statele membre ale UE, și a colectării de date defalcate în funcție de gen, pentru a putea evalua mai bine amploarea problemei;

15.  subliniază marea discrepanță între cazurile înregistrate oficial și cazurile de potențiale victime care solicită asistență, ceea ce indică faptul că multe cazuri de căsătorii ale copiilor ar putea trece neobservate de către autorități; solicită ca asistenții sociali, profesorii și restul personalului aflat în contact cu potențialele victime să beneficieze de formare specială și manuale privind modul de identificare a victimelor și de lansare a procedurilor de asistență;

16.  solicită consolidarea proiectelor speciale și a campaniilor care vizează CEFM și fac parte din acțiunea externă a UE; subliniază faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită campaniilor de sensibilizare și campaniilor de informare axate pe educație și capacitarea femeilor și a fetelor din țările implicate în procesul de extindere și din cele vizate de politica de vecinătate;

17.  subliniază faptul că UE ar trebui să sprijine și să încurajeze țările terțe să facă în așa fel încât societatea civilă să poată juca un rol în acest context și să garanteze un acces independent și adaptat copiilor la justiție pentru copiii victime ale CEFM și reprezentanții acestora;

18.  subliniază necesitatea de a finanța, ca parte a asistenței umanitare, proiecte axate pe prevenirea violenței pe criterii de gen și pe educația în situațiile de urgență, pentru a diminua presiunea asupra victimelor CEFM;

19.  subliniază nevoia de a identifica factorii de risc pentru căsătoriile copiilor în crizele umanitare prin implicarea fetelor adolescente, și de a integra sprijinul acordat fetelor căsătorite în cadrul oricărui răspuns umanitar în stadiul precoce al situației de criză;

20.  condamnă cu fermitate reinstituirea și extinderea așa-numitei „reguli a călușului mondial” (Global Gag Rule) și impactul acesteia asupra sănătății și drepturilor generale ale femeilor și fetelor; își reiterează apelul către UE și statele sale membre vizând acoperirea deficitului de finanțare creat de SUA în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, prin utilizarea finanțării pentru dezvoltare de la nivel național și de la nivelul UE;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 289, 9.8.2016, p. 57.
(2) http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf


Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23)
PDF 414kWORD 64k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23) (2017/2620(RSP))
P8_TA(2017)0380B8-0534/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto,

–  având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21, cea de a 21-a Conferință a părților (COP 21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizată la Paris, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015,

–  având în vedere cea de a 18-a Conferință a părților (COP 18) la CCONUSC și cea de a opta Conferință a părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 8), care a avut loc la Doha, Qatar, între 26 noiembrie și 8 decembrie 2012, precum și adoptarea unui amendament la protocolul prin care se stabilește o a doua perioadă de angajamente în cadrul Protocolului de la Kyoto, care începe la 1 ianuarie 2013 și se termină la 31 decembrie 2020,

–  având în vedere faptul că Acordul de la Paris a fost deschis spre semnare la 22 aprilie 2016 la sediul ONU din New York, rămânând deschis până la 21 aprilie 2017, și că 195 de state au semnat Acordul de la Paris și 160 de state au depus instrumentele de ratificare a acestuia,

–  având în vedere cea de a 22-a Conferință a părților (COP 22) la CCONUSC și prima Conferință a părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 1), organizată la Marrakesh, Maroc, între 15-18 noiembrie 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 intitulată „Accelerarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon” (COM(2016)0500),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 15 februarie 2016, din 30 septembrie 2016 și din 23 iunie 2017,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 19 iunie 2017,

–  având în vedere contribuțiile preconizate stabilite la nivel național ale UE și ale statelor membre, prezentate la 6 martie 2015 de Letonia și de Comisia Europeană în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre și transmise CCONUSC,

–  având în vedere al cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) și raportul său de sinteză,

–  având în vedere Raportul de sinteză al Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) din noiembrie 2016, intitulat „Raportul pe 2016 privind decalajele în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră” și Raportul pe 2016 al UNEP privind decalajele în ceea ce privește adaptarea,

–  având în vedere declarația liderilor adoptată la summitul G7 de la Schloss Elmau, Germania, desfășurat în perioada 7-8 iunie 2015 și intitulată „Think ahead. Act together” („Gândim în perspectivă. Acționăm împreună”), în cadrul căreia liderii G7 și-au reiterat intenția de a adera la angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 40%-70% până în 2050 comparativ cu nivelurile din 2010, fiind necesar să se asigure că reducerea este mai aproape de 70 % decât de 40 %,

–  având în vedere comunicatul liderilor G7 din 2017 și, în special, comunicatul adoptat de miniștrii mediului participanți la summitul G7 de la Bologna,

–  având în vedere decizia de retragere din Acordul de la Paris anunțată de președintele Statelor Unite,

–  având în vedere enciclica Papei Francisc „Laudato si”,

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn (COP 23) (O-000068/2017 – B8-0329/2017 și O-000069/2017 – B8-0330/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, 160 dintre cele 197 de părți la convenție depunându-și la Organizația Națiunilor Unite instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare (până la data de 8 septembrie 2017);

B.  întrucât propunerea de reformă a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) din iulie 2015 și pachetul de măsuri împotriva schimbărilor climatice din iulie 2016 (care vizează partajarea eforturilor, exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură - propunerile LULUCF) și Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon reprezintă instrumentele esențiale pentru îndeplinirea acestor angajamente și pentru reafirmarea poziției UE de lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice;

C.  întrucât eforturile de atenuare a încălzirii globale nu ar trebui considerate un obstacol în calea eforturilor depuse în vederea realizării creșterii economice, ci dimpotrivă, ar trebui considerate o forță motrice pentru asigurarea unei creșteri economice și a unor locuri de muncă noi și durabile;

D.  întrucât cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice vor fi resimțite în țările în curs de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare mici în curs de dezvoltare, care dețin resurse insuficiente pentru a se pregăti pentru schimbările care apar și pentru a se adapta la acestea; întrucât, potrivit Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Africa este deosebit de vulnerabilă la această provocare și este deosebit de expusă la penuria de apă, la fenomenele atmosferice extrem de violente și la insecuritatea alimentară determinate de secetă și de deșertificare;

