Показалец 
Приети текстове
Вторник, 24 октомври 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко ***
 Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *
 Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски *
 Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил *
 Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС
 Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II
 Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I
 Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I
 Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I
 Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат
 Генетично модифицирана царевица 1507
 Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2
 Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие
 Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС
 Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в името на обществения интерес
 Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността

Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко ***
PDF 454kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))
P8_TA(2017)0386A8-0303/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15653/2016),

—  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0094/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0303/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

(1) ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 57.


Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *
PDF 451kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))
P8_TA(2017)0387A8-0304/2017

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0297),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0212/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0304/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски *
PDF 581kWORD 51k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))
P8_TA(2017)0388A8-0293/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0068),

—  като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0118/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по регионално развитие (A8-0293/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37.
(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37с цел да се допринесе за изпълнението на Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) („Хоризонт 2020“) чрез увеличаване на инвестициите в развитието на устойчив сектор на биотехнологичните производства в Съюза.
_________________
_________________
37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).
37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.
(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за десетгодишния период, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)   Настоящият регламент е отговор на предложението, представено от Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), и отразява най-добрите практики в други съвместни предприятия. Ефективното осъществяване на програми от страна на съвместното предприятие „БП“ и цялостното по-добро регулиране следва и занапред да се постигат посредством по-добро сътрудничество, съдействие и включване на всички заинтересовани страни, и по-специално малките и средните предприятия (МСП), по веригата за биотехнологични производства.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.
(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, продължава да има задължението и поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Алтернативният начин на финансиране, предложен от КБП, стои в основата на настоящия регламент, като същевременно се отчитат уникалните особености на съвместното предприятие „БП“. Комисията ще проучи как този алтернативен начин на финансиране би могъл да се прилага и по отношение на други съвместни предприятия, и по-специално съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целта на инициативата за БП, а именно осъществяването на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“.
(4)  Целта на инициативата за БП, а именно осъществяването, в съответствие с приоритетите на „Хоризонт 2020“, на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, и превръщането на Съюза в първенец в областта на научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на пазара на продукти на биологична основа и биогорива, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“. Този нов начин на предоставяне на финансово участие трябва да гарантира, че финансовите вноски ще станат по-рентабилни от търговска гледна точка за КБП и за неговите съставни субекти, което от своя страна следва да подпомогне изпълнението на финансовите им задължения в определените срокове.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
(4a)   В рамките на своя процес на създаване на съвместни предприятия Комисията изложи въздействието, ефективността и поуките, извлечени от предложените изменения. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на ефективността на настоящия регламент с оглед на задължението на КБП да предостави своята финансова вноска в срок до 31 декември 2024 г.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5 a)   Занапред Комисията следва винаги да провежда публични консултации, за да гарантира, че предложените промени се приемат от всички заинтересовани страни и че те са разработени по възможно най-прозрачния и открит начин. Също така Комисията следва да извършва оценки на въздействието на предложените мерки, освен ако в Насоките за по-добро регулиране ясно не се предвижда друго.

Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил *
PDF 457kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (11212/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0242/2017),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0309/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.


Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС
PDF 616kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (2016/2242(INI))
P8_TA(2017)0390A8-0296/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 145, 147, 165, 166 и член 310, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(2)и Регламент (ЕС) 2015/779 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013, по отношение на първоначалната сума за допълнително предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на Инициативата за младежка заетост(3),

—  като взе предвид Специален доклад № 3/2015 на Европейската сметна палата (ЕСП), озаглавен „Първи стъпки на европейската „Гаранция за младежта“ и възможни рискове пред нейното изпълнение“, Специален доклад № 17/2015, озаглавен „Подкрепа от Комисията за екипите за действие за младежта – извършено е пренасочване на финансирането от ЕСФ, но акцентът върху резултатите е недостатъчен“, и Специален доклад № 5/2017, озаглавен „Младежка безработица – промениха ли нещо политиките на ЕС?“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2016 г., озаглавено „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост – три години по-късно“ (COM(2016)0646) и (SWD(2016)0324),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование (A8-0296/2017),

A.  като има предвид, че младежката безработица беше и продължава да бъде сериозен проблем в редица държави членки, като през 2016 г. повече от 4 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години бяха безработни в ЕС; като има предвид, че положението в Съюза варира силно;

Б.  като има предвид, че борбата с младежката безработица е политически приоритет, който се споделя от Парламента, Комисията и държавите членки и който допринася за постигането на целта на Съюза за растеж и работни места;

В.  като има предвид, че високото равнище на младежката безработица – 18,8% в ЕС през 2016 г. – е вредно за обществото и засегнатите лица и има трайни отрицателни последици за пригодността за заетост, стабилността на доходите и професионалното развитие; като има предвид, че икономическата криза засегна в непропорционална степен младите хора и че в някои държави членки повече от една четвърт от младите хора са безработни;

Г.  като има предвид, че с цел борба с високата младежка безработица бяха въведени множество активни политики за заетост, които имат нееднозначни резултати;

Д.  като има предвид, че има друга група младежи – чийто брой и състав е много различен в различните държави членки – които нито са ангажирани в някаква форма на образование или професионално обучение, нито работят (NEETs – неработещи, неучещи и необучаващи се), и които могат да се разделят в две категории: безработни NEETs, които са на разположение да започнат работа и активно търсят заетост, и неактивни NEETs, младежи, които не учат, не се обучават и не са проактивни в търсенето на заетост;

Е.  като има предвид, че средно в ЕС само 41,9% от NEETs имат достъп до гаранцията за младежта;

Ж.  като има предвид, че след въвеждането на Европейската стратегия по заетостта през 1997 г. Комисията подпомогна редица мерки, целящи подобряване на перспективите на младите хора за заетост и образование(4) , и че след кризата усилията на ЕС са с особен акцент върху гаранцията за младежта, която беше създадена от Съвета през април 2013 г., и инициативата за младежка заетост (ИМЗ), която беше стартирана в края на 2013 г.;

З.  като има предвид, че гаранцията за младежта и ИМЗ вече са се наложили като най-ефективното и видимо действие на равнището на Съюза, насочено към борба с младежката безработица;

И.  като има предвид, че гаранцията за младежта и ИМЗ значително са спомогнали да се намали равнището на младежката безработица в ЕС чрез стимулиране на образованието и на търсенето на млади хора на пазара на труда и чрез подкрепа на мерките за създаване на работни места; като има предвид, че 17,2% – един неприемливо висок процент – от младите хора в ЕС‑28 все още са безработни(5);

Й.  като има предвид, че гаранцията за младежта изисква от държавите членки да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години (или под 30 години в някои държави членки) получават качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование;

К.  като има предвид, че външни фактори като конкретното икономическо положение или производственият модел на всеки регион оказват влияние на постигането на целите, определени в гаранцията за младежта;

Л.  като има предвид, че ИМЗ е инициатива за подкрепа за NEETs, дългосрочно безработните младежи и тези, които не са регистрирани като търсещи заетост и живеят в региони, където младежката безработица е била над 25% през 2012 г.;

М.  като има предвид, че общият одобрен бюджет за ИМЗ за програмния период 2014 – 2020 г. е 6,4 милиарда евро, включващи 3,2 милиарда евро от нов специален ред в бюджета на ЕС, към които трябва да се добавят поне 3,2 милиарда евро национални средства по линия на действащия Европейски социален фонд (ЕСФ); като има предвид, че тази сума ще бъде допълнена с 1 милиард евро конкретно разпределени бюджетни средства за ИМЗ през периода 2017 – 2020 г., към които ще се добави 1 милиард евро от ЕСФ, за да се стимулира младежката заетост в най-засегнатите региони; като има предвид, че 500 милиона евро от тази допълнителна сума трябва да бъдат включени през 2017 г. чрез проект на коригиращ бюджет № 3/2017; като има предвид, че окончателно разпределените средства за програмата ще бъдат определени в хода на предстоящите годишни бюджетни процедури;

Н.  като има предвид, че годишните инвестиции, които са необходими за прилагането на гаранцията за младежта в Европа, се оценяват на 50,4 милиарда евро(6), което е значително по-малко от годишните икономически загуби, които се дължат на неучастието на младите хора на пазара на труда в Европа и които биха могли да достигнат най-малко 153 милиарда евро(7);

О.  като има предвид, че през 2015 г., за да се ускори осъществяването на дейности по линия на ИМЗ, беше взето решение за увеличаване с 1 милиард евро на средствата, налични за предварително финансиране на инициативата, което представлява увеличение от началните 1 – 1,5% на 30% за допустимите държави членки;

П.  като има предвид, че всички първоначално разпределени средства за ИМЗ бяха предоставени през 2014 и 2015 г., а в бюджета за 2016 г. не бяха включени нови бюджетни кредити за тази цел; като има предвид, че прекъсването на финансирането за ИМЗ подкопава успеха на програмата;

Р.  като има предвид, че сегашното равнище на финансиране от бюджета на ЕС и от държавите членки е недостатъчно, за да покрие потребностите;

С.  като има предвид, че гаранцията за младежта и ИМЗ обхващат различни действия, като целта на гаранцията за младежта е да насърчава структурните реформи в образованието и да служи като краткосрочна мярка за борба с младежката безработица, докато ИМЗ е инструмент за финансиране; като има предвид, че гаранцията за младежта се финансира чрез ЕСФ, националните бюджети и ИМЗ, докато ИМЗ може да финансира директното осигуряване на работни места, чиракуване, стажове и продължаване на образованието за целевата група на ИМЗ в отговарящите на условията за финансиране региони; като има предвид, че гаранцията за младежта се прилага за всичките 28 държави членки, докато само 20 държави членки отговарят на условията за подкрепа от ИМЗ; като има предвид най-накрая, че за интервенцията на ИМЗ няма предварително определена продължителност, докато при гаранцията за младежта се изисква да бъде отправено предложение в срок от четири месеца;

Т.  като има предвид, че от количествена гледна точка използването на гаранцията за младежта е неравномерно и варира значително между отделните държави;

У.  като има предвид, че прилагането на гаранцията за младежта досега не е довело до еднакви резултати и в някои случаи е трудно да се установи и да се извърши оценка на направения принос;

Ф.  като има предвид, че са налице съществени различия между регионите в Европа; като има предвид, че в някои случаи територии с висока безработица няма да получат статут на регион, който отговаря на условията за финансиране от ЕС на ниво NUTS;

Х.  като има предвид, че прилагането на интеграционните услуги, изброени в рамките на гаранцията за младежта, често е само частично и твърде тясно в кръга от допустими участници, както и че зависи от съществуващия капацитет и ефективност на публичните служби по заетостта и от бързината на процедурите на европейско равнище; като има предвид, че държавите членки следва да продължат да полагат усилия да укрепват и реформират своите публични служби по заетостта;

Ц.  като има предвид, че ролята, която ИМЗ може да играе, по-специално в държавите членки, засегнати в много по-висока степен от икономическата, финансовата и социалната криза от 2007 г. насам, заслужава да бъде изтъкната; като има предвид, че следва да бъде подчертана необходимостта от подсилване на тази програма и от разработване на допълнителни мерки както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, с цел да се стимулират интеграцията и сближаването, като същевременно се укрепва равнопоставеността между половете и се гарантира достъп до програми за обучение, разработени с оглед на посрещането на нови технологични предизвикателства в областта на труда;

Ч.  като има предвид, че гаранцията за младежта, като инвестиция в младите хора, е пример за бюджетиране, ориентирано към резултати;

Ш.  като има предвид, че в Бялата книга за бъдещето на Европа се признава, че наистина „съществува разминаване между очакванията и способността на ЕС да им отговори“(8);

Щ.  като има предвид, че ЕС следва да подобри огласяването и популяризирането на социално-политическите мерки сред целевата група, така че неговите действия да станат по-видими за гражданите на ЕС;

AA.  като има предвид, че извършеният от Европейската сметна палата (ЕСП) одит беше прибързан, тъй като разглежданият период е твърде близо до момента на стартиране на националните схеми за гаранция и се ограничава само до определени държави членки; като има предвид, че за тази цел щеше да бъде по-полезно да се извърши първоначална оценка на тяхното изпълнение преди извършването на одит;

Общи бележки

1.  отбелязва, че за четири години от прилагането на гаранцията за младежта, от 2013 до 2017 г., равнището на младежката безработица в ЕС намаля с над 7%, от 23,8% през април 2013 г. до 16,6% през април 2017 г., което означава, че почти 2 милиона млади хора са престанали да бъдат безработни; отбелязва, че от въвеждането на гаранцията за младежта над 14 милиона млади хора са взели участие в някакъв вид схема; изразява съжаление, че в много случаи голяма част от това намаление се дължи на факта, че много млади хора са били принудени да търсят заетост извън ЕС – загуба, която ще се усети остро в бъдещите десетилетия; също така изразява съжаление, че в средата на 2016 г. 4,2 милиона млади хора в ЕС все още са безработни (18,8% от засегнатите лица); настоятелно призовава държавите членки да използват наличната подкрепа от ЕС, за да се справят с този дългогодишен проблем; призовава ЕС и държавите членки да приложат стратегии, които отговарят на изискванията и потребностите на трудовия пазар на всяка отделна държава членка, за да се създадат възможности за висококачествено обучение и трайна заетост;

2.  подчертава, че гаранцията за младежта има важна роля да подкрепя мерките за предоставяне на безработните млади хора на уменията, опита и познанията, необходими, за да бъдат наети на работа дългосрочно или да станат предприемачи, и също така предоставя възможност да се обърне внимание на несъответствието между търсените и предлаганите умения;

3.  подчертава важната роля на образованието и професионалното ориентиране в подготовката на младите хора за професионалната етика и уменията, необходими на пазара на труда; посочва обаче, че образованието следва не само да предоставя умения и компетентности, свързани с потребностите на пазара на труда, но също така трябва да допринася за личностното развитие и израстването на младите хора, за да ги направи проактивни и отговорни граждани; подчертава по тази причина необходимостта от гражданско образование в цялата образователна система – включително както формални, така и неформални методи на образование;

4.  отбелязва, че колкото хората са по-млади и по-малко обучени, толкова по-високо е равнището на младежката безработица, и че тази тенденция се засили с кризата, която също така засегна неквалифицираните млади хора над 25 години, съставящи група, която може да бъде тласната към ситуация на сериозна икономическа уязвимост, ако не се инвестира в тяхното обучение;

5.  отбелязва, че въпреки постигнатия напредък достъпът на най-уязвимите безработни млади хора до публичните служби по заетостта остава недостатъчен и че представителите на тази група, заедно с младите завършили образование лица, е най-малко вероятно да се регистрират като търсещи заетост;

6.  изразява силна загриженост, че NEETs са изключени от образователната система и пазара на труда, в много случаи не по тяхна вина; разбира, че тези лица са най-трудни за достигане чрез съществуващите оперативни програми за изпълнение на схеми за финансиране за борба с младежката безработица, твърде много от които не предлагат истински устойчиво възнаграждение или подходящи условия на труд; счита, че за периода 2017 – 2020 г. специалният акцент следва да бъде върху тези лица, за да се гарантира, че основните цели на гаранцията за младежта са постигнати;

7.  посочва, че мерките, подпомагани от гаранцията за младежта, също трябва да обърнат внимание на структурните предизвикателства, пред които са изправени NEETs, за да се гарантира, че оказват дългосрочно въздействие; изразява загриженост, че схемите за гаранция за младежта все още не са достигнали до всички млади хора, които са напуснали училище или са загубили работата си; насърчава държавите членки да предвидят целенасочени финансови ангажименти в националните бюджети за преодоляване на тези структурни предизвикателства; насърчава регионите, които не отговарят на условията за съфинансиране от ЕС, да участват в гаранцията за младежта;

8.  подчертава, че интегрирането на NEETs изисква както засилване на ефективността на наличните средства и увеличаване на тези средства, така и по-голямо участие и мобилизиране на държавите членки;

9.  призовава за разнообразяване на каналите за финансиране на национално, регионално и местно равнище, за да се достигне по-добре до всички млади хора; отбелязва също така, че местните и регионалните органи вече са много активни и следва да бъдат подкрепяни в действията им за младежта чрез включване на различни направления на политиката;

10.  подчертава, че гаранцията за младежта имаше положителен принос за справянето с младежката безработица след 2012 г., но че равнището на младежката безработица остава неприемливо високо; затова приветства постигнатото от съзаконодателите споразумение за удължаване на ИМЗ до 2020 г.; отбелязва обаче, че проблемът с младежката безработица е възможно да продължи и затова следва да бъде взет предвид в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), за да се осигури приемственост и ефективност на разходите;

11.  подчертава факта, че ИМЗ има за цел не само да стимулира създаването на работни места за младите хора, но и да подпомага държавите членки да установят подходящи системи за идентифициране на потребностите на младите хора и съответната подкрепа; ето защо подчертава, че в бъдеще ефективността на гаранцията за младежта и ИМЗ следва да се оценява въз основа на постиженията за създаване или подобряване на системите на държавите членки за подкрепа на младите хора;

12.  припомня, че гаранцията за младежта ползва финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ и ИМЗ, които допълват националните вноски; подкрепя предприетите като част от общата стратегическа рамка на Съюза дейности за програмиране посредством взаимно обучение, дейности за изграждане на мрежи и техническа помощ;

13.  приветства факта, че ИМЗ беше финансирана авансово през 2014 и 2015 г., както и увеличението на първоначалното предварително финансиране, предназначено за гарантирането на бързо мобилизиране на средства;

14.  приветства факта, че мерките по линия на ИМЗ са осигурили подкрепа за над 1,4 милиона млади хора и са довели до консолидирани операции на държавите членки в размер на над 4 милиарда евро;

15.  припомня, че успехът на ИМЗ е свързан с доброто икономическо управление в държавите членки, тъй като без благоприятна бизнес среда, която да насърчава малките и средните предприятия, и образователна и научна система, адаптирана към изискванията на икономиката, не е възможно нито създаване на работни места, нито дългосрочно решение на проблема с високото равнище на безработица сред младите хора;

16.  отчита специалния доклад на Европейската сметна палата относно въздействието на гаранцията за младежта и на инициативата за младежка заетост върху заетостта сред младите хора и отбелязва, че три години след приемането на препоръката на Съвета гаранцията за младежта все още не е изпълнила очакванията; отбелязва коментара на Европейската сметна палата, че не е възможно да се достигне до всички NEETs със средства единствено от бюджета на ЕС; отбелязва, че настоящото положение не отразява очакванията, създадени с въвеждането на гаранцията за младежта, а именно да се гарантира, че всички NEETs получават в рамките на четири месеца качествено предложение за обучение или заетост;

17.  припомня предизвикателствата и възможностите за привличане на NEETs на пазара на труда; препоръчва Комисията, държавите членки и публичните служби по заетостта на национално равнище да положат допълнителни усилия, за да включат по-голям брой неактивни млади хора в схемите за гаранция за младежта и да ги задържат на пазара на труда след изтичането на съответните мерки за подпомагане;

18.  отбелязва, че ИМЗ цели подпомагане на младите NEETs под 25-годишна възраст, които обикновено не получават никаква помощ за заетост или образование; изразява съжаление относно факта, че приемането на ИМЗ засяга разпределението на поети задължения по ЕСФ в други програми, и подчертава, че конкретно разпределените бюджетни средства за ИМЗ следва да бъдат допълнени поне със същата сума средства по ЕСФ;

19.  призовава държавите членки да гарантират, че наличните финансови средства по линия на ИМЗ и ЕСФ не заместват публичните разходи на държавите членки в съответствие с член 95 и съображение 87 от Регламента за общоприложимите разпоредби (Регламент (ЕС) № 1303/2013) и съгласно принципа за допълняемост; подчертава, че програми като гаранцията за младежта не трябва да заместват усилията на самите държави членки за борба с младежката безработица и за устойчиво интегриране на пазара на труда;

20.  подчертава значението на засилването на сътрудничеството между всички съответни заинтересовани страни, включително на регионално и местно равнище, като например публичните и, по целесъобразност, частните служби по заетостта, институциите, предлагащи образование и обучение, работодателите, младежките организации и НПО, които работят с млади хора, за да се достигне до всички NEETs; насърчава включването в по-голяма степен на заинтересованите страни при изготвянето, прилагането и оценката на гаранцията за младежта чрез използването на подход на партньорство; призовава за засилено сътрудничество между образователните институции и предприемачите с цел преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения; подчертава отново идеята, че подходът на партньорство има за цел по-доброто достигане до целевата група население и гарантиране на предоставянето на качествени предложения;

21.  припомня, че според Международната организация на труда (МОТ) за постигането на ефективна гаранция за младежта се изисква годишно финансиране в размер на приблизително 45 милиарда евро за ЕС-28; счита, че това финансиране следва да се разглежда като инвестиция, като се има предвид значителният спад в разходите, свързани с младежката заетост, до който ще доведе, ако е ефективно;

22.  призовава Комисията, като вземе предвид оценката на МОТ, да изброи подробно националните вноски за ИМЗ, които всяка държава членка трябва да прави, за да приложи ефективно гаранцията за младежта;

23.  отбелязва забавянето в прилагането на ИМЗ, което беше причинено от късното определяне на съответните управителни органи, и счита това за недостатък на правното основание на ИМЗ, който е подкопал първоначалните усилия за бързо прилагане чрез авансово финансиране;

24.  счита, че е необходимо да се подпомагат многообразието и достъпността на финансирането и вниманието да се съсредоточи върху ефективното изразходване на средства, като същевременно се извършват допълнителни реформи на политиките и услугите;

25.  подчертава необходимостта от приспособяване на мерките към потребностите на местните условия с цел увеличаване на тяхното въздействие, например чрез по-тясно участие на представители на местните работодатели, местните доставчици в сферата на обучението и местните органи; призовава за разнообразяване на каналите за финансиране на местно, регионално и национално равнище, за да се достигне по-добре до всички NEETs;

26.  припомня, че в рамките на настоящата МФР ИМЗ следва да бъде финансирана с нови бюджетни кредити, а не чрез преразпределяне на съществуващите бюджетни кредити; очаква амбициозен политически ангажимент за следващата МФР;

27.  счита, че за да функционира правилно гаранцията за младежта, публичните служби по заетостта на местно равнище също трябва да функционират ефективно;

28.  призовава настоятелно за развиването на специфични експертни знания и капацитет в държавите членки в рамките на публичните служби по заетостта с цел подпомагане на хората, които не могат да си намерят работа в срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование; насърчава предприятията и браншовите асоциации да се ангажират в по-голяма степен с изпълнението на програмата;

29.  изразява съжаление относно факта, че повечето NEETs в ЕС все още нямат достъп до никаква схема за гаранция за младежта, наред с другото, защото обикновено не са регистрирани в публичните служби по заетостта; изисква Съветът да разгледа възможността за продължаване на обмена за обучение в рамките на съществуващата мрежа на публичните служби по заетостта с оглед на разработването на стратегии, основани на най-добрите практики за достигане и подпомагане на неработещите, неучещите и необучаващите се младежи;

30.  приветства Специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да изпълнят изцяло нейните препоръки, за да се увеличат покритието и ефективността на схемите за гаранция за младежта;

31.  подчертава, че развитието на обслужването на едно гише следва да бъде подкрепено, за да се засили положителното въздействие на гаранцията за младежта, като се направи необходимото всички услуги и консултации да са достъпни за младите хора на едно място;

