Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ
 Εδαφικές τυπολογίες ***I
 Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
 Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I
 Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών
 Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva
PDF 426kWORD 54k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0346/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ σε συνέχεια 1 646 απολύσεων στην Almaviva Contact SpA, η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 82 (Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις), στην επιπέδου 2 NUTS περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία (ITI4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 1 610 απολυμένοι εργαζόμενοι·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 347 370 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 5 578 950 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση την 9η Μαΐου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ιταλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και την διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση στην τιμή των υπηρεσιών μάρκετινγκ και παροχής βοήθειας στους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών, και αυτό οδηγεί σε μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των παρόχων υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κόστος εργασίας αποτελεί μακράν το υψηλότερο κόστος παραγωγής στον τομέα των κέντρων κλήσεων, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αντέδρασαν σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες με μετεγκατάσταση, παρέμβαση στο κόστος εργασίας ή κλείσιμο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεταξύ του 2009 και του πρώτου τριμήνου του 2014, το ένα τρίτο του συνόλου των ιταλικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα διέκοψαν τη δραστηριότητά τους·

4.  αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις συνδέονται άμεσα με την κατά 45 % μείωση των εσόδων του κέντρου της Almaviva στη Ρώμη μεταξύ 2011 και 2016· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με την ενοποιημένη εκπροσώπηση των συνδικάτων (RSU) σε ένα σχέδιο για την εναρμόνιση του κόστους εργασίας της Almaviva Ρώμης με άλλα κέντρα δραστηριότητας της Almaviva στην Ιταλία, που θα οδηγούσε αποτελεσματικά σε μείωση μισθών, έχοντας ως συνέπεια το κλείσιμο του κέντρου της Ρώμης·

5.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των τηλεφωνικών κέντρων θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο, και αυτό συνεπάγεται, ειδικότερα, την αποφυγή της μεταφοράς προσωπικού από το ένα κέντρο στο άλλο, πρακτική που χρησιμοποιείται ως συγκεκριμένη στρατηγική για την επιβολή μαζικών απολύσεων·

6.  αναγνωρίζει ότι η περιφερειακή και η τοπική οικονομία ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς μετά τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και ότι οι μαζικές απολύσεις υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν ή να διακόψουν την ανάκαμψη αυτή· τονίζει ότι, για να αποφευχθεί αυτό, είναι καθοριστικό να ληφθούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως αυτά που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ·

7.  επισημαίνει ότι το 79 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες, στη μεγάλη πλειονότητά τους μεταξύ 30 και 55 ετών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την αποφυγή της απόλυσής τους, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι λιγότερο πιθανό να παραμείνουν και να ανελιχθούν στην αγορά εργασίας, λόγω της δυσκολίας όσον αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεδομένων των ευθυνών τους ως παρεχουσών φροντίδα σε άτυπο πλαίσιο, καθώς και λόγω έλλειψης ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας·

8.  τονίζει ότι η κατάρτιση και οι άλλες εξατομικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας εργαζομένων και ειδικότερα το υψηλό ποσοστό γυναικών· επικροτεί την πρόβλεψη ποσού 680 000 EUR για την επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 6 Απριλίου 2017, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

10.  σημειώνει ότι η Ιταλία σχεδιάζει οκτώ ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) επιμέρους προσανατολισμό, (ii) βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, (iii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, (iv) κουπόνια επανααπασχολησιμότητας, (v) στήριξη προς την επιχειρηματικότητα, (vi) συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, (vii) επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων, και (viii) επιστροφή των δαπανών κινητικότητας· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 17,4 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  επιδοκιμάζει τη σύσταση επιτροπής (που συγκρότησε το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE(4)), ο ANPAL(5), η Περιφέρεια του Λατσίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις, που θα καθορίσει τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των πρώην εργαζομένων της Almaviva και θα καταρτίσει τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  αντιλαμβάνεται ότι η χρήση κουπονιών επαναπρόσληψης είναι κάτι νέο, που έχει εφαρμοστεί σε μία μόνο προηγούμενη περίπτωση· τονίζει τη σημασία του να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, ευθύς μόλις παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·

13.  τονίζει ότι οι ιταλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και ότι θα συμπληρωθούν από δράσεις χρηματοδοτούμενες είτε από το ΕΚΤ είτε μόνο με εθνικούς πόρους·

14.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης για τη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, με στόχο να αποφευχθούν περαιτέρω καταστάσεις όπως αυτή που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης EGF/2017/004 IT/Almaviva·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Ιταλίας – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/2192.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ
PDF 520kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (2017/2085(INI))
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ – Υποβολή έκθεσης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προηγμένων στοιχείων ασφάλειας των αυτοκινήτων, τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητάς τους και την εφικτότητά τους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων και του κανονισμού για την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών» (COM(2016)0787) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0431),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσημα προς μια στρατηγική κατά των τραυματισμών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «CARS 2020: Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» (COM(2012)0636),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users» (Οφέλη και σκοπιμότητα διαφόρων νέων τεχνολογιών και μη ρυθμιζόμενων μέτρων στο πεδίο της ασφάλειας των επιβατών οχημάτων και της προστασίας των ευάλωτων οδικών χρηστών) που καταρτίστηκε από την εταιρεία Transport Research Laboratory και δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του στόχου 6 των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020-Το πρώτο ορόσημο προς μία στρατηγική κατά των τραυματισμών (SWD(2013)0094),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017, για την οδική ασφάλεια, με τα οποία υιοθετείται η διακήρυξη της Βαλέτας του Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», που εξέδωσε η Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2017, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ νομοθετικών πρωτοβουλιών με ιδιαίτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/260 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0330/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ετήσια βάση χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης 25 500 άνθρωποι ενώ 135 000 τραυματίζονται σοβαρά, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερα και αποδοτικότερα μέτρα προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η εμβληματική επιδίωξη για «μηδενικούς θανάτους» από τροχαία ατυχήματα (“Vision Zero”)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται από τρεις παράγοντες: όχημα, υποδομές και οδηγική συμπεριφορά, και ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα και στους τρεις αυτούς τομείς για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια και να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες στο πεδίο της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται και επί του παρόντος υπερβαίνει τα 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία ενός οχήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιπτώσεις και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης καθιστά ασφαλέστερα τα οχήματα και επιπλέον διευκολύνει την ενεργό και ασφαλέστερη συμμετοχή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και των ηλικιωμένων στην οδική κυκλοφορία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα έξυπνης οδήγησης μειώνουν τη συμφόρηση, προειδοποιούν τον οδηγό για τους κινδύνους που υπάρχουν στη διαδρομή του και συμβάλλουν έτσι στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα προχωρά με ταχείς ρυθμούς και ότι η οδική ασφάλεια είναι γενικά ένα επείγον ζήτημα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη υποβολής αναθεώρησης του κανονισμού γενικής ασφαλείας των οχημάτων από την Επιτροπή το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα ήταν απαράδεκτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφού το 38% των συνολικών θανάτων συμβαίνει σε αστικές περιοχές και αφορά συχνά ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών στον αστικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και να βελτιώσουν την αντιμετώπιση αυτών σε σχέση με τρόπους μεταφοράς όπως τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των πεζών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οδικής ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών χρηστών των οδών·

Γενικές απαιτήσεις

1.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν αποτελεσματικούς και τακτικούς οδικούς ελέγχους των οδηγών, διότι τα βασικά αίτια των ατυχημάτων εξακολουθούν να είναι η ακατάλληλη και υπερβολική σε σχέση με τις συνθήκες οδήγησης ταχύτητα, η διάσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και η υπερβολική κόπωση, και, ως εκ τούτου:

   α) καλεί την Επιτροπή να ορίσει ποσοστό για τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο· και
   β) καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρότερους ελέγχους επαλήθευσης της ορθής τήρησης του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας και των περιόδων ανάπαυσης των οδηγών που είναι επαγγελματίες χρήστες των οδών·
   γ) καλεί τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών ιδίως σε ό,τι αφορά τις έξυπνες στρατηγικές επιβολής του νόμου και να θεσπίσουν κυρώσεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες·

2.  παρατηρεί ότι το 25 % του ετήσιου συνόλου των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας εναρμόνισης στο 0 % του πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα για τους νέους οδηγούς στα δύο πρώτα χρόνια τους και για τους επαγγελματίες οδηγούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή - έχοντας κατά νου τη δήλωση της Βαλέτα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που εξέδωσε η Μαλτέζικη Προεδρία στις 29 Μαρτίου 2017 - να συμπεριλάβει στη νέα της στρατηγική οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2020-2030 νέους στόχους μείωσης κατά το ήμισυ του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών στο οδικό δίκτυο της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των οδικών υποδομών τους μέσω τακτικής και αποτελεσματικής συντήρησης οδικών σημάτων και συστημάτων οδικής σήμανσης μεταξύ άλλων και μέσω των κατάλληλων αναβαθμίσεων για να αντιμετωπιστεί ο κυκλοφοριακός φόρτος· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καινοτόμα μέτρα που προβλέπουν πλήρη λειτουργικότητα και ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης με απώτερο αποτέλεσμα τις λεγόμενες έξυπνες υποδομές· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές οδικές υποδομές παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση·

5.  παρατηρεί ότι οι διευθετήσεις των υποδομών (όπως ορισμένοι τύποι ολισθητήρων ασφαλείας ή ορισμένοι τύποι επιβραδυντών) προκαλούν ή επιδεινώνουν ορισμένα ατυχήματα, ιδίως για τα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει μέτρα τυποποίησης που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

6.  διαπιστώνει ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης διαδρόμου για την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στους αυτοκινητοδρόμους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά πρότυπα για τη διαμόρφωση αυτών των διαδρόμων και να δρομολογήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης·

7.  διαπιστώνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους πεζών και ποδηλατών που οφείλονται σε τροχαία δυστυχήματα αφορούν άτομα άνω των 65 ετών και ότι τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου στους νέους· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την ασφαλή χρήση των οδών από ηλικιωμένους και νέους οδηγούς μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων που θα προβάλλονται καταλλήλως από τα μέσα ενημέρωσης για την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων·

8.  παρατηρεί ότι το ποσοστό των πεζών και ποδηλατών που εμπλέκονται σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε αστικές περιοχές ανέρχεται σε 51 % και προτρέπει συνεπώς τους δήμους να συμπεριλάβουν στόχους στα σχέδια κινητικότητάς τους για τη μείωση του αριθμού οδικών και τροχαίων ατυχημάτων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη τους πιο ευάλωτους χρήστες των οδικών δικτύων μέσω της μέριμνας για τα κρίσιμα σημεία όπου σημειώνονται συχνά ατυχήματα και μέσω της κατασκευής και της συντήρησης ασφαλέστερων υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες ή μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών με παράλληλη βελτίωση της σήμανσης αυτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, πέραν της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με σκοπό να διευκολύνει ευρείες βελτιώσεις στις ποδηλατικές υποδομές και να απαιτήσει νέες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας οχημάτων που θα προστατεύουν ιδίως τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου·