E.  întrucât schimbările climatice pot accentua concurența pentru resurse precum alimentele, apa și pășunile, pot exacerba dificultățile economice și instabilitatea politică și ar putea deveni cel mai însemnat factor de strămutare a populațiilor, atât în interiorul frontierelor naționale, cât și la nivel transfrontalier în viitorul nu foarte îndepărtat; întrucât, prin urmare, chestiunea migrațiilor climatice ar trebui să capete un loc de frunte pe agenda internațională;

F.  întrucât, la 6 martie 2015, UE a prezentat în fața CCONUSC contribuția preconizată stabilită la nivel național pentru UE și statele sale membre, prin care se angajează să respecte un obiectiv obligatoriu de cel puțin 40 % reducere la nivel intern a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990;

G.  întrucât o politică ambițioasă de atenuare a schimbărilor climatice poate genera creștere economică și locuri de muncă; întrucât, cu toate acestea, unele sectoare specifice în care emisiile de carbon sunt importante cantitativ, iar schimburile comerciale sunt intense pot fi afectate de relocarea emisiilor de carbon, dacă ambițiile nu sunt comparabile pe alte piețe; întrucât, prin urmare, este necesară o protecție corespunzătoare împotriva relocării emisiilor de carbon pentru a proteja locurile de muncă în aceste sectoare specifice,

1.  reamintește că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru umanitate și că toate statele și toți actorii de la nivel mondial trebuie să facă tot posibilul pentru a limita problemele aferente; subliniază că Acordul de la Paris este un pas important în această direcție, dar că mai sunt totuși multe de făcut;

Temeiul științific pentru acțiunile din domeniul climei

2.  reamintește că, potrivit datelor științifice prezentate în cadrul Raportului de evaluare nr. 5 al IPCC pe 2014, încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, schimbările climatice sunt o realitate, iar activitățile umane reprezintă cauza principală a încălzirii observate începând cu mijlocul secolului al XX-lea; este preocupat de faptul că se înregistrează deja efecte evidente, larg răspândite și semnificative ale schimbărilor climatice în sistemele naturale și umane de pe toate continentele și oceanele;

3.  ia act de bugetul global de carbon prezentat de IPCC în cel de al 5-lea raport de evaluare și concluzionează că menținerea nivelurilor actuale ale emisiilor globale de gaze cu efect de seră va epuiza bugetul de carbon rămas care este în concordanță cu limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1,5 °C în următorii patru ani; subliniază că toate țările ar trebui să accelereze tranziția la emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero și la rezistența la schimbările climatice, după cum s-a convenit în Acordul de la Paris, pentru a evita cele mai grave efecte ale încălzirii globale;

4.  reiterează importanța acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice bazate pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și salută dialogul de facilitare din 2018, care precede termenul limită al CCONUSC din 2020 pentru retransmiterea contribuțiilor stabilite la nivel național pentru 2030, precum și primul bilanț global din 2023, drept primele ocazii de a pune acest principiu în acțiune;

5.  încurajează dialogul dintre experții IPCC și părți, care are loc odată cu elaborarea și publicarea rezultatelor celui de-al șaselea ciclu de evaluare; salută, în acest sens, decizia IPCC de a redacta un raport special în 2018 referitor la impactul încălzirii globale cu 1,5°C peste nivelurile preindustriale și la direcțiile conexe de evoluție a emisiilor globale de gaze cu efect de seră;

Ratificarea Acordului de la Paris și punerea în aplicare a angajamentelor

6.  salută ritmul fără precedent al ratificărilor și intrarea rapidă în vigoare a Acordului de la Paris, precum și voința la nivel mondial ca acesta să fie pus în aplicare pe deplin și rapid, astfel cum s-a exprimat în Proclamația de acțiune de la Marrakesh; solicită tuturor părților să ratifice acordul cât mai repede cu putință;

7.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că, în cadrul COP 22 de la Marrakesh, toate părțile s-au angajat să acționeze în mod constant în temeiul angajamentelor de la Paris, independent de schimbările circumstanțelor politice;

8.  își exprimă dezamăgirea față de anunțul făcut de președintele Statelor Unite, Donald Trump, cu privire la intenția sa de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris; regretă această decizie, deoarece ea reprezintă un pas înapoi; subliniază că retragerea formală poate surveni cel mai devreme numai după următoarele alegeri prezidențiale din SUA din 2020; salută reacțiile ferme ale guvernelor din întreaga lume și sprijinul lor continuu și susținut pentru punerea în aplicare deplină a Acordului de la Paris; ia act cu satisfacție de angajamentele asumate de unele state, orașe și întreprinderi din SUA de a continua să respecte angajamentul Statelor Unite în temeiul Acordului de la Paris;

9.  își exprimă satisfacția că toate părțile importante și-au confirmat angajamentul față de Acordul de la Paris după anunțul făcut de președintele Trump;

10.  subliniază faptul că Europa trebuie să preia acum poziția de lider în apărarea Acordului de la Paris, pentru a asigura atât viitorul mediului nostru înconjurător, cât și al sectoarelor industriale; salută faptul că UE va consolida parteneriatele existente și va urmări să încheie noi alianțe;

11.  subliniază progresele rapide realizate până în prezent în ceea ce privește transpunerea de către UE în legislație a angajamentului său internațional, prin care se stabilește un cadru solid pentru politica privind clima și energia pentru 2030 și prin care se subliniază intenția UE de a finaliza acest proces legislativ până la sfârșitul anului 2017;

12.  insistă că, în special după anunțul președintelui Trump, este important să se prevadă dispoziții adecvate împotriva relocării emisiilor de carbon și că trebuie să se asigure faptul că întreprinderile cele mai performante, care emit o cantitate importantă de emisii de carbon și care au o intensitate ridicată a schimburilor comerciale vor primi gratuit certificatele de care au nevoie; solicită Comisiei să examineze eficacitatea și legalitatea măsurilor suplimentare vizând protejarea sectoarelor industriale expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, de exemplu, ajustarea taxei vamale pe emisiile de carbon și a taxei pe consum, în special în ceea ce privește produsele care provin din țări care nu își îndeplinesc angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris;

