Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 26 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali
 Qafas għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata ***I
 Rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' investiment ***I
 Il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE
 Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro
 Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja
 Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand
 Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali
PDF 399kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD") (2016/2251(INI))
P8_TA(2017)0414A8-0297/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (1)(minn hawn 'il quddiem l-"ELD"),

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 18(2) tad-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (COM(2016)0204),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 4 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE(2),

–  wara li kkunsidra l-emenda għal-ELD bid-Direttiva 2006/21/KE(3) dwar l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' estrazzjoni, id-Direttiva 2009/31/KE(4) dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju, u d-Direttiva 2013/30/UE(5) dwar l-operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore,

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni REFIT tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (SWD(2016)0121), li jakkumpanja r-rapport tal-Kummissjoni (COM(2016)0204),

–  wara li kkunsidra n-nota tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission"(6) (L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali: stħarriġ tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura għall-għoti ta' awtorizzazzjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0297/2017),

A.  billi, skont l-Artikolu 191(1) tat-TFUE, il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jinkisbu objettivi, bħall-protezzjoni tas-saħħa taċ-ċittadini tagħha, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-promozzjoni tal-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali, il-promozzjoni ta' miżuri fil-livell internazzjonali li jindirizzaw il-problemi ambjentali globali jew reġjonali;

B.  billi l-Artikolu 191(2) tat-TFUE jistipula li l-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent irid ikollha l-mira li jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni u għandha tkun imsejsa fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u fuq prinċipji li jenħtieġ li tittieħed azzjoni preventiva, u li d-dannu ambjentali jenħtieġ li, bħala prijorità, jiġi rettifikat;

C.  billi l-Artikolu 11 tat-Trattat TFUE, jistipula li r-rekwiżiti għall-ħarsien tal-ambjent iridu jkunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli;

D.  billi l-Artikolu 192 tat-TFUE jagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-inkarigu li jidentifikaw l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali tal-Unjoni li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent(7);

E.  billi l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jitlob li livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent u t-titjib tal-kwalità tiegħu ikunu integrati fil-politiki tal-Unjoni u għandhom jiġu żgurati skont il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli;

F.  billi strateġija ambjentali kkoordinata fl-Unjoni kollha hija mod ta' kif tiġi mħeġġa l-kooperazzjoni u jiġi żgurat li l-politiki tal-Unjoni jkunu konsistenti ma' xulxin;

G.  billi l-kamp ta' applikazzjoni attwali tal-ELD japplika biss għal danni ambjentali lill-bijodiversità (speċijiet u ħabitats naturali protetti), l-ilma u l-art, ikkawżati minn operaturi;

H.  billi biex tiġi koperta r-responsabbiltà għal dannu ambjentali ġie żviluppat b'mod spontanju suq ta' sigurtà finanzjarja li, madankollu jista' ma jkunx biżżejjed biex ikopri każijiet speċifiċi, bħall-SMEs, jew tipi partikolari ta' operazzjonijiet (pjattaformi offshore, faċilitajiet nukleari, eċċ.);

I.  billi l-applikazzjoni inkonsistenti tal-ELD hija dovuta, primarjament, fost kwistjonijiet oħrajn, għad-diffikultajiet biex jiġi aċċertat jekk id-dannu għal riżorsa naturali jkunx qabeż il-limitu previst, u għall-fatt li bosta Stati Membri m'għandhom l-ebda proċedura biex jeżaminaw il-kummenti u l-kritika mill-NGOs ambjentali jew korpi oħrajn ikkonċernati;

J.  billi f'ħafna Stati Membri, bosta partijiet ikkonċernati (NGOs ambjentali, kumpaniji tal-assigurazzjoni, operaturi, u fuq kollox l-awtoritajiet kompetenti), m'għandhomx biżżejjed, u xi drabi m'għandhomx affattu, għarfien dettaljat tal-ELD, anki minħabba n-nuqqas ta' dokumenti ta' gwida li jistgħu jgħinu t-traspożizzjoni leġiżlattiva;

K.  billi ħafna Stati Membri għamlu progress lejn il-kisba effikaċi tal-għanijiet ewlenin tal-prevenzjoni u r-rimedju għal dannu ambjentali; billi, madankollu, f'xi ftit Stati Membri l-infurzar tal-ELD għadu insuffiċjenti;

L.  billi sejbiet xjentifiċi ġodda juru li t-tniġġis minn attivitajiet industrijali jista' jolqot kemm l-ambjent kif ukoll lill-bnedmin b'modinsuspettabbli u li dan idgħajjef is-saħħa tal-bniedem, is-sostenibbiltà, il-bilanċ tal-proċessi bijoloġiċi u bijoevolutivi;

1.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-istudji u r-rapporti tal-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-ELD u l-impatt tagħha fuq l-Istati Membri kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għall-implimentazzjoni effikaċi u koerenti tad-Direttiva billi tagħti prijorità l-armonizzazzjoni ta' soluzzjonijiet u prattiki nazzjonali f'qafas ta' responsabbiltà legali usa'; jilqa' f'dak il-kuntest l-iżvilupp tal-Programm ta' Ħidma Pluriennali (MAWP) tal-ELD għall-perjodu 2017-2020;

2.  Josserva bi tħassib li l-konklużjonijiet ta' dawn ir-rapporti juru stampa allarmanti tal-implimentazzjoni reali tal-ELD, u jinnota li d-Direttiva ġiet trasposta b'mod inkonsistenti u superfiċjali minn ħafna Stati Membri;

L-Istat attwali ta' implimentazzjoni tal-ELD

3.  Jinnota li diversi Stati Membri naqsu milli jirrispettaw id-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni tal-ELD u kien biss f'nofs l-2010 li din ġiet trasposta f'kull wieħed mis-27 Stat Membru;

4.  Iqis li, minħabba s-setgħat diskrezzjonali mogħtija fl-ELD u n-nuqqas sinifikanti ta' ċarezza u ta' applikazzjoni uniformi tal-kunċetti ewlenin, kif ukoll tal-kapaċitajiet u l-kompetenzi mhux żviluppati biżżejjed, it-traspożizzjoni tal-ELD f'sistemi nazzjonali ta' responsabbiltà ma wasslitx għal kundizzjonijiet ekwi u li, kif ikkonfermat fir-rapport tal-Kummissjoni, attwalment hija totalment differenti kemm f'termini legali kif ukoll f'dawk prattiċi, b'varjabbiltà kbira fl-ammont ta' każijiet bejn l-Istati Membri; għalhekk huwa tal-opinjoni li huma meħtieġa sforzi addizzjonali biex tista' sseħħ standardizzazzjoni regolatorja fl-UE kollha;

5.  Jinnota li dan in-nuqqas ta' uniformità huwa wkoll dovut għan-natura ġenerika tal-ELD, li tfasslet skont il-mudell tad-direttiva qafas;

6.  Jiddispjaċih li, minkejja l-azzjoni meħuda mill-Kummissjoni dwar traspożizzjoni tardiva u kwistjonijiet relatati man-nuqqas ta' konformità u li, minkejja l-flessibbiltà kbira mogħtija mill-ELD, seba' Stati Membri għad iridu jsolvu għadd ta' kwistjonijiet ta' nuqqas ta' konformità;

7.  Jinnota li l-inkonsistenzi fost l-Istati Membri dwar kif jirrappurtaw każijiet ta' dannu ambjentali li jiskattaw l-applikazzjoni tal-ELD(8) jistgħu jiġu attribwiti għall-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali tagħhom minflok l-ELD;

Il-limiti tal-effikaċja tal-ELD

8.  Josserva li l-effikaċja tal-ELD tvarja b'mod sinifikanti fl-Istati Membri differenti;

9.  Jirrimarka li l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni differenti "tal-limitu minimu ta' materjalità" għad-dannu ambjentali jikkostitwixxu wieħed mill-ostakoli ewlenin għall-applikazzjoni uniformi u effikaċi tal-ELD, filwaqt li data preċiża dwar spejjeż amministrattivi għall-awtoritajiet pubbliċi, inkluża data dwar l-applikazzjoni ta' rimedju komplementari u kompensatorju, hija limitata, pjuttost diverġenti, u għan-negozji mhijiex disponibbli affattu;

10.  Jiddeplora l-fatt li skont l-ELD, l-inċidenti jiġu definiti bħala "serji" biss jekk iwasslu għal imwiet jew korrimenti serji, mingħajr ebda referenza għall-konsegwenzi ambjentali; jenfasizza għalhekk li anke jekk ma jwassalx għal imwiet jew korrimenti serji, inċident jista' jkollu impatt serju fuq l-ambjent, minħabba l-iskala tiegħu jew minħabba li jaffettwa, pereżempju, żoni protetti, speċijiet protetti jew ħabitats partikolarment vulnerabbli;

11.  Jiddispjaċih li hemm attivitajiet b'impatti negattivi potenzjali fuq il-bijodiversità u l-ambjent, bħat-trasport bil-pipelines ta' sustanzi perikolużi, l-estrazzjoni, u l-introduzzjoni ta' speċijiet aljeni invażivi, li bħalissa mhumiex koperti mir-rekwiżit għal responsabbiltà stretta; jinnota li, b'mod partikolari għal dannu għall-bijodiversità, l-attivitajiet elenkati fl-Anness III ma jkoprux b'mod suffiċjenti s-setturi li jistgħu potenzjalment jikkawżaw dannu;

12.  Iqis li fl-Artikolu 1 tal-ELD il-qafas tar-responsabbiltà ambjentali jenħtieġ li jitwessa' biex jinkludi r-riabilitazzjoni ambjentali u r-restawr ekoloġiku għall-kundizzjoni bażi wara li jkunu ntemmew l-attivitajiet okkupazzjonali, anke meta d-danni ambjentali jkunu kkawżati minn attivitajiet jew emissjonijiet awtorizzati espressament mill-awtoritajiet kompetenti;

13.  Jenfasizza li l-partijiet ikkonċernati kollha rrappurtaw problemi biex iżommu lill-operaturi strettament responsabbli għal attivitajiet perikolużi skont l-Anness III għall-ELD, fir-rigward ta' suċċessuri tal-partijiet terzi responsabbli(9);

14.  Ifakkar l-esperjenzi fl-implimentazzjoni tal-garanziji finanzjarji attwali, li wrew nuqqasijiet fir-rigward tal-iżgurar li l-operaturi jkollhom assigurazzjoni effettiva għal obbligi finanzjarji meta jkunu responsabbli għal dannu ambjentali, u jinsab imħasseb dwar il-każijiet fejn l-operaturi ma kinux f'pożizzjoni li jerfgħu r-responsabbiltà tal-ispejjeż għar-rimedju ambjentali;

15.  Jenfasizza li għad hemm il-problemi rigward l-applikazzjoni tad-direttiva għal inċidenti fuq skala kbira, speċjalment meta ma jkunx possibbli li jiġi identifikat l-individwu responsabbli għat-tniġġis u/jew l-individwu li jniġġes isir insolventi jew ifalli;

16.  Jinnota li l-ispejjeż għad-dannu ambjentali għall-operaturi responsabbli jistgħu jitnaqqsu bl-użu ta' strumenti ta' sigurtà finanzjarja (li jkopru l-assigurazzjoni u strumenti alternattivi, bħal garanziji bankarji, bonds, fondi jew titoli); jemmen li d-domanda fis-suq tas-sigurtà finanzjarja għall-ELD hija baxxa minħabba l-għadd żgħir ta' każijiet li jseħħu f'ħafna Stati Membri, in-nuqqas ta' ċarezza fir-rigward ta' xi kunċetti stipulati tad-Direttiva u l-fatt li f'ħafna Stati Membri, skont il-livell tal-maturità tas-suq f'dawn l-istrumenti, il-mudelli ta' assigurazzjoni għandhom it-tendenza li jinbtu b'pass kajman;

17.  Josserva li l-possibilità li jittejjeb l-għoti ta' garanziji finanzjarji hija mfixkla minn-natura insuffiċjenti u kontradittorja tad-data dwar il-każijiet tal-ELD fil-pussess tal-UE;

18.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jaċċeleraw l-iżvilupp ta' strumenti u swieq ta' garanzija finanzjarja mill-operaturi ekonomiċi u finanzjarji xierqa, inklużi mekkaniżmi finanzjarji fil-każ ta' insolvenza, bl-għan li l-operaturi jkunu jistgħu jużaw garanziji finanzjarji biex ikopru r-responsabbiltajiet tagħhom;

19.  Jiġbed l-attenzjoni għall-istudju tal-Kummissjoni dwar il-fattibbiltà tal-kunċett ta' faċilità ta' kondiviżjoni tar-riskju tad-diżastri industrijali fl-UE kollha(10) u jenfasizza l-ħtieġa li jsiru analiżi ulterjuri u studju tal-fattibbiltà aktar fil-fond dwar il-kwistjonijiet ġuridiċi u finanzjarji ewlenin;

20.  Jilqa' l-fatt li, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-ELD f'dak li għandu x'jaqsam mal-ispeċijiet u l-ambjenti naturali protetti, nofs l-Istati Membri jadottaw kamp ta' applikazzjoni usa' (il-Belġju, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja u r-Renju Unit);

21.  Iqis li fost id-diversi każijiet ta' nuqqas ta' armonizzazzjoni tal-ELD hemm ukoll in-nuqqas ta' proċedura amministrattiva standard li għandha tiġi applikata biex jiġu nnotifikati l-awtoritajiet kompetenti dwar dannu ambjentali fattwali jew periklu imminenti ta' dannu ambjentali; jiddispjaċih, għalhekk, li m'hemm l-ebda obbligu li jiġu ppubblikati t-tali notifiki jew l-informazzjoni dwar kif il-każijiet ġew ittrattati; jinnota li xi Stati Membri identifikaw din il-limitazzjoni fil-leġiżlazzjoni tagħhom u b'hekk stabbilixxew bażijiet ta' data dwar in-notifiki/l-inċidenti/il-każijiet; jirrimarka, madankollu, li l-prattika tvarja b'mod wiesa' minn Stat Membru għal ieħor u hija pjuttost limitata;

22.  Jenfasizza li r-reġimi ta' kumpens iridu jkunu jistgħu jindirizzaw talbiet transfruntiera b'mod effettiv, rapidu u fi żmien raġonevoli u mingħajr diskriminazzjoni fost ir-rikorrenti ta' pajjiżi differenti taż-Żona Ekonomika Ewropea; jirrakkomanda li dawn jenħtieġ li jkopru kemm id-danni primarji kif ukoll dawk sekondarji fiż-żoni affettwati kollha, peress li tali inċidenti jaffettwaw żoni akbar u jaf ikollhom impatt fuq żmien twil; jenfasizza b'mod speċjali l-ħtieġa li l-pajjiżi ġirien, li mhumiex membri taż-Żona Ekonomika Ewropea, jirrispettaw id-dritt internazzjonali rigward il-protezzjoni u r-responsabbiltà ambjentali;

23.  Itenni li skont l-Artikolu 4(5) tal-ELD, id-direttiva tapplika biss għal danni ambjentali jew periklu imminenti ta' danni ambjentali kkawżati minn tniġġis ta' natura mifruxa, meta huwa possibbli li tiġi stabbilita rabta kawżali bejn id-danni u l-attivitajiet tal-operatur individwali; itenni wkoll li l-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) kien, fir-Rapport tiegħu tal-2013, diġà stabbilixxa relazzjoni kawżali rigoruża bejn l-emissjonijiet ta' gassijiet u d-dannu relatat mat-tibdil fil-klima u l-ambjent(11);

Suġġerimenti għal armonizzazzjoni aħjar tad-ELD

24.  Jappella sabiex l-ELD tiġi riveduta mill-aktar fis, kif ukoll li tiġi riveduta d-definizzjoni ta' "dannu ambjentali" stabbilita fl-Artikolu 2(1) tad-direttiva, speċifikament fir-rigward tal-kriterji biex jiġu ddeterminati l-effetti negattiva fuq l-ispeċijiet u l-ħabitats protetti (Anness I), u tar-riskji ta' dannu lill-ilma u lill-art, bil-għan li ssir effettiva, konsistenti u koerenti biżżejjed biex iżżomm il-pass mal-evoluzzjoni rapida tas-sustanzi niġġiesa minn attivitajiet industrijali;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara, tiddefinixxi u tistabbilixxi fid-dettall il-kunċett ta' "livell minimu ta' materjalità" u tivvaluta l-limiti tar-responsabbiltà massimi differenzjati għall-attivitajiet, sabiex tistandardizza l-applikazzjoni tal-ELD fl-Istati Membri kollha;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi interpretazzjoni ċara u koerenti tal-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku tal-"istatus favorevoli tal-ħarsien" (territorju tal-UE, territorju nazzjonali, żona ta' pajsaġġ naturali); iqis, f'dan ir-rigward, li hemm il-ħtieġa ta' approċċ speċifiku għas-sit biex tiġi żgurata implimentazzjoni korretta u effikaċi;

27.  Jitlob lill-Kummissjoni tidentifika r-regoli meħtieġa biex tiġi stabbilita distinzjoni ċara u indiskutibbli bejn il-każijiet fejn tapplika l-ELD u dawk fejn jenħtieġ li tapplika r-regola nazzjonali, fil-każ li din tkun aktar stretta;

28.  Jinnota li t-tniġġis tal-arja huwa ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u skont l-Eurostat, it-tniġġis tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-materja partikolata jippreżenta riskji serji għas-saħħa; jappella, f'dan il-kuntest, biex l-"ekosistemi" jiddaħħlu fid-definizzjonijiet ta' "dannu ambjentali" u "riżorsi naturali" fl-Artikolu 2; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni teżamina l-possibilità li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-ELD u timponi r-responsabbiltà għad-dannu għas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, inkluż id-dannu lill-arja(12);

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi sigurtà finanzjarja obbligatorja, pereżempju assigurazzjoni ta' responsabbiltà ambjentali obbligatorja għall-operaturi, u tiżviluppa metodoloġija armonizzata tal-UE għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-responsabbiltà, filwaqt li tqis il-karatteristiċi ta' kull attività u ż-żona ta' madwarha; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li twaqqaf fond Ewropew għall-protezzjoni tal-ambjent minn danni kkawżati minn attività industrijali koperta bl-ELD(13), mingħajr ma ddgħajjef il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, għal riskji ta' insolvenza u biss f'każijiet fejn is-swieq tas-sigurtà finanzjarja jfallu; iqis li l-istess jenħtieġ li japplika għal każijiet ta' aċċidenti fuq skala kbira, meta jkun impossibbli li jiġi traċċat l-operatur responsabbli għad-dannu;

30.  Jappella biex kull operatur li jibbenefika mit-twettiq tal-attivitajiet ikun responsabbli wkoll għal kwalunkwe dannu jew tniġġis ambjentali kkawżat minn dawk l-attivitajiet;

31.  Huwa tal-fehma li meta jitqiesu r-rilevanza u l-impatti potenzjali ta' diżastri relatati mal-industrija u r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, għall-ambjent naturali u għall-proprjetà, jeħtieġ li jiġu miżjuda salvagwardji ulterjuri b'tali mod li ċ-ċittadini Ewropej jingħataw sistema ta' prevenzjoni u ġestjoni tad-diżastri sikura u soda bbażata fuq il-kondiviżjoni tar-riskji, responsabbiltà akbar tal-operaturi industrijali u l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas"; jappella sabiex issir valutazzjoni dwar jekk huwiex neċessarju li fl-ELD jiddaħħal reġim ta' responsabbiltà ċivili għad-danni kkawżati lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent(14);

32.  Jitlob l-adozzjoni ta' sistema ta' responsabbiltà sekondarja tas-suċċessuri tal-partijiet terzi responsabbli;

33.  Jirrakkomanda li l-alternattiva li tkun meħtieġa responsabbiltà statali sussidjarja tkun obbligatorja sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi u proattiva tal-leġiżlazzjoni;

34.  Jitlob, barra minn hekk, it-tneħħija tal-alternattivi għall-għoti ta' eżoneru abbażi ta' permess u eżoneru abbażi tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku b'tali mod li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi, jiġi promoss il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u tittejjeb l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta għal spezzjonijiet ambjentali fil-livell Ewropew mingħajr aktar dewmien;

36.  Iqis li, fil-kuntest ta' rieżami tal-ELD, l-estensjoni tar-responsabbiltà stretta għal attivitajiet li mhumiex inklużi fl-Anness III għal kull dannu ambjentali b'effetti avversi jenħtieġ li tkun prijorità, biex b'hekk tittejjeb l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u jingħata inċentiv għall-operaturi biex iwettqu ġestjoni tar-riskju adatta għall-attivitajiet tagħhom; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni tistabbilixxi reġistru tal-operaturi li jwettqu attivitajiet perikolużi u sistema ta' monitoraġġ finanzjarju li tiżgura li l-operaturi jkunu solventi;

37.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni tal-ELD għal danni ambjentali kkawżati minn kwalunkwe attività okkupazzjonali u tiżgura responsabbiltà stretta tal-produttur;

38.  Jitlob il-ħolqien ta' bażi ta' data Ewropea disponibbli għall-pubbliku ta' każijiet ta' dannu ambjentali koperti bl-ELD, fuq il-mudell, pereżempju, tas-sistema Irlandiża li tipprovdi sistema ta' rapportar onlajn għan-notifika ta' każijiet ta' dannu ambjentali, sabiex tinħoloq fiduċja akbar fis-sistema tal-ELD u tiġi żgurata implimentazzjoni aħjar; iqis li tali bażi ta' data pubblika tippermetti lill-partijiet ikkonċernati, lill-operaturi u liċ-ċittadini jsiru aktar konxji dwar l-eżistenza tar-reġim ELD u l-infurzar tiegħu u b'hekk tikkontribwixxi għall-prevenzjoni u r-rimedju għad-danni ambjentali;

39.  Jirrakkomanda li, sabiex il-bażijiet ta' data pubbliċi tal-każijiet tal-ELD jkunu faċilment aċċessibbli u effikaċi, dawn għandhom jiġu stabbiliti skont il-kriterji li ġejjin:

   għandhom ikunu disponibbli online u, fuq talba, għandha tingħata kull informazzjoni addizzjonali li tikkonċerna l-każijiet,
   kull pajjiż għandu jkollu bażi ta' data ċentralizzata aktar milli bażijiet ta' data separati għal kull reġjun,
   in-notifiki dwar inċidenti ġodda jenħtieġ li jiġu ppubblikati immedjatament onlajn,
   kull każ irreġistrat fil-bażi tad-data jenħtieġ li jinkludi informazzjoni dwar l-isem ta' dak li ħoloq it-tniġġis, in-natura u d-daqs tad-danni kkawżati, miżuri ta' azzjoni ta' prevenzjoni/rimedju meħuda jew li għandhom jittieħdu, u proċedimenti mwettqa minn/jew mal-awtoritajiet;

40.  Jitlob li l-kategoriji ta' attivitajiet perikolużi mniżżla fl-Anness III jiġu estiżi biex jinkludu l-attivitajiet kollha li huma potenzjalment ta' dannu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem;

41.  Jenfasizza l-importanza ta' kultura ta' prevenzjoni tad-dannu ambjentali, permezz ta' kampanja sistematika ta' informazzjoni, li fiha l-Istati Membri jiżguraw li dawk li potenzjalment iniġġsu u dawk li potenzjlament ikunu l-vittmi jiġu infurmati dwar ir-riskji li għalihom huma esposti, dwar id-disponibbiltà ta' assigurazzjoni jew ta' mezzi finanzjarji u legali oħra li jistgħu jipproteġuhom minn dawk ir-riskji u dwar il-vantaġġi li jistgħu jgawdu minnhom;

42.  Iqis li l-każijiet kollha ta' responsabbiltà ppruvata, kif ukoll id-dettalji tal-penali imposti, jenħtieġ li jsiru pubbliċi sabiex il-kost reali tad-dannu ambjentali jkun trasparenti għal kulħadd;

43.  Jissuġġerixxi l-ħolqien ta' mekkaniżmu li jista' jħeġġeġ kummenti u osservazzjonijiet minn NGOs ambjentali u entitajiet ikkonċernati oħra;

44.  Jissuġġerixxi li jiġi previst il-ħelsien mit-taxxa jew forom oħra favorevoli ta' taxxa għall-kumpaniji li jimpenjaw ruħhom b'suċċess fil-prevenzjoni tad-dannu ambjentali;

45.  Jirrakkomanda t-twaqqif ta' awtoritajiet indipendenti speċifiċi li jkollhom setgħat ta' ġestjoni u monitoraġġ kif ukoll is-setgħa li jimponu s-sanzjonijiet stipulati fl-ELD, inkluża l-possibbiltà li jintalbu garanziji finanzjarji mingħand il-partijiet potenzjalment responsabbli, b'kont meħud tas-sitwazzjoni speċifika tal-individwu singolu li potenzjalment iniġġes, pereżempju fil-kuntest ta' permessi ambjentali;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ELD adegwatament tappoġġa l-isforzi biex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttivi tal-UE dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats; jinsisti li l-awtoritajiet responsabbli għall-ispezzjonijiet ambjentali jridu jkunu involuti fl-implimentazzjoni u fl-infurzar tal-liġi dwar ir-responsabbiltà ambjentali;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-programm ta' taħriġ tagħha dwar l-applikazzjoni tal-ELD fl-Istati Membri u biex tistabbilixxi helpdesks għall-prattikanti li jipprovdu informazzjoni, assistenza u appoġġ fil-valutazzjoni tal evalwazzjonijiet ta' riskju u ta' dannu; jirrakkomanda, barra minn hekk, li jiġu adottati dokumenti ta' gwida biex jgħinu lill-Istati Membri jittrasponu l-leġiżlazzjoni b'mod korrett;