9.  παρατηρεί ότι η ελλιπής γνώση και/ή η μη τήρηση του κώδικα κυκλοφορίας από ορισμένους ποδηλάτες οδηγεί μερικές φορές σε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του ποδηλάτη και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια πρόταση που θα επιτρέψει την ασφαλέστερη χρήση του ποδηλάτου, ώστε αυτό να ενσωματωθεί αρμονικά στα μέσα αστικής μετακίνησης·

10.  προτρέπει τους φορείς εκμετάλλευσης ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) και δημόσιων μεταφορών να αναπτύξουν περαιτέρω τεχνολογίες στα οχήματα που ενθαρρύνουν τους οδηγούς να επιλέγουν ασφαλέστερους τρόπους μεταφοράς όταν εισέρχονται σε αστικές περιοχές·

11.  διαπιστώνει ότι νέα μέσα μεταφοράς, όπως είναι τα ηλεκτρονικά ποδήλατα και οι άλλοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί κινητικότητας, καθίστανται ολοένα δημοφιλέστερα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διερευνήσει αμελλητί τις απαιτήσεις ασφαλείας για αυτά τα οχήματα και να υποβάλει προτάσεις σε σχέση με την ασφαλή ένταξή τους στις οδικές μεταφορές, συμμορφούμενη πάντοτε με την αρχή της επικουρικότητας·

12.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να εγγυάται την οδική ασφάλεια και αυτό απαιτεί μια ορισμένη περίοδο προσαρμογής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβλέψει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξή τους πριν τεθεί σε εφαρμογή η ειδική τεχνική νομοθεσία·

13.  υπενθυμίζει ότι η παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα, ειδικά στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη της Επιτροπής για τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τη σκοπιά του καταναλωτή· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων με αποτελεσματικά μέτρα και νομοθεσία·

14.  παρατηρεί ότι όσο περισσότερα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους τόσο περισσότερα ατυχήματα μπορούν να συμβούν· καλεί επομένως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη συλλογική κινητικότητα και τον συνεπιβατισμό, ειδικά στις αστικές περιοχές, προκειμένου να μειώσουν τον στόλο των οχημάτων σε κυκλοφορία και να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την αναλογία των ποδηλάτων και των οχημάτων που οδηγούνται από επαγγελματίες οδηγούς·

15.  επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός που πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα όχημα διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να καταρτίσει δεσμευτικό κατάλογο όλων των αντικειμένων που εμπίπτουν στην απαίτηση εξοπλισμού, για όλη την ΕΕ·

16.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα ερευνητικά κέντρα της οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, δεδομένου ότι αυτά θα φέρουν την επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως με όρους της οδικής ασφάλειας, αφού προσδοκάται ότι, από την άποψη αυτή, θα σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο καθώς και ότι θα συνεισφέρουν στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς·

Συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

17.  τονίζει ότι ποσοστό περίπου 92 % όλων των ατυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα ή σε αλληλεπίδραση του σφάλλοντος ανθρώπινου παράγοντα με τα οχήματα και/ή τις υποδομές, και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ενσωμάτωση αποκλειστικά και μόνο εκείνων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που συμβάλλουν σημαντικά και με επιστημονικά αποδείξιμο τρόπο στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, έχουν θετική σχέση κόστους/ωφελείας και είναι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά· εκτιμά, επιπροσθέτως, ότι οι συνεπαγόμενες αυξήσεις στην τιμή του οχήματος δεν πρέπει να είναι τόσο δυσανάλογες ώστε να καθίσταται αυτό οικονομικά απρόσιτο για τους αγοραστές για τους οποίους προορίζεται· θεωρεί δε ότι τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης που αφορούν την οδική ασφάλεια πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές δοκιμές·

18.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει υποβάλλοντας σε δοκιμές τους προαναφερθέντες μηχανισμούς ασφαλείας κατά την άσκηση εποπτείας στην αγορά οχημάτων·

19.  θεωρεί ότι τα οφέλη της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας και του εξοπλισμού μπορούν να γίνουν αισθητά μόνο εάν οι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις εφαρμοστούν και επιβληθούν πραγματικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή εποπτεία των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη και περισσότερο ανεξάρτητη εποπτεία μετά τη διάθεση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας·

20.  τονίζει ότι, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε ταχέα, κατάλληλα και συντονισμένα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο· θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες των πληττόμενων οχημάτων ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ή ύστερα από ανάκληση·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων υπαρχόντων οχημάτων και να υποστηρίξουν λύσεις και καινοτομίες που θα αυξήσουν την εν λόγω ασφάλεια των ήδη χρησιμοποιούμενων οχημάτων, δίνοντας κίνητρα και προωθώντας τον εκ των υστέρων εξοπλισμό των οχημάτων με συστήματα οδικής ασφάλειας αποδοτικά από πλευράς κόστους που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να αντιδρούν καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

22.  καλεί τους κατασκευαστές και τους φορείς εκμετάλλευσης:

   α) να διευκρινίζουν στον οδηγό τον τρόπο ενεργοποίησης κάθε συστήματος υποβοήθησης του οδηγού·
   β) να προβλέψουν για τα συστήματα που μπορούν να απενεργοποιηθούν μηχανισμό απενεργοποίησης σε δύο στάδια, στο πλαίσιο των οποίων ο οδηγός θα μπορεί αρχικά να απενεργοποιήσει μόνο την προειδοποιητική ένδειξη και θα μπορεί να απενεργοποιήσει το ίδιο το σύστημα μόνο σε δεύτερο στάδιο·
   γ) να μεριμνούν ώστε μετά από κάθε επανεκκίνηση του οχήματος να επανενεργοποιείται το σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης· και
   δ) να ασκήσουν τιμολογιακές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης·

23.  τονίζει ότι οι προφανείς προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ τους ώστε να καθίσταται διαισθητικά σαφές ποιο σύστημα αφορά η υποβοήθηση· τονίζει επίσης ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από ηλικιωμένους, από άτομα με κάποιου είδους αναπηρία, όπως είναι τα προβλήματα ακοής και όρασης και άτομα περιορισμένης κινητικότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, απ' τους ενδιαφερόμενους φορείς να θεσπίσουν τα δέοντα ενιαία πρότυπα που θα καταστούν δυνατές ειδικές λύσεις ανάλογα με την κατηγορία όπου κατατάσσονται οι οδηγοί των οχημάτων·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που υποβάλλονται σε δοκιμές βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος αξιολόγησης των νέων μοντέλων αυτοκινήτων (Euro NCAP) λαμβάνουν 5 αστέρια και διότι η πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων αντεπεξήλθε επιτυχώς στην πρόκληση της εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων του Euro NCAP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υποβάλλονται όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη σε δοκιμές Euro NCAP και ότι δεν πωλούνται όλα τα οχήματα του ιδίου τύπου με τις ίδιες προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να μην είναι σαφές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να τους εμπνέει μία εσφαλμένη εμπιστοσύνη στο όχημα σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις του μοντέλου που αγοράζεται· υπενθυμίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό βασικό πρότυπο υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι ο στόλος που χρησιμοποιείται και πωλείται στην ΕΕ θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας·

25.  είναι της άποψης ότι το Euro NCAP πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει την πραγματική ασφάλεια του αυτοκινήτου ενός συγκεκριμένου μοντέλου· ζητεί να καταστεί το Euro NCAP περισσότερο φιλόδοξο ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων από ό,τι του επιβάλλουν οι νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις και να λαμβάνει υπόψη τις επικαιροποιημένες νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις με σκοπό την αυξημένη προώθηση της ανάπτυξης οχημάτων που διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα οδικής ασφάλειας και τούτο προκειμένου να παραμείνουν υψηλές οι φιλοδοξίες της Ευρώπης σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αυτή πρέπει να συνεχίζει να διαδραματίζει στον τομέα της ασφάλειας των αυτοκινήτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τον καθορισμό προτύπων με την της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, με σκοπό τη συνολική αύξηση της οδικής ασφάλειας· τονίζει επιπλέον ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να δημιουργήσουν σαφές πληροφοριακό υλικό που θα βοηθήσει τους οδηγούς να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τις λειτουργίες τους·

27.  ζητεί μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες διεθνείς και εθνικές νομοθετικές διατάξεις, και θα εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη συμμετοχή των οχημάτων ειδικού σκοπού σε ατυχήματα σε αστικές περιοχές και, αν χρειάζεται, να καταργήσει τις υφιστάμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

29.  επισημαίνει ότι η κατάρτιση των οδηγών πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική και επιπρόσθετη κατάρτιση στη χρήση υποχρεωτικών μηχανισμών υποβοήθησης της οδήγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα· προτρέπει τις σχολές οδηγών να ενσωματώσουν αφενός στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων θέματα σχετικά με τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και, αφετέρου, να συνδυάζουν την απόκτηση άδειας οδήγησης με την απόκτηση επαγγελματικού επιπέδου πρακτικής κατάρτισης στον δρόμο·

30.  παρατηρεί ότι οικονομικά κίνητρα, λόγου χάρη ασφαλιστικά και/ή φορολογικά, για μέτρα όπως είναι η εγκατάσταση πρόσθετων συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης σε νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή η συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση των οδηγών, μπορούν να διευκολύνουν την εμπορική αποδοχή των οχημάτων με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων μηχανισμών·

31.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες στην αγορά την προαγωγή της χρήσης ανοιχτών προτύπων και διεπαφών που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων μέσω πρόσβασης στα συναφή δεδομένα οχήματος και συστήματος, καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτών των τελευταίων, ελέγχων που θα μπορούν να διενεργηθούν από οποιονδήποτε ειδικευμένο επαγγελματία, με παράλληλη διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας·

32.  τονίζει ότι πρέπει να επιδιωχθούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και διατήρησης δεδομένων κατά την έννοια του γενικού κανονισμού (EΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) αλλά και σύμφωνα με το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και μια υψηλού επιπέδου ασφάλεια ΤΠ και τούτο προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων κινδύνων ατυχημάτων λόγω τηλε-επέμβασης επί των συστημάτων εντός του οχήματος ή λόγω ασυμβατότητας· συνιστά να διερευνηθεί ποιες δυνατότητες δίνει ο κανόνας της κυριότητας των δεδομένων·

33.  τονίζει την σημασία της χρήσης αξιόπιστων πληροφοριών θέσης και χρόνου από τα δορυφορικά προγράμματα πλοήγησης και της αξιοποίησης των συστημάτων GALILEO και EGNOS για την ενεργητική οδική ασφάλειας· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ακρίβεια στο σύστημα ενεργητικής οδικής ασφάλειας EGNOS/GNSS που θα εμφανίζει απόκλιση μικρότερη από ένα μέτρο, προκειμένου η ικανότητα του συστήματος να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος να μετατραπεί σε ικανότητα του συστήματος να παρεμβαίνει αυτόματα και να εκτρέπει την πορεία του οχήματος· ζητεί την προαγωγή μιας ενισχυμένης οδικής ασφάλειας μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων Egnos-Galileo με σύστημα ελέγχου μέσα στο όχημα·

Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η πέδηση έκτακτης ανάγκης είναι ήδη υποχρεωτική από τον Νοέμβριο του 2015 για όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία στην ΕΕ· καλεί εντούτοις την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και μοτοσικλετιστών, σε αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά, και ιδίως σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα, διότι εμφανίζει η αυτόματη υποβοήθηση σημαντικές δυνατότητες πρόληψης των οδικών ατυχημάτων μέσω της δυνατότητας αυτόνομης ισχυρής πέδησης και της – συνεπώς – μειωμένης απόστασης πέδησης·

35.  ζητεί ασφαλέστερο εμπρόσθιο σχεδιασμό των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά την καλύτερη ορατότητα των πεζών και των ποδηλατών, καθώς και μπάρες για την αποφυγή των συγκρούσεων και για τον μετριασμό των συνεπειών από τις συγκρούσεις·

36.  ζητεί την υποχρεωτική ενσωμάτωση ευφυών και προσαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου της ταχύτητας που δείχνουν το όριο ταχύτητας, τα σήματα υποχρεωτικής διακοπής πορείας και τους φωτεινούς σηματοδότες και παρεμβαίνουν για να βοηθούν τους οδηγούς να τηρούν το όριο ταχύτητας, καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλή κατάσταση της οδικής σήμανσης και για ευανάγνωστη σήμανση του οδοστρώματος και πινακίδες· επισημαίνει ότι για να λειτουργούν σωστά τα ευφυή συστήματα υποβοήθησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενημερωμένοι ηλεκτρονικοί οδικοί χάρτες με ενδείξεις του ισχύοντος ορίου ταχύτητας·

37.  τονίζει ότι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτείται εντονότερη ένδειξη επιβράδυνσης των οχημάτων άλλων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία, μέσω σαφών φωτεινών ενδείξεων επί των οχημάτων, και αναμένει την υποχρεωτική χρήση ένδειξης πέδησης έκτακτης ανάγκης υπό μορφή φώτων πέδησης που αναβοσβήνουν ή φώτων κινδύνου που αναβοσβήνουν·

38.  τονίζει ότι λόγω της σημασίας του για την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό ένα προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης της παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, το οποίο όχι μόνο προειδοποιεί αλλά και παρεμβαίνει ενεργά, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να χάνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης· επισημαίνει ότι για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα προειδοποίησης είναι απαραίτητο η σήμανση του οδοστρώματος να διατηρείται σε καλή κατάσταση ώστε να είναι ευκρινής·

39.  επισημαίνει ότι η επέκταση του άμεσου οπτικού πεδίου του οδηγού σε φορτηγά και λεωφορεία, καθώς και η μείωση ή η εξάλειψη των νεκρών γωνιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας των συγκεκριμένων οχημάτων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει φιλόδοξα και διαφοροποιημένα πρότυπα άμεσης ορατότητας και να προβλέψει την υποχρεωτική ενσωμάτωση εμπρόσθιων, πλαϊνών και οπίσθιων καμερών, αισθητήρων και συστημάτων υποβοήθησης στροφής, ενώ τα αντίστοιχα μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 και να μην οδηγούν σε καθυστέρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν προθεσμιών εφαρμογής·

40.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση διατάξεων κλειδώματος του οχήματος σε περίπτωση ανίχνευσης αλκοόλ και συστημάτων ανίχνευσης της απόσπασης προσοχής και της υπνηλίας του οδηγού και ενθαρρύνει τη χρήση συστήματος κλειδώματος του οχήματος για επαγγελματίες οδηγούς και για οδηγούς που έχουν προξενήσει οδικό ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και έχουν συνεπώς καταδικαστεί για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ως μέτρο επανένταξης·

41.  διαπιστώνει ότι τα φορτηγά εμπλέκονται στο 15 % των τροχαίων δυστυχημάτων και ότι οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αντιστοιχούν σε περίπου 1 000 θανάτους από δυστυχήματα με την εμπλοκή φορτηγών κάθε χρόνο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επισπεύσει την υποχρεωτική εισαγωγή στα φορτηγά φιλόδοξων διαφοροποιημένων προτύπων άμεσης ορατότητας, έξυπνου ελέγχου της ταχύτητας και αυτόματου συστήματος υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών·

Μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων

42.  επισημαίνει ότι η πίεση των ελαστικών έχει σημαντικές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και την κατανάλωση καυσίμων, καθώς και για τις εκπομπές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικά συστήματα άμεσης παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών· καλεί επίσης την Επιτροπή να μεταφέρει στο δίκαιο της ΕΕ τις τροποποιήσεις για τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών που έχουν ως σκοπό την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες, όπως συμφωνήθηκαν στην ΟΕΕ/ΗΕ·

43.  θεωρεί αναγκαία την υποχρεωτική ενσωμάτωση έξυπνου συστήματος υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας για όλα τα μπροστινά καθίσματα σε όλα τα οχήματα και για τα πίσω καθίσματα στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1·

44.  θεωρεί σημαντικό να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης προσαρμογής ζώνης για να αποτρέπεται ο τραυματισμός του αυχένα·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την υποχρέωση ενσωμάτωσης του συστήματος eCall από το 2019 σε μοτοσικλέτες, βαρέα επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία, και να το καταστήσει επίσης διαθέσιμο για εκ των υστέρων εξοπλισμό προκειμένου να μεγιστοποιήσει την κάλυψη των οχημάτων·

46.  ζητεί ακριβή και τεκμηριωμένα πανευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων τους, δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο, στοιχεία των τραυματισμών και των συμμετεχόντων στα ατυχήματα, και τονίζει ότι ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων των συμβάντων μπορεί εν προκειμένω να αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμο, εφόσον τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και η αξιολόγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διερεύνηση των ατυχημάτων·

47.  ζητεί τη συλλογή δεδομένων από ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους και τους τραυματισμούς σε οχήματα, οι οποίοι δεν οφείλονται σε συγκρούσεις. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα θύματα θερμοπληξίας στα οχήματα·

48.  ζητεί καλύτερους κανόνες πυρασφάλειας για τα λεωφορεία και τα πούλμαν με διαφορετικό τύπο καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων που κινούνται με CNG, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία της ασφάλειας των επιβατών·

49.  διαπιστώνει ότι η ανασχεδιασμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως των φορτηγών μπορεί να μειώσει τους θανάτους σε μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων και φορτηγών κατά 20%· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει βελτιωμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως απορρόφησης ενέργειας για όλα τα νέα φορτηγά·

50.  ζητεί υποχρεωτικές δοκιμές αντοχής του εμπρόσθιου, οπίσθιου και των πλαϊνών μερών για

   α) οχήματα παντός εδάφους (SUV) με ανυψωμένο κάθισμα και ανώτατο βάρος άνω των 2500 κιλών, και
   β) ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα που χρησιμοποιούν άλλες νέες τεχνολογίες κίνησης·

51.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει επίσης τις απαιτήσεις δοκιμής των συστημάτων παθητικής ασφάλειας των οχημάτων ώστε να συμπεριληφθεί η προστασία όλων των ευάλωτων χρηστών των δρόμων σε εμπρόσθιες και οπίσθιες προσκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των πεζών αλλά και των ποδηλατών·

52.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η αγορά να έχει επαρκές και ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστεί σε αυτά τα μέτρα·

53.  επισημαίνει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/719 για τα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων ενέχει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ασφάλειας των φορτηγών· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες σχετικά με την οδηγία αυτή και να υποβάλει την αξιολόγησή της χωρίς χρονοτριβή·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134.
(4) ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 9.
(5) ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
(7) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 155.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0228.
(9) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 49.
(10) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 54.
(11) EE C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.


Εδαφικές τυπολογίες ***I
PDF 391kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0788),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0516/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 4ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0231/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2391.)

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 71.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 74.


Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
PDF 390kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0082),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0061/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0338/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση των οδηγιών 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2017/2397.)

(1) ΕΕ C 389 της 21.10.2016, σ. 93.


Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I
PDF 394kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0283),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0194/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, την Τσεχική Βουλή των αντιπροσώπων, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (A8-0077/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394.)

(1) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 100.


Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών
PDF 544kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (2016/2245(INI))
P8_TA(2017)0427A8-0329/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 και το άρθρο 175 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές(8),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ(9),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών(10),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(11),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ(12),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(13),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των νήσων και των αραιοκατοικημένων περιοχών(14),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης(15),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(16),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η έκθεση του 2015 για τη δημογραφική γήρανση. Οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (2013-2060)» (European Economy 3/2015),

—  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο : «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014,

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2009)» (COM(2009)0180),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2007 με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών» (COM(2007)0244),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης – μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» (COM(2006)0571),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2005 με τίτλο «Πράσινη Βίβλος “Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών”» (COM(2005)0094),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Ιουνίου 2016 με θέμα για την απάντηση της ΕΕ στη δημογραφική πρόκληση(17),

—  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής με τίτλο «Πώς μπορούν οι περιφερειακές πολιτικές και οι πολιτικές συνοχής» να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές προκλήσεις;»