13.  subliniază că angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris de limitare a creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C, precum și obiectivul de a obține un echilibru între emisiile antropice prin surse și eliminarea prin absorbanți a gazelor cu efect de seră („emisii nete egale cu zero”) în a doua jumătate a acestui secol, pe baza principiului echității, constituie un progres decisiv în eforturile colective globale față de tranziția către o economie globală rezistentă la schimbările climatice și neutră din punct de vedere climatic;

14.  reamintește că limitarea creșterii temperaturii globale medii la o cifră mult sub 2 °C nu garantează că se vor evita efecte negative semnificative asupra climei; recunoaște că angajamentele actuale nu sunt încă suficiente pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris; subliniază, prin urmare, că emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global ar trebui să atingă nivelul maxim cât mai curând posibil și că toate părțile, în special toate națiunile G20, ar trebui să își intensifice eforturile și să își actualizeze contribuțiile stabilite la nivel național până în 2020, în urma dialogului de facilitare din 2018; reamintește că emisiile globale de dioxid de carbon trebuie să fie eliminate treptat până în 2050; consideră că punerea în aplicare a unor politici și măsuri pentru a îndeplini și, în cele din urmă, pentru a depăși contribuțiile stabilite la nivel național ar trebui să reprezinte o prioritate națională pentru toate țările și că acestea ar trebui să fie reevaluate din cinci în cinci ani, în conformitate cu obiectivele ambițioase ale Acordului de la Paris; recunoaște, cu toate acestea, că strictețea și nivelul de ambiție ale strategiilor naționale de reducere a emisiilor nu depind de prezentarea unor contribuții naționale actualizate;

15.  solicită tuturor părților să se asigure că contribuțiile stabilite la nivel național sunt în concordanță cu obiectivele pe termen lung, în conformitate cu obiectivul pe termen lung al Acordului de la Paris de limitare a creșterii temperaturii; subliniază faptul că ar trebui luate în considerare lucrările desfășurate în contextul Raportului special al IPCC referitor la impactul și la direcțiile de evoluție a încălzirii globale cu 1,5 °C, precum și concluziile dialogului de facilitare din 2018; reamintește, în acest context, angajamentul G7 de a prezenta strategii de dezvoltare până la mijlocul secolului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu mult înainte de termenul convenit, 2020; își exprimă disponibilitatea de a participa pe deplin la elaborarea strategiei UE bazate pe analiza Comisiei anunțată în Comunicarea sa intitulată „Calea de urmat după Acordul de la Paris”, din 2 martie 2016 (COM(2016)0110);

16.  subliniază responsabilitatea deosebită a tuturor economiilor majore, care împreună generează trei sferturi din emisiile mondiale, și consideră că măsurile de combatere a schimbărilor climatice ar trebui să rămână un subiect principal în cadrul G7 și al G20, în special în domenii precum punerea în aplicare a contribuțiilor naționale, strategiile până la mijlocul secolului, reforma subvențiilor pentru combustibilii fosili, declararea emisiilor de carbon, energia curată și altele; subliniază că este necesar să se continue angajamentul la nivel ministerial al economiilor majore în foruri precum reuniunea ministerială privind energia curată;

17.  invită Uniunea să își asume obiective suplimentare de reducere a emisiilor în cadrul contribuțiilor stabilite la nivel național pentru 2030, ca urmare a dialogului de facilitare din 2018;

18.  subliniază că este foarte important să se demonstreze aderarea UE la Acordul de la Paris, inter alia prin punerea în aplicare a acordului în conformitate cu legislația UE, inclusiv prin adoptarea rapidă de către colegiuitori a Regulamentului UE privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice și prin revizuirea Directivei EU ETS, precum și prin eficientizarea în timp util a obiectivelor și a instrumentelor politice ale UE; reamintește că toate părțile sunt invitate să comunice secretariatului CCONUSC, până în 2020, strategiile de dezvoltare pe termen lung, până la mijlocul secolului, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; solicită, prin urmare, Comisiei ca, în vederea respectării obligației din acord, să pregătească, până la COP 24, o strategie a UE privind emisii zero până la mijlocul secolului, care să prevadă o cale rentabilă către atingerea obiectivului de emisii nete egale cu zero, adoptat în Acordul de la Paris, cu scopul de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C și de a continua eforturile de a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C; consideră că acest proces ar trebui să fie inițiat cât mai curând posibil, pentru a permite o dezbatere cuprinzătoare, în cadrul căreia Parlamentul European ar trebui să joace un rol esențial, în parteneriat cu reprezentanții autorităților naționale, regionale și locale, precum și cu societatea civilă și cu sectorul de afaceri; reamintește, cu toate acestea, că nu vor fi suficiente doar măsurile luate la nivelul UE și, prin urmare, invită Comisia și Consiliul să își intensifice activitățile de încurajare a altor parteneri în acest sens;

19.  salută angajamentul asumat prin Acordul de la Paris de a reduce emisiile globale la un nivel net zero pe parcursul celei de a doua jumătăți a secolului; recunoaște că acest lucru înseamnă că majoritatea sectoarelor din UE trebuie să atingă nivelul de zero emisii mult mai devreme;

20.  consideră că negocierile cu privire la elementele esențiale ale Acordului de la Paris ar trebui să avanseze, pe subiecte precum un cadru consolidat privind transparența, detalii referitoare la bilanțul la nivel mondial, orientări suplimentare în ceea ce privește contribuțiile stabilite la nivel național, o înțelegere privind diferențierea, pierderile și daunele, finanțarea combaterii schimbărilor climatice și sprijinirea capacităților, o guvernanță cuprinzătoare pe mai multe niveluri, precum și un mecanism de facilitare a punerii în aplicare și a promovării respectării angajamentelor; îndeamnă Comisia și statele membre să respecte angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special în ceea ce privește contribuția UE la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptare la acestea, precum și în ceea ce privește sprijinul său în domeniul finanțelor, al transferului de tehnologie și al consolidării capacităților;