48.  Itenni li, skont l-ELD, il-persuni milquta negattivament mid-danni ambjentali huma intitolati li jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu azzjoni; jinnota wkoll li l-liġi tal-Unjoni tistipula li ċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li jkunu garantiti aċċess effettiv u f'waqtu għall-ġustizzja (l-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta' Aarhus, l-Artikolu 6 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u dispożizzjonijiet rilevanti tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem) u li l-ispejjeż għad-dannu ambjentali jenħtieġ li jitħallsu minn min iniġġes (l-Artikolu 191 TFUE); jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar standards minimi għall-implimentazzjoni tal-pilastru tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Ġustizzja; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibilità li tintroduċi mekkaniżmi kollettivi ta' rimedju għal ksur tal-liġi ambjentali tal-Unjoni;

49.  Jitlob lill-Kummissjoni, fil-kuntest ta' rieżami tal-ELD, tqis jekk tistax timponi obbligu fuq l-Istati Membri biex jissottomettu rapporti kull sentejn dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva;

50.  Iqis is-sanzjonijiet kriminali bħala deterrent importanti ieħor kontra d-danni ambjentali, u jinnota b'dispjaċir li d-Direttiva 2008/99/KE tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali mhijiex aġġornata; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni, mingħajr aktar dewmien, biex tirrieżamina l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva sabiex ikopri l-leġiżlazzjoni ambjentali applikabbli kollha tal-Unjoni;

o
o   o

51.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
(2) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.
(3) ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.
(4) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.
(5) ĠU L 178, 28.6.2013, p. 66.
(6) PE 556.943.
(7) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Marzu 2010, ERG et al, C-378/08, ECLI:EU:C:2010:126, paragrafu 45; Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Marzu 2010, ERG et al, C-379/08 u C-380/08, ECLI:EU:C:2010:127, paragrafu 38; Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Marzu 2010, Buzzi Unicem SpA et al, C‑478/08 u C‑479/08, ECLI:EU:C:2010:129, paragrafu 35.
(8) Skont ir-rapport tal-Kummissjoni (COM(2016)0204), bejn April 2007 u April 2013, l-Istati Membri rrapportaw madwar 1 245 każ ikkonfermat ta' dannu ambjentali li skattaw l-applikazzjoni tal-ELD. Barra minn hekk, skont l-istess rapport, l-għadd ta' każijiet ivarjaw b'mod konsiderevoli minn Stat Membru għal ieħor. Aktar minn 86 % tal-każijiet kollha rrapportati ġejjin minn żewġ Stati Membri (l-Ungerija: 563, il-Polonja: 506 każ), u l-biċċa l-kbira tal-każijiet li jifdal ġew irrapportati minn sitt Stati Membri (60 mill-Ġermanja, 40 mill-Greċja, 17 mill-Italja u 8 mil-Latvja, minn Spanja u mir-Renju Unit). Fl-2007, 11-il Stat Membru ma rrapportawx inċidenti bħal dawn, possibbilment għaliex huma jittrattawhom esklussivament taħt is-sistema nazzjonali tagħhom.
(9) Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta' Marzu 2015, Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare et al v Fipa Group Srl et al, C-534/13, ECLI:EU:C:2015:140.
(10) Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents (Studju li jesplora l-fattibbiltà tal-ħolqien ta' fond li jkopri r-responsabbiltà ambjentali u t-telf imġarrab minħabba inċidenti industrijali), Rapport Finali, Kummissjoni Ewropea, DĠ Ambjent, 17 ta' April 2013.
(11) IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change" (Tibdil fil-Klima 2013: Il-Bażi tax-Xjenza Fiżika. Kontribuzzjoni tal-Grupp ta' Ħidma I għall-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima) (Stocker, T.F. et al. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324).
(12) Din il-possibilità tqieset fid-dokument tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2014 "Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions" (Studju dwar l-effikaċja tal-ELD: Kamp ta' applikazzjoni u Eċċezzjonijiet), p. 84.
(13) Dwar din il-possibbiltà tista' ssir referenza għad-dokument ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fis-17 ta' April 2013 bit-titolu "Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents" (Studju biex jesplora l-fattibbiltà tal-ħolqien ta' fond li jkopri r-responsabbiltà ambjentali u telf li jirriżulta minn inċidenti industrijali).
(14) Kif diġà previst fil-Portugall u kif ivvalutat fl-istudju tal-Kummissjoni tas-16 ta' Mejju 2013 bit-titolu "Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive (ELD)" (Sfidi ta' implimentazzjoni u ostakli għad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (ELD)), p. 75.


Qafas għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata ***I
PDF 338kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))
P8_TA(2017)0415A8-0387/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0472),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0288/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-20 ta' Jannar 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-28 ta' Ġunju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0387/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tas-26 ta’ Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2402.)

(1) ĠU C 219, 17.6.2016, p. 2.
(2) ĠU C 82, 3.3.2016, p. 1.


Rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' investiment ***I
PDF 254kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))
P8_TA(2017)0416A8-0388/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0473),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0289/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta' Marzu 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-20 ta' Jannar 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-28 ta' Ġunju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0388/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tas-26 ta’ Ottubru 2017 fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment

(As an agreement was reached between Parliament and Council, Parliament's position corresponds to the final legislative act, Regolament (UE) 2017/2401.)

(1) ĠU C 219, 17.6.2016, p. 2.
(2) ĠU C 82, 3.3.2016, p. 1.


Il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE
PDF 379kWORD 60k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE (2017/2897(RSP))
P8_TA(2017)0417RC-B8-0576/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 8, 10, 19 u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li daħlet fis-seħħ mat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009, u b'mod partikolari l-Artikoli 20, 21, 23 u 31 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tal-2014 bit-titlu "Violence against women" (Il-vjolenza fuq in-nisa)(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi(3) li tiddefinixxi u tikkundanna l-fastidju u l-fastidju sesswali,

–  wara li kkunsidra l-"Gender Equality Index Report" (Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi) tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-3 ta' Diċembru 2015 bit-titlu "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-Triju ta' Presidenzi tal-UE ta' Lulju 2017 mill-Estonja, il-Bulgarija u l-Awstrija dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU tal-1993 dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottata mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995, u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) u Beijing +20 (2015), u l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (CEDAW) u l-Protokoll Fakultattiv tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI(4) ("Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi"),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar il-Fastidju u l-Vjolenza fil-Post tax-Xogħol (2007) bejn ETUC/CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME u CEEP,

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-netwerk Ewropew tal-Korpi għall-Ugwaljanza bit-titlu "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il-Persistenza ta' Diskriminazzjoni, Fastidju u Inugwaljanza għan-Nisa. Il-Ħidma tal-Korpi għall-Ugwaljanza li tinforma Strateġija ġdida tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi"), ippubblikat fl-2015,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika(5), partikolarment l-Artikoli 2 u 40 tagħha, u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Settembru 2001 dwar il-fastidju fuq il-post tax-xogħol(7), tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa(8), tal-5 ta' April 2011 dwar prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(9), tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar ir-rieżami ta' nofs il-perjodu tal-istrateġija Ewropea 2007–2012 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol(10), tal-25 ta' Frar 2014 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(11) u l-Valutazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew li takkumpanjah ta' Novembru 2013, u tal-24 ta' Novembru 2016 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Marzu 2017 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2014-2015(13), tal-10 ta' Marzu 2015 dwar il-progress fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2013(14), u tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw l-informazzjoni kunfidenzjali ta' kumpaniji u korpi pubbliċi(15),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-gwida għall-Membri tal-Parlament Ewropew bit-titlu "Zero Harassment at the Work Place" (Żero Fastidju fil-post tax-xogħol), ippubblikata f'Settembru 2017, u l-pjan ta' azzjoni tal-amministrazzjoni tal-Parlament dwar din il-kwistjoni kruċjali,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 123(2) u (4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija valur ċentrali tal-UE – kif rikonoxxut fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – li l-UE tat l-impenn tagħha li tintegra fl-attivitajiet kollha tagħha;

B.  billi l-UE hija komunità ta' valuri, ibbażata fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-prinċipji u l-objettivi fundamentali fl-ewwel artikoli tat-TUE, u fil-kriterji għall-adeżjoni mal-Unjoni;

C.  billi l-fastidju sesswali huwa definit fid-dritt tal-UE bħala "meta titwettaq kwalunkwe forma ta' mġiba verbali, mhux verbali jew fiżika mhux mixtieqa ta' natura sesswali, bl-iskop jew bl-effett li tmur kontra d-dinjità ta' persuna, b'mod partikolari meta jinħoloq ambjent intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv"(16);

D.  billi l-fastidju sesswali huwa forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u huwa l-aktar forma estrema, iżda persistenti, ta' diskriminazzjoni abbażi tas-sess; billi madwar 90 % tal-vittmi ta' fastidju sesswali huma nisa, waqt li madwar 10 % huma rġiel; billi skont studju li sar fl-UE kollha mill-FRA fl-2014 bit-titlu "Violence against Women" (Vjolenza fuq in-Nisa) terz tan-nisa esperjenzaw vjolenza fiżika jew sesswali matul il-ħajja adulta tagħhom; billi sa 55 % tan-nisa ġarrbu fastidju sesswali fl-UE; billi 32 % tal-vittmi kollha fl-UE qalu li t-trasgressur kien superjur, kollega jew klijent; billi 75 % tan-nisa fi professjonijiet li jirrikedu kwalifiki jew f'karigi maniġerjali tal-ogħla livell esperjenzaw fastidju sesswali; billi 61 % tan-nisa impjegati fis-settur tas-servizzi ġew soġġetti għall-fastidju sesswali; billi 20 % tan-nisa żgħażagħ (ta' etajiet bejn 18-il sena u 29 sena) fl-UE-28 esperjenzaw fastidju ċibernetiku; billi mara waħda minn kull għaxra kienet soġġetta għal fastidju sesswali jew stalking bl-użu ta' teknoloġija ġdida;

E.  billi każijiet ta' fastidju sesswali u bullying spiss jibqgħu ma jiġux irrappurtati lill-awtoritajiet minħabba li l-kuxjenza soċjali dwarhom baqgħet, b'mod pjuttost persistenti, relattivament baxxa, minħabba l-insuffiċjenza tal-mezzi għall-appoġġ tal-vittmi, kif ukoll minħabba l-perċezzjoni li dan huwa suġġett sensittiv għas-soċjetà, minkejja li jeżistu proċeduri formali biex jindirizzawh fil-post tax-xogħol u f'oqsma oħra;

F.  billi l-vjolenza sesswali u l-fastidju fil-post tax-xogħol huma kwistjonijiet ta' saħħa u sikurezza u għandhom jiġu indirizzati u prevenuti bħala tali;

G.  billi d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali hija pprojbita mid-dritt tal-UE;

H.  billi l-vjolenza sesswali u l-fastidju jmorru kontra l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u ta' trattament ugwali u jikkostitwixxu diskriminazzjoni abbażi tas-sess, u għalhekk huma pprojbiti fl-impjieg, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għall-impjiegi, għat-taħriġ vokazzjonali u għall-promozzjoni;

I.  billi l-persistenza tal-isterjotipi sesswali, is-sessiżmu, il-fastidju u l-abbuż sesswali hija problema strutturali u mifruxa fl-Ewropa u fid-dinja kollha, u hi fenomenu li tinvolvi vittmi u trasgressuri ta' kull età, sfondi edukattivi, dħul finanzjarju u pożizzjoni soċjali, u billi dan għandu konsegwenzi fiżiċi, sesswali, emozzjonali u psikoloġiċi għall-vittma; billi d-distribuzzjoni inugwali tas-setgħa bejn l-irġiel u n-nisa, l-isterjotipi sesswali u s-sessiżmu, inkluż diskors ta' mibegħda sessista, kemm offline kif ukoll online, huma l-kawżi prinċipali tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u wasslu għal dominazzjoni fuq in-nisa u għal diskriminazzjoni kontrihom mill-irġiel u għall-prevenzjoni tal-avvanz sħiħ tan-nisa;

J.  billi d-definizzjoni ta' vjolenza fuq in-nisa tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing tħaddan, iżda mhijiex limitata għal, vjolenza fiżika, sesswali u psikoloġika li sseħħ fi ħdan il-komunità ġenerali, inkluż stupru, abbuż sesswali, fastidju sesswali u intimidazzjoni fil-post tax-xogħol, f'istituzzjonijiet edukattivi u fi bnadi oħra(17);

K.  billi d-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi tiddefinixxi l-vjolenza abbażi tas-sess bħala forma ta' diskriminazzjoni u ksur tal-libertajiet fundamentali tal-vittma u tinkludi vjolenza f'relazzjonijiet intimi, vjolenza sesswali (inkluż stupru, attakk u fastidju sesswali), traffikar tal-bnedmin, skjavitù u forom differenti ta' prattiki li jagħmlu l-ħsara, bħal żwiġijiet furzati, mutilazzjoni ġenitali femminili u l-hekk imsejħa "reati tal-unur"; billi n-nisa vittmi ta' vjolenza sessista u t-tfal tagħhom ta' spiss ikunu jeħtieġu appoġġ u protezzjoni speċjali minħabba r-riskju għoli ta' vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, ta' intimidazzjoni u ta' ritaljazzjoni marbuta ma' tali vjolenza(18);

L.  billi d-dritt tal-UE jobbliga lill-Istati Membri jiżguraw li jkun stabbilit korp għall-ugwaljanza biex jipprovdi assistenza indipendenti lill-vittmi ta' fastidju u ta' fastidju sesswali, iwettaq stħarriġiet indipendenti, jippubblika rapporti indipendenti u jagħmel rakkomandazzjonijiet fi kwistjonijiet ta' impjieg u taħriġ vokazzjonali, fl-aċċess għal prodotti u servizz u fil-provvista tagħhomi, u għal dawk li jaħdmu għal rashom;

M.  billi l-fastidju u l-abbuż sesswali, b'mod predominanti mill-irġiel fuq in-nisa, huwa problema strutturali u mifruxa mal-Ewropa u mad-dinja kollha , u huwa fenomenu li jinvolvi vittmi u trasgressuri ta' kull età, sfondedukattiv, dħul finanzjarju u pożizzjoni soċjali, u jorbot mad-distribuzzjoni inugwali tal-poter bejn in-nisa u l-irġiel fis-soċjetà tagħna;

N.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija r-responsabilità tal-individwi kollha fis-soċjetà u tirrikjedi l-kontribut attiv kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel; billi l-awtoritajiet għandhom jimpenjaw ruħhom għall-iżvilupp ta' kampanji edukattivi u ta' sensibilizzazzjoni mmirati lejn l-irġiel u l-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, bil-għan li l-irġiel u s-subien jiġu involuti bħala sħab, biex b'hekk gradwalment jipprevjenu u jeliminaw kull xorta ta' vjolenza abbażi tas-sess u jippromwovu jew jabilitaw lin-nisa;

O.  billi n-nisa fl-Unjoni Ewropea mhumiex protetti b'mod indaqs kontra l-vjolenza abbażi tas-sess, il-fastidju u l-abbuż sesswali minħabba politiki u leġiżlazzjonijiet differenti fl-Istati Membri; billi s-sistemi ġudizzjarji ma jipprovdux biżżejjed appoġġ lin-nisa; billi dawk li jwettqu vjolenza abbażi tas-sess spiss ikunu persuni li l-vittma diġà tafhom u billi f'ħafna każijiet il-vittma tkun f'pożizzjoni ta' dipendenza, fattur li jagħmilhom aktar beżgħana li jirrapportaw il-vjolenza;

P.  billi l-Istati Membri kollha ffirmaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, iżda rratifikawha biss 15 minnhom; billi l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni ma teżonerax lill-Istati Membri mir-ratifika fil-livell nazzjonali; billi l-Artikolu 40 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul jistipula li "l-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi meħtieġa jew miżuri oħra biex ikun żgurat li kull forma ta' mġiba verbali, mhux verbali jew fiżika mhux mixtieqa ta' natura sesswali, bil-għan jew bl-effett li tmur kontra d-dinjità ta' persuna, b'mod partikolari meta jinħoloq ambjent intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv, tkun soġġetta għal sanzjonijiet kriminali jew oħrajn legali";

Q.  billi l-vjolenza u l-fastidju fil-ħajja politika huma diretti lejn in-nisa b'mod sproporzjonat; billi dan it-tip ta' vjolenza jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, inkluż l-obbligu li jiġi żgurat li n-nisa jkunu jistgħu jipparteċipaw liberament fir-rappreżentanza politika;

R.  billi l-fastidju sesswali huwa definit fl-Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni;

S.  billi l-fastidju sesswali jew l-imġiba sessista mhuwiex mingħajr ħsara u billi t-trivjalizzazzjoni tal-fastidju sesswali jew tal-vjolenza sesswali bl-użu ta' lingwaġġ li jimminimizza l-gravità tagħhom tirrifletti attitudnijiet sessisti lejn in-nisa u tikkomunika messaġġi ta' kontroll u poter fir-relazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa, b'mod li jħalli impatt fuq id-dinjità, l-awtonomija u l-libertà tan-nisa;

T.  billi l-Parlament stabbilixxa strutturi speċifiċi u regoli interni biex jindirizza l-fastidju sesswali fl-istituzzjoni, b'mod partikolari l-Kumitat Konsultattiv li jitratta l-ilmenti ta' fastidju bejn l-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA) u l-Membri tal-Parlament Ewropew, filwaqt li Kumitat Konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fil-post tax-xogħol jittratta proċeduri formali oħra relatati ma' membri tal-persunal tal-amministrazzjoni tal-Parlament u tal-gruppi politiċi sabiex jivvaluta każijiet possibbli u jipprevjeni l-fastidju u l-abbuż sesswali;

U.  billi l-politiċi, bħala rappreżentanti eletti taċ-ċittadini, għandhom responsabilità kruċjali li jaġixxu bħala eżempji pożittivi fil-prevenzjoni tal-fastidju sesswali fis-soċjetà u fil-ġlieda kontrih;

Tolleranza żero u l-ġlieda kontra l-fastidju sesswali u l-abbuż sesswali fl-UE

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta' vjolenza sesswali u ta' fastidju fiżiku jew psikoloġiku u jiddeplora l-fatt li dawn l-atti jiġu ttollerati wisq faċilment, mentri fil-fatt jikkostitwixxu ksur sistemiku tad-drittijiet fundamentali u delitt serju li jrid jiġi kkastigat bħala tali; jenfasizza li l-impunità trid tintemm billi jiġi żgurat li t-trasgressuri jitressqu quddiem il-qrati;

2.  Jinsisti fuq l-implimentazzjoni effikaċi tal-qafas legali eżistenti li jindirizza l-fastidju u l-abbuż sesswali, u fl-istess waqt iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE, kif ukoll lill-kumpaniji pubbliċi u privati, biex jieħdu miżuri ulterjuri ħalli effettivament jipprevjenu u jtemmu l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol u fi bnadi oħra; jenfasizza li l-proċeduri legali ddedikati stabbiliti biex jindirizzaw każijiet ta' fastidju sesswali fil-post tax-xogħol għandhom jiġu segwiti;

3.  Jilqa' inizjattivi bħall-moviment #Metoo li għandhom l-għan li każijiet ta' fastidju sesswali u vjolenza fuq in-nisa jiġu rrappurtati; jappoġġja bil-qawwa lin-nisa u 'l-bniet li ħadu sehem fil-kampanja, inklużi dawk li ddenunzjaw lit-trasgressuri tagħhom;

4.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jissorveljaw b'mod adegwat l-implimentazzjoni korretta tad-direttivi tal-UE li jipprojbixxu l-fastidju abbażi tas-sess u l-fastidju sesswali, u jiżguraw li l-Istati Membri tal-UE jsaħħu r-riżorsi umani tal-korpi għall-ugwaljanza li jissorveljaw prattiki diskriminatorji, u jiżguraw li dawn il-korpi jingħataw mandat ċar u riżorsi adegwati biex ikopru t-tliet oqsma tal-impjiegi, ix-xogħol indipendenti u l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi;

5.  Jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta, tiskambja u tqabbel l-aħjar prattiki eżistenti fil-ġlieda kontra l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, u li xxerred ir-riżultati ta' din il-valutazzjoni f'dak li jirrigwarda l-miżuri effikaċi li l-Istati Membri jistgħu jieħdu biex jinkoraġġixxu lill-kumpaniji, lis-sħab soċjali u lill-organizzazzjonijet involuti fit-taħriġ vokazzjonali biex jipprevjenu kull forma ta' diskriminazzjoni abbażi tas-sess, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-fastidju u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol;

6.  Jenfasizza r-rwol ċentrali tal-irġiel kollha biex jimpenjaw ruħhom għall-bidla u għat-tmiem ta' kull sura ta' fastidju u vjolenza sesswali, billi jikkumbattu ċ-ċirkustanzi u l-istrutturi li jabilitaw, anke b'mod passiv, l-imġiba li twassal għalihom u billi jikkontestaw kwalunkwe mġiba ħażina jew barra minn lokha; jitlob li l-Istati Membri jinvolvu lill-irġiel b'mod attiv f'kampanji ta' sensibilizzazzjoni u prevenzjoni;

7.  Jemmen li azzjonijiet ewlenin fil-ġlieda kontra l-fastidju sesswali jinkludu l-indirizzar tal-kwistjonijiet tas-sottorappurtar u tal-istigma soċjali, l-istabbiliment ta' proċeduri ta' rendikont għall-imġiba fil-post tax-xogħol, l-involviment attiv tal-irġiel u tas-subien fil-prevenzjoni tal-vjolenza, u l-azzjoni kontra forom emerġenti ta' vjolenza, eż. fiċ-ċiberspazju;

8.  Jinsab allarmat li l-fastidju online fuq in-nisa u speċjalment fil-midja soċjali, li jvarja minn kuntatt mhux mixtieq, trolling u bullying ċibernetiku għal fastidju sesswali u theddidiet ta' stupru u ta' qtil, qed isir mifrux fis-soċjetà diġitali tagħna, hekk li jagħti lok ukoll għal forom ġodda ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, bħall-bullying ċibernetiku, il-fastidju ċibernetiku, l-użu ta' immaġnijiet degradanti online u d-distribuzzjoni fil-midja soċjali ta' ritratti u filmati privati mingħajr il-kunsens tal-persuni involuti;

9.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-mekkaniżmi ta' finanzjament għall-programmi maħsuba biex jikkumbattu l-vjolenza fuq in-nisa jkunu jistgħu jintużaw għal kampanji ta' sensibilizzazzjoni u għall-appoġġ ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jindirizzaw il-vjolenza fuq in-nisa, inkluż il-fastidju sesswali;

10.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jaċċeleraw ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul; jitlob li l-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul, inkluż billi jistabbilixxu sistema ta' ġbir ta' data diżaggregata, li tinkludi data analizzata skont l-età u s-sess tat-trasgressuri u skont ir-relazzjoni bejn it-trasgressur u l-vittma, u li tinkludi l-fastidju sesswali;

11.  Jitlob li l-Kummissjoni tressaq proposta għal direttiva kontra l-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u ta' vjolenza abbażi tas-sess; itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni tippreżenta strateġija komprensiva tal-UE kontra l-forom kollha ta' vjolenza abbażi tas-sess, inklużi l-fastidju sesswali u l-abbuż sesswali fuq in-nisa u l-bniet;

12.  Jitlob li l-Kunsill jattiva l-klawsola "passerelle" billi jadotta deċiżjoni unanima li tidentifika l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet (u forom oħrajn ta' vjolenza abbażi tas-sess) bħala qasam ta' kriminalità skont l-Artikolu 83(1) tat-TFUE;

13.  Jitlob li n-nisa jkunu aktar inklużi fi proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet, fil-unions u f'karigi għolja f'organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku u ta' dak privat; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri, flimkien ma' NGOs, sħab soċjali u korpi għall-ugwaljanza, jintensifikaw miżuri ta' sensibilizzazzjoni sinifikanti rigward id-drittijiet tal-vittmi ta' fastidju sesswali u ta' diskriminazzjoni abbażi tas-sess; jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u t-trade unions iġibu 'l quddiem kuxjenza dwar il-fastidju sesswali u jappoġġjaw lin-nisa u jinkoraġġuhom biex jirrappurtaw inċidenti minnufih;

14.  Jisħaq fuq l-importanza ta' taħriġ speċifiku u ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni rigward il-proċeduri formali eżistenti dwar ir-rappurtar ta' fastidju sesswali fil-post tax-xogħol kif ukoll dwar id-drittijiet tal-vittmi, biex b'hekk jiġi infurzat il-prinċipju ta' dinjità fil-post tax-xogħol u jinġieb 'il quddiem approċċ ta' tolleranza żero bħala n-norma;

Il-fastidju sesswali fil-parlamenti, inkluż fil-Parlament Ewropew

15.  Jikkundanna bil-qawwa l-każijiet ta' fastidju sesswali li ġew żvelati fil-midja u jesprimi l-appoġġ qawwi tiegħu għall-vittmi ta' fastidju u ta' abbuż sesswali; jenfasizza li, biex jittieħdu bis-serjetà, huwa kruċjali li l-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu pożizzjoni soda kontra kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni abbażi tas-sess jew kwalunkwe azzjoni li xxekkel l-ugwaljanza bejn is-sessi;