32.  отбелязва, че липсата на видимост на схемите за гаранция за младежта може да затрудни достигането ѝ до всички млади хора; препоръчва да се увеличи възможността за финансиране на местни кампании, организирани заедно с всички местни партньори, включително младежки организации, и да се подкрепи създаването на платформи, на които младите хора да могат да се регистрират за схемата; препоръчва информацията, свързана с гаранцията за младежта, да е достъпна и разбираема за всички;

33.  препоръчва на държавите членки да гарантират, че това, което предлагат, е с добро качество; подчертава например, че направените предложения следва да съответстват на профилите на участниците и да отговарят на търсенето на заетост, така че да правят възможно устойчиво и потенциално дългосрочно интегриране в самия пазар на труда;

34.  отбелязва със съжаление, че повечето държави членки не са установили определение на „качествено предложение“; настоятелно призовава държавите членки и Комисията, в рамките на Комитета по заетостта на Европейския съюз (EMCO), да използват съществуващите мрежи, за да работят по разработването на съгласувани помежду им характеристики на това понятие, като вземат предвид европейската рамка за качество на стажовете, съвместното изявление на европейските социални партньори, озаглавено „Към споделена визия за чиракуването“, и съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно несигурната заетост; настоятелно призовава държавите членки и Комисията освен това да гарантират, че тези характеристики се базират на предложение, което отговаря на равнището на квалификация и профила на участниците и на потребностите на пазара на труда и предлага възможности за работа, която им позволява да си осигурят минимални доходи, да се ползват със социална закрила и да получат перспективи за развитие, които водят до устойчива и добре съгласувана интеграция на пазара на труда; приветства препоръката на Европейската сметна палата в нейния Специален доклад № 5/2017, че трябва да се обърне повече внимание на подобряването на качеството на предложенията;

35.  призовава Комисията да предложи, в сътрудничество с Комитета по заетостта, стандарти за критериите за качество за бъдещите предложения в рамките на гаранцията за младежта; подчертава необходимостта от определяне на рамка за качество със стандарти за качество за тези предложения;

36.  отбелязва, че са необходими значително повече човешки, технически и финансови ресурси, за да се постигне целта за гарантиране на качествено предложение и непрекъсната заетост за всички младежи под 24-годишна възраст; приветства факта, че няколко държави членки повишиха максималната възраст на младите хора, отговарящи на изискванията за подкрепа по линия на гаранцията за младежта, на 30 години;

37.  призовава да се гарантира, че младите хора, които са обхванати от гаранцията за младежта, продължават да правят вноски в системите за социална закрила и защита на труда, които са в сила в съответната държава членка, и да имат достъп до тях, като по този начин се укрепва споделената отговорност на всички участници, и в частност на младите хора и на работодателите;

38.  подчертава, че мерките по линия на гаранцията за младежта е вероятно да са по-ефикасни и разходно ефективни, когато младите хора биват подпомагани да навлязат на пазара на труда по начин, който може да им предостави устойчиви възможности за заетост и нарастване на заплатите;

39.  подчертава, че NEETs са хетерогенна и разнородна група и че схемите са по-ефикасни и разходно ефективни, когато са насочени към справяне с идентифицирани предизвикателства; във връзка с това подчертава необходимостта от създаване на всеобхватни стратегии с ясни цели, насочени да достигнат до всички категории NEETs; подчертава необходимостта от предоставяне на индивидуализирани решения, като се отчита местният и регионалният контекст, например, чрез осигуряване на по-тясно участие на представители на местните работодатели, местните доставчици в сферата на обучението и местните органи; призовава държавите членки да създадат индивидуален процес за всеки кандидат, като същевременно предоставят на публичните служби по заетостта на национално равнище гъвкавостта, от която се нуждаят, за да адаптират моделите на профилиране;

40.  призовава държавите членки да създадат подходящи информационни стратегии и да активизират усилията за идентифициране на лицата NEETs, особено неактивните NEETs, които не са обхванати от съществуващите системи, с цел те да бъдат регистрирани и да се наблюдава положението на младите хора, които напускат схемите за гаранция за младежта, през определени интервали от време (след 6, 12 и 18 месеца) с цел подпомагане на устойчивото интегриране на пазара на труда; подчертава необходимостта от индивидуализирани решения за разнородната група на младите хора и превръщането на нерегистрираните лица в ключова целева група; призовава държавите членки да гарантират, че наличните средства по линия на ЕСФ не заместват публичните разходи, и отбелязва, че достатъчният икономически растеж е предварително условие за устойчивото интегриране на NEETs на пазара на труда;

41.  призовава държавите членки и Комисията да извършат оценка на евентуалните недостатъци и да проведат пазарни анализи преди да разгърнат системите, предвидени съгласно гаранцията за младежта, като по този начин се избегне провеждането на безполезни курсове за обучение и експлоатирането на стажанти за стажове, които нямат бъдеще;

42.  приканва Комисията и Съвета да разгледат възможността за проактивни преходни инициативи, като например професионално ориентиране, кариерно ориентиране и информация за пазара на труда, както и служби за подкрепа в училищата и служби за професионално ориентиране в университетите, за да се улесни преходът на младите хора към работа чрез придобиване на умения за управление на прехода и кариерата;

43.  отбелязва, че липсата на видимост на схемите за гаранция за младежта може да затрудни достигането ѝ до всички млади хора; препоръчва да се предприемат действия, за да се подобри възможността за финансиране на местни кампании, организирани с всички имащи отношение местни партньори, включително младежки организации, и да се подкрепи създаването на платформи, на които младите хора да могат да се регистрират за схемите; препоръчва информацията, свързана с гаранцията за младежта, да е достъпна и разбираема за всички;

44.  отбелязва, че несъответствието между наличните умения и потребностите на пазара на труда продължава да бъде предизвикателство; изисква от Комисията в рамките на Комитета по заетостта да насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки и съответните заинтересовани лица там с цел справяне с този проблем;

45.  счита, че проблемите, свързани с несъответствието между търсените и предлаганите умения, биха могли да бъдат решени чрез по-добро определяне на индивидуалните умения и чрез коригиране на пропуските в националните системи за обучение; подчертава, че по-голямата мобилност на младите хора би могла да усъвършенства техния набор от умения и, наред с признаването на квалификациите, би могла да спомогне за справяне със съществуващото в географски план несъответствие между търсените и предлаганите умения; насърчава държавите членки да увеличат използването на EURES в това отношение;

46.  подчертава, че уменията в областта на ИКТ биха могли да предоставят голям потенциал за създаването на устойчиви работни места, и поради това призовава държавите членки да включат ефективни мерки за засилване на ИКТ/цифровите умения в своите планове за прилагане на гаранцията за младежта;

47.  отбелязва, че е необходим по-диверсифициран и индивидуализиран подход при предоставянето на услуги на различните групи сред младото население, за да се избегне преференциално избиране или селективност и дискриминационен подбор; призовава за повече дейности без бариери, насочени предимно към младите хора, сблъскващи се с множество бариери, и към лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда; подчертава в тази връзка значението на ефективното координиране на гаранцията за младежта с други политики, като например политиките за борба с дискриминацията, както и значението на разширяването на кръга от предложените интервенции в рамките на гаранцията за младежта;

48.  счита, че младежката безработица следва да бъде разглеждана като приоритетен въпрос от самото начало на бъдещите оперативни програми по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове);

Изпълнение и мониторинг

49.  отбелязва, че прилагането на гаранцията за младежта се наблюдава посредством европейския семестър, прегледите на Комитета по заетостта и разработената от него съвместно с Комисията специална рамка от показатели; призовава Съвета да окаже подкрепа на държавите членки за подобряването на докладването на данни;

50.  отбелязва, че липсата на информация относно евентуалните разходи за прилагане на схема в дадена държава членка могат да доведат до недостатъчно финансиране за прилагането на схемата и постигането на целите ѝ; призовава държавите членки да изготвят преглед на разходите за прилагането на гаранцията за младежта, както се препоръчва в Специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата;

51.  подчертава факта, че разпределянето на необходимите ресурси и извършването на оценка на цялостното финансиране е важна част от успешното прилагане на схемите за гаранция за младежта, като се има предвид, че оценката на цялостното финансиране може да бъде възпрепятствана от трудностите за разграничаване между различните видове мерки, насочени към младите хора на национално равнище;

52.  призовава Комисията да предостави по-точна информация за разходната ефективност на гаранцията за младежта и мониторинга на прилагането на програмата в държавите членки и да представи изчерпателни годишни доклади за това;

53.  подчертава, че са необходими ефективни механизми за обсъждане и разрешаване на трудностите, срещани при прилагането на схемите за гаранция за младежта; подчертава необходимостта от стабилен, но все пак реалистичен и постижим политически и финансов ангажимент от страна на държавите членки, с цел да се приложи в пълна степен обхватът на гаранцията за младежта, включително чрез осигуряване на механизми за ранна намеса, качество на работните места, допълнителни предложения за образование и обучение, ясни критерии за допустимост и изграждане на партньорства със съответните заинтересовани страни; подчертава, че това следва да се постигне чрез осигуряване на ефективни информационни кампании, укрепване на административния капацитет, където е необходимо, отчитане на местните условия, улесняване на възможностите за усъвършенстване на уменията и създаване на подходящи структури за мониторинг и оценка по време на и след прилагане на посочените мерки;

54.  призовава за ефективно многостранно наблюдение на спазването на препоръката на Съвета, с която се създава гаранция за младежта в рамките на европейския семестър, както и за отправяне на специфични за всяка държава препоръки, когато е необходимо;

55.  отново заявява ангажимента си да наблюдава отблизо всички дейности на държавите членки, така че гаранцията за младежта да се превърне в реалност, и приканва младежките организации да информират редовно Парламента относно своя анализ на дейностите на държавите членки; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да включват представителите на интересите на младежите в създаването на политиките; припомня, че участието на младежките организации в комуникацията относно гаранцията за младежта, както и в прилагането и оценяването на гаранцията за младежта е от решаващо значение за нейния успех;

56.  отбелязва наличието на някои забавяния в изпълнението на ИМЗ в държавите членки, главно поради процедурни и структурни причини; изразява загриженост относно степента на усвояване от страна на държавите членки на предварителното финансиране, определено за изпълнението на ИМЗ; поради това настоява да бъдат предприети спешни мерки от компетентните органи на държавите членки, за да бъдат използвани изцяло и навреме средствата, налични за борба с младежката безработица; счита, че държавите членки трябва да предвидят допълнителни финансови ангажименти в националните си бюджети, за да преодолеят тези структурни предизвикателства;

57.  приветства сътрудничеството на Комисията с държавите членки при определянето и разпространението на добри практики за мониторинг и докладване на базата на съществуващите системи в държавите членки; припомня на Комисията, че съпоставимостта на данните продължава да бъде от основно значение за тези цели;

58.  препоръчва Комисията да продължи да установява и разпространява добри практики за мониторинг и докладване, така че резултатите на държавите членки да могат да бъдат съобщавани последователно и надеждно и да бъдат оценявани безпроблемно, включително по отношение на качеството; препоръчва по-конкретно, че следва да се предоставя редовно качествена статистика, която да дава възможност на държавите членки да изготвят по-реалистични и ефективни политики за младежта, включително чрез мониторинг на участниците, които напускат системата на гаранцията за младежта, така че да се сведе до минимум броят на отпадналите участници от програмата, които не извличат полза от нея;

59.  призовава Комисията да укрепи начина, по който държавите членки прилагат схеми, одобрени по линия на гаранцията за младежта, и да въведе прозрачна и всеобхватна система за мониторинг със свободно достъпни данни, която обхваща разходната ефективност, структурните реформи и мерките, насочени към отделни лица;

60.  предлага да се извърши предварителен анализ във всяка държава членка с цел да се определят конкретни цели, задачи и срокове за очаквания резултат от схемите за гаранция за младежта, както и да се избягва двойното финансиране;

61.  насърчава обмена на най-добри практики посредством Комитета по заетостта и програмата за взаимно обучение на Европейската стратегия по заетостта; във връзка с това отбелязва значението на взаимното обучение, насочено към активизиране на най-уязвимите групи;

62.  изразява загриженост, че данните за бенефициентите, крайните продукти и резултатите от ИМЗ са оскъдни и често непоследователни; призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки за създаване на по-малко административно натоварващи и по-актуални системи за мониторинг за останалото финансиране по ИМЗ;

63.  призовава за акцент върху постигнатите от програмата ИМЗ резултати чрез определяне на конкретни показатели под формата на реформи, осъществени в държавите членки, знания и умения, получени от програмата, и брой предложени постоянни договори; предлага освен това опитът на наставниците в избраната професия да съответства на уменията, от които се нуждаят съответните кандидати;

64.  призовава държавите членки да направят по-ефикасни своите системи за мониторинг и докладване, за да повишат измеримостта на целите на гаранцията за младежта и да улеснят разработването на политики, насочени към младежта, които са основани в по-голяма степен на обективни факти, и по-специално да подобрят капацитета за проследяване на участниците, които излизат от гаранцията за младежта, за да намалят във възможно най-голяма степен броя на неизвестните излизания и да разполагат с данни за текущото положение на всички участници; призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни, а държавите членки – да направят изменения в своите базови и целеви стойности, за да се сведе до минимум рискът от завишаване на резултатите;

65.  признава, че за някои държави членки гаранцията за младежта се е превърнала в двигател за промени в политиките и за по-добра координация в областта на заетостта и образованието; подчертава значението на: поставянето на реалистични и измерими цели за насърчаване на политики и рамки като гаранцията за младежта, определянето на основните предизвикателства и целесъобразните действия, които следва да бъдат предприети за преодоляването им, и оценка на тези предизвикателства, като надлежно се взема под внимание подобряването на пригодността за заетост; отбелязва, че в някои случаи се е оказало трудно да се определи и оцени приносът на гаранцията за младежта към момента и че качествената статистика следва да помогне на държавите членки да оформят по-реалистични и ефективни политики за младежта, без това да предизвика погрешни очаквания;

66.  признава значителните усилия, положени от много държави членки за изпълнението на гаранцията за младежта; отбелязва обаче, че повечето реформи все още не са изцяло изпълнени, особено по отношение на създаването на партньорства със социалните партньори и младите хора за разработването, прилагането и оценяването на мерките по линия на гаранцията за младежта и подпомагането на тези, които се сблъскват с множество пречки; заключава, че са необходими значителни усилия и финансови ресурси в дългосрочен план, за да се постигнат целите на гаранцията за младежта;

67.  застъпва мнението, че евентуално повторно използване на гаранцията за младежта не трябва да противоречи на духа на активизиране на пазара на труда и целта за преход към постоянна заетост; призовава Съвета да се възползва от прегледа на МФР, за да разпредели необходимите ресурси за гаранцията за младежта; призовава държавите членки да гарантират, че младите хора, включително лицата на възраст до 30 години, получават качествени предложения, които съответстват на техния профил и равнище на квалификация, както и на търсенето на пазара на труда, с цел да се създаде устойчива заетост и да се предотврати повторното използване на гаранцията за младежта;

68.  счита, че за да се оцени ефективността на схемите, трябва да бъдат оценени всички аспекти, включително съотношението между качество и цена на схемите; отбелязва предишните предварителни оценки, предоставени от МОТ и Eurofound, и изисква от Комисията да потвърди или да актуализира тези прогнози;

69.  призовава във всяка участваща държава членка да бъде извършена оценка на ефективността на гаранцията за младежта, така че да се предотврати експлоатацията на младите хора от някои дружества, които прибягват до фиктивни схеми за обучение, за да се възползват от държавно финансирана работна сила; предлага за тази цел да бъдат наблюдавани възможностите за намиране на работа на младите хора, които са били бенефициенти по програмата, и да бъдат създадени механизми, изискващи от участващите работодатели, независимо дали са публични или частни, да преобразуват минимален процент от стажовете в трудови договори като условие да продължат да ползват програмата;

70.  отбелязва, че оценката на ИМЗ трябва да бъде завършена от Комисията до края на 2017 г., и очаква бързо въвеждане на необходимите корекции, за да се гарантира успешно изпълнение; подчертава значението на постоянната оценка на резултатите от изпълнението на ИМЗ от съответните заинтересовани лица, включително младежки организации;

71.  подчертава необходимостта от установяване на система от показатели и мерки за оценяване и мониторинг на ефективността както на публичните схеми за заетост, така и на гаранцията за младежта, тъй като въпреки че такава система се предвижда от самото начало, все още се наблюдават много недостатъци;

72.  отправя искане участниците в програмата да бъдат надлежно информирани за процедурите, които се следват в случаи на злоупотреби с инструмента, и да бъдат взети мерки, за да им бъде гарантирана необходимата предвидена закрила;

73.  призовава за ефикасен и прозрачен контрол, докладване и мониторинг на начина на разходване на средства, разпределени на европейско и национално равнище, така че да се предотвратят злоупотребите и разхищението на ресурси;

Необходими подобрения

74.  подчертава, че е необходимо да се гарантира дългосрочен ангажимент чрез амбициозно планиране и стабилно финансиране от бюджета на ЕС и националните бюджети, за да се предложи пълен достъп на всички незаети с работа, учене или обучение (NEETs) млади хора в ЕС;

75.  подчертава значението на сътрудничеството между всички равнища на управление (ЕС, държавите членки и местните органи) и на техническата помощ на Комисията по отношение на ефективното прилагане на гаранцията за младежта;

76.  подчертава необходимостта от създаване и развитие на качествено професионално ориентиране през целия живот с активното участие на семействата, за да се помогне на младите хора да направят по-добър избор за образованието и професионалната си кариера;

77.  отбелязва, че в своето съобщение от октомври 2016 г. Комисията прави заключения относно необходимостта от подобряване на ефективността на ИМЗ; счита, че това следва да се постигне чрез гарантирането на интегрирането на NEETs на пазара на труда по устойчив начин и чрез поставянето на цели, които отразяват разнообразния състав на тези лица, със специфични, логични интервенции за всяка една от подцелевите групи; отбелязва, че допълнителното използване на други програми по линия на ЕСФ за гарантиране на устойчивостта на интегрирането на NEETs би могло да подобри ефективността;

78.  призовава Комисията и държавите членки да управляват очакванията чрез поставяне на реалистични и постижими цели и задачи, да оценяват различията, да анализират пазара преди прилагането на схеми, да подобрят системите за надзор и уведомяване и да подобрят качеството на данните, за да могат резултатите да се измерват ефективно;

79.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че е налично достатъчно финансиране, за да се гарантира успешното интегриране на всички млади работници, които са безработни или нямат достъп до подходящо предлагане на обучение или образование; подчертава, че за да гарантира устойчиви резултати, гаранцията за младежта следва да се основава на съществуващите познания и опит и да продължи да съществува в дългосрочен план; подчертава факта, че това изисква увеличение на публичните средства, които са на разположение за активни политики на пазара на труда на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки;

80.  призовава държавите членки надлежно да оценят разходите на своите схеми за гаранция за младежта, да управляват очакванията, като определят реалистични и постижими цели и задачи, да мобилизират допълнителни средства от националните си бюджети и да увеличат финансирането на своите публични служби по заетостта, за да могат те да изпълняват допълнителните задължения, свързани с изпълнението на ИМЗ;

81.  призовава държавите членки да гарантират предоставянето на последващи данни, за да се оцени дългосрочната устойчивост на резултатите от гледна точка на качеството и количеството, както и за да се улесни разработването на политики за младежта, основани в по-голяма степен на обективни факти; призовава за повече прозрачност и съгласуваност при събирането на данни, включително събирането на данни, разбити по полов признак, във всички държави членки; отбелязва със загриженост, че устойчивостта на „положителните излизания“ в рамките на гаранцията за младежта се влошава(9);

82.  призовава Комисията да извърши подробен анализ на последиците от мерките, прилагани в държавите членки, да идентифицира най-ефективните решения и въз основа на тях да даде препоръки на държавите членки за това как да се постигнат по-добри резултати с по-висока степен на ефективност;

o
o   o

83.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ С 120, 26.4.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.
(3) ОВ L 126, 21.5.2015 г., стр. 1.
(4) Други мерки включват инициативата „Младежта в движение“, стартирана през септември 2010 г., инициативата „Възможности за младежта“, стартирана през декември 2011 г., и инициативата „Екипи за действие за младежта“, стартирана през януари 2012 г.
(5) Към март 2017 г.: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619
(6) „Social inclusion of young people“ (Социално приобщаване на младите хора, Eurofound, 2015 г.).
(7) „NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe“ (Млади хора, незаети с работа, учене или обучение: характеристики, разходи и политически отговори в Европа, Eurofound, 2012 г.).
(8) Бяла книга за бъдещето на Европа, стр. 12.
(9) Параграф 164, Специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата.


Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II
PDF 460kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на общините на Обединеното кралство и от Камарата на лордовете на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0618),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0317/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 52.
(2) Приети текстове, 17.4.2014 г., P7_TA(2014)0454.


Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I
PDF 1307kWORD 194k
Изменения, приети от Европейския парламент на 24 октомври 2017 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за хранене на растения с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009
(Това изменение от „продукти за наторяване“ на „ продукти за хранене на растения“ се прилага в целия текст. Ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета15, който обхваща почти само торовете, произведени с неорганични материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Трябва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предлагат на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Обхватът на хармонизирането следователно трябва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.
(1)  Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета15, който обхваща почти само торовете, произведени с минерални материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Трябва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предлагат на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Насърчаването на увеличена употреба на рециклирани хранителни елементи ще подпомогне допълнително развитието на кръговата икономика и ще позволи по-ефективно общо ползване на ресурсите от хранителни елементи, като същевременно ще намали зависимостта на Съюза от хранителни елементи от трети държави. Обхватът на хармонизирането следователно трябва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.
_________________
_________________
15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).
(Това изменение обхваща също така хоризонтално техническо изменение на термина „неорганични“ към термина „минерални“; ако е договорено от съзаконодателите , съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Хранителните елементи в храната произхождат от почвата; здравата и хранителна почва води до здрави и хранителни култури и храни. Земеделските стопани се нуждаят от наличието на широка гама торове, органични и синтетични, за да подобряват качествата на почвата си. Когато в почвата липсват хранителни елементи или те са изчерпани, ще има недостиг на такива елементи за растенията, които може да спрат да растат или да не съдържат хранителна стойност за консумация от човека.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   С цел да се гарантира ефективно използване на животински тор и произведен в стопанството компост земеделските стопани следва да използват продукти в духа на „отговорното земеделие“, с отдаване на предпочитание на местните канали за разпространение и добрите агрономически и екологични практики и спазване на екологичното законодателство на ЕС, като Директивата за нитратите или Рамковата директива за водите. Следва да се насърчава преференциалното използване на торове, произведени на място или в съседни земеделски предприятия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6a)  Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване може да има повече от една от функциите, описани в продуктовите функционални категории от настоящия регламент. Когато е заявена само една от тези функции, следва да бъде достатъчно продуктът да отговаря на изискванията за продуктовата функционална категория, описваща въпросната заявена функция. За разлика от това, когато са заявени повече от една от тези функции, въпросният продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, следва да се разглежда като комбинация от два или повече съставни продукти за наторяване и следва да се изисква съответствие с изискванията за всеки един от съставните продукти за наторяване по отношение на неговата функция. Ето защо следва да съществува възможност за специална продуктова функционална категория, която да обхваща такива комбинации.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Производител, който използва един или повече продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, за които вече е била извършена оценка на съответствието от въпросния производител или от друг производител, може да пожелае да използва тази оценка на съответствието. С цел свеждане до минимум на административната тежест полученият продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, следва също така да се разглежда като комбинация от два или повече съставни продукта за наторяване, а допълнителните изисквания за съответствие за комбинацията следва да се ограничат до аспектите, наложени от смесването.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Замърсителите в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, напр. кадмий, могат да излагат на риск здравето на човека и животните, а също и околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти трябва да се ограничава. Освен това, наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, по-специално наличието на полимери, а също метал и стъкло, трябва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.
(8)  Замърсителите в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, ако тези продукти не се използват правилно, напр. кадмий, могат да излагат на риск здравето на човека и животните, а също и околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти трябва да се ограничава. Освен това, наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, по-специално наличието на полимери, а също метал и стъкло, трябва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  Държавите членки, в които вече са въведени по-строги национални пределно допустими стойности за съдържанието на кадмий в торовете, следва да имат право да запазят тези пределно допустими стойности, докато в целия Съюз не се постигне същото равнище на амбиция.
Изменение 395
Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)
(8в)  Считано от…[дата на прилагане на настоящия регламент], Комисията следва да създаде механизъм, който допълнително улеснява достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации в сферата на технологиите за отстраняване на кадмий и тяхното прилагане в процеса на производство в Съюза за всички фосфатни торове, както и в сферата на възможните решения за отстраняване на кадмий, които са икономически жизнеспособни в промишлен мащаб и дават възможност за третиране на генерираните отпадъци.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)   За да се улесни съответствието на фосфатните продукти за наторяване с изискванията на настоящия регламент и за да се насърчават иновациите, е необходимо да се предоставят достатъчни стимули за развитието на съответните технологии, и по-специално за премахване на кадмия, и за управлението на богатите на кадмий опасни отпадъци посредством финансовите средства, налични по линия на програмите „Хоризонт 2020“ и LIFE, платформата за подкрепа на кръговата икономика, чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по други финансови инструменти, когато е уместно. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и Съвета относно стимулите и финансирането от Съюза, предвидено за премахване на кадмия.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Продуктите, които отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, трябва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали в продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета18, но в определена точка от производствената верига достига до състояние, когато вече не представлява значителен риск за общественото здраве или здравето на животните („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.
(9)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти, които отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, следва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали е производен продукт, попадащ в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета18, но в определена точка от производствената верига е достигнал до състояние, когато вече не представлява риск за общественото здраве или здравето на животните („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.
_________________
_________________
18 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Крайната точка в производствената верига трябва да се определи за всеки относим съставен материал, който съдържа странични животински продукти, в съответствие с процедурите, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009. Когато даден производствен процес, попадащ в обхвата на настоящия регламент, започва преди достигането на посочената крайна точка, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент се прилагат кумулативно по отношение на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, което означава, че в случай на прилагане на двата регламента към един и същ параметър се прилага по-строгото изискване.
(10)  За всяка категория съставни материали, която включва производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, крайната точка в производствената верига следва да се определи за всеки относим съставен материал, който съдържа странични животински продукти, в съответствие с процедурите, посочени в настоящия регламент. С цел извличане на полза от техническия напредък, създаване на повече възможности за производителите и предприятията и отключване на потенциала за по-голямо използване на хранителните елементи от животински странични продукти като оборски тор, определянето на методи на обработка и правила за възстановяване за животински странични продукти, за които е определена крайна точка в производствената верига, следва да започне веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Когато става въпрос за продуктите за наторяване, които съдържат или се състоят от преработени животински тор, следва да бъдат определени критерии за крайна точка за оборския тор. С цел да се разширяват категориите съставни материали, така че да се включват повече животински странични продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Когато подобна крайна точка е достигната, преди маркираният с маркировката „ЕС“ продукт за наторяване да е пуснат на пазара, но след започването на производствен процес, попадащ в обхвата на настоящия регламент, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент следва да се прилагат кумулативно по отношение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, което означава, че в случай на прилагане на двата регламента към един и същ параметър се прилага по-строгото изискване.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)   За странични животински продукти, които вече са широко използвани в държавите членки за производството на торове, крайната точка следва да бъде определена без неоправдано забавяне, най-късно една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Когато един или повече от съставните материали на продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и не е достигнал до крайната точка в производствената верига, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на такъв продукт се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
(12)  Предоставянето на пазара на страничен животински продукт или производен продукт, за който не е определена крайна точка в производствената верига или за който определената крайна точка не е достигната към момента на предоставянето на пазара, се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Ето защо би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент. Всеки продукт, който съдържа или се състои от такъв страничен животински продукт или такива производни продукти, поради това следва да бъде изключен от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За някои оползотворени отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20 беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това, необходими са определени изисквания по отношение на отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, а също по отношение на процесите и техниките на обработка, както и такива за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване посочените изисквания трябва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.
(13)  За някои оползотворени отпадъци, например струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20 беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това, необходими са определени изисквания по отношение на отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, а също по отношение на процесите и техниките на обработка, както и такива за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване посочените изисквания трябва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и съответно следва да бъде възможно продуктите, които съдържат или се състоят от такива извлечени отпадъчни материали, да имат достъп до вътрешния пазар. За да се гарантира правна яснота, да се извлича полза от техническия напредък и допълнително да се насърчават стимулите сред производителите да използват в по-голяма степен ценните потоци от отпадъци, научните анализи и определянето на равнището на Съюза на изисквания за извличане на такива продукти следва да започнат веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Съответно на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето без неоправдано забавяне на по-широки или допълнителни категории съставни материали, допустими за употреба при производството на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
_________________
_________________
20 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
20Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13a)  В момента някои странични промишлени продукти, съпътстващи продукти или рециклирани продукти от конкретни промишлени процеси се използват от производителите като съставка на даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. По отношение на съставките на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване в настоящия регламент следва да бъдат посочени изисквания, свързани с категориите съставни материали. Ако е приложимо, от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Някои вещества и смеси, които обикновено се наричат „агрономични добавки“, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете. Веществата и смесите, които се предлагат на пазара с предназначение да се добавят към маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване с тази цел, трябва да отговарят на определени критерии за ефикасност, за което носят отговорност производителите на посочените вещества или смеси, и поради това тези вещества или смеси по смисъла на настоящия регламент трябва да се разглеждат като продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Освен това, продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съдържат такива вещества или смеси, трябва да са обект на определени критерии за ефикасност и безопасност. Такива вещества и смеси трябва следователно да се регулират също и като съставни материали за торове, маркирани с маркировката „СЕ“.
(14)  Някои вещества и смеси, които се наричат „агрономични добавки“, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете. Веществата и смесите, които се предлагат на пазара с предназначение да се добавят към маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване с тази цел, трябва да отговарят на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологичност, за което носят отговорност производителите на посочените вещества или смеси, и поради това тези вещества или смеси по смисъла на настоящия регламент трябва да се разглеждат като продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“. Освен това, продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съдържат такива вещества или смеси, трябва да са обект на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологичност. Такива вещества и смеси трябва следователно да се регулират също и като съставни материали за торове, маркирани с маркировката „СЕ“.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)   Тъй като продукти, направени от вещества и смеси в допълнение към наторяващите елементи, са предназначени да се добавят към почвата и да се освобождават в околната среда, критериите за съответствие следва да се прилагат към всички материали в продукта, особено когато те са малки или се раздробяват на малки парчета, които могат да се разпръскват из цялата почва и във водните системи и да се пренасят към околната среда като цяло. Следователно критериите за биоразградимост и изпитването за съответствие също следва да се осъществяват при реалистични in-vivo условия, при които се отчитат различните темпове на разлагане при анаеробни условия, във водни местообитания или под вода, при условия на заблатеност или в замръзнала почва.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Определени вещества, смеси и микроорганизми, обикновено наричани ,,биостимулатори за растения“, не са такива хранителни елементи, но независимо от това стимулират процесите на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на поносимостта спрямо абиотичен стрес или на качествените характеристики на културата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Поради това трябва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ“ по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.
(15)  Определени вещества, смеси и микроорганизми, наричани ,,биостимулатори за растения“, не добавят сами по себе си такива хранителни елементи, но независимо от това стимулират естествените процеси на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на поносимостта спрямо абиотичен стрес, на качествените характеристики на културата, на разграждането на органичните съединения в почвата или на увеличаването на наличността на хранителни елементи в ризосферата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Следователно те действат в допълнение към торовете с цел да се оптимизира тяхната ефективност и да се намали делът на прилагане на хранителни елементи. Поради това трябва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ“ по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.
_________________
_________________
21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  По отношение на микроорганизмите следва да бъдат разширени категориите съставни материали или да бъдат добавени нови такива категории с цел гарантиране и разширяване на новаторския потенциал по отношение на разработването и откриването на нови продукти – микробни растителни биостимулатори. С цел насърчаване на иновациите и създаване на правна сигурност за производителите по отношение на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за използването на микроорганизми като съставки в маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, е необходимо ясно да бъдат определени хармонизирани методи за оценка на безопасността на микроорганизми. Подготвителната работа за определяне на тези методи за оценка на безопасността следва да започне веднага след влизането в сила на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора, за да определя без ненужно забавяне изискванията, които трябва да спазват производителите при доказване на безопасността на микроорганизми с цел използването им в маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, трябва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция на продукт за наторяване, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, издадено от съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
(16)  Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват продукти за растителна защита, които попадат в обхвата на посочения регламент. Тези продукти трябва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция или действие на продукт за наторяване, би било подвеждащо на продукта да се предостави маркировката „СЕ“ съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, издадено от съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, регулиращо аспектите на защитата на здравето, безопасността и околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следователно трябва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета22, Директива 89/391/ЕИО на Съвета23, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета25, Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията26, Директива 2000/29/ЕО на Съвета27, Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета29.
(17)  Независимо от вида на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за хранене на растения, настоящият регламент не следва да възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, регулиращо аспектите на защитата на здравето, безопасността и околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент следователно трябва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета22, Директива 89/391/ЕИО на Съвета23, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета25, Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията26, Директива 2000/29/ЕО на Съвета27, Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 91/676/ЕИО на Съвета29a и Директива 2000/60/ЕО29б.
_________________
_________________
22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).
22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).
23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
25 Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
25 Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).
27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).
28 Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).
28 Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).
29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
29aДиректива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).
29б Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
(17a)   Проследимостта на продукти, които са уязвими по отношение на органично замърсяване от определени потенциално проблематични източници (или смятани за такива), следва да се гарантира до източника на органичния материал. Това е необходимо с цел да се осигури доверието на потребителите и да се ограничат щетите, ако се стигне до замърсяване на местно равнище. В резултат на това ще могат да бъдат идентифицирани предприятията, които използват продукти за наторяване, съдържащи органичен материал от тези източници. Това следва да е задължително за продуктите, съдържащи материал от отпадъци или от странични продукти, които не са претърпели обработка, унищожаваща органичните замърсители, патогените и генетичния материал. Целта е не само да се намалят рисковете за здравето и околната среда, но и да се успокои общественото мнение и да се отговори на опасенията на земеделските стопани по отношение на патогените, органичните замърсители и генетичния материал. За да се защитят собствениците на земя срещу замърсяване, за което те самите не носят вина, държавите членки се призовават да създадат подходящи правила за отговорността.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)   Необработените странични продукти от отглеждането на животни следва да не са предмет на настоящия регламент.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)   В съответствие с кръговата икономика определени странични или съпътстващи продукти на конкретни промишлени процеси вече се използват от производителите като съставки на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване. Изисквания, свързани с такива категории съставни материали, следва да се определят в приложение II.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Може да се очаква, че смес от различни продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, всеки от които успешно е преминал оценяване на съответствието с приложимите изисквания за посочения материал, ще бъде подходяща за употреба като продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като трябва да отговаря само на определени допълнителни изисквания, наложени от смесването. Поради това, с цел избягване на ненужна административна тежест, такива смеси трябва да спадат към отделна категория, за която оценяването на съответствието следва да бъде ограничено до допълнителните изисквания, наложени от смесването.
(20)  Може да се очаква, че комбинация от продукти от различни продуктови функционални категории, всеки от които успешно е преминал оценяване на съответствието с приложимите изисквания за посочения материал, ще бъде подходяща за употреба като продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, като трябва да отговаря само на определени допълнителни изисквания, наложени от смесването. Поради това, с цел избягване на ненужна административна тежест, такива комбинации трябва да спадат към отделна категория, за която оценяването на съответствието следва да бъде ограничено до допълнителните изисквания, наложени от смесването.
(Настоящото изменение обхваща също така хоризонтално изменение на термина „смес“ (в единствено или множествено число) към термина „комбинация“ (в единствено или множествено число); ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Когато пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, всеки вносител следва да посочи върху опаковката на продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, за да се даде възможност за надзор на пазара.
(25)  Когато пуска на пазара продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, всеки вносител следва да посочи върху опаковката на продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, както и производителя от трета държава, за да се даде възможност за надзор на пазара.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  В случаите, когато няма приети хармонизирани стандарти, или когато те не обхващат достатъчно подробно всички елементи на изискванията за качество и безопасност, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат необходими единни условия за изпълнение на тези изисквания. Поради това на Комисията трябва да бъдат дадени правомощия да приема актове за изпълнение, с които се установяват посочените условия в общите спецификации. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да съответстват на тези спецификации дори ако те се разглеждат като съответстващи на хармонизираните стандарти.
(31)  В случаите, когато няма приети хармонизирани стандарти, или когато те не обхващат достатъчно подробно всички елементи на изискванията за качество и безопасност, посочени в настоящия регламент, и когато е налице неоправдано забавяне на процеса на приемане или актуализиране на стандарти, отразяващи тези изисквания, могат да бъдат необходими междинни мерки за определяне на единни условия за изпълнение на тези изисквания. Поради това на Комисията трябва да бъдат дадени правомощия да приема актове за изпълнение, с които се установяват посочените условия в общите спецификации. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да съответстват на тези спецификации дори ако те се разглеждат като съответстващи на хармонизираните стандарти.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол. Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.
(47)  Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол. Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни биват информирани относно планираните мерки по отношение на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, представляващи неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността и за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива продукти за наторяване.
(49)  Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която всички заинтересовани страни, включително тези в сферата на здравеопазването и правата на потребителите, биват информирани относно планираните мерки по отношение на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, представляващи риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността и за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива продукти за наторяване.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  В областта на рециклирането на отпадъците беше постигнат обещаващ напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води и производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като напр. биовъглища. Трябва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без излишно забавяне, когато производственият процес е бил обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията трябва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определяне на по-широки или допълнителни категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване или съставни материали, допустими за употреба при производството на такива продукти. Категориите на съставните материали трябва да бъдат разширени по отношение на страничните животински продукти или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1069/2009, тъй като страничните животински продукти, за които не е била определена такава крайна точка, са така или иначе изключени от обхвата на настоящия регламент.
(55)  В областта на рециклирането на отпадъците беше постигнат обещаващ напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води, например струвит, производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като напр. биовъглища, и извличане на фосфора след изгаряне, например продукти на основата на пепел. Трябва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без излишно забавяне, когато производственият процес е бил обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на допустимостта на такива материали за употреба при производството. Категориите на съставните материали трябва да бъдат разширени по отношение на продуктите, получени от странични животински продукти, или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)
(55a)  Продукт, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, само в случаите, когато полимерът е предназначен да контролира освобождаването на хранителни вещества или увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Следва да е възможно иновативни продукти, съдържащи такива полимери, да имат достъп до вътрешния пазар. С цел свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, за безопасността и за околната среда, които могат да бъдат породени от други полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, следва да бъдат установени критериите за тяхното биоразграждане, така че те да може да претърпяват физическо и биологично разграждане. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на критериите за превръщането на полимерния въглерод във въглероден диоксид (CO2) и на съответен метод за изпитване за биоразграждане.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Освен това, трябва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови констатации по отношение на условията, изискващи маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване да бъдат достатъчно ефективни, както и спрямо нови оценявания на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда. За тази цел на Комисията трябва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
(56)  Освен това, трябва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови констатации по отношение на условията, изискващи маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване да бъдат достатъчно ефективни, както и спрямо нови оценявания на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, като се вземат предвид оценките, изготвени от или в сътрудничество с органи в държавите членки. За тази цел на Комисията трябва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  От особена важност е при упражняване на правомощията по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(57)  При приемането на делегираните актове, предвидени в настоящия регламент, от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)
(59a)  Поради високата степен на зависимост на Съюза от вноса на фосфорит Комисията е класифицирала този материал като суровина от изключителна важност. Поради това е необходимо да се наблюдава въздействието на настоящия регламент върху достъпа до доставки на суровини като цяло, върху наличието на фосфорит и по-специално в двата случая върху цените. След такава оценка, и в случай на отрицателно въздействие, Комисията следва да предприеме всички мерки, които счете за уместни, за да отстрани тези смущения в търговията.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
а)  страничните животински продукти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
а)  страничните животински продукти или производните продукти, които се предоставят на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009,
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б a (нова)
бa)   Директива 91/676/ЕИО;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б б (нова)
бб)  Директива 2000/60/ЕО;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „продукт за наторяване“ е вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или се предвижда да се прилага, самостоятелно или смесен с друг материал, върху растения или тяхната ризосфера с цел да се достави на тези растения хранителен елемент или да се подобри ефикасността на храненето им;
(1)  „продукт за хранене на растения“ е вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или се предвижда да се прилага, самостоятелно или смесен с друг материал, върху гъби или тяхната микосфера или растения на всеки етап от техния растеж, в т.ч. и семената, и/или ризосфера с цел да се предоставят на растенията или гъбите хранителни елементи или да се подобрят техните физически или биологични условия на растеж или общата им устойчивост, добивите и качеството, включително чрез повишаване на способността на растението да поема хранителни елементи (с изключение на продуктите за растителна защита, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009);
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
(3)  „вещество“ е вещество по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
(3)  „вещество“ е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност, както и всеки примес, произтичащ от използвания процес, но с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговият състав;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване;
(13)  „техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване или за неговия производствен процес;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съответстват на настоящия регламент.
Държавите членки не възпрепятстват, по отношение на аспектите и риска, попадащи в обхвата на настоящия регламент, предоставянето на пазара на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които съответстват на настоящия регламент.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)
Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да запазят или приемат разпоредби, които са в съответствие с Договорите, относно използването на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с цел защита на здравето на човека и околната среда, при условие че в тези разпоредби не се изисква изменение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, които са в съответствие с настоящия регламент, и при условие че не се оказва влияние върху условията за предоставянето им на пазара.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2a.   Едновременно с публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз Комисията публикува ръководство, в което предоставя ясна информация и примери за производителите и органите за надзор на пазара за това как следва да изглежда етикетът. В това ръководство се уточнява и другата относима информация, както е посочено в част 1, точка 2, буква г) от приложение III.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години след като маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е обхванат от посочената документация, е бил пуснат на пазара.
3.  Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на пет години след като маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, който е обхванат от посочената документация, е бил пуснат на пазара.
(Това е хоризонтално изменение относно срока за съхраняване на цялата техническа документация; Ако е договорено от съзаконодателите , съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1
Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са обект на серийно производство, се поддържат в съответствие с настоящия регламент. Промените на начина на производство или на характеристиките на посочените продукти за наторяване и измененията в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 13, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.
Производителите гарантират, че са въведени процедури, чрез които маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са обект на серийно производство, се поддържат в съответствие с настоящия регламент. Промените на характеристиките на посочените продукти за наторяване и измененията в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 13, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2
Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките и рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, производителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките и рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, производителите с цел да защитят здравето и безопасността на потребителите и околната среда, изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите и органите за надзор на пазара за такова наблюдение.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място, където може да бъде осъществена връзка с производителя. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
6.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място, където може да бъде осъществена връзка с производителя. Тази информация трябва да бъде на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, определени от съответната държава членка, и трябва да бъде ясна, разбираема и четлива.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Производителите гарантират, че продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са етикетирани в съответствие с приложение III, или, ако продуктът за наторяване се доставя без опаковка, че указанията върху етикетите са предоставени в документ, който придружава продукта за наторяване и са достъпни за проверка, когато продуктът се пуска на пазара. Указанието върху етикета трябва да бъде на език, който е лесен за разбиране от крайните ползватели, определен е от съответната държава членка и трябва да бъде ясен, разбираем и четлив.
7.  Производителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III, или, когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка – че изискваната информация се предоставя в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Информацията, изисквана в съответствие с приложение ІІІ, трябва да бъде на език, който е лесен за разбиране от крайните ползватели, определен е от съответната държава членка и трябва да бъде ясен, разбираем и четлив.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – уводна част
10.  Производителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV за следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:
10.  Производителят предоставя на компетентния орган на държавата членка на местоназначение доклад за изпитване на устойчивостта на детонация, предписан в приложение IV и гарантира, че следните продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, са в състояние успешно да преминат това изпитване:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – алинея 1 – буква б
б)  смеси от продукти за наторяване, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).
б)  комбинации от различни продуктови функционални категории, както е посочено в продуктова функционална категория 7 в приложение I, които съдържат тор, посочен в буква а).
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – алинея 2
Докладът се представя най-малко пет дни преди пускането на пазара на тези продукти.
Докладът се представя най-малко пет работни дни преди пускането на пазара на тези продукти. Списъкът на компетентните органи на държавите членки се предоставя от Комисията на нейния уебсайт.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Вносителите пускат на пазара само маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, съответстващи на изискванията.
1.  Само маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, съответстващи на изискванията, могат да се внасят в Съюза и да се пускат на пазара на Съюза.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Преди да пуснат на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6. Когато вносител смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не пуска продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
2.  Преди да пуснат на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 14, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6. Когато вносител смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания на настоящия регламент, той/тя не пуска продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
3.  Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, както и с производителите от трети държави, върху опаковката на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, или, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка, в документ, който придружава продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Вносителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III на език, лесноразбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
4.  Вносителите гарантират, че продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е етикетиран в съответствие с приложение III, или, когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка – че изискваната информация се предоставя в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“. Информацията, която се изисква съгласно приложение III, е на език, лесноразбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6
6.  Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките или рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вносителите изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
6.  Когато се смята за целесъобразно с оглед на характеристиките или рисковете, които представлява даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вносителите с цел да защитят здравето и безопасността на потребителите и околната среда изследват проби от предоставения на пазара продукт за наторяване, разследват и поддържат регистър за оплаквания за несъответстващите на изискванията продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и за изземванията на такива продукти, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8
8.  В продължение на 10 години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.
8.  В продължение на пет години след пускането на пазара на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи. Вносителите, при поискване, предоставят копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на другите заинтересовани икономически оператори.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
Преди да предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите се уверяват, че той е придружен от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и от необходимите документи, че е етикетиран в съответствие с приложение III на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, ще бъде предоставен на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6, и член 8, параграф 3.
Преди да предоставят на пазара маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, дистрибуторите се уверяват, че той е придружен от необходимите документи, че е етикетиран в съответствие с приложение III на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, ще бъде предоставен на пазара, както и че производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6, и член 8, параграф 3. Когато опаковката е твърде малка, за да може етикетът да съдържа цялата информация, или когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, се доставя без опаковка дистрибуторите се уверяват, че изискваната информация е предоставена в документ, който придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2
Когато дистрибутор смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания за безопасност, установени в приложение I, приложение II или приложение III, той/тя не предоставя продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, а също и органите за надзор на пазара.
Когато дистрибутор смята или има основание да смята, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не съответства на приложимите изисквания на настоящия регламент, той/тя не предоставя продукта за наторяване на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, е източник на неприемливи рискове за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, а също и органите за надзор на пазара.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Без да се засягат общите спецификации, посочени в член 13, маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се смятат за съответстващи на изискванията, установени в приложения I, II и III, обхванати от посочените стандарти или части от тях.
маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които са в съответствие или са изпитани в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се смятат за съответстващи на съответните изисквания, установени в приложения I, II и III, обхванати от посочените стандарти или части от тях.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации, съответствието с които гарантира съответствието с изискванията, посочени в приложения I, II и III, обхванати от тези спецификации или части от тях. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Когато изискване, посочено в приложения I, II или III, не е обхванато от хармонизирани стандарти или части от тях, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и когато след отправено искане към една или няколко европейски организации по стандартизация за изготвяне на хармонизирани стандарти за това изискване, Комисията констатира необосновани забавяния при приемането на съответния стандарт, тя може да приема актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации за това изискване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Маркировката „СЕ“ трябва да е нанесена ясно, четливо и незаличимо на придружаващите документи, а когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се доставя пакетиран — на опаковката.
1.  Маркировката „СЕ“ се нанася ясно, четливо и незаличимо върху опаковката на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт или, когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се доставя без опаковка – върху документите, които придружават маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, който участва в оценяването на съответствието, посочено в приложение IV, Модул Г1.
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква от приложение IV.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, който е претърпял дейност по оползотворяване и съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, се приема за отговарящ на условията, установени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, и поради това трябва да се смята, че е престанал да бъде отпадък.
Когато даден материал, който е бил отпадък, е претърпял дейност по оползотворяване в съответствие с настоящия регламент, а даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „CE“ и съответстващ на настоящия регламент, съдържа или се състои от този материал, за материала се счита, че отговаря на условията, определени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/, и поради това се счита, че е престанал да бъде отпадък от момента на изготвянето на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
2.  Нотифициращата държава членка предоставя на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.
2.  Нотифициращите органи предоставят на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, установени в приложения I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти, общи спецификации, посочени в член 13, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат.
3.  Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, установени в приложения I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти или общи спецификации, посочени в член 13, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие или решение за одобрение.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4
4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира временно действието или отнема сертификата, ако това се налага.
4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата или решението за одобрение нотифицираният орган установи, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира временно действието или отнема сертификата или решението за одобрение, ако това се налага.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5
5.  Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.
5.  Ако не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат и маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване продължава да не отговаря на изискванията на настоящия регламент, нотифицираният орган ограничава, спира временно действието или отнема всякакви сертификати или решения за одобрение, в зависимост от случая.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а
а)  всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат;
а)  всеки отказ, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане на сертификат или на решение за одобрение;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 37 – заглавие
Процедура при продукти, маркирани с маркировката „СЕ“, представляващи риск на национално равнище
Процедура на национално равнище при продукти, маркирани с маркировката „СЕ“, представляващи риск
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1
Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, представлява неприемлив риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, те извършат оценяване по отношение на въпросния продукт за наторяване, което обхваща изискванията, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.
Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, представлява риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда, или за други аспекти на защита на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент, те извършат оценяване по отношение на въпросния продукт за наторяване, което обхваща всички изисквания, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.
(Настоящото изменение обхваща също така хоризонтално изменение на термина „неприемлив риск“ (в единствено или множествено число) към термина „риск“ (в единствено число); ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2
Когато в процеса на това оценяване органите за надзор на пазара открият, че за продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от икономическия оператор да предприеме в разумен срок необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания или да изтегли продукта за наторяване от пазара, да го изземе, или да отстрани маркировката „СЕ“.
Когато в процеса на това оценяване органите за надзор на пазара открият, че за продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не са спазени изискванията, определени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от икономическия оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания или да изтегли продукта за наторяване от пазара, или да го изземе в разумен срок, съразмерен с естеството на риска и евентуално определен от тях, и да отстрани маркировката „СЕ“.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – алинея 1
Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на националния им пазар, за изтегляне на продукта от този пазар или за неговото изземване.
Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване на националния им пазар, за изтегляне на продукта от този пазар или за неговото изземване. Задълженията на органите по надзор на пазара в тази връзка не засягат възможността на държавите членки да регулират продуктите за наторяване, които не са маркирани с маркировката CE, когато последните се предлагат на пазара.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5 – буква б
б)  недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12, на които се основава презумпцията за съответствие.
б)  недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5 – буква б a (нова)
бa)   недостатъци в общите спецификации, посочени в член 13.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се отдава на недостатъци в общите спецификации, посочени в член 37, параграф 5, буква ба), Комисията незабавно приема актове за изпълнение, с които се изменя или отменя съответната обща спецификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато засегнатият продукт за наторяване бъде пуснат на пазара, той повече няма представлява този риск, да изтегли продукта за наторяване от пазара или да го изземе.
1.  Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, или за други аспекти на защита на обществения интерес, обхванати от настоящия регламент, тя изисква незабавно от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато засегнатият продукт за наторяване бъде предоставен на пазара, той повече няма представлява този риск, да изтегли продукта за наторяване от пазара или да го изземе.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква в
в)  декларацията за съответствие с изискванията на ЕС не придружава продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;
в)  декларацията за съответствие с изискванията на ЕС не е изготвена;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 с цел изменение на приложения I – IV за целите на адаптирането им към техническия прогрес и улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“,
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 с цел изменение на приложения I – IV за целите на адаптирането им към техническия прогрес, като взема предвид продуктите и материалите, вече получили разрешение в държавите членки, и по-специално по отношение на производството на продукти за наторяване от животински странични продукти и от възстановяване на отпадъци, и с цел улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“:
а)  които е вероятно да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и
а)  които имат потенциала да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и
б)  за които има научни доказателства, че не представляват неприемлив риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, както и че са достатъчно ефективни.
б)  за които има научни доказателства, че не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, както и че са достатъчно ефективни.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1а (нов)
1a.  Без излишно забавяне след … [дата на влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани активе в съответствие с параграф 1, с цел да бъдат изменени категориите съставни материали, установени в приложение II, по-специално за да се добавят към тези категории странични животински продукти, за които е определена крайна точка, струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, както и да се установят изискванията за добавянето на тези продукти в тези категории. При приемането на тези делегирани актове Комисията взема по-специално под внимание технологичния напредък във възстановяването на хранителни елементи.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 б (нов)
1б.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за удължаване на срока на влизане в сила на ограничението от 20mg/kg, посочено в приложение І – част ІІ – ПФК1(Б) – точка 3 – буква а) – точка 2 и приложение І – част ІІ – ПФК1(В)І – точка 2 – буква а) – точка 2, ако, въз основа на изчерпателен анализ на въздействието, тя има доказателства да счита, че въвеждането на по-строго ограничение би изложило на сериозен риск доставките на продукти за наторяване в Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – уводна част
2.  Когато Комисията изменя приложение II с цел да добави нови микроорганизми към категорията съставни материали за съответните микроорганизми в съответствие с параграф 1, тя трябва да действа на основание на следните данни:
2.  Когато Комисията изменя приложение II с цел да добави нови щамове микроорганизми към категорията съставни материали за съответните организми, тя действа, след като се увери, че всички засегнати щамове на допълнителния микроорганизъм отговарят на изискванията на параграф 1, буква б) от настоящия член, на основание на следните данни:
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а
а)  наименование на микроорганизма;
а)  наименование на микроорганизма на ниво щам;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в
в)  данни от минали периоди за безопасно производство и използване на микроорганизма;
в)  научна литература, в която се съобщава за безопасно производство и използване на микроорганизма;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г
г)  таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно определението на Европейския орган за безопасност на храните;
г)  таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно определението на Европейския орган за безопасност на храните, или позоваване на декларираното съответствие със съответните хармонизирани стандарти за безопасност на използваните микроорганизми, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или съответствието с изискванията за оценка на безопасността на микроорганизми, приети от Европейската комисия, ако не съществуват такива хармонизирани стандарти;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
За отразяване на бързия технологичен напредък в тази област Комисията до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент], приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да определи критерии за оценка на микроорганизмите, които могат да бъдат използвани в продукти за хранене на растения, без да са формално записани в позитивен списък.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
До … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да измени приложение II с цел въвеждане на крайните етапи в производствената верига, които са били определени в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009 по отношение на страничните животински продукти съгласно КCM 11, приложение ІІ.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 а (нов)
3a.   При приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията изменя категорията съставни материали, определяща изискването за полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, съгласно приложение II, с цел да отрази най-новите научни данни и технологичното развитие, и в срок до ... [три години след датата на прилагане на настоящия регламент] определя критериите за преобразуването на полимерен въглерод във въглероден двуокис (CO2) и съответен метод за изпитване за биоразграждане.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 б (нов)
3б.  При приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията изменя категорията съставни материали, определяща критериите за други странични промишлени продукти съгласно приложение II, с цел да отрази съвременните производствени практики, технологичното развитие и най-новите научни данни и в срок до ... [една години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] определя критериите, съгласно които странични промишлени продукти се включват в категорията съставни материали.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 а (нов)
3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
Държавите членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Държавите членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на правилата за санкциите.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1069/2009
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
(1a)  В параграф 2 след първа алинея се въвежда следната алинея:
„За производните продукти, попадащи в обхвата на член 32, които вече са широко използвани в държавите членки за производството на торове, Комисията определя такава крайна точка до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на регламента за торовете]“.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – параграф 34 – уводна част
(3)   „34. „растителен биостимулатор“ е продукт, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:
“34. „растителен биостимулатор“ е продукт, съдържащ вещество или микроорганизъм, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от своето съдържание на хранителни елементи, или всяка комбинация от такива вещества и/или микроорганизми, с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или на ризосферата на растението:
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в
в)  качествените характеристики на културата.
в)  качеството на културата.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в а (нова)
вa)   наличност на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в б (нова)
вб)   разграждане на органични съединения в почвата;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в в (нова)
б)  хумификация;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 48 – заглавие
Преходни разпоредби
Преходни разпоредби, докладване и преглед
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
Държавите членки не трябва да възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава 5.
Държавите членки не трябва да възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди ...[дванадесет месеца след датата на прилагане на настоящия регламент]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава 5.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки, които вече са въвели по-ниски пределно допустими стойности за съдържание на кадмий (Cd) по отношение на органично-минералните и неорганичните торове, указани в ПФК 1(Б), параграф 3, буква а) и ПФК 1(В), раздел І, параграф 2, буква а) от приложение І, част II, може да запазят своите по-строги пределно допустими стойности до момента, в който пределно допустимата стойност в настоящия регламент стане равна на тях или по-ниска. Държавите членки уведомяват Комисията за такива съществуващи национални мерки до ... [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент].
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 б (нов)
1б.  До ... [42 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява прилагането на настоящия регламент и общото му въздействие по отношение на постигането на неговите цели, включително въздействието върху МСП. Докладът включва по-специално:
а)  оценка на функционирането на вътрешния пазар на продуктите за наторяване, включително оценката на съответствието и ефективността на пазарния надзор, анализ на въздействието на частичното хармонизиране върху производството, моделите на употреба и търговските потоци на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, и продуктите за наторяване, пуснати на пазара съгласно националните правила;
б)  оценка на прилагане на ограниченията за нивата на замърсители съгласно приложение I от настоящия регламент, всяка нова релевантна научна информация по отношение на токсичност и канцерогенност на замърсители, ако стане налична, включително рисковете от замърсяване с уран в продуктите за наторяване;
в)  оценка на развитието на технологиите за премахване на кадмия и тяхното въздействие, мащаб и разходи по цялата верига на стойността, както и свързаното с тях управление на отпадъците на кадмий; както и
г)  оценка на въздействието върху търговията със суровини, включително наличността на фосфорит.
В доклада се вземат надлежно предвид техническият прогрес и иновациите, както и процесите на стандартизация, засягащи производството и използването на продукти за наторяване. Той се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение, до... [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент].
До... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя оценка на научните данни за определяне на агрономичните и екологичните критерии, за да определи критерии за крайна точка за оборския тор, така че да се определи ефективността на продуктите, които съдържат или се състоят от преработен оборски тор.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 в (нов)
1в.  До... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва преглед на процедурата за оценка на съответствието на микроорганизми.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2
Той се прилага от 1 януари 2018 г.
Той се прилага от ... [две години след датата на влизането в сила на настоящия регламент], с изключение на членове 19 до 35, които се прилагат от … [една година след датата на влизането в сила на настоящия регламент], и членове 13, 41, 42, 43 и 45, които се прилагат считано от…[датата на влизането в сила на настоящия регламент].
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение I – част I – точка 1 – буква В а (нова)
Вa. Тор с ниско съдържание на въглерод
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 5 – буква А – подточка І а (нова)
Ia.  Инхибитор на денитрификацията
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 4
4.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа вещество, за което са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с
заличава се
а)  Регламент (ЕИО) № 315/9332 на Съвета,
б)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета33;
в)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета34 или
г)  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35,
употребата на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, така, както е посочено в инструкциите за употреба не трябва да води до надвишаване на посочените граници в храните или фуражите.
__________________
32Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).
33Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
34Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
35Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 4 а (нов)
4а.  Съставки, представени за одобрение или повторно одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, но които не са включени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, не се използват в продукти за наторяване, когато невключването е обосновано от член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 1
1.  Органичният тор съдържа
1.  Органичният тор съдържа
—  въглерод (С) и
—  органичен въглерод (Сorg) и
—  хранителни елементи
—  хранителни елементи
единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
единствено от биологичен произход като торф, в т.ч. леонардит, лигнит и вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 2 – тире 1
—  Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо вещество,
—  Кадмий (Cd) 1,0 mg/kg сухо вещество,
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 2 – тире 6
—  Биурет (C2H5N3O2) 12 g/kg сухо вещество,
—  Биурет (C2H5N2O2) под границата на откриване
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.  Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3.  В органичните торове не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на своето развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните торове.

Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(I) – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, който е маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа най-малко един от следните обявени хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(I) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества: □
2,5 % от масата общ азот (N) или 2 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (К2O) и
6,5% от масата общи хранителни елементи.
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, който е маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа най-малко един от следните обявени хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа поне един от обявените първични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 1
—  2% от масата общ азот (N),
—  1% от масата общ азот (N), и/или
Изменение 119
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 2
–  1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
–  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 3
–  2% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  1% от масата общ калиев оксид (К2O), както и
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 – тире 3 а (ново)
–  6,5% от масата общи хранителни елементи.
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А)(II) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества: □
2% от масата общ азот (N) или 1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (К2O) и
5% от масата общи първични хранителни елементи.
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 1
1.  Органо-минералният тор трябва да бъде съставна формулировка на
1.  Органо-минералният тор трябва да бъде съставна формулировка на
–  един или повече неорганични торове, както е посочено в ПФК а 1(В) по-долу, и
–  един или повече минерални торове, както е посочено в ПФК 1(В) по-долу, и
–  материал, който съдържа органичен въглерод (С) и
–  един или повече материали, които съдържат органичен въглерод (Corg) и
–  хранителни елементи единствено от биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
–  хранителни елементи единствено от биологичен произход като торф, в т.ч. леонардит, лигнит и вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 343
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 3 – буква а – точка 2 – тирета 2 и 3
–  от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  от [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 4

Текст, предложен от Комисията

4.  Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

4.  В органо-минералните торове не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи пределните стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на своето развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органо-минералните торове.

Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (I) – точка 2 – тире 2
—  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
—  1% от масата фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода, или
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(I) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване съдържа повече от един хранителен елемент, продуктът трябва да съдържа обявените първични хранителни елементи в минималните посочени по-долу количества:
2,5 % от масата общ азот (N), от които 1% от масата на маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде органичен азот (N), или 2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 2% от масата общ калиев оксид (K2O), и
6,5 % от масата общи първични хранителни елементи.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(I) – точка 4
4.  Съдържанието на органични вещества и хранителни елементи във всяка единица от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде равно на обявеното.
4.  Съдържанието на органичен въглерод и всички хранителни елементи във всяка единица от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да бъде равно на обявеното. „Единица“ се отнася за всяка от съставните части на продукта, като гранули, пелети и др.
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(II) – точка 2 а (нова)
2a.  Когато продуктът съдържа повече от един хранителен елемент, следва да присъстват следните минимални количества:
–  1 % от масата общ азот (N) или
–  1 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или
–  1 % от масата общ калиев оксид (К2O),
при което сумата от хранителните вещества е минимум 4%.
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б)(II)– точка 3
3.  Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 3% от масата.
3.  Органичният въглерод (С) трябва да е наличен в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване в количество поне 1% от масата.
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1
1.   Неорганичният тор е тор, различен от органичния или органо-минералния тор
1.   Минералният тор е тор, съдържащ хранителни елементи, които са под формата на минерали или са били преработени във формата на минерали от животински или растителен произход. Органичният въглерод (Corg) в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не надвишава 1% от масата. В това число не се включва въглерод, който произхожда от покрития, отговарящи на изискванията на КСМ 9 и 10, и агрономичните добавки, отговарящи на изискванията на ПФК 5 и КСМ 8.
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1 а (нова)
1a.  Фосфорните торове трябва да отговарят най-малко на едно от следните минимални равнища на разтворимост, за да могат да се използват от растенията, в противен случай не могат да се обявяват като фосфорни торове:
–  разтворимост във вода: най-малко 40% от общия P, или
–  разтворимост в неутрален амониев цитрат: най-малко 75% от общия P, или
–  разтворимост в мравчена киселина (само за мек фосфорит): най-малко 55% от общия P.
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – точка 1 б (нова)
1б.  Подлежащото на обявяване общо съдържание на азот се представя като сбора от амонячния азот, нитритния азот, карбамидния азот, азота от метиленкарбамид, азота от изобутилендиуреа, азота от кротонилидендиуреа. Подлежащото на обявяване съдържание на фосфор се представя чрез фосфатната форма на фосфора. Нови форми могат да се добавят след научна проверка в съответствие с член 42, параграф 1.
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I) – точка 1
1.  Неорганичният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията един или повече от следните основни хранителни елементи: азот (N), фосфор (P), калий (K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na).
1.  Минералният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията един или повече от следните основни хранителни елементи:
а)  Първични: азот (N), фосфор (P) и калий (К);
б)  Вторични: магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na).
Изменение 344
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)I – точка 2 – буква а – точка 2 – тирета 2 и 3
–  от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [шест години след началната дата на прилагане на настоящия регламент]: 40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и
–  от [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  от [шестнадесет години след началната дата на прилагане на настоящия регламент]: 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5),
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(i) – точка 1
1.  Еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.
1.  Еднокомпонентният твърд минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от:
а)   не повече от един първичен хранителен елемент (азот (N), фосфор (P) и калий (К)), или
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (I)(а)(i) – точка 1 – буква б (нова)
б)   не повече от един вторичен хранителен елемент (магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) и натрий (Na)).
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (I)(а)(i) – точка 1 а (нова)
1a.   Еднокомпонентен твърд минерален тор с макроелементи с обявено съдържание на не повече от едно първично хранително вещество може да съдържа едно или повече вторични хранителни вещества.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(II) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа първични и/или вторични обявени хранителни елементи в минималното обявено количество:
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(a)(i) – точка 2 – тире 2
–  - 12 % от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  12 % от масата фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(a) (i) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  3% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 1
1.  Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.
1.  Сложният твърд минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от повече от един първичен и/или вторичен хранителен елемент.
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 2
–  3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 3
–  3% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  5% от масата общ калиев оксид (К2O).
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 4
–  1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO).
–  2% от масата общ магнезиев оксид (MgO),
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 5
–  1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),
–  2% от масата общ калциев оксид (СаO),
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 6
–  1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3),
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(ii) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  3% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(А) – точка 5 – тире 1
—  след пет термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV,
—  след пет термични цикъла съгласно описанието във точка 4.1 в модул А1 в приложение IV, за изпитване преди пускане на пазара,
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1
1.  Еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на не повече от един хранителен елемент.
1.  Еднокомпонентният течен минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание от:
а)   не повече от един първичен хранителен елемент,
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1 – буква б (нова)
б)   не повече от един вторичен хранителен елемент.
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1 а (нова)
1a.   Еднокомпонентен течен минерален тор с макроелементи с обявено съдържание на не повече от един първичен хранителен елемент може да съдържа един или повече вторични хранителни елементи.
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа един от обявените хранителни елементи в минималното обявено количество:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималното обявено количество:
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 2
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 6
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  5% от масата общ серен триоксид (SO3),
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – тире 7
–  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).
–  от 0,5% до 5% от масата общ натриев оксид (Na2O).
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 1
1.  Сложният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един хранителен елемент.
1.  Сложният течен минерален тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на повече от един първичен и/или вторичен хранителен елемент.
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – уводна част
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените хранителни елементи в минималните обявени количества:
2.  Маркираният с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване трябва да съдържа повече от едно от обявените първични и/или вторични хранителни елементи в минималните обявени количества:
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 1
—  1,5% от масата общ азот (N),
—  3% от масата общ азот (N), или
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 2
–  1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),
–  1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода,
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 3
–  1,5% от масата общ калиев оксид (К2O).
–  3% от масата общ калиев оксид (К2O), или
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 4
–  0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),
–  1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO), или
Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 5
–  0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),
–  1,5% от масата общ калциев оксид (СаO), или
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – тире 6
–  0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или
–  1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(II) – точка 1
1.  Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от тор с макроелементи, предвиден да доставя един или повече от следните хранителни елементи: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) или цинк (Zn).
1.  Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от тор с макроелементи, предвиден да доставя един или повече от следните хранителни елементи: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo), селен (Se), силиций (Si) или цинк (Zn).
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)а (нова)
ПФК 1(В)a: ТОР С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪГЛЕРОД
1.  Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване се определя като тор с ниско съдържание на въглерод, ако съдържа над 1% органичен въглерод (Corg) и до 15% органичен въглерод (Corg).
2.  Въглеродът, наличен в калциевия цианамид и в карбамида и неговите кондензационни и свързани продукти, не се включва в органичния въглерод за целите на това определяне.
3.  За целите на тази категория се прилагат спецификациите за торове от ПФК 1(В), които са твърди/течни, еднокомпонентни/сложни, с макроелементи/микроелементи .
4.  Продуктите, които се продават в рамките на ПФК 1(В)а, са в съответствие с нивата на замърсители, посочени в приложение I, определени за органични или органо-минерални торове във всички случаи, когато ПФК 1(В) не съдържа пределно допустими стойности за тези замърсители.
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – точка 1
1.  Материал за варуване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да коригира киселинността на почвата, който съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).
1.  Материал за варуване е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да коригира киселинността на почвата, който съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).
Изменение 398
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – точка 3
3.  Трябва да са спазени следните параметри, определени върху сухо вещество:
3.  Трябва да са спазени следните параметри, определени върху сухо вещество:
—  Минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-), и
—  Минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-), и
—  минимална реакционна способност: 10 % или 50 % след 6 месеца (инкубационно изпитване).
—  минимална реакционна способност: 10 % или 50 % след 6 месеца (инкубационно изпитване) както и
—   минимален размер на частиците: 70 % < 1 mm, с изключение на негасена вар, гранулиран материал за варуване и креда (=70 % от размера на частиците преминава през сито с размер на отворите 1 mm)
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение I – част II – ПФК 3 – точка 1
Подобрител на почвата е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да се добавя към почвата за поддържане, подобряване или запазване на нейните физични или химични свойства, структура или биологична активност.
Подобрител на почвата е материал, включително мулч, който се добавя към почвата на място с основната цел да поддържа или подобрява нейните физични свойства, и който може да подобри нейните химични и/или биологични свойства или активност.
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3 – точка 1 а (нова)
1a.  Продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да съдържа 15% или повече материал от биологичен произход.
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 1
1.  Органичен подобрител на почвата трябва да се състои единствено от материал от чисто биологичен произход, като се изключва материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геологични образувания.
1.  Органичен подобрител на почвата трябва да се състои единствено от материал от чисто биологичен произход, включително торф, леонардит, лигнит и хумусни вещества, получени от тях, но като се изключват други материали, които са претърпели фосилизация или които са част от геологични образувания.
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 2 – тире 2
—  Шествалентен хром (Cr VI) 2 mg/kg сухо вещество,
—  Шествалентен хром (Cr VI) 1 mg/kg сухо вещество,
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – точка 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

а)  В проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не трябва да е налична Salmonella spp.