—  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του ESPON με θέμα «Αποκαλύπτοντας τις εδαφικές δυνατότητες και διαμορφώνοντας νέες πολιτικές σε συγκεκριμένου τύπου περιφέρειες στην Ευρώπη: νησιά, ορεινές ζώνες, αραιοκατοικημένες περιοχές και παράκτιες περιοχές»(18),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις υπό μορφή τροπολογιών θέσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0329/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή αποτελεί πραγματικό πρόβλημα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και κύρια πρόκληση, όχι μόνο γενικά αλλά και για την τοπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των πολιτικών στην ΕΕ σήμερα, μαζί με τα θέματα που συνδέονται με την απασχόληση, την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος, τη μετάβαση προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τις προκλήσεις της βιομηχανικής και τεχνολογικής αλλαγής και της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεταβιομηχανικές κοινωνίες, ο πληθυσμός της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από αύξηση της μακροζωίας και της υπογεννητικότητας εδώ και πολλές δεκαετίες, γεγονός που ενδέχεται να τροποποιήσει τη δομή του πληθυσμού και την πυραμίδα των ηλικιών και συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της συρρίκνωσης του ενεργού πληθυσμού και της γήρανσης του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση που έχει πλήξει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές περιοχές και περιφέρειες, κυρίως αγροτικές, και προκάλεσε, όλως ιδιαιτέρως, φτώχεια και συρρίκνωση του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίμονο μισθολογικό χάσμα και το αυξανόμενο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία αύξηση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και η δημογραφική μείωση του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο πληθυσμό από 6,9 % το 2015 σε 5,1 % το 2060(19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε 132 από τις 273 περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 θα υπάρξει μείωση του πληθυσμού μεταξύ 2015 και 2050(20)· και ότι αυτή η μείωση θα επηρεάσει ιδίως τις τοπικές διοικητικές μονάδες (ΤΔΜ)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος για την Ένωση και το σύνολο των κρατών μελών της είναι η προώθηση της ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της, ήτοι έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωγραφικά ή δημογραφικά χαρακτηριστικά εντείνουν τα προβλήματα ανάπτυξης, και για τον λόγο αυτό η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέθεσε την εδαφική συνοχή στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή δεν επηρεάζει όλες τις χώρες και περιοχές με ομοιόμορφο τρόπο, ταυτόχρονα λόγω των φυσικών δυναμικών και των μεταναστευτικών ρευμάτων που συνεπάγεται, με την πλειονότητα των αστικών, και ειδικότερα μητροπολιτικών περιοχών να καταγράφουν πληθυσμιακή αύξηση και τις περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού, ενώ η κατάσταση στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες εμπεριέχει πολλές αντιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ανισορροπίες αποτελούν σοβαρές προκλήσεις τόσο για τις περιοχές που πλήττονται από συρρίκνωση του πληθυσμού όσο και για αυτές που καταγράφουν εισροές πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απομακρυσμένες περιοχές και οι περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση πλήττονται περισσότερο από τη δημογραφική συρρίκνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της «προαστικοποίησης», η οποία, ως συνέπεια μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων από τις μεγάλες πόλεις προς τις γύρω περιοχές, ασκεί πίεση τόσο στις τοπικές όσο και στις περιφερειακές αρχές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δεν είναι ομοιογενείς περιοχές, ότι μπορεί να πλήττονται από ανεργία ή φτώχεια και να αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή, η οποία καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων για τη μείωση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και την προώθηση καλύτερης εδαφικής ισορροπίας μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, και ειδικά οι μόνες μητέρες, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη φτώχεια και τον αποκλεισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή συνιστά πρόκληση όσον αφορά την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας του συνόλου του πληθυσμού, καθώς και την προώθηση της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή έχει αντίκτυπο στις υποδομές και την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, γεγονός που μεταφράζεται σε ελλιπή συνδεσιμότητα και το φαινόμενο των ιατρικών ερήμων και συχνά είναι το αποτέλεσμα της ανεπαρκούς σύνδεσης των αστικών και αγροτικών πληθυσμών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις πολιτικής σε διάφορους τομείς που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα πεδίων της πολιτικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής, αποτελούν βασικά μέσα για την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη αστικοποιημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόπος κατοικίας 113 εκατομμυρίων ατόμων, περιέχουν 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 172 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, και συνεισφέρουν σε μεγάλη κλίμακα στις οικονομίες, τις πολιτιστικές ταυτότητες και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς υποδομές και το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών συνιστούν σημαντικούς παράγοντες για τη διαχείριση της πληθυσμιακής διάρθρωσης σε αραιοκατοικημένες ή σε περιοχές που πλήττονται από τη μετανάστευση, όπου η σημασία των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας είναι μεγαλύτερη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατάλληλες υποδομές και η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και σε ποιοτικές θέσεις εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες παραμονής σε μια συγκεκριμένη περιοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με τους άνδρες –ιδίως μετά το 60ό έτος της ηλικίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή που επηρεάζει τις αγροτικές περιοχές δεν έχει μόνο συγκεκριμένες σοβαρές δημογραφικές επιπτώσεις, αλλά και επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο εδαφικής αποδιάρθρωσης και ποιότητας ζωής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, μια κοινή αξία της ΕΕ και μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική δημογραφική αλλαγή αυξάνει τη ζήτηση για ισχυρότερη αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  τονίζει ότι η δημογραφική αλλαγή συνεπάγεται μείζονες οικονομικές, κοινωνικές, δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, κυρίως κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών, και την εξασφάλιση της διατήρησης των οικοσυστημάτων μέσω βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού· τονίζει ότι αυτές οι πιέσεις θα καταστούν ακόμη μεγαλύτερες από την μείωση του ενεργού πληθυσμού και υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των υψηλής ποιότητας δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία των προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ως μέσο για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων·

2.  θεωρεί ότι η δημογραφική αλλαγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συντονισμένα με τη δράση όλων των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και με την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής που να αντικατοπτρίζουν τις τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες και αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, όχι μόνον όσον αφορά τη δομή αυτών των ειδικών πολιτικών για τις ειδικές περιοχές, αλλά και ως προς την εφαρμογή τους· είναι της άποψης ότι μια τέτοια συντονισμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην παροχή καλύτερων οικονομικών ευκαιριών προς αυτούς, καθώς και στην επένδυση στην ποιότητα, στη διαθεσιμότητα και στην οικονομική προσιτότητα των κοινωνικών και δημόσιων υπηρεσιών στις σχετικές περιφέρειες· θεωρεί, πέραν τούτου, ότι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς· επισημαίνει ότι σε κάθε συνολική προσέγγιση πρέπει να αποτυπώνεται ο ρόλος των πόλεων, των αγροτικών περιοχών και των αλιευτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και των περιοχών που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα σε σχέση με τη γεωγραφική ή δημογραφική τους κατάσταση, συνεπώς πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές προκλήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των υπερβόρειων περιοχών με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και των νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών περιοχών, όπως έχει αναγνωριστεί ρητώς στη Συνθήκη της Λισαβόνας· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τη δημογραφική αλλαγή·

3.  αναγνωρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή, ενώ δημιουργεί νέες προκλήσεις, προσφέρει επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα των μεταβολών της ζήτησης των αστικών κοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα, την αναψυχή και την ανάπαυση, μέσω του αγροτικού, δασικού και αλιευτικού δυναμικού και της παροχής ποιοτικών, ασφαλών και διαφοροποιημένων προϊόντων· κρίνει ότι ο αγροτικός τουρισμός εν γένει και ο οικολογικός τουρισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και η οικονομία της τρίτης ηλικίας, ειδικότερα, προσφέρουν επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας την αξία των εγχώριων γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, όπως οι χειροτεχνίες, κεντήματα και τα είδη κεραμικής, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία στρατηγικών για την έξυπνη εξειδίκευση, οι οποίες είναι δυνατό να βοηθήσουν τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες να εντοπίζουν τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και να αναπτύσσουν ελκυστικά οικοσυστήματα καινοτομίας, βάσει μιας πραγματικά πολυλειτουργικής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης που θα εντάσσει την κυκλική οικονομία στον χωροταξικό σχεδιασμό· επισημαίνει ότι ο αγροτουρισμός, ο οποίος συμβάλλει στη διατήρηση ενός δυναμικού τρόπου ζωής στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα· επισημαίνει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων μαζί με άλλους τοπικούς φορείς και αρχές σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της υλοποίησης των ΕΔΕΤ, ώστε να προβλέπονται καλύτερα οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στις τοπικές αγορές εργασίας και να αναπτύσσονται νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

Χαρακτηριστικά της δημογραφικής αλλαγής στην ΕΕ

4.  σημειώνει ότι τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές περιφέρειες της ΕΕ είναι η γήρανση ως αποτέλεσμα της αποδόμησης της πυραμίδας του πληθυσμού, η πτώση της γεννητικότητας και, συνεπώς, η δραστική μείωση του παιδικού και νεανικού πληθυσμού, και η συνεχής μείωση του πληθυσμού, η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η έλλειψη θέσεων εργασίας, η μετανάστευση των νέων λόγω έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης και των αλλαγών στη δημογραφική διάρθρωση· αναγνωρίζει ότι η σημερινή γεωργική πολιτική, η απώλεια παραδοσιακών δραστηριοτήτων, προϊόντων και συστημάτων παραγωγής, εργατικού δυναμικού και τοπικής τεχνογνωσίας, η αφάνεια της γυναικείας εργασίας, το περιορισμένο επιχειρηματικό πνεύμα, η ελάχιστη ή μηδενική εδαφική ανταγωνιστικότητα λόγω της έλλειψης επενδύσεων, καθώς και η μείωση της βιοποικιλότητας, η θαμνοποίηση των δασών και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, επίσης αποτελούν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις των τάσεων αυτών διαφέρουν σημαντικά από τη μία περιφέρεια στην άλλη, εν μέρει λόγω της μετακίνησης προσώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα σε αναζήτηση θέσεων εργασίας·

5.  Τονίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους μιας δημογραφικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι να λαμβάνει υπόψη της όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές ανισορροπίες καθώς και τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών, παράγοντες στους οποίους επιδιώκει επί μακρόν να προσαρμοστεί η πολιτική συνοχής, και θα πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερες προσπάθειες για τον σκοπό αυτό μετά το 2020· επισημαίνει ότι η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές, είτε πρόκειται για αγροτικές είτε για αστικές περιοχές, όμως οι επιπτώσεις της είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ή το αν αφορά περιοχές υποδοχής μεταναστών ή περιοχές με συρρικνούμενο πληθυσμό·

6.  τονίζει την ανάγκη για προώθηση και στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες, χάρη στη χρήση παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων παραγωγής οι οποίες αξιοποιούν με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους, όπως τα λιβάδια και τα διάφορα είδη κτηνοτροφικών καλλιεργειών, παράγουν προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και μπορούν να συμβάλουν στην αναστροφή ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές·

7.  Τονίζει ότι αυτά τα δημογραφικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Ένωση δεν είναι νέα, αλλά έχουν αυξηθεί πλέον με μια άνευ προηγουμένου ένταση, ιδίως ως αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων· εφιστά την προσοχή στη σταθερή αύξηση του αριθμού των ατόμων τρίτης ηλικίας - περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι διασχίζουν κάθε χρόνο το κατώφλι των 60 ετών - με συνέπειες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη στέγαση, τις μεταφορές και άλλα είδη υποδομών και υπηρεσιών· σημειώνει με ανησυχία ότι οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από απότομη μείωση του ενεργού πληθυσμού θα πληγούν εντονότερα από τις δημογραφικές προκλήσεις· αναγνωρίζει ότι η έλλειψη επενδύσεων, οι επισφαλείς υποδομές, η χαμηλή συνδεσιμότητα, η περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και η έλλειψη θέσεων εργασίας είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού· τονίζει ότι οι δημογραφικές μεταβολές μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις συντάξεις και ειδικότερα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς η συρρίκνωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών και η αυξανόμενη αστικοποίηση επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, τη διατήρηση της φύσης και τη χρήση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις για τη χρήση της αστικής γης, τις υποδομές, τις αγορές κατοικίας και το πράσινο·

8.  Θεωρεί ότι η διάσταση του φύλου στην δημογραφική αλλαγή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με οριζόντιο τρόπο, επειδή οι περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση πλήττονται επίσης από ανισορροπίες όσον αφορά το φύλο και την ηλικία λόγω μετανάστευσης· θεωρεί ότι οι δημογραφικές προκλήσεις μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο ευνοϊκό πολιτικό πλαίσιο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ως εκ τούτου η πτυχή του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τα δημογραφικά θέματα· θεωρεί συνεπώς ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον,·