16.  Jirrikonoxxi l-fatt li, permezz ta' deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' April 2014, il-Parlament Ewropew adotta regoli ġodda li inkludew il-ħolqien ta' korpi speċjalizzati bħall-Kumitat Konsultattiv li jittratta l-ilmenti ta' fastidju bejn l-Assistenti Parlamentari Akkreditati u l-Membri tal-Parlament Ewropew u l-prevenzjoni tiegħu fil-post tax-xogħol, u Kumitat Konsultattiv preċedenti li kien jittratta l-ilmenti ta' fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fil-post tax-xogħol għall-membri tal-persunal tal-PE; jinnota b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' rappurtar kunfidenzali u t-tnedija ta' kampanja ta' qawmien ta' kuxjenza maħsuba biex jikkumbattu l-fastidju sesswali fl-istituzzjoni; jilqa' l-fatt li istituzzjonijiet oħra tal-UE ħolqu korpi simili;

17.  Jitlob li l-President tal-Parlament u l-amministrazzjoni tal-Parlament:

   b'mod urġenti u eżawrjenti jeżaminaw rapporti riċenti fil-midja dwar fastidju u abbuż sesswali fil-Parlament Ewropew, filwaqt li jirrispettaw il-privatezza tal-vittmi, jikkondividu s-sejbiet mal-Membri tiegħu u jipproponu miżuri adegwati biex jipprevjenu każijiet ġodda;
   jevalwaw u, jekk ikun meħtieġ, jirrevedu l-kompożizzjoni tal-korpi kompetenti biex jiżguraw l-indipendenza u l-bilanċ bejn is-sessi, u jkomplu jsaħħu u jippromwovu l-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv tal-Parlament li jittratta l-ilmenti ta' fastidju bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u l-Membri tal-Parlament Ewropew, kif ukoll tal-Kumitat Konsultattiv tal-Persunal għall-persunal tal-Parlament dwar il-prevenzjoni tal-fastidju, filwaqt li jirrikonoxxu l-ħidma importanti tagħhom;
   jirrevedu r-regoli tal-Parlament biex jinkludu wkoll lit-trainees fil-Kumitati Konsultattivi kollha dwar il-prevenzjoni tal-fastidju u jssaħħu l-miżuri pożittivi tagħhom, u jevitaw kunflitti ta' interess rigward il-membri ta' dawk l-istrutturi importanti tal-kumitati; jinvestigaw każijiet formali, iżommu reġistru kunfidenzjali tal-każijiet matul iż-żmien, u jadottaw l-aħjar mod biex jiżguraw tolleranza żero fil-livelli kollha tal-istituzzjoni;
   jistabbilixxu task force ta' esperti indipendenti li għandha titlaqqa' bil-mandat li teżamina l-qagħda tal-fastidju u l-abbuż sesswali fil-Parlament, li twettaq evalwazzjoni tal-istrutturi eżistenti tal-Parlament, jiġifieri l-Kumitat Konsultattiv li jittratta l-ilmenti ta' fastidju sesswali bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u l-Membri tal-Parlament u l-Kumitat Konsultattiv tal-Persunal għall-persunal tal-Parlament dwar il-prevenzjoni tal-fastidju, u tipproponi bidliet adegwati;
   jagħtu appoġġ sħiħ lill-vittmi fi proċeduri fi ħdan il-Parlament u/jew mal-pulizija lokali; jattivaw protezzjoni ta' emerġenza jew miżuri ta' salvagwardja meta dan ikun meħtieġ u jimplimentaw bis-sħiħ l-Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal, hekk li jiżguraw li l-każijiet jiġu investigati bir-reqqa u li jiġu applikati l-miżuri ta' dixxiplina;
   jiżguraw l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni b'saħħtu u effikaċi kontra l-fastidju sesswali fl-interess tal-prevenzjoni u tal-appoġġ, kif ukoll ta' taħriġ obbligatorju għall-persunal u għall-Membri kollha dwar ir-rispett u d-dinjità fil-post tax-xogħol bil-għan li jiżguraw li approċċ ta' tolleranza żero jsir in-norma; jinvolvu ruħhom bis-sħiħ f'kampanji ta' sensibilizzazzjoni li jinvolvu lill-Membri kollha u lis-servizzi kollha tal-amministrazzjoni, b'enfasi speċjali fuq il-gruppi fl-aktar pożizzjonijiet vulnerabbli, bħat-trainees, l-assistenti parlamentari akkreditati u l-aġenti kuntrattwali;
   jistabbilixxu netwerk istituzzjonali ta' counsellors konfidenzjali adattati għall-istrutturi tal-Parlament bil-għan li jappoġġaw, jagħtu pariri u jitkellmu f'isem il-vittmi, meta jkun meħtieġ, kif inhi l-prattika għall-persunal tal-Kummissjoni;

18.  Jappella lill-kollegi kollha biex jappoġġjaw lill-vittmi u jinkoraġġuhom jitkellmu u jirrappurtaw każijiet ta' fastidju sesswali permezz ta' proċeduri formali mtejba fi ħdan l-amministrazzjoni tal-Parlament u/jew lill-pulizija;

19.  Jirriżolvi li jadotta regoli interni dwar id-denunzji ta' irregolaritajiet biex jissalvagwardja d-drittijiet u l-interessi tal-informaturi u jipprovdi rimedji adegwati jekk dawn ma jiġux ittrattati b'mod korrett u ġust b'rabta mad-denunzja li jkunu għamlu;

20.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-fatt li, ta' spiss, l-assistenti tal-Membri (APA) jibżgħu jitkellmu f'każijiet ta' fastidju sesswali, peress li l-klawsola ta' "telf ta' fiduċja" prevista mill-istatut tal-APA tfisser li dawn jistgħu jitkeċċew bi preavviż qasir ħafna; jitlob il-parteċipazzjoni ta' esperti indipendenti fil-proċeduri ta' tkeċċija, flimkien mar-rappreżentanti tal-amministrazzjoni, bil-għan li tittieħed deċiżjoni imparzjali;

21.  Jirrakkomanda li, darba fis-sena, l-Ombudsman Ewropew jipprovdi lill-Grupp ta' Livell Għoli tal-Parlament dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità data rigward ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina relatata mal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament, bir-rispett debitu għad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tal-Ombudsman;

22.  Jitlob li l-Istati Membri jeżaminaw il-qagħda tal-fastidju u tal-abbuż sesswali fil-parlamenti nazzjonali tagħhom, jieħdu miżuri attivi ħalli jikkumbattuhom, u jimplimentaw u jinfurzaw b'mod adegwat politika ta' rispett u dinjità fil-post tax-xogħol għall-membri eletti u għall-persunal; jitlob li jsir monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' tali politika;

23.  Jitlob li l-Istati Membri jipprovdu appoġġ protettiv lill-membri parlamentari li jkunu f'kuntatt mal-pubbliku, b'mod partikolari lil dawk li jġarrbu abbuż sesswali u theddidiet ta' vjolenza abbażi tas-sess, anki online;

24.  Jitlob li jiġu organizzati skambji tal-aħjar prattika fil-livelli kollha ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra bħall-UN Women, il-Kunsill tal-Ewropa, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet interessati involuti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

25.  Jappella biex il-politiċi kollha jġibu ruħhom bħala eżempji responsabbli fil-prevenzjoni tal-fastidju sesswali u fil-ġlieda kontrih fil-parlamenti u lil hinn minnhom;

o
o   o

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa.

(1) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(2) ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
(3) ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
(4) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(5) https://rm.coe.int/168008482e
(6) Testi adottati, P8_TA(2017)0329.
(7) ĠU C 77 E, 28.3.2002, p. 138.
(8) ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
(9) ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 26.
(10) ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 102.
(11) ĠU C 285, 29.8.2017, p. 2.
(12) Testi adottati, P8_TA(2016)0451.
(13) Testi adottati, P8_TA(2017)0073.
(14) ĠU C 316, 30.8.2016, p. 2.
(15) Testi adottati, P8_TA(2017)0402.
(16) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf
(17) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
(18) Ara l-premessa 17 tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi.


Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro
PDF 493kWORD 70k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro (2017/2114(INI))
P8_TA(2017)0418A8-0310/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-Artikoli 121(2) u 136 tiegħu, u għall-Protokolli Nru 1 u Nru 2,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Mejju 2017 dwar ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għall-2017 (COM(2017)0500),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Frar 2017 bit-titolu "Semestru Ewropew 2017: Valutazzjoni tal-progress dwar riformi strutturali, il-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi, u riżultati tal-analiżijiet fil-fond skont ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 (COM(2017)0090),

–  wara li kkunsidra l-kommunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017" (COM(2016)0725), lir-rapporti intitolati "Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2017 (COM(2016)0728) " u "Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 2017 mill-Kummissjoni u l-Kunsill" (COM(2016)0729), u r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (COM(2015)0692),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Lejn pożizzjoni fiskali pożittiva għaż-żona tal-euro" (COM(2016)0727),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord Fiskali Ewropew dwar "Il-valutazzjoni tal-pożizzjoni fiskali prospettiva xierqa għaż-żona tal-euro" tal-20 ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra d-Dokument Okkażjonali Nru 182 dwar "Pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro" mill-Bank Ċentrali Ewropew ta' Jannar 2017,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Marzu 2017 dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2017 dwar analiżijiet fil-fond u implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2017 dwar l-għeluq ta' proċeduri ta' defiċit eċċessiv għal żewġ Stati Membri u dwar politiki ekonomiċi u fiskali,

–  wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni – Rebbiegħa 2017 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra d-dettalji tas-sett tad-data tal-Eurostat dwar il-PDG reali per capita, ir-rata ta' tkabbir u t-totali tal-31 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra l-istatistika tal-OECD dwar id-dħul totali mit-taxxa tat-30 ta' Novembru 2016,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja,

–  wara li kkunsidra l-ftehim COP 21 adottat fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-Klima fit-12 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1177/2011 tat-8 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro(8),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0310/2017),

A.  billi, skont il-previżjonijiet tal-Kummissjoni, ir-rata ta' tkabbir tal-PDG għaż-żona tal-euro kienet ta' 1,8 % fl-2016 u hija mistennija li tibqa' stabbli fil-livell ta' 1,7 % fl-2017 u ta' 1,9 % fl-UE kollhabiex b'hekk taqbeż il-livelli ta' qabel il-kriżi, imma xorta tibqa' insuffiċjenti b'differenzi sinifikanti fir-rati ta' tkabbir fl-UE kollha; billi l-konsum privat kien il-mutur ta' tkabbir ewlieni f'dawn l-aħħar ftit snin, filwaqt li hemm possibbiltà li din is-sena tkun aktar moderata minħabba ż-żieda temporanja fl-inflazzjoni tal-konsum, għalkemm id-domanda domestika mistennija li tagħti spinta lill-perspettiva ta' tkabbir fuq terminu medju; billi t-tkabbir fl-UE baqa' kajman biex joħloq impjiegi ġodda fl-Istati Membri u ferm iktar kajman mit-tkabbir proġettat għad-dinja kollha;

B.  billi r-rati tal-qgħad taż-żona tal-euro u tal-UE28 kienu ta' 9,3 % u ta' 7,8 % rispettivament f'April 2017, l-aktar rati baxxi tagħhom sa minn Marzu 2009 u Diċembru 2008; imma xorta waħda 'l fuq mil-livelli ta' qabel il-kriżi; billi fl-UE għad hemm differenzi sinifikanti fir-rati tal-qgħad, li jvarjaw bejn it-3,2 % u t-23,2 %; billi ż-żona tal-euro u r-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tal-UE28 kienu għadhom f'livelli ferm għoljin f'April 2017, speċifikament 18,7 % u 16,7 %;

C.  billi d-defiċit ġenerali tal-gvern fiż-żona tal-euro hi proġettata li tkun 1,4 % fl-2017 u 1,3 % fl-2018, filwaqt li l-prestazzjoni tal-Istati Membri individwali hi mistennija li tkun eteroġena; billi d-dejn ġenerali tal-gvern fi proporzjon tal-PDG fiż-żona tal-euro huwa mbassar li jonqos għal 90,3% fl-2017 u għal 89,0% fl-2018;

D.  billi t-tkabbir ekonomiku globali għadu fraġli u l-ekonomija taż-żona tal-euro qed tiffaċċja żieda fl-inċertezza u sfidi politiċi interni u esterni importanti;

E.  billi l-produttività u l-kompetittività globali eċċessivament baxxi tal-UE jitolbu riformi strutturali soċjalment bilanċjati, sforzi fiskali u investiment kontinwi fl-Istati Membri sabiex iwasslu għal tkabbir sostenibbli u inklużiv kif ukoll impjiegi, u jiksbu konverġenza 'l fuq ma' ekonomiji globali oħra u fl-UE;

F.  billi r-rata tal-impjieg fiż-żona tal-euro kibret b'1,4 % fl-2016; billi f'Marzu 2017, ir-rata tal-qgħad niżlet għal 9,5 %, meta mqabbla ma' 10,2 % f'Marzu 2016; billi, minkejja t-titjib riċenti, ir-rati tal-qgħad għadhom ma rritornawx lura għal-livelli ta' qabel il-kriżi;

G.  billi r-rata tal-impjieg kibret b'1,2 % fl-2016 fl-UE-28, filwaqt li kien hemm 234,2 miljun persuna fl-impjieg fl-ewwel kwart tal-2017, l-ogħla numru li qatt ġie rreġistat(11); billi, madankollu, in-numru konsiderevoli ta' impjiegi maħluqa b'rabta mat-tkabbir ekonomiku jaħbi ċerti sfidi, bħall-irkupru mhux komplut f'sigħat maħduma u tkabbir modest tal-produttività. billi jekk jippersistu, dawn il-fatturi jistgħu joħolqu pressjoni addizzjonali fuq l-aspetti fit-tul tat-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali fl-UE(12);

H.  billi r-rati ta' impjieg huma ġeneralment aktar baxxi fost in-nisa: fl-2015, ir-rata ta' impjieg għall-irġiel ta' bejn l-20 u l-64 sena kienet ta' 75,9 % fl-UE-28, meta mqabbla ma' 64,3 % għan-nisa;

I.  billi f'Marzu 2017, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-euro kienet ta' 19,4 %, meta mqabbla ma' 21,3 % f'Marzu 2016; billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu għoli b'mod inaċċettabbli; billi fl-2015 is-sehem ta' persuni NEET baqa' għoli u kien jirrappreżenta 14,8 % ta' dawk fl-età ta' bejn il-15 u d-29 sena, jiġifieri 14-il miljun persuna; billi n-NEET huma stmati li jiswew lill-Unjoni EUR 153 biljun (1,21 % tal-PDG) fis-sena, f'benefiċċji u fi qligħ u taxxi mitlufin(13), filwaqt li l-istima tal-ispiża totali biex jiġu stabbiliti skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ fiż-żona tal-euro hija ta' EUR 21 biljun fis-sena, jew 0,22 % tal-PDG; billi attwalment hemm ammont ta' EUR 1 biljun allokat għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, ammont li miegħu se jiżdied EUR 1 biljun mill-Fond Soċjali Ewropew għall-perjodu 2017-2020;

J.  billi minkejja li l-qgħad fit-tul fl-UE-28 naqas minn 5 % fl-2014 għal 4 % fl-2016, dan għadu problema u jirrappreżenta kważi nofs il-qgħad totali; jinnota bi tħassib li r-rata tal-qgħad fit-tul ħafna ta' 2,5 % fl-2016 għadha 1 % ogħla miċ-ċifra tal-2008; billi għad hemm diskrepanzi kbar fost l-Istati Membri;

K.  billi f'ħafna Stati Membri, id-daqs tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol u l-forza tax-xogħol qed ikomplu jinxtorbu, b'mod partikolari minħabba rati baxxi ta' twelid; billi kemm l-impjegabbiltà tan-nisa kif ukoll il-wasla kontinwa ta' migranti, rifuġjati u applikanti għall-asil huma opportunitajiet għall-Istati Membri biex jindirizzaw din il-kwistjoni u jsaħħu l-forza tax-xogħol fl-UE;

L.  billi waħda mill-ħames miri tal-Ewropa 2020 għandha l-għan li tnaqqas b'mill-inqas 20 miljun in-numru ta' persuni fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali; billi l-faqar qed jonqos, b'4,8 miljun persuni inqas f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-2015 milli fl-2012; billi din iċ-ċifra tal-2015 għadha teċċedi ċ-ċifra tal-2008 b'1,6 miljun; billi 32,2 miljun persuna b'diżabbiltà kienu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-UE fl-2012; billi fl-2013, 26,5 miljun tifel u tifla fl-UE-28 kienu f'riskju li jispiċċaw fil-faqar jew f'esklużjoni soċjali; billi r-rata ta' riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni għadha inaċċettabbilment għolja f'livell ta' 23,7 %, b'ċifri li jibqgħu għoljin ħafna f'xi Stati Membri; billi, barra minn hekk il-faqar enerġetiku tant għadu kbir li għall-11 % tal-popolazzjoni tal-UE ikkonċernata dan iwassal għal ċiklu ta' żvantaġġ ekonomiku;

M.  billi l-kundizzjonijiet u l-prestazzjonijiet tas-suq tax-xogħol juru differenzi sostanzjali fost l-Istati Membri, għalkemm dawn id-differenzi qed jonqsu;

N.  billi forom ġodda ta' impjieg u xogħol qed isiru iktar komuni bir-rivoluzzjoni diġitali tas-suq tax-xogħol;

1.  Jilqa' l-prestazzjoni mtjeba tal-ekonomija Ewropea, li qed ikollha dejjem bażi usa', appoġġjata minn tkabbir moderat fil-PDG, li jaqbeż il-livell ta' qabel il-kriżi, u minn tnaqqis fir-rati tal-qgħad, li xorta għadhom għoljin; iqis li din it-tendenza pożittiva hija dovuta għall-politiki ta' dawn l-aħħar ftit snin; jinnota li l-irkupru moderat, madankollu, għadu fraġli u mhux uniformi fis-soċjetajiet u r-reġjuni kollha, filwaqt li l-iżvilupp tal-PDG per capita huwa qrib l-istaġnar; jiddispjaċih li l-iżviluppi ekonomiċi għadhom mgħobbija bil-piż tal-konsegwenzi tal-kriżi; jinnota li minkejja l-progress sostanzjali li sar il-livelli ta' dejn f'ħafna Stati Membri għadhom għoljin ħafna iktar mil-livell limitu kif speċifikat fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir;

2.  Jinnota bi tħassib li r-rati ta' tkabbir tal-PDG u tal-produttività għadhom ma laħqux il-potenzjal sħiħ u jenfasizza li għalhekk ma għandu jkun hemm l-ebda lok għal kompjaċenza, u li dan l-irkupru moderat jirrikjedi sforzi bla waqfien sabiex tinkiseb reżiljenza u sostenibbiltà akbar fuq terminu medju sa twil permezz ta' livell ogħla ta' tkabbir u impjiegi;

3.  Jinnota li l-portijiet tal-Ewropa ma sfruttawx il-potenzjal ekonomiku hekk kif it-tkabbir u l-impjiegi qed javvanzaw b'mod inkonsistenti; jissottolinja li dan huwa r-riżultat tal-prestazzjoni eteroġenea tal-ekonomiji tal-Istati Membri; jenfasizza l-fatt li l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali soċjalment ibbilanċjati u żieda fl-investiment privat u pubbliku kemm fl-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-UE tista' tiffaċilita mill-inqas 1 % aktar tkabbir; ifakkar li l-koordinazzjoni ekonomika u fiskali għandha tibqa' prijorità ewlenija tas-Semestru Ewropew sabiex tikkontribwixxi biex tiżgura konverġenza u stabbiltà fl-UE ;

4.  Huwa tal-opinjoni li se jkun meħtieġ livell akbar ta' konverġenza 'l fuq u ta' kompetittività ġenerali biex ikun sostnut l-irkupru ekonomiku fl-UE u fiż-żona tal-euro fuq terminu twil; iqis li l-indikaturi eżistenti ekonomiċi u tal-impjieg huma kruċjali biex jiżguraw sostenibbiltà u tkabbir inklużiv;

5.  Iqis li biex dan jimmaterjalizza jeħtieġ li jitjiebu l-kundizzjonijiet strutturali għat-tkabbir; huwa tal-opinjoni li t-tkabbir potenzjali tal-Istati Membri kollha għandu jiżdied fuq terminu twil għal mill-inqas 3 %; biex dan jiġri, jeħtieġ jingħata fokus akbar fuq il-konverġenza ekonomika, fejn l-istabbiliment ta' valuri referenzjarji ċari ta' kif jittejjeb it-tkabbir potenzjali tal-Istati Membri jista' jipprovdi l-gwida meħtieġa għal azzjonijiet politiċi; jindika li dan l-eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva regolari għandu jqis kif xieraq is-saħħa u d-dgħufijiet strutturali individwali tal-Istati Membri u jsegwi tkabbir inklużiv u sostenibbli; dan għandu jinkludi oqsma bħall-ekonomija diġitali, is-settur tas-servizzi, is-suq tal-enerġija, imma wkoll il-kwalità tas-servizzi, kundizzjonijiet għall-investiment, l-inklussività u t-tħejjija tas-sistemi edukattivi;

6.  Jenfasizza li dan jikkomplementa l-isforzi kontinwi biex titjieb il-kwalità u l-ġestjoni tal-baġits nazzjonali billi jindirizza l-iskattaturi għat-tkabbir f'konformità mar-regoli fiskali tal-Unjoni u b'rispett sħiħ tal-flessibbiltà tagħhom;

Politiki strutturali

7.  Iqis li s-sitwazzjoni inkonsistenti tat-tkabbir u tal-impjiegi fiż-żona tal-euro teħtieġ koordinazzjoni aħjar tal-politiki ekonomiċi partikolarment permezz ta' sjieda nazzjonali mtejba u konsistenti u implimentazzjoni soda tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (CSR), ukoll bl-għan li tiġi promossa l-konverġenza 'l fuq, u billi tinkludi implimentazzjoni aħjar u rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE; jenfasizza li r-riformi għandhom bżonn jikkunsidraw sew is-sitwazzjoni u l-isfidi speċifiċi f'kull Stat Membru; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tiżgura l-konsistenza bejn ir-riformi strutturali u n-nefqa tal-UE; ifakkar ukoll f'din il-perspettiva l-importanza tal-assistenza teknika sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jibnu l-kapaċità u jikkonverġu lejn approċċ abbażi tas-sħubija li jista' jiżgura dover ta' rendikont u r-riżultat tal-implimentazzjoni tas-CSRs;

8.   Jinnota li l-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' ferm għoli fil-pajjiżi taż-żona tal-euro u jirrimarka li qgħad elevat u persistenti taż-żgħażagħ jirrapreżenta riskju strutturali fuq terminu twil; jaqbel li l-indirizzar tal-konsegwenzi tal-kriżi, minn qgħad fit-tul, impjiegi li ma jisfruttawx b'mod komplet il-ħiliet u l-abilitajiet, u soċjetajiet li qed jixjieħu għal livelli għolja ta' dejn privat u pubbliku, jibqa' prijorità urġenti li titlob l-implimentazzjoni ta' riformi sostenibbli u inklużivi;

9.  Huwa tal-opinjoni li l-konsegwenzi tal-kriżi, bħal-livell għoli ta' dejn u ta' qgħad f'xi setturi tal-ekonomija, għadhom ta' xkiel għat-tkabbir sostenibbli u joħolqu riskji potenzjali ta' tnaqqis fit-tkabbir; jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu l-livelli eċċessivi ta' dejn; jinsab imħasseb f'dan ir-rigward li l-livell persistentement għoli ta' self improduttiv (NPL) f'xi Stati Membri jista' jkolli effetti konsegwenzjali sinifikattivi minn Stat Membru għall-ieħor, u bejn il-banek u s-sovrani u b'hekk jippreżenta risjku għall-istabbilità finanzjarja fl-Ewropa; jinnota li l-bafers kapitali fis-settur finanzjarju ssaħħu imma profittabilità baxxa, flimkien ma' livelli għolja ta' NPLs qed joħolqu sfidi ġodda; jinsab konvint li strateġija tal-UE li tindirizza l-NPLs tista' tipprovdi soluzzjoni komprensiva li tiġbor flimkien azzjonijiet ta' politika kumplimentari, f'livell nazzjonali u, fejn xieraq, f'livell Ewropew;

10.  Huwa tal-opinjoni li huma meħtieġa riformi u inizjattivi li jtejbu l-klima kummerċjali biex jagħtu spinta lill-produttività, lill-kompetittività marbuta mal-prezzijiet u dik mhux marbuta mal-prezzijiet, lill-investiment u l-impjiegi fiż-żona tal-euro; jemmen li huma meħtieġa sforzi addizzjonali biex jissaħħaħ l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, li huwa fattur kruċjali sabiex in-negozji jiġġeddu u jespandu; jissottolinja f'dan il-kuntest l-importanza ta' riformi orjentati lejn il-futur li jkunu adattati lejn il-provvista u d-domanda;