Изменение

а)  В органичните подобрители на почвата не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните подобрители на почвата.

Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(Б) – точка 1
1.  Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата.
1.  Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата, и включва фолиа за мулчиране. Биоразградимото фолио за мулчиране е биоразградим полимерен филм, който съответства по-специално на изискванията на точки 2а и 3 от КСМ 10 от приложение ІІ и който е предназначен за полагане върху почвата на място с цел защита на нейната структура, потискане на растежа на плевели, намаляване на загубата на влажност на почвата или предотвратяване на ерозията.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – точка 1
1.  Растежната среда е материал, различен от почва, предназначен за използване като субстрат за развитие на корените.
1.  Растежната среда е материал, различен от почвата на място, върху която се отглеждат растения и гъби.
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.   В проба с тегло 25 g от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, не трябва да е налична Salmonella spp.

Изменение

3.  В растежната среда не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за които да бъде проведено изследване

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за задоволителен

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от растежната среда.

Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5 – точка 1
Агрономична добавка е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен за добавяне към продукт, който доставя на растенията хранителни елементи, с цел подобряване на схемите на освобождаване на хранителните елементи от този продукт.
Агрономична добавка е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен за добавяне към продукт, който има доказан ефект върху трансформацията или наличието за растенията на различни форми на минерални или минерализирани хранителни елементи, или върху двете, или който е за добавяне към почвата с цел подобряване на усвояването на тези хранителни елементи от растенията или намаляване на загубата на хранителни елементи.
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(А)( I а) (нова)
ПФК 5(А)(Iа): Инхибитор на денитрификацията
1.  Инхибиторът на денитрификацията е инхибитор, който намалява образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A)(І). Той допринася за увеличаване на нитратния азот в растенията и за намаляване на емисиите на N2O.
2.  Ефективността на този метод може да бъде оценена чрез измерване на емисиите на азотен оксид в проби от газ, събрани в подходящо измервателно устройство, и измерване на количеството на N2O в тази проба в газов хроматограф. Оценката ще отчита и съдържанието на вода в почвата.
Изменение 202
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – уводна част
1.  Растителен биостимулатор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението:
1.  Растителен биостимулатор е продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, предназначен да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението и на неговите ризосфера или филосфера;
Изменение 203
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в а (нова)
вa)  наличие на ограничени хранителни елементи в почвата и ризосферата,
Изменение 204
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в б (нова)
вб)  хумификация,
Изменение 205
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – буква в в (нова)
вв)  разграждане на органични съединения в почвата.
Изменение 206
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 2 – тире 1
—  Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо вещество,
—  Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо вещество,
Изменение 208
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 1
1.  Микробният растителен биостимулатор трябва да се състои само от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в категория съставен материал 7 от приложение II.
1.  Микробният растителен биостимулатор се състои:
а)   от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в категория съставен материал 7 от приложение II;
б)  от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, различни от предвидените в буква а) от настоящата точка. Те могат да се използват като категории съставен материал, ако отговарят на изискванията, посочени в категория съставен материал 7 от приложение ІІ.
Изменение 209
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 3

Текст, предложен от Комисията

3.   Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3.   В микробните растителни биостимулатори не трябва да са налични патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми/техните токсини, метаболити

Планове за вземане на проби

Ограничение

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Escherichia coli

5

0

Отсъствие в 1g или 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Vibrio spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Shigella spp

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Отсъствие в 25g или 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Общ брой анаеробни микроорганизми, освен ако микробният биостимулатор е анаеробна бактерия

5

2

105 CFU/g или ml

Общ брой на дрождите и плесените, освен ако микробният биостимулатор е гъба

5

2

1000 CFU/g или ml

където n = брой на единиците в състава на пробата; c = брой на единиците на пробата, показващи стойности над определената пределно допустима стойност.

Изменение 210
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 4
4.  Escherichia coli. не трябва да е налична в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 211
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 5
5.  В продукта за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, не трябва да са налични бактерии Enterococcaceae в количество повече от 10 CFU/g.
заличава се
Изменение 212
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 6
6.  Listeria monocytogenes не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 213
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 7
7.  Vibrio spp не трябва да е наличен в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 214
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 8
8.  Shigella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 215
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 9
9.  Staphylococcus aureus не трябва да е наличен в проба с тегло 1 g или с обем 1 ml от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
заличава се
Изменение 216
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 10
10.  Общият брой аеробни микроорганизми не трябва да надвишава 105 CFU/g или ml проба от маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване, освен ако микробният биостимулатор е аеробна бактерия.
заличава се
Изменение 217
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 12 – алинея 2
растителният биостимулатор трябва да има рН, равен на 4 или по-висок.
заличава се
Изменение 218
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – точка 13
13.  Срокът на годност на микробният растителен биостимулатор трябва да бъде най-малко 6 месеца при условията на съхранение, посочени на етикета.
заличава се
Изменение 219
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 7 – точка 3 – уводна част
3.  Смесването не трябва да изменя естеството на който и да било продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване,
3.  Смесването не трябва да изменя функцията на който и да било продукт за наторяване в състава на смесения продукт за наторяване,
Изменение 220
Предложение за регламент
Приложение II – част І – КСМ 11 а (нова)
КСМ 11a: Други странични продукти от промишлеността
Изменение 221
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – уводна част
1.  Маркиран с маркировката „СЕ” продукт за наторяване може да съдържа вещества и смеси, различни от39
1.  Маркиран с маркировката „СЕ” продукт за наторяване може да съдържа вещества и смеси, включително технически добавки, различни от39
__________________
__________________
39Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се използват други изисквания. Вж. напр. КСМ 11 за животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 за полимерите и КСМ 8 за агрономичните добавки.
39Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се използват други изисквания. Вж. напр. КСМ 11 за животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 за полимерите и КСМ 8 за агрономичните добавки.
Изменение 222
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 1 – точка 1 – буква б
б)  странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,
б)  странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО, с изключение на страничните продукти, регистрирани съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006, различни от попадащите в обхвата на едно от освобождаванията от задължението за регистрация, предвидено в точка 5 от приложение V към посочения регламент,
Изменение 223
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – буква д
д)  полимери, или
д)  полимери, с изключение на използваните в растежна среда, които не са в контакт с почвата, или
Изменение 228
Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – КСМ 2 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа растения, части от растения и извлеци от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, центрофугиране, пресоване, изсушаване, лиофилизиране или екстракция с вода.
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа растения, части от растения и извлеци от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, центрофугиране, пресяване, стриване, пресоване, изсушаване, лиофилизиране, буфериране, екструдиране, облъчване, замразяване, обеззаразяване чрез използване на топлина, екстракция с вода или друга подготовка/обработка, която не прави окончателното вещество предмет на регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Изменение 229
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 2 – точка 2
2.  За целите на точка 1, като „растения“ се разглеждат водораслите, но не и синьо-зелените водорасли.
2.  За целите на точка 1, като „растения“ се разглеждат водораслите, с изключение на синьо-зелени водорасли, които произвеждат цианотоксини, класифицирани като опасни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Изменение 230
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – уводна част
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа компост, получен от аеробно компостиране на само един или повече от един от следните входящи материали:
1.  Продукт за хранене на растения, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа компост, течни или нетечни микробни или немикробни екстракции от компост, получени от аеробно компостиране и възможното последващо умножаване на естествените микробни вещества на само един или повече от един от следните входящи материали:
Изменение 231
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 3 – точка 1 – буква б
б)  странични животински продукти от категории 2 и 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;
б)  продукти, получени от страничните животински продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е достигната в съответствие с член 5 от посочения регламент;
Изменение 232
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – буква в – уводна част
в)  Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени по някакъв начин от въздуха, с изключение на
в)  Живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, с изключение на
Изменение 233
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква в – тире 2
–  утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки, и
–  утайки от отпадъчни води, промишлени утайки (освен непотребими хранителни остатъци, фуражи и насаждения, свързани с агрогорива) или драгажни утайки, и
Изменение 238
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква д а (нова)
да)  непреработени и механично обработени остатъци от промишлени отрасли за производство на храни, с изключение на промишлени отрасли, използващи животински странични продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 239
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 1 – буква д б (нова)
дб)  материали, отговарящи на КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 и КСМ 11.
Изменение 240
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 241
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 3 – точка 6 – буква а – тире 2
—  Критерий: макс. 25 mmol O2/kg органичен материал/h; или
—  Критерий: макс. 50 mmol O2/kg органичен материал/h; или
Изменение 242
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – заглавие
КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури
КСМ 4: Ферментационен продукт от енергийни култури и биоотпадък на растителна основа
Изменение 247
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 1 – буква в
в)  всеки материал, посочен в букви а) и б), който преди това е бил подложен на разграждане.
в)  всеки материал, посочен в букви а) и б), който преди това е бил подложен на разграждане и в който не се откриват никакви следи от афлатоксини.
Изменение 248
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 249
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 4 – точка 3 – буква б
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/20111a на Комисията;
_________________
1a Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр.1).
Изменение 250
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 4 – точка 3 – буква г
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или
Изменение 251
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква в – тире 2
–  утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки,
–  утайки от отпадъчни води, промишлени утайки, различни от посочените в буква да), или драгажни утайки, и
Изменение 255
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – буква д – уводна част
д)  всеки материал, изброен в букви а) г), който
д)  всеки материал, с изключение на афлатоксини, изброен в букви а) г), който
Изменение 256
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква д а (нова)
да)  непреработени и механично обработени остатъци от промишлени отрасли за производство на храни, с изключение на промишлени отрасли, използващи животински странични продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Изменение 257
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 1 – буква д б (нова)
дб)  материали, отговарящи на КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 и КСМ 11.
Изменение 258
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 2 – тире 1
–  което преработва само входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, и
–  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1 по-горе, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящи материали, различни от посочените в точка 1, и
Изменение 259
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 3 – буква а
а)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни;
а)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C за най-малко 24 часа и време на задържане на течността най-малко 20 дни, последвано от анализ, за да се потвърди, че процесът на разграждане е унищожил успешно патогените;
Изменение 260
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – CMC 5 – точка 3 – буква б
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час);
б)  термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011;
Изменение 261
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 5 – точка 3 – буква г
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва етап на пастьоризация (70 °C – 1 час); или
г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е определено в приложение V, глава І, раздел 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или
Изменение 262
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в а (нова)
вa)  маслинено кюспе, т.е. вискозен страничен продукт от пресоване на маслини, получен чрез обработка на мокро кюспе с органични разтворители в две (2-фазно кюспе) или три фази (3-фазно кюспе);
Изменение 263
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в б (нова)
вб)   странични продукти от фуражната промишленост, които са включени в каталога на отделните фуражни суровини в Регламент (ЕС) № 68/2013,
Изменение 264
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 1 – буква в в (нова)
вв)  всички други материали или вещества, които са били одобрени за влагане в храни или фуражи.
Изменение 269
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 6 – точка 2 – алинея 2 а (нова)
Съдържанието на афлатоксини във всички вещества трябва да е под границата на откриване.
Изменение 270
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 7 – точка 1 – тире 1
–  са не са били подложени на друга преработка, освен изсушаване или лиофилизиране, и
заличава се
Изменение 271
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа вещество или смес, чието предназначение е да подобрява схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукта за наторяване, само ако съответствието на това вещество или смес с изискванията на настоящия регламент за продукт от ПФК 5 от приложение I е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима за такава агрономична добавка.
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа вещество или смес (включително технологични добавки, като например: антислепващи агенти, антипенители, противопрахови агенти, багрила и реологични агенти), предназначени да подобрят схемите на освобождаване на хранителни елементи от продукта за наторяване, само ако съответствието на това вещество или смес с изискванията на настоящия регламент за продукт от ПФК 5 от приложение I е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима за такава агрономична добавка.
Изменение 272
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 3 а (нова)
3а.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК 5(А)(Iа) от приложение I, само ако съдържа азот под някаква форма.
Изменение 273
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 8 – точка 4
4.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на уреазата, както е посочено в ПФК 5(А)(II) от Приложение I, само ако най-малко 50 % от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява в азотна форма уреа (CH4N2O).
4.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа съответстващ на изискванията инхибитор на уреазата, както е посочено в ПФК 5(А)() от Приложение I, само ако най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в продукта за наторяване се осигурява от азотните форми амониев йон (NH4+) или от амониев йон (NH4+) и уреа (CH4N2O).
Изменение 274
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 9 – точка 3
3.  Полимерите не трябва да съдържат формалдехид.
3.  Полимерите трябва да съдържат максимум 600 ppm свободен формалдехид.
Изменение 275
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 1
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа полимери, различни от полимерите с хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да
а)  контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“), или
а)  контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“), или
б)  увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
б)  увеличава способността за задържане на вода на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“ или
бa)  подобрява почвата като биоразградимо фолио за мулчиране, което отговаря по-специално на изискванията на точки 2а и 3 от КСМ 10, или
бб)  свързва компоненти на продукта за наторяване без никакъв контакт с почвата, или
бв)  подобрява стабилността на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, или
бг)   подобрява проникването на вода в почвата.
Изменение 276
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 2
2.  Считано от [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: трябва да се спазва следния критерий: полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че по-голямата част от него в крайна сметка се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода. Най-малко 90 % от съдържащия се в него органичен въглерод трябва да се преобразува в CO2 за най-много 24 месеца при изпитването за биоразграждане, посочено в букви а) — в) по-долу.
2.  Считано от ... [пет години след датата, на която започва да се прилага настоящия регламент]: трябва да се спазва следният критерий: полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че по-голямата част от него в крайна сметка се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода. Най-малко 90 % от съдържащия се в него органичен въглерод трябва да се преобразува в CO2 за най-много 48 месеца след края на посочения върху етикета съответен функционален период на продукта за наторяване и спрямо подходящ стандарт при изпитването за биоразграждане. Критериите за биоразграждане и разработването на подходящ метод за изпитване на биоразграждането се оценяват в светлината на най-новите научни доказателства и се предвиждат в делегираните актове, посочени в член 42 от настоящия регламент.
а)  Изпитването трябва да се извърши при 25 °C ± 2 °C.
б)  Изпитването трябва да се извърши в съответствие с метод за определяне на крайната аеробна биоразградимост на материалите от пластмаса в почвата чрез измерване на потребността от кислород или количеството на отделения въглероден диоксид.
в)  Като еталонен материал в изпитването трябва да се използва микрокристална целулоза на прах със същите геометрични характеристики като изпитвания материал.
г)  Преди изпитването, изпитваният материал не трябва да се подлага на условия или процедури, предназначени да ускорят разграждането на филма, като например излагане на топлина или на светлина.
Изменение 277
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 2 а (нова)
2a.  Биоразградимото фолио за мулчиране, посочено в ПФК 3 (Б), отговаря на следния критерий:
Полимерът трябва да може да претърпява физично и биологично разграждане, такова, че той в крайна сметка да се разгражда до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода, като най-малко 90% – като абсолютна стойност или съотнесено към референтния материал – от органичния въглерод в него се преобразува в CO2 за най-много 24 месеца при изпитване за биоразграждане в съответствие със стандартите на Съюза за биоразграждане на полимерите в почвата.
Изменение 278
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 3 а (нова)
3а.  Тъй като продуктът е предназначен да се добавя към почвата и да се освобождава в околната среда, тези критерии се прилагат за всички материали в продукта.
Изменение 279
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 10 – точка 3 б (нова)
3б.   Маркиран с маркировката „СЕ“ продукт, съдържащ полимери, различни от полимерите с хранителни елементи, се освобождава от изискванията, определени в точки 1, 2 и 3, при условие че полимерите се използват единствено като свързващ материал за продукта за наторяване и не са в контакт с почвата.
Изменение 280
Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – КСМ 11

Текст, предложен от Комисията

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, изброени и посочени в таблицата по-долу:

Изменение

При условие, че Комисията приеме делегираните актове съгласно член 42, продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, изброени и посочени в таблицата по-долу:

 

Производен продукт

Стандарти за преработка за достигане на крайната точка в производствената верига

1

Месно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

2

Костно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

3

Месокостно брашно

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

4

Кръв от животни

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

5

Хидролизирани протеини от категория ІІІ – съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009;

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

6

Преработен оборски тор

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

7

Компост (1)

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

8

Биогаз от разлагане на остатъците (1)

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

9

Брашно от пера

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

10

Кожи

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

11

Рога и копита

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

12

Гуано от прилепи

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

13

Вълна и косми

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

14

Пера и перушина

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

15

Свинска четина

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

16

Глицерин и други продукти от материали от категории 2 и 3, получени от производство на биодизел и възобновяеми горива

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

17

Храни за домашни любимци и дъвчащи предмети за кучета, които са отказани по причини от търговски характер или поради технически недостатъци

Определя се съгласно член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

(1)   получени от материали от категория 2 и 3, различни от месокостно брашно и преработени животински протеини

Изменение 281
Предложение за регламент
Приложение II – част ІI – КСМ 11 а (нова)
КСМ 11a: Други странични продукти от промишлеността
1.  Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа други промишлени странични продукти като амониев сулфат от производство на капролактам, сярна киселина от рафиниране на природен газ и масла, както и други материали, идващи от специфичните промишлени процеси, които са изключени от КСМ 1 и са посочени в таблицата по-долу, при условията, посочени в него:
2.  От... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент], критериите за странични промишлени продукти, които са били използвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 като компоненти на продукти за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, с оглед тяхното включване към категорията на съставните материали, се определят в светлината на последните научни доказателства и се предиждат в делегираните актове, посочени в член 42 от настоящия регламент.
Изменение 282
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква д
д)  описание на всички компоненти над 5 % от сухото тегло на продукта в низходящ ред по големина , включително посочване на съответните категории съставни материали („КСМ“), както е посочено в приложение II.
д)  описание на всички компоненти над 1% от сухото тегло на продукта в низходящ ред по големина, включително посочване на съответните категории съставни материали („КСМ“), както е посочено в приложение II, включително съдържанието като процент от сухото вещество;
Изменение 283
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква д а (нова)
да)  за продукт, съдържащ материали с произход от биологични отпадъци или странични продукти, които не са преминали обработка за унищожаване на всички органични материали, на етикета се посочва какви отпадъци и странични продукти са били използвани, както и номерът на партидата или номерът на времевата серия на производство. Този номер е свързан с данните за проследяване, съхранявани от производителя, и идентифицира индивидуалния източник (стопанство, завод и т.н.) на всеки от биологичните отпадъци/страничните продукти, използвани в партидата/времевата серия. Комисията публикува след публични консултации и не по-късно от... [две години от влизането в сила на настоящия регламент], спецификации за прилагането на настоящата разпоредба, която влиза в сила в рамките на ... [три години след публикуването на спецификациите]. За да се сведе до минимум административната тежест за операторите и органите за надзор на пазара, в спецификациите на Комисията следва да се вземат предвид изискванията на член 6, параграфи 5 до 7 и на член 11, и съществуващите системи за проследяване (например за странични животински продукти или промишлени системи), както и кодовете за класификация на отпадъците на Съюза.
Изменение 284
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 а (нова)
2a.  Кратки инструкции за предвидената употреба, включително предвидената норма на торене, момент на торене, целеви растения и съхранение, трябва да се предоставят от производителите.
Изменение 285
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 7 а (нова)
7а.  За никой продукт не могат да се съдържат твърдения, свързани с друга ПФК, без да са изпълнени изцяло изискванията на тази допълнителна ПФК, както и не са разрешени никакви преки или косвени твърдения за въздействия на растителна защита.
Изменение 286
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 2 – буква б
б)  Съдържанието на инхибитор на нитрификацията трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като амониев (NH4+) и карбамиден (CH4N2O) азот.
б)  Съдържанието на инхибитор на нитрификацията трябва да се посочи като процент от масата на общия азот (N), наличен като амониев азот (NH4+) или амониев (NH4+) и карбамиден (CH4N2O) азот.
Изменение 287
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 1 – буква а
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K; обявеното съдържание на азот се представя като сбора от амонячния азот, нитритния азот, урейния азот, азота от уреа-формалдехид, азота от изобутилендиуреа, азота от кротонилидендиуреа и азота от цианамид.
Фосфорните торове трябва да отговарят на едно от следните минимални равнища на разтворимост, за да могат да се използват за растения, в противен случай не могат да се обявяват като фосфорни торове:
–  разтворимост във вода: най-малко 25% от общия P,
–  разтворимост в неутрален амониев цитрат: най-малко 30% от общия P,
–  разтворимост в мравчена киселина (само за мек фосфорит): най-малко 35% от общия P.
Изменение 288
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1 – точка 1 – буква б
б)  обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;
б)  обявените хранителни елементи калций (Са), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S) чрез техните химични символи в реда Ca-Mg-Na-S;
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Ако е договорено от съзаконодателите, съответните промени ще се прилагат в целия текст, включително и тези части, отразени в измененията по-долу.)
Изменение 289
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква в
в)  цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),
в)  цифри, показващи средното съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na),
Изменение 290
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 6
—  органичен въглерод (С); и
—  органичен въглерод (С) и съотношение C/N;
Изменение 291
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 7 а (ново)
–  под формата на прах или гранулат
Изменение 292
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2
—  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
—  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода;
Изменение 293
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2 – подтире 3
–   когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
–   фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим единствено в неорганични киселини;
Изменение 294
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 а (нова)
1a.   Общото обявено съдържание на азот се представя като сумата от амонячен азот, нитритен азот, уреен азот, азот от метилен-уреа, азот от изобутилендиуреа, азот от кротонилидендиуреа и азот от цианамид.
Изменение 295
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В) – точка 1 – буква г – тире 2
—  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
—  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат и вода;
Изменение 296
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г – тире 2 – подтире 3
–  когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
–  фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим единствено в неорганични киселини;
Изменение 297
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г – тире 4 – подтире 1 а (ново)
–  под формата на прах или гранулат;
Изменение 298
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 – буква г а (нова)
гa)  pH
Изменение 299
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I) – точка 1 а (нова)
1a.  Продукти за наторяване, които съдържат по-малко от 5 ppm от следните елементи: кадмий, арсен, олово, хром VI и живак, имат право да използват видима „зелена“ екомаркировка в своята опаковка и етикет. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за допълнение на настоящия регламент за изготвяне на технически стандарти за този етикет.
Изменение 300
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а) – точка 3 – буква в
в)  прах, когато най-малко 90 % от продукта може да премине през сито с размер на отворите 10 mm, или
в)  прах, когато най-малко 90 % от продукта може да премине през сито с размер на отворите 1 mm, или
Изменение 301
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а) – точка 4 а (нова)
4a.   За маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, посочени в точка 1, буква бб) от КСМ 10 към приложение II, при които полимерите се използват единствено като свързващ материал, се поставя следната маркировка: „Продуктът за наторяване не е предназначен да бъде в контакт с почвата.“
Изменение 302
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(II) – точка 1
1.  Обявените микроелементи в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат изброени със своите наименования и химични символи в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
1.  Обявените микроелементи в продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, трябва да бъдат изброени със своите наименования и химични символи в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo), селен (Se), силиций (Si) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
Изменение 303
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В) а (нова)
ПФК 1(В)а: Тор с ниско съдържание на въглерод
1.  Трябва да са налични следните информационни елементи за макроелементите:
а)  обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;
б)  обявените хранителни елементи магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na) чрез техните химични символи в реда Mg-Ca-S-Na;
в)  цифри, показващи общото съдържание на обявените хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К), последвани от цифри в скоби, показващи общото съдържание на магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или натрий (Na);
г)  съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и като процент от масата на тора:
▪  общ азот (N);
минимално количество органичен азот (N), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;
азот (N) под формата на нитритен азот;
азот (N) под формата на амонячен азот;
азот (N) под формата на карбамиден азот;
▪  общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);
фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат;
когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;
▪  общ калиев оксид (К2O);
водоразтворим калиев оксид (К2O);
▪  магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и натриев оксид (Na2O), изразени
–  когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;
–  когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, като общо съдържание и съдържание, разтворимо във вода;
–  в другите случаи — като общо съдържание.
д)  когато е налична уреа (CH4N2O) – информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на торове, и отправяне на покана към ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.
2.  Посочват се следните други елементи като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:
–  съдържание на органичен въглерод (С); и
–  съдържание на сухо вещество.
3.  Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като процент от масата в таблицата по-долу, те
–  трябва да се обявят, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, и
–  могат да бъдат обявени в другите случаи:
Микроелемент
Процентно съдържание по маса