9.  υπενθυμίζει ότι στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αντιμετωπίζεται το ζήτημα των δημογραφικών προκλήσεων στις περισσότερες από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της, που έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση των προβλημάτων και τον καθορισμό των θεμελιωδών προτεραιοτήτων της Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό μέρος της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της βασίζεται στη χρηματοδοτική στήριξη από τα μέσα άσκησης της πολιτικής για τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την αντιμετώπιση της αλλαγής και της γήρανσης του πληθυσμού, και ότι οι εν λόγω διαστάσεις του ζητήματος πρέπει να τονισθούν στο σύνολο των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  θεωρεί ότι οι προκλήσεις της μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού απαιτούν αντικειμενικές, ενδελεχείς και ολοκληρωμένες επαναξιολογήσεις πολλών υφιστάμενων οικονομικών, κοινωνικών και άλλων πολιτικών και προγραμμάτων, που θα χρειαστεί να ενσωματώσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική·

Συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ

11.  ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό των μέσων της ΕΕ, και συγκεκριμένα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη δημογραφική αλλαγή· προτείνει όπως, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη των δημογραφικών ανισορροπιών, είναι αναγκαία η ριζική αναθεώρηση των ισχυουσών πολιτικών και της λειτουργίας όλων των μηχανισμών αυτών· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, τις προσπάθειες μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική για τη δημογραφική αλλαγή η οποία θα δίνει προτεραιότητα στους εξής τομείς: αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και ποιοτικές εργασιακές σχέσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις νέες μορφές εργασίας και την κοινωνική λειτουργία τους· στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης της οικονομικής δραστηριότητας και τις απασχόλησης, θα δίνεται προτεραιότητα στην εδαφική διάσταση· προώθηση των υποδομών ως παράγοντα εγκατάστασης επιχειρήσεων, ώστε τα εδάφη που αντιμετωπίζουν δημογραφικές αλλαγές να καταστούν προσβάσιμα και ανταγωνιστικά· καθολίκευση της ποιοτικής κάλυψης στο πλαίσιο των ΤΠΕ, σε ανταγωνιστικές τιμές, στις περιοχές με χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού· παροχή βασικών υπηρεσιών κράτους πρόνοιας στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις· δημόσιες συγκοινωνίες σε τοπική κλίμακα, για την εξασφάλιση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες· πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των οικογενειακών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων, η βιώσιμη ανανέωση των γενεών και η κατάλληλη μέριμνα για τα εξαρτώμενα πρόσωπα· πολιτικές για την υποδοχή και την ένταξη μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία και η εκτεταμένη χρήση νέων, πιο ελκυστικών ρυθμίσεων για τη διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με την αγροτική ζωή· υπογραμμίζει τη σημασία των υφιστάμενων πρωτοβουλιών όπως η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση, η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση και οι κοινότητες της γνώσης και της καινοτομίας για τον ψηφιακό τομέα και τον τομέα της υγείας του ΕΙΤ· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις λύσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί από αυτές τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες· Υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση είναι σημαντικό για την εκπαίδευση και κατάρτιση στις περιοχές που κινδυνεύουν με συρρίκνωση του πληθυσμού· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να περιλαμβάνει στην ανάλυση αντικτύπου, η οποία διενεργείται πριν από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, την πιθανή επίδραση των νομοθετικών πρωτοβουλιών στη δημογραφική εξέλιξη·

12.  Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να ενσωματώσει τους δημογραφικούς παράγοντες σε όλο το φάσμα πολιτικής και να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό της γραμμές που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη των εν λόγω πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή, την απασχόληση, τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινωνία της πληροφορίας, την ΕΑΚ (έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία), την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική πολιτική και τις μεταφορές· θεωρεί απαραίτητο να ενσωματωθούν εκθέσεις δημογραφικού αντικτύπου στον σχεδιασμό και δημογραφικά κριτήρια στην αξιολόγηση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων όλων των πολιτικών της, με σκοπό την προώθηση μιας προσέγγισης της δημογραφικής αλλαγής που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτά τα δημογραφικά προβλήματα με πιο έντονο τρόπο· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις δυνατότητες της πρωτοβουλίας «Έξυπνα χωριά», στο πλαίσιο της οποίας, με σύγχρονες τεχνολογίες όπως η 5G και με καινοτομία, οι κοινότητες της υπαίθρου μπορούν να αναζωογονηθούν· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία μιας ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· επισημαίνει τη σημασία της παροχής καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών, ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, ώστε να προαχθεί η κοινωνική ένταξη, να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής· Υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής, πρωτίστως στις περιοχές που κινδυνεύουν με συρρίκνωση του πληθυσμού, νέων ευκαιριών αμειβόμενης απασχόλησης, προκειμένου να διατηρηθούν οι κοινότητες και να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα διευκολύνουν την ικανοποιητική εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε μια ολιστική γεωγραφική θεώρηση των αστικών και των αγροτικών περιοχών ως συμπληρωματικών λειτουργικών χώρων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ των διαφορετικών ταμείων, με σκοπό την επίτευξη πραγματικά συμμετοχικής και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι η δημογραφική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να καταστεί πιο ολιστική να συντονιστεί οριζόντια με τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν παρέχει απλώς χρηματοδότηση για την εδαφική ανάπτυξη αλλά, διαμορφώνει επίσης ως έναν βαθμό την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να αξιοποιούν τους πόρους τους για την καταπολέμηση των κοινωνικοεδαφικών ανισοτήτων· επιμένει ότι ενώ μέσω της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων έχουν απλουστευθεί και αυξηθεί οι εξαιρέσεις που δεν απαιτούν γνωστοποίηση, το τρέχον πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και επαχθές για τις πολύ μικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές· θεωρεί ότι, μολονότι οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις απλουστεύθηκαν το 2014, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις μικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την οικονομία αυτών των ευαίσθητων περιοχών·

13.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης των κρατών μελών, σεβόμενη τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις· επισημαίνει το ρόλο των πολιτικών για την αύξηση της γεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας· θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εξουσιοδοτηθούν ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη και με επιτυχία τις πολιτικές ένταξης· θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών· ζητεί στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ανισότητες και οι ενδοπεριφερειακές ανισορροπίες στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι κατά τη συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα αιτήματα όσο και οι προοπτικές για διασυνοριακές πρωτοβουλίες· προτείνει την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης στον εν λόγω τομέα προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη κατανόηση και επίγνωση των ζητημάτων· θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων πρέπει να ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι η επίλυση του προβλήματος σε ένα μέρος της Ευρώπης δεν θα πρέπει να έχει αρνητική επίδραση σε άλλα ευρωπαϊκά εδάφη· ζητεί τη δημιουργία δικτύων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των οποίων οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να μαθαίνουν αμοιβαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δημογραφική αλλαγή·

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων

14.  τονίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού με τους εξής τρόπους: μεγαλύτερη και πιο συγκεκριμένη έμφαση στη δημογραφική αλλαγή ως τομέα προτεραιότητας στο πλαίσιο των τελικών κανονισμών και διάδοση κατευθυντήριων γραμμών με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών, των περιφερειών και των τοπικών κυβερνήσεων, μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων· ενεργητικότερη προσέγγιση όσον αφορά τη διατύπωση δημογραφικών πολιτικών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών θεσμικής εκμάθησης· παροχή τεχνικής βοήθειας στις αρχές διαχείρισης και στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· και την υποχρεωτική ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων εφαρμογής των κονδυλίων των ταμείων, και στον απαραίτητο εντοπισμό των περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις σε επίπεδο NUTS 3 και σε επίπεδο ΤΔΜ· ενθαρρύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και στις αρχές διαχείρισης με σκοπό την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι περιφερειακές επιχορηγήσεις σε επίπεδο NUTS 2 συνήθως κρύβουν κοινωνικοεδαφικές, ενδοπεριφερειακές ή ακόμη και υπερπεριφερειακές ανισότητες· ζητεί οι χάρτες της Ένωσης να καταρτίζονται στην κατάλληλη κλίμακα προκειμένου να αποτυπώνονται τα προβλήματα εδαφικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στη χορήγηση της στήριξης στις πλέον μειονεκτικές περιοχές·

15.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) να βοηθήσει και να υποστηρίξει περισσότερο τις περιοχές με υψηλούς δείκτες γήρανσης, αγροτικότητας και πληθυσμιακής εξόδου να βελτιώσουν τις υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών τους, να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα (και μεταξύ των γενεών) και να έχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να στοχεύσουν καλύτερα τις διαθέσιμες επενδύσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές μεταβολές και τον αντίκτυπό τους·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέτρα της πολιτικής συνοχής για να θέσει τέρμα στην αύξηση της μετανάστευσης από αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου οι επαρκείς υποδομές και το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών συνιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις, ιδίως για τις οικογένειες με παιδιά·

17.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει επίσης να συμβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης των γυναικών, στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων· τονίζει περαιτέρω ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης καθώς και την κοινωνική ένταξη των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων των περιφερειών αυτών· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι όταν χρησιμοποιείται το ΕΚΤ για τη στήριξη εξόχως απόκεντρων περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ταμείου ειδικού σκοπού ή ενσωμάτωσης των περιοχών με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα στα ήδη υπάρχοντα ταμεία· ζητεί η κατανομή των ταμειακών πόρων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ένα σχέδιο που να δίνει προτεραιότητα σε γραμμές προϋπολογισμού με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό το Ταμείο Συνοχής να συμπεριληφθεί στις μελλοντικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, υπενθυμίζοντας ότι το εν λόγω ταμείο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν περισσότερο μέσω του ΕΚΤ μικρές οργανώσεις που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται καινοτόμα κοινωνικά προγράμματα, καθώς και διασυνοριακά πιλοτικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ με στόχο κοινωνικά θέματα και την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, για να διευκολυνθεί η καινοτόμα συνεργασία σε περιφερειακό, διασυνοριακό, διακρατικό και μακροπεριφερειακό επίπεδο και για να αντιμετωπιστούν έτσι κοινές προκλήσεις που προκύπτουν από τη δημογραφική αλλαγή·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2017, το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, που θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη των νέων χωρίς εργασία, κατάρτιση ή εκπαίδευση, έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο και τα αποτελέσματά του υπολείπονται των αρχικών προσδοκιών·

19.  θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ, προκειμένου να αποφύγει τις εδαφικές ρήξεις, πρέπει να ωφελήσει τα εδάφη με χαμηλότερη δημογραφική δυναμική μέσω της αύξησης των επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας της Ένωσης όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η παιδεία, οι επιχειρήσεις, η καινοτομία, η έρευνα, οι ΜΜΕ, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υποδομές· θεωρεί ότι, κατά την κατάρτιση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ειδικού καθεστώτος για τις περιοχές με δημογραφικά μειονεκτήματα·