11.  Iqis li swieq tax-xogħol li jiffunzjonaw tajjeb u produttivi, flimkien ma' livell adegwat ta' protezzjoni soċjali u ta' djalogu, jgħinu biex jiżdiedu l-impjiegi u jiżguraw tkabbir sostenibbli; jissottolinja l-importanza li jinżammu rati tal-impjieg għoljin fejn dawn diġà intlaħqu; jinnota li n-nuqqas ta' ħiliet, is-soċjetajiet li qed jixjieħu kif ukoll għadd ta' sfidi oħra, jitfgħu wkoll piż fuq tkabbir ulterjuri tal-impjiegi u fuq it-tnaqqis tal-livelli tal-qgħad fl-Istati Membri;

12.  Jenfasizza l-importanza ta' żviluppi tal-pagi responsabbli u favur it-tkabbir, li jipprovdu standard tal-għajxien tajjeb, bi qbil mal-produttività filwaqt li jqisu l-kompetittività; jieħu nota tal-fatt li hu mbassar li t-tkabbir fil-pagi se jkun relattivament moderat; huwa tal-fehma li t-tkabbir fil-produttività għandu jkun għan prijoritarju tar-riformi strutturali; jaqbel mal-Kummissjoni li hemm lok għal żidiet fil-pagi li jista' jkollhom effetti pożittivi relatati mal-konsum aggregat;

13.  Jenfasizza li l-livelli ta' tassazzjoni għandhom ukoll jappoġġjaw il-kompetittività, l-investimenti u l-ħolqien tal-impjiegi; jitlob riformi fit-tassazzjoni bl-għan li jitjieb il-ġbir tat-taxxa, jiġi evitat l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kif ukoll ikun indirizzat il-piż għoli tat-taxxa fuq ix-xogħol fl-Ewropa, filwaqt li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tas-sistemi ta' ħarsien soċjali; jemmen li jekk il-piż tat-taxxa fuq ix-xogħol jitnaqqas, jiżdiedu l-impjiegi u jitħeġġeġ it-tkabbir; jissottolinja li l-istimolu fiskali, fejn ikun possibbli, inkluż permezz ta' taxxi aktar baxxi, jista' jappoġġja d-domanda domestika, is-sigurtà soċjali u l-provvista ta' investimenti u ta' xogħol;

Investiment

14.  Jaqbel li ż-żieda ekonomika jeħtieġ li tkun appoġġjata mill-investiment pubbliku u privat, partikolarment fl-innovazzjoni, u jinnota li għad hemm distakk fl-investiment fiż-żona tal-euro; jilqa' l-fatt li f'ċerti Stati Membri l-investimenti diġà jaqbżu l-livell ta' qabel il-kriżi, u jiddispjaċih li fi Stati Membri oħrajn l-investiment għadu lura jew mhuwiex għaddej bir-rata meħtieġa; jissottolinja l-fatt li jenħtieġ ukoll miżuri ulterjuri biex jiġi indirizzat id-"distakk fl-investiment" akkumulat minn meta bdiet il-kriżi;

15.  Iqis li r-riformi li jeliminaw l-ostakli għall-investiment privat u pubbliku jippermettu appoġġ immedjat għall-attività ekonomika u fl-istess ħin jgħinu jistabbilixxu kundizzjonijiet għat-tkabbir fit-tul; jirrimarka li l-investimenti fl-edukazzjoni, fl-innovazzjoni u fir-R&Ż jippermettu li jsir adattament aħjar għall-ekonomija bbażata fuq l-għarfien; jenfasizza barra minn hekk li t-tlestija tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali hija fattur kruċjali biex jiġi attirat u jiżdied l-investiment, u biex jitjieb il-finanzjament tat-tkabbir u l-impjiegi;

16.  Iqis li r-riċerka, it-teknoloġija u l-edukazzjoni huma ta' importanza vitali għall-iżvilupp ekonomiku fit-tul taż-żona tal-euro; jenfasizza d-disparitajiet bejn l-Istati Membri fl-investiment f'dawn l-oqsma u jirrimarka li l-investiment jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-innovazzjoni u jippermetti li jsir adattament aħjar għall-ekonomija bbażata fuq l-għarfien, f'konformità mal-Ewropa 2020;

17.  Jilqa' l-fatt li l-qbil f'waqtu dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jista' jgħin biex tittejjeb l-effikaċja ta' dan l-istrument u biex jiġu indirizzati nuqqasijiet esperjenzati fl-implimentazzjoni tiegħu sa issa billi jiffaċilita l-finanzjament ta' aktar proġetti li jkollhom potenzjal qawwi filwaqt li jiżgura infurzar strett tal-addizzjonalità, tisħiħ tal-kopertura ġeografika, filwaqt li jappoġġja l-investimenti li kieku ma kienux jiġu realizzati;

18.  Jinnota l-objettivi differenti tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) meta mqabbla mal-FEIS u għalhekk bl-istess mod l-importanza kontinwa tal-FSIE, inkluż biex ikunu appoġġjati riformi strutturali sostenibbli;

19.  Jenfasizza li Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona kompletament tista', fuq perjodu ta' żmien itwal, tipprovdi finanzjament ġdid għall-SMEs, filwaqt li tikkumplimenta dak tas-settur bankarju; jenfasizza li l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea, u jqis għalhekk li żieda fl-aċċess tagħhom għall-finanzi u l-ġlieda kontra l-inċertezza tan-negozji marbuta mal-attivitajiet tagħhom għandhom ikunu żewġ prijoritajiet ewlenin, b'mod li jtejbu l-kompetittività fiż-żona tal-euro; jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas il-burokrazija żejda, ikunu allinjati s-servizzi governattivi u jsiru aktar effiċjenti;

Politiki fiskali

20.  Iqis li l-politiki fiskali prudenti u mmirati lejn il-futur għandhom rwol fundamentali għall-istabbiltà taż-żona tal-euro u tal-Unjoni b'mod globali; jissottolinja li koordinazzjoni b'saħħitha tal-politiki fiskali, l-implimentazzjoni xierqa u l-konformità mar-regoli tal-Unjoni, inkluż rispett sħiħ għall-klawżoli flessibbli eżistenti, f'dan il-qasam huma rekwiżiti legali u essenzjali għall-funzjonament xieraq tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM);

21.  Jilqa' f'dan ir-rigward il-fatt li l-finanzi pubbliċi jidhru li qed jitjiebu hekk kif id-defiċits tal-gvernijiet fiż-żona tal-euro huma projettati li jonqsu; madankollu, sforzi biex jitnaqqas il-piż tad-dejn jeħtieġ li jitkompla filwaqt li jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku sabiex ikun evitat li l-Istati Membri jkunu vulnerabbli għal xokkijiet esterni;

22.  Jaqbel mal-Kummissjoni li d-dejn tal-gvern għadu għoli f'xi Stati Membri u li hemm bżonn li l-finanzi pubbliċi jsiru sostenibbli, filwaqt li jiġu promossi t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; jirrimarka f'dan il-kuntest li l-ħlasijiet ta' rati tal-imgħax baxxi, politiki monetarji akkomodanti, miżuri ta' darba u fatturi oħra li jtaffu l-piż attwali tad-dejn huma biss temporanji u jenfasizza għalhekk li l-finanzji pubbliċi jeħtieġ li jkunu sostenibbli filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-obbligazzjonijiet futuri u jkun fil-mira tkabbir fuq terminu twil; jirrimarka li hemm il-possibbiltà ta' żieda fl-ispejjeż tas-servizz tad-dejn; jissottolinja l-importanza li jitniżżlu l-livelli ġenerali tad-dejn;

23.  Jissottolinja li l-pożizzjonijiet fiskali fil-livell nazzjonali u taż-żona tal-euro jridu jibbilanċjaw is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi f'konformità sħiħa mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, filwaqt li jkunu rispettati d-dispożizzjonijiet imfassla għall-flessibbiltà, bi stabbilizzazzjoni makroekonomika fuq terminu qasir;

24.  Jindika li l-pożizzjoni fiskali aggregata attwali għall-euro baqgħet fil-biċċa l-kbira newtrali fl-2016 u mistennija li tibqa' hekk fl-2017; ifakkar li l-Kummissjoni talbet, fil-komunikazzjoni tagħha, għal approċċ fiskali pożittiv, filwaqt li l-grupp tal-euro wara li kkonkluda l-pożizzjoni fiskali newtrali fl-2017 ddeċieda favur bilanċ xieraq biex jissottolinja l-importanza ta' bilanċ xieraq bejn il-ħtieġa li tkun żgurata s-sostenibbiltà u l-ħtieġa li jkun appoġġjat l-investiment biex jissaħħaħ l-irkupru u b'hekk jingħata kontribut għal taħlita bilanċjata ta' politika; f'dan il-kuntest, jieħu nota tal-ewwel valutazzjoni tal-pożizzjoni fiskali xierqa għaż-żona tal-euro mill-Bord Fiskali Ewropew (EFB) indipenenti tal-20 ta' Ġunju 2017; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprevedu pożizzjoni fiskali xierqa skont iċ-ċirkustanzi rispettivi;

25.  Jenfasizza li l-opinjoni aggregata għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni eteroġenea fost l-Istati Membri u l-ħtieġa li ssir differenzjazzjoni fil-politiki fiskali meħtieġa minn kull Stat Membru; jenfasizza li l-kunċett ta' pożizzjoni fiskali aggregata ma timplikax li s-surpluses u d-defiċits fi Stati Membri differenti jistgħu jibbilanċjaw lil xulxin;

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi

26.  Jinnota li bil-mgħodija taż-żmien, l-Istati Membri għamlu tal-inqas xi progress f'żewġ terzi tar-rakkomandazzjonijiet għall-2016; hu tal-fehma, madankollu, li l-implimentazzjoni tas-CSRs għada lura u b'hekk tfixkel il-proċess ta' konverġenza fiż-żona tal-euro; hu tal-fehma li l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà għall-konsegwenzi tan-nuqqas ta' implimentazzjoni tas-CSRs u jistenna għalhekk impenn akbar mill-Istati Membri biex jieħdu l-azzjonijiet ta' politika meħtieġa abbażi tas-CSRs maqbula;

27.  Jirrikonoxxi li l-Istati Membri għamlu progress fl-implimentazzjoni tas-CSRs fil-qasam tal-politika fiskali u fil-politiki attivi fis-suq tax-xogħol, filwaqt li ma sarx progress biżżejjed f'oqsma bħall-kompetizzjoni fis-servizzi u fl-ambjent tan-negozju; jistenna impenn akbar min-naħa tal-Istati Membri biex jieħdu l-azzjonijiet politiċi meħtieġa abbażi tas-CSRs, li l-implimentazzjoni tagħhom hi kruċjali biex ikunu indirizzati l-iżbilanċi fiż-żona tal-euro;

28.  Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni biex jingħalqu l-Proċeduri ta' Defiċit Eċċessiv għal bosta Stati Membri; jilqa' l-isforzi fiskali u ta' riforma tal-passat u dawk attwali li wasslu lil dawk l-Istati Membri joħorġu mill-EDP, imma jinsisti li dawn l-isforzi se jkunu meħtieġ li jitkomplew biex jiżguraw finanzi pubbliċi sostenibbli wkoll fuq terminu twil, filwaqt li jippromwovu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura implimentazzjoni xierqa tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir billi jiġu applikati r-regoli tiegħu b'mod konsistenti;

29.  Jinnota li 12-il Stat Membru qed jesperjenzaw żbilanċi makroekonomiċi ta' natura u severità differenti, filwaqt li jeżistu żbilanċi eċċessivi f'sitt Stati Membri; jieħu nota tal-konklużjoni tal-Kummissjoni li fil-preżent ma hemm l-ebda raġuni sabiex tiġi msaħħa l-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku għall-ebda wieħed mill-Istati Membri;

30.  Jenfasizza li l-proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku hija mmirata biex tipprevjeni l-iżbilanċi fl-Istati Membri bil-għan li jiġu evitati effetti kollaterali negattivi fuq Stati Membri oħra;

31.  Iqis li hija essenzjali, għalhekk, li l-Istati Membri kollha jieħdu l-azzjoni politika meħtieġa biex jindirizzaw l-iżbilanċi makroekonomiċi, b'mod partikolari l-livelli għolja ta' dejn, is-surpluses fil-kontijiet kurrenti u żbilanċi fil-kompetittività, u jimpenjaw ruħhom għal riformi strutturali soċjalment ibbilanċjati u inklużivi li jiżguraw is-sostenibbiltà ekonomika ta' kull Stat Membru individwali, biex b'hekk jiżguraw il-kompetittività globali u r-reżiljenza tal-ekonomija Ewropea;

Kontribuzzjonijiet settorjali għar-Rapport dwar il-politiki Ekonomiċi taż-żona tal-euro

Politiki Soċjali u tal-Impjieg

32.  Huwa tal-fehma li huma meħtieġa sforzi kontinwi biex jinkiseb bilanċ bejn id-dimensjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-proċess tas-Semestru Ewropew u biex jiġu promossi riformi strutturali soċjalment u ekonomikament ibbilanċjati li jnaqqsu l-inugwaljanzi u jippromwovu impjiegi deċenti li jwasslu għal impjieg ta' kwalità, tkabbir sostenibbli u investiment soċjali; jappoġġja l-użu tat-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali fi ħdan il-qafas tas-Semestru Ewropew; jitlob li tingħata attenzjoni ikbar fir-rigward tal-iżbilanċi strutturali fis-suq tax-xogħol fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs);

33.  Itenni t-talba biex it-tliet indikaturi ewlenin il-ġodda fil-qasam tal-impjieg jingħataw l-istess importanza bħall-indikaturi ekonomiċi eżistenti, sabiex b'hekk jiġi żgurat li l-iżbilanċi interni jkunu vvalutati aħjar filwaqt li r-riformi strutturali jsiru iktar effettivi; jipproponi l-introduzzjoni ta' proċedura nonpunittiva ta' żbilanċi soċjali fit-tfassil tas-CSRs sabiex tiġi evitata ġirja lejn l-iktar livell baxx f'termini ta' standards soċjali, filwaqt li nibnu fuq l-użu effikaċi tal-indikaturi soċjali u tal-impjieg fis-sorveljanza makroekonomika; jinnota li l-inugwaljanza intensifikat f'madwar għaxar Stati Membri u hija waħda mill-isfidi soċjoekonomiċi ewlenin fl-UE(14);

34.  Jenfasizza li riformi soċjalment u ekonomikament responsabbli jridu jkunu bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni u l-ġustizzja soċjali; jenfasizza li r-riformi għandhom iqisu wkoll appoġġ sostnut għall-irkupru soċjali u ekonomiku, joħolqu impjiegi ta' kwalità, isaħħu l-koeżjoni soċjali u territorjali, jipproteġu lill-gruppi vulnerabbli u jtejbu l-istandards tal-għajxien għaċ-ċittadini kollha;

35.  Jemmen li l-proċess tas-Semestru Ewropew għandu jindirizza mhux biss l-isfidi soċjetali eżistenti iżda anki dawk emerġenti sabiex tiġi żgurata effiċjenza ekonomika ikbar flimkien ma' Unjoni Ewropea iktar soċjalment koeżiva; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' valutazzjoni tal-impatt soċjali tal-politiki tal-UE;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura finanzjament adegwat biex jiġi missielet il-qgħad fost iż-żgħażagħ li fl-UE għadu għoli b'mod inaċċettabbli, u biex titkompla l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) lil hinn minn tmiem il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) attwali, filwaqt li fl-istess ħin jitjiebu l-funzjonament u l-implimentazzjoni tagħha u b'kont meħud tal-aħħar sejbiet tar-rapport speċjal tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-impjieg taż-żgħażagħ u l-użu tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u jiżguraw li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tkun kompletament aċċessibbli; jiddispjaċih dwar ċaqliq fil-baġits mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE), inkluża l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, lejn Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li minflok jinħtieġ li jkunu ffinanzjati mill-mezzi finanzjarji kollha disponibbli taħt ir-Regolament QFP eżistenti; jenfasizza l-ħtieġa ta' valutazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva tal-impjiegi maħluqa; jenfasizza li l-fondi tal-UE m'għandhomx jintużaw biex jieħdu post il-pagamenti tas-servizzi soċjali nazzjonali;

37.  Jenfasizza l-fatt li l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ jinħtieġ li tissaħħaħ fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, u jenfasizza l-importanza tagħha għat-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol; jindika li għandha tingħata attenzjoni speċjali lin-nisa u l-bniet, li jistgħu jiffaċċjaw ostakoli relatati mal-ġeneru biex jiksbu offerta ta' kwalità tajba ta' impjieg, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tilħaq liż-żgħażagħ li qed jiffaċċjaw esklużjonijiet multipli u faqar estrem;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw il-proposti li jinsabu fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2016 dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol(15);

39.  Iqis li l-ambitu, l-effiċjenza u l-effettività ta' politiki tas-suq tax-xogħol attivi u sostenibbli għandhom jiżdiedu b'finanzjament xieraq u adegwat b'enfasi fuq il-protezzjoni ambjentali, ta' min iħaddem, tal-ħaddiema, tas-saħħa u tal-konsumatur; huwa tal-fehma li l-fenomenu tal-faqar fost dawk li jaħdmu jrid jiġi indirizzat;

40.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-ekonomija soċjali ġiet injorata mill-Kummissjoni fil-pakkett tagħha ta' valutazzjonijiet/rakkomandazzjonijiet; jirrimarka li dan is-settur jinkludi 2 miljun impriża li jimpjegaw aktar minn 14-il miljun persuna u jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-miri 2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu lill-impriżi tal-ekonomija soċjali rikonoxximent u viżibbiltà akbar, permezz ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-ekonomija soċjali; iqis li dan in-nuqqas ta' rikonoxximent jagħmilha aktar diffiċli għalihom li jaċċessaw il-finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta għal statut Ewropew għall-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet u l-impriżi mutwi;

41.  Ifakkar fil-bżonn li jiġu appoġġjati u msaħħa d-djalogu soċjali, in-negozjar kollettiv u l-pożizzjoni tal-ħaddiema f'sistemi tal-iffissar tal-pagi li jiżvolġu rwol kritiku fil-kisba ta' kundizzjonijiet ta' xogħol ta' livell għoli; jenfasizza li l-liġi tax-xogħol u l-istandards soċjali għoljin għandhom rwol kruċjali fl-ekonomija tas-suq soċjali, is-sostenn tad-dħul, u l-inkoraġġiment tal-investiment fil-kapaċità; jenfasizza li d-dritt tal-UE għandu jirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet tat-trejdjunjins, jikkonforma mal-ftehimiet kollettivi bi qbil mal-prattiki tal-Istati Membri u jiddefendi t-trattament ugwali fl-impjieg u x-xogħol;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament billi tressaq proposti ambizzjużi għal Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali b'saħħtu u billi tikseb għal kollox l-għanijiet soċjali tat-Trattati sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol ta' kulħadd u jiġu pprovduti opportunitajiet tajbin għal kulħadd;

43.  Iwissi dwar it-tnaqqis fis-sehem tal-pagi fl-UE, it-twessigħ tal-inugwaljanzi fil-pagi u d-dħul u ż-żieda tal-faqar fost dawk li jaħdmu; ifakkar li kemm id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll il-Kostituzzjoni tal-1919 tal-ILO jirrikonoxxu l-bżonn li l-ħaddiema jaqilgħu paga, u li d-dikjarazzjonijiet kollha tad-drittijiet tal-bniedem jaqblu li r-rimunerazzjoni għandha tkun suffiċjenti biex issostni familja;

44.  Jenfasizza li l-pagi jridu jippermettu lill-ħaddiema jlaħħqu mal-ħtiġijiet tagħhom u ma' dawk tal-familji tagħhom u li kull ħaddiem fl-Unjoni Ewropea għandu jirċievi paga li tiggarantixxi l-għajxien li mhux biss tipprevedi għas-sempliċi neċessitajiet tal-ikel bażiku, il-kenn u l-ħwejjeġ, iżda li tkun ukoll suffiċjenti biex tkopri l-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, it-trasport, ir-rikreazzjoni u xi ftit tfaddil li jgħin biex jipprevedi avvenimenti mhux previsti, bħal mard u aċċidenti; jenfasizza li dan huwa l-istandard ta' għajxien deċenti li l-pagi li jiggarantixxu l-għajxien għandhom jipprovdu għall-ħaddiema u l-familji tagħhom fl-UE;

45.  Jitlob lill-Kummissjoni tistudja dwar kif jiġi identifikat x'tinkludi paga li tiggarantixxi l-għajxien u kif jinħtieġ li titkejjel, bil-għan li tistabbilixxi għodda ta' referenza għas-sħab soċjali u tgħin biex jiġu skambjati l-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

46.  Ifakkar li pagi deċenti huma importanti mhux biss għall-koeżjoni soċjali, iżda wkoll għaż-żamma ta' ekonomija b'saħħitha u ta' forza tax-xogħol produttiva; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri biex tittejjeb il-kwalità tal-impjiegi u titnaqqas id-dispersjoni tal-pagi;

47.  Jirrimarka l-ħtieġa kontinwa ta' koordinazzjoni aħjar fil-livell Ewropew tas-sistemi ta' sigurtà soċjali, li huma responabbli għalihom l-Istati Membri; jenfasizza li hi prijorità assoluta li jiġu żgurati s-sostenibbiltà u l-ġustizzja tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, minħabba li dawn huma pilastri ċentrali tal-mudell soċjali Ewropew; jenfasizza li l-pensjonijiet adegwati u sostenibbli huma dritt universali; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw pensjonijiet adegwati u sostenibbli fid-dawl ta' bidla demografika kontinwa; jissottolinja l-fatt li s-sistemi tal-pensjonijiet għandhom jiżguraw dħul ta' rtirar adegwat ferm ’il fuq mil-limitu tal-faqar u għandhom jippermettu lill-pensjonanti jżommu livell ta' għajxien xieraq; jemmen li l-aħjar mod biex jiġu żgurati pensjonijiet sostenibbli, sikuri u adegwati għan-nisa u l-irġiel huwa li jiżdiedu kemm ir-rata ġenerali tal-impjiegi kif ukoll in-numru ta' impjiegi deċenti disponibbli għall-etajiet kollha, u li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg; jirrimarka li diskrepanzi fil-pensjonijiet bejn is-sessi għadhom sinifikanti u għandhom konsegwenzi soċjali u ekonomiċi negattivi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u ta' miżuri adegwati oħrajn kontra d-differenza fil-paga bejn is-sessi u l-faqar fix-xjuħija; jemmen li r-riformi tas-sistemi tal-pensjoni u l-età tal-irtirar b'mod partikolari għandhom jirriflettu wkoll ix-xejriet tas-suq tax-xogħol, ir-rati tat-twelid, is-sitwazzjoni tas-saħħa u tal-ġid, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-proporzjon ta' dipendenza fuq l-ekonomija;

48.  Iqis li dawn ir-riformi jridu jqisu wkoll is-sitwazzjoni ta' miljuni ta' ħaddiema fl-Ewropa, b'mod partikolari n-nisa, iż-żgħażagħ u dawk li jaħdmu għal rashom, li jsofru minn impjiegi mhux sikuri, perjodi ta' qgħad involontarju u ħin tax-xogħol imnaqqas;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tagħti attenzjoni partikolari għat-titjib tas-servizzi ta' kura tat-tfal u tal-arranġamenti flessibbli fil-ħinijiet tax-xogħol, u għall-bżonnijiet ta' nisa u rġiel li qed jixjieħu u persuni dipendenti oħra fir-rigward ta' kura fuq perjodu twil ta' żmien;

50.  Jenfasizza l-fatt li investiment insuffiċjenti u ffukat b'mod inadegwat fl-iżvilupp tal-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja, partikolarment il-ħiliet u l-ipprogrammar diġitali u ħiliet oħrajn bżonnjużi f'setturi li qed jikbru, bħall-ekonomija ekoloġika, jista' jdgħajjef il-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw skambju aħjar ta' għarfien, tal-aħjar prattiki u tal-kooperazzjoni fil-livell tal-UE, biex b'hekk jgħinu fit-trawwim tal-iżvilupp fil-ħiliet permezz tal-aġġornament ta' kwalifiki u edukazzjoni, programmi ta' taħriġ u kurrikuli korrispondenti; jinnota l-importanza ta' ħiliet u kompetenzi miksuba f'ambjenti ta' tagħlim mhux formali u informali; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-ħolqien ta' sistema ta' validazzjoni għal forom ta' għarfien mhux formali u informali, speċjalment dawk miksuba permezz ta' attivitajiet volontarji;

51.  Huwa tal-fehma li t-tqabbil aħjar tal-ħiliet u għarfien reċiproku mtejjeb tal-kwalifiki huma meħtieġa biex jindirizzaw in-nuqqas ta' ħiliet u d-diskrepanzi fihom; jenfasizza r-rwol li jista' jkollhom f'dan ir-rigward l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-apprendistati; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa għodda pan-Ewropea li tbassar il-ħtiġijiet tal-ħiliet, inklużi l-ħiliet meħtieġa fis-setturi li qed jikbru; jemmen li, sabiex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet ta' ħiliet futuri, il-partijiet ikkonċernati kollha tas-suq tax-xogħol iridu jkunu involuti b'mod qawwi fil-livelli kollha;