Бор (B)
0,01

Кобалт (Со)
0,002

Мед (Cu)
0,002

Манган (Mn)
0,01

Молибден (Мо)
0,001

Цинк
0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементи. Трябва да са налични следните информационни елементи:
а)  посочване на наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони;
б)  общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата на тора,
когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;
когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, като общо съдържание и съдържание, разтворимо във вода; и
в другите случаи — като общо съдържание;
в)  когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:
„образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;
г)  когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и):
следният квалификатор след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“; и
наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение;
д)  следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на торене.”
Изменение 399
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 2 – тире 2
—   Зърнометричен състав, изразен като процент от продукта, който може да премине през сито с определен размер на отвора.
—  Зърнометричен състав, изразен като процента от продукта, който може да премине през сита с размер на отвора 1,0 mm и 3,15 mm;
Изменение 304
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 3
–   общо съдържание на азот (N);
заличава се
Изменение 305
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 4
–   Общ фосфорен пентаоксид (P2O5);
заличава се
Изменение 306
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 3 – точка 1 – тире 5
–   Общ калиев оксид (К2O);
заличава се
Изменение 307
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 6 – буква д
д)  норма, график (стадий на развитие на растението) и честота на прилагането;
д)  норма, график (стадий на развитие на растението), място и честота на прилагането (в съответствие с емпиричните данни, обосноваващи твърдението(ята) за биостимулатор;
Изменение 308
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 6 – буква е а (нова)
еа)  декларация, че продуктът не е продукт за растителна защита;
Изменение 309
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(А)

Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и други обявени параметри


Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и други обявени параметри

Органичен въглерод (С)
± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Органичен въглерод (С)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество
± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Съдържание на сухо вещество
± 5,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ азот (N)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)
± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ и водоразтворим магнезиев оксид, калциев оксид серен триоксид или натриев оксид
± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ и водоразтворим магнезиев оксид, калциев оксид серен триоксид или натриев оксид
± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Обща мед (Cu)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Общ цинк (Zn)
± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Количество
—  5% относително отклонение от обявената стойност

Количество
—  5 % относително отклонение от обявената стойност
Обявени форми на азот, фосфор и калий
Двукомпонентни смеси: максимално допустими количества в абсолютна стойност от 1,1 N и 0,5 органичен N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O и 1,5 за сбора от два хранителни елемента.

Трикомпонентни смеси: максимално допустими количества в абсолютна стойност от 1,1 N и 0,5 органичен N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O и 1,9 за сбора от три хранителни елемента.

± 10% от общата обявена стойност за всеки хранителен елемент до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност.

Изменение 310
Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % от обявената стойност за наличните форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% от обявената стойност за наличните форми на хранителните елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност за всеки от хранителните елементи поотделно и за сбора на хранителните елементи

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

± 25% относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

Допуските за фосфорен пентаоксид (P2O5) се отнасят за фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода.

 

 

Изменение 311
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б)
Органичен въглерод: ± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Органичен въглерод: ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Органичен азот: ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност
Органичен азот: ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,5 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 50% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Обща мед (Cu) ± 15% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност
Изменение 312
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(В)(I)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % от обявената стойност за наличните форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25% относително отклонение от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много 1,5 процентни пункта по абсолютна стойност

± 25 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 0,9 процентни пункта по абсолютна стойност

 

Зърнометричен състав: ± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

 

Количество: ± 5% относително отклонение от обявената стойност

 

Изменение

 

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25% от обявената стойност за наличните форми на хранителните елементи до най-много 2 процентни пункта по абсолютна стойност за всеки от хранителните елементи поотделно и за сбора на хранителните елементи

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

-50% и +100% от обявената стойност за тези хранителни елементи до най-много -2 и +4 процентни пункта по абсолютна стойност.

 

Горепосочените стойности на допуските са приложими и за азотните форми и за разтворимостта.

 

Зърнометричен състав: ± 20% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

 

Количество: ± 3% относително отклонение от обявената стойност

Изменение 313
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С)

± 10 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество

± 10% относително отклонение от обявената стойност

Количество

—  5 % относително отклонение от обявената стойност към момента на производство

 

—  25% относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org

± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав

± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 0,9 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С)

± 10 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Общ азот (N)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ фосфорен пентаоксид (P2O5)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

общ калиев оксид (К2O)

± 20 % относително отклонение от обявената стойност до най-много 1,0 процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество

± 10% относително отклонение от обявената стойност

Количество

—  5 % относително отклонение от обявената стойност към момента на производство

 

—  15% относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org

± 20% относително отклонение от обявената стойност до най-много 2,0 процентни пункта по абсолютна стойност

Зърнометричен състав

± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Изменение 314
Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 4

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри или m3)

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на материали с размер на частиците по-голям от 60 mm

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25 % относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на предварително оформена растежна среда

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

—  25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим азот (N)

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим калиев оксид (К2O);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

pH

± 0,7 към момента на производство

 

± 0,9 в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри или m3)

—  5 % относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на материали с размер на частиците по-голям от 60 mm

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на предварително оформена растежна среда

—  5% относително отклонение към момента на производство

 

± 15% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Водоразтворим азот (N)

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

водоразтворим калиев оксид (К2O);

± 50% относително отклонение към момента на производство

 

± 60% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция

Изменение 315
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 1 – буква б
б)  ферментационни продукти от енергийни култури, както е определено в КСМ 4,
б)  ферментационни продукти от енергийни култури и биоотпадъци на растителна основа, както е определено в КСМ 4,
Изменение 316
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 1 – буква е а (нова)
еа)  непреработени или механично преработени растения, части от растения или извлеци от растения, както е посочено в КСМ 2,
Изменение 317
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – подточка 3 – буква б а (нова)
бa)  инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК 5(А)(Iа),
Изменение 318
Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 3 – подточка 2 – буква а а (нова)
аа)  инхибитор на денитрификацията, както е посочено в ПФК (А)(Iа),
Изменение 319
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б
б)  идеен проект и производствени чертежи и схеми,
заличава се
Изменение 320
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква в
в)  описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за употребата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“,
заличава се
Изменение 321
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1
Циклите и изпитването, посочени в точки 4.14.3 по-долу трябва да се извършват върху представителна проба от продукта най-малко на всеки 3 месеца от името на производителя, за да се провери съответствието с
Циклите и изпитването, посочени в точки 4.14.3 по-долу трябва да се извършват върху представителна проба от продукта най-малко на всеки шест месеца в случай на непрекъсната работа на инсталацията или всяка година в случай на периодично производство от името на производителя, за да се провери съответствието с
Изменение 322
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4.3.5 а (нова)
4.3.5a.  Производителят съхранява докладите от изпитванията заедно с техническата документация.
Изменение 323
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Б – точка 3.2 – буква в – тире 6
–  протоколи от изпитвания, и
–  протоколи от изпитвания, включително проучвания относно агрономичната ефективност, и
Изменение 324
Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Г1 – точка 2 – буква б
б)  идеен проект и производствени чертежи и схеми, както и писмено описание и диаграма на производствения процес, в която са ясно обозначени всяка обработка, съд за съхранение и място.
б)  писмено описание и диаграма на производствения процес,

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0270/2017).


Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I
PDF 472kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
P8_TA(2017)0393A8-0359/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0547),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0351/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 май 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0359/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2101.)

(1) OВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 182.


Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I
PDF 466kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0424),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0239/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 септември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0285/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2092.)


Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат
PDF 501kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(3),

—  като взе предвид заключението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество глифозат(4),

—  като взе предвид становището на Комитета за оценка на риска (КОР) на Европейската агенция по химикали (ECHA), с което се предлага хармонизирана класификация и етикетиране на глифозата на равнището на ЕС(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011(6),

—  като взе предвид Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“(7),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е „да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство“; като има предвид, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 се основават на принципа на предпазливост;

Б.  като има предвид, че понастоящем системният хербицид глифозат е с най-голям обем на производство измежду всички хербициди в света; като има предвид, че 76% от употребата на глифозат в световен мащаб е в селското стопанство; като има предвид, че глифозатът се използва широко и в горското стопанство, в градски условия и в градини; като има предвид, че 72% от общото количество глифозат, използван в световен мащаб от 1974 до 2014 г., са разпръскани през последните 10 години;

В.  като има предвид, че като цяло населението е изложено на глифозат основно чрез пребиваване в близост до области, в които се пръска с него, при домашна употреба и чрез режима на хранене; като има предвид, че излагането на глифозат се увеличава поради нарастването на общия обем използван глифозат; като има предвид, че въздействието на глифозата и на най-разпространените му коформуланти върху човешкото здраве трябва да бъде редовно проследявано; като има предвид, че глифозат и/или остатъци от него са открити във водата, почвата, храните и напитките и в нехранителни продукти, както и в човешкото тяло (напр. в урината);

Г.  като има предвид, че в доклада на Европейския съюз за 2014 г. относно остатъците от пестициди в храните, публикуван на 26 октомври 2016 г., ЕОБХ отбеляза, че държавите членки са взели малък брой проби от маслодайна рапица и соя, макар че съществува вероятност тези култури да бъдат третирани с глифозат и поради това могат да се очакват остатъци; като има предвид, че според ЕОБХ няма информация за остатъци от глифозат в продукти от животински произход; като има предвид, че ЕОБХ счита, че резултатите не са особено надеждни от статистическа гледна точка;

Д.  като има предвид, че през 2015 г. ЕОБХ препоръча държавите членки да увеличат броя на анализите за глифозат и свързани с него остатъци (напр. триметил-сулфониум) в продукти, за които използването на глифозат е било одобрено и се очаква наличие на измеримо количество остатъци; като има предвид по-специално, че броят на пробите от соя, царевица и маслодайна рапица следва да бъде увеличен; като има предвид, че държавите членки също така биват насърчавани да разработят и/или прилагат съществуващите аналитични методи за контрол на свързани с глифозат метаболити и да споделят резултатите с ЕОБХ;

Е.  като има предвид, че глифозатът е хербицид с неизбирателно действие, който унищожава всички тревни култури; като има предвид, че той действа, като уврежда т.нар. „шикиматен метаболитен път“, който е характерен и за водорасли, бактерии и гъби; като има предвид, че е установено, че сублеталното излагане на Escherichia coli и Salmonella enterica serovar Typhimurium на търговски формули на глифозат води до промяна на реакцията спрямо антибиотици;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 дадено активно вещество може да бъде одобрено единствено ако то не е или не трябва да бъде класифицирано като канцерогенно в категория 1А или 1В съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, освен ако експозицията на хора на това активно вещество е пренебрежимо малка или съществува сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства;

З.  като има предвид, че през март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака класифицира глифозата като „вероятно канцерогенен за хората“ (група 2А) въз основа на „ограничени доказателства“ за ракови заболявания при хората (наблюдавани при действителни случаи), „достатъчно доказателства“ за ракови заболявания при лабораторни животни (от изследвания с „чист“ глифозат), и „солидни доказателства“ за данни по отношение на механизмите, свързани с канцерогенност (генотоксичност и оксидативен стрес), както за „чист“ глифозат, така и за глифозатни формули; като има предвид, че критериите, използвани от Международната агенция за изследване на рака за група 2А са сравними с тези за категория 1B в Регламент (ЕО) № 1272/2008;

И.  като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ приключи партньорска оценка на глифозата и стигна до заключението, че е малко вероятно глифозатът да представлява канцерогенна опасност за хората, както и че при наличните доказателства не би могло да се извърши класифициране на глифозата съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 във връзка с неговия канцерогенен потенциал; като има предвид, че през март 2017 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA прие с консенсус, че няма доказателства за връзката между глифозата и раковите заболявания при хората въз основа на наличната информация и че глифозатът не следва да се класифицира като вещество, което причинява генетични увреждания (мутаген) или нарушава възпроизвеждането;

Й.  като има предвид, че по време на съвместната среща относно остатъците от пестициди, проведена от Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната здравна организация (СЗО) през май 2016 г., експертната група на ФАО относно остатъците от пестициди в храните и околната среда и основната група на СЗО за оценка относно остатъците от пестициди стигнаха до заключението, че „глифозатът е малко вероятно да бъде генотоксичен при очаквани дневни експозиции“ и „е малко вероятно да представлява канцерогенен риск за хората поради излагане на неговото въздействие чрез хранителния режим“;

К.  като има предвид, че в контекста на иск в САЩ, заведен от ищци, които твърдят, че са развили неходжкинов лимфом в резултат на излагане на глифозат, съдът разкри вътрешни документи на „Монсанто“ – собственик и производител на „Раундъп“ – продукт, чиято активна съставка е глифозат; като има предвид, че разкритата кореспонденция породи съмнения относно надеждността на някои спонсорирани от „Монсанто“ проучвания, а също и на някои предполагаемо независими проучвания, които бяха сред доказателствата, използвани от ЕОБХ и ECHA при оценката им на безопасността на глифозата; като има предвид, че в това отношение прозрачността и публичната достъпност на научните изследвания, както и на необработените данни, на които се базират тези изследвания, са от най-голямо значение;

Л.  като има предвид, че освен заключението си във връзка с канцерогенността на глифозата, ECHA стигна до заключението, че глифозатът причинява тежко увреждане на очите и е токсичен за водните организми, като има дълготрайни последици;

М.  като има предвид, че преди да бъде предоставено 18-месечно техническо удължаване на срока за глифозата на 29 юни 2016 г., на 13 април 2016 г. Парламентът прие резолюция, с която призова Европейската комисия да възобнови одобрението на глифозата за период от седем години, но също така подчерта, че Комисията не следва да го одобрява за непрофесионална употреба, за употреба във или в близост до обществени паркове, обществени площадки за игра и обществени градини, нито за селскостопанска употреба, в случаите, в които интегрираните системи за борба с вредителите са достатъчни за необходимото ограничение на плевелите; като има предвид, че резолюцията също така призова Комисията да се развие обучението и издаването на разрешения за потребителите, които са специалисти, да се предостави по-добра информация относно използването на глифозат и да се поставят строги ограничения за използването преди събирането на реколтата на продукти, съдържащи активното вещество глифозат, с цел да се предотврати неправилното използване на това вещество и да се ограничат потенциалните рискове, свързани с него;

Н.  като има предвид, че в резолюцията си от 13 април 2016 г. Парламентът също така призова Комисията и ЕОБХ незабавно да оповестят всички научни доказателства, които са представлявали основание за положителната класификация на глифозата и за предложеното подновяване на разрешението, предвид наличието на по-висш обществен интерес за оповестяване; като има предвид, че до момента това не е направено;

О.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), посочена в съображение 13 от проекта за мярка по прилагането, която събра повече от един милион подписа на европейски граждани в рамките на по-малко от една година, не само се позовава конкретно на глифозата в една от своите три цели, но и изрично призовава за „забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ в заглавието си; като има предвид, че Комисията получи този документ на 6 октомври 2017 г. и от нея се изисква да му отговори до 8 януари 2018 г.;

П.  като има предвид, че в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 решението за одобрение на активно вещество трябва да се основава на доклада за преразглеждане на ЕОБХ, на други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и на принципа на предпазливост;

Р.  като има предвид, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията, основан на научна оценка, извършена от германския Федерален институт за оценка на риска (BfR), ЕОБХ и ECHA, предлага употребата на глифозат да се разреши до 15 декември 2027 г. – т.е. за 10 години; като има предвид, че регламентът ще се прилага от 16 декември 2017 г.;

С.  като има предвид, че специалните разпоредби, посочени в приложение I на проекта на регламент за изпълнение, за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат не са задължителни на равнището на Съюза, а отговорността е прехвърлена върху държавите членки;

Т.  като има предвид, че в своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск.(8).Парламентът подчерта, че е необходимо Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се преразгледа, за да се насърчи развитието, разрешаването и пускането на пазара на ЕС на биологични пестициди с нисък риск, и призова Комисията да представи, преди края на 2018 г., специфично законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, извън общото преразглеждане във връзка с инициативата по REFIT, с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск;

У.  като има предвид, че беше обявено, че съобщението на Комисията относно бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде публикувано преди края на 2017 г. и бюджетните предложенията през май 2018 г.;

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда, не прилага принципа на предпазните мерки и превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  приканва Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да внесе нов проект на регламент за изпълнение в съответствие с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, като включи не само становището на ЕОБХ, но също и други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и принципа на предпазливост;

3.  приканва Комисията и държавите членки да не одобряват глифозат за непрофесионална употреба, нито за употреба във или в близост до обществени паркове, обществени площадки за игра и обществени градини след 15 декември 2017 г.;

4.  приканва Комисията и държавите членки по-специално да не одобряват никаква употреба на глифозат в селското стопанство след 15 декември 2017 г. в случаите, в които интегрираните системи за борба с вредителите са достатъчни за необходимото ограничение на плевелите;

5.  призовава Комисията и държавите членки да не одобряват употребата на глифозат за изсушаване преди прибиране на реколтата, считано от 16 декември 2017 г.;

6.  приканва Комисията да приеме необходимите мерки за постепенно извеждане от употреба на активното вещество глифозат в Европейския съюз най-късно до 15 декември 2022 г., като гарантира, че употребата на глифозат не е разрешена след тази дата, което включва евентуалния период на удължаване или периода, посочен в член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

7.  приветства предложеното изключване на полиетоксилиран амин от лой (POEA) от препаратите за растителна защита, съдържащи глифозат; призовава Комисията и държавите членки да ускорят своята работа по списъка на коформулантите, които не се приемат за включване в продукти за растителна защита;

8.  приканва Комисията и държавите членки да гарантират, че научната оценка на пестициди за регулаторно одобрение от ЕС се основава само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентните публични органи; счита, че процедурата по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) на Регламент (ЕО) № 1107/2009 евентуално може да бъде използвана за тази цел; също така счита, че ЕОБХ и ECHA следва да получат достатъчно ресурси за увеличаване на техния капацитет, за да стане възможно поръчването на независими научни изследвания и да се гарантира, че се спазват най-високите научни стандарти и че здравето и безопасността на гражданите на ЕС са защитени;

9.  приканва Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно тестване и наблюдение на остатъчните количества глифозат в произвежданите и внасяни в Съюза фуражи, храни и напитки, с цел да се преодолее посочената от ЕОБХ настояща липса на данни;

10.  приканва Комисията и държавите членки да финансират изследователската дейност и иновациите във връзка с алтернативни устойчиви и рентабилни решения за продукти за борба с вредителите, за да се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда;

11.  приканва Комисията и държавите членки да предложат подходящи преходни мерки за селскостопанския сектор и да публикуват документ с насоки, който да очертава всички възможни по-безопасни алтернативи с нисък риск, с цел да се помогне на селскостопанския сектор по време на периода на поетапното извеждане от употреба на активното вещество глифозат, както и всички ресурси, които вече са на разположение на селскостопанския сектор в контекста на настоящата ОСП;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0042.


Генетично модифицирана царевица 1507
PDF 548kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052754 – 2017/2905(RSP))
P8_TA(2017)0396B8-0568/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052754),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 19 януари 2005 г. и публикувано на 3 март 2005 г.(3),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 30 ноември 2016 г. и публикувано на 12 януари 2017 г.(4),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предходни резолюции, с които се представят възражения срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(5), по-специално във връзка с неговата предходна резолюция относно „Пускане на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507“ от 6 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 27 февруари 2015 г. Pioneer Overseas Corporation и Dow AgroSciences Ltd съвместно подадоха заявление пред Комисията в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507; като има предвид, че обхватът на подновяване включва също така продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица 1507;

Б.  като има предвид, че на 30 ноември 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 12 януари 2017 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да имат отрицателно действие върху здравето на хората, здравето на животните или околната среда, и се изисква от Комисията да вземе под внимание всички съответни разпоредби на правото на Съюза и други основателни фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица 1507 експресира протеина Cry1F, който е протеин Bt (получен от Bacillus thuringiensis подвид Kurstaki), обуславящ резистентност към европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и някои други люспокрили вредители като розовия стъблен пробивач (Sesamia spp.), Spodoptera frugiperda, ипсилоновата нощенка (Agrotis ipsilon) и югозападния царевичен стъблен пробивач (Diatraea grandiosella), и протеина Pat, който придава поносимост към хербицида амониев глуфосинат;

Д.  като има предвид, че генетично модифицираните Bt растения експресират инсектицидния токсин във всяка клетка през целия си живот, включително в частите, консумирани от хора и животни; като има предвид, че изпитвания с фуражи показват, че генетично модифицираните Bt растения могат да имат токсични ефекти(6); като има предвид, че е доказано, че Bt токсинът в генетично модифицирани растения се различава значително от този на естествено срещащия се Bt токсин(7);

Е.  като има предвид, че все още предстои издаването на разрешение за отглеждане на царевица 1507 в Съюза; като има предвид, че Парламентът представи възражения срещу такова разрешение поради опасения по отношение, inter alia, на възможното развитие на резистентност към протеина Cry1F при набелязаните люспокрили вредители, което може да доведе до промяна на практиките за контрол на вредителите(8);

Ж.  като има предвид, че множество критични коментари бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации за оценка на риска от страна на ЕОБХ, свързани с първоначалното разрешение; като има предвид, че най-критичните коментари се отнасят до констатации, че документацията е недостатъчна за извършване на оценка на риска, че планът за наблюдение не е в съответствие с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО и че предоставените от заявителя данни и оценки на риска не са адекватни(9);

З.  като има предвид, че множество критични коментари бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации за оценка на риска от страна на ЕОБХ, свързани с подновяването на разрешението(10); като има предвид, че най-критичните коментари се отнасят до констатации, че предложеният план за мониторинг не се счита за подходящ за разглеждането на съответните въпроси, свързани с мониторинга на околната среда след пускането на пазара на генетично модифицирана царевица 1057, и не може да се разглежда като достатъчно подробен за мониторинга на възможната експозиция на околната среда от генетично модифицирана царевица 1507 и че мониторингът, както е проведен от нотифициращото лице, не е генерирал надеждни данни, които да потвърдят заключението на оценката на риска, че ефектите върху здравето на човека и на животните биха били пренебрежимо малки и че доказателствата, показващи история на безопасна употреба на протеина Pat, както се изисква съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията, не са надлежно документирани от нотифициращото лице;

И.  като има предвид, че не е извършен мониторинг на устойчивостта на протеините Cry, освободени в околната среда поради употребата на генетично модифицирана царевица 1507 във фуражите, въпреки че протеините Cry могат да се задържат в почвата месеци наред, запазвайки своята инсектицидна активност, както е установено за токсина Cry1Ab(11);

Й.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита; като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.;

К.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на устойчиви на хербициди растения и че следователно може да се очаква, че остатъци от пръскането винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(12);

Л.  като има предвид, че не е била направена оценка на остатъците от пръскането с глуфосинат; като има предвид, че следователно не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство царевица 1507 е безопасна за употреба в храни и фуражи;

М.  като има предвид, че царевицата 1507 е разрешена за отглеждане в Аржентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Панама, Парагвай, САЩ, Уругвай, Филипините, Хондурас, Южна Африка и Япония; като има предвид, че в неотдавнашно рецензирано от експерти проучване се установява, че целевите насекоми, които развиват резистентност към протеините Cry, представляват сериозна заплаха за устойчивостта на технологията Bt(13); като има предвид, че появата на плевели, устойчиви на глуфосинат, се наблюдава от 2009 г.;

Н.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 12 държави членки гласуваха „против“, 12 държави членки, представляващи само 38,75% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и четири държави членки се въздържаха;

О.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също изрази съжаление, че посочената практика е недемократична(14);

П.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. на първо четене Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003(15) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Р.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията ще действа доколкото е възможно по такъв начин, че да избегне противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

С.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Т.  като има предвид, че демократичната легитимност може да бъде гарантирана само най-малко чрез гарантиране, че в случай на непредставяне на становище от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните предложението на Комисията се оттегля; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(16), е да предостави база за гарантиране на високо ниво на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, докато гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да спре всякакви решения за изпълнение във връзка със заявления за разрешение за генетично модифицирани организми до преразглеждането на процедурата по разрешаване по такъв начин, че да се вземат мерки срещу слабостите в съществуващата процедура, която се доказа като неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, inter alia, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди (УХ ГМР), без да е извършена пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски формулировки, използвани в страните на отглеждането им;

7.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и в областта на токсикологията, както и мониторинг след пускането на пазара, които да са насочени към цялата хранителна верига на хората и на животните;

8.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска от прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182
(4) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659
(5)––––––––––––––––– –Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (Приети текстове, P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).
(6) Вж. например Ел-Шамей З.С., Габ-Ала А.А., Шата А.А., Муса Е.А., Райън А.М., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Хистопатологични промени в някои органи на мъжки плъхове, хранени с генетично модифицирана царевица) (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012 г.; 8(9): 1127 – 1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Секач А., Дарвас Б., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Сравнителни аспекти на използването на токсина Cry в контрола на насекоми). В: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012 г.:195 – 230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).
(9) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
(10) Приложение Ж – Коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
(11) Приложение Ж – Коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342 стр. 7.
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view
(14) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(16) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2
PDF 540kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052752 – 2017/2906(RSP))
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052752),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище;

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 14 юли 2016 г. и публикувано на 18 август 2016 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 20 септември 2007 г. Pioneer Overseas Corporation подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2, до националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 в продукти, състоящи се от нея или съдържащи я, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи, както всеки други вид соя, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 14 юли 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 18 август 2016 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и изисква от Комисията да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че едно от родителските растения, соя 305423, е създадено чрез генно инженерство с намерението за промяна на масления състав в растенията и с намерението те да бъдат устойчиви на инхибиращи ацетолактатсинтазата (АLS) хербициди, които включват хербициди от химическите семейства на имидазолинон, сулфонилурея, триазолопиримидин, пиримидинил(тио)бензоат и сулфониламинокарбонилтриазолинон ; като има предвид, че другото родителско растение, соя 40-3-2, включва гена EPSPS, за да стане устойчиво към хербициди на основата на глифозат; като има предвид, че различните видове генетично модифицирана соя са били комбинирани, за да се създаде т.нар. множествено събитие на генетична модификация, което е устойчиво на два хербицида и е с промени в състава на маслото;

Д.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени множество критични забележки от държавите членки(5); като има предвид, че най-критичните коментари са свързани с констатациите, че не е възможно да бъде дадено благоприятно становище, от гледна точка на човешкото хранене и храненето на животните, относно профила на безопасност на продукти, получени от видове соя, които са носители на трансформационни събития 305423 и 40-3-2, че не е възможно да се направят заключения относно алергизиращото действие на този вид соя с множествено събитие на генетична модификация, че „липсват достатъчни данни и подходящи обекти за сравнение за оценка на възможните взаимодействия между родителски линии и за откриване на нежелани ефекти в множествените събития на генетична модификация в сравнение с родителски линии“ и че „оценката на риска от соя 305423 x 40-3-2 не може да бъде приключена въз основа на предоставените данни“;

Е.  като има предвид, че заявителят е представил 90-дневно токсикологично изследване на храненето, което е отхвърлено от ЕОБХ поради неговото незадоволително качество; като има предвид, че в резултат на това оценката на риска не съдържа подобно проучване, което беше подложено на критика от редица компетентни органи на държавите членки; като има предвид, че тази липса на данни е неприемлива, особено, като се има предвид, че насоките на ЕОБХ от 2006 г. изискват такова проучване(6);

Ж.  като има предвид, че поради редица пропуски в данните (включително липсата на оценка на нежеланите последици, произтичащи от генетичната модификация, липсата на оценка на токсичните ефекти и липсата на оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди), независимо проучване заключи, че оценката на риска не може да бъде приключена и че поради това заявлението следва да бъде отхвърлено(7);

З.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на хербицидно-устойчиви растения и следователно може да се очаква, че остатъците от разпръскването винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(8);

И.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че ЕОБХ заключи през ноември 2015 г., че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен и че Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи през март 2017 г., че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

Й.  като има предвид, че според експертната група на ЕОБХ в областта на пестицидите, въз основа на предоставените досега данни не могат да бъдат направени заключения относно безопасността на остатъците от пръскане на генетично модифицирани култури с глифозатни съединения(9); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски глифозатни съединения за пръскане на глифозат, могат да има по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(10); като има предвид, че редица проучвания показват, че глифозатните съединения могат да действат като нарушители на функциите на ендокринната система(11);

К.  като има предвид, че внасяната генетично модифицирана соя се използва широко за хранене на животни в Съюза; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифозата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца(12);

Л.  като има предвид, че не съществува цялостна оценка на риска от остатъци от пръскането на инхибитори на ацетолактатсинтазата (АLS) като добавъчни хербициди за генетично модифицирана соя; като има предвид, че напротив, експертната група на ЕОБХ в областта на пестицидите е установила сериозни пропуски в данните във връзка с тифенсулфурон, който е една от активните съставки, която действа като инхибитор на ацетолактатсинтазата (АLS)(13);

М.  като има предвид, че не е била направена оценка на остатъците от пръскането с добавъчни хербициди; като има предвид, че поради това не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство соя 305423 x 40-3-2, пръскана с глифозат и хербициди, инхибиращи ALS, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

Н.  като има предвид, че разрешаването на вноса на соя 305423 x 40-3-2 в Съюза несъмнено ще доведе до увеличаване на нейното отглеждане в трети държави и до съответно повишаване на употребата на добавъчни хербициди;

О.  О. като има предвид, че соя 305423 x 40-3-2 се отглежда в Аржентина, Канада и Япония; като има предвид, че опустошителното въздействие от употребата на глифозат върху здравето в Аржентина е широко документирано;

П.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал с прилагане на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които включват ангажимент за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата и от заразяване (ЦУР 3, цел 3.9)(14); като има предвид, че Съюзът се е ангажирал със спазване на последователността на политиките за развитие, които имат за цел свеждане до минимум на противоречията и изграждане на полезни взаимодействия между различните политики на Съюза, включително в областта на търговията, околната среда и селското стопанство, с цел предоставянето на ползи за развиващите се държави и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие;

Р.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифозат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че над 20 различни сортове на устойчиви на глифосат плевели са документирани в научните публикации(15);

С.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“, а едва 10 държави членки, представляващи само 38,43% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и четири държави членки се въздържаха;

Т.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003, тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също изказа съжаление, че посочената практика е недемократична(16);

У.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. на първо четене Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003(17) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ф.  като има предвид, че според съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Х.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Ц.  като има предвид, че демократичната легитимност може да бъде гарантирана само най-малко чрез гарантиране, че в случай на непредставяне на становище от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните предложението на Комисията се оттегля; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, и е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(18), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (HT ДПП), без извършване на пълна оценка на конкретните кумулативни ефекти от остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски съединения, използвани в държавите, в които са отглеждани;

7.  приканва Комисията да изиска много по-подробни изпитвания, за да установи рисковете за здравето, свързани с множествените събития на генетична модификация, като например соя 305423 x 40-3-2;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на здравния риск и за токсикологични изследвания, както и мониторинг след пускането на пазара, който да е насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––– .– Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).
(5) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Пак там.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифозат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) „потенциалните ендокринни смущения, предизвиквани тифенуфрон-метил, бяха идентифицирани като проблем, който не би могъл да бъде финализиран, и като проблемна област, будеща загриженост“. Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на активното вещество тифенсулфурон-метил. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 13(7): 4201, стр. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(17) ОВ С 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(18) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3
PDF 539kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052753 – 2017/2907(RSP))
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се от или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052753),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., по време на което не беше дадено становище;

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 1 март 2017 г. и публикувано на 10 април 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 3 декември 2013 г. Monsanto Europe S.A. и Bayer CropScience N.V. подадоха заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, до националния компетентен орган на Нидерландия в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася също така и до пускането на пазара на генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, като всеки друг вид маслодайна рапица, с изключение на култивирането; като има предвид, че заявлението обхваща, за тези употреби, всички подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, от които се състои маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3;

Б.  като има предвид, че на 1 март 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 10 април 2017 г.;

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Г.  като има предвид, че маслодайната рапица, състояща се от три събития на трансформация, е произведена чрез конвенционално кръстосване за комбиниране на три отделни събития на маслодайна рапица: MON 88302, което експресира протеина 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат-синтаза (CP4 EPSPS), за поносимост към хербициди, съдържащи глифосат, Ms8, което експресира протеините барназа и фосфинотрицин ацетилтрансфераза (PAT), и RF3, което експресира протеините барстар и PAT, за поносимост към хербициди, съдържащи амониев глуфосинат, и за получаване на хетерозис;

Д.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки; като има предвид, че най-критичните общи бележки включват констатацията, че „представените данни не подкрепят цялостна и сериозна оценка на потенциалните взаимодействия между единичните събития, включени в генетично модифицираната маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, както се изисква съгласно насоката на ЕОБХ“, че „с оглед на комплектите от проучвания и техните проекти не е възможно да се даде окончателно доказателство по отношение на дългосрочното (особено за храните) въздействие върху репродукцията или развитието“, че „информацията (данни и анализи на данни), предоставена за фенотипната оценка, състава и токсикологията, е недостатъчна“ и че „следва да се извършват допълнителни проучвания, за да се докаже безопасността на маслодайната рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3“(5);

Е.  като има предвид, че основните конкретни области, будещи опасения, са свързани с липсата на 90-дневно изследване на храненето върху плъхове, липсата на оценка на остатъчните вещества от добавъчните хербициди във внасяните храни и фуражи и съответно възможните отрицателни последици за здравето, както и незадоволителния план за наблюдение на околната среда;

Ж.  като има предвид, че въз основа на липсата на 90-дневен доклад за субхроничната токсичност върху плъхове, френската Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и заетостта надлежно отхвърли заявлението за пускане на маслодайната рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3 на пазара(6);

З.  като има предвид, че независимо проучване заключи, че становището на ЕОБХ следва да се отхвърли поради съществени недостатъци и съществени празноти и че следователно не следва да се разрешава вносът в Съюза на жизнеспособни ядки от множественото трансформационно събитие MON 88302 x MS8 x RF3(7);

И.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайната селскостопанска практика в отглеждането на устойчиви на хербициди растения и че следователно може да се очаква, че остатъчни вещества от пръскането винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(8);

Й.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

К.  като има предвид, че според групата за пестициди на ЕОБХ въз основа на предоставените досега данни не може да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури със смеси, съдържащи глифосат(9); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да има по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(10); като има предвид, че редица проучвания показват, че глифосатните съединения могат да действат като нарушители на функциите на ендокринната система(11);

Л.  като има предвид, че внасяната генетично модифицирана маслодайната рапица се използва широко за хранене на животни в Съюза; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифосата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца;(12)

М.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в т. нар. „критерии за изключване“, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(13); като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.(14);

Н.  като има предвид, че компетентният орган на държава членка подчерта, че е непоследователно да се разрешава вносът на резистентна на глуфосинат генно модифицирана маслодайна рапица, като се има предвид, че е малко вероятно разрешението за използването на глуфосинат в ЕС да бъде подновено предвид на неговата токсичност за репродукцията(15);

О.  като има предвид, че не е направена оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди; като има предвид, че следователно не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство маслодайна рапица, пръскана с глифосат и глуфосинат, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

П.  като има предвид, че освен това много от компетентните органи на държавите членки изразиха загриженост относно потенциала на тази генетично модифицирана маслодайна рапица да се превърне в дива растителна популация в Съюза, особено по протежение на транспортните маршрути при вноса, и посочиха, че в това отношение планът за наблюдение е недостатъчен;

Р.  като има предвид, че държава членка отбеляза, че „глифосатът се използва широко в борбата с плевелите по железопътните трасета и крайпътните пространства в Съюза. При такива обстоятелства високата резистентност към глифосат на маслодайната рапица MON88302 x Ms8 × Rf3 може да доведе до избирателно предимство. Последиците от това избирателно предимство за устойчивостта и инвазивността следва да бъдат взети под внимание при оценката на вероятността от утвърждаване на постоянна популация в Европа, особено като се има предвид способността на маслодайната рапица да оцелее в семенна банка“;

С.  като има предвид, че според австрийско проучване от 2011 г. „редица международни изследвания установяват, че разпиляването на семена по време на транспортни дейности представлява основен елемент за създаването на диви популации от маслодайна рапица в крайпътните местообитания, че е добре известен проблем фактът, че диви популации на маслодайна рапица се намират повсеместно в държавите, където се отглежда маслодайна рапица, но те се намират също и в държави, където семената изключително само са внасят и впоследствие транспортират до съоръжения за преработка на маслото, и че освен това вносът на различни видове маслодайна рапица, устойчива на хербициди, може да доведе до създаването на диви популации с множествена устойчивост („натрупване на гени“), което причинява или задълбочава проблемите, свързани с управлението на хербицидите в крайпътните местообитания“(16);

Т.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифосат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че в научни публикации са документирани над 20 различни сортове на плевели, устойчиви на глифосат(17); като има предвид, че появата на плевели, устойчиви на глуфосинат, се наблюдава от 2009 г.;

У.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“ проекта на акт за изпълнение, а едва 10 държави членки, представляващи само 36,48% от населението на Съюза, гласуваха „за“ и четири държави членки се въздържаха;

Ф.  като има предвид, че Комисията неколкократно изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е приела решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(18);

Х.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003(19) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ц.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Ч.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 не е достатъчно от гледна точка на преодоляването на липсата на демокрация в процедурата за разрешаване на ГМО;

Ш.  като има предвид, че демократична легитимност може да бъде гарантирана само ако най-малкото бъде предвидено оттегляне на предложението на Комисията, в случай че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище; като има предвид, че тази процедура вече съществува за някои други постоянни комитети;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(20), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на генетично модифицираните организми (ГМО), било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (УХ ГМР), на които е придадена устойчивост към комбинация от хербициди, какъвто е случаят с маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3, без извършване на пълна оценка на специфичния кумулативен ефект от остатъчните вещества от пръскане с комбинацията от добавъчни хербициди и техните търговски наименования, използвани в страните, в които се отглеждат;

7.  приканва Комисията да изиска много по-подробно изследване, което да определи рисковете за здравето, свързани с множествено събитие на генетична модификация, като например маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 × Rf3;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и в областта на токсикологията, както и мониторинг след пускането на пазара, които да са насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– –Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388),Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378).
(5) Приложение Ж – коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Пак там.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(14) OВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6.
(15) Приложение Ж – коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, стр. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(19) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(20) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ
PDF 470kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))
P8_TA(2017)0399A8-0301/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет на 1 декември 2016 г.,(2)

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2017, приет от Комисията на 28 юли 2017 г. (COM(2017)0485),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017, приета от Съвета на 10 октомври 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 11 октомври 2017 г. (12441/2017 - C8-0351/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0301/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 има за цел да се осигури финансирането на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) вследствие на приемането на съответното правно основание и да се отрази в общия бюджет за 2017 г. резултатът от междинното преразглеждане на Регламента за МФР по отношение на увеличаването на годишната сума на резерва за спешна помощ от 280 милиона евро на 300 милиона евро по цени от 2011 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 осигурява 275 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за ЕФУР, които да бъдат изцяло покрити чрез мобилизиране на Инструмента за гъвкавост поради липсата на марж под тавана за поетите задължения по функция 4 („Глобална Европа“);

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 предвижда, в същото време, намаляване на бюджетни кредити за плащания по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) по функция 3 („Сигурност и гражданство“) със сумата от 275 милиона евро, тъй като се очаква да не бъдат усвоени всички предвидени средства поради закъснялото приемане на правните основания и забавяне на програмирането;

Г.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 също така предвижда допълнителни 22,8 милиона евро (по текущи цени) бюджетни кредити за поети задължения за резерва за спешна помощ, което отразява междинното преразглеждане на Регламента за МФР;

Д.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2017 е придружен от предложение за решение относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за ЕФУР (COM(2017)0480) за сума в размер на 275 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания по функция 4;

Е.  като има предвид, че в рамките на бюджетната процедура за 2017 г. Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да отправи искане за необходимите бюджетни кредити за финансирането на ЕФУР посредством коригиращ бюджет веднага след приемането на правното основание и се ангажираха да обработят бързо проекта на коригиращ бюджет за 2017 г., внесен от Комисията;

1.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 5/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  приветства навременното приемане и влизане в сила на Регламент (ЕС) 2017/1601(7) и призовава за бързото му изпълнение, в пълно съответствие с правилата и приоритетите, определени от законодателя и при отдаване на особено внимание на неговите разпоредби относно отчетността;

3.  приветства факта, че междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка предоставя възможност за финансиране на ЕФУР чрез увеличаване на размера на Инструмента за гъвкавост, като същевременно се увеличава размерът на резерва за спешна помощ;

4.  изразява съжаление във връзка с ниската степен на усвояване на ФУМИ и на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) от страна на държавите членки; припомня, че с бюджетен трансфер (DEC 18/2017) вече се намаляват бюджетните кредити за плащания по функция 3 („Сигурност и гражданство“) с 284 милиона евро, при което ФУМИ и ФВС се използват като източник за увеличенията по друга функция; призовава държавите членки да изпълняват своите политически ангажименти и да направят всичко възможно в рамките на своята компетентност, за да отразят значението на този приоритет на Съюза;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017;

6.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(7) OВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1.


Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие
PDF 481kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) (Регламент за МФР), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет на 1 декември 2016 г.(3),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0298/2017),

A.  като има предвид, че след преразглеждането на Регламента за МФР годишна сума в размер на 676 милиона евро по текущи цени е налична по линия на Инструмента за гъвкавост, увеличена с освободени суми от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, а именно 646 милиона евро в края на 2016 г.; като има предвид, че сума в размер на 530 милиона евро вече е мобилизирана по линия на Инструмента за гъвкавост в бюджета за 2017 г., като по този начин на разположение за допълнително мобилизиране остава сума в размер на 792 милиона евро;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета(4) влезе в сила на 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че след като разгледа всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“), Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост за сума в размер на 275 милиона евро над тавана по функция 4, за да се предостави финансиране за Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР);

1.  отбелязва, че таванът за 2017 г. по функция 4 не позволява адекватно финансиране на ЕФУР; отново изразява дългогодишната си позиция, че финансовите ресурси за външната дейност на Съюза не са достатъчни, за да покрият нуждите на една проактивна и устойчива външна политика;

2.  поради тази причина е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 275 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

3.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

4.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/51.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(4) Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (OВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1.).


Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС
PDF 476kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP))
P8_TA(2017)0401B8-0565/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014— 2020(1), и по-специално член 2 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(3),

—  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС на Комисията от 28 юни 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 юли 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджети,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1.  изразява убеждението си, че дебатът относно бъдещото финансиране на Европейския съюз не може да се проведе, без да се вземат предвид поуките, извлечени от предишните многогодишни финансови рамки (МФР) и особено МФР за периода 2014 –2020 г.; подчертава сериозните недостатъци на действащата МФР, която беше доведена до своя предел, за да се осигурят необходимите на Съюза ресурси, така че той да се справи с редица сериозни кризи и нови предизвикателства и да финансира своите нови политически приоритети; подчертава убеждението си, че ниското равнище на финансиране по настоящата МФР се оказа недостатъчно, за да отговори на действителните потребности и политически амбиции на Съюза;

2.  приветства представянето от страна на Комисията на нейния Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС; отбелязва, че Комисията е изготвила бюджетно изражение на петте сценария за бъдещия модел на Европейския съюз, както са представени в нейната Бяла книга за бъдещето на Европа от март 2017 г., като отчита редица основни характеристики и принципи на бюджета на ЕС; изразява съгласие с предложената методология и реагира положително на изявлението на Комисията, че бъдещата МФР трябва да се основава на ясна визия за приоритетите на Европа; вярва, че този документ дава ясна структура за дискусии и поставя началото на така необходимия политически дебат относно ориентацията, целта и размера на бюджета на ЕС в контекста на основните цели на Съюза и бъдещите предизвикателства пред него; призовава държавите членки да се консултират с гражданите и да поемат активна и конструктивна роля при определянето на своята визия за бъдещето на бюджета на ЕС;

3.  при все това изразява съжаление, че четири от петте представени сценария („Продължаваме, както досега“, „Правим по-малко, но заедно“, „Някои правят повече“ и „Радикално препроектиране“) означават реално снижаване на амбициите на Съюза и предвиждат свиване на двете отдавна съществуващи политики на ЕС и крайъгълни камъни на европейския проект, заложени в Договорите, а именно общата селскостопанска политика и политиката на сближаване; подчертава своята дългогодишна позиция, че допълнителните политически приоритети следва да бъдат обвързвани с допълнителни финансови средства и че не следва да се финансират за сметка на съществуващите политики на ЕС; счита, че петият сценарий („Правим много повече заедно“) е положителна и конструктивна отправна точка за текущата дискусия относно бъдещето на финансите на ЕС и следователно за бъдещия модел на Европейския съюз; насърчава Комисията да разработи сценарий, който отчита препоръките на Парламента, с цел да се отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да се определи нов набор от приоритети;

4.  припомня, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът осигурява самостоятелно средствата, необходими за постигане на неговите цели; счита, че недостатъците на действащата МФР и мащабът на новите приоритети, както и въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство водят до едно и също заключение: необходимостта от промяна на тавана за разходи в размер на 1% от брутния национален доход (БНД) на ЕС и следователно от значително увеличаване на бюджета на Съюза, за да се отговори на предстоящите предизвикателства; в този контекст се противопоставя на всяко номинално намаление на обема на бюджета на ЕС в следващата МФР и следователно счита, че следващата МФР следва да бъде определена на равнище най-малко 1,23% от БНД на ЕС; препоръчва дискусия между държавите членки по този въпрос;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че бюджетът на ЕС се финансира предимно от национални вноски въз основа на БНД, вместо от същински собствени ресурси, както е предвидено в Договорите на ЕС; потвърждава отново ангажимента си за цялостна реформа на системата на собствени ресурси на ЕС, като водещите принципи са опростеност, справедливост и прозрачност, и в съответствие с препоръките на групата на високо равнище за собствените ресурси; подчертава, че всяка такава система следва да включва балансиран пакет от нови собствени ресурси на ЕС, разработен с цел подкрепа за целите на политиките на ЕС, който следва да бъде въведен прогресивно, за да се осигурят по-справедливи и по-стабилни финанси на ЕС; подчертава освен това, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза предлага възможност да се сложи край на всички отстъпки; очаква Комисията да представи амбициозни законодателни предложения в този смисъл и посочва, че както разходната, така и приходната част на следващата МФР ще бъдат третирани като един пакет в предстоящите преговори;

6.  изразява убеденост, че освен ако Съветът не даде съгласие за значително повишение на размера на националните вноски в бюджета на ЕС, въвеждането на нови собствени ресурси на ЕС остава единствената възможност за достатъчно финансиране на следващата МФР до размер, който отговаря на действителните потребности и политически амбиции на Съюза; поради това очаква Съветът да вземе политическа позиция по този въпрос, като се има предвид, че вече не може да се допусне фактическо блокиране на евентуална реформа на системата на собствени ресурси на ЕС; в тази връзка припомня, че докладът на групата на високо равнище за собствените ресурси беше приет единодушно от всичките ѝ членове, включително от членовете, назначени от Съвета;

7.  приветства намерението на Комисията да проектира бъдещия бюджет на ЕС на основата на принципите на добавената стойност от ЕС, фокус върху изпълнението, отчетност, по-голяма гъвкавост в рамките на стабилна рамка и опростени правила, както е изложено в документа за размисъл;

8.  в тази връзка подчертава значението на всеобхватната оценка на ефикасността и ефективността на настоящите политики, програми и инструменти на ЕС; очаква, в този контекст, резултатите от текущия преглед на разходите и очаква те да бъдат взети под внимание при изготвянето на МФР за периода след 2020 г.; подчертава по-специално необходимостта да се гарантира успехът на европейските програми, привлекли особено голям интерес, и да се определят причините за слабото изпълнение, от друга страна; счита, че е важно да се постигнат полезни взаимодействия между бюджета на ЕС и националните бюджети и да се осигурят средства за наблюдение на равнището на изразходваните средства и резултатите от тях на национално равнище и на равнище ЕС;

9.  признава, че търсенето на европейска добавена стойност е основен въпрос, който трябва да бъде разгледан, и изразява съгласието си, че бюджетът на Съюза следва да служи, наред с другото, като инструмент за постигане на целите на Договора и предоставяне на европейски обществени блага; изтъква обаче многоаспектния характер на понятието за европейска добавена стойност и множеството негови тълкувания и предупреждава да не се прави опит за използване на неговото определение, за да се поставя под въпрос значимостта на политиките и програмите на ЕС от чисто количествени или краткосрочни икономически съображения; счита, че е налице ясна добавена стойност, когато дадено действие на европейско равнище:

   надхвърля това, което биха могли да постигнат национални, регионални или местни усилия (разпространение на ефектите),
   стимулира действия на национално, регионално или местно равнище да изпълняват такива цели на Договора за ЕС, които в противен случай не биха могли да бъдат реализирани,
   подкрепя действия, които могат да бъдат финансирани единствено чрез обединяване на ресурсите на равнище ЕС поради техните много високи изисквания за финансиране, или
   допринася за създаването и подкрепата на мира и стабилността в съседните на ЕС държави и отвъд тях;

насърчава Комисията да доразработи понятието за европейска добавена стойност, като същевременно зачита териториалните особености; призовава Комисията да предложи подходящи показатели за изпълнението за тази цел;

10.  счита, че структурата на следващата МФР следва да направи бюджета на ЕС по-лесен за възприемане и разбиране от гражданите на ЕС и да позволи по-ясно представяне на всички области на изразходване на средства от ЕС; едновременно с това припомня необходимостта да се улесни както приемствеността в планирането, така и гъвкавостта в рамките на бюджетните функции; счита, че цялостната структура на МФР следва да отразява политическия дебат относно основните стълбове и ориентацията на изразходването на средства от ЕС, включително устойчиво развитие, растеж и иновации, изменението на климата, солидарност, сигурност и отбрана; поради това изразява убедеността си, че е необходима адаптация на функциите по действащата МФР;

11.  счита, че бюджетът на ЕС трябва да бъде прозрачен и демократичен; припомня твърдия си ангажимент към понятието за единство на бюджета на ЕС и поставя под въпрос необходимостта и добавената стойност от създаването на допълнителни инструменти извън МФР; изразява отново дългогодишната си позиция, че Европейският фонд за развитие, успоредно с други инструменти извън МФР, следва да бъде включен в бюджета на Съюза; подчертава, че това включване следва да означава, че съответните финансови пакети на тези инструменти се добавят към настоящите тавани на МФР, за да не се изложи на опасност финансирането на други политики и програми на ЕС;

12.  посочва, че след изчерпването на всички налични маржове, бюджетният орган одобри съществено мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти, включени в Регламента за МФР, за да осигури допълнителните бюджетни кредити, необходими за реагиране на кризи или за финансиране на нови политически приоритети по време на текущата МФР; подчертава факта, че по време на междинното преразглеждане на МФР са били отстранени няколко пречки пред механизмите за гъвкавост по МФР, за да се даде възможност за повече гъвкавост в рамките на действащата финансова рамка;

13.  подчертава в тази връзка, че следващата МФР следва да предвиди пряко подходящото равнище на гъвкавост, което ще даде възможност на Съюза да реагира на непредвидени обстоятелства и да финансира своите променящи се политически приоритети; поради това счита, че разпоредбите за гъвкавост на МФР следва да позволяват всички неразпределени маржове, както и отменените бюджетни кредити, да се пренасят без ограничения в бъдещите финансови години и да бъдат мобилизирани от бюджетния орган за цели, каквито той счете за необходими, в рамките на годишната бюджетна процедура; освен това призовава за значително укрепване на специалните инструменти на МФР, които следва да се отчитат извън таваните на МФР за бюджетни кредити както за поети задължения, така и за плащания, а също така и за създаването на отделен резерв за кризи, който следва да позволява незабавно мобилизиране на ресурси в случай на извънредна ситуация;

14.  застъпва се за реално и осезаемо опростяване на правилата за прилагане за бенефициентите и за намаляване на административната тежест; насърчава Комисията, в този контекст, да идентифицира и премахне припокриванията между инструментите, предлагани от бюджета на ЕС, които са насочени към постигане на сходни цели и обслужват сходни видове действия; при все това изразява мнение, че такова опростяване не следва да има за резултат замяната на безвъзмездните средства с финансови инструменти и не трябва да води до секторизация на програмите и политиките на ЕС, а следва да гарантира хоризонтален подход, в центъра на който е допълняемостта; призовава за всеобхватно хармонизиране на правилата с цел създаване на единна нормативна уредба за всички инструменти на ЕС;

15.  признава потенциала на финансовите инструменти като форма на финансиране, допълваща субсидиите и безвъзмездните средства; предупреждава все пак, че те не са подходящи за всички видове действия и всички области на политиката, тъй като не всички политики са изцяло пазарно ориентирани; призовава Комисията да опрости правилата, уреждащи използването на финансови инструменти, и да насърчи възможността за комбиниране на различни ресурси на ЕС съгласно хармонизирани правила чрез създаване на полезни взаимодействия и избягване на всякаква конкуренция между различните форми на финансиране; изразява загрижеността си във връзка с варианта за единен фонд, който да интегрира финансовите инструменти на равнището на ЕС и да предоставя заеми, гаранции и инструменти за поделяне на риска при различните политически компоненти, както е представено в документа за размисъл в този контекст, и ще разгледа задълбочено предложението;

16.  отново заявява позицията си, че срокът на действие на МФР следва да бъде приведен в съответствие с политическия цикъл както на Парламента, така и на Комисията, и следва да гарантира дългосрочно програмиране; подчертава в тази връзка, че продължителността на МФР следва да отчита напълно необходимостта от по-дългосрочна предвидимост при прилагането на програми със споделено управление по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), които не могат да функционират без стабилност от най-малко седемгодишен ангажимент; поради това предлага следващата МФР да бъде договорена за период от 5 + 5 години със задължително междинно преразглеждане;

17.  отбелязва съобщението на председателя на Комисията в речта му за състоянието на Съюза относно предстоящо предложение за специален бюджетен ред за еврозоната; призовава Комисията да предостави допълнителна и по-подробна информация в това отношение; припомня, че резолюцията на Парламента от 16 февруари 2017 г. призовава за специален бюджетен капацитет за еврозоната, който следва да бъде част от бюджета на ЕС над настоящите тавани на МФР и да бъде финансиран от еврозоната и други участващи държави членки посредством източник на приходи, които следва, от своя страна, да бъдат договорени между участващите държави членки и разглеждани като целеви приходи и гаранции;

18.  очаква Комисията да представи своите предложения за бъдещата МФР и за собствените ресурси до май 2018 г.; заявява намерението си да представи своевременно своята позиция по всички свързани аспекти и очаква включване на всички виждания на Парламента в предстоящите предложения на Комисията;

19.  изразява готовност да участва в структуриран диалог с Комисията и Съвета, с цел да се постигне окончателно споразумение по следващата МФР преди края на настоящия парламентарен мандат; изразява убеждението си, че ранното приемане на Регламента за МФР ще даде възможност за последващото навременно приемане на всички секторни законодателни актове, за да може новите програми да бъдат въведени до началото на следващия период; подчертава неблагоприятния ефект от късното стартиране на програмите по действащата МФР; призовава настоятелно Европейския съвет, в този контекст, да използва клаузата за преход, заложена в член 312, параграф 2 от ДФЕС, която позволява гласуване с квалифицирано мнозинство относно МФР в Съвета;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0050.


Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в името на обществения интерес
PDF 625kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
P8_TA(2017)0402A8-0295/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 11 от нея,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ), и по-специално член 10 от нея,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване,

—  като взе предвид Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети(3),

—  като взе предвид Резолюция 1729 (2010) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности,

—  като взе предвид Резолюция 2060 (2015) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно подобряването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г. относно „Борбата с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2016 г. относно по-нататъшни мерки за увеличаване на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (COM(2016)0451),

—  като взе предвид плана за действие на Г-20 за борба с корупцията и по-специално насоките относно законодателство за закрила на лицата, сигнализиращи за нередности,

—  като взе предвид доклада на ОИСР от март 2016 г., озаглавен „Ангажиране с ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нередности“,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид препоръка CM/Rec(2014)7 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 30 април 2014 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и съпътстващото я кратко ръководство за прилагане на национална уредба от януари 2015 г.,

—  като взе предвид Резолюция 2171 (2017) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 27 юни 2017 г., призоваваща националните парламенти да признаят право на подаване на сигнал,

—  като взе предвид принцип № 4 от Препоръката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за подобряване на етичното поведение в публичните служби,

—  като взе предвид Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (2016/2055(INI))(5),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0295/2017),

A.  като има предвид, че Европейският съюз си поставя за цел зачитането на демокрацията и принципите на правовата държава и в този смисъл гарантира свободата на изразяване на мнение на своите граждани; като има предвид, че подаването на сигнали за нередности е основен аспект на свободата на изразяване и информация, както е предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз, спазването и прилагането на тези разпоредби се гарантира от ЕС; като има предвид, че ЕС насърчава защитата на работниците и подобряването на условията на труд;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз допринася за укрепване на международното сътрудничество в борбата срещу корупцията, при пълно спазване на принципите на международното право, правата на човека и правовата държава, както и на суверенитета на всяка държава;

В.  като има предвид, че по силата на член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Европейският съюз е компетентен по отношение на единната европейска политика по въпросите на убежището;

Г.  като има предвид, че прозрачността и участието на гражданите са част от развоя и предизвикателствата, пред които са изправени демокрациите през ХХІ век;

Д.  като има предвид, че от икономическата, дълговата и финансовата криза сме свидетели на вълна от действия срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в международен план; като има предвид, че е необходима по-голяма прозрачност в областта на финансовите услуги, за да се възпират злоупотребите, и че някои държави членки вече имат опит с централните платформи за съобщаването на действителни или възможни нарушения на разпоредбите на финансовите пруденциални правила; като има предвид, че през 2003 г. ООН прие Конвенция срещу корупцията(6); като има предвид, че след тези разкрития Парламентът създаде две специални комисии и една анкетна комисия; като има предвид, че вече в няколко резолюции беше отправен призив за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности(7); като има предвид, че вече договорените инициативи за укрепване на международния обмен на информация по данъчни въпроси са полезни, и като има предвид, че различните случаи на изтичане на информация по данъчните въпроси разкриха голям обем важна информация за нарушения, която иначе не би излязла наяве;

Е.  като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят важна роля за сигнализиране на неправомерно или неправилно поведение, което застрашава обществения интерес и функционирането на нашите общества, и че за тази цел те съобщават на своя работодател, на публичните органи или директно на обществеността, информация за такова поведение, което застрашава обществения интерес;

Ж.  като има предвид, че по този начин те подпомагат държавите членки и водещите институции, както и органите на ЕС при предотвратяването и борбата, по-конкретно срещу всеки опит за нарушаване на принципа на почтеност и всяка злоупотребата с власт, които застрашават или накърняват общественото здраве и безопасност, финансовия интегритет, икономиката, правата на човека, околната среда или принципите на правовата държава или които повишават безработицата, ограничават или нарушават лоялната конкуренция и подкопават доверието на гражданите в демократичните институции и процеси на равнището на правото на ЕС и на национално равнище;

З.  като има предвид, че корупцията е сериозен проблем, пред който понастоящем е изправен Европейският съюз, тъй като тя може да доведе до неспособност на правителствата да защитават населението, работниците и служителите, принципите на правовата държава и икономиката, до влошаване на публичните институции и услуги и на икономическия растеж и конкурентоспособността в различни области, както и до загуба на доверие в прозрачността и демократичната отчетност на публичните и частните институции и на икономическите сектори; като има предвид, че според извършени оценки корупцията струва на икономиката на ЕС 120 милиарда евро годишно (или това представлява 1% от БВП на ЕС);

И.  като има предвид, че макар акцентът на усилията за борба с корупцията в световен план досега да беше съсредоточен предимно върху закононарушенията в публичния сектор, неотдавнашните случаи на изтичане на информация изтъкнаха ролята на финансови институции, консултанти и други частни дружества в улесняването на корупцията;

Й.  като има предвид, че редица нашумели случаи на лица, сигнализиращи за нередности, доказаха, че действията на лицата, сигнализиращи за нередности довеждат до знанието на обществеността и политическите органи информация от обществен интерес, като неправомерно или неправилно поведение или други сериозни нередности в частния и публичния сектор; че вследствие на това някои от посочените действия бяха предмет на коригиращи мерки;

К.  като има предвид, че защитата на поверителността допринася за създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция или други нарушения, и като има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията, лошото управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на информация и нарушение на обществения интерес на Съюза и държавите членки;

Л.  като има предвид, че въвеждането на публични регистри на действителните собственици на дружества с поверително управление и подобни правни договорености и други мерки за прозрачност за инвестиционните структури може да действа като разубеждаващо средство срещу закононарушенията, към които обикновено насочват вниманието си лицата, сигнализиращи за нередности;

М.  като има предвид, че защитата на поверителността на данните за лицата, сигнализиращи за нередности, и на разкриваната от тях информация допринася за създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция, закононарушение, неправомерни действия или други сериозни нарушения, и като има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията лошото управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на информация и нарушение на обществения интерес в Съюза; като има предвид, че в публичния сектор защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, може да улесни откриването на злоупотреби с обществени средства, измами и други форми на трансгранична корупция, свързани с националните интереси или интересите на ЕС;

Н.  като има предвид, че заслужава съжаление фактът, че съществуващите канали за подаване на официални жалби относно нарушения от страна на многонационалните дружества рядко водят до конкретни санкции за закононарушения;

О.  като има предвид, че действията на лицата, сигнализиращи за нередности, се оказаха полезни в много области, както в публичния, така и в частния сектор, като например общественото здраве, данъчното облагане, опазването на околната среда, защитата на потребителите, борбата срещу корупцията и дискриминацията, и зачитането на социалните права;

П.  като има предвид, че случаите трябва да бъдат добре определени, в светлината на естеството на упражняваните функции, тежестта на действията или идентифицираните рискове;

Р.  като има предвид, че е от съществено значение да не се преминава границата между сигнализиране и оклеветяване; че не става въпрос да се знае всичко за всеки, а да се определи правилно онова, което е неоказване на съдействие, когато е застрашена демокрацията;

С.  като има предвид, че в много случаи лицата, сигнализиращи за нередности, са обект на репресивни мерки, сплашване, опити за оказване на натиск, които имат за цел да им попречат или да ги разубедят да подадат сигнал или да ги санкционират поради подадения сигнал; като има предвид, че такъв натиск се упражнява особено често на работното място, където лицата, сигнализиращи за нередности, които са открили информация в полза на обществения интерес в контекста на своите служебни отношения, може да се окажат в по-слаба позиция спрямо работодателите;

Т.  като има предвид, че често са били изразявани сериозни опасения, че лицата, сигнализиращи за нередности и действащи в името на обществения интерес, могат да се сблъскат с враждебно отношение, тормоз, сплашване и изолация на работното си място, пречки при търсене на нова работа, загуба на средства за препитание, а често и сериозни заплахи за членовете на семейството и колеги; като има предвид, че страхът от репресивни мерки може да окаже възпиращо въздействие върху лицата, които биха сигнализирали за нередности, като по този начин се накърнява общественият интерес;

У.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона и укрепена в целия ЕС, както в публичния, така и в частния сектор, при условие че те са действали въз основа на основателни съображения; като има предвид, че посочените механизми за защита следва да бъдат балансирани и да гарантират пълно зачитане на основните права и законните права на лицата, срещу които е подаден сигнал; като има предвид, че посочените механизми за защита следва да се прилагат по отношение на разследващите журналисти, които продължават да бъдат уязвими в контекста на разкриването на чувствителна информация и да защитават лицата, сигнализиращи за нередности, в името на поверителността на техните източници;

Ф.  като има предвид, че в редица държави членки не е осигурена подходяща защита за лицата, сигнализиращи за нередности, докато други държави членки са въвели усъвършенствани програми за тяхната защита, които обаче често съдържат съществени пропуски и следователно предоставят недостатъчна степен на защита; като има предвид, че това води до разпокъсаност на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в Европа, което създава на тези лица трудности, когато те се опитват да се запознаят с правата си и с условията за съобщаване, както и правна несигурност, по-специално при трансгранични ситуации;

Х.  като има предвид, че службата на Европейския омбудсман разполага с ясни правомощия по отношение на разследването на жалби от граждани на ЕС относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но сама по себе си не участва в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

Ц.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности много често не се ограничава само до икономически и финансови въпроси; като има предвид, че липсата на адекватна защита би могло да разубеди потенциални лица, сигнализиращи за нарушения, да съобщят за такива нарушения, за да избегнат риска от репресивни и/или ответни мерки; като има предвид, че според доклада на ОИСР през 2015 г. 86% от дружествата са разполагали с механизъм за докладване на предполагаеми случаи на сериозни корпоративни нарушения, но над една трета от тях не са разполагали с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, сигнализиращи за нередности, или не са знаели дали подобна политика съществува; като има предвид, че няколко лица, подали сигнали за нередности, които са разкрили икономически и финансови закононарушения, неправомерно поведение или незаконни дейности, са били подложени на преследване; като има предвид, че лицата, които съобщават или разкриват информация от обществен интерес, често биват подложени на репресивни мерки, както и членовете на техните семейства и колегите им, което може да доведе например до прекъсване на професионалната им дейност; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека има добре установена съдебна практика по отношение на лицата, сигнализиращи за нередности, но защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона; като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира свободата на изразяване на мнение, както и правото на добра администрация;

Ч.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в Европейския съюз, следва да не се ограничава само до европейски случаи, а да се прилага също така по отношение на международни случаи;

Ш.  като има предвид, че на работните места трябва да се култивира работна среда, в която хората да се чувстват уверени да изразяват опасенията си относно потенциални пропуски, неправомерно поведение, лошо управление, измами или незаконни действия; като има предвид, че е изключително важно да се насърчава правилната култура, която позволява на хората да се чувстват способни да повдигат въпроси без страх от репресивни мерки, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху тяхната настояща и бъдеща професионална ситуация;

Щ.  като има предвид, че в много юрисдикции, и особено в частния сектор, наетите лица са обвързани от задължения за поверителност по отношение на определена информация, като евентуалните последици за лицата, сигнализиращи за нередности, може да са дисциплинарни наказания поради факта, че са докладвали извън рамките на служебните си отношения;

АА.  като има предвид, че според проучване на ОИСР повече от една трета от организациите, които разполагат с механизъм за докладване, не разполагат с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, сигнализиращи за нередности, или не знаят за съществуването на такава политика;

АБ.  като има предвид, че правото на ЕС вече предвижда някои правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности от някои форми на репресивни мерки в различни области, Комисията все още не е предложила необходимите законодателни мерки за ефективна и уеднаквена защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и на техните права в ЕС;

АВ.  като има предвид, че всички институции на ЕС са задължени от 1 януари 2014 г. да въведат вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които са техни длъжностни лица, в съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица;

АГ.  като има предвид, че Европейският парламент многократно призова за хоризонтална защита на лицата, сигнализиращи за нередности в Съюза;

АД.  като има предвид, че в своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или действие, резолюцията си от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза, и резолюцията си от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, Европейският парламент приканва Комисията да представи законодателно предложение за създаване на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, която да защитава лицата, които съобщават за предполагаеми случаи на измами или други незаконни дейности накърняващи обществения интерес или финансовите интереси на Европейския съюз;

АЕ.  като има предвид, че всяко лице от трета държава, признато в качеството му на лице, сигнализиращо за нередности от Европейския съюз или от някоя от неговите държава членки, трябва да се възползва от всички приложими мерки за защита, ако във или извън рамките на своите функции е научило и разпространило информация относно незаконни или шпионски действия, извършени от трета държава или национално или мултинационално дружество, нанасящи вреда на дадена държава, нация или граждани на Съюза, излагащи на опасност без тя