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών

20.  πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής διαθέτει κατάλληλα μέσα για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, ειδικότερα σε συνδυασμό με άλλες ενωσιακές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, τόσο από την άποψη της γήρανσης όσο και από την άποψη της μείωσης του πληθυσμού, και συνεπώς θα πρέπει να διαδραματίσει περισσότερο εξέχοντα ρόλο με σκοπό να υποστηρίξει τις περιφέρειες στην προσαρμογή τους στη δημογραφική αλλαγή· πιστεύει ότι τούτο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους ειδικούς για τα ταμεία κανονισμούς για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, ως μέρος των ρητών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ· ζητεί έναν σαφή ορισμό της έννοιας «σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα» του άρθρου 174 ΣΛΕΕ και του άρθρου 121 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, προκειμένου να καταγραφούν στατιστικά με σαφήνεια οι δημογραφικές προκλήσεις· επισημαίνει τη σημασία των συνδέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να συνδυαστούν οι ολοκληρωμένες βιώσιμες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης με συμπράξεις για βιώσιμη αστική-αγροτική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει προορατικά μέτρα για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής και να παράσχει τεχνική συνδρομή στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη συρρίκνωση του πληθυσμού·

21.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να προωθεί την απασχολησιμότητα και την ένταξη των γυναικών, ειδικά των μητέρων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας· ζητεί επομένως να δοθεί στις γυναίκες πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης και μάθησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα προσόντα που αποκτούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει τη σημασία της στήριξης των νέων μητέρων προκειμένου να επιστρέφουν στην εργασία, με την παροχή αξιόπιστων υποδομών ολοήμερης παιδικής μέριμνας για παιδιά όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστεί η συρρίκνωση του πληθυσμού·

22.  πιστεύει ότι για να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις, οι περιφέρειες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ΕΔΕΤ με περισσότερο προδραστικό τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων και να δώσουν στους νέους την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια σωστή σταδιοδρομία· σημειώνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας των νέων·

23.  ζητεί τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου εντός του μελλοντικού κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), προκειμένου να αναγνωριστούν οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές και μόνιμες δημογραφικές προκλήσεις· τονίζει την ανάγκη μιας πιο προορατικής και ενεργούς προσέγγισης κατά την εκπόνηση των δημογραφικών πολιτικών, δεδομένου ότι η περιφερειακή απόκλιση στις δημογραφικές τάσεις θα προκαλέσει πιθανότατα σημαντικό ασύμμετρο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά εδάφη, ο οποίος μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ· ζητεί να ενισχυθεί και να απλουστευθεί η διαχείριση των νέων μέσων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των τοπικών και περιφερειακών επιπέδων στην ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης· ζητεί τη δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες θα βοηθήσουν τις υφιστάμενες αγροτικές επιχειρήσεις να συνδεθούν καλύτερα με τους ομολόγους τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περισσότερο υπόψη, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, οι εδαφικές ιδιαιτερότητες που εκφράζονται σε διαπεριφερειακό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την επιτυχία των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ σε πολλές περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι η έλλειψη επαρκούς ικανότητας και άρτιας διακυβέρνησης και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση μέσων ενίσχυσης της ικανότητας·

24.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει νέα κριτήρια που θα καθιστούν δυνατή την μεμονωμένη οριοθέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και θα βασίζονται σε δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές, σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές και στην προσβασιμότητα, αφετέρου δε να πραγματοποιήσει μελέτες σχετικά με ενδεχόμενους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες προς συμπλήρωση του δείκτη ΑΕγχΠ με κριτήρια κοινωνικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος· θεωρεί ότι το ΑΕΠ και η πυκνότητα του πληθυσμού δεν αποτελούν δείκτες που να αρκούν από μόνο τους ώστε να χαρακτηριστεί ένα έδαφος ως έχον σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει νέους δυναμικούς δείκτες πέραν του δείκτη ΑΕΠ που θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, όπως ενός δημογραφικούς δείκτη, ή να εξετάσει μια πρόσθετη χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές, όπως στην περίπτωση των αραιοκατοικημένων περιοχών στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (παράρτημα VII σημείο 9 του ΚΚΔ)· τονίζει την ανάγκη ειδικών μηχανισμών για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των δυνατοτήτων και των πραγματικών αποτελεσμάτων των ΕΔΕΤ κατά την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, μέσω της παροχής οδηγιών και της μεταγενέστερης ανάπτυξης κατάλληλων δημογραφικών δεικτών· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης επικαιροποιημένων, αξιόπιστων και κατανεμημένων στατιστικών στοιχείων για την περισσότερο αποτελεσματική και αντικειμενική πολιτική διαχείριση, ιδίως για την πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση των εγγενών χαρακτηριστικών των διαφορετικών περιοχών με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού· για τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Eurostat μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας των σχετικών στατιστικών στοιχείων για τη χάραξη κατάλληλης ευρωπαϊκής δημογραφικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που παρέχονται για τους δημογραφικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, ζητώντας επιπλέον την κατανομή αυτών τουλάχιστον σε υποπεριφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο NUTS 3·

25.  θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις δημογραφικές προκλήσεις, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των θεματικών στόχων ή τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, με στόχο τη διαμόρφωση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών στρατηγικών εντός του ίδιου κράτους μέλους, με τοπική συμμετοχή· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ως νέα εκ των προτέρων αιρεσιμότητα την δυνατότητα μιας εθνικής στρατηγικής για τη δημογραφική ανάπτυξη·

26.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με τη δημογραφική εξέλιξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που θα χρηματοδοτείται από τα ισχύοντα ΕΔΕΤ και θα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων βάσει τριών κατηγοριών: έξυπνη ανάπτυξη, μέσω μέτρων που βοηθούν τις περιοχές που πλήττονται από τις δημογραφικές προκλήσεις και προσανατολίζονται στις ΤΠΕ, την Ε&Α&Κ και τις ΜΜΕ· ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αφενός με την ενσωμάτωση ειδικών δράσεων για τη διατήρηση των νέων στην περιοχή, που θα ενθαρρύνουν την ανανέωση των γενεών και την αυτοαπασχόληση, και αφετέρου με τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης για μετανάστες· και διατηρήσιμη ανάπτυξη, με μέτρα που βοηθούν τις εν λόγω περιοχές να επενδύσουν στην «πράσινη οικονομία», συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων συστημάτων μεταφορών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την δράση της ΕΕ για έξυπνα χωριά, που απαιτεί από τις πολιτικές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συνδεσιμότητα και ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών, και η οποία υποστηρίζει την Πρωτοβουλία για έξυπνα νησιά ως μια εκ των κάτω προς τα άνω προσπάθεια εκ μέρους των ευρωπαϊκών νησιωτικών αρχών και των τοπικών κοινοτήτων που επιδιώκουν τη βελτίωση της ζωής στα νησιά με βιώσιμες και ολοκληρωμένες λύσεις·

27.  θεωρεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 πρέπει να δώσει αποφασιστική και δραστική λύση στις δημογραφικές προκλήσεις, με γνώμονα την τρέχουσα δημογραφική κατάσταση και εξέλιξη, και να ενσωματώσει την προώθηση λύσεων μέσω στοχοθετημένων μέτρων, όπως ad hoc κονδύλια όπου χρειάζεται· ζητεί από την ΚΓΠ να ενισχύσει σε μεγαλύτερο βαθμό, μέσω του «δεύτερου πυλώνα» της, ο οποίος αφορά την αγροτική ανάπτυξη και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑ), τις υπηρεσίες και τις υποδομές που οδηγούν στην κοινωνική και ψηφιακή συνοχή, καθώς και να ανατρέψει τις τάσεις κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε περιοχές με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα· καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ανταλλάσσουν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και νέες προσεγγίσεις με σκοπό την αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής· θεωρεί ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και οι θαλάσσιες αρτηρίες πρέπει να καλύπτουν τις περιοχές με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά προβλήματα·

28.  υπογραμμίζει την προστιθεμένη αξία της μεθοδολογίας της ενιαίας τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) σε όλα τα ΕΔΕΤ, ώστε να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται ολοκληρωμένες και ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις από κάτω προς τα πάνω· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το ότι η ΤΑΠΤΚ είναι υποχρεωτική μόνο για το ΕΓΤΑΑ και ότι οι τοπικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις μειώνονται στα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση της ΤΑΠΤΚ σε όλα τα ΕΔΕΤ·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0049.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0099.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0213.
(10) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 145.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.
(12) EE C 153 E της 31.5.2013, σ. 9.
(13) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 19.
(14) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 55.
(15) EE C 184 E της 6.8.2009, σ. 75.
(16) ΕΕ C 292 Ε της 1.12.2006, σ. 131.
(17) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 40.
(18) Έγγραφο εργασίας του ESPON. Λουξεμβούργο, ESPON, EGTC, Μάρτιος 2017.
(19) Eurostat, «Η ΕΕ στον κόσμο», έκδοση 2016.
(20) Eurostat, «Περιφερειακή Επετηρίδα της Eurostat», έκδοση 2016.


Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
PDF 537kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2017/2066(INI))
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2007, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (COM(2007)0226),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1) (οδηγία για την καταναλωτική πίστη),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής(2) (οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» (COM(2011)0941),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης («Report on Good Practices on Comparison Websites»), που εκπονήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών - ΙΕΣΠ («Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs»), που εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(4) (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(7) (οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση)(10) (οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (COM(2015)0630),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της 21ης Μαρτίου 2016, στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 446, του Ιουλίου 2016, σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Better Finance με τίτλο «Pension Savings: The Real Return» (Συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις: οι πραγματικές αποδόσεις), που εκπονήθηκε το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με την χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα(12),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ, της 21ης Μαρτίου 2017·

