Показалец 
Приети текстове
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II
 Изменения към няколко регламента в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I
 Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I
 Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I
 Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца
 Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле
 Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ***I
 Споразумение за въздушен транспорт ЕС—САЩ ***
 Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ***
 Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) ***
 Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)
 Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране
 Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна
 По пътя към цифрова търговска стратегия

Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II
PDF 118kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2015)0636),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0374/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 116.
(2) Приети текстове от 2.2.2017 г., P8_TA(2017)0015.


Изменения към няколко регламента в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I
PDF 584kWORD 63k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0605),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 16 ноември 2017 г. за това да се раздели предложението на Комисията и да се даде разрешение на комисията по земеделие и развитие на селските райони да изготви отделен законодателен доклад за разпоредбите, които се отнасят до правомощията на тази комисия, а именно членове 267—270 и 275 от предложението на Комисията,

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и параграф 3 и член 42, член 43, параграф 2 и буква б) от член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 11 май 2017 г.(3),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A8-0211/2017),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от комисията по земеделие и развитие на селските райони съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, представено по-долу, и поетия с писмо от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0380/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  подчертава, че разделянето на предложението на Комисията има за цел да позволи разпоредбите, отнасящи се до правомощията на комисията по земеделие и развитие на селските райони, да се прилагат считано от 1 януари 2018 г., и че останалата част от предложението на Комисията(4) ще бъде разгледано на по-късен етап;

5.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (EС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2393.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на европейския парламент

Новите правила относно организациите на производителите и конкурентното право (Обща организация на пазарите)

Европейският парламент припомня, че съгласно член 42 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) правилата относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е решено от Европейския парламент и Съвета, като се вземат предвид целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), определени в член 39 от Договора.

Както е посочено в Договора, и в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз(5), целите на ОСП имат предимство пред тези на политиката в областта на конкуренцията. Въпреки това селскостопанските пазари не са освободени от прилагането на правото в областта на конкуренцията. Адаптирането на правилата на конкуренцията по отношение на селскостопанските специфики е прерогатив на съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета.

В този контекст, Европейският парламент чрез настоящия регламент предлага разясняване на връзката между правилата на ОСП, по-специално относно ролята и задачите на организациите на производители и асоциациите на организации на производители, и прилагането на европейското право в областта на конкуренцията. Това пояснение е необходимо поради съществуващата несигурност относно прилагането на тези правила и е от съществено значение за постигане на целта на Съюза за засилване на позицията на земеделските стопани в рамките на веригата за доставки на храни. Предложенията на Европейския парламент са въз основа на препоръките в доклада на Agri-Market (AMTF) от 14 ноември 2016 г. Тези препоръки се основават на поредица от заседания и становища, получени от всички участници във веригата за доставки на храни: производители, преработватели и търговци на дребно.

Европейският парламент има за цел да опрости и изясни условията, при които организациите на производители или асоциациите на организации на производители във всички сектори, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да извършват, от името на техните членове, дейности по планиране на производството, пускане на пазара, водене на преговори за сключване на договори за доставката на селскостопанските продукти и оптимизиране на производствените разходи. Тези задачи по същество изискват наличието на някои практики, включително вътрешни консултации и обмен на търговска информация в рамките на тези субекти. Поради това се предлага тези практики да попадат извън обхвата на забраната за антиконкурентни споразумения, посочени в член 101, параграф 1 от ДФЕС, както и организациите на производители или асоциациите на организации на производители, които извършват поне една стопанска дейност, да се ползват с дерогация от прилагането на настоящия член. Тази дерогация обаче не е абсолютна: органите за защита на конкуренцията запазват възможността да се намесят, ако считат, че такива дейности има вероятност да изключат конкуренцията или застрашават постигането на целите на ОСП.

Ролята и задачите на организациите на производители или асоциациите на организации на производители и техните отношения с конкурентното право биват уточнени по този начин. Без да се засягат институционалните прерогативи на Комисията, Европейският парламент счита, че новите правила не изискват допълнително пояснение под формата на насоки на Европейската комисия.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Относно член 1 — Развитие на селските райони

—  Удължаване на времетраенето на програмите за развитие на селските райони

Разходи, свързани с програмите за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., одобрени в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще продължат да могат да бъдат финансирани от ЕЗФРСР, ако са платени на бенефициерите най-късно до 31 декември 2023 г. Комисията ще разгледа възможностите за продължаване на подкрепата за развитие на селските райони след 2020 г. в контекста на своето предложение за следващата МФР.

—  Управление на риска

Комисията потвърждава намерението си да извърши преглед на функционирането и ефективността на инструментите за управление на риска, които понастоящем са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, в контекста на предложението ѝ относно модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика.

—  Санкции за Leader

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа ефективността и пропорционалността на санкциите за LEADER, включени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията.

Относно член 2 — Хоризонтален регламент

—  Резерв за кризисни ситуации

Комисията потвърждава, че функционирането на резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор и възстановяването на бюджетните кредити, свързани с финансовата дисциплина, както е предвидено в членове 25 и 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, ще бъдат преразгледани в контекста на подготовката за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) с цел да се даде възможност за ефективна и навременна намеса в периодите на пазарна криза.

—  Единен одит

Комисията подкрепя подхода за единен одит, както се потвърждава от предложението за член 123 от новия Финансов регламент. Също така, Комисията потвърждава, че още в настоящата правна рамка за управление и контрол на земеделските разходи, създадена с Регламент (ЕС) № 1306/2013, вече се дава възможност за такъв подход и че това е отразено в нейната одитна стратегия за периода 2014—2020 г. По-специално, когато становището на сертифициращия орган в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се счита за надеждно, Комисията взема предвид това становище, когато се оценява нуждата от одити на съответната разплащателна агенция.

Относно член 3 — Преки плащания

—  План за протеините

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа положението с търсенето и предлагането на растителни протеини в ЕС и да обмисли възможността за създаване на „Европейска стратегия за растителните протеини“ с оглед на по-нататъшното насърчаване на производството на растителни протеини в ЕС по икономически и екологично надежден начин.

Относно член 4 — Обща организация на пазарите

—  Доброволно намаляване на производството

Комисията потвърждава, че Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти вече съдържа, в членове 219 и 221, необходимата правна база, която ѝ позволява, при условие че има налични бюджетни ресурси, да се справя с пазарните смущения и други специфични проблеми, включително на регионално ниво, с възможност за предоставяне на пряка финансова помощ за земеделските производители. Освен това предложението на Комисията да се включи специфичен за сектора инструмент за стабилизиране на доходите към Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони ще даде възможност на държавите членки да включат в своите програми за развитие на селските райони възможността за компенсиране на земеделските производители в конкретен сектор, в случай на значителен спад в техните доходи.“

Освен това Комисията потвърждава, че член 219 позволява да се въведат, в случай на пазарни смущения или заплахата от тях, схеми, съгласно които помощта от Съюза се предоставя на производителите, които поемат ангажимент да намалят производството си на доброволна основа, включително необходимите подробности за работата на тази схема (Пример: Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1612 на Комисията, ОВ L 242, 9.9.2016 г., стр. 4).

—  Признаване на транснационалните междубраншови организации

Комисията припомня, че правилата относно сътрудничеството между производителите за признаване на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители или транснационални междубраншови организации, включително необходимото административно сътрудничество между съответните държави членки, понастоящем са установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на Комисията. Функционирането и адекватността на тези правила ще бъдат преразгледани в контекста на текущия процес на модернизиране и опростяване на ОСП.

—  Нелоялни търговски практики

Комисията потвърждава, че е стартирала инициатива за веригата за доставка на храни, която понастоящем се осъществява чрез различните етапи, изисквани от Насоките за по-добро регулиране. Тя ще вземе решение относно евентуално законодателно предложение след приключването на тази процедура, ако е възможно през първата половина на 2018 г.

—  Сътрудничество между производителите

Комисията взема под внимание споразумението между Парламента и Съвета относно измененията на членове 152, 209, 222 и 232. Комисията отбелязва, че измененията, приети от Парламента и Съвета, са съществени по своя характер и включени без оценка на въздействието, както се изисква от точка 15 на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Това води до нежелано равнище на правна и процедурна несигурност, чието въздействие и последици не са известни.

Тъй като промените в първоначалното предложение на Комисията, взети заедно, водят до важни промени в правната рамка, Комисията отбелязва със загриженост, че някои от новите разпоредби в полза на организации на производителите биха могли да имат за последица застрашаването на жизнеспособността и благосъстоянието на дребните земеделски производители и интереса на потребителите. Комисията потвърждава ангажимента си да поддържа ефективна конкуренция в селскостопанския сектор и да гарантира пълното действие на целите на ОСП, определени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В този контекст Комисията отбелязва, че измененията, договорени от съзаконодателите, предвиждат само много ограничена роля както за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията, които да предприемат действия, за да запазят ефективната конкуренция.

Съгласието като цяло на Комисията по предложението „Омнибус“, включително измененията, по които беше постигнато съгласие между Европейския парламент и Съвета, не засяга евентуални бъдещи предложения, които Комисията може да направи в тези области в контекста на реформата на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г., и други инициативи, които са специално предназначени за решаването на някои от въпросите, засегнати от текста, приет от Европейския парламент и Съвета.

Комисията изразява съжаление, че въпросът относно много ограничената роля както за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията с оглед на действията им за запазване на ефективната конкуренция, не е разгледан по задоволителен начин от съзаконодателите и изразява загриженост във връзка с възможните последствия от това ограничение за земеделските стопани и потребителите. Комисията отбелязва, че правният текст следва да се тълкува по начин, който е в съответствие с Договора, и по-специално по отношение на възможността на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да се намесят, ако дадена организация на производители, която обхваща голям дял от пазара, се опитва да ограничи свободата на действие на своите членове. Комисията изразява съжалението си, че тази възможност не е изрично гарантирана в правния текст.

(1) ОВ C 91, 23.3.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ С 75, 10.3.2017 г., стр. 63.
(3) ОВ C 306, 15.9.2017 г., стр. 64.
(4) Номер на процедура 2016/0282A(COD).
(5)Решение по дело Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, точка 23; Решение по дело Германия/Съвет, C-280/93, EU:C:1994:367, точка 61.


Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I
PDF 478kWORD 45k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0054),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0028/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0258/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2392.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Резултатите от работата на ИКАО по прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, са от ключово значение за нейната ефективност и за бъдещия принос на сектора на въздухоплаването за постигането на целите по Парижкото споразумение. Важно е държавите — членки на ИКАО, операторите на въздухоплавателни средства и гражданското общество да продължават да бъдат ангажирани с работата на ИКАО. В този контекст ще бъде необходимо ИКАО да действа при пълна прозрачност и да установи диалог с всички заинтересовани страни, за да ги информира своевременно за напредъка и решенията.

(1) OВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 75.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0338).


Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I
PDF 481kWORD 45k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0597),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 172 и 173, третата алинея от член 175 и член 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0375/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 декември 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A8-0198/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2396)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно увеличението с 225 милиона евро на средствата за програмата „Механизъм за свързване на Европа“

Вследствие на политическото споразумение между Европейския парламент и Съвета относно финансирането на ЕФСИ 2.0 ще бъдат преразпределени 275 милиона евро от финансовите инструменти по МСЕ, което представлява намаление в размер на 225 милиона евро в сравнение с предложението на Комисията.

Комисията потвърждава, че финансовото програмиране ще бъде променено, за да бъде отразено съответното увеличение с 225 милиона евро на средствата за програмата МСЕ.

В рамките на годишните бюджетни процедури за годините 2019—2020 Комисията ще изготви подходящи предложения, за да се гарантира оптимално разпределяне на тази сума в рамките на програмата МСЕ.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 57.
(2) OВ C 185, 9.6.2017 г., стр. 62.


Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца
PDF 509kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (2017/2199(IMM))
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Габриеле Цимер от 20 юли 2017 г., обявено на пленарно заседание на 11 септември 2017 г., за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца във връзка с инцидент, при който тя е пострадала по време на демонстрация, състояла се в рамките на срещата на високо равнище на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.

—  като изслуша Елеонора Форенца съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 7 и 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0398/2017),

А.  като има предвид, че Габриеле Цимер, член на Европейския парламент и председател на групата GUE/NGL, е поискала в съответствие с членове 8 и 9 от протокол № 7, защита на парламентарния имунитет на Елеонора Форенца, член на ЕП от същата група, която беше обискирана и впоследствие задържана от германската полиция заедно с група от други активисти по време на демонстрация, проведена в контекста на срещата на върха на Г-20 в Хамбург на 8 юли 2017 г.; като има предвид, че обискът и задържането са били извършени след посочената демонстрация, в момент, в който г-жа Форенца и групата й били на път към място, където да обядват заедно;

Б.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение за защита на имунитет, внесено от член на ЕП(2);

В.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се изключват взаимно(3); като има предвид, че настоящият случай по никакъв начин не се отнася до мнение, изразено от член на ЕП, а по-скоро до предполагаемо опасно за обществения ред поведение (предполагаемо участие в безредици); като има предвид, че от тук следва логичната приложимост на член 9 от Протокол № 7;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставени на членовете на парламента на тяхната страна и на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство; като има предвид, че г-жа Форенца — член на ЕП от Италия, поради факта, че се е намирала в Германия, се е ползвала от посочената дерогация;

Д.  като има предвид, че съгласно искането за защита на имунитета, г-жа Форенца още при първия си контакт с германската полиция е заявила пред органите й, че е член на Европейския парламент; като има предвид, че тя е представила незабавно документи, удостоверяващи статута й; че тя дори успяла да установи комуникация между италианския консул в Хамбург и полицейския служител, ръководещ операцията;

Е.  като има предвид, че въпреки статута й на член на Европейския парламент, германската полиция все пак извършила щателен обиск на г-жа Форенца и след това я задържала за срок, надвишаващ четири часа;

Ж.  като има предвид, че с оглед на гореизложеното германската полиция е съзнавала, че задържа член на Европейския парламент; като има предвид, че въпросните действия представляват нарушение на Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално на член 9, първа алинея, буква б) от него;

З.  като има предвид, че с оглед обстоятелствата по случая е очевидно, че г-жа Форенца не е задържана при заварено престъпление, поради което изключението, предвидено в член 9, параграф 3 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, не е приложим и че следователно случаят на г-жа Форенца е цялостно обхванат от имунитета й;

1.  решава да защити привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Федерална република Германия и на Елеонора Форенца.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-42/06, Gollnisch/Парламент (посочено по-горе), точка 101.
(3) Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra/De Gregorio и Clemente (посочено по-горе), точка 45.


Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле
PDF 578kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (2017/2220(IMM))
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле, предадено на 27 юли 2017 г. от прокуратурата на Елванген (Германия) във връзка с наказателно производство под референтен номер 21 Js 11263/17, и обявено в пленарно заседание на 2 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид отказът на Ингеборг Гресле от правото й да бъде изслушана в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 46 от Основния закон на Федерална република Германия,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0397/2017),

A.  като има предвид, че прокуратурата на Елванген представи искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле, член на ЕП, представляваща Федерална република Германия, във връзка с престъпление по смисъла на член 229 от германския Наказателен кодекс; че по-специално наказателното преследване се отнася до предполагаемо нанасяне на телесна повреда по непредпазливост;

Б.  като има предвид, че на 10 юни 2017 г. г-жа Гресле, която е управлявала автомобил, е преминала кръстовището Бренцщрасе/Плукетщрасе на червена светлина и е предизвикала злополука, при която един човек е бил ранен в областта на рамото; като има предвид, че по случая е внесена жалба с конституиране на граждански ищец;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че член 46 от Основния закон на Федерална република Германия гласи, че депутат може да бъде подвеждан под отговорност или задържан във връзка с наказуемо деяние единствено с разрешение на Бундестага, освен в случай на задържане при заварени престъпления или в деня след извършването на деянието;

Д.  като има предвид, че решението за снемане на имунитет в конкретен случай зависи единствено от Парламента; че Парламентът може основателно да вземе предвид позицията на члена на ЕП, за да вземе решение да снеме или не имунитета му(2);

Е.  като има предвид, че предполагаемото престъпление няма пряка или очевидна връзка с изпълняваните от г-жа Гресле задължения на член на Европейския парламент и не съставлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че във връзка с предоставените факти Парламентът не установи наличието на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Ингеборг Гресле;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Федерална република Германия и на Ингеборг Гресле.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-345/05, Mote/Парламент (посочено по-горе), точка 28.


Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ***I
PDF 471kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2017)0361 – C8‑0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0361),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0226/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове от 20 декември 1994 г.(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0331/2017),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) ... /... на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/196.)

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Споразумение за въздушен транспорт ЕС—САЩ ***
PDF 452kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13419/2016),

—  като взе предвид Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския Съюз (C8-0100/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0376/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) OВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 4.


Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ***
PDF 454kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13076/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13073/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0415/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0386/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) ***
PDF 455kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12409/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (09452/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 и член 31, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0469/2016),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 декември 2017 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0325/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Казахстан.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0485.


Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)
PDF 598kWORD 68k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12409/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (09452/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 31, параграф 1 и член 37 от Договора за Европейския съюз и член 91, член 100, параграф 2, и членове 207 и 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 6, буква а) от него (C8-0469/2016),

—  като взе предвид подписването на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество на 21 декември 2015 г. в Астана, в присъствието на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини,

—  като взе предвид временното прилагане на частите от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество от изключителната компетентност на ЕС, считано от 1 май 2016 г.,

—  като взе предвид продължаващото прилагане на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан, подписано на 23 януари 1995 г., считано от влизането му в сила на 1 юли 1999 г.,

—  като взе предвид резолюцията си от 22 ноември 2012 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан(1);

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Казахстан, включително тези от 10 март 2016 г.(2), 18 април 2013 г.(3), 15 март 2012 г.(4), и 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан(5),

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(6) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(7),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 19 януари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология(8), разположен в Астана, Казахстан,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение(9),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. и от 19 юни 2017 г. относно стратегията на ЕС за Централна Азия,

—  като взе предвид четвъртия доклад за напредъка от ЕСВД и службите на Комисията от 13 януари 2015 г. относно изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, приета през 2007 г.,

—  като взе предвид годишния диалог относно правата на човека между ЕС и Казахстан,

—  като взе предвид различните срещи между ЕС и страните от Централна Азия,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0335/2017),

А.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, като зачита и взема под внимание съществуващите различия и конкретните политически, икономически и социални условия на договарящите партньори, следва да води до значително задълбочаване и укрепване на политическите и икономическите връзки между двете страни, което ще е от полза както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на Казахстан;

Б.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество (член 1) би могло да укрепи рамката за изпълнение на основни елементи, като зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и принципите на пазарната икономика, както вече е предвидено в Споразумението за партньорство и сътрудничество, доколкото прилагането на всички клаузи е подчинено на строг и ефективен механизъм за наблюдение, основан на ясни критерии и срокове; като има предвид, че борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение е добавена като нов основен елемент (член 11);

В.  като има предвид, че Казахстан е първата държава от Централна Азия, която е подписала Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с ЕС; като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, след като бъде ратифицирано от всички държави членки и от Европейския парламент, ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г., и като има предвид, че текстът на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество беше публикуван на 15 юли 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество определя широк спектър от нови области на сътрудничество, които представляват политически и икономически интерес за ЕС, от една страна, а от друга, са подходящи и от гледна точка на подкрепата за новия етап от модернизирането на страната, към който се стреми Казахстан, и в същото време гарантират сътрудничеството при преодоляването на глобалните предизвикателства, по-специално по отношение на устойчивото социално и икономическо развитие, което служи на всички граждани, запазването на културното многообразие, опазването на околната среда и справянето с последиците от изменението на климата в съответствие със задълженията, поети в Парижкото споразумение, както и по отношение на опазването на мира и регионалното сътрудничество;

Д.  като има предвид, че от май 2016 г. насам две трети от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество се прилага временно;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент е готов да допринася активно в рамките на своите правомощия при развитието и структурирането на конкретните области на сътрудничество с Казахстан, включително на парламентарните отношения;

Ж.  като има предвид, че Казахстан се присъедини към Световната търговска организация (СТО) на 1 януари 2016 г.;

З.  като има предвид, че през март 2012 г. Казахстан се присъедини към Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия);

Общи разпоредби относно отношенията между ЕС и Казахстан и относно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество

1.  подчертава, че укрепването на политическите, икономическите и културните отношения между ЕС и Казахстан трябва да се основава на споделени ангажименти към всеобщи ценности, и по-специално към демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, както и да се ръководи от взаимните интереси;

2.  отбелязва последователната стратегия на Казахстан за сближаване с ЕС; подчертава съществения принос на страната за изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, която ще бъде подложена на основно преразглеждане през 2019 г.;

3.  приветства факта, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество създава солидна основа за задълбочаването на отношенията; отбелязва, че Казахстан е първата държава партньор от Централна Азия, с която ЕС е договорил и подписал Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество; счита, че това споразумение от ново поколение е добър модел, който в бъдеще би трябвало да се прилага и за други държави от региона;

4.   приветства амбицията, изразена в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество за засилване на сътрудничеството и за даване на значителен тласък на икономическите връзки между ЕС и Казахстан в различни области на загриженост и общ интерес като демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, устойчивото развитие, външната политика и политиката на сигурност, търговията, правосъдието, свободата и сигурността, както и в 29 други ключови области на секторната политика, като например икономическото и финансовото сътрудничество, енергетиката, транспорта, околната среда и изменението на климата, заетостта и социалните въпроси, културата, образованието и научните изследвания; насърчава и двете страни активно да изпълняват своите ангажименти;

5.  очаква Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество да насърчи укрепването на принципите на правовата държава и демократичното участие на всички граждани, по-голямото разнообразие на политическия пейзаж, по-добре функциониращата, независима и безпристрастна съдебна система, повишаването на прозрачността и отчетността на правителството, подобряването на трудовото законодателство в съответствие с изискванията на МОТ, създаването на повече икономически възможности за малките и средните предприятия, устойчивото развитие на околната среда, управлението на водите и другите ресурси, като например ефективното използване на енергията и развитието на възобновяемите енергийни източници;

6.  подчертава важността и продължаващата валидност на препоръките от 22 ноември 2012 г. на Парламента относно преговорите за Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан;

7.  припомня, че Парламентът подчерта, че напредъкът в преговорите по Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество трябва да бъде обвързан с напредъка на политическите реформи и със същинския напредък по отношение на зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, доброто управление и демократизацията, като изпълнението на препоръките на Венецианската комисия би могло да играе благотворна роля в това отношение; изразява сериозна загриженост, че правото на свобода на изразяване на мнение и правото на свобода на мирни събрания и сдружения остават ограничени; настоятелно призовава страната да изпълни изцяло препоръките на специалния докладчик на ООН относно свободата на мирни събрания и сдружения, включени в доклада относно резултатите от неговата мисия в Казахстан през януари 2015 г.;

8.  подчертава, че предприемането на допълнителни стъпки трябва да се основава на прилагането на принципа „повече за повече“;

9.  приветства факта, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество създава възможност за договаряне на споразумение за облекчаване на визовия режим между ЕС и Казахстан успоредно с възможното договаряне на споразумение, което да урежда специфичните задължения във връзка с обратното приемане; подчертава значението на засилването на обмена, по-специално на равнище млади хора и на академично равнище, и в тази връзка призовава за значително разширяване на програмата „Еразъм+“ за Казахстан;

10.  отново отправя своя призив към Съвета, Комисията и ЗП/ВП:

   да гарантират, че двете страни се придържат към съществените елементи на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, тъй като неспазването им би довело или до уреждане на спорове (член  278) или дори до суспендиране в случай на сериозни нарушения (член 279);
   да разработят целеви показатели и срокове за изпълнението на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество;
   да осигурят всеобхватен механизъм за мониторинг между Парламента и ЕСВД, след като споразумението влезе в сила изцяло, като се включват елементите, посочени в неговата резолюция от 22 ноември 2012 г.;

11.  припомня, че член 218, параграф 10 от ДФЕС и съответните решения на Съда на ЕС по отношение на незабавния и пълен достъп на Парламента до всички преговорни документи и свързаната с тях информация все още са само частично спазвани от ЗП/ВП, Съвета и Комисията;

12.  изисква от Комитета за парламентарно сътрудничество между ЕС и Казахстан да актуализира своя процедурен правилник, за да се осигури демократичен контрол върху временното прилагане в тези области, които вече са влезли в сила, и да използва своите правомощия да приема препоръки, както и да се подготви за контрол върху цялото Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, след като то влезе в сила в своята цялост;

Политически диалог и сътрудничество, демокрация, принципи на правовата държава, добро управление и основни свободи

13.   призовава ЕС систематично да дава приоритет в политическия си диалог с Казахстан на въпросите, свързани с принципите на правовата държава и демокрацията, основните свободи и правата на човека;

14.  призовава Казахстан, в контекста на социалните протести, някои от които бурни, да предприеме проактивни и конкретни стъпки при изпълнението на програмата „Казахстан 2050“ за провеждане на политически, демократични и социални реформи, включително ясно разделение на правомощията между изпълнителната и законодателната власт, както и да въведе допълнителна взаимозависимост и взаимоограничаване в рамките на конституционната система, в съответствие с международните ангажименти на страната в рамките на различните инструменти на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа; отново заявява убеждението си, че желаният от Казахстан преход към нов вид растеж, основан в по-голяма степен на знанието, е невъзможен без висококачествено образование, без достъп на широки слоеве от населението до основни съвременни услуги, без приобщаваща социална политика, както и без система от регулирани социални отношения, преди всичко в икономиката; приветства „програмата от 100 стъпки“ като опит за справяне с неотложните реформи в държавата;

15.  приветства някои неотдавнашни положителни промени в областта на конституционните и административните реформи, както и създаването на платформа за консултации с гражданското общество; при все това изразява сериозно безпокойство относно ограничителното въздействие на наказателния и административния кодекс, които влязоха в сила през 2015 г., спрямо организациите на гражданското общество и техните дейности;

16.  призовава Казахстан изцяло да изпълни препоръките на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите от 20 март 2016 г., според които държавата е все още доста далече от изпълнението на поетите пред ОССЕ ангажименти за произвеждане на демократични избори; настоятелно призовава казахските органи да избягват ограничаването на дейността на независимите кандидати; освен това настоятелно призовава за зачитане на избирателните права на гражданите;

17.  приветства сътрудничеството на Казахстан с Венецианската комисия и призовава за пълно изпълнение на съответните ѝ препоръки в областта на демократичните реформи и по-специално на съдебната реформа;

18.  приветства действащите административни реформи и препоръчва по-нататъшни реформи за гарантиране на истински независима и безпристрастна съдебна система и по-ефикасни усилия в борбата срещу корупцията на всички равнища; призовава обаче за засилено управление и реформи с истински независима съдебна система, свободна от корупция и гарантираща правото на справедлив процес и правото на защита, както и за по-съществени и по-ефективни усилия за борба с корупцията, организираната престъпност и трафика на наркотици; призовава за подобряване и модернизиране на инвестициите в основните социални сектори; подчертава, че допълнително внимание спрямо икономическото и социалното развитие в периферните региони и извън основните градове ще бъде важно за дългосрочната стабилност на държавата;

19.  отбелязва съществуването на платформи за диалог на гражданското общество; отново изразява своята загриженост относно законодателството за НПО, което подкопава тяхната независимост и способността им да функционират; припомня важността на активно и независимо гражданско общество за устойчивото бъдеще на Казахстан; настоятелно призовава казахските органи във всички случаи да гарантират, че всички активисти и НПО в областта на правата на човека в Казахстан могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения, като по този начин допринасят за устойчивото развитие на обществото и за укрепването на демокрацията; счита, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество предполага също така и засилена подкрепа за развитието на истинско гражданско общество, като призовава казахските органи да предприемат съответни действия и Комисията да ускори програмите, насочени към укрепване и консолидиране на дейността на независимите НПО;

20.  призовава за слагане на край на съдебното преследване, тормоза и задържането на независими журналисти, активисти на гражданското общество, профсъюзни лидери, защитници на правата на човека, политически личности от опозицията и други ангажирани лица като репресивна мярка срещу упражняваните от тях свобода на изразяване и други основни свободи — явление, което зачестява през последните няколко години; призовава за пълна реабилитация и незабавно освобождаване на всички активисти и политически затворници, които понастоящем са в затвора, както и за премахване на ограниченията за движение на други лица; призовава за преустановяване на злоупотребата с процедурите за екстрадиране на Интерпол и за прекратяване на тормоза на политическата опозиция в чужбина;

21.  приветства условното освобождаване от затвора на видния казахски активист и ръководител на опозиционната партия „Алга“ Владимир Козлов през август 2016 г.;

22.  изразява своята загриженост във връзка с ограничаването на свободата на медиите, на свободата на изразяване на мнение и на свободата на събранията и сдруженията, както и на религиозната свобода, включително посредством рестриктивно законодателство, натиск, цензура и наказателно преследване на активисти; посочва, че за независимите медии, блогърите и отделните граждани свободата на словото е всеобща ценност, която трябва да бъде подкрепена; препоръчва Казахстан да прилага стандартите на Съвета на Европа в своята правна система; отбелязва усилията на Казахстан за подобряване на международния облик на страната, както показа наскоро откритото в Астана изложение EXPO–2017; при все това изтъква, че репресиите срещу инакомислещите и натискът върху гражданското общество през последните няколко месеца са в противоречие с тези усилия;

23.  изразява загриженост, че някои разпоредби от неотдавна реформирания Наказателен кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс ограничават свободата на изразяване на мнение; насърчава Казахстан да преразгледа по-специално разпоредбите по отношение на наказателното преследване на клеветата;

24.  подчертава, че свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение са от съществено значение за изграждането и укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; изразява съжаление, че средата за независимите медии става все по-враждебна; изразява загриженост във връзка с проектозакона за медиите, с който се цели да се въведат правила, налагащи на журналистите да сверяват информацията си с държавните органи; настоятелно призовава казахските органи да оттеглят тези изменения от законодателния си проект и да гарантират на журналистите пълна независимост на разследванията и репортажите; освен това призовава казахските органи да се въздържат да ограничават достъпа до критични към правителството онлайн и офлайн медии в страната и в чужбина; изразява съжаление, че в Казахстан клеветата продължава да се инкриминира и подчертава, че това се е превърнало в проблем в светлината на положението със свободата на изразяване на мнение в държавата; изразява загриженост по отношение на големия брой дела за клевета, включително дела срещу редките информационни радио- и телевизионни канали и уебсайтове, които отразяват неблагоприятно държавните политики и които също така биват рутинно блокирани, заведени от държавни служители и други обществени личности, които се ползват от специална защита и претендират за големи суми за морално обезщетение вследствие на материали, съдържащи твърдения за корупция, нарушения или други въпроси, които не са по вкуса им;

25.  настоятелно призовава за обръщане на отрицателните тенденции по отношение на свободата на медиите, свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията, както и на религиозната свобода; препоръчва Казахстан да прилага стандартите на Съвета на Европа в своето законодателство; отбелязва в този контекст, че от 2016 г. насам всички НПО в Казахстан бяха задължени по закон да се регистрират пред държавните органи и да предоставят годишна информация за своята дейност с цел включването ѝ в правителствена база данни за НПО; подчертава, че тази стъпка може да бъде насочена към повишаване на прозрачността в сектора; въпреки това изразява загриженост, че новите изисквания се добавят към вече съществуващите задължения за подробно докладване от страна на неправителствения сектор пред държавата, като политиката за прозрачност се прилага непропорционално спрямо неправителствения и нестопанския сектор, но не и спрямо други правни образувания; изразява загриженост, че участието в нерегистрирани асоциации се инкриминира и че непредоставянето на информация за новата база данни или предоставянето на „неточна“ информация може да доведе до санкции за организациите; изразява съжаление, че дейността на регистрирани обществени сдружения може да бъде временно спряна или прекратена от съда за нарушение на националното законодателство, независимо от това колко съществено е то;

26.  отбелязва със загриженост, че неотдавнашното приемане на законите за борба с тероризма, включително на законопроект, предлагащ отнемането на гражданство за лица, заподозрени в терористична дейност, би могло да доведе до премахването на мирната и законна политическа опозиция; настоятелно призовава казахските органи да избегнат използването на това законодателство поради възможните ефекти на ограничаване на свободата на словото, свободата на религията или убежденията, независимостта на съдебната система или забрана на опозиционната дейност;

27.  отбелязва, че в заключителните си бележки относно Казахстан, приети през лятото на 2016 г., Комитетът на ООН по правата на човека изрази загриженост във връзка с неясно формулираните разпоредби на член 174 от Наказателния кодекс, който забранява „подбуждането“ към обществен, национален или друг вид раздор, и на член 274, който забранява „разпространението на информация, за която е известно, че е невярна“, и с използването на тези членове за необосновано ограничаване на свободата на изразяване на мнение и на други права, защитени от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП); изразява съжаление, че срещу редица активисти на гражданското общество и журналисти са били повдигнати обвинения, като са били лишени от свобода въз основа на горепосочените членове на Наказателния кодекс; отбелязва, че списъкът включва Макс Бокаев и Талгат Аян, които излежават петгодишни присъди заради ролята им в мирни протести срещу поземлената реформа, състояли се в Казахстан през пролетта на 2016 г.; настоятелно призовава правителството на Казахстан да ги освободи и да снеме обвиненията срещу тях;

28.  призовава Казахстан да преразгледа своя Закон за профсъюзните организации от 2014 г. и Кодекса на труда от 2015 г., за да ги приведе в съответствие със стандартите на МОТ; припомня на Казахстан задължението му да спазва изцяло заключенията, приети от Комитета на МОТ относно прилагането на стандартите (през 2017 г., 2016 г. и 2015 г.);

29.  осъжда закриването на Конфедерацията на независимите синдикати на Казахстан (CITUK) със съдебно разпореждане през януари 2017 г. заради твърдения, че не е потвърдил статута си по силата на ограничителния закон за профсъюзите от 2014 г.; припомня на казахските органи необходимостта да се гарантира независима и безпристрастна съдебна система и да се създаде възможност за истински обществен диалог, като в същото време се насърчава съществуването и функционирането на независими синдикални организации като CITUK и свързаните с него синдикати; препраща към заключенията на Комисията на МОТ за прилагане на стандартите относно положението в Казахстан през юни 2017 г.; изразява съжаление, че на 25 юли 2017 г. председателят на CITUK Лариса Харкова беше призната за виновна от съда по обвинения в злоупотреби и измами, свързани с използването на средства на синдиката, като се счита, че обвиненията са били политически мотивирани; изразява съжаление, че с произволно решение на съда тя беше осъдена на четири години ограничаване на свободата на движение, към което се добавят 100 часа общественополезен труд и забрана за заемане на ръководни постове в обществени сдружения за срок от пет години; призовава Казахстан да отмени присъдата и да оттегли обвиненията срещу нея;

30.  изразява съжаление, че през април и май 2017 г. двама други синдикални лидери — Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов — бяха осъдени съответно на две и половина и две години лишаване от свобода, отново във връзка със считани за политически мотивирани наказателни обвинения; отбелязва, че присъдите срещу тримата синдикални лидери са удар срещу независимата профсъюзна дейност в държавата;

31.  отбелязва мултиетническия и мултирелигиозен характер на Казахстан и подчертава необходимостта от закрила на малцинствата и техните права, по-специално що се отнася до използването на езици, свободата на религия или убеждения, недискриминацията и равните възможности; приветства мирното съвместно съществуване на различните общности в Казахстан;

32.  призовава за съществен преглед на годишния диалог за правата на човека между ЕС и Казахстан с цел той да стане по-ефективен и ориентиран към резултатите; призовава органите в Казахстан да се ангажират изцяло с него, както и с всички други форуми, с цел да се постигне осезаем напредък във връзка с положението с правата на човека в страната, като се обърне специално внимание на отделните случаи; припомня, че участието на гражданското общество в тези диалози и консултации трябва да се гарантира;

33.  подчертава необходимостта от непрекъснат ангажимент в рамките на цикъла на механизма за всеобщ периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, особено по отношение на ефективното изпълнение на неговите препоръки;

34.  настоява Казахстан да спазва препоръките на Комитета на ООН срещу изтезанията и препоръките от 2009 г. на специалния докладчик на ООН за изтезанията;

35.  изразява съжаление, че Казахстан до момента отказва независимо международно разследване на събитията в Жанаозен през 2011 г., въпреки призивите на Съвета на ООН по правата на човека;

36.  приветства заявеното от страната желание за присъединяване към редица конвенции на Съвета на Европа;

37.  изразява съжаление, че Казахстан нито е страна по Римския статут на Международния наказателен съд, нито е сред подписалите го държави, като призовава Казахстан да го подпише и да се присъедини към него;

Международни отношения, регионално сътрудничество и глобални предизвикателства

38.  приветства конструктивното сътрудничество на Казахстан в международните отношения като важен принос за мира и стабилността както на регионално, така и в световно равнище, например чрез улесняване на преговорите по ядрената програма на Иран, чрез преговорите между страните в Астана за намиране на цялостно решение за прекратяване на войната в Сирия, чрез дипломатическите усилия по отношение на конфликта в Украйна и инициативата на страната във връзка с Конференцията за взаимодействие и мерките за изграждане на доверие в Азия; насърчава Казахстан да продължи да се ангажира и да играе конструктивна роля на международната сцена; приветства в тази връзка призива на страната за постепенното ликвидиране на въоръжените конфликти посредством политика на неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване и инициирането от нея на Всеобща декларация за постигането на свободен от ядрени оръжия свят; приветства по-специално решението на Казахстан да не се присъедини към руската забрана върху вноса на селскостопански продукти от ЕС и счита това за конкретен и насърчителен знак за волята на държавата да засили диалога и сътрудничеството си с ЕС;

39.  отбелязва геостратегическата важност на Казахстан и отчита многостранната външна политика на страната, насочена към укрепването на приятелски и предвидими отношения, включително и преди всичко за изграждане и балансиране на добросъседски отношения с Русия, Китай, съседните централноазиатски държави и други партньори, включително САЩ и ЕС;

40.  признава Казахстан за важен участник във външната политика и политиката за сигурност, не на последно място поради последователната му роля за глобално ядрено разоръжаване и сигурност и непостоянното членство на страната в Съвета за сигурност на ООН през 2017—2018 г.;

41.  признава предизвикателството за сигурността на Казахстан от страна на ИДИЛ и други посочени от ООН терористични организации; отбелязва големия брой граждани на Казахстан сред чуждестранните бойци в Близкия изток; признава потенциала на продължаващия конфликт в Афганистан за по-нататъшната дестабилизация на Казахстан, включително със средствата на религиозния екстремизъм, трафика на наркотици и тероризма; Призовава за по-тясно сътрудничество за противодействие на насилствения екстремизъм и за борба с тероризма, като подчертава, че приоритетът следва да бъде справяне с първопричините за радикализацията; отбелязва, че член 13 от Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество насочва вниманието към мерките за борба с тероризма и играе решаваща роля, по-специално в настоящата международна среда;

42.  отбелязва, че Казахстан участва във всички основни регионални организации; счита, че международния профил, който Казахстан изгради съвсем наскоро като председател на толкова разнородни международни организации като ОССЕ, Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), Общността на независимите държави, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията на договора за колективна сигурност, е добра отправна точка за общи действия, целящи стабилизиране на положението със сигурността в централноазиатския регион, както и многостранно решаване на глобалните предизвикателства; във връзка с това приветства ясните изявления на Казахстан за това, че членството му в Евразийския икономически съюз няма да засегне укрепването на отношенията с ЕС;

43.  препоръчва ЕС да продължи да подкрепя регионалното сътрудничество в Централна Азия, по-специално в областта на правовата държава, мерките за изграждане на доверие, управлението на водите и ресурсите, управлението на границите, стабилността и сигурността; в тази връзка подкрепя усилията на Казахстан за насърчаване на добросъседските отношения и превръщането му в гарант на сигурността в региона; призовава за устойчиво централноазиатско споразумение относно управлението на водите и въпросите в областта на енергетиката и сигурността, което да задоволява всички интереси;

44.  признава, че Казахстан е водеща сила в региона на Централна Азия; настоятелно призовава Казахстан да използва тази позиция като основа за положително взаимодействие със съседите си в региона и да предприеме стъпки за постигане на напредък в регионалното сътрудничество;

Устойчиво развитие, енергетика и околна среда

45.  приветства обявената през януари 2017 г. трета стратегия за модернизация, чиято цел е Казахстан да се нареди сред 30-те най-развити държави в света;

46.  приветства укрепването на главата относно сътрудничеството в областта на суровините и енергетиката, които имат голям потенциал за принос към енергийната сигурност на ЕС; припомня, че Казахстан играе важна роля като доставчик на енергия за ЕС; призовава ЕС да се ангажира с по-активно сътрудничество в областта на енергетиката и да засили диалога си с Казахстан и други държави от Централна Азия с цел засилване на енергийната сигурност на ЕС;

47.  приветства включването в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество на главата относно сътрудничеството в областта на изменението на климата; призовава ЕС да продължава да сътрудничи с правителството на Казахстан, като го подпомага в определянето и разработването на иновативни и устойчиви политики в областта на околната среда и екологията; припомня, че Казахстан е силно засегнат от последствията от две от най-опустошителните екологични катастрофи в света, които са причинени от човека, а именно пресъхването на Аралско море и съветския полигон за ядрени опити в Семей/Семипалатинск; призовава Комисията да засили помощта за казахските органи както на техническо, така и на финансово равнище с цел съществено подобряване на управлението и опазването на водите в басейна на Аралско море в рамките на програмата за действие на Международния фонд за спасяване на Аралско море, както и за разработване на ефективен план за действие за почистването на бившия полигон за ядрени опити; приветства участието на Казахстан в доброволната програма за партньорство „Зелен мост“; счита, че това ще осигури стабилна и дългосрочна основа за „зелени“ инвестиции, за пренос на нови технологии и иновации и за преминаване към общество без въглеродни емисии;

48.  подчертава необходимостта от прилагане на принципите на устойчиво в екологично отношение развитие в Казахстан по отношение на добива и обработката на големите природни ресурси на страната; приветства в този контекст факта, че страната спазва стандартите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП);

Търговия и икономика

49.  припомня, че ЕС е първият търговски и инвестиционен партньор на страната, както и че Казахстан е основният търговски партньор на ЕС в Централна Азия; изразява надежда, че тези отношения ще бъдат допълнително укрепени; отбелязва, че нефтът и газът съставляват 80% от износа на Казахстан за ЕС; отново подчертава значението на по-голямата диверсификация на търговията на страната с ЕС; подчертава, че търговията и правата на човека могат взаимно и положително да се подкрепят, когато работят в зачитаща принципите на правовата държава среда; припомня, че деловите среди имат важна роля за предлагането на положителни стимули за насърчаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната отговорност; изтъква, че световните вериги за създаване на стойност допринасят за повишаване на основните международни трудови, екологични, социални и свързани с правата на човека стандарти, включително по отношение на създаването и изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд, за образователни възможности, за безпристрастни институции, както и за намаляване на корупцията;

50.  приветства присъединяването на Казахстан към СТО на 1 януари 2016 г., което насърчава икономическата и административната модернизация на държавата; отбелязва, че икономиката на Казахстан до голяма степен се основава на експлоатацията и износа на суровини и въглеводороди; изразява надежда, че амбициозната програма за диверсификация на икономиката, в която ЕС би могъл да играе важна роля, и за реформиране на държавата, която, наред с другото, предвижда професионализиране на публичната администрация и въвеждане на мерки за борба с корупцията, ще бъде изцяло и реално изпълнена; по-специално, призовава Комисията да подпомогне Казахстан, за да стане икономиката на страната екологосъобразна и устойчива;

51.  отбелязва ангажимента на Казахстан за пълно либерализиране на движението на капитали под формата на преки инвестиции и изразява съжаление, че в дела за търговията и стопанската дейност на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество не се съдържат разпоредби за борба с корупцията; счита, че при наблюдението на изпълнението на Споразумението следва да се обърне специално внимание на въпросите, свързани с корпоративното управление и корупцията, за да се избегне повишаването на риска от изпиране на пари;

52.  приветства решимостта на Казахстан, както се видя по време на първата година от прилагането на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, да спазва и изпълнява своите ангажименти, поети съгласно Споразумението и в рамките на СТО; призовава Казахстан да изпълни своите ангажименти съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество във връзка с правата върху интелектуалната собственост (ПИС) въз основа на регионален режим за изчерпване;

53.  призовава Казахстан да приведе своите тарифи за внос в пълно съответствие с ангажиментите, поети в рамките на СТО и съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, независимо от участието на страната в Евразийския икономически съюз, за да се избегнат скъпите компенсаторни плащания на търговски партньори от СТО;

54.  призовава Казахстан да се присъедини към интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), за да гарантира ефективни санитарни и фитосанитарни проверки, както и да използва двустранните санитарни и фитосанитарни сертификати на ЕС и Казахстан;

55.  отбелязва общия петгодишен преходен период за обществените поръчки и осемгодишния преходен период за строителните дейности, предвидени в Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, и очаква засилване на търговията след изтичането на тези периоди; отбелязва, че обществените поръчки представляват важен инструмент на публичната политика за Казахстан;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за Централна Азия, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Казахстан.

(1) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 159.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0083.
(3) ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 85.
(4) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 93.
(5) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 30.
(6) OВ C 168 Е, 14.6.2013 г., стp. 91.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0121.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0007.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0484.


Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране
PDF 456kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 29 ноември 2017 г. за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея и член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0393/2017),

A.  като има предвид, че на 19 декември 2014 г. Съветът назначи Елке Кьониг за председател на Единния съвет за преструктуриране за срок от три години, считано от 23 декември 2014 г.(2);

Б.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, срокът на мандата на първия председател на Единния съвет за преструктуриране може да бъде подновен еднократно за срок от пет години;

В.  като има предвид, че на 29 ноември 2017 г. Комисията прие предложение за подновяване на мандата на Елке Кьониг като председател на Единния съвет за преструктуриране и представи това предложение на Парламента;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжността председател на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Д.  като има предвид, че на 4 декември 2017 г. комисията проведе изслушване на г-жа Кьониг, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за подновяване на мандата на Елке Кьониг за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) OВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 97.


Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна
PDF 541kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (2017/2069(INI))
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна  — Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., изготвен в съответствие с член 25 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2013—2016 г.(COM(2017)0032),

—  като взе предвид резултатите от общественото допитване относно гражданството на ЕС през 2015 г., проведено от Комисията, и резултатите от проучванията Евробарометър от 2015 г. относно избирателните права и относно гражданството,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид членове 2, 6 и 9—2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 18—25 от ДФЕС и членове 11, 21 и 39—46 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид зачитането на правовата държава, както е заложено в член 2 от ДЕС,

—  като взе предвид член 3, параграф 2 от ДЕС, в който е заложено правото на свободно движение на хора,

—  като взе предвид правото на петиция, заложено в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 165 от ДФЕС,

—  като взе предвид правото на петиция, заложено в член 227 от ДФЕС;

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 февруари 2016 г. относно стратегията за единния пазар(1), и по-специално документа относно резултатите от неформалната среща на центровете SOLVIT, проведена в Лисабон на 18 септември 2015 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно „Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза — Годишен доклад за 2014 г.“(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2017 г.(7) относно изпълнението на програма „Европа за гражданите“,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (COM(2016)0411),

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции относно дейността на нейната работна група по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.(9),

—  като взе предвид становището на комисията по петиции от 23 март 2017 г.(10) и становището на комисията по конституционни въпроси от 1 юни 2017 г.(11) относно доклада на Комисията относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2015 г.,

—  като взе предвид изслушванията, организирани от комисията по петиции през 2016 и 2017 г., и по-специално: съвместното публично изслушване от 11 май 2017 г., организирано съвместно от комисиите LIBE, PETI и EMPL, озаглавено „Положението и правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“; публичното изслушване от 11 октомври 2016 г., озаглавено „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа във вътрешния пазар“; публичното изслушване от 4 май 2017 г., озаглавено „Борба срещу дискриминацията и защита на малцинствата“; съвместното публично изслушване от 15 март 2016 г., организирано от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Комисията и комисиите LIBE, PETI, AFCO и JURI на Европейския парламент, озаглавено „Гражданството на Съюза, приложено на практика“; и съвместното изслушване относно липсата на гражданство, организирано от комисиите LIBE и PETI на 29 юни 2017 г.,

—  като взе предвид изслушването в комисията PETI на 23 февруари 2016 г., озаглавено „Разширяване на обхвата на Хартата на основните права на ЕС (член 51)?“, изслушването от 21 юни 2016 г. относно „Прозрачност и свобода на информация в рамките на институциите на ЕС“ и изслушването от 22 юни 2017 г. относно „Възстановяване на доверието на гражданите в Европейския проект“, наред с предходните изслушвания, проведени през настоящия законодателен мандат относно „Правото на петиция“ (23 юни 2015 г.) и относно „Европейската гражданска инициатива“ (26 февруари 2015 г.),

—  като взе предвид проучванията, възложени през 2016 г. и 2017 г. от Тематичен отдел „В“ на Парламента по искане на комисията по петиции, озаглавени „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства“, „Случаи на дискриминация, видни от получените петиции“, „Въздействието на Брекзит във връзка с правото на петиция и върху компетентностите, отговорностите и дейностите на комисията по петиции“ и „Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по култура и образование, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0385/2017),

А.  като има предвид, че гражданството на ЕС и свързаните с него права бяха въведени първоначално през 1992 г. с Договора от Маастрихт и бяха допълнително укрепени с Договора от Лисабон, който влезе в сила през декември 2009 г., както и с Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че за упражняването на правата, свързани с гражданството, е необходимо преди това да се гарантират и ползват всички права на човека, по-специално икономическите, социалните и културните права;

В.  като има предвид, че цялостен подход, разработен с оглед постигането на залегналите в Договорите за ЕС цели, като пълна заетост и социален прогрес, е от съществено значение за реалното упражняване на правата и свободите, свързани с гражданството на ЕС;

Г.  като има предвид, че достъпът до гражданството на ЕС се придобива посредством гражданство на държава членка, което се регулира от националните закони; като има предвид, че в същото време от тази институция произлизат права и задължения, които са уредени в правото на ЕС и не зависят от държавите членки; като има предвид, че поради горепосочената причина също така е вярно, че тези права и задължения не могат да бъдат ограничавани необосновано от държавите членки, включително от техните поднационални органи; като има предвид, че в контекста на достъпа до национално гражданство държавите членки следва да се ръководят от принципите на правото на ЕС, като например принципите на пропорционалност и недискриминация, които са добре разработени в съдебната практика на Съда; като има предвид, че в съответствие с Договорите всеки гражданин на ЕС трябва да получава еднакво внимание от страна на институциите на ЕС;

Д.  като има предвид, че гражданите на ЕС очакват от държавите членки, включително от поднационалните органи, да прилагат както правото на Съюза, така и националното право на съответната държава членка, което е предпоставка за ефективното упражняване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, което притежават;

Е.  като има предвид, че усилията за укрепване на гражданството на ЕС са свързани с подобряването на качеството на демокрацията в рамките на Съюза, с конкретното упражняване на основните права и свободи и с правото на всеки гражданин да участва в демократичния живот на Съюза;

Ж.  като има предвид, че всяка едностранна промяна на границите на държава членка нарушава най-малко член 2, член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от ДЕС, като освен това застрашава упражняването на съвкупността от права, произтичащи от гражданството на ЕС;

З.  като има предвид, че Договорът от Лисабон консолидира неотменимите права и гаранции на гражданството на ЕС, включително, наред с другото, свободата на пътуване, работа и обучение в друга държава членка, на участие в европейския политически живот, утвърждаване на равенството и зачитане на многообразието, както и защита от дискриминация, особено упражнявана въз основа на националност; като има предвид, че тъй като упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС постоянно нарастваше през последните десетилетия, възникнаха смесени семейства (често с деца) между партньори с различно гражданство; като има предвид, че независимо от факта, че тази тенденция се отразява добре върху консолидирането на гражданството на ЕС като институция сама по себе си, тя е свързана със специфични потребности и създава предизвикателства в различни области, включително с правни аспекти;

И.  като има предвид, че перспективата за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС („Брексит“) изтъкна значението на правата, свързани с гражданството на ЕС, и тяхната решаваща роля в ежедневието на милиони граждани на ЕС и повиши осведомеността в ЕС относно потенциалната загуба на права, до която ще доведе Брексит и за двете страни, по-специално за онези 3 милиона граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и за живеещите в ЕС 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство;

Й.  като има предвид, че след последните събития в Обединеното кралство, хуманитарната криза с бежанците, повишените равнища на безработица и бедност и увеличаването на ксенофобията и расизма в ЕС подкопаха доверието в системата и в европейския проект като цяло;

К.  като има предвид, че правото на свободно движение и упражняването му са от централно значение за гражданството на ЕС и допълват другите свободи на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че младите европейци са особено привързани към свободата на движение, като сред гражданите на ЕС то е определено, от гледна точка на разпознаване и популярност, като най-положителното постижение на ЕС след гарантирането на мира;

Л.  като има предвид, че както се посочва в редица получени петиции, свободата на движение и упражняването на това право са нарушавани от някои държави членки, които са експулсирали от своята територия граждани на ЕС или са заплашвали да го направят;

М.  като има предвид, че, както показаха петициите и жалбите до Комисията и до СОЛВИТ, гражданите на ЕС са изправени пред съществени затруднения при упражняването на своите основни права и свободи поради сериозни проблеми от икономически характер и в областта на заетостта, които се влошават поради административни тежести и бюрокрация в държавите членки, както и поради погрешна информация и/или липса на сътрудничество от страна на органите на държавите членки;

Н.  като има предвид, че принципът за недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е заложено в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е основният израз на гражданството на ЕС; като има предвид, че този принцип е от основно значение също така за успешното упражняване на свободата на движение, както е видно от подадени петиции;

О.  като има предвид, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е една от основополагащите ценности на ЕС, както е заложено в Договорите; като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че ефективната защита на малцинствата трябва да бъде засилена;

П.  като има предвид, че укрепването на правата на гражданите и демократичните институции включва — в съответствие с целите за устойчиво развитие — борба с дискриминацията и неравенството между половете;

Р.  като има предвид, че недостатъчното представителство на жените на свързани с вземането на решения позиции, особено в политическата област и на ниво съвет на дружество, възпрепятства развитието на способностите и намалява участието на жените в демократичния живот на ЕС;

С.  като има предвид факта, че въздействие върху участието и водещата роля на жените в процеса на вземане на политически решения все още оказват различни пречки, като продължаващото съществуване на основани на пола стереотипи и последиците от неотдавнашната икономическа криза, наред с нейното отрицателно въздействие върху въпросите, свързани с равенството между половете;

Т.  като има предвид, че в ЕС все още съществуват значителни различия по отношение на закрилата на жертвите на основано на пола насилие и на домашно насилие в случаите на трансгранични семейни спорове;

У.  като има предвид, че дискриминацията, с която се сблъскват жените в ЕС, е пречка пред постигането на равенство; като има предвид, че жените все още са представени в недостатъчна степен като гласоподаватели, както и на водещи позиции на изборни длъжности, в държавната администрация, академичната общност, медиите или частния сектор; като има предвид, че широко разпространената множествена дискриминация, с която се сблъскват жените, и непропорционално големият брой жени, изложени на бедност и социално изключване, са пречки пред пълноценното упражняване на правата на жените, свързани с гражданството;

Ф.  като има предвид, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент, както е предвидено в член 20 и член 227 от ДФЕС и в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е един от стълбовете на гражданството на ЕС, представлява второто най-добре познато право, свързано с гражданството на ЕС, и трябва да създаде взаимодействие между гражданите и европейските институции посредством процес, който трябва да бъде открит, демократичен и прозрачен;

Х.  като има предвид, че основните права на гражданите на ЕС могат да бъдат гарантирани чрез нов подход по отношение на тълкуването на член 51 от Хартата на основните права;

Ц.  като има предвид, че европейските граждани се представляват пряко в Европейския парламент и имат демократичното право да бъдат избирани и да гласуват в избори за Европейски парламент, дори и когато пребивават в друга държава членка; като има предвид, че правото на европейските граждани, които са упражнили своето право на свободно движение, да гласуват в избори за Европейски парламент и в местни избори, не се улеснява и насърчава в еднаква степен във всички държави членки; като има предвид, че в множество петиции се посочва съществуването на бюрократични пречки и слабости от административно или друго естество при упражняването на правото на глас на национални или местни избори в държавата членка по произход на гражданите, които пребивават в друга държава членка; като има предвид, че някои граждани се сблъскват с пречки при упражняването на това демократично право, като например хората с увреждания в държави членки, които са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, но не са изпълнили задължението си да променят своите изборни законодателства, за да дадат възможност на хората с увреждания да упражняват своето право на глас;

Ч.  като има предвид, че гражданите имат право да организират или да подкрепят, заедно с други граждани на ЕС от всички държави членки, европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която следва да им даде възможност да помогнат при определянето на законодателната програма на ЕС; като има предвид, че ЕГИ е важен инструмент на пряката демокрация, който предоставя на гражданите възможността да участват активно в оформянето на политиките и законодателството на ЕС; като има предвид, че тя следва да бъде прозрачна и ефективна; като има предвид, че до момента това право не е упражнявано в задоволителна степен;

Ш.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в нормативната уредба на ЕС значително увеличи свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че в своите заключения № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът на Европейския съюз потвърди успешното приключване на процеса на оценка и техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство;

Щ.  като има предвид, че сигурността е една от областите, с които са свързани най-големите опасения на гражданите на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да помогне на своите граждани да почувстват, че тяхната свобода е защитена и безопасността им е гарантирана на територията на Съюза, като същевременно гарантира, че техните свободи и права се зачитат и защитават в еднаква степен; като има предвид, че тероризмът е глобална заплаха, във връзка с която трябва да бъдат предприемани ефективни мерки на местно и национално равнище и на равнище ЕС, за да се гарантира сигурността на европейските граждани;

АА.  като има предвид, че според оценката на въздействието на Комисията (SEC(2011)1556), придружаваща предложението на Комисията, довело до приемането на Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г. относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави(12), почти седем милиона граждани на ЕС пътуват до или живеят в места извън ЕС, в които тяхната собствена държава няма посолство или консулство; като има предвид, че броят на непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до най-малко десет милиона души до 2020 г.; като има предвид, че гражданите на ЕС, живеещи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка от другите държави членки при същите условия като гражданите на тази държава;

1.  отбелязва доклада на Комисията „Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“, който съдържа изброяване на нови приоритети по области на дейност за предстоящите години; припомня, че правилното прилагане на правото на ЕС е споделена отговорност на държавите членки и институциите на ЕС; подчертава в това отношение решаващата роля на Комисията като пазител на Договорите при прилагането на членове 258 — 260 от ДФЕС; изразява необходимостта приоритетите да дават ефективен отговор на тревогите на гражданите, както и необходимостта от ясно определени, конкретни ангажименти и действия за следващите три години; настоятелно призовава Комисията да активизира своята политика за прилагане на правото на ЕС, като използва всички налични инструменти и механизми;

2.  отбелязва, че правото на отправяне на петиция, правото да се сезира Европейският омбудсман и правото на достъп до документи и регистри са основни, осезаеми елементи на гражданството на ЕС и повишават прозрачността при вземането на решения; ето защо изразява желанието си тези права да бъдат насърчавани и изтъкнати като ключови елементи от доклада на Комисията за гражданството на ЕС и да бъдат отразени там по подобаващ начин;

3.  подчертава факта, че ефективното упражняване на правото на отправяне на петиция беше улеснено благодарение на подобреното обработване на петициите в Европейския парламент и на стартирането в края на 2014 г. на портала на комисията по петиции, който дава възможност петициите да бъдат внасяни по един несложен начин и да бъдат управлявани по-ефикасно, както се вижда от съответните годишни доклади на комисията по петиции; изисква бързо приключване на изпълнението на следващите етапи на проекта, както е предвидено, тъй като това ще даде възможност на вносителите на петиции и на подкрепящите петициите да следят процеса на подаване и разглеждане на петиции по един много по-интерактивен начин;

4.  подчертава, че успешното упражняване на гражданските права предполага, че всички права и свободи, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, се спазват от държавите членки; изтъква факта, че възприемането на демократичното управление и управлението на участието, възможно най-голямата степен на прозрачност и прякото участие на всички граждани в процесите на вземане на решения в крайна сметка укрепват гражданството на ЕС; призовава държавите членки да информират по-добре гражданите на ЕС относно техните права и задължения и да улеснят равния достъп до тези права и зачитането в еднаква степен на тези права както в техните държави по произход, така и в други държави членки; изтъква съществуващите клаузи за неучастие на някои държави членки по отношение на части от Договорите на ЕС, които водят де факто до разлики по отношение на правата на гражданите;

5.  изразява дълбоко съжаление, че за почти едно десетилетие е постигнат малък напредък по отношение на приемането на директивата за борба с дискриминацията, която ще е приложима в целия ЕС; призовава всички институции на ЕС и държавите членки да подновят съответните преговори като въпрос с най-висок приоритет; отбелязва намерението на Комисията активно да подкрепи приключването на тези преговори;

6.  счита, че следва да се повиши ефективността на политиките на ЕС в областта на борбата с дискриминацията и съществуващите препятствия да бъдат премахнати; препоръчва на Комисията да актуализира първите две директиви за борба с дискриминацията, а именно Директива 2000/43/ЕО на Съвета и Директива 2000/78/ЕО на Съвета, с оглед привеждането им в съответствие с текущата версия на Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз;

7.  изисква приемането на ефективна законодателна уредба и мерки за координация на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки, за да се гарантират висока степен на социална закрила и стабилни работни места с адекватно възнаграждение; счита, че този подход е определящ за укрепването на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

8.  подчертава, че приетите на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки мерки за строги икономии увеличиха икономическото и социалното неравенство, като сериозно ограничиха упражняването на практика на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

9.  припомня своите изменения, приети на 14 септември 2017 г.(13) и предложението на Комисията за всеобхватна директива относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност на продуктите и услугите (COM(2015)0615), включително различните видове транспорт; препоръчва на законодателите да ускорят дейностите си по отношение на приемането на Европейски акт за достъпността; приветства междуинституционалното споразумение, постигнато с цел прилагане на Маракешкия договор в законодателството на ЕС в областта на авторското право, за което комисията по петиции настоява от 2011 г., и повтаря своя призив за бърза ратификация на Маракешкия договор от страна на ЕС и неговите държави членки; призовава всички държави членки да ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да подпишат Протокола към нея; подкрепя използването на взаимно признаваната карта за инвалидност на ЕС да бъде разширено, така че обхваща възможно най-голям брой държави членки; насърчава ги да улеснят мобилността на хората с увреждания и функционални ограничения в ЕС; подчертава необходимостта от подобряване на достъпността на уебсайтовете на ЕС за хората с увреждания;

10.  приканва Комисията да предприеме по-активни стъпки за борба с дискриминацията срещу ЛГБТИ и за борба с хомофобията, като определи конкретни действия, които да бъдат предприети на национално и европейско равнище; същевременно изисква от институциите на ЕС да наблюдават отблизо правата на ЛГБТИ и да насърчават признаването на трансгранични права за ЛГБТИ и техните семейства в ЕС;

11.  припомня, че принципът на равенство между жените и мъжете може да бъде приложен единствено чрез стратегическо интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, включително чрез Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.; призовава Комисията да улесни пълния достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги във всички държави членки; призовава Комисията да предприеме разумни мерки за премахване на дискриминацията и за борба с дискриминационните изявления, които са насочени срещу жените в ЕС и които насърчават основаните на пола стереотипи; отново подчертава необходимостта от инвестиции в образованието по въпросите на гражданството, гражданското образование и образованието относно равенството между половете в цяла Европа; обръща внимание на съществуващите в ЕС разлики в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, което намалява възможността за истинска икономическа независимост на милиони жени; подчертава значението на политическото участие на младите хора, особено на жените и момичетата, и изисква повече действия от страна на Комисията и държавите членки за насърчаване на тяхното участие.

12.  приветства предложението на Комисията за подписване от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул и за приключване на присъединяването му към нея; изразява обаче съжаление, че ограничаването до две области — въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, и въпроси, свързани с убежището и забраната за връщане, поражда правна несигурност по отношение на обхвата на присъединяването на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали тази конвенция, да го направят бързо и призовава Комисията да представи предложение за директива относно борбата с насилието над жени; приветства представянето от страна на Комисията на пакета относно равновесието между личния и професионалния живот и призовава всички институции да допринесат за тези мерки възможно най-скоро; призовава Комисията и държавите членки да насърчават навлизането и представителството на жените на ръководни позиции и да предприемат конкретни действия, за да се отговори на нуждите на уязвимите граждани, които са изправени пред комбинирана множествена дискриминация, за да могат тези граждани да упражняват своите права, свързани с европейското гражданство, например чрез подходящи стратегии; призовава Съвета да положи повече усилия за деблокиране на Директивата относно жените в управителните съвети; отново призовава Комисията да приеме като съобщение своя стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.;

13.  припомня, че от векове в континентална Европа традиционните малцинства съществуват паралелно с културите на мнозинствата; подчертава, че е необходимо институциите на ЕС да играят по-активна роля в областта на защитата на малцинствата, например като насърчават провеждането на срещи, семинари и резолюции за повишаване на осведомеността, както и конкретни административни стъпки в рамките на институциите на ЕС; счита, че ЕС следва да определи високи стандарти за защита на малцинствата, като се започне със стандартите, кодифицирани в международни правни инструменти, като тези на Съвета на Европа, и че тези стандарти следва да бъдат интегрирани трайно в правна уредба, гарантираща демокрация, принципите на правовата държава и основните права в целия ЕС; насърчава всички държави членки да ратифицират незабавно и изцяло Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и да изпълняват Договорите добросъвестно; припомня освен това необходимостта да се прилагат принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); изразява съжаление във връзка с всяка реторика, която подбужда към дискриминация въз основа на националност; насърчава националните правителства да намерят трайни решения и да насърчават култура на езиково многообразие във всички държави членки и в ЕС като цяло, която да надхвърля официалните езици на ЕС, тъй като както Договорите, така и Хартата на основните права на ЕС се позовават на защитата на националните малцинства и на дискриминация въз основа на езика;

14.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с броя на ромите в Европа, които са жертви на дискриминационна регистрация при раждането и поради това нямат документи за самоличност и им се отказва достъп до съществени основни услуги в техните държави на пребиваване, вследствие на което им се отказва и достъп до всички права в ЕС; призовава държавите членки да предприемат незабавни коригиращи мерки в това отношение, за да гарантират упражняването на техните основни права на човека и на всички права, предоставени с гражданството на ЕС; призовава Комисията да извърши оценка и мониторинг на положението в държавите членки и да започне идентифицирането и защитата на лицата, чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за самоличност;

15.  призовава Комисията и държавите членки да предложат конкретни действия за премахване на пречките пред свободното движение в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар(14) и резолюцията на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент(15);

16.  призовава Комисията редовно да наблюдава прилагането на Директива 2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване на потенциалните пречки пред свободата на движение; приветства инструмента за електронно обучение относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза, който помага на местните администрации да разберат по-добре правата и задълженията, които съпровождат свободното движение;

17.  признава усилията на Комисията да осигури и да направи по-достъпни множество центрове за информация и съдействие относно ЕС и правата, които той предоставя на своите граждани, като например мрежата Europe Direct, портала „Вашата Европа“ и портала за електронно правосъдие, за да информира по-добре лицата, които упражняват правата си като граждани на ЕС; отчита предложението на Комисията за единен цифров портал, който да предоставя на гражданите лесен онлайн достъп до информация, помощ и услуги за решаване на проблемите, свързани с упражняването на техните права в рамките на единния пазар;

18.  призовава Комисията да укрепи мрежата СОЛВИТ чрез подобряване на взаимодействието между нейните услуги и националните центрове, за да се гарантира по-добро проследяване на нерешените и повтарящите се случаи, както и по-голямо съчетаване на различните инструменти за прилагане на правото на ЕС, като EU PILOT и CHAP; в същото време приканва държавите членки да популяризират сред гражданите на ЕС мрежата СОЛВИТ и нейните услуги, както и други механизми за търсене на защита и участие на гражданите както на равнището на ЕС (например комисията по петиции на Парламента, Европейския омбудсман или Европейската гражданска инициатива), така и на национално равнище (например чрез регионални или местни омбудсмани, комисиите по петиции или законодателни инициативи на народа);

19.  подкрепя ангажимента на Комисията, поет в доклада за гражданството на ЕС за 2017 г., да организира кампания в целия ЕС за информиране и повишаване на осведомеността за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре своите права; изтъква, че гражданите следва да имат достъп до цялата информация, която е необходима за укрепване на европейското гражданство, и че тази информация следва да бъде представена по ясен и разбираем начин, за да могат гражданите да вземат информирани решения относно упражняването на правата си по Договора и правата си, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС; препоръчва насърчаването на прозрачността и проактивната консулска подкрепа като най-подходящите инструменти за тази цел, както и публикуване по подходящ начин на необходимата информация за улесняване на установяването на новодошлите;

20.  припомня, че достъпът до здравни услуги, координацията на системите за социална сигурност и признаването на професионалните квалификации в други държави членки са области, в които гражданите на ЕС често се сблъскват с трудности, и призовава за решително правоприлагане от страна на Комисията с цел справяне с подобни ситуации;

21.  изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на политическото недоволство сред населението; подчертава необходимостта от това да се даде приоритет на борбата с ксенофобията, расизма, дискриминацията и изказванията, подбуждащи към омраза;

22.  признава, че действията за увеличаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и държавите членки; насърчава последните да популяризират демократичното участие, като информират по-добре гражданите за правото им да бъдат избирани и да гласуват в местни избори и в избори за Европейски парламент чрез множество канали и на достъпен език, както и като отстранят всички пречки пред участието им, като например икономическа, социална или езикова дискриминация, нелоялни практики или корупция; настоятелно призовава държавите членки да премахнат пречките пред достъпността за гражданите с увреждания и да улеснят гласуването във всички избори на гражданите, които пребивават, работят или следват далеч от обичайното си място на гласуване, например чрез приемане на решения за електронна идентификация и електронно гласуване;

23.  счита, че реформирането на Акта за избирането на членове на ЕП би могъл да даде възможност Съюзът да стане по-демократичен; подчертава факта, че хиляди европейци споделя тази гледна точка; припомня необходимостта от насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, като се увеличи видимостта на политическите партии на европейско равнище, и че укрепването на европейския характер на изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и неговите държави членки; насърчава Съвета да включи в преразглеждането на горепосочения акт кандидатски листи с интегриран принцип на равенство между половете и с балансирано по пол участие; призовава Комисията да предприеме действие по отношение на жалбите във връзка с упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и в общински избори, да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване в изборите за Европейски парламент, считано от най-ранната възможна дата, и да направи тази система по-широко достъпна за всички граждани на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да насърчават лицата, които не притежават гражданство на нито една държава и пребивават постоянно в държавите – членки на ЕС, да приемат гражданството на приемащата държава членка, така че да могат да упражняват пълноценно правата, произтичащи от гражданството на ЕС; счита, че гражданите на ЕС, които се местят в друга държава членка и пребивават в нея, следва да имат възможност да упражняват правото си да гласуват в националните избори в своята държава на произход; призовава държавите членки, които лишават от избирателни права своите граждани, решили да живеят в друга държава членка за продължителен период от време, да облекчат условията за запазването на правото на тези граждани да гласуват в националните избори; настоятелно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да даде възможност на лицата с увреждания да упражняват правото си на глас без каквато и да е форма на дискриминация; подкрепя възможността за въвеждане на европейска лична карта в допълнение към националните лични документи;

24.  отбелязва, че в последното съобщение на Комисията (COM(2017)0482) относно Европейската гражданска инициатива се съдържа предложение за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 от 16 февруари 2011 г. с оглед на подобряване на функционирането му; изразява надежда, че преразглеждането на Регламента ще доведе до по-голяма прозрачност и ефективност на инструмента за ЕГИ и по-голямо удобство за потребителите, като в същото време ще гарантира демократично и по-широко участие на гражданите в европейския дебат и в определяне на приоритетите; подчертава значителната законодателна роля, която Парламентът ще има, и значението на доброто сътрудничество с Комисията по време на преразглеждането на Регламента; призовава Комисията да включи разпоредби, целящи да се преразгледат условията за правна допустимост, изискванията за регистрация и процедурите за разглеждане на ЕГИ;

25.  счита, че в интерес на гражданството на Съюза е необходимо действие от страна на Комисията за укрепване на европейското културно измерение; насърчава програмата „Европа за гражданите“ да дава повече средства за новаторски проекти с потенциал за системно въздействие; предлага разработването на програма „Опознаване на Европа“ успоредно със и в допълнение към „Европа за гражданите“;

26.  предлага, с цел укрепване на гражданството на Съюза и упражняването на правата, свързани с гражданството, Комисията да насърчи местните органи да определят съветници, отговарящи за европейските въпроси, тъй като това е равнището, което е най-близко до гражданите;

27.  препоръчва на Комисията да създаде входящ регистър във всички свои седалища, включително в представителствата в държавите членки, така че гражданите да могат да се обръщат към всяка институция на ЕС в писмен вид или лично с надлежните гаранции;

28.  препоръчва на Комисията да въведе, в сътрудничество с доставчиците на универсална пощенска услуга, система за съобщения със сертифициране на съдържанието, датата и изпращача, така че гражданите да могат да се обръщат към европейските институции нелично в писмен вид с надлежните гаранции;

29.  изразява своето убеждение, че основното право на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, заложено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, свободните медии и достъпът до различни гледни точки в обществото и в медиите са абсолютно необходими съставни части на една функционираща демокрация и поради това са конституционна основа на членството в ЕС, както е заложено в членове 2 и 6 от ДЕС; подчертава необходимостта от ясно определена политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и невярната информация и за укрепване на независимостта на обществените медии от страна на правителствата; предлага в обществените радио- и телевизионни медии във всички държави членки да се отделя минимално време за съдържание, свързано с политиките на ЕС; предлага институциите на ЕС да пристъпят към създаването на европейски телевизионни канали, излъчващи във всички държави членки и на всички официални езици на ЕС, и към обучението на гражданите по медийна грамотност от ранна възраст; подкрепя разпространението на печатни и мултимедийни продукции на всички официални езици на ЕС; подчертава в това отношение необходимостта от по-нататъшно повишаване на информираността на европейските журналисти;

30.  поддържа становището, че езиковото многообразие и прозрачността са ключови инструменти за доближаване на гражданите до ЕС и за включването им в неговите дейности; отбелязва, че достъпът до документи представлява 30% от разследванията, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г., и поради това препоръчва насърчаването на правото на достъп до документи и на превода на възможно най-голям брой документи на всички официални езици на ЕС; подкрепя засилването на диалога с гражданите и насърчава обществените дебати, за да се подобри разбирането на гражданите на ЕС относно влиянието на ЕС върху ежедневието им, както и да им се даде възможност да участват в обмен на мнения чрез слотове в телевизионни програми за целеви аудитории; призовава за създаването на хоризонтална директива относно подаването на сигнали за нередности, която да установява подходящи канали и процедури за докладване на случаите;

31.  подкрепя насърчаването на култура на публична служба сред институциите на ЕС и националните институции и счита, че ЕС следва да даде пример чрез най-високи административни стандарти и стандарти за прозрачност в съответствие с член 41 от Хартата на основните права на ЕС; предлага местните офиси на ЕС в държавите членки да бъдат преобразувани в единни звена за контакт, предлагащи всеобхватни услуги за гражданите на ЕС, за да се намалят бюрокрацията и пречките, които тя поражда за упражняването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; подчертава значението на проекта „принцип на еднократност“, който премахва ненужните тежести за европейските предприятия, от които се изисква многократно да представят едни и същи данни и документи при дейността си зад граница;

32.  подчертава, че достъпното образование има жизненоважна роля за информирането на бъдещите граждани на ЕС за правата им; подчертава значението на насърчаването на развитието на преносими умения, които засилват междукултурното разбирателство и активното участие в различни общества чрез програмата „Еразъм+“; насърчава държавите членки да отделят повече място в учебните си програми на гражданско обучение, фокусирано по-специално върху гражданството на ЕС и също така върху делата на ЕС, както и да адаптират съответно обучението на учителите; припомня необходимостта от оказване на подкрепа на учителите и на специалистите в областта на образованието да включат в процеса на преподаването информация за правата и гражданството на ЕС; подчертава в този контекст необходимостта от по-нататъшно насърчаване и развитие на онлайн платформите, за да могат специалистите в областта на образованието да имат достъп до новаторски многоезични учебни материали, които да им помогнат да вдъхновяват и мотивират учащите в процеса на учене за ЕС; настоятелно призовава Комисията да стартира стратегия за образование за европейско гражданство, която да включва предложени насоки за разработване на учебна програма, включваща училищни посещения в институциите на ЕС;

33.  припомня, че съгласно правото на ЕС в настоящия му вид оттеглянето на държава членка от Съюза се равнява на загуба на европейското гражданство за нейните граждани; изразява съжаление, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще бъде първият в историята случай на лишаване на гражданите от права, които са им предоставени с Договорите на ЕС; подчертава, че се очаква тази загуба на права да има сериозно отражение върху всекидневния им живот; подчертава, че всяко споразумение следва да се основава на принципите на равнопоставеност, симетрия, справедливо третиране, реципрочност и недопускане на дискриминация, както и върху пълното зачитане на целостта на правото на ЕС, включително на Хартата на основните права на ЕС и рамката за нейното прилагане; настоятелно призовава двете преговарящи страни да отдадат приоритет на всички засегнати граждани и да защитават техните права; призовава преговарящите страни да запазят всички производни социални, икономически и семейни права, и по-специално правата за здравеопазване, във възможно най-пълна степен след оттеглянето на Обединеното кралство;

34.  предлага създаването на европейски официален празник на 9 май с цел да се укрепи европейското чувство за принадлежност към европейското семейство;

35.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че националното им законодателство е достатъчно ясно и подробно, за да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение на гражданите и на техните семейства, да пристъпят към подходящо обучение на компетентните национални органи в това отношение и да разпространяват точна информация на заинтересованите страни по прецизен начин, както и да стимулират добро сътрудничество и бърз обмен на информация с други национални администрации, особено при трансграничните застраховки и пенсии за осигурителен стаж и възраст; призовава за по-добро сътрудничество между приемащите държави членки и съответните консулства, което ще осигури подходяща мрежа от помощ и справедливо третиране при трансгранични случаи, особено при упражняване на родителски права върху деца; настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение относно трансграничното признаване на заповеди за осиновяване;

36.  призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да предоставят възможност на всички държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки на Шенгенското пространство, с което ще се създаде възможност за всички граждани на ЕС да се ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични проверки;

37.  припомня, че законодателството на ЕС относно сигурността следва да бъде актуално, ефективно и ефикасно по отношение на предотвратяване, разкриване и реагиране на развиващите се заплахи за сигурността; призовава за неотложното прилагане на Европейската програма за сигурност, за по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти на ЕС в тази област, както и за по-ефикасни обмен на информация и координация между държавите членки и с агенциите на ЕС; приветства инициативите на Комисията за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността между държавите членки; подчертава значението на пълното зачитане на основните права в борбата срещу тероризма; подчертава, че хармонизацията на вътрешните и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение за ефективната защита на гражданите на ЕС;

38.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията си за изграждане на ефективен и същински Съюз на сигурност, който да се занимава с всички измерения на терористичната заплаха;

39.  счита дерадикализацията и предотвратяването на радикализацията за абсолютен приоритет за ЕС и категорично подкрепя засилването на конкретни междусекторни програми, насочени към образователни, доброволни и културни дейности и работа с младежи, както и програми за дерадикализация в институциите, местните общности, гражданското общество, религиозните общности и регионалните администрации; счита, че една всеобхватна политика в тази област следва да бъде придружена от дългосрочни проактивни процеси на дерадикализация в съдебната сфера; подчертава необходимостта от разработване на стратегии за социално приобщаване и на политики за борба с дискриминацията; призовава държавите членки да разглеждат радикализацията холистично и да се възползват от експертния опит на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, създадена по инициатива на Комисията; подчертава, че предотвратяването на радикализацията може да бъде подпомагано и чрез дейности, финансирани от програми на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Европа за гражданите“;

40.  призовава за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да се осигури консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които техните държави членки нямат представителство;

41.  призовава Комисията да представи предложение за нов, по-сигурен формат на временен документ за пътуване на ЕС за непредставените граждани на ЕС извън ЕС, чийто паспорт е бил откраднат, изгубен, унищожен или временно не е на разположение, за да се гарантира, че те могат да се върнат у дома безопасно;

42.  подчертава, че на жертвите на престъпления и тероризъм трябва да бъде гарантирано подходящо равнище на права без дискриминация в целия ЕС, както и че те следва да бъдат третирани с уважение и достойнство и да получават подходяща подкрепа в съответствие с индивидуалните си потребности и с потребностите на семействата им; подчертава, че все по-голям брой европейски граждани са жертва на терористични нападения в държава, различна от собствената им държава, и поради това настоятелно призовава за създаването на протоколи в държавите членки, за да се помогне на европейците, които не са граждани на съответната държава, в случай на терористично нападение в съответствие с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма; подчертава необходимостта от специална директива за защита на жертвите на тероризма;

43.  изразява съжаление относно наличието на трансгранични пречки по гражданскоправни или социални въпроси, като например в областта на семейното право или пенсиите, което пречи на много граждани да се ползват напълно от гражданството на ЕС;

44.  изразява съжаление, че родителите и децата не разполагат с едни и същи средства за правна защита в случаи на раздяла или развод във всяка държава членка, вследствие на което стотици родители в Европа осъществиха контакт с комисията по петиции, за да я призоват да бъде по-активна в тази област, въпреки че тя разполага с много ограничена компетентност в тази област;

45.  призовава за засилено сътрудничество между държавите членки с цел да се осигури защита на жертвите на насилие, основано на пола, както и да се отчита висшият интерес на детето в случаите на трансгранични семейни спорове;

46.  приветства стартирането на корпуса за солидарност на ЕС за младите европейски граждани и призовава тази инициатива да бъде надлежно финансирана, за да не бъдат заменени качествени работни места с неплатена доброволческа дейност;

47.  призовава държавите членки да въведат мерки за координиране и сътрудничество, за да се справят ефективно с въпросите на двойното данъчно облагане и данъчната дискриминация във всеки трансграничен контекст и да отчитат по-добре условията на трансграничната мобилност на работниците; счита, че досега не се предприети достатъчно действия по отношение на въпросите на двойното данъчно облагане, тъй като те се третират чрез съществуващи двустранни данъчни конвенции или едностранни действия на дадена държава членка, и че посочените въпроси изискват съгласувани и навременни действия на равнището на ЕС;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейския омбудсман и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) Документ на Съвета 6622/16.
(2) Документ на Съвета 14268/15.
(3) OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 146.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0106.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0385.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0013.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Приети текстове, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Вж. също доклад A8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Вж. също доклад A8-0265/2017.
(12) OВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0347.
(14) Приети текстове, P8_TA(2017)0083.
(15) Приети текстове, P8_TA(2016)0142.


По пътя към цифрова търговска стратегия
PDF 529kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно „Към стратегия за електронна търговия“ (2017/2065(INI))
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС),

—  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за информационните технологии,

—  като взе предвид Работната програма на СТО за електронната търговия,

—  като взе предвид съвместната декларация на министрите, отговарящи за ИКТ в държавите от Г-7, направена на срещата в Такамацу, Кагава, на 29 и 30 април 2016 г.,

—  като взе предвид декларацията на министрите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на цифровата икономика, приета в Канкун през 2016 г.,

—  като взе предвид динамичната коалиция относно търговията на Форума за управление на интернет,

—  като взе предвид текущите търговски преговори на ЕС с трети държави,

—  като взе предвид принципното съгласие, обявено от Комисията на 6 юли 2017 г., относно Споразумението за икономическо партньорство ЕС—Япония,

—  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 23 юни 2017 г. относно пречките пред търговията и инвестициите (COM(2017)0338),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017)0009),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 13 септември 2017 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2 май 2017 г., озаглавен „Digital4Development: интегриране на цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС за развитие“ (SWD(2017)0157),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)(5),

—  като взе предвид срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“ и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР),

—  като взе предвид предстоящата 11-та министерска конференция на СТО, която ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 10 до 13 декември 2017 г., където вероятно ще бъде обсъдена електронната търговия,

—  като взе предвид инициативите на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16, параграф 1 от ДФЕС,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно защитата на свободата на словото — доклада относно свободата на изразяване и частния сектор в ерата на цифровите технологии (A/HRC/32/38) и доклада относно ролята на доставчиците на цифров достъп (A/HRC/35/22),

—  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Поредица от европейски договори, № 108, и допълнителния протокол към нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите потоци от данни(6),

—  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на стратегията за търговска политика „Търговията — за всички“ — Осигуряване на прогресивна търговска политика, която извлича ползи от глобализацията (COM(2017)0491),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0384/2017),

A.  като има предвид, че технологичното развитие, достъпът до отворения интернет и цифровизацията на икономиката са двигател за растежа, защото дават възможност на дружествата, по-специално на стартиращите предприятия, микропредприятията и малките и средните предприятия да създадат нови възможности в разработването, поръчването, производството, продажбата или доставката на стоки и услуги, и да достигнат до клиенти в целия свят по-бързо и при по-ниски разходи от всякога; като има предвид, че нововъзникващите технологии, като например технологията на споделената счетоводна книга, имат потенциала да подобрят електронната търговия чрез подобряване на прозрачността на международните договори и ускоряване на трансфера на стойност; като има предвид, че търговията с материални стоки бива заменена от все по-голям обем трансгранични трансфери на цифрово съдържание, при което понякога се размива разграничението между стоки и услуги;

Б.  като има предвид, че събирането на данни, обобщаването на данни и възможността за прехвърляне на данни през граница има потенциала да бъде ключова движеща сила за иновациите, производителността и икономическата конкурентоспособност;

В.  като има предвид, че глобализацията и цифровизацията на нашите икономики и на международната търговия дадоха възможност на дружествата да се разрастват и предоставиха икономически възможности за гражданите; като има предвид, че цифровизацията на традиционните промишлени сектори засяга веригите на доставките и моделите на производство и услуги, което може да доведе до създаване на работни места в нови отрасли, но би могло също така да подкопае съществуващите работни места и да доведе до несигурни условия на труд, тъй като все повече задачи, традиционно изпълнявани от хора, биват автоматизирани или делокализирани, или и двете; в тази връзка подчертава, че трябва да бъдат въведени необходимите съпътстващи социални мерки, за да донесат полза за цялото общество, като например стабилни политики в областта на образованието и обучението, активни политики на пазара на труда и мерки за преодоляване на цифровото разделение;

Г.  като има предвид, че за цифровата икономика е необходима рамка, основана на правила, включително модерни търговски правила, които са в състояние да приведат бързите промени на пазара в унисон с правата на потребителите, като се предоставят политическо пространство и възможности за нови регулаторни инициативи, от които се нуждаят правителствата, за да отстояват и укрепват защитата на правата на човека;

Д.  като има предвид, че достъпът до свободен, отворен и сигурен интернет е предпоставка за основаващи се на правила търговия и развитие в цифровата икономика; като има предвид, че принципът на мрежовата неутралност следва да бъде основна част от европейската стратегия за електронна търговия, за да се даде възможност за лоялна конкуренция и иновации в цифровата икономика, като същевременно се гарантира свободата на словото в интернет;

Е.  като има предвид, че инвестициите в инфраструктура и достъпът до умения продължават да водят до ключови предизвикателства пред свързаността, а следователно и пред електронната търговия;

Ж.  като има предвид, че в ЦУР на ООН се подчертава, че осигуряването на всеобщ достъп до интернет на достъпни цени за населението в най-слабо развитите държави до 2020 г. ще бъде от решаващо значение за стимулиране на развитието, тъй като развитието на цифровата икономика може да бъде двигател за създаването на работни места и за растежа, като електронната търговия е една от възможностите за увеличаване на броя на малките износители, обема на износа и диверсификацията на износа;

З.  като има предвид, че жените могат да се възползват в качеството си на предприемачи и работници от по-добър достъп до световните пазари, а в качеството си на потребители — от по-ниски цени, но много предизвикателства и неравенства все още възпрепятстват участието на жените в световната икономика, тъй като много от жените в страни с ниски и средни доходи все още нямат достъп до интернет;

И.  като има предвид, че електронната търговия е във възход и в развиващите се страни;

Й.  като има предвид, че множество правителства по света приемат мерки за цифров протекционизъм, като издигат бариери, които възпрепятстват достъпа до пазара и преките инвестиции или създават несправедливи предимства за местните дружества; като има предвид, че редица общи мерки в трети държави, приети в името на националната (кибер)сигурност, оказват все по-отрицателно въздействие върху търговията с продукти в областта на ИКТ;

К.  като има предвид, че чуждестранните дружества понастоящем се ползват с много по-голям достъп до европейския пазар, отколкото европейските — до пазара на трети държави; като има предвид, че много от нашите търговски партньори все повече затварят своите вътрешни пазари и прибягват до цифров протекционизъм; като има предвид, че ЕС следва да постави в основата на своята стратегия за електронна търговия принципите на реципрочност, лоялна конкуренция, интелигентно регулиране и прозрачност, с цел да се възстанови доверието на потребителите и да се възстановят еднаквите условия на конкуренция за дружествата;

Л.  като има предвид, че блокирането на географски принцип следва да бъде прекратено и в бъдеще следва да бъдат премахнати всякакви форми на неоправдана дискриминация въз основа на националността на клиента, мястото на пребиваване или мястото на установяване в рамките на вътрешния пазар;

М.  като има предвид, че градивните елементи, чрез които отвореният интернет се запазва на цифровия единен пазар на ЕС, включително принципи като лоялната конкуренция, мрежовата неутралност и защитата във връзка с отговорността на посредниците, следва да бъдат насърчавани във всички търговски преговори; като има предвид, че глобалното измерение на електронната търговия превръща СТО в естественото място за договарянето на многостранна рамка, основана на правила; като има предвид, че 11-ата министерска конференция на СТО през декември 2017 г. осигурява платформа за започване на този процес;

Н.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, член 16 от ДФЕС относно същото основно право, както и член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) са със задължителен характер за Европейския съюз; като има предвид, че правото на неприкосновеност на личния живот е всеобщо право на човека; като има предвид, че високите стандарти за защита на данните ще спомогнат за изграждането на доверие в цифровата икономика сред европейските граждани и по този начин ще благоприятстват развитието на електронната търговия; като има предвид, че насърчаването на високи стандарти за защита на данните, по-специално по отношение на чувствителните данни, и улесняването на международната търговия трябва да вървят паралелно в ерата на цифровите технологии, с цел подкрепа на свободата на изразяване и свободата на информация, подкрепа на електронната търговия, както и на криптирането, и да се отхвърли цифровият протекционизъм, масовото наблюдение, кибернетичният шпионаж и цензурата в интернет;

О.  като има предвид, че електронната търговия трябва да защитава застрашените видове от дивата флора и фауна, и като има предвид, че онлайн пазарите трябва да забранят продажбата на видове от дивата флора и фауна и на продукти от дивата флора и фауна на своите платформи;

П.  като има предвид, че частни дружества във все по-голяма степен определят правила и стандарти в цифровата икономика, което ще окаже пряко въздействие върху гражданите и потребителите, както и върху търговията на вътрешния пазар и международната търговия, и същевременно ще ускори разработването на технологични решения за предпазване на дружествата и потребителите;

Р.  като има предвид, че препоръките на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и плановете на ЕС за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък подчертаха необходимостта от предприемане на мерки за решаване на свързаните с данъчното облагане предизвикателства, включително тези, които са обусловени от цифровата икономика; като има предвид, че данъците трябва да се плащат там, където се генерират печалбите; като има предвид, че една по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансграничните дружества следва да предотврати прехвърлянето на печалби и избягването на данъци; като има предвид, че за постигане на справедливо и ефективно данъчно облагане на всички дружества и за създаване на еднакви условия на конкуренция е необходим съгласуван подход на ЕС за данъчно облагане в цифровата икономика; припомня, че търговските споразумения следва да включват клауза за добро управление в областта на данъчното облагане, която потвърждава ангажимента на страните за прилагането на договорените международни стандарти в борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

С.  като има предвид, че според ОИСР до 5% от стоките, внесени в ЕС, са фалшифицирани, като това води до съществени загуби на работни места и данъчни приходи;

Т.  като има предвид, че чувствителните сектори, като например аудио-визуалните услуги, и основните права, като например правото на защита на личните данни, не следва да бъдат предмет на търговски преговори;

У.  като има предвид, че електронната търговия трябва също така да има за цел насърчаването на растежа на МСП и стартиращите предприятия, а не само растежа на мултинационалните групи от предприятия;

Ф.  като има предвид, че Мексико отговаря на условията за присъединяване към Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защитата на личните данни;

Х.  като има предвид, че защитата на личните данни не подлежи на преговори в контекста на търговските споразумения и като има предвид, че защитата на данните винаги е била изключена от мандатите за търговски преговори на ЕС;

Ц.  като има предвид, че търговските споразумения могат да бъдат важен инструмент за подобряване на цифровите права; като има предвид, че включването в търговските споразумения на разпоредби относно мрежовата неутралност, забраната за принудителни необосновани изисквания за локализиране на данни, сигурността на данните, сигурността на обработването и съхраняването на данни, криптирането и отговорността на посредниците може да подобри по-конкретно защитата на свободата на словото;

1.  подчертава, че ЕС, в качеството си на общност на ценности и на най-големия световен износител на услуги, следва да определя стандартите в международните правила и споразумения относно потоците в електронната търговия въз основа на три елемента: гарантиране на достъп до пазара за цифрови стоки и услуги в трети държави, (2) гарантиране, че търговските правила носят осезаеми ползи за потребителите, и (3) гарантиране и насърчаване на зачитането на основните права;

2.  подчертава, че въпреки че стратегията за цифров единен пазар разглежда много от проблемите пред електронната търговия, дружествата от ЕС все още са изправени пред значителни глобални препятствия като например непрозрачни правила, държавна намеса и необосновано локализиране на данни или съхранение на данни; изтъква, че някои от ключовите действия по стратегията за цифров единен пазар — като например инициативата на ЕС за компютърни услуги в облак и реформата на авторското право — имат международно измерение, което би могло да бъде разгледано в рамките на европейска стратегия за електронна търговия;

3.  подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение с цел свеждане до минимум на потенциалните отрицателни социални последици и последици върху развитието; в тази връзка подчертава значението на насърчаването на участието на жените в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), на премахването на пречките пред ученето през целия живот и на преодоляването на неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до и използването на нови технологии; призовава Комисията да проучи допълнително по какъв начин настоящата търговска политика и равенството между половете са свързани, и как търговията може да насърчи икономическото овластяване на жените;

4.  отбелязва, че мрежовият ефект на цифровата икономика позволява на едно дружество или малък брой дружества да разполагат с голям пазарен дял, което би могло да доведе до прекомерна пазарна концентрация; подчертава, че е от значение в търговските споразумения да се насърчава справедлива и ефективна конкуренция, по-специално между доставчиците на цифрови услуги, като например онлайн платформите, и ползвателите, като например микропредприятията, МСП и стартиращите предприятия, и да се насърчава потребителският избор, да се намаляват трансакционните разходи, да се гарантира недискриминационно третиране на всички участници на пазара и да се избягва създаването на господстващо положение, което води до смущения във функционирането на пазарите; в този контекст подчертава, че е важно мрежовата неутралност да бъде включена като основна част от стратегията за електронна търговия; счита, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде допълнена от засилена и ефективна международна рамка за политиката в областта на конкуренцията, включително чрез по-голямо сътрудничество между органите за защита на конкуренцията и силни глави, отнасящи се до конкуренцията, в търговските споразумения; призовава Комисията да гарантира, че предприятията и дружествата спазват правилата в областта на конкуренцията и че не съществува дискриминация срещу конкурентите в ущърб на интересите на потребителите;

5.  подчертава, че достъпът до защитена широколентова интернет връзка и цифрови методи за плащане, ефективна защита на потребителите, по-специално механизми за правна защита за трансграничните онлайн продажби, и предвидими митнически процедури, са съществени елементи, за да се даде възможност за развитието на електронната търговия, за устойчивото развитие и приобщаващия растеж;

6.  счита, че търговските споразумения следва да осигуряват засилено сътрудничество между агенциите за защита на потребителите и приветства инициативите за насърчаване на мерки за повишаване на доверието на потребителите в търговските преговори, като например правила относно електронните подписи и договори и нежеланите съобщения; подчертава, че правата на потребителите трябва да бъдат защитени и в никакъв случай не трябва да бъдат отслабвани;

7.  подчертава, че МСП в развиващите се страни представляват по-голямата част от предприятията и осигуряват заетост на по-голямата част от работещите в сектора на производството и в сектора на услугите; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие;

8.  припомня, че нищо в търговските споразумения не възпрепятства ЕС и неговите държави членки да поддържат, подобряват и прилагат своите правила за защита на данните; припомня, че лични данни могат да се предават на трети държави, без да се използват общи задължения в търговските споразумения, когато са изпълнени изискванията — както в настоящия момент, така и в бъдеще — заложени в глава IV от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(7) и в глава V на Регламент (ЕС) 2016/679; признава, че решенията относно адекватността, включително частичните и специфичните решения за отделните сектори, представляват основен механизъм за защита на предаването на лични данни от ЕС към трета държава; отбелязва, че ЕС е приел решения относно адекватността само с четири от своите 20 най-големи търговски партньори; припомня колко е важно да се гарантира, по-специално чрез диалози относно адекватността, предаването на данни от трети държави към ЕС;

9.  призовава Комисията да даде приоритет и ускори приемането на решения относно адекватността, при условие че третите държави гарантират, по силата на вътрешното си законодателство или на международните си ангажименти, степен на защита, която „по същество е равностойна“ на гарантираната в ЕС; призовава Комисията да приеме и да публикува актуализирани и подробни задължителни процедури с определен срок за вземане на тези решения, като същевременно зачита изцяло правомощията на националните надзорни органи и становището на Парламента;

10.  припомня, че способността за достъп до данни и за тяхното събиране, обработка и предаване през граници става все по-важна за всеки вид дружество, което предоставя стоки и услуги в международен план; отбелязва, че това е от значение и за лични, и за нелични данни, и включва съобщенията между машини;

11.  призовава настоятелно Комисията възможно най-скоро да изготви правила за трансграничното предаване на данни, които напълно отговарят на съществуващите и бъдещите правила на ЕС за защитата на данните и неприкосновеността на личния живот; призовава Комисията освен това да включи в търговските споразумения на ЕС хоризонтална разпоредба, която запазва в пълна степен правото на дадена страна по споразумение да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот, при условие че това право не се използва по необоснован начин за заобикаляне на правилата за трансгранично предаване на данни по причини, различни от защитата на личните данни; счита, че такива правила и разпоредби следва да бъдат част от всички нови и неотдавна стартирани търговски преговори с трети държави; подчертава, че всички задължения в тази връзка следва да бъдат изключени от приложното поле на всички бъдещи глави относно защитата на инвестициите;

12.  призовава Комисията категорично да забрани необосновани изисквания за локализиране на данни в споразуменията за свободна търговия (ССТ); счита, че премахването на такива изисквания следва да бъде основен приоритет, и подчертава, че съответното законодателство в областта на защитата на данните следва да се спазва; изразява съжаление относно опитите за използване на такива изисквания като форма на нетарифни бариери пред търговията и като форма на цифров протекционизъм; счита, че подобен протекционизъм сериозно затруднява възможностите за европейските дружества на пазарите на трети държави и намалява ползите, свързани с ефективността на електронната търговия;

13.  призовава Комисията да представи възможно най-скоро своята позиция относно трансграничното предаване на данни, необоснованите изисквания за локализиране на данни и гаранциите за защита на данните в търговските преговори, в съответствие с позицията на Парламента, така че тя да бъде включена във всички нови и започнали неотдавна преговори и да се избегне ЕС да бъде пренебрегван при международни търговски преговори;

14.  призовава Комисията да се бори срещу мерки, налагани от трети държави, като например политики „Купувайте местни стоки“, изисквания за местно съдържание или принудителен трансфер на технологии, доколкото те не са обосновани от ръководени от ООН програми за преодоляване на цифровото разделение или изключения, свързани с търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост, за да се гарантира, че европейските дружества могат да осъществяват дейност при справедливи и предвидими условия;

15.  подчертава, че ЕС следва да продължи да полага усилия на двустранно, плурилатерално и многостранно равнище, за да гарантира, че третите държави са отворени за чуждестранни инвестиции в степен, която е равностойна на прилаганата в ЕС, и че те поддържат еднакви условия на конкуренция за операторите от ЕС; приветства предложението на ЕС за регламент за създаване на рамка за преглед на преките чуждестранни инвестиции в Съюза и подкрепя неговите цели за по-добро опазване на критичните инфраструктури и технологии;

16.  подчертава, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде в пълно съответствие с принципа на неутралност на мрежата и да гарантира еднаквото третиране на интернет трафика, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя, вида, съдържанието, устройството, услугата или приложението; припомня освен това, че мерки за управление на трафика следва да бъдат разрешени единствено в изключителни случаи, когато те са абсолютно необходими, и само докато са необходими за спазване на правните изисквания, запазване на целостта и сигурността на мрежата или предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата;

17.  подчертава, че инсталирането и достъпът до инфраструктура, особено в селските, планинските и отдалечените райони, която е адекватна от гледна точка на обхвата, качеството и сигурността и подкрепя неутралността на мрежата, е от съществено значение за цифровизирането на европейската промишленост и разширяването на електронното управление;

18.  изразява силно съжаление във връзка с прилаганите от трети държави практики, според които достъпът до пазара зависи от разкриването и предаването на държавните органи на изходните кодове на софтуера, който дружествата възнамеряват да продават; счита, че такива мерки са непропорционални като общо изискване за достъп до пазара; призовава Комисията да забрани на правителствата, подписали ССТ, да участват в такива дейности; подчертава, че горепосоченото не следва да възпрепятства държавните органи да насърчават прозрачност на софтуера, да стимулират публично разкриване на изходния код чрез безплатен софтуер с отворен код, както и да обменят данни чрез лицензи за свободно достъпни данни;

19.  припомня, че в някои случаи са необходими изисквания за местно присъствие, за да се гарантира ефективен пруденциален надзор или регулаторен надзор и прилагане; поради това отново призовава Комисията да поема ограничени ангажименти по категория 1, така че да се избегне регулаторен арбитраж;

20.  счита, че електронната търговия следва да бъде улеснена допълнително в рамките на политиките за възлагане на обществени поръчки, включително като се използват възможностите за предоставяне на услуги от разстояние и като се даде възможност на европейските предприятия, в частност на МСП, да получат достъп до възлагане на обществени и частни поръчки;

21.  отбелязва, че изискванията за трансфер на технологии в интерес на развитието не следва да се изключват от договореностите във връзка с електронната търговия;

22.  призовава Комисията да забрани на органите на трети държави да изискват оповестяването или прехвърлянето на детайли от (криптографската) технология, която се използва в продуктите, като условие за производството, продажбата или разпространението на тези продукти;

23.  отбелязва, че защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) и инвестициите в НИРД са предпоставка за икономика на ЕС, основана на знанието, и че международното сътрудничество е от ключово значение за борбата с търговията с фалшифицирани стоки по цялата верига на стойността; поради това насърчава Комисията да настоява за прилагане в целия свят на международни стандарти, като например споразумението ТРИПС на СТО и договорите за интернет на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); припомня, че за новите произведения е необходима правна защита в целия ЕС, както онлайн, така и офлайн, тъй като това ще насърчи инвестициите и ще доведе до по-нататъшни иновации; подчертава обаче, че търговските споразумения не са мястото за разширяване на степента на защита на носителите на права на интелектуална собственост чрез предоставяне на по-широки правомощия за прилагане на авторските права; подчертава, че достъпът до лекарства в трети държави не следва да бъде застрашаван въз основа на защитата на интелектуалната собственост; подчертава, че търговията с фалшифицирани стоки изисква коренно различен подход към нарушенията на правата на интелектуална собственост в цифровата икономика;

24.  призовава настоятелно Комисията да следи внимателно програмата „Домейн от първо ниво“ (gTLD) на Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN), която дава имена на домейни на хиляди генерични наименования, и да гарантира, в съответствие с ангажимента си за свободен и отворен интернет, защита на притежателите на права, и по-специално тези, свързани с географски указания;

25.  призовава Комисията да използва търговските споразумения, за да попречи на страните да налагат ограничения на чуждестранния собствен капитал, да въведе подкрепящи конкуренцията правила за достъп на едро до мрежите на заварените оператори, да предостави прозрачни и недискриминационни правила и такси за лицензирането и да осигури за доставчиците на телекомуникационни услуги от ЕС реален достъп на експортните пазари до инфраструктури за свързване към крайните абонати; припомня, че основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор води до по-високо качество на услугите и по-ниски цени;

26.  призовава Комисията да продължи своите усилия за разработване на набор от задължителни многостранни правила относно електронната търговия в рамките на СТО и да продължи да поставя акцент върху конкретните и реалистични резултати;

27.  призовава Комисията спешно да поднови преговорите по Споразумението по търговията с услуги в съответствие с приетите препоръки на Парламента; изразява становището, че ЕС следва да се възползва от тази възможност, за да поеме водеща роля за определяне на авангардни цифрови стандарти в световен мащаб;

28.  припомня, че от 1998 г. насам членовете на СТО поддържат мораториум върху митата за предоставяните по електронен път услуги; подчертава, че тези мита биха довели до излишни допълнителни разходи както за дружествата, така и за потребителите; призовава Комисията да превърне мораториума в постоянно споразумение за забрана на митата за предоставяните по електронен път услуги, при внимателен анализ на последиците в областта на триизмерния печат;

29.  отбелязва усилията, положени от СТО, за да постигне напредък по работната си програма в областта на електронната търговия; призовава Комисията да работи за допълнително разширяване на приложното поле на Споразумението за информационните технологии на СТО, така че то да обхване повече продукти и повече членове на СТО, и отбелязва Министерската конференция на СТО в Буенос Айрес, насрочена за декември 2017 г.; изисква от Комисията да се консултира колкото е възможно по-скоро с европейските дружества и държавите членки във връзка с позицията си относно електронната търговия и други въпроси, свързани с електронната търговия, които предстои да бъдат договорени на конференцията, за да се гарантира единна европейска позиция;

30.  призовава Комисията да използва търговските споразумения за насърчаване на оперативна съвместимост на стандартите за ИКТ, които са в полза както на потребителите, така и на производителите, особено в контекста на сигурния интернет на нещата, 5G и киберсигурността, като едновременно с това не се заобикалят легитимните форуми за управление с участието на множество заинтересовани страни, които служат добре на отворения интернет;

31.  подкрепя съобщението на Комисията от 19 април 2016 г. относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар (COM(2016) 0176); подчертава, че докато стандартизацията в областта на ИКТ трябва да продължи да бъде по инициатива главно на промишлеността, да е доброволна и ориентирана към консенсус и да се основава на принципите на прозрачност, откритост, безпристрастност, консенсус, ефективност, значимост и съгласуваност, то един по-ясен набор от приоритети за стандартизация в областта на ИКТ, заедно с подкрепа на високо политическо равнище, ще повиши конкурентоспособността; отбелязва, че в този процес следва да се използват инструментите на европейската система за стандартизация и да бъдат включени широк кръг от заинтересовани лица както в рамките на ЕС, така и на международно равнище, за да се гарантира усъвършенстването на процесите за определяне на стандарти, в съответствие със Съвместната инициатива за стандартизация; призовава Комисията да насърчи определянето на световни отраслови стандарти под ръководството на ЕС за ключови 5G технологии и архитектури на 5G мрежите, по-специално чрез използване на резултатите от публично-частното партньорство в областта на 5G („5G ПЧП“) на равнището на ключови организации на ЕС и ключови международни организации, работещи в областта на стандартизацията;

32.  подчертава значението на международните стандарти, отнасящи се до цифровото оборудване и цифровите услуги, по-специално в областта на киберсигурността; изисква от Комисията да положи усилия, за да гарантира въвеждането на основни мерки за киберсигурност в продуктите на интернет на нещата и в услугите, основани на технологии за компютърни услуги в облак;

33.  счита, че следва да се обърне специално внимание на нарастващия брой на потребителите и лицата, които продават и купуват стоки по интернет и са въвлечени в тромави митнически процедури за стоки, закупени онлайн; припомня необходимостта да се въведе опростена, необлагаема с данъци и безмитна обработка на стоки, продавани онлайн, и върнати неизползвани стоки; припомня, че Споразумението на СТО за улесняване на търговията има за цел да ускори митническите процедури и да подобри тяхната отчетност и прозрачност; подчертава необходимостта от цифровизация на митническата информация и митническото управление чрез онлайн регистрация и използване на информацията, което следва да улесни митническото оформяне на границата, сътрудничество в областта на разкриването на измами, усилията за борба с корупцията и прозрачността на цените, свързани с митниците; счита, че по-широкото използване на инструменти като уреждане на спорове онлайн би било от полза за потребителите;

34.  призовава Комисията да насърчи страните по търговските споразумения да включат, в главата относно телекомуникациите в своето ССТ, разпоредби, чрез които международните такси за роуминг и таксите, прилагани за международни разговори и съобщения, да станат прозрачни, справедливи, разумни и ориентирани към потребителите; призовава Комисията да подкрепи политики за насърчаване на разходоориентирани цени на дребно за роуминг услугите с цел намаляване на цените, насърчаване на прозрачността и предотвратяване на търговски практики, които са нелоялни или по някакъв начин имат отрицателно въздействие върху потребителите;

35.  признава, че принципите на Директивата за електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО) допринесоха за развитието на цифровата икономика чрез създаване на благоприятни условия за иновации и чрез гарантиране на свободата на словото и свободата на стопанска дейност; припомня, че Комисията е задължена да спазва достиженията на правото на ЕС при водените от нея търговски преговори;

36.  призовава Комисията да интегрира в още по-голяма степен цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС в областта на развитието, както е посочено, наред с другото, в програмата Digital4Development ; призовава Комисията да използва търговските споразумения с цел подобряване и насърчаване на цифровите права; признава, че само 53,6% от всички домакинства в света имат достъп до интернет; изразява съжаление относно факта, че все още съществува значително цифрово разделение; призовава Комисията да увеличи инвестициите в цифрова инфраструктура в южното полукълбо с цел преодоляване на това цифрово разделение, включително чрез стимулиране на публично-частни партньорства, но при зачитане на принципите за ефективност на развитието; в този контекст отбелязва приноса на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D) в създаването, разработването и подобряването на телекомуникациите и ИКТ оборудването и мрежите; настоятелно призовава Комисията да направи така, че инвестициите в широколентова инфраструктура в развиващите се страни да допринасят в пълна степен за и да бъдат в зависимост от зачитането на свободния, отворен и сигурен интернет, и да разработи подходящи решения за насърчаване на достъпа до мобилен интернет; подчертава, че такива инвестиции са от особено значение за местните микро-, малки и средни предприятия, по-специално в развиващите се страни, за да им се даде възможност да общуват по цифров път с многонационалните предприятия и да имат достъп до глобалните вериги за създаване на стойност; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие; припомня приноса, който подобни усилия биха могли да имат за равенството между половете, тъй като голяма част от тези дружества се притежават и управляват от жени; отново заявява, че електронната търговия би могла също така да бъде ресурс за публичните администрации и по този начин да подкрепи развитието на електронното управление;

37.  подчертава, че е задължително всяка стратегия за електронна търговия да бъде изцяло в съответствие с принципа за съгласуваност на политиките за развитие, и по-специално да се стреми да насърчава и предоставя възможности за стартиращите предприятия и микро-, малките и средните предприятия да се включат в трансгранична електронна търговия, като припомня приноса, който това би могло да има за равенството между половете;

38.  счита, че въпросите на цифровизацията също така следва да заемат по-важно място в политиката на ЕС за помощ за търговията, за да се улесни растежът на електронната търговия чрез по-голяма подкрепа за иновациите и инфраструктурата и достъп до финансиране, по-специално чрез инициативи за микрофинансиране, както и съдействие за увеличаване на онлайн видимостта на дружествата за електронна търговия в развиващите се страни, като се улеснява достъпът до платформи и се насърчава наличието на решения за електронно разплащане и достъпът до ефективни от гледна точка на разходите логистични услуги и услуги за доставка;

39.  подчертава, че всяка стратегия за електронна търговия, включително съпътстващите я мерки, трябва да бъде изцяло в съответствие със и да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; отбелязва, че ЦУР 4 за качествено образование: предоставяне на безплатно, справедливо и качествено основно и средно образование за всички момичета и момчета, ЦУР 5 за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета, ЦУР 8.10 за насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, по-специално чрез укрепване на капацитета на местните финансови институции и разширяване на достъпа до финансови услуги, както и ЦУР 9.1 за разработване на надеждна и устойчива инфраструктура с акцент върху справедливия достъп за всички и ЦУР 9.3 за увеличаване на достъпа на малките предприятия, по-специално в развиващите се страни, до финансови услуги, включително достъпно кредитиране, както и тяхната интеграция във вериги за създаване на стойност и пазари, са от особено значение в това отношение;

40.  поема ангажимент да актуализира своята стратегия за електронна търговия на всеки 5 години;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на ЕСВД.

(1) OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0299.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0041.
(5) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 35.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0233.
(7) OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Правна информация