21.  subliniază că timpul este esențial în eforturile comune de combatere a schimbărilor climatice și de respectare a angajamentelor Acordului de la Paris; subliniază că UE are atât capacitatea, cât și responsabilitatea de a oferi un exemplu și de a începe imediat activitatea de aliniere a obiectivelor sale privind clima și energia la obiectivul convenit la nivel internațional de limitare a creșterii temperaturii medii globale la un nivel sub 2 °C, continuând totodată eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C;

22.  reamintește că este necesar ca decarbonizarea să se realizeze cât mai devreme, dacă se dorește atingerea obiectivului privind temperatura medie globală și că emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial trebuie să își atingă nivelul maxim cât mai curând posibil; reamintește că emisiile globale ar trebui să fie eliminate treptat până în 2050 sau la scurt timp după, pentru a menține lumea pe o traiectorie de emisii eficientă din punctul de vedere al costurilor, compatibilă cu obiectivele de reducere a temperaturii stabilite în Acordul de la Paris; invită toate părțile competente să își urmeze obiectivele și strategiile naționale de decarbonizare, stabilind ca prioritate eliminarea treptată a emisiilor provenite din cărbune, care reprezintă cea mai poluantă sursă de energie, și invită UE să coopereze cu partenerii săi internaționali în această privință, furnizând exemple de bune practici;

23.  salută caracterul incluziv al procesului CCONUSC; consideră că, pentru a se asigura o participare eficientă, trebuie tratată chestiunea intereselor legitime sau a conflictelor de interese; în acest context, solicită tuturor participanților la proces să stabilească linii directoare sau proceduri care să crească gradul de deschidere, de transparență și de incluziune, fără a compromite însă scopurile și obiectivele CCONUSC și ale Acordului de la Paris;

24.  invită toate statele membre să ratifice Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto;

COP 23 de la Bonn

25.  salută angajamentul asumat la Marrakesh de a finaliza programul de lucru pentru a elabora norme detaliate de punere în aplicare a Acordului de la Paris până în 2018; consideră că COP 23 reprezintă o etapă esențială pentru această activitate tehnică;

26.  așteaptă cu interes clarificarea, la COP 23, a modului de funcționare a dialogului de facilitare din 2018, care va fi o oportunitate-cheie pentru a face bilanțul progreselor realizate în vederea atingerii obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice, prevăzut în acord, și pentru a furniza, până în 2020, informații privind pregătirea și revizuirea contribuțiilor naționale ale părților pentru 2030, pentru a atinge obiectivele acordului; consideră că UE ar trebui să joace un rol proactiv în cadrul acestui prim dialog de facilitare, pentru a realiza un bilanț al ambițiilor colective și al progreselor în punerea în aplicare a angajamentelor; invită Comisia și statele membre să prezinte, cu mult timp înainte de dialogul de facilitare, angajamente suplimentare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care să depășească angajamentele actuale în temeiul Acordului de la Paris și să contribuie în mod adecvat la eliminarea decalajelor în ceea ce privește atenuarea, în conformitate cu capacitățile UE;

27.  reamintește că intensificarea măsurilor de atenuare în perioada pre-2020 reprezintă o condiție indispensabilă pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris și solicită UE să se asigure că acțiunile pe termen scurt rămân pe agenda COP 23;

Finanțarea pentru combaterea schimbărilor climatice și alte mijloace de punere în aplicare

28.  salută „Foaia de parcurs pentru 100 de miliarde USD”, ce vizează mobilizarea a 100 de miliarde USD până în 2020 pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare; subliniază că obiectivul de mobilizare va continua până în 2025, așa cum s-a decis la COP 21;

29.  salută angajamentul asumat de părți în cadrul Acordului de la Paris de a corela toate fluxurile financiare cu demersurile vizând emisii scăzute de gaze cu efect de seră și o dezvoltare rezistentă la schimbările climatice; consideră, prin urmare, că UE trebuie să combată urgent fluxurile financiare pentru combustibilii fosili și infrastructura cu nivel ridicat de emisii de carbon;

30.  recunoaște că este important să se abordeze mecanismul de atenuare a pierderilor și daunelor introdus în Acordul de la Paris și sprijină ferm concretizarea discuției referitoare la acesta în cadrul COP 23 de la Bonn;

31.  subliniază importanța menținerii drepturilor omului în centrul acțiunilor privind clima și insistă ca statele membre și Comisia să se asigure că negocierile privind măsurile de adaptare respectă, protejează și promovează drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen, participarea deplină și egală a femeilor și promovarea activă a unei tranziții juste a forței de muncă care creează locuri de muncă decente și de calitate pentru toți;

32.  salută creșterea continuă a nivelului finanțării UE în domeniul schimbărilor climatice, dar subliniază că trebuie să se depună eforturi suplimentare; subliniază că este important să se garanteze că alte părți dezvoltate își respectă obiectivul privind cuantumul contribuțiilor de 100 de miliarde USD; solicită angajamente concrete din partea UE și la nivel internațional de a furniza noi surse de finanțare;

33.  solicită un angajament ambițios din partea guvernelor și a instituțiilor de finanțare publice și private, inclusiv a băncilor, a fondurilor de pensii și a firmelor de asigurări, în favoarea alinierii practicilor de creditare și de investiții la obiectivul de menținere a creșterii temperaturii medii globale la mult sub 2°C, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris și a retragerii investițiilor în combustibilii fosili, inclusiv prin eliminarea treptată a creditelor la export pentru investițiile în combustibili fosili; solicită garanții publice specifice în favoarea investițiilor ecologice, precum și acordarea de etichete și avantaje fiscale fondurilor de investiții ecologice și emițătorilor de obligațiuni verzi;

34.  recunoaște că schimbările în sistemele fiscale naționale și internaționale, printre care transferul sarcinii fiscale de la sectorul muncii către cel de capital, principiul „poluatorul plătește”, retragerea investițiilor din sectorul combustibililor fosili și stabilirea unui preț adecvat al carbonului, sunt esențiale pentru a crea un mediu economic favorabil pentru încurajarea investițiilor publice și private, care vor permite atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale politicilor industriale;