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής» (COM(2017)0139),

–   έχοντας υπόψη την μελέτη αγοράς για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο 2017,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ.1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0326/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς και να είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, χρειάζεται επείγουσα και αποτελεσματική δράση για τη διευκόλυνση της καινοτομίας προς όφελος των τελικών χρηστών, με ταυτόχρονη αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση των τιμών και την αύξηση των επιλογών και της ποικιλίας των προϊόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στη φιλοδοξία μας για υπέρβαση των εθνικών φραγμών και για τον περιορισμό των υφιστάμενων τάσεων παρεμπόδισης της καινοτομίας στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τις διασυνοριακές λιανικές επενδύσεις στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα ευκολότερα ζητήματα αλλά και τα σημαντικότερα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτήν την αγορά, τα οποία περιλαμβάνουν τη γλώσσα, τις ανησυχίες σχετικά με την απάτη ή το έγκλημα, την αβεβαιότητα σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις, τις διαφορές στη νομοθεσία περί κινητών αξιών και στο εταιρικό δίκαιο, τις άγνωστες διαδικασίες προσφυγής και αφερεγγυότητας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στα πλαίσια για την προστασία των καταναλωτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα είναι βιώσιμη μόνο εάν αντιπροσωπεύει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ουσιαστικό ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και για τους ευάλωτους καταναλωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 446 καταλήγει στο συμπέρασμα πως, όταν πρόκειται για χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αγοράζουν ως επί το πλείστον στη χώρα τους και συχνά ούτε καν εκφράζουν την ανάγκη ή την επιθυμία να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στο εξωτερικό, αν και υπάρχουν επίσης εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να το πράξουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και στο δικό τους κράτος μέλος, μόνο ένα μικρό ποσοστό αναζητά πιο ελκυστικές προσφορές και αλλάζει πάροχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνακόλουθη έλλειψη (διασυνοριακού) ανταγωνισμού μπορεί να εμποδίσει τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές να επιτύχουν τους καλύτερους δυνατούς όρους στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζουν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον ορισμό της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) που διατυπώθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, βάσει του οποίου η FinTech θα πρέπει να νοείται ως χρηματοοικονομική που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή τεχνολογιών στην παροχή λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην εξάλειψη ορισμένων εμποδίων στην εσωτερική αγορά και να ενισχύσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί από μόνη της για την άρση των εμποδίων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη ολοκλήρωση των διασυνοριακών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η αγορά μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ζήτησης μετά από ενημέρωση, η οποία αναβαθμίζει τα πρότυπα ποιότητας σε αυτόν τον τομέα·

1.  σημειώνει ότι στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, λαμβάνονται υπόψη ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη μιας ισχυρής και βασισμένης στην τεχνολογία ενιαίας αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και παράλληλα να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός, να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων, να μειωθούν οι τιμές να καταπολεμηθούν η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· πιστεύει, ωστόσο, ότι το σχέδιο δράσης δεν ανταποκρίνεται στην φιλοδοξία για δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διαφάνεια, την ανάπτυξη και την καινοτομία, με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα λιανικής· σημειώνει τα συνεχή υψηλά επίπεδα και την αδιαφάνεια των τελών και των προμηθειών που σχετίζονται με τις ιδιωτικές συντάξεις, τα ταμεία επενδύσεων και άλλα προϊόντα λιανικής, που μειώνουν σημαντικά τις πραγματικές αποδόσεις για τους ιδιώτες επενδυτές· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι η μεταφορά και εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατά τα τελευταία έτη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της MiFID 2 και της IDD, θα πρέπει να διατηρηθεί και να της δοθεί προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, εάν χρειασθεί·

2.  επικροτεί την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων που συμβάλλουν στον ανταγωνισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στη δημιουργία ευκαιριών για τους καταναλωτές· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2016 η χρηματοδότηση της FinTech στην Ευρώπη ανήλθε σε μόλις 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι 12,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, γεγονός που αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ταχεία αλλαγή της νοοτροπίας και επαρκή κανονιστική ανταπόκριση στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική αγορά στον τομέα της καινοτομίας· τονίζει ότι μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην οποία θα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ίσοι όροι ανταγωνισμού και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες και καλύτερες επιλογές, σε χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, παρά τις κανονιστικές προκλήσεις που ενέχουν, προσφέρουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για καινοτομία που ωφελεί τον τελικό χρήστη και δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

3.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κάθε είδους – συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ανοίγματος τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου, της παροχής τραπεζικών καρτών, των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων, των ασφαλειών και του δημοσίου χρέους – μπορούν να παρέχονται σε διασυνοριακή βάση·

4.  θεωρεί ότι είναι αντίθετο προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να απαιτείται από τους πελάτες να είναι κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο προσφέρεται το χρηματοπιστωτικό προϊόν – συμπεριλαμβανομένων των κρατικών χρεωστικών τίτλων – ή να διαθέτουν εθνικό έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, για την ουσιαστική παροχή του προϊόντος·

5.  πιστεύει ότι θα ήταν επωφελές να διευκολυνθεί η απόκτηση κρατικών χρεωστικών τίτλων από ιδιώτες επενδυτές·

6.  θεωρεί, σύμφωνα και με την παράγραφο 135 του ψηφίσματός του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(13), ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την καταβολή προμηθειών από τον χρήστη, εκτός εάν οι εν λόγω λογαριασμοί συνδέονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες·

7.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ρευστό χρήμα μέσω των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών είναι μια σημαντική υπηρεσία που πρέπει να διευκολύνεται, να παρέχεται χωρίς χρήση καταχρηστικών πρακτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, και ως εκ τούτου να μην συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι συνεχίζεται η πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση για το ζήτημα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης έχει στόχο να αντιμετωπίσει σειρά σημαντικών ζητημάτων και ότι σε ορισμένους τομείς προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, με σαφές χρονοδιάγραμμα·

10.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει περισσότερο προορατικό ρόλο, χρησιμοποιώντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για την υποστήριξη της αναπτυσσόμενης αγοράς βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων, προωθώντας τις βιώσιμες επενδύσεις μέσω της παροχής αποτελεσματικών και τυποποιημένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ESG) πληροφοριών από εισηγμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες και της κατάλληλης αποτύπωσης αυτών των κριτηρίων στα συστήματα διαχείρισης των επενδύσεων και στα πρότυπα δημοσιοποίησης· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να προωθήσει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ESG) «υπηρεσίες αξιολόγησης» και ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αγορά πράσινων ομολόγων με βάση τη σχετική μελέτη της Επιτροπής και τις εργασίες της ομάδας έρευνας της G20 για την πράσινη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός «αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ», με στόχο την αποδέσμευση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και την υποστήριξη της οικολογικής μετάβασης στην Ευρώπη·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ζωτικών οικονομικών κέντρων που παρέχουν δυναμικές αγορές για τις λιανικές υπηρεσίες·

12.  θεωρεί ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και διαφάνειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επιμένει κυρίως στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της βασικής οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, καθώς και ότι είναι αναγκαία περαιτέρω μέτρα, όπως οι πολιτικές για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση· πιστεύει ότι η ενωσιακή και εθνική χρηματοπιστωτική νομοθεσία για τους καταναλωτές πρέπει να ενισχυθεί και να επιβληθεί, και εφόσον χρειάζεται, να εναρμονιστεί καλύτερα σε όλα τα κράτη μέλη·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής «ίδια υπηρεσία, ίδιος κίνδυνος, ίδιος κανόνας, ίδια εποπτεία», ώστε να μην νοθεύεται ο ανταγωνισμός, ιδίως με την εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά· τονίζει ότι ο κανόνες αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία· παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη χρήση των γενικών ορθών διατάξεων που σήμερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατ’ αντανάκλαση από τα κράτη μέλη για τον αποκλεισμό της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τους, και να ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές προκειμένου να διαμεσολαβούν ενεργά μεταξύ των κρατών μελών όταν αυτά ερμηνεύουν διαφορετικά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων·

14.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να ωφελεί τις ΜΜΕ τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης· διευκρινίζει ότι, από πλευράς προσφοράς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, ενώ, όσον αφορά την ζήτηση, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε διασυνοριακές αγορές· υπογραμμίζει ότι η αύξηση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των ΜΜΕ που παρέχουν λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ) διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και την εξουσία για την εκτέλεση όλων των κανονιστικών και εποπτικών καθηκόντων τους, προς το συμφέρον της προστασίας των καταναλωτών·

16.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο θέσπισης 29ου καθεστώτος για τα λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τυποποιημένες προκαθορισμένες επιλογές για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ΕΕ, κατά το πρότυπο του βασικού τραπεζικού λογαριασμού και του μοντέλου PEPP·

Δράση 1 - Μείωση των επιβαρύνσεων για συναλλαγές σε νομίσματα εκτός του ευρώ

17.  υπενθυμίζει ότι τα τέλη των διασυνοριακών πληρωμών εκτός της ζώνης του ευρώ παραμένουν υψηλά· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει σύντομα μια αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 προκειμένου να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για την απουσία ενός κοινού ευρωπαϊκού επιγραμμικού συστήματος τραπεζικών πληρωμών όπως για παράδειγμα μια πανευρωπαϊκή, ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα·

Δράση 2 - Διαφάνεια στην αγοραπωλησία συναλλάγματος

18.  τονίζει ότι η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι βασική για την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας στο πλαίσιο της «δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος»· επισημαίνει ότι η οδηγία (EΕ) 2015/2366 θεσπίζει την υποχρέωση των επιχειρηματιών να επισημαίνουν με σαφήνεια και να παρουσιάζουν το τελικό κόστος της δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος για τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές πραγματοποιούν αναλήψεις από ΑΤΜ οι οποίες ενέχουν αγοραπωλησία συναλλάγματος· τονίζει ωστόσο ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές τιμές και να έχουν επίγνωση των τελών και των πρόσθετων εξόδων όταν προβαίνουν σε συναλλαγές, πληρωμές στο εξωτερικό ή αναλήψεις από ΑΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης πρακτικών δυναμικής αγοραπωλησίας συναλλάγματος· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι θα γνωστοποιούν οποιαδήποτε ανατίμηση συναλλαγματικής ισοτιμίας ως επιβάρυνση στο πλαίσιο της γνωστοποίησης των εξόδων και των επιβαρύνσεων σύμφωνα με την οδηγία PSD2, και να παρουσιάζονται με διαφανή τρόπο οι ισοτιμίες που παρέχονται από διάφορους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· σημειώνει ότι η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη αυτού του στόχου· συνιστά να διενεργηθούν έρευνες του τύπου «Mystery shopping» σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό, αφενός, την αξιολόγηση και τη δημοσιοποίηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση, της ποιότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ και, αφετέρου, την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών·

Δράση 3 - Ευκολότερη αλλαγή προϊόντων

19.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι λίγοι καταναλωτές αλλάζουν προμηθευτή όσον αφορά τα περισσότερα τραπεζικά προϊόντα και τα προϊόντα ασφαλειών πλην ασφαλειών ζωής, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο σε διασυνοριακές αγορές λιανικής, και επομένως προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν επωφελέστερες λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ, καθώς και να καταγγέλλουν χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διασυνοριακή πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό παροχής διασυνοριακών ασφαλιστικών προϊόντων όπως είναι η ασφάλιση οχημάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποφασίζουν με ποιον συνάπτουν σύμβαση· παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ελέγχου των επιθετικών πρακτικών δανεισμού και των δανείων βάσει αναμενόμενων μελλοντικών εσόδων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση ευάλωτων καταναλωτών και μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

20.  επικροτεί τη φιλοδοξία της Επιτροπής να ενσωματώσει τα επιτεύγματα της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να διευκολυνθεί η αλλαγή παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες που να στοχεύουν ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός και να διευκολυνθεί έτσι η μετάβαση των πελατών σε πιο ευνοϊκές λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πρέπουσα δημοσιοποίηση και η επαρκής προστασία των καταναλωτών θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Δράση 4 - Δικτυακοί τόποι ποιοτικής σύγκρισης