52.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi l-mekkaniżmi xierqa kollha għal aktar mobbiltà fost iż-żgħażagħ, inklużi apprendistati; jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw l-apprendistati u jagħmlu użu sħiħ mill-fondi tal-Erasmus+ li huma disponibbli għall-apprendisti sabiex jiġu ggarantiti l-kwalità u l-attraenza ta' dan it-tip ta' taħriġ; jitlob implimentazzjoni aħjar tar-Regolament EURES; jenfasizza li kollaborazzjoni aħjar tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-partijiet interessati fil-livell lokali u sinerġiji aħjar bejn il-livelli tal-gvernijiet iżidu l-firxa u l-impatt tal-programmi;

53.  Huwa tal-fehma li għandhom jitjiebu l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kwalità tal-edukazzjoni; ifakkar li r-rwol tal-Istati Membri hu li jiżguraw aċċess affordabbli għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, minkejja l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fl-UE kollha; jinnota li f'ħafna Stati Membri jinħtieġ sforz akbar biex il-forza tax-xogħol tiġi edukata, inklużi l-edukazzjoni għall-adulti u l-opportunitajiet ta' taħriġ vokazzjonali; ipoġġi enfasi partikolari fuq it-tagħlim tul il-ħajja, inkluż għan-nisa, billi dan jagħti l-opportunità li l-ħaddiema jitħarrġu mill-ġdid fis-suq tax-xogħol li dejjem qed jinbidel; jitlob promozzjoni mmirata ulterjuri tas-suġġetti tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM) għall-bniet sabiex jiġu indirizzati l-isterjotipi tal-edukazjoni eżistenti u jiġu miġġielda d-diskrepanzi bejn is-sessi fl-impjiegi, il-pagi u l-pensjonijiet;

54.  Jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fin-nies minn kmieni kemm jista' jkun fiċ-ċiklu tal-ħajja sabiex titnaqqas l-inugwaljanza u titrawwem l-inklużjoni soċjali minn età żgħira; jitlob għalhekk aċċess għal edukazzjoni bikrija tat-tfal li tkun ta' kwalità, inklużiva u affordabbli u servizzi ta' indukrar għat-tfal kollha fl-Istati Membri kollha; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-isterjotipi mill-aktar età bikrija fl-iskola billi tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha tal-edukazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-Rakkomandazzjoni dwar l-Investiment fit-Tfal u jissorveljaw mill-qrib il-progress tagħha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jintroduċu inizjattivi bħall-Garanzija għat-Tfal li tpoġġi lit-tfal fiċ-ċentru tal-politiki eżistenti għat-tnaqqis tal-faqar;

55.  Jisħaq fuq il-bidliet kbar fis-suq tax-xogħol tal-futur b'segwitu għall-emerġenza tal-intelliġenza artifiċjali; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw strumenti u inizjattivi ta' kooperazzjoni, filwaqt li jinvolvu lis-sħab soċjali, biex itejbu l-ħiliet f'dan is-settur permezz ta' taħriġ preliminari, inizjali u kontinwu;

56.  Jitlob, għal dan il-għan kif ukoll bħala mezz ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, li tingħata kunsiderazzjoni għal arranġamenti ta' flessigurtà, inklużi t-telexogħol u l-ħinijiet flessibbli tax-xogħol, f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali;

57.  Jenfasizza l-importanza ta' investiment fil-kapital uman – bħala l-ixprun wara l-iżvilupp, il-kompetittività u t-tkabbir;

58.  Jenfasizza li bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u tisħiħ tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma essenzjali biex tkun appoġġjata l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-fatt li hu ferm importanti għall-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa li s-suq tax-xogħol u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali jkunu trasformati u adattati b'mod li jitqiesu ċ-ċikli tal-ħajja tan-nisa;

59.  Jilqa' l-proposta għal direttiva dwar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u jqisha bħala l-ewwel pass pożittiv ’il quddiem kemm sabiex jiġi żgurat il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal dawk in-nisa u l-irġiel li jieħdu ħsieb uliedhom jew persuni dipendenti oħra, kif ukoll sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jinsisti li l-iżgurar ta' remunerazzjoni xierqa u ta' sigurtà soċjali u protezzjoni b'saħħithom huwa essenzjali biex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki ta' trasformazzjoni u jinvestu f'kampanji ta' sensibilizzazzjoni biex jegħlbu l-isterjotipi tas-sessi u jippromwovu kondiviżjoni aktar ugwali tal-attivitajiet ta' kura u x-xogħol domestiku, filwaqt li jiffokaw ukoll fuq id-dritt u l-ħtieġa li l-irġiel jerfgħu responsabbiltajiet tal-kura mingħajr ma jiġu stigmatizzati u ppenalizzati;

61.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw politiki proattivi u investiment xieraq immirati u mfassla b'mod li jkunu ta' appoġġ għan-nisa u l-irġiel li jidħlu, jirritornaw, u jibqgħu fis-suq tax-xogħol wara perjodi ta' liv relatat mal-familja u l-kura, b'impjieg sostenibbli u ta' kwalità, b'konformità mal-Artikolu 27 tal-Karta Soċjali Ewropea;

62.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni u t-tkeċċija illegali relatata mal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproponu politiki li jtejbu l-infurzar tal-miżuri kontra d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, inkluż billi jżidu s-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet legali rigward it-trattament ugwali permezz tat-twettiq ta' kampanji ta' informazzjoni, it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi u l-għoti tas-setgħa lil korpi ta' ugwaljanza nazzjonali biex iwettqu, fuq inizjattiva tagħhom stess, investigazzjonijiet formali ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza u tingħata għajnuna lill-vittmi potenzjali ta' diskriminazzjoni;

63.  Jenfasizza l-fatt li l-integrazzjoni ta' individwi qiegħda fuq terminu twil permezz ta' miżuri mfasslin individwalment hija fattur ewlieni għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u fl-aħħar mill-aħħar se tikkontribwixxi lejn is-sostenibbiltà tas-sistemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali; iqis din l-integrazzjoni neċessarja, meta wieħed jieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi soċjali ta' dawn iċ-ċittadini u l-ħtiġijiet tagħhom f'termini ta' introjtu suffiċjenti, akkomodazzjoni adegwata, trasport pubbliku, saħħa u kura tat-tfal; jenfasizza l-ħtieġa ta' monitoraġġ aħjar fuq skala Ewropea tal-politiki implimentati fil-livell nazzjonali;

64.  Jisħaq fuq l-importanza li jiġu mifhuma forom ġodda ta' impjieg u xogħol, u li tinġabar data kumparabbli dwar din il-kwistjoni, sabiex il-leġiżlazzjoni tas-suq tax-xogħol issir aktar effiċjenti, u biex finalment jiżdiedu l-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli;

65.  Jitlob strateġija integrata kontra l-faqar sabiex tintlaħaq il-mira tal-faqar ta' Ewropa 2020; jenfasizza r-rwol tal-iskemi tad-dħul minimu tal-Istati Membri fil-ħidma biex jitnaqqas il-faqar, speċjalment meta mqabbel ma' miżuri ta' inklużjoni soċjali li jinvolvu l-benefiċjarji; jitlob li l-Istati Membri jaħdmu favur l-istabbiliment progressiv ta' skemi ta' dħul minimu li mhux biss ikunu adegwati iżda li jiżguraw ukoll kopertura u użu suffiċjenti; iqis li dħul minimu adegwat huwa dħul li huwa indispensabbli biex wieħed jgħix ħajja dinjituża u jipparteċipa b'mod sħiħ fis-soċjetà tul ħajtu kollha; jinnota li sabiex dħul minimu ikun adegwat, irid ikun ’il fuq mis-soll tal-faqar sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet fundamentali tal-persuni, inklużi aspetti mhux monetarji, bħall-aċċess għall-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, l-akkomodazzjoni diċenti, is-servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità, l-attivitajiet soċjali u l-parteċipazzjoni ċivika;

66.  Jitlob użu aktar effiċjenti, immirat u mmonitorjat b'mod aktar bil-għaqal tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (il-Fondi SIE) mill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jippromwovu investiment f'servizzi soċjali, tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-impjiegi ta' kwalità u sabiex jiġġieldu l-faqar fl-enerġija, l-ispejjeż tal-għajxien li qed jiżdiedu, l-esklużjoni soċjali, il-privazzjoni ta' abitazzjoni u l-kwalità insuffiċjenti ta' unitajiet residenzjali;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-Istati Membri ħalli jistabbilixxu programmi ta' investiment speċifiċi għar-reġjuni tagħhom li fihom ir-rati tal-qgħad, tal-qgħad taż-żgħażagħ u tal-qgħad fuq terminu twil jaqbżu t-30 %;

68.  Jistieden lill-Kummissjoni tiddedika l-Kunsill tar-Rebbiegħa li jmiss għal investiment soċjali fis-setturi fejn teżisti evidenza qawwija li tissuġġerixxi li dan jippromwovi redditu ekonomiku u soċjali (pereżempju l-edukazzjoni bikrija u l-indukrar tat-tfal, l-edukazzjoni primarja u sekondarja, it-taħriġ u l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol, l-akkomodazzjoni affordabbli u soċjali kif ukoll il-kura tas-saħħa);

69.  Jitlob aġenda li tagħti prominenza akbar lill-pożizzjoni tal-Parlament u li tikkunsidraha qabel ma tittieħed deċiżjoni; jitlob li jissaħħaħ ir-rwol tal-Kunsill EPSCO fis-Semestru Ewropew;

70.  Jitlob sforzi konġunti addizzjonali biex titjieb l-integrazzjoni tal-migranti u tal-persuni li ġejjin minn kuntest ta' migrazzjoni fis-suq tax-xogħol;

Politiki reġjonali

71.  Jilqa' l-fatt li l-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni jirrappreżenta EUR 454 biljun fi prezzijiet attwali għall-perjodu 2014-2020; jenfasizza, madankollu, li l-politika ta' koeżjoni mhijiex sempliċement strument, iżda politika strutturali fuq medda twila ta' żmien li l-għan tagħha huwa li jitnaqqsu d-disparitajiet ta' żvilupp reġjonali u jiġu promossi l-investiment, l-impjiegi, il-kompetittività, l-iżvilupp sostenibbli u t-tkabbir, u li hija l-aktar politika importanti u komprensiva għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Istati Membri kollha, mingħajr ebda distinzjoni bejn dawk li qegħdin fiż-żona tal-euro u barra minnha; ifakkar li l-baġit tal-UE huwa 50 darba iżgħar mit-total tan-nefqa tal-gvernijiet tal-UE-28, billi jammonta għal madwar 1 % tal-PDG tal-UE-28; jenfasizza, għalhekk, li għandhom jiġu stabbiliti sinerġiji bejn il-baġits tal-UE u tal-Istati Membri, il-prijoritajiet politiċi u l-azzjonijiet u l-proġetti li jimmiraw li jissodisfaw il-miri tal-UE, filwaqt li jinżammu bbilanċjati d-dimensjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-qafas ta' politika tal-UE; jirrimarka li r-rekwiżiti għall-kofinanzjament taħt il-Fondi SIE huma mekkaniżmi importanti biex jiġu stabbiliti sinerġiji; huwa tal-fehma li l-unità tal-baġit tal-UE għandha tiġi preservata; jilqa' l-miżuri introdotti fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali sabiex jallinjaw aħjar il-politika ta' koeżjoni mal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

o
o   o

72.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri, u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) Testi adottati, P8_TA(2017)0038.
(2) ĠU C 92, 24.3.2017, p. 1.
(3) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
(4) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
(5) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
(6) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
(7) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
(8) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
(9) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
(10) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
(11) Employment and Social Developments in Europe (Impjieg u Żviluppi Soċjali fl-Ewropa), Rieżami Annwali 2017, p. 11.
(12) Ibid, p. 46.
(13) Ir-rapport Eurofound dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ.
(14) Employment and Social Developments in Europe (Impjieg u Żviluppi Soċjali fl-Ewropa), Rieżami Annwali 2017, p. 47.
(15) ĠU C 67, 20.2.2016, p. 1.


Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja
PDF 373kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 li fiha r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja (2017/2192(INI))
P8_TA(2017)0419A8-0311/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Kummerċ għal Kulħadd – Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment'' (COM(2015)0497),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-15 ta' Novembru 2015 tal-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, u tal-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, u tal-Prim Ministru tal-Awstralja, Malcolm Turnbull,

–  wara li kkunsidra l-Qafas ta' Sħubija UE-Awstralja tad-29 ta' Ottubru 2008 kif ukoll il-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja konkluż fil-5 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra ftehimiet bilaterali oħra UE-Awstralja, b'mod partikolari l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-valutazzjoni tal-konformità, iċ-ċertifikati u l-immarkar u l-Ftehim dwar il-kummerċ tal-inbid,

–  wara li kkunsidra l-Pakkett tal-Kummerċ tal-Kummissjoni ppubblikat fl-14 ta' Settembru 2017 li fih il-Kummissjoni impenjat ruħha li tagħmel il-mandati kollha futuri ta' negozjar kummerċjali pubbliċi;

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tal-25 ta' Frar 2016 fir-rigward tal-ftuħ ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles (FTA) mal-Awstralja u New Zealand(1), u r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta' Settembru 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja li jemenda l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku(2),

–  wara li kkunsidra l-istqarrija maħruġa wara l-laqgħa tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-G20 li saret fi Brisbane fil-15 u s-16 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-22 ta' April 2015 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan bit-titolu "Lejn sħubija aktar mill-qrib bejn l-UE u l-Awstralja",

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 2/15 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) tas-16 ta' Mejju 2017 dwar il-kompetenza tal-Unjoni biex tiffirma u tikkonkludi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ma' Singapore(3),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni tal-15 ta' Novembru 2016 dwar l-effetti kumulattivi ta' ftehimiet kummerċjali futuri dwar l-agrikoltura tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 207(3) u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 108(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0311/2017),

A.  billi l-UE u l-Awstralja jaħdmu flimkien biex jaffrontaw l-isfidi komuni f'firxa wiesgħa ta' oqsma u jikkooperaw f'diversi fora internazzjonali, inkluż dwar kwistjonijiet ta' politika kummerċjali fl-arena multilaterali;

B.  billi l-UE hija t-tielet l-akbar sieħba kummerċjali tal-Awstralja, b'kummerċ bilaterali annwali li jammonta għal aktar minn EUR 45,5 biljun fl-2015, b'bilanċ kummerċjali pożittiv ta' aktar minn EUR 19 biljun fuq in-naħa tal-UE;

C.  billi fl-2015, l-istokk tal-investiment dirett barrani tal-UE fl-Awstralja ammonta għal EUR 145,8 biljun;

D.  billi l-Awstralja tinsab fil-proċess tal-adeżjoni fil-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi;

E.  billi l-UE kkonkludiet negozjati dwar il-Ftehim Qafas UE-Awstralja (FA) fit-22 ta' April 2015;

F.  billi s-settur agrikolu Ewropew u ċerti prodotti agrikoli, bħal-laħam taċ-ċanga, il-laħam tal-ħaruf, il-prodotti tal-ħalib, iċ-ċereali u z-zokkor – inkluż tipi speċjali ta' zokkor – huma partikolarment kwistjonijiet sensittivi f'dawn in-negozjati;

G.  billi l-Awstralja hija t-tielet l-akbar esportatur tad-dinja kemm tal-laħam taċ-ċanga kif ukoll taz-zokkor, u hija attur ewlieni fis-suq tal-esportazzjoni globali għall-prodotti tal-ħalib u ċ-ċereali;

H.  billi l-UE u l-Awstralja huma impenjati f'negozjati plurilaterali biex jilliberalizzaw aktar il-kummerċ fil-prodotti ekoloġiċi (il-Ftehim dwar il-Prodotti Ambjentali) u l-kummerċ fis-servizzi (il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi);

I.  billi l-Awstralja hija parti min-negozjati konklużi għal Sħubija Trans-Paċifika (TPP), li l-futur tagħha jibqa' inċert, u n-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar Sħubija Ekonomika Komprensiva Reġjonali (RCEP) fir-reġjun Asja-Paċifiku, li tgħaqqad flimkien lill-aktar sħab kummerċjali importanti tal-Awstralja; billi l-Awstralja kellha ftehim ta' kummerċ ħieles maċ-Ċina sa mill-2015;

J.  billi l-Awstralja għamlet impenji sinifikanti fit-TPP biex tippromwovi l-konservazzjoni fit-tul ta' ċerti speċijiet u fil-ġlieda kontra t-traffikar illegali tal-organiżmi selvaġġi permezz ta' miżuri msaħħa ta' konservazzjoni, u billi stabbiliet ir-rekwiżiti għall-infurzar effikaċi tal-protezzjoni ambjentali u biex tinvolvi ruħha f'kooperazzjoni reġjonali mtejba; billi dawn l-impenji għandhom iservu bħala punt ta' riferiment għad-dispożizzjonijiet tal-FTA UE-Awstralja;

K.  billi l-Awstralja hija fost l-eqdem u l-eqreb sħab tal-UE, u t-tnejn jikkondividu valuri komuni u impenn favur il-promozzjoni tal-prosperità u s-sigurtà fi ħdan sistema bbażata fuq ir-regoli;

L.  billi l-Awstralja rratifikat u implimentat il-patti internazzjonali ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem, soċjali u tax-xogħol u dwar il-protezzjoni ambjentali u tirrispetta bis-sħiħ l-istat tad-dritt;

M.  billi l-Awstralja hija waħda minn sitt membri biss tad-WTO li għad m'għandhiex aċċess preferenzjali għas-suq tal-UE jew negozjati li għaddejjin għal dan il-għan;

N.  billi, wara d-dikjarazzjoni konġunta tal-15 ta' Novembru 2015, tnieda eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija biex jinvestiga l-fattibilità u l-ambizzjoni komuni lejn it-tnedija ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Awstralja; billi l-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija tal-elementi ewlenija ta' tħassib kien konkluż;

O.  billi l-Parlament ser jintalab jiddeċiedi jekk għandux jagħti l-kunsens tiegħu għall-FTA UE-Awstralja potenzjali;

Il-kuntest strateġiku, politiku u ekonomiku

1.  Jenfasizza l-importanza li jiġu approfonditi r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-reġjun Asja-Paċifiku, fost affarijiet oħra, għat-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u jenfasizza li dan għandu jkun rifless fil-politika kummerċjali tal-UE; jirrikonoxxi li l-Awstralja hija komponent fundamentali ta' din l-istrateġija u li t-twessigħ u l-approfondiment tar-relazzjonijiet kummerċjali jistgħu jgħinu biex jintlaħaq dan l-objettiv;

2.  Ifaħħar lill-Awstralja għall-impenn b'saħħtu u konsistenti tagħha favur l-aġenda kummerċjali multilaterali;

3.  Iqis li l-potenzjal sħiħ tal-istrateġiji ta' kooperazzjoni bilaterali u reġjonali tal-Unjoni jista' jiġi realizzat biss permezz ta' aderenza ma' kummerċ ibbażat fuq ir-regoli u l-valuri u li l-konklużjoni ta' FTA ta' kwalità għolja, ambizzjuż u ġust mal-Awstralja fi spirtu ta' reċiproċità u benefiċċju reċiproku, filwaqt li taħt l-ebda ċirkostanza ma jiġu mdgħajfa l-ambizzjoni li jinkiseb progress multilaterali jew l-implimentazzjoni ta' ftehimiet multilaterali u bilaterali diġà konklużi, hija parti kruċjali ta' dawk l-istrateġiji; jemmen li kooperazzjoni bilaterali aktar fil-fond tista' tkun pass 'il quddiem għal aktar kooperazzjoni multilaterali u plurilaterali;

4.  Jemmen li n-negozjar ta' FTA modern, fil-fond, ambizzjuż, ibbilanċjat, ġust u komprensiv ikun mod xieraq ta' approfondiment tas-sħubija bilaterali u tisħiħ ulterjuri tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment bilaterali eżistenti u diġà maturi; hu tal-fehma li dawn in-negozjati jistgħu jservu ta' eżempju għal ġenerazzjoni ġdida ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles, filwaqt li jenfasizza l-importanza li jiżdiedu aktar l-ambizzjonijiet, jitwessgħu l-limiti ta' dak li jinvolvi FTA modern, meta wieħed iqis l-ekonomija u l-ambjent regolatorju żviluppati ferm tal-Awstralja;

L-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija

5.  Jinnota l-konklużjoni tal-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija UE-Awstralja fis-6 ta' April 2017 għas-sodisfazzjon reċiproku tal-Kummissjoni u tal-Gvern tal-Awstralja;

6.  Jilqa' l-konklużjoni u l-pubblikazzjoni f'waqthom tal-Kummissjoni dwar l-impatt tal-valutazzjoni, bil-ħsieb li tkun tista' tiġi pprovduta evalwazzjoni komprensiva tal-gwadann u t-telf possibbli li jirriżultaw mir-relazzjonijiet ta' kummerċ u ta' investiment imsaħħa bejn l-UE u l-Awstralja għall-benefiċċju tal-popolazzjoni u n-negozji fuq iż-żewġ naħat, inkluż l-aktar reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-impatti soċjali u ambjentali, inkluż is-suq Ewropew tax-xogħol u biex ikun antiċipat u mitqies l-impatt li l-Brexit jista' jkollu fuq il-kummerċ u l-flussi tal-investiment mill-Awstralja lejn l-UE, b'mod partikolari meta jkunu qed isiru l-preparamenti tal-iskambju tal-offerti u l-kalkolu tal-kwoti;

Mandat għan-negozjati

7.  Jistieden lill-Kunsill jawtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati għal ftehim ta' kummerċ u ta' investiment mal-Awstralja abbażi tal-eżitu tal-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija, ir-rakkomandazzjonijiet stipulati f'din ir-riżoluzzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt u miri ċari;

8.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tenfasizza li l-pagamenti tal-kaxxa ħadra ma jxekklux il-kummerċ u m'għandhomx ikunu fil-mira ta' miżuri anti-dumping jew kontra s-sussidji;

9.  Jistieden lill-Kunsill jirrispetta bis-sħiħ id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, kif jista' jinsilet mill-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE tas-16 ta' Mejju 2017, fid-deċiżjoni tiegħu dwar l-adozzjoni tad-direttivi ta' negozjati;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iressqu proposta malajr kemm jista' jkun dwar l-arkitettura futura ġenerali ta' ftehimiet ta' kummerċ li jqisu l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapor, u biex jiddistingwu b'mod ċar bejn kummerċ u liberalizzazzjoni ta' ftehim tal-investiment dirett barrani (FDI), li jkun fih biss kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-UE, u tat-tieni ftehim potenzjali li jkopri suġġetti li l-kompetenzi tagħhom huma maqsumin mal-Istati Membri; jenfasizza li distinzjoni bħal din jista' jkollha implikazzjonijiet fuq il-proċess ta' ratifikazzjoni parlamentari u li mhijiex maħsuba biex jiġu evitati proċessi demokratiċi nazzjonali, iżda hija kwistjoni ta' delega demokratika tar-responsabbiltajiet ibbażati fuq it-trattati Ewropej; jitlob li l-Parlament ikun involut mill-qrib f'kull negozjati attwali u futuri dwar l-FTA fl-istadji kollha tal-proċess;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni, meta tippreżenta l-ftehimiet iffinalizzati għall-iffirmar u l-konklużjoni, u lill-Kunsill, meta jiddeċiedi dwar il-firma u l-konklużjoni, biex jirrispettaw bis-sħiħ it-tqassim tal-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi n-negozjati bl-iktar mod trasparenti possibbli, filwaqt li ma tiġix imminata l-pożizzjoni tan-negozjar tal-Unjoni, tiggarantixxi mill-inqas il-livell ta' trasparenza u konsultazzjoni pubblika implimentat għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) mal-Istati Uniti tal-Amerka permezz ta' djalogu kostanti mas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, u li tirrispetta bis-sħiħ l-aħjar prattiki kif stabbilit f'negozjati oħra; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tippubblika r-rakkomandazzjonijiet kollha tagħha għad-direttivi ta' negozjati għal ftehimiet ta' kummerċ u jqis li dan jikkostitwixxi preċedent pożittiv; iħeġġeġ lill-Kunsill isegwi dan l-eżempju u jippubblika d-direttivi ta' negozjati immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom;

13.  Jenfasizza li l-FTA jrid iwassal għal aċċess aħjar għas-suq u għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ fil-post, joħloq impjiegi deċenti, jiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-benefiċċju taċ-ċittadini fuq iż-żewġ naħat, jinkoraġġixxi l-iżvilupp sostenibbli, jirrispetta l-istandards tal-UE, jissalvagwardja s-servizzi ta' interess ġenerali, u jirrispetta proċeduri demokratiċi filwaqt li jagħti spinta lill-opportunitajiet ta' esportazzjoni tal-UE;

14.  Jenfasizza li ftehim ambizzjuż irid jindirizza, b'mod sinifikanti, l-investiment, il-kummerċ fi prodotti u servizzi (abbażi tar-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-ispazju politiku u s-setturi sensittivi), id-dwana u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ, id-diġitalizzazzjoni, il-kummerċ elettroniku u l-protezzjoni tad-data, ir-riċerka teknoloġika u l-appoġġ għall-innovazzjoni, l-akkwist pubbliku, l-enerġija, l-intrapriżi tal-Istat, il-kompetizzjoni, l-iżvilupp sostenibbli, il-kwistjonijiet regolatorji, bħalma huma l-istandards sanitarji u fitosanitarji ta' kwalità għolja u normi oħra fi prodotti agrikoli u tal-ikel mingħajr ma jiddgħajfu l-istandards għolja tal-UE, l-impenji soda u infurzabbli dwar l-istandards tax-xogħol u ambjentali, u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-korruzzjoni, filwaqt li jibqa' fi ħdan l-ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni, u dan kollu fl-istess waqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet tal-mikrointrapriżi u l-SMEs;

15.  Jistieden lill-Kunsill jirrikonoxxi b'mod espliċitu l-obbligi tal-parti l-oħra lejn il-popli indiġeni fid-direttivi ta' negozjati u jippermetti riżervazzjonijiet għal skemi ta' preferenza domestika f'dan ir-rigward; jenfasizza li l-Ftehim għandu jafferma mill-ġdid l-impenn taż-żewġ partijiet għall-Konvenzjoni 169 tal-ILO dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni;

16.  Jenfasizza li ġestjoni mhux adegwata tas-sajd u sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) jista' jkollhom impatti negattivi sinifikanti fuq il-kummerċ, l-iżvilupp u l-ambjent, u li l-partijiet iridu jieħdu impenji serji biex jipproteġu l-klieb il-baħar, ir-rajja, il-fkieren tal-baħar u l-mammiferi marini u sabiex jiġi evitat is-sajd żejjed, il-kapaċità żejda, u s-sajd IUU;

17.  Jenfasizza li l-prinċipju tat-Tliet Rs (3R), biex nissostitwixxu, innaqqsu u nirraffinaw l-użu tal-annimali għal skopijiet xjentifiċi, huwa ankrat sew fil-leġiżlazzjoni tal-UE; jenfasizza li huwa essenzjali li l-miżuri eżistenti tal-UE dwar l-ittestjar fuq l-annimali u r-riċerka ma jiġux żarmati jew imnaqqsa, li r-regolamenti futuri dwar l-użu tal-annimali mhumiex ristretti u li l-istabbilimenti tar-riċerka tal-UE ma jitpoġġewx fi żvantaġġ kompetittiv; iqis li l-partijiet iridu jfittxu allinjament regolatorju tal-aħjar prassi tat-3R sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-ittestjar, jitnaqqsu l-ispejjeż u titnaqqas il-ħtieġa tal-użu tal-annimali;

18.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu inklużi miżuri maħsuba biex jeliminaw il-falsifikazzjoni ta' prodotti agroalimentari;

19.  Jenfasizza li, biex FTA jkun verament vantaġġjuż għall-ekonomija tal-UE, l-aspetti li ġejjin għandhom jiġu inklużi fid-direttivi ta' negozjati:

   (a) il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi prodotti u servizzi u opportunitajiet ta' aċċess għas-suq reali għaż-żewġ naħat fis-swieq tal-prodotti u tas-servizzi ta' xulxin permezz tal-eliminazzjoni ta' ostakli regolatorji bla bżonn, filwaqt li jkun żgurat li xejn fil-ftehim ma jipprevjeni lil kwalunkwe naħa milli jirregolaw, b'mod proporzjonat, bil-għan li jinkisbu objettivi leġittimi ta' politika; dan il-ftehim (i) ma jridx jimpedixxi l-partijiet milli jiddefinixxu, jirregolaw, jipprovdu u jappoġġjaw servizzi fl-interess ġenerali u jrid jinkludi dispożizzjonijiet espliċiti dwar dan; (ii) lanqas ma jeħtieġ lill-gvernijiet jipprivatizzaw xi servizz jew iwaqqaf lill-gvernijiet milli jespandu l-firxa ta' servizzi li jipprovdu lill-pubbliku; (iii) ma jwaqqafx lill-gvernijiet milli jerġgħu jġibu taħt is-servizzi tal-kontroll pubbliku li l-gvernijiet kienu għażlu minn qabel biex jipprivatizzaw bħall-ilma, l-edukazzjoni, is-saħħa u s-servizzi soċjali, jew inaqqas l-istandards għolja tas-saħħa, l-ikel, tal-konsumatur, ambjentali, tax-xogħol u tas-sikurezza fl-UE jew jillimita l-finanzjament pubbliku tal-arti u l-kultura, l-edukazzjoni, is-servizzi tas-saħħa u soċjali bħalma kien il-każ bi ftehimiet ta' kummerċ preċedenti; l-impenji għandhom isiru abbażi tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS); jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-istandards meħtieġa mill-produtturi Ewropej iridu jiġu ppreżervati;
   (b) sa fejn il-ftehim jista' jinkludi kapitolu dwar ir-regolamentazzjoni domestika, in-negozjaturi m'għandhomx jinkludu testijiet tan-neċessità;
   (c) l-impenji dwar il-miżuri ta' anti-dumping u kompensatorji li jmorru lil hinn mir-regoli tad-WTO f'dan il-qasam, li possibbilment jeskludu l-applikazzjoni tagħhom meta jkun hemm fis-seħħ biżżejjed standards komuni dwar il-kompetizzjoni u l-kooperazzjoni;
   (d) it-tnaqqis bla bżonn ta' ostakli mhux tariffarji u t-tisħiħ u l-estensjoni tad-djalogi regolatorji ta' kooperazzjoni fuq bażi volontarja kull meta jkun fattibbli u ta' benefiċċju reċiproku, filwaqt li ma tiġix limitata l-kapaċità ta' kull parti li twettaq l-attivitajiet regolatorji, leġiżlattivi u ta' politika tagħha, peress li l-kooperazzjoni regolatorja jrid ikollha l-għan li tkun ta' benefiċċju għall-governanza tal-ekonomija globali permezz tal-konverġenza u l-kooperazzjoni intensifikati dwar l-istandards internazzjonali u l-armonizzazzjoni regolatorja, pereżempju, permezz tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-istandards stabbiliti mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE), filwaqt li jkun garantit l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-konsumatur (eż. is-sikurezza tal-ikel), ambjentali (eż. is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti), soċjali u tax-xogħol;
   (e) konċessjonijiet sinifikanti dwar l-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern, inklużi l-intrapriżi tal-Istat u l-intrapriżi bi drittijiet speċjali jew esklużivi li jiggarantixxu lill-kumpaniji Ewropej aċċess għas-suq f'setturi strateġiċi u l-istess livell ta' ftuħ bħal dak tas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE, minħabba li l-proċeduri ssimplifikati u t-trasparenza għall-offerenti, inklużi dawk minn pajjiżi oħra, jistgħu wkoll ikunu għodda effikaċi għall-prevenzjoni tal-korruzzjoni u t-trawwim tal-integrità fl-amministrazzjoni pubblika filwaqt li jingħata valur għall-flus lill-kontribwenti, f'termini ta' kwalità tal-konsenja, l-effiċjenza, l-effikaċja u r-responsabbiltà; jiggarantixxi li l-kriterji ekoloġiċi u soċjali jiġu applikati fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku;
   (f) kapitolu separat li jqis il-ħtiġijiet u l-interessi tal-mikrointrapriżi u tal-SMEs b'rabta ma' kwistjonijiet li jirrigwardaw l-iffaċilitar tal-aċċess għas-suq inkluż, iżda mhux limitat għal, kompatibilità miżjuda ta' standards tekniċi, u proċeduri doganali razzjonalizzati, bil-għan li jiġġenera opportunitajiet kummerċjali konkreti u jrawwem l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom;
   (g) fid-dawl tal-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapor li l-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli jaqgħu fil-kompetenza esklużiva tal-UE u li l-iżvilupp sostenibbli huwa parti integrali mill-politika kummerċjali komuni tal-UE, kapitolu solidu u ambizzjuż dwar l-iżvilupp sostenibbli huwa parti indispensabbli minn kwalunkwe ftehim potenzjali; id-dispożizzjonijiet għal għodod effikaċi għad-djalogu, il-monitoraġġ u l-kooperazzjoni, inklużi dispożizzjonijiet vinkolanti u infurzabbli li huma soġġetti għal mekkaniżmi xierqa u effikaċi għas-soluzzjoni ta' tilwim, u jqis, fost diversi metodi ta' infurzar, mekkaniżmu bbażat fuq is-sanzjonijiet, filwaqt li jippermetti lis-sħab soċjali u lis-soċjetà ċivili biex jipparteċipaw b'mod xieraq, kif ukoll il-kooperazzjoni mill-qrib ma' esperti minn organizzazzjonijiet multilaterali rilevanti; id-dispożizzjonijiet f'dan il-kapitolu jkopru l-aspetti tax-xogħol u dawk ambjentali tal-kummerċ u tar-rilevanza tal-iżvilupp sostenibbli f'kuntest ta' kummerċ u ta' investiment, li jinkludi dispożizzjonijiet li jippromwovu l-adeżjoni għal, u l-implimentazzjoni effikaċi ta', regoli u prinċipji rilevanti miftehma internazzjonalment, bħalma huma l-istandards fundamentali tax-xogħol, l-erba' konvenzjonijiet prijoritarji tal-ILO dwar il-governanza kif ukoll il-ftehimiet ambjentali multilaterali, inklużi dawk marbuta mat-tibdil fil-klima;
   (h) ir-rekwiżit li l-partijiet iridu jippromwovu r-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR), inkluż f'dak li għandu x'jaqasm ma' strumenti rikonoxxuta internazzjonalment, u l-adozzjoni ta' linji gwida settorjali tal-OECD u l-Prinċipji ta' Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.
   (i) dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-liberalizzazzjoni tal-investiment fi ħdan il-kompetenza tal-Unjoni filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi reċenti fil-politika, pereżempju, l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapor tas-16 ta' Mejju 2017;
   (j) miżuri b'saħħithom u infurzabbli li jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) għall-inbejjed u l-ispirti u prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel oħra, billi jittieħdu bħala punt ta' riferiment id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim UE-Awstralja dwar is-settur tal-inbid, filwaqt li jkun hemm sforz biex jittejjeb il-qafas ġuridiku eżistenti u jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi kollha; proċeduri doganali ssimplifikati u sempliċi u regoli ta' oriġini flessibbli li huma adatti għal dinja kumplessa ta' katini ta' valur mondjali (GVCs), inkluż f'termini ta' tisħiħ fit-trasparenza u r-responsabbiltà fi ħdanhom, u jkunu applikati kemm jista' jkun regoli ta' oriġini multilaterali jew f'każijiet oħra regoli ta' oriġini bħal "bidla fis-subintestatura tariffarja";
   (k) riżultat ibbilanċjat u ambizzjuż fil-kapitoli tal-agrikoltura u s-sajd li jista' jagħti spinta biss lill-kompetittività u jkun ta' benefiċċju kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-produtturi, jekk iqis b'mod xieraq l-interessi tal-produtturi u tal-konsumaturi Ewropej kollha, filwaqt li jirrispetta l-fatt li hemm għadd ta' prodotti agrikoli sensittivi li għandhom jingħataw trattament adatt, pereżempju, permezz ta' kwoti tar-rati tariffarji allokati jew perjodi adegwati ta' tranżizzjoni, filwaqt li jitqies b'mod xieraq l-impatt kumulattiv tal-ftehimiet kummerċjali fuq l-agrikoltura u potenzjalment jeskludi mill-ambitu tan-negozjati l-aktar setturi sensittivi; l-inklużjoni ta' klawżola ta' salvagwardja bilaterali li tista' tintuża, effikaċi, adatta u rapida li tippermetti s-sospensjoni temporanja ta' preferenzi, jekk, bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' kummerċ, żieda fl-importazzjonijiet tikkawża jew thedded ħsara serja għas-setturi sensittivi;
   (l) dispożizzjonijiet ambizzjużi li jippermettu l-funzjonament sħiħ tal-ekosistema diġitali, u jiġu promossi flussi transfruntiera tad-data, inklużi prinċipji bħalma huma kompetizzjoni ġusta u regoli ambizzjużi għal trasferimenti transfruntieri tad-data, f'konformità sħiħa u mingħajr preġudizzju għar-regoli attwali u futuri tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza, peress li l-flussi tad-data huma muturi kruċjali tal-ekonomija tas-servizzi u huma element essenzjali tal-GVC tal-kumpaniji ta' manifattura tradizzjonali, u għalhekk rekwiżiti ta' lokalikazzjoni mhux ġustifikati għandhom ikunu limitati kemm jista' jkun; il-protezzjoni tad-data u l-privatezza mhumiex ostakli għall-kummerċ, iżda drittijiet fundamentali, minquxa fl-Artikolu 39 tat-TUE u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;
   (m) dispożizzjonijiet speċifiċi u ċari dwar it-trattament li jingħata lil pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) u l-aktar reġjuni ultraperiferiċi (ORs) sabiex fin-negozjati jkun żgurat li tingħata kunsiderazzjoni biżżejjed lill-interessi partikolari tagħhom;

Ir-rwol tal-Parlament

20.  Jenfasizza li, skont l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapor, il-Parlament għandu jara r-rwol tiegħu jissaħħaħ f'kull stadju tan-negozjati UE-FTA mill-adozzjoni tal-mandat għall-konklużjoni finali tal-ftehim; jistenna bil-ħerqa li jitniedu n-negozjati mal-Awstralja, u li jsegwihom mill-qrib u jagħti l-kontribut tiegħu għal eżitu ta' suċċess; ifakkar lill-Kummissjoni fl-obbligu tagħha li tinforma lill-Parlament immedjatament u b'mod sħiħ fil-fażijiet kollha tan-negozjati (qabel u wara ċ-ċikli ta' negozjati); huwa impenjat li jittratta l-kwistjonijiet leġiżlattivi u regolatorji li jafu jinqalgħu fil-kuntest tan-negozjati u tal-ftehim futur mingħajr preġudizzju għal prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur; itenni r-responsabbiltà fundamentali tiegħu li jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-UE u jistenna b'ħerqa li jiffaċilita diskussjonijiet inklużivi u miftuħa matul il-proċess tan-negozjati;

21.  Ifakkar li l-Parlament se jintalab jagħti l-kunsens tiegħu għall-ftehim futur, kif stipulat mit-TFUE, u li l-pożizzjonijiet tiegħu għandhom għalhekk jitqiesu kif jixraq fil-fażijiet kollha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jitolbu l-kunsens tal-Parlament qabel l-applikazzjoni tiegħu, filwaqt li jintegra wkoll din il-prattika ta' ftehim interistituzzjonali;

22.  Ifakkar li l-Parlament ser jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-ftehim futur;

o
o   o

23.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u l-Parlament Awstraljan.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0064.
(2) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.


Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand
PDF 376kWORD 58k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 li fiha r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand (2017/2193(INI))
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Kummerċ għal Kulħadd – Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment'' (COM(2015)0497),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tad-29 ta' Ottubru 2015 mill-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, mill-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, u mill-Prim Ministru ta' New Zealand, John Key,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta bejn l-UE u New Zealand dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni tal-21 ta' Settembru 2007 u l-Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u New Zealand dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni (PARC) iffirmat fil-5 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Pakkett tal-Kummerċ tal-Kummissjoni ppubblikat fl-14 ta' Settembru 2017 li fih il-Kummissjoni impenjat ruħha li tagħmel il-mandati kollha futuri ta' negozjar kummerċjali pubbliċi;

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-UE u New Zealand dwar il-Kooperazzjoni u l-Assistenza Amministrattiva Reċiproka f'Materji Doganali ffirmat fit-3 ta' Lulju 2017,

–  wara li kkunsidra ftehimiet bilaterali oħra bejn l-UE u New Zealand, b'mod partikolari l-Ftehim dwar miżuri sanitarji applikabbli għall-kummerċ fl-annimali ħajjin u l-prodotti tal-annimali u l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-valutazzjoni tal-konformità,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tal-25 ta' Frar 2016 dwar il-ftuħ ta' negozjati dwar ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) mal-Awstralja u New Zealand(1), u r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta' Settembru 2012 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand li jemenda l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku(2),

–  wara li kkunsidra l-istqarrija maħruġa wara l-laqgħa tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-G20 li saret fi Brisbane fil-15 u s-16 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-25 ta' Marzu 2014 mill-President Van Rompuy, il-President Barroso u l-Prim Ministru Key dwar l-approfondiment tas-sħubija bejn New Zealand u l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 2/15 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) tas-16 ta' Mejju 2017 dwar il-kompetenza tal-Unjoni biex tiffirma u tikkonkludi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ma' Singapore(3),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kummissjoni tal-15 ta' Novembru 2016 dwar l-effetti kumulattivi ta' ftehimiet kummerċjali futuri dwar l-agrikoltura tal-UE, ippubblikat mill-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali tiegħu dwar strateġija għall-kummerċ diġitali (2017/2065(INI)),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 207(3) u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 108(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0312/2017),

A.  billi l-UE u New Zealand jaħdmu flimkien biex jaffrontaw l-isfidi komuni f'firxa wiesgħa ta' oqsma u jikkooperaw f'diversi fora internazzjonali, inkluż dwar kwistjonijiet ta' politika kummerċjali fl-arena multilaterali;

B.  billi fl-2015, l-UE kienet it-tieni l-ikbar imsieħba kummerċjali ta' New Zealand fi prodotti wara l-Awstralja, bil-kummerċ f'merkanzija bejn l-UE u New Zealand jammonta għal EUR 8,1 biljun, u l-kummerċ fis-servizzi jammonta għal EUR 4,3 biljun;

C.  billi fl-2015, l-istokk tal-investiment dirett barrani tal-UE fi New Zealand ammonta għal kważi EUR 10 biljun;

D.  billi New Zealand huwa parti mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi;

E.  billi l-UE kkonkludiet negozjati dwar il-Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u New Zealand dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni (PARC) fit-30 ta' Lulju 2014;

F.  billi s-settur agrikolu Ewropew u ċerti prodotti agrikoli, bħal-laħam taċ-ċanga, tal-vitella, tan-nagħaġ, il-prodotti tal-ħalib, iċ-ċereali u z-zokkor – inklużi zokkrijiet speċjali – huma partikolariment kwistjonijiet sensittivi f'dawn in-negozjati;

G.  billi New Zealand huwa l-esportatur ewlieni tal-butir fid-dinja, it-tieni l-akbar esportatur tal-ħalib tat-trab u huwa wkoll attur ewlieni fis-suq dinji tal-esportazzjonijiet għal prodotti oħrajn tal-ħalib kif ukoll għal-laħam taċ-ċanga, tal-vitella u tan-nagħaġ;

H.  billi l-UE u New Zealand huma impenjati f'negozjati plurilaterali biex ikomplu jilliberalizzaw iktar il-kummerċ fi prodotti ekoloġiċi (Ftehim dwar il-Beni Ambjentali) u l-kummerċ fis-servizzi (Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi);

I.  billi l-UE tirrikonoxxi l-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali fi New Zealand;

J.  billi New Zealand huwa parti min-negozjati konklużi għal Sħubija Trans-Paċifika (TPP), li l-futur tagħha għadu inċert, u min-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar Sħubija Ekonomika Komprensiva Reġjonali (RCEP) fil-Lvant tal-Asja, li tgħaqqad flimkien lill-aktar sħab kummerċjali importanti tiegħu; billi New Zealand kellu ftehim ta' kummerċ ħieles maċ-Ċina sa mill-2008;

K.  billi New Zealand ħa impenji sinifikanti fit-TPP biex jippromwovi l-konservazzjoni fit-tul ta' ċerti speċijiet u fil-ġlieda kontra t-traffikar illegali ta' organiżmi selvaġġi permezz ta' miżuri msaħħa ta' konservazzjoni, u billi stabbilixxa wkoll rekwiżiti għall-infurzar effikaċi tal-protezzjoni ambjentali u biex jinvolvi ruħu f'kooperazzjoni reġjonali msaħħa; billi dawn l-impenji jenħtieġ li jservu bħala punt ta' riferiment għall-FTA bejn l-UE u New Zealand;

L.  billi New Zealand huwa fost l-eqdem u l-eqreb sħab tal-UE, u t-tnejn jikkondividu valuri komuni u impenn favur il-promozzjoni tal-prosperità u s-sigurtà fi ħdan sistema globali bbażata fuq ir-regoli;

M.  billi New Zealand irratifika u implimenta l-patti internazzjonali ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem, dwar id-drittijiet soċjali u tax-xogħol u dwar il-protezzjoni ambjentali u jirrispetta bis-sħiħ l-istat tad-dritt;

N.  billi New Zealand huwa wieħed minn sitt membri biss tad-WTO li sa issa m'għandhom l-ebda aċċess preferenzjali għas-suq tal-UE jew negozjati li għaddejjin għal dak l-għan;

O.  billi, wara d-dikjarazzjoni konġunta tad-29 ta' Ottubru 2015, tnedew eżerċizzji ta' identifikazzjoni bikrija sabiex jiġu investigati l-fattibilità ta' u l-ambizzjoni komuni tat-tnedija ta' negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-UE u New Zealand; billi dan l-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija ġie konkluż;

P.  billi l-Parlament ser jintalab jiddeċiedi jekk għandux jagħti l-kunsens tiegħu għall-FTA potenzjali bejn l-UE u New Zealand;

Il-kuntest strateġiku, politiku u ekonomiku

1.  Jenfasizza l-importanza li jiġu approfonditi r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-reġjun tal-Asja u l-Paċifiku, fost affarijiet oħra, sabiex jitrawwem tkabbir ekonomiku fi ħdan l-Ewropa, u jenfasizza li dan għandu jkun rifless fil-politika kummerċjali tal-UE; jirrikonoxxi li New Zealand huwa komponent fundamentali ta' din l-istrateġija u li t-twessigħ u l-approfondiment tar-relazzjonijiet kummerċjali jistgħu jgħinu biex jintlaħaq dan l-objettiv;

2.  Ifaħħar lil New Zealand għall-impenn b'saħħtu u konsistenti tiegħu favur l-aġenda kummerċjali multilaterali;

3.  Iqis li l-potenzjal sħiħ tal-istrateġiji ta' kooperazzjoni bilaterali u reġjonali tal-Unjoni jista' jiġi realizzat biss permezz ta' aderenza ma' kummerċ ibbażat fuq ir-regoli u l-valuri, u li l-konklużjoni ta' FTA ta' kwalità għolja, ambizzjuż u ġust ma' New Zealand fi spirtu ta' reċiproċità u benefiċċju reċiproku, filwaqt li taħt l-ebda ċirkostanza ma jiġu mdgħajfa l-ambizzjoni li jinkiseb progress multilaterali jew l-implimentazzjoni ta' ftehimiet multilaterali u bilaterali diġà konklużi, hija parti kruċjali minn dawk l-istrateġiji; jemmen li kooperazzjoni bilaterali aktar profonda tista' tkun pass 'il quddiem lejn kooperazzjoni multilaterali u plurilaterali ulterjuri;

4.  Jemmen li n-negozjar ta' FTA modern, profond, ambizzjuż, ibbilanċjat, ġust u komprensiv huwa mod xieraq għall-approfondiment tas-sħubija bilaterali u għat-tisħiħ ulterjuri tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment bilaterali eżistenti u diġà maturi; hu tal-fehma li dawn in-negozjati jistgħu jservu ta' eżempju għal ġenerazzjoni ġdida ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles, filwaqt li jenfasizza l-importanza li jiżdiedu aktar l-ambizzjonijiet, u jitwessgħu l-limiti ta' dak li jinvolvi FTA modern, fid-dawl tal-ekonomija u l-ambjent regolatorju żviluppati ferm ta' New Zealand;

5.  Jenfasizza li l-UE u New Zealand huma fost ta' quddiem fid-dinja fil-qasam tal-politiki ambjentali sostenibbli, u li f'dan ir-rigward huma għandhom l-opportunità li jinnegozjaw u jimplimentaw kapitolu ambizzjuż ħafna fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli;

6.  Iwissi kontra l-periklu ta' żbilanċ kbir fid-dispożizzjonijiet agrikoli tal-ftehim għad-detriment tal-UE, u kontra t-tentazzjoni li l-agrikoltura tintuża bħala munità ta' skambju biex jiġi żgurat aċċess akbar għas-suq ta' New Zealand għal servizzi u prodotti industrijali;

L-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija

7.  Jinnota l-konklużjoni tal-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija bejn l-UE u New Zealand fis-7 ta' Marzu 2017 għas-sodisfazzjon reċiproku tal-Kummissjoni u tal-Gvern ta' New Zealand;

8.  Jilqa' l-konklużjoni u l-pubblikazzjoni f'waqthom mill-Kummissjoni tal-valutazzjoni tal-impatt, bil-ħsieb li tkun tista' tiġi pprovduta evalwazzjoni komprensiva tal-gwadann u t-telf possibbli li jirriżultaw mir-relazzjonijiet ta' kummerċ u investiment imsaħħa bejn l-UE u New Zealand għall-benefiċċju tal-popolazzjoni u tan-negozji fuq iż-żewġ naħat, inklużi l-aktar reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-impatti soċjali u ambjentali, inkluż fuq is-suq tax-xogħol Ewropew u sabiex jiġi antiċipat u kkunsidrat l-impatt li l-Brexit jista' jkollu fuq il-flussi kummerċjali u ta' investiment minn New Zealand lejn l-UE, b'mod partikolari meta jkunu qed isiru l-preparamenti tal-iskambju tal-offerti u l-kalkolu tal-kwoti;

Mandat għan-negozjati

9.  Jistieden lill-Kunsill jawtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati għal ftehim ta' kummerċ u investiment ma' New Zealand abbażi tal-eżitu tal-eżerċizzju ta' identifikazzjoni bikrija, ir-rakkomandazzjonijiet stipulati f'din ir-riżoluzzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt u miri ċari;

10.  Jistieden lill-Kunsill jirrispetta bis-sħiħ id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, kif jista' jinsilet mill-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE tas-16 ta' Mejju 2017, fid-deċiżjoni tagħha dwar l-adozzjoni tad-direttivi ta' negozjati;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iressqu proposta malajr kemm jista' jkun dwar l-arkitettura ġenerali futura ta' ftehimiet kummerċjali li jqisu l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapore, u biex jiddistingwu b'mod ċar bejn kummerċ u liberalizzazzjoni ta' ftehim tal-investiment dirett barrani (IDB) li jkun fih biss kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-UE, u tat-tieni ftehim potenzjali li jkopri suġġetti li l-kompetenzi tagħhom ikunu kondiviżi mal-Istati Membri; jenfasizza li distinzjoni bħal din jista' jkollha implikazzjonijiet fuq il-proċess ta' ratifika parlamentari u li mhijiex maħsuba biex jiġu evitati proċessi demokratiċi nazzjonali, iżda hija kwistjoni ta' delega demokratika tar-responsabbiltajiet abbażi tat-trattati Ewropej; jitlob li l-Parlament ikun involut mill-qrib f'kull negozjati attwali u futuri dwar FTA fl-istadji kollha tal-proċess;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni, meta tippreżenta l-ftehimiet iffinalizzati għall-iffirmar u l-konklużjoni, u lill-Kunsill, meta jiddeċiedi dwar l-iffirmar u l-konklużjoni, biex jirrispettaw b'mod sħiħ id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi n-negozjati bl-iktar mod trasparenti possibbli, bla ma timmina l-pożizzjoni tan-negozjar tal-Unjoni, u filwaqt li jiġi garantit mill-inqas il-livell ta' trasparenza u konsultazzjoni pubblika implimentat għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment mal-Istati Uniti tal-Amerka permezz ta' djalogu kostanti mas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, u tirrispetta bis-sħiħ l-aħjar prattiki kif stabbilit f'negozjati oħra; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tippubblika r-rakkomandazzjonijiet kollha tagħha għad-direttivi ta' negozjati għal ftehimiet ta' kummerċ, u jqis li dan jikkostitwixxi preċedent pożittiv; iħeġġeġ lill-Kunsill isegwi dan l-eżempju u jippubblika d-direttivi ta' negozjati immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom;

14.  Jenfasizza li l-FTA jrid iwassal għal aċċess aħjar għas-suq u għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ fil-post, joħloq impjiegi deċenti, jiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-benefiċċju taċ-ċittadini fuq iż-żewġ naħat, u jinkoraġġixxi l-iżvilupp sostenibbli, jirrispetta l-istandards tal-UE, jissalvagwardja s-servizzi ta' interess ġenerali, u jirrispetta proċeduri demokratiċi filwaqt li jagħti spinta lill-opportunitajiet ta' esportazzjoni tal-UE;

15.  Jenfasizza li ftehim ambizzjuż irid jindirizza, b'mod sinifikattiv, l-investiment, il-kummerċ fi prodotti u servizzi (abbażi tar-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-ispazju politiku u s-setturi sensittivi), id-dwana u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ, id-diġitalizzazzjoni, il-kummerċ elettroniku u l-protezzjoni tad-data, ir-riċerka dwar it-teknoloġija u l-appoġġ għall-innovazzjoni, l-akkwist pubbliku, l-enerġija, l-intrapriżi tal-Istat, il-kompetizzjoni, l-iżvilupp sostenibbli, kwistjonijiet regolatorji, bħalma huma l-istandards sanitarji u fitosanitarji ta' kwalità għolja u normi oħrajn fi prodotti agrikoli u tal-ikel mingħajr ma jiddgħajfu l-istandards għoljin tal-UE, l-impenji soda u infurzabbli dwar l-istandards tax-xogħol u ambjentali, u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-korruzzjoni, filwaqt li jibqgħu fi ħdan l-ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-Unjoni, u dan kollu fl-istess waqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet tal-mikrointrapriżi u l-SMEs;

16.  Jistieden lill-Kunsill biex jirrikonoxxi b'mod espliċitu l-obbligi tal-parti l-oħra lejn il-popli indiġeni;

17.  Jenfasizza li l-UE hija mexxej globali fil-promozzjoni tal-politika tal-benessri tal-annimali tal-irziezet u minħabba li l-FTA bejn l-UE u New Zealand se jkollu impatt fuq miljuni ta' annimali tal-irziezet, il-Kummissjoni trid tiżgura li l-partijiet jieħdu impenji robusti li jtejbu l-benessri u l-protezzjoni tal-annimali tal-irziezet;

18.  Jenfasizza li l-kummerċ illeċitu tal-organiżmi selvaġġi għandu impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali sinifikanti, u li ftehim ambizzjuż irid jippromwovi l-konservazzjoni tal-ispeċi ta' organizmu selvaġġi kollha u tal-ħabitats tagħhom, u jiġġieled bil-qawwa kontra t-teħid illegali, il-kummerċ u t-trasbord ta' organiżmi selvaġġi

19.  Jenfasizza li l-ġestjoni mhux adegwata tas-sajd u s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (sajd IUU) jista' jkollhom impatti negattivi sinifikanti fuq il-kummerċ, l-iżvilupp u l-ambjent, u li l-partijiet iridu jieħdu impenji sinifikattivi biex jipproteġu l-klieb il-baħar, ir-rajja, il-fkieren tal-baħar u l-mammiferi marini u biex jevitaw is-sajd żejjed, il-kapaċità żejda, u s-sajd IUU;

20.  Jenfasizza li, biex Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ikun verament vantaġġjuż għall-ekonomija tal-UE, l-aspetti li ġejjin għandhom jiġu inklużi fid-direttivi ta' negozjati:

   (a) il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi prodotti u servizzi u l-opportunitajiet ta' aċċess għas-suq reali għaż-żewġ naħat fis-swieq tal-prodotti u tas-servizzi ta' xulxin permezz tal-eliminazzjoni ta' ostakli regolatorji bla bżonn, filwaqt li jkun żgurat li xejn fil-ftehim ma jipprevjeni lil kwalunkwe naħa milli tirregola, b'mod proporzjonat, bl-għan li jinkisbu objettivi ta' politika leġittimi; dan il-ftehim (i) ma jridx jimpedixxi l-partijiet milli jiddefinixxu, jirregolaw, jipprovdu u jappoġġjaw servizzi fl-interess ġenerali u jrid jinkludi dispożizzjonijiet espliċiti dwar dan; (ii) ma jridx jitlob lill-gvernijiet jipprivatizzaw xi servizz jew iwaqqaf lill-gvernijiet milli jespandu l-firxa ta' servizzi li jipprovdu lill-pubbliku; (iii) ma jridx iwaqqaf lill-gvernijiet milli jerġgħu jġibu taħt kontroll pubbliku dawk is-servizzi li gvernijiet kienu għażlu li jipprivatizzaw preċedentement bħall-ilma, l-edukazzjoni, is-servizzi soċjali u tas-saħħa, jew inaqqas l-istandards għolja tas-saħħa, tal-ikel, tal-konsumatur, tal-ambjent, tax-xogħol u tas-sikurezza fl-UE jew jillimita l-finanzjament pubbliku tal-arti u l-kultura, tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali u tas-saħħa bħalma ġara bi ftehimiet ta' kummerċ preċedenti; jenħtieġ li l-impenji jsiru abbażi tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS); jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-istandards meħtieġa mill-produtturi Ewropej iridu jiġu ppreżervati;
   (b) sa fejn il-ftehim jista' jinkludi kapitolu dwar ir-regolamentazzjoni domestika, in-negozjaturi ma jridux jinkludu testijiet tan-neċessità;
   (c) impenji dwar miżuri kompensatorji u ta' antidumping li jmorru lil hinn mir-regoli tad-WTO f'dan il-qasam, li possibbilment jeskludu l-applikazzjoni tagħhom meta jkun hemm fis-seħħ standards komuni dwar il-kompetizzjoni u kooperazzjoni suffiċjenti;
   (d) it-tnaqqis bla bżonn ta' ostakli mhux tariffarji u t-tisħiħ u l-estensjoni tad-djalogi regolatorji ta' kooperazzjoni fuq bażi volontarja kull meta jkun fattibbli u ta' benefiċċju reċiproku, filwaqt li ma tiġix limitat l-kapaċità ta' kull parti li twettaq l-attivitajiet regolatorji, leġiżlattivi u ta' politika tagħha, peress li l-kooperazzjoni regolatorja jrid ikollha l-għan li tkun ta' benefiċċju għall-governanza tal-ekonomija globali permezz ta' kooperazzjoni u konverġenza msaħħa dwar l-istandards internazzjonali u l-armonizzazzjoni regolatorja, pereżempju, permezz tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-istandards stabbiliti mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), filwaqt li jiġi garantit l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-konsumatur (eż. is-sikurezza tal-ikel), ambjentali (eż. is-saħħa u l-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti), soċjali u tax-xogħol;
   (e) konċessjonijiet sinifikanti dwar l-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern, inklużi l-intrapriżi tal-Istat u l-intrapriżi bi drittijiet speċjali jew esklużivi li jiggarantixxu lill-kumpaniji Ewropej aċċess għas-suq f'setturi strateġiċi u l-istess livell ta' ftuħ bħal dak tas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE, minħabba li l-proċeduri ssimplifikati u t-trasparenza għall-offerenti, inklużi dawk minn pajjiżi oħra, jistgħu wkoll ikunu għodda effikaċi għall-prevenzjoni tal-korruzzjoni u t-trawwim tal-integrità fl-amministrazzjoni pubblika filwaqt li jingħata valur għall-flus lill-kontribwenti, f'termini ta' kwalità tal-konsenja, l-effiċjenza, l-effikaċja u r-responsabbiltà; garanziji li l-kriterji ekoloġiċi u soċjali huma applikati fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku;
   (f) kapitolu separat li jqis il-ħtiġijiet u l-interessi tal-mikrointrapriżi u tal-SMEs b'rabta ma' kwistjonijiet li jirrigwardaw l-iffaċilitar tal-aċċess għas-suq inkluż, iżda mhux limitat għal, kompatibilità miżjuda ta' standards tekniċi, u proċeduri doganali razzjonalizzati, bl-għan li jiġu ġġenerati opportunitajiet kummerċjali konkreti u titrawwem l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom;
   (g) fid-dawl tal-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapore li l-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli jaqgħu fil-kompetenza esklużiva tal-UE u li l-iżvilupp sostenibbli huwa parti integrali mill-politika kummerċjali komuni tal-UE, kapitolu solidu u ambizzjuż dwar l-iżvilupp sostenibbli huwa parti indispensabbli minn kwalunkwe ftehim potenzjali; dispożizzjonijiet għal għodod effikaċi għad-djalogu, il-monitoraġġ u l-kooperazzjoni, inklużi dispożizzjonijiet vinkolanti u infurzabbli soġġetti għal mekkaniżmi xierqa u effikaċi għas-soluzzjoni ta' tilwim, u jqis, fost diversi metodi ta' infurzar, mekkaniżmu bbażat fuq is-sanzjonijiet, filwaqt li jippermetti lis-sħab soċjali u lis-soċjetà ċivili biex jipparteċipaw b'mod xieraq, kif ukoll il-kooperazzjoni mill-qrib ma' esperti minn organizzazzjonijiet multilaterali rilevanti; dispożizzjonijiet fil-kapitolu li jkopri l-aspetti tax-xogħol u dawk ambjentali tal-kummerċ u r-relevanza tal-iżvilupp sostenibbli f'kuntest ta' kummerċ u ta' investiment, li jinkludu dispożizzjonijiet li jippromwovu l-adeżjoni għal, u l-implimentazzjoni effikaċi ta', regoli u prinċipji relevanti miftiehma internazzjonalment, bħalma huma l-istandards fundamentali tax-xogħol, l-erba' konvenzjonijiet prijoritarji tal-ILO dwar il-governanza kif ukoll il-ftehimiet ambjentali multilaterali, inklużi dawk relatati mat-tibdil fil-klima;
   (h) ir-rekwiżit li l-partijiet iridu jippromwovu r-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR), inkluż f'dak li għandu x'jaqasm ma' strumenti rikonoxxuti internazzjonalment, u l-adozzjoni ta' linji gwida settorjali tal-OECD u l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;
   (i) dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-liberalizzazzjoni tal-investiment fi ħdan il-kompetenza tal-Unjoni filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi reċenti fil-politika, pereżempju, l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapore tas-16 ta' Mejju 2017;
   (j) miżuri b'saħħithom u infurzabbli li jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed u x-xorb spirituż u għal prodotti agrikoli u tal-ikel oħrajn; proċeduri doganali simplifikati u regoli ta' oriġini sempliċi u flessibbli adatti għal dinja kumplessa ta' ktajjen ta' valur mondjali, inkluż f'termini ta' tisħiħ fit-trasparenza u r-responsabbiltà fi ħdanhom, u filwaqt li jkunu applikati kulmeta jkun possibbli regoli ta' oriġini multilaterali jew f'każijiet oħra regoli ta' oriġini mhux ta' piż bħal "bidla fis-subintestatura tariffarja";
   (k) eżitu bbilanċjat u ambizzjuż fil-kapitoli tal-agrikoltura u s-sajd li jista' biss jagħti spinta lill-kompetittività u jkun ta' benefiċċju kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-produtturi, jekk iqis b'mod xieraq l-interessi tal-produtturi u tal-konsumaturi Ewropej kollha, filwaqt li jiġi rispettat il-fatt li hemm għadd ta' prodotti agrikoli sensittivi li jenħtieġ li jingħataw trattament adatt, pereżempju, permezz ta' kwoti tar-rati tariffarji allokati jew perjodi adegwati ta' tranżizzjoni, filwaqt li jitqies b'mod xieraq l-impatt kumulattiv tal-ftehimiet kummerċjali fuq l-agrikoltura u filwaqt li potenzjalment jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tan-negozjati l-aktar setturi sensittivi; l-inklużjoni ta' klawżola ta' salvagwardja bilaterali li tista' tintuża, effikaċi, adatta u rapida li tippermetti s-sospensjoni temporanja ta' preferenzi, jekk, b'riżultat tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' kummerċ, żieda fl-importazzjonijiet tikkawża jew thedded li tikkawża ħsara serja lil setturi sensittivi;
   (l) dispożizzjonijiet ambizzjużi li jippermettu l-funzjonament sħiħ tal-ekosistema diġitali, u li jippromwovu flussi transfruntiera tad-data, inklużi prinċipji bħall-kompetizzjoni ġusta u regoli ambizzjużi għat-trasferimenti transfruntiera tad-data, b'konformità sħiħa u mingħajr preġudizzju għar-regoli attwali u futuri tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza, peress li l-flussi tad-data huma muturi kruċjali tal-ekonomija tas-servizzi u huma element essenzjali tal-katina ta' valur mondjali tal-kumpaniji ta' manifattura tradizzjonali, u għalhekk ir-rekwiżiti ta' lokalikazzjoni mhux ġustifikati jenħtieġ li jkunu limitati kemm jista' jkun; il-protezzjoni tad-data u l-privatezza mhumiex ostakli għall-kummerċ, iżda huma drittijiet fundamentali minquxa fl-Artikolu 39 tat-TUE u fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;
   (m) dispożizzjonijiet speċifiċi u mhux ambigwi dwar it-trattament mogħti lill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (OCTs) u lir-reġjuni ultraperiferiċi (ORs) sabiex ikun żgurat li fin-negozjati tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta lill-interessi partikolari tagħhom;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, bħala element essenzjali ta' ftehim ibbilanċjat, protezzjoni fir-rigward tat-tikkettar, it-traċċabilità u l-oriġini ġenwina tal-prodotti agrikoli, bl-għan li jiġi evitat li l-konsumaturi jingħataw impressjoni falza jew qarrieqa;

22.  Jenfasizza d-differenza fid-daqs bejn is-suq uniku Ewropew u s-suq ta' New Zealand, li għandha titqies fil-kuntest ta' ftehim potenzjali ta' kummerċ ħieles bejn iż-żewġ pajjiżi;

Ir-rwol tal-Parlament

23.  Jenfasizza li, skont l-Opinjoni 2/15 tal-QtĠ-UE dwar l-FTA UE-Singapore, il-Parlament jenħtieġ li jara r-rwol tiegħu jissaħħaħ f'kull stadju tan-negozjati ta' FTA tal-UE mill-adozzjoni tal-mandat sal-konklużjoni finali tal-ftehim; jistenna bil-ħerqa t-tnedija tan-negozjati ma' New Zealand, u li jsegwihom mill-qrib u jikkontribwixxi għall-eżitu ta' suċċess tagħhom; ifakkar lill-Kummissjoni fl-obbligu tagħha li tinforma lill-Parlament immedjatament u b'mod sħiħ fil-fażijiet kollha tan-negozjati (kemm qabel kif ukoll wara ċ-ċikli ta' negozjati); huwa impenjat li jeżmina l-kwistjonijiet leġiżlattivi u regolatorji li jafu jinqalgħu fil-kuntest tan-negozjati u tal-ftehim futur mingħajr preġudizzju għal prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur; itenni r-responsabbiltà fundamentali tiegħu li jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-UE, u jistenna bil-ħerqa li jiffaċilita diskussjonijiet inklużivi u miftuħa matul il-proċess tan-negozjati;

24.  Ifakkar li l-Parlament se jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-ftehim futur, kif stipulat mit-TFUE, u li l-pożizzjonijiet tiegħu għandhom għalhekk jitqiesu kif dovut fl-istadji kollha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jitolbu l-approvazzjoni tal-Parlament qabel l-applikazzjoni tiegħu, filwaqt li jintegraw ukoll din il-prattika fil-ftehim interistituzzjonali;

25.  Ifakkar li l-Parlament ser jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-ftehim futur;

o
o   o

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-gvern u l-parlament ta' New Zealand.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0064.
(2) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.


Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
PDF 405kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015 (2017/2011(INI))
P8_TA(2017)0421A8-0265/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-32 Rapport Annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni (2014) (COM(2015)0329),

–  wara li kkunsidra t-33 Rapport Annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea (2015) (COM(2016)0463),

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni intitolat "Rapport ta' Evalwazzjoni tal-Proġett "EU Pilot"" (COM(2010)0070),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar "Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni: Rapport Annwali 2014"(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni intitolat "It-Tieni Rapport ta' Evalwazzjoni dwar l-EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2002 dwar ir-relazzjonijiet mal-kwelerant fil-qasam tal-ksur tad-dritt Komunitarju (COM(2002)0141),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2012 intitolata "L-aġġornament tal-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-kwerelant rigward l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni" (COM(2012)0154),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2014 bit-titolu "Qafas ġdid tal-UE biex jissaħħaħ l-Istat tad-Dritt" (COM(2014)0158),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE", (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2016 intitolata "Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar"(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar ir-Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea(3),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali(4),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar it-30 u l-31 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE (2012-2013)(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2016 għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 267 u 288 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 52 u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0265/2017),

A.  billi l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jiddefinixxi r-rwol fundamentali tal-Kummissjoni bħala "gwardjan tat-Trattati";

B.  billi skont l-Artikolu 4(3) TUE u l-Artikoli 288(3) u 291(1) TFUE l-Istati Membri għandhom ir-responsabilità primarja li jittrasponu, japplikaw u jimplimentaw id-dritt tal-UE b'mod korrett u fiż-żmien previst, kif ukoll li jipprovdu rimedji suffiċjenti biex jiżguraw il-protezzjoni legali effikaċi fl-oqsma koperti mid-dritt tal-UE;

C.  billi, skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ), l-Istati Membri huma obbligati jinfurmaw lill-Kummissjoni, b'ċarezza u bi preċiżjoni, dwar il-miżuri li jieħdu biex jittrasponu d-direttivi tal-Unjoni fid-dritt nazzjonali tagħhom(9);

D.  billi, skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni(10) u d-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta' Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni(11), l-Istati Membri, meta jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali, jistgħu jiġu obbligati, f'każijiet ġustifikati, jipprovdu wkoll informazzjoni ta' evidenza fil-forma ta' "dokumenti ta' spjegazzjoni", li jispjegaw il-miżuri li jieħdu biex jittrasponu d-direttivi tal-Unjoni fid-dritt nazzjonali tagħhom(12);

E.  billi, skont l-Artikolu 6(1) TUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta") għandha l-istess valur legali tat-Trattati, u hija intiża għall-istituzzjonijiet, għall-korpi, għall-uffiċċji u għall-aġenziji tal-Unjoni u l-Istati Membri meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni (l-Artikolu 51(1) tal-Karta);

F.  billi l-UE għandha diversi strumenti u proċessi biex jiżguraw l-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-prinċipji u tal-valuri minquxa fit-Trattati, iżda fil-prattika dawn l-istrumenti jidhru li huma limitati fil-kamp ta' applikazzjoni tagħhom, inadegwati jew ineffikaċi;

G.  billi, għalhekk, huwa meħtieġ li jitwaqqaf mekkaniżmu ġdid, li jipprovdi qafas uniku u koerenti msejjes fuq l-istrumenti u l-mekkaniżmi eżistenti, li jenħtieġ li jiġi applikat b'mod uniformi għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE u għall-Istati Membri kollha;

H.  billi, skont l-Artikolu 258(1) u (2) TFUE, il-Kummissjoni għandha toħroġ opinjoni motivata lil Stat Membru meta tikkunsidra li dan ikun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skont it-Trattati, u tista' ġġib il-materja quddiem il-QtĠ-UE jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jikkonformax mal-opinjoni fi żmien skadenza stabbilita mill-Kummissjoni;

I.  billi l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jipprevedi l-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar il-proċeduri ta' ksur kollha bbażati fuq l-avviżi ta' tqegħid fil-mora, iżda ma jkoprix il-proċedura informali tal-EU Pilot li tippreċedi l-ftuħ tal-azzjonijiet għal ksur formali;

J.  billi l-proċeduri tal-EU Pilot huma maħsuba għal kooperazzjoni eqreb u aktar koerenti bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex ikun hemm rimedju,permezz ta' djalogu bilaterali, għall-ksur tad-dritt tal-UE fi stadju bikri sabiex, kulfejn ikun possibbli, tiġi evitata l-ħtieġa li jsiru azzjonijiet għal ksur formali;

K.  billi fl-2015 il-Kummissjoni rċeviet 3 450 ilment li rrapportaw dwar possibilitajiet ta' ksur tad-dritt tal-UE, u l-Istati Membri li kontrihom tressqu l-aktar ilmenti kienu l-Italja (637), Spanja (342) u l-Ġermanja (274);

L.  billi l-Artikolu 41 tal-Karta Ewropea jiddefinixxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala d-dritt ta' kull persuna li jkollha l-kwistjonijiet tagħha indirizzati b'mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli min-naħa tal-istituzzjonijiet, u billi l-Artikolu 298 tat-TFUE jistipula li, fit-twettiq tal-missjonijiet tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta' amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti;

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport annwali tal-Kummissjoni tal-2015 dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, li jiffoka fuq l-infurzar tal-acquis tal-UE, u jinnota li, skont dan ir-rapport, it-tliet oqsma li fihom l-Istati Membri kienu l-aktar soġġetti għal azzjonijiet għal ksur tat-traspożizzjoni fl-2015 kienu l-mobilità u t-trasport, l-enerġija u l-ambjent; jindika li dawn l-oqsma kienu wkoll is-suġġett tal-parti l-kbira tal-investigazzjonijiet li saru bis-sistema tal-EU Pilot fl-2015, fejn l-Istati Membri prinċipali kkonċernati kienu l-Italja, il-Portugall u l-Ġermanja; jitlob lill-Kummissjoni telabora fid-dettall il-kawżi partikolari għal dan;

2.  Jinnota, b'mod partikolari, li l-Kummissjoni affrontat il-problema tal-kwalità skarsa tal-arja fl-Ewropa billi fetħet azzjonijiet għal ksur għall-vjolazzjoni tad-Direttiva 2008/50/KE minħabba li l-limiti massimi ta' emissjonijiet ta' NO2 inqabżu ripetutament; madankollu jiddispjaċih li, fl-2015, il-Kummissjoni ma użatx l-istess setgħat ta' kontroll biex tevita t-tqegħid fis-suq ta' karozzi li jniġġsu u li jaħdmu bid-diżil, li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għar-rilaxx ta' NO2 fl-atmosfera b'livelli ogħla minn dawn il-limiti u li ma jikkonformawx mar-regoli tal-UE fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip u l-emissjonijiet ta' vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief;

3.  Iqis li l-għadd kbir ta' proċeduri ta' ksur fl-2015 juri li l-iżgurar tal-applikazzjoni f'waqtha u korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri għadha sfida kbira u prijorità fl-UE; isostni li ċ-ċittadini tal-UE jħossuhom aktar kunfidenti dwar id-dritt tal-UE meta dan jiġi implimentat fl-Istati Membri b'mod effikaċi; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jittrasponu u jimplimentaw id-dritt tal-UE b'mod effikaċi u puntwali;

4.  Jinnota li, fl-aħħar tal-2015, 1 368 kawża ta' ksur baqgħu pendenti, li jirrappreżentaw żieda żgħira fuq is-sena preċedenti iżda xorta waħda huma inqas mil-livell tal-2011;

5.  Jirrikonoxxi li r-responsabilità primarja għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE hija tal-Istati Membri, iżda jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li dan ma jeżonerax lill-istituzzjonijiet tal-UE mid-dmir tagħhom li jirrispettaw id-dritt primarju tal-UE meta jkunu qed jistabbilixxu d-dritt sekondarju tal-UE; jenfasizza, madankollu, li l-Kummissjoni tpoġġi numru ta' strumenti għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri biex isibu soluzzjonijiet komuni, bħal pereżempju, manwali, gruppi ta' esperti u paġni speċjali fl-internet, minn djalogu dwar pjanijiet ta' traspożizzjoni sa dokumenti ta' spjegazzjoni għal rikonoxximent u s-soluzzjoni bikrija tal-problemi tal-implimentazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jirrispettaw l-impenji tagħhom kif miftiehem fid-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar dokumenti ta' spjegazzjoni, inkluż billi jiġu pprovduti tabelli ta' korrelazzjoni li jkun fihom informazzjoni ċara u preċiża dwar il-miżuri nazzjonali li jittrasponu d-direttivi fl-ordinament ġuridiku domestiku tagħhom;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni għal darb'oħra ġġib il-portali, il-punti ta' aċċess u s-siti web differenti kollha f'portal uniku li jipprovdi liċ-ċittadini b'aċċess faċli għall-formoli għall-ilmenti online u informazzjoni faċilment komprensibbli għall-utenti rigward il-proċeduri ta' ksur;

7.  Jinnota li l-Kummissjoni tinsisti li l-Istati Membri jinnotifikawha jekk jiddeċiedu, meta jkunu qed jittrasponu d-direttivi fid-dritt nazzjonali, li jżidu elementi li jiċċarawha lill-pubbliku liema liġijiet huma r-responsabilità tal-Unjoni Ewropea u liema liġijiet huma r-responsabilità tal-Istat Membru; ifakkar, madankollu, li dan ma għandu l-ebda impatt fuq id-dritt tal-Istati Membri li, fil-livell nazzjonali, pereżempju, jadottaw standards soċjali u ambjentali ogħla;

8.  Jenfasizza n-neċessità li l-Parlament ikun jista' jissorvelja wkoll l-infurzar tar-regolamenti mill-Kummissjoni bl-istess mod li hu jagħmel fir-rigward tad-direttivi; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li d-data dwar l-implimentazzjoni ta' regolamenti tiġi pprovduta fir-rapporti annwali futuri tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jressqu leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi jew timplimenta regolamenti lill-Kummissjoni bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità korretta tagħha u jispeċifikaw liema partijiet joriġinaw mil-leġiżlazzjoni tal-UE u liema partijiet huma żidiet nazzjonali;

9.  Jenfasizza l-opbbligu li jiġu rrispettati l-iskadenzi għat-traspożizzjoni; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jiffissaw dati ta' skadenza realistiċi għall-infurzar;

10.  Jenfasizza li l-UE twaqqfet bħala Unjoni msejsa fuq l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem (l-Artikolu 2 tat-TUE); jenfasizza li l-valuri stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE huma s-sies tal-pedamenti tal-Unjoni u li, għalhekk, l-osservanza tagħhom mill-Istati Membri għandha tkun soġġetta għal valutazzjoni kostanti; itenni li monitoraġġ bir-reqqa tal-atti u l-ommissjonijiet tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni huwa ta' importanza estrema, u jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tan-numru ta' petizzjonijiet u lmenti indirizzati rispettivament lill-Parlament u lill-Kummissjoni;

11.  Jirrimarka li l-informaturi jistgħu jinfurmaw b'mod utli lill-UE kif ukoll lill-istituzzjonijiet nazzjonali dwar każijiet ta' applikazzjoni ħażina tad-dritt tal-Unjoni; itenni li jenħtieġ li huma jitħeġġu jagħmlu dan minflok ma jkunu mxekkla;

12.  Jirrikonoxxi li l-petizzjonijiet huma sors importanti ta' informazzjoni diretta, mhux biss dwar ksur u nuqqasijiet fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri, iżda wkoll dwar lakuni potenzjali fil-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll suġġerimenti taċ-ċittadini dwar leġiżlazzjoni ġdida li tista' tiġi adottata, jew titjib possibbli fit-testi leġiżlattivi li hemm fis-seħħ; jikkonferma li t-trattament effikaċi tal-petizzjonijiet jikkostitwixxi sfida għall-Kummissjoni u għall-Parlament, iżda, fl-aħħar mill-aħħar, itejjeb il-kapaċità tagħhom biex jirreaġixxu għall-problemi relatati mat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ħażina u biex isolvuhom; jinnota li l-Kummissjoni tqis l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE bħala prijorità, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha fil-ħajja tagħhom ta' kuljum; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-proċessi deċiżjonali u l-amministrazzjoni jkunu trasparenti, imparzjali u indipendenti;

13.  Jiddispjaċih li l-ebda statistika preċiża dwar l-għadd ta' petizzjonijiet li wasslu għat-tnedija ta' EU Pilot jew proċedura ta' ksur ma hija pprovduta; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tibgħat rapporti regolari dwar każijiet marbuta ma' azzjonijiet u/jew proċeduri li għaddejjin, sabiex jiġi ffaċilitat djalogu strutturat u jitnaqqas iż-żmien biex jiġi solvut it-tilwim; jistieden lill-Kummissjoni tiddiskuti dawk ir-rapporti mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, billi jiġi involut proattivament il-Viċi President responsabbli għall-applikazzjoni tad-dritt u s-simplifikazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi lill-petizzjonanti fil-proċeduri EU Pilot mibdija fir-rigward tal-petizzjonijiet tagħhom, bil-ħsieb, fost l-oħrajn, li jiġi ffaċilitat id-djalogu bejn il-petizzjonanti u l-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati;

14.  Jiddispjaċih minħabba d-dewmien dejjem itwal fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Protezzjoni u t-Trattament Xieraq tal-Annimali 2012-2015, li qiegħed effettivament jipprevjeni t-tnedija ta' strateġija ġdida għall-UE kollha li hija bżonnjuża sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni sħiħa u effikaċi tat-trattament xieraq tal-annimali permezz ta' qafas leġiżlattiv aġġornat, komprensiv u ċar li jikkonforma għal kollox mar-rekwiżiti tal-Artikolu 13 tat-TFUE;

15.  Jinnota li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva ħafna petizzjonijiet dwar każijiet tal-benesseri tat-tfal, u jispera li r-rieżami attwali tar-Regolament Brussell IIA se jgħin biex jiġu rettifikati n-nuqqasijiet tar-regolament u jiġu indirizzati l-fallimenti fir-rigward tal-implimentazzjoni tiegħu;

16.  Jinnota li ġew identifikati nuqqasijiet fl-applikazzjoni ta' miżuri li jiġġieldu kontra l-frodi u l-ħasil tal-flus fis-snin reċenti; jitlob lill-Kummissjoni tirdoppja l-isforzi tagħha ħalli tiżgura li r-regoli rilevanti tal-UE jiġu applikati b'mod rigoruż;

17.  Jinnota li traspożizzjoni u implimentazzjoni korretti u f'waqthom tad-dritt tal-UE fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll qafas leġiżlattiv nazzjonali ċar, b'rispett sħiħ għall-valuri, il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali mnaqqxa fit-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, għandhom ikunu prijorità għall-Istati Membri bl-għan li jiġi evitat ksur tad-dritt tal-UE, filwaqt li jingħataw il-benefiċċji kollha maħsuba li saru possibbli permezz tal-applikazzjoni effiċjenti u effikaċi tad-dritt tal-UE; jenfasizza f'dan il-kuntest li atti jew ommissjonijiet mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE huma marbuta mit-Trattati tal-UE u l-Karta(13);

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw infurzar strett tar-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu tal-persuni, b'mod partikolari billi jiżguraw il-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali relatati; ifakkar li, minbarra li jikkostitwixxi waħda mil-libertajiet fundamentali tal-UE u jifforma parti integrali miċ-ċittadinanza tal-UE, il-moviment liberu tal-persuni, f'kuntest li fih id-drittijiet fundamentali huma salvagwardati bis-sħiħ, huwa ta' importanza kbira għaċ-ċittadini tal-UE u għall-familji tagħhom, speċjalment f'termini ta' aċċess għas-sigurtà soċjali, kif ukoll għall-perċezzjonijiet tagħhom dwar l-UE, u jitfaċċa bħala suġġett frekwenti fil-petizzjonijiet;

19.  Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 u jitlob lill-Kummissjoni tagħti segwitu għar-rakkomandazzjonijiet magħmula fiha;

20.  Jirrikonoxxi li l-Parlament jaqdi wkoll rwol kruċjali billi jeżerċita sorveljanza politika fuq l-azzjonijiet ta' infurzar tal-Kummissjoni, iwettaq skrutinju tar-rapporti annwali dwar il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE u jadotta riżoluzzjonijiet parlamentari dwar dan is-suġġett; jissuġġerixxi li huwa jista' jikkontribwixxi ulterjorment għat-traspożizzjoni preċiża u f'waqtha tal-leġiżlazzjoni tal-UE billi jaqsam mal-parlamenti nazzjonali l-għarfien espert li kiseb fil-proċess deċiżjonali leġiżlattiv permezz ta' kollegamenti stabbiliti minn qabel magħhom;

21.  Jenfasizza r-rwol importanti tas-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u partijiet ikkonċernati oħra fil-ħolqien ta' leġiżlazzjoni u fil-monitoraġġ u fir-rappurtar ta' nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-prinċipju tat-trasparenza kif minqux fit-Trattati tal-UE kif ukoll id-dritt taċ-ċittadini tal-UE għall-ġustizzja u l-amministrazzjoni tajba, kif stipulat fl-Artikoli 41 u 47 tal-Karta; ifakkar li dawk id-drittijiet u l-prinċipji, fost oħrajn, suppost ikunu wkoll ta' importanza fundamentali għall-Istati Membri meta jipproponu abbozzi ta' atti li jimplimentaw id-dritt tal-UE;

22.  Jilqa' t-tnaqqis ta' madwar 30 % fin-numru ta' fajls ġodda tal-EU Pilot miftuħin fl-2015 (881 meta mqabbel ma' 1 208 fl-2014); jinnota, madankollu, li r-rata ta' soluzzjoni medja tibqa' stabbli fl-2015, peress li hija l-istess bħal dik tal-2014 (75 %);

23.  Jilqa' l-fatt li għall-ewwel darba mill-2011 'l hawn, l-għadd ta' lmenti ġodda naqas b'madwar 9 % meta mqabbel mal-2014, għal total ta' 3 450 ilment ġdid; iqis, madankollu, bi tħassib kbir, il-fatt li fis-settur tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni, ġie rreġistrat l-akbar numru ta' lmenti ġodda; jinnota li fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni, is-suq intern, l-industrija, l-intraprenditorija u l-SMEs, il-ġustizzja u l-konsumatur, it-tassazzjoni u l-unjoni doganali, u l-ambjent flimkien jammontaw għal 72 % tal-ilmenti kollha sottomessi kontra l-Istati Membri fl-2015;

24.  Jiddispjaċih li, fl-2015, l-Istati Membri ma rrispettawx dejjem l-impenn tagħhom li jippreżentaw dokumenti ta' spjegazzjoni flimkien mal-miżuri nazzjonali tagħhom ta' traspożizzjoni tad-direttivi fl-ordinament ġuridiku tagħhom; iqis li l-Kummissjoni jenħtieġ li toffri aktar appoġġ lill-Istati Membri fil-proċess tat-tfassil ta' dawn id-dokumenti ta' spjegazzjoni u t-tabelli ta' korrelazzjoni; iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni tkompli tirrapporta fir-rigward tad-dokumenti ta' spjegazzjoni lill-Parlament u lill-Kunsill fir-rapporti annwali dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

25.  Huwa tal-fehma li l-penali finanzjarji għal nuqqas ta' konformità mad-dritt tal-UE jenħtieġ li jkunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi, u jikkunsidraw il-każijiet ripetuti ta' nuqqas ta' konformità fl-istess qasam u li d-drittijiet ġuridiċi tal-Istati Membri jridu jiġu rrispettati;

26.  Jenfasizza li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE, huma marbuta mit-Trattati tal-UE u l-Karta(14);

27.  Itenni li l-kompiti allokati lill-Kummissjoni jew lil istituzzjonijiet oħra tal-UE mit-Trattat MES (jew trattati rilevanti oħra) jobbligawhom, kif provdut fl-Artikolu 13(3) u (4) tiegħu, biex jiżguraw li l-Memoranda ta' Qbil konklużi taħt it-trattati msemmija iktar 'il fuq ikunu konsisteni mad-dritt tal-Unjoni; jenfasizza li b'riżultat ta' dan, l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom joqogħdu lura milli jiffirmaw memorandum ta' qbil li huma jiddubitaw il-konsistenza tiegħu mad-dritt tal-UE(15);

28.  Jisħaq fuq l-importanza tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni prattika nazzjonali ta' standards tal-asil fil-livell tal-UE (pereżempju rigward l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-direttiva dwar il-kondizzjonijiet ta' akkoljenza (id-Direttiva 2013/33/UE(16)))(17); jiddeplora l-implimentazzjoni u l-użu dgħajfa min-naħa tal-Istati Membri tal-mekkaniżmuta' rilokazzjoni propost mill-Kummissjoni biex tindirizza l-kriżi tar-rifuġjati; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari għall-implimentazzjoni tal-miżuri adottati fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni sabiex tiżgura li jikkonformaw mal-prinċipji minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, u biex tniedi l-azzjonijiet għal ksur meħtieġa meta jkun rilevanti;

29.  Jinnota bi tħassib li ċerti Stati Membri qed jevitaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-asil u l-migrazzjoni; jilqa' b'sodisfazzjon il-pożizzjoni soda li ħadet il-Kummissjoni fil-konfront tal-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni; ifakkar li, minħabba l-flussi migratorji lejn l-Ewropa, l-UE qiegħda tiffaċċja sfida politika, umanitarja u legali bla preċedent; jistieden lill-Istati Membri jqisu wkoll il-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem meta jaċċettaw u jallokaw ir-rifuġjati; jesprimi t-tama li l-Kummissjoni se tissorvelja b'mod sistematiku l-applikazzjoni tal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni mill-Istati Membri; ifakkar li politika effikaċi tal-migrazzjoni tal-UE teħtieġ li tkun ibbażata fuq bilanċ bejn ir-responsabilità u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri;

30.  Jiddispjaċih li ċerti Stati Membri qed jippersistu b'nuqqasijiet sinifikanti fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-ambjent; jinnota li dan huwa partikolarment il-każ fl-immaniġġjar tal-iskart, l-infrastruttura tat-trattament tal-ilma mormi u l-konformità mal-valuri ta' limitu tal-kwalità tal-arja; iqis, f'dan il-kuntest, li l-Kummissjoni jenħtieġ li tfittex li tidentifika l-kawżi ta' din is-sitwazzjoni fl-Istati Membri;

31.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex f'kull waqt jassumu d-dmir tagħhom li jirrispettaw id-dritt primarju tal-UE meta jkunu qed joħolqu regoli tad-dritt sekondarju tal-UE, meta jiddeċiedu l-politiki jew meta jiffirmaw ftehimiet jew trattati ma' istituzzjonijiet minn barra l-UE, u wkoll biex jassumu d-dmir tagħhom li jassistu lill-Istati Membri tal-UE bil-mezzi kollha disponibbli fl-isforzi tagħhom biex jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE fl-oqsma kollha u biex jirrispettaw il-valuri u l-prinċipji tal-Unjoni, b'mod speċjali fir-rigward tal-iżviluppi riċenti fl-Istati Membri;

32.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li għadu ma jirċevix informazzjoni trasparenti u disponibbli fi żmien utli dwar l-implimentazzjoni tal-liġijiet tal-UE; ifakkar li, fil-Ftehim ta' Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, il-Kummissjoni timpenja ruħha biex "tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament informazzjoni fil-qosor dwar il-proċeduri kollha ta' ksur mill-ittra ta' tqegħid fil-mora, inkluż, jekk il-Parlament jitlob li jsir hekk, [...] dwar kwistjonijiet li tirrigwardahom il-proċedura ta' ksur" u jistenna li din il-klawżola tiġi applikata in bona fede fil-prattika;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel il-konformità mad-dritt tal-UE prijorità politika reali li għandha tfittex li tilħaq b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Parlament, li għandu d-dmir li jobbliga lill-Kummissjoni tagħti rendikont ta' għemilha u, bħala koleġiżlatur, li jiżgura li huwa stess ikun informat għalkollox sabiex itejjeb b'mod kostanti l-ħidma leġiżlattiva tiegħu; jitlob, għalhekk, li l-Kummissjoni tippreżenta segwitu għal kull riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew relattiva għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE;

34.  Ifakkar li, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013(18) u tad-9 ta' Ġunju 2016, il-Parlament talab l-adozzjoni ta' regolament dwar amministrazzjoni miftuħa, effiċjenti u indipendenti tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 298 tat-TFUE, u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra ulterjorment il-proposta għal regolament mehmuża fl-anness fl-aħħar riżoluzzjoni;

35.  Jenfasizza li n-nuqqas ta' ġabra koerenti u komprensiva ta' regoli kodifikati dwar l-amministrazzjoni tajba madwar l-Unjoni jagħmilha diffiċli biex iċ-ċittadini jifhmu faċilment u b'mod sħiħ id-drittijiet amministrattivi tagħhom taħt id-dritt tal-Unjoni, u jikkontribwixxi wkoll għad-deterjorament tal-protezzjoni ġuridika tagħhom; jenfasizza, għalhekk, li l-kodifikazzjoni tar-regoli dwar l-amministrazzjoni tajba fil-forma ta' regolament li jistabbilixxi d-diversi aspetti tal-proċedura amministrattiva - inklużi n-notifiki, il-limiti ta' żmien vinkolanti, id-dritt għal smigħ, u d-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl tagħha - tirriżulta fit-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini u tat-trasparenza; jikkjarifika li dawn ir-regoli ser ikunu supplimentari għad-dritt eżistenti tal-Unjoni, meta jitfaċċaw distakki ġuridiċi jew problemi ta' interpretazzjoni, u jwasslu għal aktar aċċessibilità; itenni it-talba tiegħu lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tressaq proposta leġiżlattiva komprensiva għal liġi Ewropea dwar il-proċedura amministrattiva, filwaqt li tqis il-passi kollha li diġà ttieħdu mill-Parlament f'dan il-qasam, kif ukoll l-iżviluppi kontemporanji fl-Unjoni u l-Istati Membri tagħha;

36.  Ifakkar li d-deċiżjonijiet preliminari jikkontribwixxu biex jiġi ċċarat il-mod kif id-dritt tal-Unjoni Ewropea jrid jiġi applikat; jemmen li l-użu ta' din il-proċedura jagħmel possibbli interpretazzjoni u implimentazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni Ewropea; iħeġġeġ, għalhekk, lill-qrati nazzjonali jirrefuru l-mistoqsijiet tagħhom lill-QtĠ-UE fil-każ ta' dubju u, b'hekk, jevitaw l-azzjonijiet għal ksur;

37.  Jemmen li l-applikazzjoni korretta tal-acquis tal-UE tikkostitwixxi element ċentrali sabiex l-individwi u n-negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-politiki tal-Unjoni; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-infurzar tad-dritt tal-UE fuq il-bażi ta' verifiki strutturati u sistematiċia tat-traspożizzjoni u tal-konformità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, f'konformità sħiħa mat-Trattati tal-UE u l-Karta; jindika li l-leġiżlazzjoni tal-UE hija r-riżultat ta' proċess ħieles u demokratiku; jilqa' bi pjaċir il-prattika mill-Kummissjoni li tieħu kont debitu tal-prinċipji ta' tfassil aħjar tal-liġijiet meta tkun qed timmonitorja l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri;

38.  Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza fit-tfassil u l-applikazzjoni tad-dritt mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri; jindika li kemm biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri u kemm biex dan isir aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-UE, il-leġiżlazzjoni tal-UE trid tkun ċara, tinftiehem, konsistenti u preċiża, filwaqt li tieħu wkoll inkunsiderazzjoni l-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE, li tinsisti fuq il-ħtieġa tal-prevedibilità tar-regoli tal-UE(19);

39.  Jemmen li l-inklużjoni tal-parlamenti nazzjonali fi djalogu dwar il-kontenut tal-proposti leġiżlattivi, fejn ikun rilevanti, se trawwem l-applikazzjoni effikaċi tad-dritt tal-UE; jirrimarka li skrutinju aktar rigoruż mill-parlamenti nazzjonali tal-gvernijiet rispettivi tagħhom meta dawn tal-aħħar ikunu involuti fil-proċess leġiżlattiv se jippromwovi applikazzjoni aktar effikaċi tad-dritt tal-UE kif previst fit-Trattati; jenfasizza, għal dik ir-raġuni, il-bżonn li l-parlamenti nazzjonali jkunu involuti fl-istadji bikrin tal-proċeduri leġiżlattivi Ewropej, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri jagħtu bidu għal dibattitu dwar il-Protokoll Nru. 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u Protokoll Nru 2 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, possibbilment billi tiġi kkunsidrata reviżjoni tal-hekk imsejħa sistema ta' twissija bikrija, u b'hekk tkun żgurata applikazzjoni aħjar tal-proċedura ta' karta safra;

40.  Iħeġġeġ kooperazzjoni aktar mill-qrib u t-tisħiħ tar-rabtiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali; ifakkar fil-funzjoni ta' skrutinju tal-parlamenti nazzjonali fir-rigward tal-involviment tal-gvernijiet tagħhom fil-proċess deċiżjonali fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u jenfasizza l-ħtieġa għal konsultazzjonijiet u skambju regolari ta' fehmiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, b'mod speċjali fil-fażijiet inizjali tal-proċess leġiżlattiv;

41.  Ifakkar li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol essenzjali x'jaqdu fl-iskrutinju tal-implimentazzjoni korretta tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; jistedinhom jeżerċitaw dan ir-rwol b'mod proattiv; jiġbed l-attenzjoni fuq ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali li jevitaw prattiki ta' regolamentazzjoni żejda fil-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell nazzjonali, u b'hekk jevitaw regolamentazzjoni eċċessiva u piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa; jistenna li l-Istati Membri jindikaw u jiddokumentaw b'mod ċar l-obbligi nazzjonali meta dawn jiżdiedu mal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-proċess ta' implimentazzjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-miżuri nazzjonali eċċessivi li jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-UE jżidu mingħajr ħtieġa l-ewroxettiċiżmu;

42.  Jinnota li s-sistema ta' skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn il-kumitati tal-parlamenti nazzjonali li jaħdmu mal-UE tista' tgħin fil-ksib ta' leġiżlazzjoni effiċjenti u għandha tintuża wkoll bħala appoġġ għal applikazzjoni aktar effikaċi tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; jippromwovi l-użu tal-pjattaforma IPEX bħala għodda għall-iskambju reċiproku ta' informazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew; iħeġġeġ ukoll lill-parlamenti nazzjonali biex jieħdu sehem attiv fil-Laqgħat Interparlamentari tal-Kumitati organizzati regolarment mill-Parlament Ewropew;

43.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0385.
(2) ĠU C 18, 19.1.2017, p. 10.
(3) ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
(4) ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25.
(5) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(6) ĠU C 316, 22.9.2017, p. 246.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0409.
(8) Testi adottati, P8_TA(2016)0279.
(9) Ara l-Kawża C-427/07, Il-Kummissjoni vs l-Irlanda, paragrafu 107.
(10) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(11) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 15.
(12) F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni, l-Istati Membri ntrabtu li, f'każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni b'dokument wieħed jew aktar, li jispjega(w) ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali.
(13) Ara, inter alia: Sentenza tal-QtĠ-UE tal-20 ta' Settembru 2016 - Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) vs il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew (Kawżi Magħquda C-8/15 P sa C-10/15 P), ECLI:EU:C:2016:701, punti 67 et seq.
(14) Sentenza tal-QtĠ-UE tal-20 ta' Settembru 2016 Kawżi Magħquda C-8/15 P sa C-10/15 P, paragrafi 67 et seq.
(15) Ibid., punti 58 et seq.; ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta' Novembru 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punt 164).
(16) Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, (ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96).
(17) Ara, inter alia: S. Carrera, S. Blockmans, D. Gross, E. Guild, "The EU's Response to the Refugee Crisis Taking Stock and Setting Policy Priorities" (Ir-rispons tal-UE għall-Kriżi tar-Rifuġjati - Nieħdu kont tal-Iffissar ta' Prijoritajiet tal-Politika), Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej (CEPS), esej Nru 20, 16 ta' Diċembru 2015 https://www.ceps.eu/system/files/EU%20Response%20to%20the%202015%20Refugee%20Crisis_0.pdf
(18) Riżoluzzjoni tal-15 ta’ Jannar 2013 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Liġi ta' Proċedura Amministrattiva tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 440, 30.12.2015, p.17).
(19) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Settembru 2009, Plantanol GmbH & Co.KG vs Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08 ECLI:EU:C:2009:539, punt 46.

Avviż legali