35.  încurajează o cooperare sporită între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, în special în cadrul parteneriatului privind contribuțiile stabilite la nivel național, astfel încât țările să aibă acces mai eficient la cunoștințele tehnice și la sprijinul financiar necesar pentru a institui politici care să le permită să respecte și să depășească contribuțiile stabilite la nivel național;

36.  invită Comisia să efectueze o evaluare completă a consecințelor posibile ale Acordului de la Paris pentru bugetul UE și să dezvolte un mecanism financiar dedicat și automat al UE, care să ofere sprijin suplimentar și adecvat pentru cota echitabilă a UE în atingerea obiectivului financiar internațional privind clima de 100 de miliarde USD;

37.  solicită asumarea unor angajamente concrete de furnizare a unor surse suplimentare de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice, inclusiv prin introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, prin crearea unei rezerve de certificate de emisii EU ETS pentru perioada 2021-2030 și prin alocarea veniturilor obținute din aplicarea măsurilor UE și internaționale privind emisiile din sectorul aviației și al transportului maritim pentru finanțarea măsurilor internaționale de combatere a schimbărilor climatice și pentru Fondul verde pentru climă;

Rolul actorilor nestatali

38.  subliniază eforturile depuse de un număr tot mai mare de actori nestatali pentru decarbonizare și o mai mare reziliență la schimbările climatice; subliniază, așadar, că este important să se instituie un dialog structurat și constructiv între guverne, mediul de afaceri, orașe, regiuni, organizații internaționale, societatea civilă și instituțiile academice și să se asigure implicarea lor în planificarea și punerea în aplicarea unor acțiuni climatice adaptabile pentru a mobiliza o acțiune mondială fermă în vederea construirii unor societăți reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a demonstra progresele realizate spre atingerea obiectivelor Acordului de la Paris;

39.  solicită UE și statelor sale membre ca, alături de alte părți la CCONUSC, să promoveze un proces care să implice în mod activ actorii nestatali în negocierile privind punerea în aplicare a Acordului de la Paris, să sprijine eforturile lor de a contribui la realizarea CSN a unui stat, în ciuda transformărilor de la nivel național și politic, și să le permită să analizeze noi forme de participare și de asociere în cadrul CCONUSC;

40.  subliniază rolul important al platformei actorilor nestatali pentru combaterea schimbărilor climatice (Non-State Actors Zone for Climate Action - NAZCA) de a promova și de a urmări acțiunile actorilor nestatali, cum ar fi Convenția globală a primarilor, Misiunea Inovare, inițiativa InsuResilience, programul Energie durabilă pentru toți și parteneriatul CSN;

41.  salută eforturile depuse de „campionii în domeniul climatic“ în cadrul Parteneriatului de la Marrakech privind acțiunile de combatere a schimbărilor climatice;

42.  solicită UE și statelor sale membre să colaboreze cu toți actorii societății civile (instituții, sectorul privat, ONG-uri și comunități locale) pentru a dezvolta inițiative de reducere în sectoarele-cheie (energie, tehnologie, orașe, transporturi) și inițiative de adaptare și de reziliență ca răspuns la problemele de adaptare, în special în ceea ce privește accesul la apă, securitatea alimentară și prevenirea riscurilor; invită toate guvernele și toți actorii societății civile să sprijine și să consolideze această agendă de acțiune;

43.  reamintește ONU și părților la CCONUSC că acțiunea individuală este la fel de importantă ca acțiunile guvernelor și instituțiilor; prin urmare, solicită o implicare mai mare în organizarea de campanii și activități de sensibilizare și de informare a publicului cu privire la gesturile mari sau mici care pot contribui la combaterea schimbărilor climatice în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare;

Efortul global al tuturor sectoarelor

44.  salută elaborarea unor scheme de comercializare a certificatelor de emisii la nivel mondial, inclusiv a 18 scheme de comercializare a certificatelor de emisii care funcționează pe patru continente ce reprezintă 40 % din PIB-ul mondial; încurajează Comisia să promoveze legături între EU ETS și alte scheme de comercializare a certificatelor de emisii în scopul creării unor mecanisme internaționale pentru piața emisiilor de carbon pentru a crește nivelul de ambiție în materie de climă, contribuind în același timp la reducerea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon prin asigurarea unor condiții echitabile de concurență; invită Comisia să stabilească garanții pentru a asigura faptul că legătura cu EU ETS oferă contribuții permanente în ceea ce privește atenuarea și nu subminează obiectivul UE privind emisiile interne de gaze cu efect de seră;

45.  subliniază că este necesar în continuare un nivel mai ridicat de ambiție și acțiune pentru a menține stimulente suficiente cu scopul de a realiza reducerile de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru a atinge obiectivele UE privind clima și energia pentru 2050; subliniază că în sectoarele transporturilor și agriculturii s-au înregistrat progrese slabe în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul obiectivelor pentru 2020 și că este necesară o intensificare a eforturilor pentru ca aceste sectoare să își îndeplinească obiectivele de contribuție la reducerile emisiilor până în 2030;

46.  subliniază că este important să se asigure integritatea ecologică a tuturor abordărilor viitoare de piață, atât în cadrul Acordului de la Paris, cât și în afara acestuia, ținând seama de riscuri precum lacunele care permit dubla contabilizare, problemele legate de permanența și adiționalitatea reducerilor de emisii, potențialele efecte negative asupra dezvoltării durabile și stimulentele neloiale pentru reducerea nivelului de ambiție al CSN;

47.  subliniază că obiectivele 20-20-20 privind emisiile de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și economiile de energie au jucat un rol fundamental în asigurarea acestui progres și în susținerea a peste 4,2 milioane de locuri de muncă în diverse industrii ecologice, cu o creștere continuă în timpul crizei economice;

48.  ia act de decizia Adunării OACI din 2016 privind înființarea unei Scheme de compensare și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională (CORSIA);

49.  își exprimă, cu toate acestea, dezamăgirea cu privire la faptul că, la lansarea CORSIA, OACI nu a fost de acord cu privire la reducerea emisiilor, axându-se în principal pe compensare; regretă faptul că nu se garantează deloc calitatea compensărilor, că aplicarea CORSIA devine obligatorie din punct de vedere juridic numai din anul 2027 și că principalii membri ai OACI nu și-au asumat încă angajamentul de a participa la faza voluntară, în timp ce alți poluatori majori nu și-au asumat angajamente privind creșterea cu caracter neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, fapt care ridică o mulțime de întrebări cu privire la efectul real asupra climei, dat fiind că rezultatul nu corespunde nici pe departe așteptărilor Uniunii Europene atunci când a decis să suspende termenul pentru EU ETS; solicită finalizarea rapidă a unui set solid de norme pentru operaționalizarea CORSIA, pentru punerea sa în aplicare la timp la nivel național și regional și asigurarea aplicării sale corespunzătoare de către toate părțile interesate; solicită, de asemenea, îmbunătățirea tuturor inovațiilor tehnologice legate de performanța motorului și calitatea carburanților;

50.  reamintește că, în timp ce zborurile intra-europene vor fi în continuare acoperite de EU ETS, orice modificare a legislației existente și operaționalizarea programată a CORSIA pot fi avute în vedere doar în lumina nivelului de ambiție al sistemului și a măsurilor de punere în aplicare care urmează să fie elaborate;

51.  ia act de foaia de parcurs pentru dezvoltarea unei „strategii cuprinzătoare a OMI privind reducerea emisiilor de GES generate de nave”, adoptate în cadrul celei de a 70-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI); solicită OMI să dezvolte un mecanism global în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris prin stabilirea unei ținte ambițioase de reducere a emisiilor și întocmirea unui calendar concret, ca parte a strategiei inițiale a OMI în materie de GES, care urmează să fie adoptată în primăvara anului 2018;

52.  salută amendamentul de la Kigali privind eliminarea treptată la nivel global a hidrofluorocarburilor (HFC) cu un efect de încălzire a climei; consideră că acesta reprezintă un pas concret în punerea în aplicare a Acordului de la Paris și ar putea evita emisii de peste 70 de miliarde de tone de CO2 echivalent până în 2050, adică de 11 ori emisiile anuale ale Statelor Unite ale Americii și, prin urmare, încurajează toate părțile la Protocolul de la Montreal să ia toate măsurile necesare în vederea ratificării sale rapide; reamintește că UE a adoptat o legislație ambițioasă pentru reducerea treptată a hidrofluorocarburilor cu 79 % până în 2030, dat fiind că alternativele favorabile climei sunt disponibile pe scară largă, iar potențialul lor ar trebui exploatat pe deplin;

Reziliența la schimbările climatice prin adaptare

53.  ia act de faptul că prioritățile Președinției fijiane a COP 23 includ domenii în care acțiunile de adaptare și de reziliență ocupă un loc de frunte; reamintește că acțiunile de adaptare reprezintă o necesitate inevitabilă pentru toate țările dacă acestea doresc să reducă la minimum efectele negative și să valorifice pe deplin oportunitățile de creștere economică rezilientă la schimbările climatice și de dezvoltare durabilă;

54.  solicită, în consecință, stabilirea de obiective pe termen lung în materie de adaptare; reamintește că țările în curs de dezvoltare, mai ales țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, care au contribuit cel mai puțin la schimbările climatice, sunt cele mai vulnerabile la efectele negative ale acestora și au cea mai mică capacitate de adaptare;

55.  subliniază necesitatea de a integra cu adevărat adaptarea la schimbările climatice în strategiile naționale de dezvoltare, inclusiv în planificarea financiară, îmbunătățind, în același timp, canalele de coordonare între diversele niveluri de guvernare și părțile interesate; consideră că asigurarea coerenței cu strategiile și planurile de reducere a riscului de dezastre este, de asemenea, importantă;

56.  subliniază că este important să se evalueze în mod specific impactul schimbărilor climatice asupra orașelor, precum și provocările și posibilitățile specifice ale acestora în ceea ce privește adaptarea și atenuarea; consideră că este esențial să se consolideze capacitatea orașelor și a autorităților locale de a se angaja și de a depune eforturi pentru a crește rezistența comunității lor cu scopul de a trata dimensiunea locală a impactului schimbărilor climatice;

57.  consideră că politicile de combatere a schimbărilor climatice se pot bucura de o susținere suficient de largă dacă sunt însoțite de măsuri sociale, inclusiv de un fond de tranziție echitabil pentru a corela provocările actuale legate de combaterea schimbărilor climatice cu combaterea șomajului și a locurilor de muncă precare;

58.  invită Comisia să reevalueze strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice din 2013, pentru a acorda mai multă atenție și a aduce mai multă valoare adăugată eforturilor de adaptare la nivelul global al UE, consolidând legăturile cu Acordul de la Paris și sprijinind dezvoltarea în continuare a unui schimb eficace de bune practici, exemple și informații privind activitatea de adaptare; subliniază necesitatea de a dezvolta sisteme și instrumente pentru a urmări progresul și eficacitatea planurilor și acțiunilor naționale de adaptare;

59.  reamintește faptul că terenurile agricole, zonele umede și pădurile, care acoperă mai mult de 90 % din suprafața de teren a UE, vor fi grav afectate de schimbările climatice; subliniază că acest sector, cunoscut drept exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) - este atât un absorbant, cât și o sursă de emisii și este esențial pentru atenuarea schimbărilor climatice și creșterea rezistenței;

60.  reamintește că, în conformitate cu articolul 2 din Acordul de la Paris din 4 noiembrie 2016, acesta urmărește, printre altele, creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice, încurajează reziliența la schimbările climatice și dezvoltarea cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară și invită Comisia și statele membre să asigure fluxuri de finanțare în coerență cu acest obiectiv;

61.  subliniază consecințele negative grave și adeseori ireversibile ale inacțiunii, având în vedere că schimbările climatice afectează toate regiunile lumii în moduri diferite, dar foarte dăunătoare, care au ca urmare fluxuri migratorii și pierderea de vieți, precum și pierderi economice, ecologice și sociale; evidențiază faptul că impulsionarea politică și financiară concertată la nivel global a inovațiilor în domeniul energiei ecologice și din surse regenerabile este fundamentală pentru atingerea obiectivelor în materie de climă și pentru facilitarea creșterii;

62.  recunoaște numeroasele dificultăți de formulare a unei definiții universal acceptate a „ refugiaților climatici“ dar solicită recunoașterea în mod serios a caracterului și amplorii migrației și strămutării provocate de schimbările climatice ca urmare a dezastrelor cauzate de încălzirea globală; constată cu îngrijorare că, între 2008 și 2013, aproximativ 166 de milioane de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele din cauza unor dezastre naturale, a creșterii nivelului mării, a fenomenelor meteorologice extreme, a deșertificării, a penuriei de apă și a răspândirii bolilor tropicale cu transmitere prin vectori; reamintește în mod deosebit faptul că evoluțiile în materie de climă din anumite părți ale Africii și ale Orientului Mijlociu ar putea contribui la instabilitate politică, la dificultăți economice și la escaladarea crizei refugiaților din bazinul Mării Mediterane;

63.  constată că defrișările și degradarea pădurilor sunt responsabile de 20 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră și subliniază rolul pădurilor și al managementului forestier activ și sustenabil în atenuarea schimbărilor climatice și necesitatea de a consolida capacitățile de adaptare și reziliența pădurilor la schimbările climatice; subliniază că sunt necesare eforturi de atenuare care să se axeze pe sectorul pădurilor tropicale (REDD +); subliniază că obiectivul de a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 °C se va dovedi, cel mai probabil, imposibil de realizat fără aceste eforturi de atenuare; solicită în plus UE să majoreze finanțarea internațională pentru reducerea defrișărilor în țările în curs de dezvoltare;

Sprijin pentru țările în curs de dezvoltare

64.  subliniază faptul că și țările în curs de dezvoltare joacă un rol important în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris și că este necesar ca aceste țări să fie ajutate să își pună în aplicare planurile climatice, exploatând pe deplin sinergiile dintre măsurile de combatere a schimbărilor climatice puse în aplicare, planul de acțiune de la Addis Abeba și Agenda 2030 cu obiectivele pertinente de dezvoltare durabilă;

65.  subliniază necesitatea de a promova accesul universal la energie sustenabilă în țările în curs de dezvoltare, în special în Africa, prin utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile; arată că Africa are resurse naturale imense, care îi pot asigura securitatea energetică; subliniază că, în cele din urmă, dacă interconexiunile de energie electrică sunt stabilite cu succes, o parte a energiei Europei ar putea proveni din Africa;

66.  subliniază că UE deține experiența, capacitatea și dimensiunea globală necesare pentru a fi liderul în domeniul construcției infrastructurii mai inteligente, mai ecologice și mai rezistente necesare pentru a realiza tranziția globală lansată de Acordul de la Paris; solicită UE să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare pentru a realiza tranziția spre societăți cu emisii reduse de dioxid de carbon și mai favorabile incluziunii, mai sustenabile din punct de vedere social și ecologic, mai prospere și mai sigure;

Industria și competitivitatea

67.  salută eforturile neîntrerupte și progresele înregistrate de industria europeană pentru a respecta obligațiile și a profita pe deplin de posibilitățile care decurg din acordul de la Paris, ceea ce poate conduce la măsuri în domeniul climei care să aibă succes și să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor;

68.  subliniază că lupta împotriva schimbărilor climatice este o prioritate globală și ar trebui să fie urmărită ca un real efort la nivel mondial, asigurând, în același timp, securitatea energetică și o economie durabilă;

69.  subliniază că un cadru juridic stabil și previzibil, precum și semnalele clare în materie de politici, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial ar facilita și spori investițiile legate de climă;

70.  subliniază că pentru întreprinderea de acțiuni în domeniul climei și implementarea Acordului de la Paris este esențial să existe un angajament continuu, în special din partea emițătorilor importanți la nivel mondial; regretă profund anunțul administrației SUA cu privire la poziția sa față de Acordul de la Paris; cu toate acestea, salută călduros sprijinul continuu al sectoarelor majore ale industriei americane care înțeleg în mod clar riscurile reprezentate de schimbările climatice și posibilitățile care decurg din acțiunea în domeniul climei;

71.  consideră că, în cazul în care alte economii importante nu își asumă angajamente comparabile cu cele asumate de UE în legătură cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a asigura competitivitatea globală a industriei europene, va fi necesar să se mențină dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, în special cele care vizează sectoarele care se confruntă atât cu o mare intensitate a schimburilor comerciale, cât și cu o proporție importantă a costurilor legate de emisiile de dioxid de carbon în producție;

72.  salută faptul că China și alți concurenți majori ai UE din industriile energointensive introduc comercializarea de dioxid de carbon sau alte mecanisme de stabilire a tarifelor; consideră că, până în momentul în care se asigură condiții de concurență echitabile, UE ar trebui să mențină măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura competitivitatea propriilor industrii și să prevină, acolo unde se impune, relocarea emisiilor de carbon, ținând seama de faptul că între politicile în domeniul energiei, industriei și climei trebuie să existe coerență;

73.  subliniază importanța creșterii numărului de lucrători calificați în industrie și promovarea cunoștințelor și a celor mai bune practici pentru a stimula crearea de locuri de muncă de calitate, sprijinind în același timp o tranziție echitabilă a forței de muncă acolo unde este necesar;

Politica energetică

74.  invită UE să exercite presiune pentru a convinge comunitatea internațională să adopte fără întârziere măsuri concrete, inclusiv un calendar, pentru eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului, inclusiv pentru combustibilii fosili, care denaturează concurența, descurajează cooperarea internațională și împiedică inovarea;

75.  subliniază că economisirea energiei, eficiența energetică și sursele regenerabile de energie sunt importante pentru reducerea emisiilor, precum și pentru economiile financiare, securitate energetică și prevenirea și diminuarea sărăciei energetice, în scopul de a proteja și ajuta gospodăriile vulnerabile și sărace; solicită promovarea la nivel global a măsurilor de eficiență energetică și de economisire și a dezvoltării de surse regenerabile de energie (de exemplu, prin stimularea producției proprii și a consumului din surse regenerabile de energie), precum și a implementării efective a acestora; reamintește că prioritizarea eficienței energetice și rolul de lider mondial în domeniul surselor regenerabile de energie sunt două dintre obiectivele principale ale uniunii energetice a UE;

76.  subliniază că este important să se dezvolte tehnologii de stocare a energiei, rețele inteligente și o capacitate de a răspunde la cerere care să contribuie la îmbunătățirea utilizării eficiente a energiei din surse regenerabile în sectorul producției de energie electrică și în cel al încălzirii și răcirii locuințelor;

Cercetarea, inovarea și tehnologiile digitale

77.  subliniază faptul că menținerea și consolidarea cercetării și inovării în domeniul atenuării schimbărilor climatice, politicilor de adaptare, utilizării eficiente a resurselor, tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și utilizării durabile a materiilor prime secundare („economia circulară”) sunt esențiale pentru a combate schimbările climatice într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, precum și pentru a reduce dependența de combustibilii fosili; încurajează, prin urmare, adoptare unor angajamente globale în vederea creșterii și concentrării investițiilor în acest domeniu;

78.  subliniază că progresele în domeniul tehnologiilor necesare pentru decarbonizare vor avea nevoie de semnale politice clare, între care se numără reducerea obstacolelor de pe piață și în materie de reglementare din calea noilor tehnologii și modele de afaceri, precum și cheltuieli publice bine orientate;

79.  reamintește că cercetarea, inovarea și competitivitatea se numără printre cei cinci piloni ai strategiei UE privind uniunea energetică; ia act de faptul că UE este hotărâtă să rămână un lider global în aceste domenii, dezvoltând, în același timp, o cooperare științifică apropiată cu partenerii internaționali; subliniază că este important să se construiască și să se mențină o capacitate de inovare puternică atât în țările dezvoltate, cât și în cele emergente, pentru dezvoltarea unor tehnologii ecologice și sustenabile în domeniul energiei;

80.  reamintește rolul fundamental al tehnologiilor digitale în facilitarea tranziției energetice, crearea de noi modele durabile de afaceri și îmbunătățirea eficienței energetice și a economiilor de energie; subliniază beneficiile ecologice pe care digitalizarea industriei europene le poate aduce prin utilizarea eficientă a resurselor și reducerea intensității utilizării materialelor;

81.  subliniază că este important să se utilizeze pe deplin actualele programe/instrumente ale UE, cum ar fi Orizont 2020, care sunt deschise la participarea țărilor terțe, în special în domeniul energiei, al schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile;

82.  solicită o utilizare mai bună a tehnologiilor, cum ar fi sateliții spațiali, pentru a colecta date corecte privind emisiile, temperaturile și schimbările climatice; subliniază, în special, contribuțiile programului Copernicus; solicită, de asemenea, să se asigure transparență în cooperare și în schimbul de informații dintre țări, precum și disponibilitatea datelor pentru comunitatea științifică;

Diplomația în domeniul climei

83.  sprijină ferm atenția continuă acordată de UE activității diplomatice în domeniul climei, aceasta fiind esențială pentru creșterea vizibilității acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările partenere și în rândul opiniei publice la nivel mondial; subliniază necesitatea de a menține schimbările climatice ca o prioritate strategică în dialogurile diplomatice, ținând seama de cele mai recente evoluții și de peisajul geopolitic în schimbare; subliniază faptul că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre dispun de o capacitate enormă în materie de politică externă și trebuie să își asume poziția de lider în cadrul forurilor privind schimbările climatice; subliniază că măsurile ambițioase și urgente în domeniul climei alături de punerea în aplicare a angajamentelor din cadrul COP 21 trebuie să rămână o prioritate a UE în cadrul dialogurilor bilaterale și biregionale la nivel înalt cu țările partenere, G7, G20, în cadrul ONU și în alte foruri internaționale;

84.  își reiterează opinia potrivit căreia obiectivele politicii privind schimbările climatice trebuie să se afle în centrul eforturilor de politică externă și al agendei globale ale UE; îndeamnă UE și statele membre să își asume rolul de lider în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial printr-un angajament continuu față de Acordul de la Paris și printr-o relaționare activă cu partenerii strategici, atât la nivel național, cât și subnațional, pentru a forma sau a consolida alianțe climatice, cu scopul de a menține un impuls în direcția unui regim ambițios de protecție a climei;

85.  îndeamnă UE și statele membre să depună eforturi pentru a ajunge la o mai bună cunoaștere, analiză și gestionare a riscurilor climatice și a sprijini partenerii UE din întreaga lume în eforturile lor de a înțelege, integra, anticipa și gestiona mai bine efectele schimbărilor climatice asupra stabilității interne, a securității internaționale și a strămutării persoanelor;

86.  se angajează să utilizeze rolul său internațional și apartenența sa la rețele parlamentare internaționale pentru a urmări în mod consecvent progresul către punerea în aplicare rapidă a Acordului de la Paris;

Rolul Parlamentului European

87.  consideră că, având în vedere că Parlamentul European trebuie să își dea aprobarea pentru acordurile internaționale și joacă un rol central în punerea în aplicare internă a Acordului de la Paris în calitate de colegiuitor, acesta trebuie să facă parte integrantă din delegația UE; se așteaptă, prin urmare, să fie invitat să participe la reuniunile de coordonare ale UE de la Bonn și să i se garanteze accesul la toate documentele pregătitoare din momentul începerii negocierilor;

o
o   o

88.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și secretariatului CCONUSC, cu rugămintea ca aceasta să fie adusă la cunoștința tuturor părților care nu sunt membre ale UE.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0383.

Notă juridică