21.  τονίζει την χρησιμότητα μιας καλά διαρθρωμένης και εύχρηστης ενωσιακής διαδικτυακής πύλης συγκρίσεων η οποία να καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το φάσμα των υφισταμένων ανεξάρτητων διαδικτυακών πυλών στα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία σύγκρισης πρέπει να είναι ακριβή και να έχουν ουσιαστική σημασία για τους καταναλωτές και δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην ποιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη άλλα κριτήρια, όπως η διαθεσιμότητα δικτύων υποκαταστημάτων, οι προσωπικές επαφές και η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών και έχοντας κατά νου ότι μόνο όμοια προϊόντα μπορούν να συγκριθούν· επισημαίνει ότι τα προϊόντα θα πρέπει να συγκρίνονται μόνο με παρόμοια προϊόντα ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των καταναλωτών·

22.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει εργαλεία όπως τα μονοαπευθυντικά σημεία επικοινωνίας, τα οποία θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα βοηθήσουν τις εταιρείες λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Δράση 5 — Βελτίωση της ασφάλισης οχημάτων

23.  φρονεί ότι μετά την επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλιση των αυτοκινήτων που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, οι τροποποιήσεις στην οδηγία θα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής φορητότητας και της αναγνώρισης των εκπτώσεων λόγω καλής οδήγησης, υπό το φως, μεταξύ άλλων, των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις οποίες το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλιση οχημάτων πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό για την αντιμετώπιση της μη αναγνώρισης των εκπτώσεων λόγω καλής οδήγησης και να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζεται υπό τις συνθήκες που είχαν προβλέψει οι συννομοθέτες·

Δράση 6 - Διαφανής τιμολόγηση των ενοικιάσεων αυτοκινήτων

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαίες νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων που πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα με σκοπό να εξασφαλιστεί διαφανής τιμολόγηση που να καλύπτει όλα τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλα τα κράτη μέλη·

Δράση 7 - Βαθύτερη ενιαία αγορά καταναλωτικής πίστης

25.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των καταναλωτών, εάν η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει τρόπους διευκόλυνσης της διασυνοριακής πρόσβασης σε πιστώσεις· ζητεί την ανάληψη δράσης για να βρεθεί ένας τρόπος συντονισμού των πληροφοριών για τις οφειλές, στη βάση της πλήρους συμμόρφωσης προς την ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων των νομοθετημάτων για την προστασία των δεδομένων και την προστασία των καταναλωτών, έτσι ώστε κάθε πιστωτής να γνωρίζει το ύψος του χρέους του πελάτη πριν του χορηγήσει περαιτέρω πίστωση και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθεί μια αποτελεσματικότερη αγορά, όπου θα είναι δυνατός ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων πίστωσης· καλεί, για τον σκοπό αυτό, να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αιτίων της υπερχρέωσης των καταναλωτών· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική εκπαίδευση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την προστασία των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της υπερχρέωσης· εν προκειμένω, παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και να καλλιεργήσει την πολυμερή συνεργασία στον σημαντικό αυτόν τομέα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) που χορηγούν στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι μόνο εσφαλμένα δεδομένα θα μπορούν να μεταβάλλονται και ότι θα χρησιμοποιούνται μόνο επαληθεύσιμα και σχετικά δεδομένα· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η συγκατάθεση που παρέχεται για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και ότι τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν και να προσαρμόζουν τη συγκατάθεσή τους·

Δράση 8 - Δίκαιοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών

26.  ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει προσεκτικά μήπως οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές προστασίας των καταναλωτών ενεργούν ως αθέμιτα εμπόδια για τις διασυνοριακές επενδύσεις και εάν, σύμφωνα με την πάγια νομοθεσία και νομολογία για την εσωτερική αγορά, δικαιολογούνται για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που είναι αναγκαίοι και ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους· τονίζει ότι οι συναφείς ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών συχνά αφήνουν σκοπίμως ένα περιθώριο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες εθνικές κανονιστικές διατάξεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εξάλειψη των εθνικών εμποδίων δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της προστασίας των καταναλωτών και ότι η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κατευθυντήρια προτεραιότητα κατά την κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων που παράγουν οι πάροχοι λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, δεν απαιτούνται στην πραγματικότητα αυστηρά από τη νομοθεσία, ενώ επιπλέον συνιστούν επιβάρυνση που μπορεί να επιφέρει αδικαιολόγητα υψηλό κόστος για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει αυτά τα έγγραφα με στόχο να τα εξορθολογίσει, χωρίς να θυσιάσει τα οφέλη για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι η πρόσβαση σε συναφείς και κατανοητές πληροφορίες έχει ζωτική σημασία προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για χρηματοπιστωτικά ζητήματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα των παρεχόμενων πληροφοριών· τονίζει την ανάγκη του αποτελεσματικότερου δυνατού συντονισμού των απαιτήσεων πληροφόρησης έναντι των πελατών που προβλέπονται σε διάφορες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι διπλές ή αντιφατικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης, προκειμένου να μην προκύπτουν περιττή γραφειοκρατία και περιττά έξοδα και να μην προκαλείται σύγχυση στον πελάτη·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας γενικού χαρακτήρα με σκοπό τη μετάβαση από το τρέχον κατακερματισμένο συνονθύλευμα των οδηγιών MiFID, IDD, ΟΔΟΕΕ κ.λπ. προς την ολοκλήρωση ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου διαφάνειας για τους καταναλωτές, εξαλείφοντας την περιττή πολυπλοκότητα για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διεύρυνση της χρήσης στην τομεακή νομοθεσία της εντολής των ΕΕΑ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και να λάβει υπόψη της το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης της χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των ΕΕΑ· καλεί την Επιτροπή να δώσει εντολή στις ΕΕΑ να ηγηθούν των εργασιών με αντικείμενο τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας της επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ των κρατών μελών·

28.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να οργανώσει εκστρατεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δίκτυο FIN-NET, το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους χωρίς να πρέπει να προσφεύγουν σε δικαστήρια, μέσω της εύρεσης ενός αρμόδιου φορέα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών· πιστεύει ότι το FIN-NET θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την κάλυψη που παρέχει, να αποσαφηνίσει τον ρόλο του και να βελτιώσει τον δικτυακό του τόπο·

Δράση 9 — Βελτίωση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας

29.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα διασυνοριακά πρότυπα και αρχές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να μετριαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό ο κίνδυνος αύξησης της υπερχρέωσης όταν διευκολυνθεί η παροχή πιστώσεων διαδικτυακά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας ολοκληρωμένα υπόψη τα συμπεράσματα των δημοσιευμένων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη και της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη·

Δράση 10 - FinTech για λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

30.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των καταναλωτών να χρησιμοποιούν λογισμικό για την πραγματοποίηση πληρωμών και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους ίδιους·

31.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στο πλαίσιο των στρατηγικών της σχετικά με την ένωση των κεφαλαιαγορών (CMU) και την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και εύρυθμης ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία προς όφελος όλων των Ευρωπαίων τελικών χρηστών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού· στηρίζει τη δημιουργία, από την Επιτροπή, ειδικής ομάδας δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία· επισημαίνει ότι το νέο τοπίο που προκύπτει από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας επιβάλλει την ανάπτυξη μιας σειράς κατάλληλων νέων εγγυήσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα προϊόντα ή κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την μόχλευση στις πιστωτικές πλατφόρμες FinTech·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πρόταση ψηφίσματός του σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα, και να προαγάγει την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια, την καινοτομία, τον δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς και να εξασφαλίσει ότι η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων και ίδιας εποπτείας» θα εφαρμόζεται για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή θέσης· υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα πρέπει να νοείται ως χρηματοδότηση που καθίσταται δυνατή ή παρέχεται μέσω νέων τεχνολογιών, επηρεάζοντας το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα σε όλες τις συνιστώσες του, από τις τράπεζες έως τις ασφαλίσεις, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις επενδυτικές συμβουλές, τις υπηρεσίες πληρωμών και τις υποδομές της αγοράς·

33.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για καινοτόμες λύσεις· επισημαίνει ότι καινοτόμες εταιρείες όπως οι FinTech εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό που χρειάζεται για τη δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

34.  υπογραμμίζει ότι τα διάφορα νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχουν τις ίδιες ευθύνες απέναντι στους πελάτες και αναφορικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με άλλα αντίστοιχα παραδοσιακά ιδρύματα και υπηρεσίες·

Δράση 11 - Ψηφιακοί έλεγχοι ταυτότητας

35.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση στη διευκόλυνση των συναλλαγών και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το έργο του κανονισμού eIDAS· υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής· συνηγορεί υπέρ της διαλειτουργικότητας της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ζητεί να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη (και πιθανώς πέρα από αυτά, στις χώρες ΕΟΧ και την Ελβετία)· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους υφιστάμενους κανονιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση των τεχνικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τονίζει ότι οιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται, θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη·

36.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κανονιστικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν τη χρήση των πανευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι τη διασυνοριακή ψηφιακή διαδικασία ψηφιακής εξοικείωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητα συμμόρφωσής τους με τις επιταγές της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Δράση 12 - Διαδικτυακές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

37.  τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τον ψηφιακό κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την προστασία των καταναλωτών που συνδέονται με τις εξ αποστάσεως διαδικτυακές πωλήσεις και να δημιουργηθούν έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες· επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχουν για τους καταναλωτές τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται με την μορφή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δηλαδή τα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης· υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία μια ισχυρή και εναρμονισμένη ευρωπαϊκή εποπτεία, προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές και να αποφεύγονται τα κανονιστικά κενά· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών ή σύγχρονων διαύλων διανομής·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η Επιτροπή δεν εξετάζει ζητήματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου στο σχέδιο δράσης της· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στις εργασίες της ειδικής ομάδας δράσης της·

39.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι υπηρεσίες των παραδοσιακών τραπεζικών καταστημάτων, τα οποία παρέχουν ουσιαστική υπηρεσία στο κοινό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις ΜΜΕ, τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και προτιμούν τις διαπροσωπικές επαφές· αναγνωρίζει ότι το κλείσιμο υποκαταστημάτων υποβαθμίζει τη χρηματοπιστωτική υποδομή σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τις τοπικές κοινωνίες·

40.  παρατηρεί ότι η αυξημένη χρήση δεδομένων των καταναλωτών ή μαζικών δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές, όπως είναι η ανάπτυξη περισσότερο εξατομικευμένων, κατατμημένων και φθηνότερων προσφορών με βάση τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό κινδύνων και κεφαλαίων· από την άλλη πλευρά, εκφράζει ανησυχία για την ανάπτυξη της δυναμικής τιμολόγησης και το δυναμικό της να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές όσον αφορά την συγκρισιμότητα των προσφορών και, επομένως, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό, καθώς και για τη συνεκτίμηση και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, στον πιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
(2) ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11.
(3) ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11.
(4) ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34.
(5) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(6) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
(7) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(8) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.
(9) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.
(10) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0434.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0211.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0027.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου