Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0382(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0392/2017

Внесени текстове :

A8-0392/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Приети текстове
PDF 1334kWORD 205k
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 17 януари 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработка) (COM(2016)0767 – C8‑0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: преработка)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Една от целите на енергийната политика на Съюза е насърчаването на възобновяемите видове енергия. Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници заедно с енергоспестяването и увеличената енергийна ефективност представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за съобразяване с Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата, както и с рамката за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., включително обвързващата цел за 2030 г. за намаление на емисиите в Съюза с поне 40 % в сравнение с количествата от 1990 г. То също играе важна роля за подобряване на сигурността на енергийните доставки, за технологичното развитие и иновациите и създаването на възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и изолирани зони или в райони с малка гъстота на населението.
(2)  Една от целите на енергийната политика на Съюза е насърчаването на възобновяемите видове енергия в съответствие с член 194, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници заедно с енергоспестяването и увеличената енергийна ефективност представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за спазване на ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) („Парижкото споразумение“), както и за нужното постигане на нулеви нетни емисии на територията на ЕС най-късно до 2050 г. То също играе основна роля за подобряване на сигурността на енергийните доставки, за устойчива енергия на достъпни цени, за технологичното развитие и иновациите, както и за технологично и индустриално лидерство, като създава екологични, социални и здравни ползи, както и по-големи възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и изолирани зони, в райони с малка гъстота на населението и територии в процес на частична деиндустриализация.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Парижкото споразумение повиши значително нивото на амбициозност на световно равнище по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, като държавите членки, които са страни по него, се ангажират за задържане на увеличението на средната глобална температура на значително по-малко от 2°C над равнищата от прединдустриалния период и за продължаване на усилията за ограничаване на увеличението на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период. Съюзът трябва да се подготви за много по-значително и по-бързо намаляване на емисиите от първоначално предвиденото, за да премине към система с висока енергийна ефективност , основана на възобновяеми източници, най късно до 2050 г. Същевременно това намаляване може да се осъществи при по-ниски разходи, отколкото се считаше по-рано, като се имат предвид темповете на разработване и внедряване на технологии за енергия от възобновяеми източници като вятъра и слънцето.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  По-специално увеличаващите се технологични подобрения, стимулите за използване и разрастване на обществения транспорт, използването на енергоефективни технологии и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, както и в транспортния сектор са много ефективни инструменти , наред с мерките за енергийна ефективност , за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза и на зависимостта на Съюза от внос на  природен газ и нефт.
(3)  По-специално намаляването на потреблението на енергия, увеличаващите се технологични подобрения, разрастването на обществения транспорт, използването на енергоефективни технологии и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, както и в транспортния сектор са много ефективни инструменти, наред с мерките за енергийна ефективност, за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза и на енергийната зависимост на Съюза.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  С Директива 2009/28/ЕО бе определена регулаторна рамка за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, с която бяха зададени обвързващи национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия и транспорта, които да бъдат постигнати до 2020 г. Със съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г.12 бе определена рамка за бъдещите политики на Съюза в областта на климата и енергетиката и бе препоръчано общо разбиране за начина, по който да се развиват тези политики в периода след 2020 г. Комисията предложи целта на Съюза за 2030 г. относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в Съюза да възлиза на поне 27 %.
(4)  С Директива 2009/28/ЕО бе определена регулаторна рамка за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, с която бяха зададени обвързващи национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия и транспорта, които да бъдат постигнати до 2020 г.
__________________
12 „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“ (COM/2014/015 final).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Европейският съвет от октомври 2014 г. потвърди тази цел, посочвайки че държавите членки могат да определят свои по-амбициозни национални цели.
заличава се
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Европейският парламент, в своите резолюции съответно относно „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“ и относно „Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници“, препоръча обвързваща цел за Съюза за 2030 г. за поне 30-процентов дял на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия, изтъквайки че тази цел следва да се постигне посредством индивидуални национални цели, като се взема предвид индивидуалната ситуация и потенциал във всяка държава членка.
(6)  Европейският парламент, в своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.“, препоръча обвързваща цел за Съюза за 2030 г. за поне 30-процентов дял на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия, изтъквайки, че тази цел следва да се постигне посредством индивидуални национални цели, като се взема предвид индивидуалната ситуация и потенциал във всяка държава членка. В своята резолюция от 23 юни 2016 г. относно „Доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници“ Европейският парламент стигна по-далеч, като отбеляза предишната си позиция относно целта на Съюза от поне 30-процентов дял и подчерта, че в контекста на Парижкото споразумение и неотдавнашното намаляване на технологичните разходи, свързани с енергията от възобновяеми източници, е желателно целта да бъде значително по-амбициозна.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)
(6а)  В тази връзка следва да се вземат предвид амбициозната цел, установена в Парижкото споразумение, и технологичните развития, включително намаляването на разходите за инвестиции в енергия от възобновяеми източници.
Изменение 324
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Поради това е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 27-процентов дял на енергията от възобновяеми източници. Държавите членки следва да определят своите приноси за постигането на тази цел като част от своите интегрирани национални планове в областта на климата и енергетиката в рамките на процеса на управление, определен в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].
(7)  Поради това е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 35-процентов дял на енергията от възобновяеми източници, която да се придружава от национални цели. За държавите членки следва само по изключение да се допуска отклонение от предвиденото равнище на тяхната цел с максимално 10% при надлежно обосновани, измерими и проверими обстоятелства, въз основа на обективни и недискриминационни критерии.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7а)  Обвързващите цели за енергия от възобновяеми източници на държавите членки следва да се определят, като се вземат предвид задълженията, установени в Парижкото споразумение, все още съществуващият огромен потенциал за енергия от възобновяеми източници и инвестициите, необходими за осъществяване на енергийния преход.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Преобразуването на целта на Съюза за 35-процентов дял в индивидуални цели за всяка държава членка следва да се извърши, като надлежно се взема предвид справедливото и адекватно разпределение и като бъдат отчетени БВП и различните изходни позиции и потенциал на държавите членки, включително нивата на енергия от възобновяеми източници, които следва да бъдат достигнати до 2020 г.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Определянето на обвързваща цел на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници би продължило да насърчава разработването на технологии за генериране на енергия от възобновяеми източници и да дава сигурност на инвеститорите. Определянето на цел на равнището на Съюза би предоставило по-голяма гъвкавост за държавите членки да постигнат своите цели за намаляване на емисиите на парникови газове по най-разходоефективен начин в съответствие с техните специфични обстоятелства, разпределения на енергийния микс и възможности за производство на енергия от възобновяеми източници.
(8)  Определянето на обвързваща цел на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници би продължило да насърчава разработването на технологии за генериране на енергия от възобновяеми източници и да дава сигурност на инвеститорите.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)
(8а)  Държавите членки следва да обмислят до каква степен използването на различните видове енергийни източници е съвместимо с целта за ограничаване на затоплянето до 1,5°С над прединдустриалния период и доколко е съвместимо с целта за икономика, която е без изкопаеми горива и същевременно е нисковъглеродна. Комисията следва извърши оценка на приноса за изпълнението на тези цели на различните видове възобновяеми енергийни източници въз основа на периода на възвръщаемост и резултатите в сравнение с изкопаемите горива и да обмисли предлагането на максимален допустим период на възвръщаемост като критерий за устойчивост, по-специално за лигноцелулозна биомаса.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  В случай, че делът на енергията от възобновяеми източници в Съюза не съответства на зададената крива за неговото нарастване в Съюза като цяло, водеща до постигането на целта за поне 27-процентов дял на енергията от възобновяеми източници, държавите членки следва да предприемат допълнителни мерки. Както е посочено в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], ако при оценяването от Комисията на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата бъде установен недостиг на амбициозност, Комисията може да предприеме мерки на равнището на Съюза за осигуряване на постигането на целта. Ако при оценяването от Комисията на интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата бъде установена недостатъчност на постигнатите резултати, държавите членки следва да приложат мерките, посочени в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], във връзка с които им е дадена достатъчна гъвкавост за избор.
заличава се
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Схемите за подпомагане на генерирането на електроенергия от възобновяеми източници са се доказали като ефективно средство за поощряване на реализациите в областта на електроенергията от възобновяеми източници. Ако и когато държавите членки решават да прилагат схеми за подпомагане, това подпомагане следва да бъде предоставяно под форма, която възможно най-малко да изкривява функционирането на електроенергийните пазари. За тази цел нарастващ брой държави членки предоставят подпомагането под форма, при която то се добавя към пазарни приходи.
(15)  Схемите за подпомагане на генерирането на електроенергия от възобновяеми източници са се доказали като ефективно средство за поощряване на реализациите в областта на електроенергията от възобновяеми източници. Ако и когато държавите членки решават да прилагат схеми за подпомагане, това подпомагане следва да бъде предоставяно под форма, която възможно най-малко да изкривява функционирането на електроенергийните пазари. За тази цел нарастващ брой държави членки предоставят подпомагането под форма, при която то се добавя към пазарни приходи, като същевременно се отчитат особеностите на различните технологии и на различните способности на малките и големите производители да реагират на пазарните сигнали.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Реализациите на генериране на електроенергия от възобновяеми източници следва да се постигат при възможно най-ниска цена за потребителите и данъкоплатците. При съставянето на схемите за подпомагане и при предоставянето на помощ държавите членки следва да се стремят да свеждат до минимум общосистемните разходи във връзка с реализациите, като отчитат изцяло потребностите за развитие на електроенергийната мрежа и система, получения в резултат енергиен микс и дългосрочните потенциали на технологиите.
(16)  Реализациите на генериране на електроенергия от възобновяеми източници, включително съхраняването на енергия, следва да се постигат така, че дългосрочните разходи на енергийния преход за потребителите и данъкоплатците да бъдат сведени до минимум. При съставянето на схемите за подпомагане и при предоставянето на помощ държавите членки следва да се стремят да свеждат до минимум общосистемните разходи във връзка с реализациите, като отчитат изцяло потребностите за развитие на електроенергийната мрежа и система, получения в резултат енергиен микс и дългосрочните потенциали на технологиите. Държавите членки следва също така да подпомагат инсталациите, като използват търгове, които може да са или специфични от технологична гледна точка, или неутрални.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)
(16а)  В заключенията си от 24 октомври 2014 г. относно „Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.“ Европейският съвет подчерта значението на по-голямата взаимосвързаност на вътрешния енергиен пазар и необходимостта от достатъчна подкрепа за интегрирането на непрекъснато нарастващия дял на енергия от променливи възобновяеми източници и по този начин да се позволи на Съюза да изпълни амбициите си за водеща роля по отношение на енергийния преход. Поради това е важно спешно да се увеличи степента на взаимосвързаност и да се постигне напредък по отношение на договорените цели на Европейския съвет, с цел максимално да се оползотвори целият потенциал на енергийния съюз.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)
(16б)  При разработването на схеми за подпомагане на възобновяеми източници на енергия държавите членки следва да вземат предвид принципите на кръговата икономика и йерархията, установена в Директива 2008/98/EO на Европейския парламент и на Съвета1a за отпадъците. Предотвратяването и рециклирането на отпадъците следва да бъде приоритетен вариант. Държавите членки следва да избягват създаването на схеми за подпомагане, които биха противоречили на целите за третиране на отпадъците и биха довели до неефективно използване на подлежащи на рециклиране отпадъци. Държавите членки следва също така да гарантират, че мерките, въведени с настоящата директива, не противоречат на целите на Директива 2008/98/EО.

________________________


1a Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 16 в (ново)
(16в)  По отношение на използването на биотични енергийни източници държавите членки следва да въведат механизми за опазване на биологичното разнообразие и за предотвратяване на изчерпването или загубата на екосистемите, както и на всякакво отклоняване от съществуващи начини на използване, което би имало непряко или пряко отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, почвите или общия баланс на парниковите газове.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 16 г (ново)
(16г)  Държавите членки следва да насърчават и да предпочитат използването на местни възобновяеми ресурси във възможно най-голяма степен, както и да избягват ситуации на изкривявания в резултат от разширен внос на ресурси от трети държави. В тази връзка следва да се предвиди и да се насърчава подход, основаващ се на целия жизнения цикъл.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 16 д (ново)
(16д)  Общностите за енергия от възобновяеми източници, градовете и местните органи следва да имат правото да участват в наличните схеми за подпомагане на равни начала с други големи участници. За целта държавите членки следва да могат да предприемат мерки, включително предоставяне на информация и техническа и финансова подкрепа чрез единните административни звена за контакти, да намалят административните изисквания, да включат насочени към общностите тръжни критерии, да създадат специално адаптирани периоди за офериране за общностите за енергия от възобновяеми източници или да им позволят да получат плащане чрез директно подпомагане.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 16 e (ново)
(16е)  При планирането на инфраструктурата, необходима за генерирането на електроенергия от възобновяеми източници, следва да се вземе предвид на политиките, свързани с участието на засегнатите от проектите, включително местното население, като се зачитат подобаващо неговите права върху земята.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 16 ж (ново)
(16ж)  На потребителите следва да се предоставя всеобхватна информация, включително информация относно ползите, свързани с енергийната ефективност на отоплителните и охладителните системи и намаляването на текущите разходи за електрическите превозни средства, която да им позволява да направят личен избор по отношение на възобновяемите енергийни източници и да избегнат технологична зависимост.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 16 з (ново)
(16з)   Когато се насърчава развитието на пазара на възобновяеми енергийни източници, се отчита отрицателното въздействие върху други участници на пазара. Поради това схемите за подпомагане следва да намаляват риска от изкривяване на пазара и нарушаване на конкуренцията.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17a)  Макар че държавите членки следва да бъдат задължени да отворят постепенно и частично схемите за подпомагане по отношение на проекти, разположени в други държави членки, до равнище, което отразява физическите потоци между държавите членки, отварянето на схемите за подпомагане следва да продължи да бъде на доброволен принцип след достигането на този задължителен дял. Държавите членки имат различен потенциал по отношение на енергията от възобновяеми източници и прилагат различни схеми за подпомагане на национално равнище в областта на енергията от възобновяеми източници. Повечето държави членки прилагат схеми за подпомагане, които осигуряват предимства единствено за произведената на тяхна територия енергия от възобновяеми източници. За да функционират добре националните схеми за подпомагане, е изключително важно държавите членки да могат да контролират ефекта и разходите на националните схеми за подпомагане в зависимост от техния различен потенциал. Едно от важните средства за постигане на целта на настоящата директива е да се гарантира правилното функциониране на националните схеми за подпомагане, както е предвидено в директиви 2001/77/ЕО и 2009/28/ЕО, за да се поддържа доверието на инвеститорите и да се даде възможност на държавите членки да разработят ефективни национални мерки за съответствие с целите. Настоящата директива цели улесняването на трансграничното подпомагане на използването на енергия от възобновяеми източници, без да се засягат националните схеми за подпомагане по непропорционален начин. По този начин тя въвежда, в допълнение към задължителното частично отваряне на схемите за подпомагане, незадължителни механизми на сътрудничество между държавите членки, които да им дават възможност да се споразумеят до каква степен дадена държава членка да подпомага производството на енергия в друга държава членка, както и до каква степен производството на енергия от възобновяеми източници следва да се отчита като изпълнение на общата национална цел на едната или другата. За да се осигури ефективността и на двете мерки за постигане на целите, т.е. на националните схеми за подпомагане и на механизмите за сътрудничество, е изключително важно държавите членки да могат да определят, извън минималния задължителен дял на отваряне, дали и до каква степен националните им схеми за подпомагане се прилагат за енергията от възобновяеми източници, произведена в други държави членки, и да се споразумеят за това, като прилагат механизмите на сътрудничество, предвидени в настоящата директива.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Без това да засяга адаптациите на схемите за подпомагане, привеждащи ги в съответствие с правилата относно държавната помощ, политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са стабилни и да се избягват чести промени в тях. Такива промени имат пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.
(18)  В съответствие с членове 107 и 108 ДФЕС политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са предсказуеми, стабилни и да се избягват чести промени или промени с обратна сила в тях. Липсата на предсказуемост и стабилност на политиката има пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да обявяват всяка промяна на подпомагането предварително и достатъчно време преди предвидената промяна и следва да се консултират със заинтересованите страни по подходящ начин. При всички случаи държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Задълженията на държавите членки за съставяне на планове за действие и доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, както и задължението на Комисията да докладва за напредъка на държавите членки, са от съществено значение за увеличаване на прозрачността, осигуряване на яснота за инвеститорите и потребителите и създаване на възможност за ефективен мониторинг. С Регламент [относно управлението на Енергийния съюз] тези задължения се интегрират в системата за управление на Енергийния съюз, в чиито рамки се рационализират задълженията за планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата. Платформата за прозрачност в областта на енергията от възобновяеми източници също се интегрира в по-широкообхватната електронна платформа, която се създава съгласно Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].
(19)  Задълженията на държавите членки за съставяне на планове за действие и доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, както и задължението на Комисията да докладва за напредъка на държавите членки, са от съществено значение за увеличаване на прозрачността, осигуряване на яснота за инвеститорите и потребителите и създаване на възможност за ефективен мониторинг. За да гарантират, че гражданите са в центъра на енергийния преход, държавите членки следва да разработят дългосрочни стратегии, улесняващи производството на енергия от възобновяеми източници от градовете, общностите за енергия от възобновяеми източници и потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници в рамките на своите планове за действие относно енергията от възобновяеми източници. С Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)] тези задължения се интегрират в системата за управление на Енергийния съюз, в чиито рамки се рационализират дългосрочните стратегии, задълженията за планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата. Платформата за прозрачност в областта на енергията от възобновяеми източници също се интегрира в по-широкообхватната електронна платформа, която се създава съгласно Регламент  … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] 2016/0375(COD).
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 20 а (ново)
(20а)  Енергията от морски възобновяеми енергийни източници е уникална възможност за Съюза да намали своята зависимост от изкопаеми горива, да допринесе за постигането на целите за намаляване на емисиите на CO2 и да създаде нов раздел на стопанска дейност, създаващ работни места върху голяма част от територията на Съюза, включително в най-отдалечените региони. Поради това Съюзът трябва да положи усилия да създаде благоприятните икономически и регулаторни условия за нейното разгръщане.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 24 а (ново)
(24a)  В съобщението на Комисията от 20 юли 2016 г., озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“, се изтъква особената важност в средносрочен план на биогоривата от нови поколения за въздухоплаването. Търговското въздухоплаване е изцяло зависимо от течни горива, тъй като няма сигурна, нито сертифицирана алтернатива за сектора на гражданските въздухоплавателни средства.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  С цел да се гарантира, че в приложение IX се вземат предвид принципите за йерархичен приоритетен ред на третирането на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, установените в Съюза критерии за устойчивост и необходимостта да не се създава допълнително търсене на земни площи, като в същото време се насърчава използването на отпадъци и остатъци, при периодичните оценки на това приложение Комисията следва да разглежда вкключването в него на допълнителни суровини, в случай че това не води до значителни ефекти на изкривяване на пазарите за странични продукти, отпадъци или остатъци.
(25)  С цел да се гарантира, че в приложение IX се вземат предвид принципите на кръговата икономика и за йерархичен приоритетен ред на третирането на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, установените в Съюза критерии за устойчивост, оценката на жизнения цикъл на емисиите и необходимостта да се гарантира, че посоченото приложение не създава допълнително търсене на земни площи, като в същото време се насърчава използването на отпадъци и остатъци, Комисията следва да извършва редовна оценка на приложението и да разглежда въздействието върху пазарите за (странични) продукти, отпадъци или остатъци при всяко изменение, което предлага.
__________________
__________________
17 Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
17 Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 25 а (ново)
(25а)  В резолюцията на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори се призовава Комисията да предприеме мерки за постепенно прекратяване на използването на растителни масла, които стоят в основата на обезлесяването, включително палмово масло, като компонент на биогоривата, за предпочитане до 2020 г.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  Следва да е възможно вносна електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия извън Съюза , да се отчитат за дяловете на енергията от възобновяеми източници на държавите членки. За да се гарантира необходимият резултат от заместването на конвенционални източници на енергия с възобновяеми източници на енергия в Съюза , а също и в трети държави, е подходящо да се осигури надеждно проследяване и отчитане на подобен внос. Ще бъде обмислено сключването на споразумения с трети държави относно организацията на такава търговия с електричество от енергия от възобновяеми източници. Ако по силата на решение за тази цел, взето съгласно Договора за енергийна общност18, договарящите страни по този договор са обвързани от съответните разпоредби на настоящата директива, предвидените в нея мерки за сътрудничество между държавите членки следва да бъдат приложими за тях.
(28)  Следва да е възможно вносната електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия извън Съюза, да се отчита за дяловете на енергията от възобновяеми източници на държавите членки. За да се гарантира необходимият резултат от заместването на конвенционални източници на енергия с възобновяеми източници на енергия в Съюза , а също и в трети държави, е подходящо да се осигури надеждно проследяване и отчитане на подобен внос, както и да се гарантира пълното му съответствие с международното право. Ще бъде обмислено сключването на споразумения с трети държави относно организацията на такава търговия с електричество от енергия от възобновяеми източници. Ако по силата на решение за тази цел, взето съгласно Договора за енергийна общност18, договарящите страни по този договор са обвързани от съответните разпоредби на настоящата директива, предвидените в нея мерки за сътрудничество между държавите членки следва да бъдат приложими за тях.
__________________
__________________
18 ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.
18 ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)
(28а)  Когато държавите членки предприемат съвместни проекти с една или повече трети държави относно производството на електроенергия от възобновяеми източници, е подходящо тези съвместни проекти да се отнасят единствено до новопостроени инсталации или инсталации с новоувеличена мощност. Това ще спомогне да се гарантира, че делът на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия на третата държава не се намалява поради вноса в Съюза на енергия от възобновяеми източници. В допълнение съответните държави членки следва да улеснят местното потребление в съответната трета държава на част от производството на електроенергия от инсталациите, обхванати от съвместния проект. Освен това съответната трета държава следва да се насърчава от Комисията и държавите членки да разработи политика за енергия от възобновяеми източници, която да включва амбициозни цели.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 28 б (ново)
(28б)   Макар настоящата директива да създава рамка на Съюза за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, тя допринася също така за потенциалното положително въздействие, което Съюзът и държавите членки могат да имат в стимулирането на развитието на сектора на енергията от възобновяеми източници в трети държави. Съюзът и държавите членки следва да насърчават научните изследвания, развитието и инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници в развиващите се и в други партньорски държави, като по този начин се засилва тяхната екологична и икономическа устойчивост и капацитетът им за износ на енергия от възобновяеми източници. Освен това вносът на енергия от възобновяеми източници от държави партньори може да помогне на Съюза и на държавите членки да постигнат амбициозните си цели за намаляване на въглеродните емисии.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 28 в (ново)
(28в)   Развиващите се страни приемат във все по-голяма степен политики в областта на възобновяемите енергийни източници на национално равнище, тъй като се стремят да произвеждат енергия от възобновяеми източници, за да отговорят на нарастващото търсене на енергия. До края на 2015 г. над 173 държави, включително 117 страни с развиващи се и бързо развиващи се икономики, са определили цели за енергия от възобновяеми източници.
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 28 г (ново)
(28г)   Използването на енергия в развиващите се страни е тясно свързано с редица социални въпроси: намаляване на бедността, образование, здравеопазване, демографски растеж, заетост, предприемачество, комуникация, урбанизация и недостатъчни възможности за жените. Възобновяемите енергийни източници имат важен потенциал, позволяващ едновременното разрешаване на предизвикателствата, свързани с развитието и околната среда. През последните години се наблюдава значително развитие на алтернативни енергийни технологии, както по отношение на ефективността, така и по отношение на намаляването на разходите. Освен това много от развиващите се страни са в особено добра позиция по отношение на разработването на ново поколение енергийни технологии. Извън ползите по отношение на развитието и на околната среда възобновяемите енергийни източници могат да предоставят по-голяма сигурност и икономическа стабилност. Увеличеното използване на възобновяеми енергийни източници ще доведе до намаляване на зависимостта от скъпоструващ внос на изкопаеми горива и ще помогне на много страни да подобрят своите платежни баланси.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 31 а (ново)
(31а)  В зависимост от геоложките характеристики на дадена област геотермалното производство на енергия може да доведе до отделяне на парникови газове и други вещества от подземни течности и други подземни геоложки образувания. Инвестициите следва да бъдат насочени само към геотермалното производство на енергия със слабо въздействие върху околната среда и да водят до намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните източници. Ето защо до декември 2018 г. Комисията следва да оцени необходимостта от законодателно предложение, което да има за цел регулиране на емисиите на CO2 от електроцентрали за геотермална енергия, включително всички вещества, които са вредни за здравето и околната среда, както по време на етапа на проучване, така и по време на етапа на експлоатация.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  Правилата и задълженията на национално или областно равнище за минималните изисквания за използване на енергия от възобновяеми източници в нови или ремонтирани сгради доведоха до чувствително увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници. Тези мерки следва да бъдат окуражени в по-широк съюзен контекст, като в същото време бъде насърчено използването на повече енергийноефективни приложения на енергия от възобновяеми източници в строителните наредби и правилници .
(33)  Правилата и задълженията на национално, регионално и местно равнище за минималните изисквания за използване на енергия от възобновяеми източници в нови или ремонтирани сгради доведоха до чувствително увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници. Тези мерки следва да бъдат окуражени в по-широк съюзен контекст, като в същото време бъде насърчено използването на повече енергийноефективни приложения на енергия от възобновяеми източници, съчетани с мерки за енергоспестяване и енергийна ефективност в строителните наредби и правилници.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  За да се гарантира, че националните мерки за развитие на отоплението и охлаждането с енергия от възобновяеми източници се базират на цялостно картографиране и анализ на националния потенциал за енергия от възобновяеми източници и отпадъци и за да се даде възможност за по-голямо интегриране на източниците на възобновяема и отпадна топлина и студ, уместно е да се изисква държавите членки да направят оценка на своя национален потенциал за енергия от възобновяеми източници и за използване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане, по-специално за улесняване на подаването на енергия от възобновяеми източници към отоплителни и охладителни инсталации и за насърчаване на ефективни и конкурентоспособни районни отоплителни и охладителни системи, както тези системи са определени в член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21. За да се осигури съответствие с изискванията за енергийна ефективност при отопление и охлаждане и за да се намали административната тежест, тази оценка следва да бъде включена във всеобхватните оценки, които се извършват и нотифицират съгласно член 14 от цитираната директива.
(35)  За да се гарантира, че националните мерки за развитие на отоплението и охлаждането с енергия от възобновяеми източници се базират на цялостно картографиране и анализ на националния потенциал за енергия от възобновяеми източници и отпадъци и за да се даде възможност за по-голямо интегриране на възобновяемите източници на енергия, по-специално чрез подкрепа за иновативните технологии като термопомпи, технологии за геотермална и слънчева енергия, и източниците на отпадна топлина и студ, уместно е да се изисква държавите членки да направят оценка на своя национален потенциал за енергия от възобновяеми източници и за използване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане, по-специално за улесняване на подаването на енергия от възобновяеми източници към отоплителни и охладителни инсталации и за насърчаване на ефективни и конкурентоспособни районни отоплителни и охладителни системи, както тези системи са определени в член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21. За да се осигури съответствие с изискванията за енергийна ефективност при отопление и охлаждане и за да се намали административната тежест, тази оценка следва да бъде включена във всеобхватните оценки, които се извършват и нотифицират съгласно член 14 от цитираната директива.
__________________
__________________
21 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
21 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 36
(36)  Установено бе, че липсата на прозрачни правила и на съгласуваност между различните разрешаващи органи препятства реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници. Създаването на единно административно звено за контакти, обединяващо или координиращо всички процедури за издаване на разрешения следва да намали сложността и да подобри ефективността и прозрачността. Административните процедури за одобрение на инсталации, използващи енергия от възобновяеми източници, следва да бъдат рационализирани и с прозрачни срокове. Правилата и инструкциите за проектиране следва да бъдат приспособени да отчитат възможностите за прилагане на икономически ефективно и екологосъобразно използване на енергия от възобновяеми източници за отоплително, охлаждащо и електроенергийно оборудване. Настоящата директива, по-специално разпоредбите относно организацията и продължителността на процеса на даване на разрешения, следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на международното право и правото на Съюза, включително разпоредбите за опазване на околната среда и здравето.
(36)  Установено бе, че липсата на прозрачни правила и на съгласуваност между различните разрешаващи органи препятства реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници. Създаването на единно административно звено за контакти, обединяващо или координиращо всички процедури за издаване на разрешения следва да намали сложността и да подобри ефективността и прозрачността, включително за потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и за общностите за енергия от възобновяеми източници. Административните процедури за одобрение на инсталации, използващи енергия от възобновяеми източници, следва да бъдат рационализирани и с прозрачни срокове. Правилата и инструкциите за проектиране следва да бъдат приспособени да отчитат възможностите за прилагане на икономически ефективно и екологосъобразно използване на енергия от възобновяеми източници за отоплително, охлаждащо и електроенергийно оборудване. Настоящата директива, по-специално разпоредбите относно организацията и продължителността на процеса на даване на разрешения, следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на международното право и правото на Съюза, включително разпоредбите за опазване на околната среда и здравето.
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 43
(43)  Гаранциите за произход, издадени за целите на настоящата директива, служат единствено като средство да се покаже пред крайния клиент, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници. Гаранцията за произход може да се прехвърля от един притежател на друг независимо от енергията, за която се отнася. Въпреки това, за да се гарантира, че единица енергия от възобновяеми източници може да се представи само веднъж на съответния клиент , следва да се избягват двойно отчитане и двойно представяне на гаранции за произход. Енергия от възобновяеми източници, чиято гаранция за произход е отделно продадена от производителя, не следва да се предоставя или продава на крайния клиент като енергия, произведена от възобновяеми източници.
(43)  Гаранциите за произход, издадени за целите на настоящата директива, служат единствено като средство да се покаже пред крайния клиент, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници. Гаранцията за произход може да се прехвърля от един притежател на друг независимо от енергията, за която се отнася. Въпреки това, за да се гарантира, че единица енергия от възобновяеми източници може да се представи само веднъж на съответния клиент, следва да се избягват двойно отчитане и двойно представяне на гаранции за произход. Енергия от възобновяеми източници, чиято гаранция за произход е отделно продадена от производителя, не следва да се предоставя или продава на крайния клиент като енергия, произведена от възобновяеми източници. Важно е да се направи разграничение между зелените сертификати, използвани за схемите за подпомагане, и гаранциите за произход.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 45
(45)  Важно е да се предоставя информация за начините, по които електроенергията, която е обект на подпомагане, се разпределя на крайните клиенти С цел да се подобри качеството на тази информация, предназначена за потребителите, държавите членки следва да гарантират, че се издават гаранции за произход за всички произведени единици енергия от възобновяеми източници. Също така, с оглед предотвратяване на двойно компенсиране, производителите на енергия от възобновяеми източници, които вече ползват финансова подкрепа, не следва да получават гаранции за произход. Тези гаранции за произход обаче следва да се използват за представяне на информация, така че крайните потребители да могат да получават ясни, надеждни и адекватни данни за произхода на съответните единици енергия от възобновяеми източници. Освен това, по отношение на електроенергията, за която е получена помощ, гаранциите за произход следва да се продават чрез търгове на пазара и приходите следва да се използват за намаляване на публичните субсидии за енергия от възобновяеми източници.
(45)  Важно е да се предоставя информация за начините, по които електроенергията, която е обект на подпомагане, се разпределя на крайните клиенти С цел да се подобри качеството на тази информация, предназначена за потребителите, държавите членки следва да гарантират, че се издават гаранции за произход за всички произведени единици енергия от възобновяеми източници.
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 49
(49)  Възможностите за постигане на икономически растеж чрез иновации и устойчива и конкурентна енергийна политика са признати. Производството на енергия от възобновяеми източници често зависи от местни или регионални малки и средни предприятия (МСПs). От голямо значение са възможностите за растеж и заетост, които се създават в държавите членки и техните региони от инвестициите в регионално и местно производство на енергия от възобновяеми източници. Следователно Комисията и държавите членки следва да подкрепят националните и регионалните мерки за развитие в тези области, да насърчават обмена на най-добри практики в производството на енергия от възобновяеми източници между местни и регионални инициативи за развитие и да насърчават използването на финансиране по линия на политиката на сближаване в тази област.
(49)  Възможностите за постигане на икономически растеж чрез иновации и устойчива и конкурентна енергийна политика са признати. Производството на енергия от възобновяеми източници често зависи от местни или регионални МСП. От голямо значение са възможностите за развитие на местните предприятия, устойчив растеж и висококачествена заетост, които се създават в държавите членки и техните региони от инвестициите в регионално и местно производство на енергия от възобновяеми източници. Следователно Комисията и държавите членки следва да стимулират и подкрепят националните и регионалните мерки за развитие в тези области, да насърчават обмена на най-добри практики в производството на енергия от възобновяеми източници между местни и регионални инициативи за развитие и да увеличат предоставянето на техническа помощ и програми за обучение за укрепване на регулаторния, техническия и финансовия експертен опит по места и за по-добро познаване на наличните възможности за финансиране, включително по-целенасоченото използване на фондовете на Съюза, като например използването на финансиране по линия на политиката на сближаване в тази област.
Изменение 44
Предложение за директива
Съображение 49 а (ново)
(49а)  Местните и регионалните органи в много случаи определят по-амбициозни цели по отношение на енергията от възобновяеми източници в допълнение към националните цели. Регионалните и местните ангажименти за стимулиране на разработването на възобновяеми енергийни източници и на енергийната ефективност понастоящем се подпомагат чрез мрежи, като например Конвента на кметовете, инициативите за интелигентни градове или интелигентни общности, както и чрез разработването на плановете за действие в областта на устойчивата енергия. Тези мрежи са абсолютно необходими и следва да бъдат разширени, тъй като те повишават осведомеността и улесняват обмена на добри практики и наличната финансова подкрепа. В този контекст Комисията следва да подкрепи също трансграничното сътрудничество между заинтересованите водещи региони и местни органи, като помага при създаването на механизми за сътрудничество, като например Европейската група за териториално сътрудничество, която дава възможност на публичните органи на различни държави членки да обединят усилията си и да осъществяват съвместни услуги и проекти, без да е необходимо подписването и ратифицирането на предварително международно споразумение от националните парламенти.
Изменение 45
Предложение за директива
Съображение 49 б (ново)
(49б)  Местните органи и градовете имат водеща роля по отношение на енергийния преход и за увеличаване на внедряването на инсталации за възобновяеми енергийни източници. Като най-близкото ниво на управление до гражданите, местните органи играят изключително важна роля за създаване на публична подкрепа за целите на Съюза в областта на енергетиката и климата, като реализират повече децентрализирани и интегрирани енергийни системи. Важно е да се гарантира по-добър достъп до финансиране за градовете и регионите с цел насърчаване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници на местно равнище.
Изменение 46
Предложение за директива
Съображение 49 в (ново)
(49в)  Следва да бъдат обмислени и други иновативни мерки за привличане на повече инвестиции в нови технологии като договори за енергоспестяване и стандартизационни процеси в публичното финансиране.
Изменение 47
Предложение за директива
Съображение 50
(50)  При насърчаване на развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници е необходимо да се отчете положителното въздействие върху възможностите за регионално и местно развитие, перспективите за износ, социалното сближаване и възможностите за заетост, особено що се отнася до МСП и независимите производители на енергия.
(50)  При насърчаване на развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници е необходимо да се отчете положителното въздействие върху възможностите за регионално и местно развитие, перспективите за износ, социалното сближаване и възможностите за заетост, особено що се отнася до МСП и независимите производители на енергия, включително потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници.
Изменение 48
Предложение за директива
Съображение 51
(51)  Специфичните особености на най-отдалечените региони са признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Енергийният сектор в най-отдалечените региони често се характеризира с изолираност, ограничени доставки и зависимост от изкопаеми горива, като в същото време тези региони разполагат със значителни местни възобновяеми енергийни източници. При това положение най-отдалечените региони биха могли да служат за пример за прилагане на новаторски за Съюза енергийни технологии. Поради това е необходимо да се насърчават реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници, така че да се постигне по-голяма степен на енергийна автономност на тези региони и да се отчетат техните специфични особености по отношение на потенциала им за енергия от възобновяеми източници и потребностите им от публична помощ.
(51)  Специфичните особености на най-отдалечените региони са признати в член 349 ДФЕС. Енергийният сектор в най-отдалечените региони често се характеризира с изолираност, ограничени и по-скъпи доставки и зависимост от изкопаеми горива, като в същото време тези региони разполагат със значителни местни възобновяеми енергийни източници, по-специално биомаса и морски енергийни източници. При това положение най-отдалечените региони биха могли да служат за пример за прилагане на новаторски за Съюза енергийни технологии и да се превърнат в територии със 100% енергия от възобновяеми източници. Поради това е необходимо да се адаптира стратегията в областта на енергията от възобновяеми източници, така че да се постигне по-голяма степен на енергийна автономност на тези региони, да се укрепи сигурността на доставките и да се отчетат техните специфични особености по отношение на потенциала им за енергия от възобновяеми източници и потребностите им от публична помощ. От друга страна, най-отдалечените региони следва да могат да използват изцяло своите ресурси при спазване на строги критерии за устойчивост и в съответствие с местните условия и потребности, за да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници и да укрепят енергийната си независимост.
Изменение 49
Предложение за директива
Съображение 52
(52)  Подходящо е да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за енергия от възобновяеми източници при недискриминационни условия и без да се финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.
(52)  Подходящо е да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за и съхранение на енергия от възобновяеми източници при недискриминационни условия и без да се възпрепятства финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.
Изменение 50
Предложение за директива
Съображение 53
(53)  С увеличаването на значението на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници се появява необходимост от дефиниране на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от регулаторна рамка, която би дала права на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници да генерират, акумулират, консумират и продават електроенергия без да са изправени пред непропорционални административни натоварвания. В някои случаи следва да бъде разрешено колективното потребление на собствена електроенергия, така че да се даде възможност примерно на живеещите в апартаменти граждани да ползват правата за такова потребление в същата степен както домакинствата в еднофамилни жилища.
(53)  С увеличаването на значението на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници се появява необходимост от дефиниране на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от регулаторна рамка, която би дала права на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници да генерират, акумулират, консумират и продават електроенергия, без да са изправени пред непропорционални административни натоварвания. Тарифите и плащането за потребление на собствена електроенергия следва да стимулират развитието на по-интелигентни технологии за интеграция на възобновяеми източници на енергия и да мотивират потребители на собствена енергия от възобновяеми източници да вземат инвестиционни решения, които са от взаимна полза за потребителите и преносната мрежа. За да бъде възможно такова равновесие, е необходимо да се гарантира, че потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници имат правото да получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което отразява пазарната цена на електроенергията, подадена в мрежата, както и дългосрочната стойност за мрежата, околната среда и обществото. Това трябва да включва дългосрочните разходи и ползи от потребление на собствена електроенергия по отношение на предотвратените разходи за мрежата, обществото и околната среда, особено когато са комбинирани с други разпределени енергийни ресурси, като например енергийна ефективност, съхраняване на енергията, оптимизация на потреблението и общностни мрежи. Такова заплащане следва да се определи въз основа на анализ на разходите и ползите от разпределените енергийни ресурси съгласно член 59 от Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработка2016/0380(COD)].
Изменение 51
Предложение за директива
Съображение 53 а (ново)
(53а)  В някои случаи следва да бъде разрешено колективното потребление на собствена електроенергия, така че да се даде възможност например на живеещите в апартаменти граждани да ползват правата за такова потребление в същата степен както домакинствата в еднофамилни жилища. Осигуряването на възможност за колективно потребление на собствена електроенергия също така позволява на общностите за енергия от възобновяеми източници да увеличат енергийната ефективност на ниво домакинство и да подпомогнат борбата с енергийната бедност чрез намаляване на потреблението и по-ниски тарифи за доставка. Държавите членки следва да се възползват от тази възможност чрез, inter alia, оценяване на възможността за осигуряване на възможност за участието на домакинствата, които иначе може да не са в състояние да участват, включително уязвимите потребители и наематели.
Изменение 52
Предложение за директива
Съображение 53 б (ново)
(53б)  Държавите членки трябва да гарантират спазването на правилата, свързани с консумацията и създаването или укрепването на мерките за борба срещу принудителната продажба, недобросъвестната продажба и подвеждащите претенции по отношение на инсталиране на съоръжения за енергия от възобновяеми източници, които засягат предимно най-уязвимите групи (като възрастни хора и хора, живеещи в селски райони).
Изменение 53
Предложение за директива
Съображение 54
(54)  Местното гражданско участие в проекти за енергия от възобновяеми източници чрез общности за енергия от възобновяеми източници породи значителна добавена стойност, изразяваща се в положително местно възприемане на енергията от възобновяеми източници и достъп до допълнителен частен капитал. Такова местно ангажиране ще има решаващо значение за увеличаване в бъдеще на мощностите за енергия от възобновяеми източници.
(54)  Участието на местните граждани и на местните органи в проекти за енергия от възобновяеми източници чрез общности за енергия от възобновяеми източници породи значителна добавена стойност, изразяваща се в положително местно възприемане на енергията от възобновяеми източници и достъп до допълнителен частен капитал, което води до инвестиции на местно равнище, по-голям избор за потребителите и по-голямо участие на гражданите в процеса на енергиен преход, а именно чрез насърчаване на участието на домакинствата, които иначе не са в състояние да участват, напредъкът в областта на енергийната ефективност на равнище домакинства и помощ в борбата с енергийната бедност посредством намалено потребление и по-ниски тарифи на доставка. Такова местно ангажиране ще има решаващо значение за увеличаване в бъдеще на мощностите за енергия от възобновяеми източници.
Изменение 54
Предложение за директива
Съображение 55 а (ново)
(55а)  Важно е държавите членки да гарантират справедливо и непредизвикващо изкривяване разпределение на мрежовите разходи и такси за всички потребители на електроенергийната система. Всички мрежови тарифи следва да отразяват разходите.
Изменение 55
Предложение за директива
Съображение 57
(57)  Редица държави членки приложиха мерки в сектора на отоплението и охлаждането с оглед да постигнат своите цели за 2020 г. за дела на енергията от възобновяеми източници. В отсъствието обаче на обвързващи национални цели за периода след 2020 г. е възможно оставащите национални стимули да не са достатъчни за постигането на дългосрочните цели за декарбонизация съответно за 2030 г. и 2050 г. За да се постигне съответствие с тези цели, да се укрепи увереността от страна на инвеститорите и да се съдейства за изграждането на общосъюзен пазар за отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници, като в същото време се спазва принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място, уместно е да бъдат насърчени усилията на държавите членки за постигане на постепенно увеличение на дела на енергията от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане. Като се има предвид фрагментираният характер на някои пазари за отопление и охлаждане, от първостепенно значение е да се осигури гъвкавост при планирането на такива усилия. Важно е също да се осигури за потенциалните реализации на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници да нямат вредни странични ефекти върху околната среда.
(57)  Редица държави членки приложиха мерки в сектора на отоплението и охлаждането с оглед да постигнат своите цели за 2020 г. за дела на енергията от възобновяеми източници. За да се постигне съответствие с тези цели, да се укрепи увереността от страна на инвеститорите и да се съдейства за изграждането на общосъюзен пазар за отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници, като в същото време се спазва принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място, уместно е да бъдат насърчени усилията на държавите членки за постигане на постепенно увеличение на дела на енергията от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане. Като се има предвид фрагментираният характер на някои пазари за отопление и охлаждане, от първостепенно значение е да се осигури гъвкавост при планирането на такива усилия. Важно е също да се осигури за потенциалните реализации на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници да нямат вредни странични ефекти върху околната среда и за човешкото здраве.
Изменение 56
Предложение за директива
Съображение 59 а (ново)
(59а)  Домакинствата и общностите, участващи в договарянето по отношение на своята гъвкавост, потреблението на собствена електроенергия или продажба на произведена собствена електроенергия, запазват правата си на потребители, включително правата да имат договор с доставчик по техен избор и да сменят доставчика.
Изменение 57
Предложение за директива
Съображение 60
(60)  Следва да бъде обърнато особено внимание на потенциалните синергии между усилията за по-голямо прилагане на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници и съществуващите схеми по Директива 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. Държавите членки следва да могат, доколкото е възможно, да използват съществуващите административни структури за прилагането на такива усилия, с оглед намаляване на административното натоварване.
(60)  Използването на ефективно отопление от възобновяеми източници на енергия следва да върви успоредно с основен ремонт на сградите, като по този начин се намаляват енергийните потребности и разходи за потребителите и се допринася за намаляване на енергийната бедност и за създаване на квалифицирани работни места на местно равнище. За целта следва да бъде обърнато особено внимание на потенциалните синергии между нуждата от по-голямо прилагане на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници и съществуващите схеми по директиви 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. Държавите членки следва да могат, доколкото е възможно, да използват съществуващите административни структури за прилагането на такива усилия, с оглед намаляване на административното натоварване.
Изменение 58
Предложение за директива
Съображение 61 а (ново)
(61а)  В областта на интелигентния транспорт е важно да се засилят развитието и прилагането на електрическата мобилност в автомобилния сектор, както и да се ускори интеграцията на съвременни технологии в иновативния железопътен сектор чрез представяне на инициативата Shift2Rail (Преминаване към използването на железопътен транспорт) в полза на чистия обществен транспорт.
Изменение 59
Предложение за директива
Съображение 62
(62)  В Европейската стратегия за нисковъглеродна транспортна мобилност от юли 2016 г. е посочено, че произвежданите на база хранителни суровини биогорива имат ограничена роля за декарбонизирането на транспортния сектор и следва постепенно да спрат да се използват и да бъдат замествани с биогорива от нови поколения. За да се подготви преходът към биогорива от нови поколения и да бъдат сведени до минимум въздействията, предизвикващи непреки промени в земеползването, уместно е да се намали количеството на произвежданите от хранителни и фуражни култури биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, което може да се отчита за постигането на поставената в настоящата директива цел на Съюза.
(62)  Когато пасища или земеделски земи, използвани предходно за отглеждане на хранителни и фуражни култури, бъдат пренасочени към отглеждането на култури за производство на биогорива, търсенето на култури, различни от култури за гориво, ще трябва да продължи да се задоволява или чрез интензифициране на сегашното производство, или чрез включване на други неземеделски земи в производството. Вторият случай представлява непряка промяна в земеползването и когато тя е свързана с преустройството на площи с големи почвени въглеродни запаси, може да доведе до значителни емисии на парникови газове. В Европейската стратегия за нисковъглеродна транспортна мобилност от юли 2016 г. е посочено, че произвежданите на база хранителни суровини биогорива имат ограничена роля за декарбонизирането на транспортния сектор и следва постепенно да спрат да се използват и да бъдат замествани с биогорива от нови поколения. За да се подготви преходът към биогорива от нови поколения и да бъдат сведени до минимум въздействията, предизвикващи непреки промени в земеползването, уместно е да се намали количеството на произвежданите от хранителни и фуражни култури биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, което може да се отчита за постигането на поставената в настоящата директива цел на Съюза, като се прави разлика между биогорива на основата на зърнени култури с висока ефективност по отношение на емисиите на парникови газове и ниска степен на риск от непреки промени в земеползването. Следва да се ускори въвеждането на биогорива от ново поколение и на електрическа мобилност.
Изменение 60
Предложение за директива
Съображение 63 а (ново)
(63а)  Съюзът и държавите членки следва да се стремят да увеличат микса от енергия от възобновяеми източници, да ограничат общото потребление на енергия в транспорта и да увеличат енергийната ефективност във всички транспортни сектори. Могат да се насърчават мерки за постигане на това при транспортното планиране, а също и при производството на по-енергийноефективни автомобили.
Изменение 61
Предложение за директива
Съображение 63 б (ново)
(63б)  Стандартите за горивна ефективност за пътния транспорт ще осигурят ефективен начин за насърчаване на навлизането на алтернативни възобновяеми източници в транспортния сектор и за постигане на допълнително намаление на емисиите на парникови газове и декарбонизация на транспортния сектор в дългосрочен план. Стандартите за горивна ефективност следва да се развиват в съответствие с развитието на технологиите и целите в областта на климата и енергетиката.
Изменение 286
Предложение за директива
Съображение 63 в (ново)
(63в)  Биогоривата от ново поколение се очаква да имат важна роля за намаляване на емисиите на парникови газове от въздухоплаването и следователно задължението за комбиниране с алтернативни горива също следва да бъде изпълнено, особено във връзка с горивата, доставяни за целите на въздухоплаването. Следва да се разработят политики на равнището на Съюза и на държавите членки за насърчаване на оперативни мерки за икономия на гориво в корабоплаването, наред с усилия в областта на научните изследвания и развойната дейност за увеличаване на дела на морския транспорт, захранван с вятърна и слънчева енергия.
Изменение 63
Предложение за директива
Съображение 65 а (ново)
(65а)  За да се отчита по-точно делът на енергията от възобновяеми източници в транспорта, следва да се разработи подходяща методика, както и да се проучат различни технически и технологични решения за целта.
Изменение 64
Предложение за директива
Съображение 66
(66)  Суровините за производството на биогорива, чиито въздействия, водещи до непреки промени в земеползването, са малки, следва да се насърчават заради техния принос за декарбонизация на икономиката. Особено суровините за биогорива от нови поколения, при които технологията е по-иновативна и не толкова зряла и поради това се нуждаят от по-голяма степен на подпомагане, следва да бъдат включени в приложението към настоящата директива. С оглед да се осигури актуалност на това приложение в съответствие с най-новите технологични развития и същевременно да се избягват нежелани отрицателни ефекти, след приемането на директивата следва да се извърши оценка, с оглед да се прецени възможността за добавяне към списъка в приложението на нови суровини.
(66)  Суровините за производството на биогорива, чиито въздействия, водещи до непреки промени в земеползването, са малки, следва да се насърчават заради техния принос за декарбонизация на икономиката. Особено суровините за биогорива от нови поколения, при които технологията е по-иновативна и не толкова зряла и поради това се нуждаят от по-голяма степен на подпомагане, следва да бъдат включени в приложението към настоящата директива. С оглед да се осигури актуалност на това приложение в съответствие с най-новите технологични развития и същевременно да се избягват нежелани отрицателни ефекти, то следва да се подлага на редовна оценка.
Изменение 65
Предложение за директива
Съображение 68
(68)  За да използват пълния потенциал на биомасата да допринася за декарбонизация на икономиката посредством ползването на материали и енергия от биомаса, Съюзът и държавите членки следва да насърчават по-широко устойчиво развито използване на съществуващите дървесни и селскостопански ресурси и развитието на нови производствени системи в областта на горското и селското стопанство.
(68)  За да използват пълния потенциал на биомасата да допринася за декарбонизация на икономиката посредством ползването на материали и енергия от биомаса, Съюзът и държавите членки следва да насърчават използване на енергия само от по-широко устойчиво развито използване на съществуващите дървесни и селскостопански ресурси и развитието на нови производствени системи в областта на горското и селското стопанство, при условие че са спазени критериите за устойчивост и намаляване на емисиите от парникови газове.
Изменение 287
Предложение за директива
Съображение 68 a (ново)
(68a)  Полезното взаимодействие между кръговата икономика, биоикономиката и насърчаването на енергията от възобновяеми източници следва да бъде изтъкнато допълнително с цел да се гарантират най-ефективно използване на суровините и най-благоприятни последици за околната среда. Политическите мерки, приети от Съюза и държавите членки в подкрепа на производството на енергия от възобновяеми източници, следва винаги да вземат предвид принципите за ефективност на ресурсите и за оптимизирано използване на биомасата.
Изменение 66
Предложение за директива
Съображение 69
(69)  Поради това биогоривата , нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса следва винаги да се произвеждат по устойчиво развит начин. Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, които се използват за постигане на съответствие с целта на Съюза, установена в настоящата директива, както и тези, които ползват схеми за подпомагане, следва задължително да отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове .
(69)  Поради това енергията от възобновяеми източници следва винаги да се произвежда по устойчиво развит начин. Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, които се използват за постигане на съответствие с целите, установени в настоящата директива, както и тези форми на енергия от възобновяеми източници, които ползват схеми за подпомагане, следва задължително да отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове.
Изменение 67
Предложение за директива
Съображение 71
(71)  Добивът на селскостопански суровини за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и предвидените в настоящата директива стимули за тяхното използване не следва да водят до насърчаване на разрушаването на зони на биоразнообразие. Подобни изчерпаеми ресурси, признати в различни международни правни инструменти като ценни за човечеството, следва да бъдат запазени. Поради това е необходимо да се установят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които да гарантират, че биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса съответстват на условията за стимулиране само ако е гарантирано, че съответната селскостопанска суровина не произхожда от зони на биоразнообразие, или в случаите на зони, които са определени за цели за опазване на природата или за опазване на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове — ако съответният компетен орган докаже, че че производството на тази селскостопанска суровина не засяга подобни цели. Горите следва да се смятат за биоразнообразни съгласно критериите за устойчивост, когато те са девствени гори в съответствие с определението, използвано от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в нейната оценка на световните горски ресурси, или когато те са защитени с национални закони за опазване на природата. За биоразнообразни следва да се считат и гори, в които се събират недървесни горски продукти, при условие че човешкото въздействие е слабо. Другите видове гори съгласно определението на ФАО, като променени естествени гори, полуестествени гори и насаждения, не следва да се смятат за девствени гори. Освен това, като се има предвид високата степен на биоразнообразие на някои затревени зони както в умерения, така и в тропичния пояс, включително саваните, степите, районите с ниска храстовидна растителност и прериите, биогоривата , нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от селскостопански суровини с произход от такива земи, следва да не могат да се ползват от предвидените в настоящата директива стимули. Комисията следва да установи подходящи критерии за определянето на затревените зони с висока степен на биоразнообразие съгласно наличните най-подходящи научни данни и приложимите международни стандарти.
(71)  Добивът на селскостопански суровини за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и предвидените в настоящата директива стимули за тяхното използване не следва да има или насърчава отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в Съюза и извън него. Подобни изчерпаеми ресурси, признати в различни международни правни инструменти като ценни за човечеството, следва да бъдат запазени. Поради това е необходимо да се установят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които да гарантират, че биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса съответстват на условията за стимулиране само ако е гарантирано, че съответната селскостопанска суровина не произхожда от зони на биоразнообразие, или в случаите на зони, които са определени за цели за опазване на природата или за опазване на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове – ако съответният компетентен орган докаже, че производството на тази селскостопанска суровина не засяга подобни цели. Горите следва да се смятат за биоразнообразни съгласно критериите за устойчивост, когато те са девствени гори в съответствие с определението, използвано от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в нейната оценка на световните горски ресурси, или когато те са защитени с национални закони за опазване на природата. За биоразнообразни следва да се считат и гори, в които се събират недървесни горски продукти, при условие че човешкото въздействие е слабо. Другите видове гори съгласно определението на ФАО, като променени естествени гори, полуестествени гори и насаждения, не следва да се смятат за девствени гори. При все това следва да бъдат гарантирани биологичното разнообразие, както и качеството, здравето, жизнеспособността и жизнеността на такива гори. Освен това, като се има предвид високата степен на биоразнообразие на някои затревени зони както в умерения, така и в тропичния пояс, включително саваните, степите, районите с ниска храстовидна растителност и прериите, биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от селскостопански суровини с произход от такива земи, следва да не могат да се ползват от предвидените в настоящата директива стимули. Комисията следва да установи подходящи критерии за определянето на затревените зони с висока степен на биоразнообразие съгласно наличните най-подходящи научни данни и приложимите международни стандарти.
Изменение 68
Предложение за директива
Съображение 72 а (ново)
(72а)  Критериите на Съюза за устойчивост за биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса следва да гарантират, че преходът към нисковъглеродна икономика подкрепя целите в съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — План на ЕС за действие за кръговата икономика“ и твърдо се ръководи от йерархията за отпадъците, установена в Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 69
Предложение за директива
Съображение 73
(73)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса не следва да се отглеждат в торфища, тъй като отглеждането на такива суровини върху торфища би довело до значително намаление на въглеродните запаси в почвата ако земята бъде допълнително отводнена за тази цел, а липсата на подобно отводняване не може да бъде лесно проверена.
(73)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса не следва да се отглеждат в торфища или влажни зони, където това би предполагало отводняване на почвите, тъй като отглеждането на такива суровини върху торфища или влажни зони би довело до значително намаление на въглеродните запаси в почвата, ако земята бъде допълнително отводнена за тази цел.
Изменение 70
Предложение за директива
Съображение 74 а (ново)
(74а)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса следва да се произвеждат чрез използване на практики, които зачитат опазването на качеството на почвите и органичния въглерод в почвата.
Изменение 71
Предложение за директива
Съображение 75
(75)  Уместно е да бъдат въведени обхващащи целия Съюз критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за горивата от биомаса, използвани за отопление, охлаждане и генериране на електроенергия, с оглед да да се гарантират и занапред големи намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с алтернативите на база изкопаеми горива, да се избягват нежелани въздействия върху устойчивостта и да се развива вътрешноевропейския пазар.
(75)  Уместно е да бъдат въведени обхващащи целия Съюз критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за горивата от биомаса, използвани за отопление, охлаждане и генериране на електроенергия, с оглед да се гарантират и занапред големи намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с алтернативите на база изкопаеми горива, да се избягват нежелани въздействия върху устойчивостта и да се развива вътрешноевропейския пазар. Без да се засяга стриктното съобразяване с първичните ресурси с висока екологична стойност, най-отдалечените региони следва да могат да използват потенциала на своите ресурси, за да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната си независимост.
Изменение 73
Предложение за директива
Съображение 76
(76)  За да се гарантира, че въпреки нарастващото търсене на горскостопанска биомаса, дърводобивът се провежда по устойчиво развит начин в гори с осигурено възпроизводство, както и че се обръща специално внимание на зоните, изрично определени за опазване на биоразнообразие, ландшафт и специфични природни дадености, че се опазват ресурсите на биоразнообразие и се проследяват въглеродните запаси, дървесните суровини следва да произхождат само от гори, в които дърводобивът се провежда в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни горскостопански инициативи като например Forest Europe и прилагани посредством национални закони или съблюдаване на най-добрите горскостопански практики на равнището на горските стопанства. Операторите следва да предприемат необходимите стъпки за свеждане до минимум на риска от използване на неустойчиво добита горскостопанска биомаса за производството на енергия от биомаса. За тази цел операторите следва да въведат прилагането на базиран на риска подход. В този контекст е уместно Комисията да разработи оперативни указания относно проверката на спазването на базирания на риска подход, след провеждане на консултация с Комитета по управлението на Енергийния съюз и Постоянния комитет по горите, учреден с Решение 89/367/ЕИО на Съвета24.
(76)  За да се гарантира, че въпреки нарастващото търсене на горскостопанска биомаса, дърводобивът се провежда по устойчиво развит начин в гори с осигурено възпроизводство, както и че се обръща специално внимание на зоните, изрично определени за опазване на биоразнообразие, ландшафт и специфични природни дадености, че се опазват ресурсите на биоразнообразие и се проследяват въглеродните запаси, дървесните суровини следва да произхождат само от гори, в които дърводобивът се провежда в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни горскостопански инициативи като например Forest Europe и прилагани посредством национални закони или съблюдаване на най-добрите горскостопански практики на равнището на базата на доставките. Операторите следва да гарантират, че са предприети мерки за предотвратяване или ограничаване на отрицателните последици от дърводобива върху околната среда. За тази цел операторите следва да въведат прилагането на базиран на риска подход. В този контекст е уместно Комисията да разработи разпоредби за прилагане на изискванията, основаващи се на най-добрите практики в държавите членки, както и оперативни указания относно проверката на спазването на базирания на риска подход, след провеждане на консултация с Комитета по управлението на Енергийния съюз и Постоянния комитет по горите, учреден с Решение 89/367/ЕИО24 на Съвета.
Изменение 74
Предложение за директива
Съображение 76 а (ново)
(76а)  Ако в националното законодателство или в националните практики системите за контрол на държава членка не е изпълнен един от критериите във връзка с устойчивостта на горскостопанската биомаса, следва да бъде предоставена повече информация по този критерий на равнището на базата на доставките, без да се налага изискването за предоставяне на допълнителна информация относно критериите, които вече са изпълнени на равнището на държавата членка.
Изменение 75
Предложение за директива
Съображение 76 б (ново)
(76б)  Базираният на риска подход следва да се прилага, като се започва на национално равнище. Ако в националното законодателство или системи за контрол не могат да бъдат изпълнени изискванията на един от критериите, информацията относно тази част следва да бъде предоставена на равнището на базата на доставките, за да се намали рискът от неустойчиво производство на горскостопанска биомаса.
Изменение 76
Предложение за директива
Съображение 76 в (ново)
(76в)  Дърводобивът за енергийни цели е нараснал и се очаква да продължи да расте, което води до по-голям внос на суровини от трети държави, както и до увеличаване на производството на тези материали в рамките на Съюза. Операторите следва да гарантират, че дърводобивът се извършва в съответствие с критериите за устойчивост.
Изменение 77
Предложение за директива
Съображение 78
(78)  Газообразните и твърдите горива от биомаса следва да се преобразуват в електроенергия и топлинна енергия по ефективен начин, с оглед да се постигнат максимална сигурност на енергийните доставки и максимални намаления на емисиите на парникови газове, както и да се ограничат емисиите на замърсители на въздуха и да се сведе до минимум натискът върху ограничените ресурси от биомаса. По тази причина публичното подпомагане на инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW, ако такова подпомагане е необходимо, следва да се предоставя на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както то е дефинирано в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. Следва обаче да остане разрешено действието на съществуващите схеми за подпомагане на електропроизводството на база биомаса за всички използващи биомаса такива инсталации до съответната крайна дата на подпомагането. Също така, електропроизводството на база биомаса в нови инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW следва да може да се отчита за постигане на целите в областта на енергията от възобновяеми източници само в случай на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Но в съответствие с правилата за държавната помощ, ако след като държавите членки изчерпят всички технически и икономически възможности за изграждане на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, те биха били изправени пред доказан риск за сигурността на електроенергийните доставки, на държавите членки следва да се позволи да предоставят публично подпомагане за производство от възобновяеми източници в съответни инсталации, и да отчитат тяхното електропроизводство за изпълнение на целите и задълженията в областта на енергията от възобновяеми източници, с оглед да избягват увеличено използване на изкопаеми горива, имащи по-големи въздействия върху климата и околната среда.
(78)  Газообразните и твърдите горива от биомаса следва да се преобразуват в електроенергия и топлинна енергия по ефективен начин, с оглед да се постигнат максимална сигурност на енергийните доставки и максимални намаления на емисиите на парникови газове, както и да се ограничат емисиите на замърсители на въздуха и да се сведе до минимум натискът върху ограничените ресурси от биомаса. По тази причина публичното подпомагане на инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на [20] MW, ако такова подпомагане е необходимо, следва да се предоставя на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както то е дефинирано в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. Следва обаче да остане разрешено действието на съществуващите схеми за подпомагане на електропроизводството на база биомаса за всички използващи биомаса такива инсталации до съответната крайна дата на подпомагането. Също така, електропроизводството на база биомаса в нови инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на [20] MW следва да може да се отчита за постигане на целите в областта на енергията от възобновяеми източници само в случай на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Но в съответствие с правилата за държавната помощ, ако след като държавите членки изчерпят всички технически и икономически възможности за изграждане на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, те биха били изправени пред доказан риск за сигурността на електроенергийните доставки, на държавите членки следва да се позволи да предоставят публично подпомагане за производство от възобновяеми източници в съответни инсталации, и да отчитат тяхното електропроизводство за изпълнение на целите и задълженията в областта на енергията от възобновяеми източници, с оглед да избягват увеличено използване на изкопаеми горива, имащи по-големи въздействия върху климата и околната среда. По-специално подкрепата за инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници от биомаса в най-отдалечените региони, които са силно зависими от вносна на енергия, следва да бъде засилена, при условие че се спазват критерии за устойчивост за производството на такава енергия от възобновяеми източници, адаптирани към спецификите на тези региони.
Изменение 78
Предложение за директива
Съображение 80
(80)  Въз основа на опита от практическото прилагане на критериите на Съюза за устойчивост, уместно е да се засили ролята на международни национални сертификационни схеми за верифициране на спазването на критериите за устойчивост по хармонизиран начин.
(80)  Въз основа на опита от практическото прилагане на критериите на Съюза за устойчивост е уместно да се вземе предвид ролята на международни и национални сертификационни схеми за верифициране на спазването на критериите за устойчивост по хармонизиран начин.
Изменение 79
Предложение за директива
Съображение 82
(82)  Доброволните схеми играят все по-важна роля за осигуряването на доказателства за спазване на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. Поради това е уместно Комисията да изисква от доброволните схеми, включително от вече признатите от Комисията схеми, редовно да докладват за своята дейност. Тези доклади следва да се публикуват, за да се увеличи прозрачността и да се подобри надзорът от страна на Комисията. Също така, тези доклади биха осигурявали на Комисията необходимата информация за докладване относно дейността на доброволните схеми, с оглед идентифициране на най-добра практика и представяне, ако е уместно, на предложение за допълнително насърчаване на такава най-добра практика.
(82)  Доброволните схеми могат да играят важна роля за осигуряването на доказателства за спазване на минималните критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. Поради това е уместно Комисията да изисква от доброволните схеми, включително от вече признатите от Комисията схеми, редовно да докладват за своята дейност. Тези доклади следва да се публикуват, за да се увеличи прозрачността и да се подобри надзорът от страна на Комисията. Също така, тези доклади биха осигурявали на Комисията необходимата информация за докладване относно дейността на доброволните схеми, с оглед идентифициране на най-добра практика и представяне, ако е уместно, на предложение за допълнително насърчаване на такава най-добра практика.
Изменение 80
Предложение за директива
Съображение 84
(84)  За да се избегне непропорционалната административна тежест, следва да бъде изготвен списък от приети стойности за най-често срещаните начини на производство на биогорива , нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и този списък следва да бъде актуализиран и разширяван при наличието на допълнителни надеждни данни. Икономическите оператори следва винаги да имат право да им бъде признавано установеното по този списък ниво на намаление на емисиите на парникови газове по отношение на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса . Когато приетата стойност на намалението на емисиите на парникови газове за даден начин на производство е по-ниска от минималното ниво, от производителите, желаещи да докажат, че спазват това минимално ниво, следва да се изисква да докажат , че действителните емисии при техния производствен процес са по-ниски от използваните за изчисление на приетите стойности.
(84)  За да се избегне непропорционалната административна тежест, следва да бъде изготвен списък от приети стойности за най-често срещаните начини на производство на биогорива , нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и този списък следва да бъде актуализиран и разширяван при наличието на допълнителни надеждни данни. Икономическите оператори следва винаги да имат право да им бъде признавано установеното по този списък ниво на намаление на преките емисии на парникови газове по отношение на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса . Когато приетата стойност на намалението на преките емисии на парникови газове за даден начин на производство е по-ниска от минималното ниво, от производителите, желаещи да докажат, че спазват това минимално ниво, следва да се изисква да докажат , че действителните емисии при техния производствен процес са по-ниски от използваните за изчисление на приетите стойности.
Изменение 81
Предложение за директива
Съображение 85
(85)  Необходимо е да бъдат определени ясни правила за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове при използването на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и течни горива от биомаса, както и при използването на сравняваните с тях изкопаеми горива.
(85)  Необходимо е да бъдат определени ясни правила, основани на обективни и недискриминационни критерии, за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове при използването на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и течни горива от биомаса, както и при използването на сравняваните с тях изкопаеми горива.
Изменение 72
Предложение за директива
Съображение 99
(99)   За да могат да бъдат изменяни или допълвани несъществени елементи в разпоредбите на настоящата директива, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз актове относно списъка на суровините за производство на биогорива от нови поколения, чийто принос за изпълнението на задължението на достачиците на горива в транспортния сектор е ограничен; относно адаптирането на енергийното съдържание на транспортните горива към научно-техническия прогрес; относно методиката за определяне на дела на биогоривото, получаващ се при обработка на биомаса с изкопаеми горива в общ процес; относно прилагането на споразумения за взаимно признаване на гаранции за произход; относно определянето на правила за мониторинг на функционирането на системата за гаранциите за произход; както и относно правилата за изчисляването на въздействието върху емисиите на парникови газове на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и техните компаратори, изразяващи емисиите при използване на изкопаеми горива. От особена важност е при своята работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да се провеждат в съответствие с принципите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи по едно и също време като експертите на държавите членкиs, и техните експерти следва системно да имат достъп до срещите на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(99)   За да могат да бъдат изменяни или допълвани несъществени елементи в разпоредбите на настоящата директива, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз актове относно списъка на суровините за производство на биогорива от нови поколения, чийто принос за изпълнението на задължението на достачиците на горива в транспортния сектор е ограничен; относно адаптирането на енергийното съдържание на транспортните горива към научно-техническия прогрес; относно методиката за определяне на дела на биогоривото, получаващ се при обработка на биомаса с изкопаеми горива в общ процес; относно прилагането на споразумения за взаимно признаване на гаранции за произход; относно определянето на правила за мониторинг на функционирането на системата за гаранциите за произход; както и относно правилата за изчисляването на въздействието върху емисиите на парникови газове на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и техните компаратори, изразяващи емисиите при използване на изкопаеми горива; установяването на максимален допустим период на възвръщаемост като критерий за устойчивост, по-специално за лигноцелулозна биомаса; и, за да се гарантира пълна прозрачност във всички сектори на производство на енергия, до 31 декември 2018 г. Комисията следва да определи критерии за производство за изкопаемите горива и енергията от изкопаеми горива. От особена важност е при своята работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да се провеждат в съответствие с принципите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи по едно и също време като експертите на държавите членки, и техните експерти следва системно да имат достъп до срещите на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 288
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а
а)  „енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия , топлина от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове;
a)  „енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия , енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, биометан, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове;
Изменение 85
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  „топлина от околната среда“ означава топлинна енергия с полезно температурно равнище, която се извлича или улавя посредством термопомпи, нуждаещи се за функционирането си от електроенергия или друга помощна енергия, и която може да се съдържа в околния въздух, под твърда почвена повърхност или в повърхностни води. Отчитаните стойности се определят въз основа на същата методика, която се използва за отчитане на топлинната енергия, извлечена или уловена посредством темопомпи;
б)  „енергия от околната среда“ означава термална енергия с полезно температурно равнище, която може да се съдържа в околния въздух, с изключение на изходящия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води; Отчитаните стойности се определят въз основа на същата методика, която се използва за отчитане на топлинната енергия, извлечена или уловена посредством термопомпи;
Изменение 86
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)
ба)  „геотермална енергия“ означава енергия, съхранявана под формата на топлина под твърда почвена повърхност;
Изменение 289
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  „биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата фракция на отпадъци, включително на промишлени и битови отпадъци от биологичен произход;
в)  „биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях отрасли, включително рибно стопанство и аквакултури, с изключение на торф и материали, представляващи част от геоложки образувания и/или превърнали се във вкаменелости, както и биоразградимата фракция на отпадъци, включително на промишлени, търговски и битови отпадъци от биологичен произход, както и бактерии;
Изменение 88
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г
(d)  „брутно крайно потребление на енергия“ означава енергийните продукти, доставяни за енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство, включително потреблението на електроенергия и топлинна енергия от енергийния сектор за целите на производството на електроенергия и топлинна енергия и включително загубите при разпределението и преноса на електроенергия и топлинна енергия;
г)   „брутно крайно потребление на енергия“ означава енергийните продукти, доставяни за енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство, включително потреблението на електроенергия и топлинна енергия от енергийния сектор за целите на производството на електроенергия, топлинна енергия и транспортни горива, включително загубите при разпределението и преноса на електроенергия и топлинна енергия;
Изменение 89
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д
д)  „топлоснабдяване“ или „студоснабдяване“ означава разпределението на топлинна енергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централен източник за производството им по мрежа до множество сгради или обекти, за използване за отопление или охлаждане на сгради или за технологично загряване или охлаждане ;
д)  „топлоснабдяване“ или „студоснабдяване“ означава разпределението на топлинна енергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централни или децентрализирани източници за производството им по мрежа до множество сгради или обекти, за използване за отопление или охлаждане на сгради или за технологично загряване или охлаждане ;
Изменение 90
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква е
е)  „ нетранспортни течни горива от биомаса“ означава течни горива за енергийни цели различни от транспортните цели , включително за генериране на електроенергия и за отопление и охлаждане , произведени от биомаса;
е)  „нетранспортни течни горива от биомаса“ означава течни горива за енергийни цели различни от транспортните цели, включително за генериране на електроенергия и за отопление и охлаждане, произведени от биомаса или посредством биомаса;
Изменение 290
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж
ж)  „биогорива“ означава течни горива в транспорта, произведени от биомаса;
ж)  „биогорива“ означава течни или газообразни горива в транспорта, произведени от или чрез биомаса;
Изменение 91
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква и
и)  „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава членка или група държави членки, който насърчава използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. Това включва, но не се ограничава до инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, насърчителни схеми, включващи задължения за енергия от възобновяеми източници , включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и плащания на премии ;
и)  „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава членка или група държави членки, който насърчава използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. Това включва, но не се ограничава до помощи за научноизследователска дейност и инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, насърчителни схеми, включващи задължения за енергия от възобновяеми източници, включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и плащания на премии;
Изменение 93
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква р
р)  „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;
р)  „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури и ливадните култури като трева, детелина и люцерна), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;
Изменение 291
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква т
т)  „възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ означава течни или газообразни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, и които се използват в транспорта;
т)  „възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ означава течни или газообразни горива, използвани в транспорта, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, при които въглеродът се улавя от околния въздух;
Изменение 95
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква щ
щ)  „подобряваща замяна“ („repowering“) означава обновяване на електрогенериращи централи работещи на база възобновяеми енергийни източници, включително с цялостна или частична замяна на инсталации или работни системи и съоръжения, с оглед замяна на генериращи мощности или подобряване на ефективността;
щ)  „подобряваща замяна“ („repowering“) означава обновяване на електрогенериращи централи работещи на база възобновяеми енергийни източници, включително с цялостна или частична замяна на инсталации или работни системи и съоръжения, с оглед на увеличаване или замяна на генериращи мощности или подобряване на ефективността;
Изменение 96
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ш
ш)  „отпадна топлина или студ“ означава топлина или студ, генерирани като страничен продукт в промишлена или електроенергийна инсталация, които в отсъствие на топлоснабдителна или студоснабдителна система биха се отделили безполезно чрез дисипация в атмосферата или във воден басейн;
ш)  „отпадна топлина или студ“ означава топлина или студ, неизбежно генерирани като страничен продукт в промишлена инсталация или електроенергийна инсталация (след използването на високоефективно комбинирано производство на енергия или когато комбинираното производство не е възможно) или от сектора на услугите, които в отсъствие на топлоснабдителна или студоснабдителна система биха се отделили безполезно чрез дисипация в атмосферата или във воден басейн;
Изменение 97
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква аа
аа)  „потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава активен клиент съгласно определението в Директива [относно измервателните уреди] който консумира и може да акумулира и продава електроенергия от възобновяеми източници, генерирана в негов имот, включително в многофамилна жилищна сграда, търговски обект, обект за споделени улуги или затворена разпределителна система, при условие, в случай на небитови потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници, че тези дейности не представляват тяхната основна търговска или професионална дейност;
аа)  „потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава активен клиент или група действащи съвместно клиенти съгласно определението в Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработка), 2016/0380(COD)], които консумират и могат да акумулират и продават електроенергия от възобновяеми източници, генерирана в техен имот, включително в многофамилна жилищна сграда, жилищен район, търговски обект, промишлен обект, обект за споделени услуги или в същата затворена разпределителна система, при условие че, в случай на небитови потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници, тези дейности не представляват тяхната основна търговска или професионална дейност;
Изменение 98
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква aа а (нова)
ааа)  „общност за енергия от възобновяеми източници“ означава местна енергийна общност съгласно определението в член 2 от Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработка), 2016/0380(COD)], която отговаря на изискванията, посочени в член 22, параграф 1 от настоящата директива;
Изменение 99
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква бб
бб)  „потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава генерирането и потреблението и, в съответните случаи, акумулирането на възобновяема енергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници;
бб)  „потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава генерирането и потреблението, а в съответните случаи и акумулирането на възобновяема енергия от потребители на собствена енергия от възобновяеми източници;
Изменение 100
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква вв
вв)  „споразумение за закупуване на електроенергия“ означава договор, с който юридическо лице се съгласява да закупува електроенергия от възобновяеми източници пряко от производител на електроенергия;
вв)  „споразумение за закупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“ означава договор, с който юридическо или физическо лице се съгласява да закупува електроенергия от възобновяеми източници пряко от производител на електроенергия;
Изменение 305
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква д д
дд)  „биогорива от нови поколения“ означава биогорива, произведени от суровини, включени в списъка в част A на приложение IX;
дд)  „биогорива от нови поколения“ означава биогорива, произведени от суровини, включени в списъка в част А на приложение ІХ, както и от отпадъци и остатъчна биомаса, която не произхожда от хранителни/фуражни култури, като тази биомаса отговаря на критериите за устойчивост, посочени в член 26.
Изменение 103
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ее
ее)  „изкопаеми горива на базата на отпадъци“ означава течни и газообразни горива, произведени от отпадъци, произхождащи от невъзобновяеми суровини, включително произведени от отпадъчни технологични газове и от изходящи газове;
заличава се
Изменение 104
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква еe a (нова)
ее а) „рециклирани въглеродни горива“ означава течни и газообразни горива, произведени от неизбежни отпадъчни потоци, произхождащи от невъзобновяеми суровини, включително произведени от отпадъчни технологични газове и от изходящи газове, които през целия си жизнен цикъл водят до значително намаляване на парниковите газове; ако тези горива са произведени от твърди отпадъчни потоци, се използват само отпадъците, които не могат да се използват повторно и да се рециклират по механичен път, при пълно спазване на йерархията относно отпадъците, установена в Директива 2008/98/ЕО; ако са произведени от газообразни емисии от процесите, тези отпадъци трябва да се отделят като неизбежна и непреднамерена последица от производствения процес; делът на газообразните отпадъци, използвани за производството на тези рециклирани въглеродни горива, не може да се кредитира по други схеми за намаляване на емисиите, като например схемата на ЕС за търговия с емисии;
Изменение 105
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква йй
йй)  „разрешение за добив“ означава официален документ, даващ право за добив на горскостопанска биомаса;
йй)  „разрешение за добив“ означава разрешение или сходно право по националното и/или регионалното законодателство за добив на горскостопанска биомаса;
Изменение 106
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква мм
мм)  „горско стопанство“ означава един или повече горскостопански участъци с гори и други горски територии, които представляват отделна единица от гледна точка на стопанисването или ползването;
мм)  „основа на доставките“ означава географски район, от който произхожда изходната суровина за биомасата;
Изменение 107
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква нн
нн)  „биоотпадъци“ означава биоразградими отпадъци от градините и парковете, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост;
нн)  „биоотпадъци“ означава биоотпадъци, както са определени в член 3, точка 4 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 108
Предложение за директива
Член 3 – заглавие
Обвързваща обща цел на Съюза за 2030 г.
Обвързваща обща цел и национални цели за 2030 г.
Изменение 109
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
1.  Държавите членки колективно осигуряват постигането през 2030 г. на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза.
1.  Държавите членки колективно осигуряват постигането през 2030 г. на поне 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза.
Изменение 306
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1а.   Всяка държава членка гарантира, че през 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт се равнява поне на 12% от крайното потребление на енергия в транспорта в тази държава членка. За да се постигне целта 12% от крайното потребление на енергия да са от възобновяеми източници, държавите членки изискват от 1 януари 2021 г. нататък доставчиците на горива да включват минимален дял на енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 25.
За да се отчита в рамките на тази цел, намаляването на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и биогаз е в съответствие с критериите, предвидени в член 26, параграф 7, при сравнение с изкопаемите горива в съответствие с методологията, посочена в член 28, параграф 1.
В случаите, когато приносът на биогоривата, произведени от култури, използвани за храна и фураж в дадена държава членка, е под 2% и следователно не е достатъчен, за да покрие разликата между задължението на доставчика на гориво и целта за 12-процентен дял в транспорта, тази държава членка може съответно да адаптира пределната стойност, определена в член 7, параграф 1, до максимум 2%.
Изменение 111
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
2.  Съответните приноси на държавите членки за постигането на тази обща цел за 2030 г. се определят и нотифицират до Комисията в рамките на техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с членове 3  5 и членове 9  11 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].
2.  Държавите членки определят мерки за постигането на тази обща цел за 2030 г. в рамките на своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с членове 35 и членове 9—13 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)]. Ако въз основа на оценка на окончателните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, представени съгласно член 3 от Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)], Комисията стигне до заключението, че целите на държавите членки са недостатъчни за колективното постигане на обвързващата обща цел на Съюза, държавите членки, чиято цел е по-ниска от целта, която се получава при прилагане на формулата, посочена в приложение Ia, увеличават съответно целта си.
Когато дадена държава членка не може да постигне предвидената си цел поради изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, тя може да се отклони от целта си най-много с 10%, като уведоми за това Комисията до 2025 г. Ако това излага на риск постигането на обвързваща обща цел на Съюза, Комисията и държавите членки предприемат коригиращи мерки като посочените в член 27, параграф 4 от Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)], за да покрият ефективно разликата.
Изменение 321
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 а (нов)
2а.   Държавите членки гарантират, че техните национални политики, включително схемите за подпомагане, са изготвени в съответствие с йерархията на отпадъците, посочена в член 4 от Директива 2008/98/EО, и избягват да пораждат значителни ефекти на изкривяване на пазарите за (странични) продукти, отпадъци и остатъци. За тази цел държавите членки правят редовен преглед на своите национални политики и обосновават всяко отклонение в докладите, изисквани съгласно член 18, буква в) от Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)].
Изменение 113
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
4.  Комисията ще подкрепя високоамбициозните начинания на държавите членки чрез благоприятна за осъществимостта рамка, включваща засилено използване на фондове на Съюза, по-специално на финансови инструменти, особено с оглед намаляване на цената на капитала за проекти за енергия от възобновяеми източници.
4.  Комисията ще подкрепя високоамбициозните начинания на държавите членки чрез благоприятна за осъществимостта рамка, включваща засилено използване на фондове на Съюза, по-специално на финансови инструменти, особено с оглед намаляване на цената на капитала за проекти за енергия от възобновяеми източници и подпомагане на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници с трансгранично измерение.
Изменение 114
Предложение за директива
Член 4 – заглавие
Финансово подпомагане за електроенергията от възобновяеми източници
Подпомагане за енергията от възобновяеми източници
Изменение 322/rev
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
1.  За постигане на целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1, държавите членки могат да прилагат схеми за подпомагане, като при това спазват правилата за държавната помощ. Схемите за подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъдат устроени по такъв начин, че да се избягват излишни изкривявания на електроенергийните пазари и да се гарантира, че производителите вземат предвид предлагането и търсенето на електроенергия, както и възможните ограничения на електроенергийната мрежа.
1.  В съответствие с член 195 от ДФЕС и при спазване на членове 107 и 108 от него, за постигане или надхвърляне на целта на Съюза и националните цели, посочени в член 3, държавите членки могат да прилагат схеми за подпомагане. С цел да бъдат избегнати излишни изкривявания на пазарите на суровини, схемите за подпомагане за възобновяема енергия от биомаса се проектират така, че да се избегне насърчаването на неподходящо използване на биомаса основно за производство на енергия при наличие на промишлени или суровинни употреби, осигуряващи по-висока добавена стойност, което би могло да включва даването на приоритет на използването на отпадъци и остатъци. Държавите членки следва да вземат предвид наличните устойчиви източници на биомаса. Схемите за подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници се основават на пазара, така че да се избягва изкривяването на електроенергийните пазари, и гарантират, че производителите вземат предвид предлагането и търсенето на електроенергия, както и възможните разходи за интегриране на системата или възможните ограничения на електроенергийната мрежа.
Изменение 116
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1а.  Държавите членки могат да прилагат технологично неутрални или технологично специфични схеми за подпомагане. Технологично специфичните схеми за подпомагане могат да се прилагат по-специално въз основа на едно или няколко от следните основания:
а)  дългосрочен потенциал на дадена технология;
б)  необходимост да се постигне технологична или регионална диверсификация на енергийния микс;
в)  ефективно планиране на системите и интегриране на мрежите;
г)  мрежови ограничения и стабилност на мрежите;
д)  екологични ограничения.
Изменение 117
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  Подпомагането за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъде устроено по такъв начин, че електроенергията от възобновяеми източници да се интегрира в електроенергийния пазар и да се гарантира, че производителите на електроенергия от възобновяеми източници реагират на пазарните ценови сигнали на пазара и максимизират своите пазарни приходи.
2.  Подпомагането за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъде устроено по такъв начин, че интеграцията на електроенергията от възобновяеми източници в електроенергийния пазар да бъде максимална и да се гарантира, че производителите на електроенергия от възобновяеми източници реагират на пазарните ценови сигнали на пазара и максимизират своите пазарни приходи, като същевременно се предлага на възобновяемите енергийни източници компенсация за нарушенията на пазара.
Държавите членки могат да предоставят изключения за малките инсталации с мощност под 500 kW и за демонстрационни проекти. За електроенергията от вятърна енергия обаче се прилага праг от 3 MW инсталирана електрогенерираща мощност или 3 генериращи инсталации.
Без да се засягат праговете, посочени във втора алинея на настоящия параграф, държавите членки могат да подкрепят общностите за енергия от възобновяеми източници чрез други механизми и процедури.
Изменение 118
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Когато подпомагането за енергията от възобновяеми източници се предоставя чрез тръжна процедура, се прилагат изискванията, посочени в параграф 3а, освен ако подпомагането е предназначено за малки инсталации с мощност, по-малка от 1 MW, за проекти за вятърна енергия, включващи до 6 генериращи инсталации или 6 MW, или за демонстрационни проекти.
Изменение 119
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)
3а.  Когато подпомагането за енергия от възобновяеми източници се предоставя чрез тръжна процедура, държавите членки, с цел гарантиране на висок процент на реализиране на проектите:
а)  установяват и публикуват недискриминационни и прозрачни критерии, както и правила за предварително класиране относно периода на изпълнение на проекта;
б)  се консултират със заинтересованите страни с цел преглед на проекта на тръжните спецификации;
в)  предоставят информация за предишните търгове, включително за процента на реализиране на проектите.
Изменение 120
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 б (нов)
3б.  Държавите членки публикуват дългосрочен график по отношение на очакваното предоставяне на подпомагане, който обхваща най-малко следващите пет години и включва ориентировъчния график, включващ по целесъобразност честотата на търговете, мощностите, бюджета или максималното подпомагане за единица, което се очаква да бъде предоставено, както и допустимите технологии.
Изменение 121
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 в (нов)
3в.  Държавите членки вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници и потребителите на собствена електроенергия при планирането на схемите за подпомагане, за да им се даде възможност да участват на равни начала в конкуренцията.
Изменение 122
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 г (нов)
3г.  С цел увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници в най-отдалечените региони държавите членки могат да адаптират финансовото подпомагане за проектите на територията на тези региони, така че да се отчитат производствените разходи, свързани с техните специфични условия на изолираност и зависимост от външните доставки.
Изменение 123
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
4.  Държавите членки оценяват ефективността на предоставяното от тях подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници поне веднъж на всеки четири години. Решенията относно продължаването или удължаването на подпомагането и устройството на ново подпомагане се основават на резултатите от оценките.
4.  Държавите членки оценяват ефективността на предоставяното от тях подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници и неговото разпределително въздействие върху различните групи потребители, включително върху промишлената конкурентоспособност, поне веднъж на всеки четири години.
В оценката следва също да се вземе под внимание и въздействието на евентуалните промени на схемите за подпомагане върху инвестициите. Държавите членки включват оценката в своите национални планове в областта на енергетиката и климата и актуализират тези планове в съответствие с Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)].
Дългосрочното планиране на решенията относно подпомагането и устройството на ново подпомагане се основава на резултатите от оценките, като се взема предвид тяхната обща ефективност при постигането на целите по отношение на възобновяемите енергийни източници и другите цели, като например достъпността и развитието на енергийните общности, както и разпределителното въздействие върху различните групи потребители, включително върху промишлената конкурентоспособност.
Изменение 124
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4а.  До … [2021 г.] и на всеки три години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от подпомагането, предоставяно чрез тръжни процедури в Съюза, като анализира по-специално способността на търговете да:
а)  постигнат понижаване на разходите;
б)  постигнат технологични подобрения;
в)  постигнат висок процент на реализиране;
г)  осигурят недискриминационни условия за участие на дребните участници и местните органи.
Изменение 125
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 б (нов)
4б.  Не по-късно от … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. (2014/C 200/01), така че да се включат изцяло общите принципи, посочени в член 4 от настоящата директива.
Изменение 126
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 в (нов)
4в.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държавите членки гарантират, че няма да се предоставят схеми за подпомагане за енергия от възобновяеми източници за битовите отпадъци, които не отговарят на задълженията за разделно събиране, посочени в Директива 2008/98/EО.
Изменение 127
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
1.  Държавите членки трябва да отворят подпомагането в областта на електроенергията от възобновяеми източници и за производители, намиращи се в други държави членки, в съответствие с посочените в настоящия член условия.
1.  Държавите членки трябва да отворят подпомагането в областта на електроенергията от възобновяеми източници и за производители, намиращи се в други държави членки, в съответствие с посочените в настоящия член условия. Държавите членки могат да ограничат подпомагането до инсталации в държави членки, до които има пряка връзка посредством междусистемни електропроводи.
Изменение 128
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че подпомагането за поне 10 % от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2021  2025 г. и за поне 15 % от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2026  2030 г. е отворено за инсталации, разположени в други държави членки.
2.  Държавите членки гарантират, че подпомагането за поне 8% от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2021  2025 г. и за поне 13% от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2026  2030 г. е отворено за инсталации, разположени в други държави членки. Над посочените минимални равнища държавите членки имат право да решат, в съответствие с членове 7—13 от настоящата директива, до каква степен да подпомагат енергията от възобновяеми източници, произведена в друга държава членка.
Изменение 129
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки могат да поискат Комисията да ги освободи от задължението, предвидено в настоящия член, включително във връзка с решението да не се позволява на инсталации, разположени на тяхна територия, да участват в схеми за подпомагане, организирани в други държави членки, на едно или няколко от следните основания:
а)  недостатъчен капацитет на междусистемните връзки;
б)  недостатъчни природни ресурси;
в)  неблагоприятни въздействия върху сигурността на енергийните доставки или безпрепятственото функциониране на енергийния пазар на държавата членка, поискала освобождаването.
Всички такива решения за предоставяне на освобождаване се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се преразглеждат до 31 декември 2025 г.
Изменение 130
Предложение за директива
Член 5 – параграф 3
3.  Схемите за подпомагане могат да бъдат отворени за трансгранично участие посредством, inter alia, открити търгове, съвместно провеждани търговe, отворени схеми за сертификати или съвместни схеми за подпомагане. Разпределянето на електроенергията от възобновяеми източници, за която е ползванo подпомагане по открити търгове, съвместно провеждани търгове или отворени схеми за сертификати съобразно съответните приноси на държавите членки трябва да се прави съгласно споразумение за сътрудничество, в което да са определени правилата за трансграничното заплащане на финансирането, при спазване на принципа, че енергията следва да се отчита за държавата членка, финансирала инсталацията.
3.  Схемите за подпомагане могат да бъдат отворени за трансгранично участие посредством, inter alia, открити търгове, съвместно провеждани търговe, отворени схеми за сертификати или съвместни схеми за подпомагане. Разпределянето на електроенергията от възобновяеми източници, за която е ползванo подпомагане по открити търгове, съвместно провеждани търгове или отворени схеми за сертификати съобразно съответните приноси на държавите членки, трябва да се прави съгласно споразумение за сътрудничество, в което да са определени правилата за трансграничната схема, включително условията за участие и заплащане на финансирането, като се вземат предвид различните данъци и такси и при спазване на принципа, че енергията следва да се отчита за държавата членка, финансирала инсталацията. Споразумението за сътрудничество има за цел да хармонизира административната рамка в сътрудничещите си държави, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция.
Изменение 131
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
4.  До 2025 г. Комисията ще оцени ползите от разпоредбите в настоящия член за разходоефективни реализации в областта на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията може да предложи увеличение на процентите, посочени в параграф 2.
4.  Комисията подпомага държавите членки през целия процес на преговори и при установяването на споразумения за сътрудничество, като предоставя информация и анализи, включително количествени и качествени данни за преките и непреките разходи и ползи от сътрудничеството, както и насоки и технически експертен опит в хода на процеса. За тази цел Комисията насърчава обмена на най-добри практики и разработва модели за споразумения за сътрудничество, улесняващи процеса.
До 2025 г. Комисията ще оцени ползите от разпоредбите в настоящия член за разходоефективни реализации в областта на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията може да предложи изменение на процентите, посочени в параграф 2.
Изменение 132
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
Без да се засягат адаптациите, необходими за съобразяване с правилата за държавната помощ, държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти.
Държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на нови или съществуващи проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на техните икономически показатели.
Когато се променят други регулаторни инструменти и тези промени засягат подпомагани проекти за енергия от възобновяеми източници, държавите членки гарантират, че регулаторните промени нямат отрицателно въздействие върху икономическите показатели на подпомаганите проекти.
Изменение 133
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)
Държавите членки гарантират, че всяко изменение на схемите за подпомагане се извършва въз основа на дългосрочно планиране в съответствие с член 4, параграф 4, че се обявява публично поне девет месеца, преди да влезе в сила, и че е предмет на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с обществеността. Всяка съществена промяна на действаща схема за подпомагане включва подходящ преходен период преди влизането в сила на новата схема за подпомагане.
В случаите, когато регулаторни промени или промени в експлоатацията на мрежата оказват съществено или дискриминационно отрицателно въздействие върху икономическите показатели на подпомагани проекти, държавите членки гарантират, че подкрепяните проекти получават обезщетение.
Изменение 307
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 4
За целите на изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на дадена държава членка, приносът на потреблението на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, както и на консумирани за транспортни цели газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, не трябва да надхвърля 7 % от крайното потребление на енергия в пътния и релсов транспорт на тази държава членка. Тази пределна стойност ще бъде намалена на 3,8 % в 2030 г. съгласно кривата, посочена в част A от приложение X. Държавите членки могат да определят по-ниска пределна стойност и да правят разлика между различните видове биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури, например като определят по-ниска пределна стойност за приноса на биогоривата на база хранителни или фуражни култури, произведени от маслодайни култури, като вземат предвид непреките промени в земеползването.
За целите на изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на дадена държава членка, приносът на потреблението на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, както и на консумирани за транспортни цели газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, не трябва да надхвърля приноса на тези за брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници през 2017 г. в дадената държава членка, с максимално 7% от брутното крайно потребление в пътния и релсов транспорт на тази държава членка.
Приносът на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени от палмово масло, се свежда до 0% от 2021 г. Държавите членки могат да определят по-ниска пределна стойност и да правят разлика между различните видове биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури, например като определят по-ниска пределна стойност за приноса на биогоривата на база хранителни или фуражни култури, произведени от маслодайни култури, като вземат предвид непреките промени в земеползването и другите непреднамерени въздействия върху устойчивостта.
Изменение 136
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
За целите на параграф 1, буква а) брутното крайно потребление на електроенергия от възобновяеми източници се изчислява като количеството електроенергия, произведено в съответната държава членка от възобновяеми източници , включително производството на електроенергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от енергийни общности, с изключение на електроенергията от помпеноакумулиращи водноелектрически централи, произведена от предварително изпомпана на горното ниво вода.
За целите на параграф 1, буква а) брутното крайно потребление на електроенергия от възобновяеми източници се изчислява като количеството електроенергия, произведено в съответната държава членка от възобновяеми източници , включително производството на електроенергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от общности за енергия от възобновяеми източници, с изключение на електроенергията от помпеноакумулиращи водноелектрически централи, произведена от предварително изпомпана на горното ниво вода.
Изменение 137
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 3
Топлинната енергия от околната среда, улавяна от термопомпи, се отчита за целите на параграф 1, буква б), при условие че крайното производство на енергия значително надхвърля вложената първична енергия, необходима за задвижване на термопомпите. Количеството топлинна енергия, което се счита за енергия от възобновяеми източници за целите на настоящата директива, се изчислява в съответствие с методиката, посочена в приложение VII.
Енергията от околната среда и геотермалната енергия, пренасяна от термопомпи за осигуряване на отопление или охлаждане, се отчитат за целите на параграф 1, буква б), при условие че крайното производство на енергия значително надхвърля вложената първична енергия, необходима за задвижване на термопомпите. Количеството топлинна енергия, което се счита за енергия от възобновяеми източници за целите на настоящата директива, се изчислява в съответствие с методиката, посочена в приложение VII.
Изменение 138
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 4 а (нова)
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за допълване на настоящата директива чрез установяване на методика за изчисляване на количеството енергия от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане и за системи за топлоснабдяване и студоснабдяване, и да преразгледа приложение VII относно изчисляването на енергията от термопомпи.
Изменение 139
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – буква б a (нова)
ба)  За постигане на съответствие с целта, посочена в член 3, параграф 1, буква а), приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването, ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено съответно по 2 и по 1,2, а приносът на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна за пътните превозни средства, ще се счита за равна на енергийното ѝ съдържание, умножено по 2,5.
Изменения 140 и 308
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 2
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на списъците на суровините в част А и част Б от приложение IX, за добавяне, но не и за изваждане на суровини от списъците. Всеки делегиран акт трябва да се основава на анализ на най-новите постижения на научно-техническия прогрес, като се обръща надлежно внимание на принципите на йерархичния ред за третиране на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/EC, в съответствие с критериите на Съюза за устойчивост, като анализът трябва да води до заключение, че въпросната суровина не поражда допълнително търсене на земя и благоприятства използването на отпадъци и остатъци, като в същото време не поражда значителни ефекти на изкривяване на пазарите за (странични) продукти, отпадъци и остатъци, и осигурява значителни намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива, без да създава риск за отрицателни въздействия върху околната среда и биоразнообразието.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на списъците на суровините в част А и част Б от приложение IX. Всеки делегиран акт трябва да се основава на анализ на най-новите постижения на научно-техническия прогрес, като се обръща надлежно внимание на принципите на кръговата икономика и йерархичния ред за третиране на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/, в съответствие с критериите на Съюза за устойчивост, като анализът трябва да води до заключението, че въпросната суровина не поражда допълнително търсене на земя и благоприятства използването на отпадъци и остатъци, като в същото време не поражда значителни ефекти на изкривяване на пазарите за (странични) продукти, отпадъци и остатъци и осигурява значителни намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива въз основа на оценката на жизнения цикъл на емисиите, без да създава риск за отрицателни въздействия върху околната среда и биоразнообразието.
Изменение 309
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 3
На всеки две години Комисията трябва да провежда оценка на списъка на суровините в част А и част Б от приложение IX, с цел да добавя суровини, в съответствие с определените в настоящия параграф принципи. Първата оценка трябва да бъде проведена не по-късно от 6 месеца след [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Ако е уместно, Комисията приема делегирани актове за изменение на списъка на суровините в част A част Б от приложение IX за да добавя суровини, но не и за да изважда суровини от тези списъци.
На всеки две години Комисията трябва да провежда оценка на списъка на суровините в част А и част Б от приложение IX с цел да добавя суровини, в съответствие с определените в настоящия параграф принципи. Първата оценка трябва да бъде проведена не по-късно от шест месеца след [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Ако е уместно, Комисията приема делегирани актове за изменение на списъка на суровините в част A част Б от приложение IX за да добавя суровини. През 2025 г. Комисията извършва специална оценка с цел да заличи суровините, посочени в приложение IX, и всеки произтичащ от това делегиран акт се приема в срок от една година от тази оценка.
Изменение 310
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)
Суровините в приложение ІХ се заличават само след провеждането на обществена консултация и в съответствие с принципите на стабилност на финансовото подпомагане, установени в член 6. Без да се засяга член 26, в случаите, в които суровините се заличават, съществуващите инсталации за производство на биогорива от съответната суровина имат право да осчетоводяват тази енергия като енергия от възобновяеми източници и да я отчитат в рамките на задължението на доставчиците на горива по член 25 максимално до техните исторически равнища на производство.
Изменение 143
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 а (нов)
5а.  При определянето на политики за насърчаване на производството на горива от суровини, изброени в приложение IX към настоящата директива, държавите членки отчитат надлежно йерархията на отпадъците, установена в Директива 2008/98/ЕО, включително разпоредбите относно концепцията за жизнения цикъл и цялостното въздействие на генерирането и управлението на различните отпадъчни потоци.
Изменение 144
Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 а (нов)
5а.  Комисията благоприятства създаването на съвместни проекти между държавите членки, по-специално чрез специализирана техническа помощ и помощ за разработване на проекти.
Изменение 145
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
1.  Една или повече държави членки може да си сътрудничат с една или повече трети държави по всички видове съвместни проекти относно производството на електроенергия от възобновяеми източници. В такова сътрудничество може да участват частни оператори.
1.  Една или повече държави членки може да си сътрудничат с една или повече трети държави по всички видове съвместни проекти относно производството на електроенергия от възобновяеми източници. В такова сътрудничество може да участват частни оператори и то се осъществява при пълно зачитане на международното право.
Изменение 146
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква в a (нова)
вa)  електроенергията е произведена в съответствие с международното право, със специално внимание върху правото в областта на правата на човека.
Изменение 147
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – буква д
д)  това искане се отнася до съвместен проект, който отговаря на критериите, посочени в параграф 2, букви б) и в), и ще използва междусистемната връзка след нейното въвеждане в експлоатация, както и за количество електроенергия, което не е по-голямо от количеството, което ще се изнася за Съюза след въвеждането в експлоатация на междусистемната връзка.
д)  това искане се отнася до съвместен проект, който отговаря на критериите, посочени в параграф 2, букви б), в) и ва), и ще използва междусистемната връзка след нейното въвеждане в експлоатация, както и за количество електроенергия, което не е по-голямо от количеството, което ще се изнася за Съюза след въвеждането в експлоатация на междусистемната връзка.
Изменение 148
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – буква г
г)  се включва писмено потвърждение по букви б) и в) от третата държава, на чиято територия ще се експлоатира инсталацията, както и делът или количеството електроенергия, произведени от инсталацията, които ще се използват за вътрешни цели от тази трета държава.
г)  се включва писмено потвърждение по букви б), в) и ва)от параграф 2 от третата държава, на чиято територия ще се експлоатира инсталацията, както и делът или количеството електроенергия, произведени от инсталацията, които ще се използват за вътрешни цели от тази трета държава.
Изменение 149
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията благоприятства създаването на съвместни схеми за подпомагане между държавите членки, по-специално чрез разпространението на насоки и най-добри практики.
Изменение 150
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че националните правила относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури, прилагани по отношение на централите, както и свързаните с тях инфраструктури за преносни и разпределителни мрежи, за производство на електроенергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и по отношение на процеса на преобразуване на биомаса в биогорива или други енергийни продукти, са пропорционални и необходими.
Държавите членки гарантират, че националните правила относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури, прилагани по отношение на централите, както и свързаните с тях преносни и разпределителни мрежи, за производство на електроенергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и по отношение на процеса на преобразуване на биомаса в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса или други енергийни продукти, а също и по отношение на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, са пропорционални и необходими и спазват принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място.
Изменение 151
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
а)  административните процедури са рационализирани и се провеждат в срок на съответното административно равнище;
а)  административните процедури са рационализирани и се провеждат в срок на съответното административно равнище; установени са предвидими срокове за издаване на необходимите разрешения и лицензи;
Изменение 152
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква г
г)  за децентрализираните устройства за производство на енергия от възобновяеми източници са установени опростени и облекчени процедури за получаване на разрешение, включително чрез обикновено уведомяване, ако то е разрешено от приложимата регулаторна рамка.
г)  за малките проекти и за децентрализираните устройства за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, включително потребителите на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници, са установени опростени и облекчени процедури за получаване на разрешение, включително чрез обикновено уведомяване.
Изменение 153
Предложение за директива
Член 15 – параграф 3
3.  Държавите членки трябва да осигуряват на инвеститорите достатъчна предсказуемост на планираното подпомагане в областта на енергията от възобновяеми източници. За тази цел държавите членки трябва да определят и публикуват дългосрочен график по отношение на предоставянето на подпомагане, обхващащ поне следващите три години и включващ за всяка схема ориентировъчен график, съответната инсталирана мощност, очакваният предоставян бюджет, както и консултация със заинтересовани страни относно устройството на схемата за подпомагане.
заличава се
Изменение 154
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4
4.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, областно и местно равнище включват разпоредби за интегриране и съответни реализации на енергия от възобновяеми източници, както и за оползотворяване на безусловно отпадна топлина или студ при планирането, проектирането, изграждането и модернизирането на селищна инфраструктура, промишлени или жилищни зони и енергийна инфраструктура, включително електроенергийни, топлоснабдителни, студоснабдителни и газови мрежи, както и мрежи за алтернативни горива.
4.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, областно и местно равнище включват разпоредби за интегриране и съответни реализации на енергия от възобновяеми източници, включително за ранно пространствено планиране, оценки на потребностите и адекватността, отчитащи енергийната ефективност и реагирането на потреблението в зависимост от моментното натоварване, и специфични разпоредби относно потреблението на собствена енергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници, както и за оползотворяване на безусловно отпадна топлина или студ при планирането, проектирането, изграждането и модернизирането на селищна инфраструктура, промишлени, търговски или жилищни зони и енергийна инфраструктура, включително електроенергийни, топлоснабдителни, студоснабдителни и газови мрежи, както и мрежи за алтернативни горива. Държавите членки по-специално насърчават местните и регионалните административни органи да включват топлинната енергия и енергията за охлаждане от възобновяеми източници при планирането на градската инфраструктура, когато това е целесъобразно.
Изменение 155
Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2
При приемането на такива мерки или в своите схеми за подпомагане държавите членки може да вземат предвид националните мерки, отнасящи се до съществено увеличаване на енергийната ефективност и до комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия , както и до сгради, които са проектирани да улавят пасивно енергия или да са с ниско или нулево потребление на енергия.
При приемането на такива мерки или в своите схеми за подпомагане държавите членки могат да вземат предвид националните мерки, отнасящи се до съществено увеличаване на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници, съхранението на енергия на местно равнище и енергийната ефективност и до комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и до сгради, които са проектирани да улавят пасивно енергия или да са с ниско или нулево потребление на енергия.
Изменение 156
Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 3
Държавите членки изискват в своите строителни наредби и правилници или чрез други средства с равностоен ефект използването на минимални нива на енергия от възобновяеми източници в нови сгради и в съществуващи такива, които са подложени на значително саниране , отразяващи резултатите от изчисление за оптимизиране по отношение на разходите, извършено в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/EС. Държавите членки разрешават тези минимални нива да бъдат достигнати чрез, inter alia, комбиниране на енергийни източници при значителен дял на енергията от възобновяеми източници.
Държавите членки изискват в своите строителни наредби и правилници или чрез други средства с равностоен ефект използването на минимални нива на енергия от възобновяеми източници или от инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници в нови сгради и в съществуващи такива, които са подложени на значително саниране, отразяващи резултатите от изчисление за оптимизиране по отношение на разходите, извършено в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/EС. Държавите членки разрешават тези минимални нива да бъдат достигнати чрез, inter alia,  топлоснабдяване и студоснабдяване при значителен дял на енергията от възобновяеми източници, чрез индивидуално или колективно потребление на собствена електроенергия, в съответствие с член 21, или чрез комбинирано производство, основано на възобновяеми енергийни източници, и отпадна топлина и студ.
Изменение 157
Предложение за директива
Член 15 – параграф 6
6.  Държавите членки гарантират, че считано от 1 януари 2012 г. новите обществени сгради, както и съществуващите обществени сгради, които са подложени на значително саниране на национално, областно и местно равнище, изпълняват роля на образец в контекста на настоящата директива. Държавите членки inter alia може да позволят това задължение да бъде изпълнявано чрез осигуряване на използването на покривите на обществени или смесени публично-частни сгради от трети страни за инсталации, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.
6.  Държавите членки гарантират, че считано от 1 януари 2012 г. новите обществени сгради, както и съществуващите обществени сгради, които са подложени на значително саниране на национално, областно и местно равнище, изпълняват роля на образец в контекста на настоящата директива. Държавите членки, inter alia, могат да позволят това задължение да бъде изпълнявано чрез спазване на стандартите за сгради с почти нулево потребление на енергия, както се изисква в Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно енергийните характеристики на сградите, 2016/0381(COD)] или чрез осигуряване на използването на покривите на обществени или смесени публично-частни сгради от трети страни за инсталации, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.
Изменение 158
Предложение за директива
Член 15 – параграф 7
7.  Чрез своите строителни наредби и правилници държавите членки насърчават използването на такива отоплителни и охладителни системи и съоръжения на базата на енергия от възобновяеми източници, които постигат значително намаление на потреблението на енергия. Държавите членки използват енергийни етикети , екомаркировки или други подходящи сертификати или стандарти, разработени на национално равнище или на равнището на Съюза , когато подобни инструменти съществуват, като основа за насърчаване на такива системи и съоръжения .
7.  Чрез своите строителни наредби и правилници държавите членки насърчават използването на такива отоплителни и охладителни системи и съоръжения на базата на енергия от възобновяеми източници, които постигат значително намаление на потреблението на енергия. За тази цел държавите членки използват енергийни етикети, екомаркировки или други подходящи сертификати или стандарти, разработени на национално равнище или на равнището на Съюза, когато подобни инструменти съществуват, и осигуряват предоставянето на подходяща информация и консултации относно алтернативи, които се основават на възобновяеми енергийни източници и са с висока енергийна ефективност, както и относно евентуални финансови инструменти и стимули, налични в случай на замяна, с цел насърчаване на по-голям процент на замяна на старите топлоснабдителни системи и нарастващо преминаване към решения, основани на енергия от възобновяеми източници, съгласно Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно енергийните характеристики на сградите, 2016/0381(COD)].
Изменение 159
Предложение за директива
Член 15 – параграф 8
8.  Държавите членки оценяват своя потенциал за енергия от възобновяеми източници и за оползотворяване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане. За пръв път такава оценка трябва да бъде включена във втората всеобхватна оценка съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2012/27/EС, със срок до 31 декември 2020 г., и след това в актуализациите на всеобхватната оценка.
8.  Държавите членки оценяват своя потенциал за енергия от възобновяеми източници и за оползотворяване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане. Тази оценка специално се спира на пространствения анализ на районите, подходящи за реализации със слаб екологичен риск, както и на потенциала за малки проекти в рамките на домакинствата. За пръв път такава оценка трябва да бъде включена във втората всеобхватна оценка съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2012/27/EС, със срок до 31 декември 2020 г., и след това в актуализациите на всеобхватната оценка.
Изменение 160
Предложение за директива
Член 15 – параграф 8 а (нов)
8а.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, регионално и местно равнище включват в своите планове в областта на мобилността и транспорта мерки за интегриране и развиване на видове транспорт, използващи възобновяеми енергийни източници.
Изменение 161
Предложение за директива
Член 15 – параграф 9
9.  Държавите членки отстраняват административните препятствия пред сключването на дългосрочни корпоративни споразумения за изкупуване на енергия, служещи за финансиране на ползването на възобновяеми енергийни източници и за улесняване на съответни реализации.
9.  Държавите членки извършват оценка на регулаторните и административните препятствия и потенциала за изкупуване на енергия от възобновяеми източници от корпоративни клиенти на териториите си и създават благоприятна регулаторна и административна рамка за стимулиране на сключването на дългосрочни корпоративни споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници за финансиране на ползването на възобновяеми енергийни източници и за улесняване на съответни реализации, като гарантират, че тези споразумения не са подлагани на непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите. Със сключването на такива споразумения се отменят от името на корпоративния клиент еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Благоприятната рамка е част от интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)].
Изменение 162
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2
2.  Единното административно звено за контакти трябва да упътва заявителя в процеса на искане на разрешение по прозрачен начин, да предоставя на заявителя цялата необходима информация, да координира и да включва в процеса, когато е уместно, други органи и да издава правно обвързващо решение в края на процеса.
2.  Единното административно звено за контакти трябва да упътва заявителя в процеса на искане на разрешение по прозрачен начин, да предоставя на заявителя цялата необходима информация, да координира и да включва в процеса, когато е уместно, други органи и да издава правно обвързващо решение в края на процеса. Заявителите следва да могат да подават всички съответни документи в цифров вид.
Изменение 163
Предложение за директива
Член 16 – параграф 3
3.  Единното административно звено за контакти, в сътрудничество с операторите на преносни и разпределителни системи, трябва да публикува наръчник по процедурите за разработчиците на проекти за енергия от възобновяеми източници, включително за разработчици на малки проекти и на проекти на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници.
3.  За да се улесни достъпът до необходимата информация, единното административно звено за контакти или държавата членка, в сътрудничество с операторите на преносни и разпределителни системи, създава единна информационна онлайн платформа, обясняваща процедурите за разработчиците на проекти за енергия от възобновяеми източници, включително за разработчици на малки проекти, на проекти на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници и на проекти на общности за енергия от възобновяеми източници. Ако държавата членка реши да има повече от едно единно административно звено за контакти, информационната платформа упътва заявителя към звеното за контакти, в което той трябва да подаде заявлението си.
Изменение 164
Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
4.  Упоменатият в параграф 1 процес на предоставяне на заявителите на разрешения не трябва да продължава повече от три години, освен в случаите, посочени в член 16, параграф 5 и член 17.
4.  Упоменатият в параграф 1 процес на предоставяне на заявителите на разрешения не трябва да продължава повече от три години, освен в случаите, посочени в член 16, параграфи 4а и  5, и в член 17.
Изменение 165
Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 а (нов)
4а.  За инсталациите с електрогенерираща мощност между 50kW и 1MW процесът на предоставяне на разрешения не продължава повече от една година. В случай на извънредни обстоятелства, които следва да бъдат надлежно обосновани, този срок може да бъде удължен с още три месеца.
Сроковете, посочени в параграфи 4 и 4а, не засягат възможността за обжалване по съдебен ред и правните средства за защита и могат да бъдат удължени за срок, който не превишава продължителността на обжалването по съдебен ред и процедурите за правна защита.
Държавите членки гарантират, че заявителите имат достъп до механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове или прости и достъпни съдебни процедури за уреждане на спорове във връзка с процесите на предоставяне на разрешения и издаването на разрешения за строеж и експлоатация на централи за производство на енергия от възобновяеми източници.
Изменение 166
Предложение за директива
Член 16 – параграф 5
5.  Държавите членки трябва да улесняват подобряващата замяна (repowering) на съществуващи централи посредством, inter alia, осигуряване на опростен и бърз процес на предоставяне на разрешения, чието времетраене не трябва да надхвърля една година от датата на подаване в единното административно звено за контакти на заявка за подобряваща замяна.
5.  Държавите членки трябва да улесняват подобряващата замяна (repowering) на съществуващи централи посредством, inter alia, осигуряване на опростен и бърз процес на предоставяне на разрешения, чието времетраене не трябва да надхвърля една година от датата на подаване в единното административно звено за контакти на заявка за подобряваща замяна. Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 4 от Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), 2016/0379(COD)], държавите членки гарантират запазването на достъпа до и правата на свързване към мрежата за проекти за подобряваща замяна най-малкото в случаите, в които няма промяна на мощностите.
Изменение 354
Предложение за директива
Член 16 – параграф 5 а (нов)
5a.   Държавите членки гарантират чрез своите процеси на предоставяне на разрешения или концесии, че до 31 декември 2022 г. 90% от всички бензиностанции по пътищата на централната мрежа, установена с Регламент (ЕС) № 1315/2013 („централната мрежа на TEN-T“), са оборудвани с достъпни обществени зарядни точки с голяма мощност за електрическите превозни средства. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да разшири обхвата на настоящия параграф, като включи в него горивата по член 25.
Изменение 167
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1
1.  След уведомяване на оператора на разпределителната система се разрешава присъединяване към електроенергийната мрежа на демонстрационни проекти и инсталации с електрогенерираща мощност под 50 kW.
1.  След уведомяване на оператора на разпределителната система се разрешава присъединяване към електроенергийната мрежа на демонстрационни проекти и инсталации с електрогенерираща мощност под 50 kW.
Чрез дерогация от първа алинея операторът на разпределителна система може да реши, за демонстрационни проекти и инсталации с мощност между 10,8 kW и 50kW, да откаже обикновеното уведомяване при обосновани причини или да предложи алтернативно разрешение. В такъв случай той прави това в рамките на две седмици от уведомяването и заявителят може тогава да поиска свързване посредством стандартните процедури. При липса на отрицателно решение от страна на оператора на разпределителната система в рамките на този период инсталацията може да бъде свързана.
Изменение 168
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че информацията относно мерките за подпомагане се предоставя на всички заинтересовани лица, като например потребители, строители, монтажници, архитекти и доставчици на отоплително, охладително и електрическо оборудване и системи, както и на автомобили, при които е съвместимо използването на енергия от възобновяеми източници.
1.  Държавите членки гарантират, че информацията относно мерките за подпомагане се предоставя на всички заинтересовани лица, като например потребители, по-специално уязвими потребители с ниски доходи, потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общности за енергия от възобновяеми източници, строители, монтажници, архитекти и доставчици на отоплително, охладително и електрическо оборудване и системи, както и на автомобили, при които е съвместимо използването на енергия от възобновяеми източници.
Изменение 169
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки осигуряват информация относно системите за интелигентен транспорт и свързаните превозни средства във връзка с техните ползи относно пътната безопасност, намаляването на натовареността на движението и ефективността на горивата.
Изменение 170
Предложение за директива
Член 18 – параграф 6
6.  Държавите членки, с участието на местни и областни власти , разработват подходящи информационни, осведомителни, насочващи и/или обучителни програми с цел да информират гражданите за ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.
6.  Държавите членки, с участието на местни и областни органи, разработват подходящи информационни, осведомителни, насочващи и/или обучителни програми с цел да информират гражданите за това как да упражняват правата си като активни потребители и за ползите и практическите особености, включително техническите и финансовите аспекти, на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници, включително чрез потребление на собствена енергия или в рамките на общности за енергия от възобновяеми източници, както и за ползите от механизмите за сътрудничество между държавите членки и различните видове трансгранично сътрудничество.
Изменение 171
Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 3
Държавите членки гарантират, че не се издават гаранции за произход на производител, който получава финансово подпомагане от схема за подпомагане за същото производство на енергия от възобновяеми източници. В такъв случай държавите членки издават съответни гаранции за произход и ги въвеждат на пазара чрез тръжна продажба. Приходите, получени при тръжната продажба, се използват за компенсиране на разходите за подпомагането в областта на енергията от възобновяеми източници.
Държавите членки гарантират, че в случай на инсталации за енергия от възобновяеми източници в експлоатация след … [датата на влизане в сила на настоящата директива] не се издават гаранции за произход на производител, който получава финансово подпомагане от схема за подпомагане за същото производство на енергия от възобновяеми източници, освен при отсъствие на двойно компенсиране.
Счита се, че няма двойно компенсиране, когато:
а)  финансовото подпомагане се предоставя посредством тръжна процедура или система за търгуеми зелени сертификати;
б)  пазарната стойност на гаранциите за произход се отчита административно в равнището на финансово подпомагане; или
в)  гаранциите за произход не се издават пряко на производителя, а на доставчик или потребител, който изкупува енергията от възобновяеми източници в условия на конкуренция или при дългосрочно корпоративно споразумение за изкупуване на енергия от възобновяеми източници.
В случаи, различни от посочения в четвърта алинея, държавите членки издават гаранциите за произход по статистически причини и незабавно ги отменят.
Изменение 172
Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1 – буква a а (нова)
аа)  дали енергийният източник, от който е произведена енергията, отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в член 26.
Изменение 173
Предложение за директива
Член 19 – параграф 7 – алинея 1 – буква б – подточка ii
ii)  газ, или
ii)  газ, включително водород, или
Изменение 174
Предложение за директива
Член 19 – параграф 8
8.  Когато се изисква от доставчик на електроенергия да докаже дял или количество енергия от възобновяеми източници в неговия енергиен състав, за целите на член 3, параграф 9 от Директива 2009/72/ЕО, той трябва да го направи, като използва гаранции за произход. Аналогично за изпълнението на всякаво изискване за доказване на количеството на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, трябва да се използват гаранции за произход, издадени съгласно член 14, параграф 10 от Директива 2012/27/EC. Държавите членки гарантират, че при доказването с гаранции за произход на потреблението на енергия от възобновяеми източници или на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изцяло се вземат предвид загубите при преноса.
8.  Когато се изисква от доставчик на електроенергия да докаже дял или количество енергия от възобновяеми източници в неговия енергиен състав, за целите на член 3, параграф 9 от Директива 2009/72/ЕО, той трябва да го направи, като използва гаранции за произход. Аналогично за изпълнението на всяко изискване за доказване на количеството на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, трябва да се използват гаранции за произход, издадени съгласно член 14, параграф 10 от Директива 2012/27/EC. Във връзка с параграф 2, когато електроенергията се произвежда при високоефективно комбинирано производство с използване на възобновяеми енергийни източници, се издава само една гаранция за произход, в която се посочват и двете характеристики. Държавите членки гарантират, че при доказването с гаранции за произход на потреблението на енергия от възобновяеми източници или на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, изцяло се вземат предвид загубите при преноса.
Изменение 175
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1
1.  Когато е приложимо, държавите-членки извършват оценка на необходимостта от разширяване на съществуващата газопроводна инфраструктура за улесняване на включването на газ от възобновяеми енергийни източници .
1.  Когато е приложимо, държавите членки извършват оценка на необходимостта от разширяване на съществуващата газопроводна инфраструктура за улесняване на включването на газ от възобновяеми енергийни източници . Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи са задължени да гарантират безпрепятственото функциониране на газопроводната инфраструктура, включително нейната поддръжка и редовно почистване.
Изменение 176
Предложение за директива
Член 20 – параграф 3
3.  В зависимост от своята оценка включена в интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с приложение I към Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], отнасяща се за необходимостта от изграждане на нова инфраструктура за топлоснабдяване и студоснабдяване с енергия от възобновяеми източници с оглед да се постигне целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1 от настоящата директива държавите членки предприемат, при необходимост, стъпки с оглед разработване на топлоснабдителна инфраструктура, за да се даде възможност за развитие на производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от големи централи на база биомаса, слънчеви и геотермални инсталации .
3.  В зависимост от своята оценка, включена в интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с приложение I към Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)], отнасяща се за необходимостта от изграждане на нова инфраструктура за топлоснабдяване и студоснабдяване с енергия от възобновяеми източници с оглед да се постигне целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1 от настоящата директива, държавите членки предприемат, при необходимост, стъпки с оглед разработване на топлоснабдителна инфраструктура, за да се даде възможност за развитие на производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от големи централи на база устойчива биомаса, топлина от околната среда в големи термопомпи, слънчеви и геотермални инсталации, както и от излишъка на топлинна енергия от промишлеността и други източници.
Изменение 177
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки гарантират, че потребителите на собствена електроенергия, индивидуално или посредством агрегатори:
Държавите членки гарантират, че потребителите имат право да станат потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници. За тази цел държавите членки гарантират, че потребителите на собствена електроенергия, индивидуално или посредством агрегатори:
Изменение 178
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
а)  имат право да потребяват собствена електроенергия и да продават, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, своите излишъци от електроенергия, без да бъдат подлагани на непропорционални процедури и такси, които не са разходоефективни;
а)  имат право да потребяват собствена електроенергия и да продават, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия или търговски споразумения между партньори, своите излишъци от електроенергия, без да бъдат подлагани на дискриминационни или непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите;
Изменение 179
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)
аа)  имат право да потребяват произведената от самите тях електроенергия от възобновяеми източници, в рамките на помещенията си, без да имат задължения да плащат каквито и да е такси или данъци;
Изменение 180
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a б (нова)
аб)  имат право да инсталират и да експлоатират системи за съхранение на електроенергия в съчетание с инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление, без да са задължени да плащат каквито и да е такси, включително данъци и двойни такси за мрежи за съхраняване електроенергия в рамките на техните помещения;
Изменение 181
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  не се считат за доставчици на енергия съгласно съюзното или националното законодателство във връзка с електроенергията от възобновяеми източници, която подават на мрежата, ако тази електроенергия не надхвърля 10 MWh годишно за домакинства и съответно 500 MWh годишно за юридически лица; както и
в)  не се считат за доставчици на енергия съгласно съюзното или националното законодателство във връзка с електроенергията от възобновяеми източници, която подават на мрежата, ако тази електроенергия не надхвърля 10 MWh годишно за домакинства и съответно 500 MWh годишно за юридически лица, без да се засягат процедурите, установени за надзора и одобрението на свързването на енергогенериращите мощности към мрежата от страна на операторите на разпределителни системи в съответствие с членове 15—18;
Изменение 182
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което отразява пазарната стойност на подадената електроенергия.
г)  получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което е равностойно най-малко на пазарната цена и може да отчита дългосрочната стойност към мрежата, околната среда и обществото в съответствие с анализа на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси по смисъла на член 59 от Директива … на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), 2016/0380(COD)].
Изменение 183
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Държавите членки гарантират, че разпределението на разходите за управление и развиване на мрежата е справедливо и пропорционално и отразява ползите за цялата система от самостоятелното генериране на енергия, включително дългосрочната стойност за мрежата, околната среда и обществото.
Изменение 184
Предложение за директива
Член 21 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници, живеещи в една и съща многофамилна сграда, или намиращи се в рамките на една и съща електроразпределителна система, която може да е търговска, за споделени услуги, обектна или затворена, се разрешава съвместно да предприемат потребление на собствена електроенергия, все едно че са индивидуален потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници. В такъв случай прагът по параграф 1, буква в), се отнася за всеки съответен потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.
2.  Държавите членки гарантират, че на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници, живеещи в една и съща многофамилна сграда, жилищен район или намиращи се в рамките на една и съща електроразпределителна система, която може да е търговска, промишлена или за споделени услуги, обектна или затворена, се разрешава съвместно да предприемат потребление на собствена електроенергия, все едно че са индивидуален потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници. В такъв случай прагът по параграф 1, буква в), се отнася за всеки съответен потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.
Изменение 185
Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки извършват оценка на съществуващите пречки и потенциала за развиване на потреблението на собствена електроенергия на територията си, за да установят благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развиването на потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници.
Тази рамка включва, наред с другото:
а)  специфични мерки, които да гарантират, че потреблението на собствена електроенергия е достъпно за всички потребители, включително за тези с ниски доходи или за уязвимите домакинства, или за живеещите в социални жилища под наем;
б)  инструменти за улесняване на достъпа до финансиране;
в)  стимули за собствениците на сгради да създават възможности за потребление на собствена електроенергия за наемателите;
г)  премахване на всички регулаторни пречки за потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници, включително за наемателите.
Благоприятната рамка трябва да бъде част от националните планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)].
Изменение 186
Предложение за директива
Член 21 – параграф 3
3.  Инсталацията на потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници може да се стопанисва от трета страна по отношение на монтажа, експлоатацията, включително измерването на електроенергията, и поддръжката.
3.  Инсталацията на потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници може, с негово съгласие, да се притежава от трета страна или може да се стопанисва от трета страна по отношение на монтажа, експлоатацията, включително измерването на електроенергията, и поддръжката. Самата трета страна не се счита за потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.
Изменение 187
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея -1 (нова)
Държавите членки гарантират, че крайните потребители, и по-специално битовите потребители, имат право да участват в общност за енергия от възобновяеми източници, без да губят правата си като крайни потребители и без да трябва да изпълняват необосновани условия или процедури, които биха възпрепятствали или възпирали участието им в общност за енергия от възобновяеми източници, при условие че в случая на частните предприятия тяхното участие не представлява основната им търговска или професионална дейност.
Изменение 188
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че общностите за енергия от възобновяеми източници имат право да генерират, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, без да са предмет на непропорционални процедури и такси, които не са разходоефективни.
Държавите членки гарантират, че общностите за енергия от възобновяеми източници имат право да генерират, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, без да са предмет на дискриминационни или непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите.
Изменение 189
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част
За целите по настоящата директива, общност за енергия от възобновяеми източници е МСП или организация с идеална цел, чиито акционери или членове си сътрудничат за генериране, разпределение, акумулиране или доставка на енергия от възобновяеми източници и съответстват на поне четири от следните критерии:
За целите по настоящата директива, общност за енергия от възобновяеми източници е МСП или организация с идеална цел, чиито акционери или членове си сътрудничат за генериране, разпределение, акумулиране или доставка на енергия от възобновяеми източници.
За да се ползва от правото да бъде третирана като общност за енергия от възобновяеми източници, поне 51% от местата в съвета на директорите или управителните органи на общността са запазени местни членове, т.е. за представители на местни публични и частни социално-икономически интереси или за отделни граждани.
В допълнение общностите за енергия от възобновяеми източници трябва да изпълняват поне три от следните критерии:
Изменение 190
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
а)  акционерите или членовете са физически лица, местни власти, включително общини, или МСП с дейност в областта на енергията от възобновяеми източници;
а)  акционерите или членовете са физически лица, местни органи, включително общини, или МСП;
Изменение 191
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  поне 51 % от акционерите или членовете с право на глас в общността са физически лица;
б)  поне 51% от акционерите или членовете с право на глас в общността са физически лица или публични органи;
Изменение 192
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
в)  поне 51 % от акциите или правата за участие в общността са собственост на местни членове, т.е. на представители на местни публични и местни частни социално-икономически интереси или граждани, имащи пряк интерес от дейността на общността и нейните въздействия;
в)  поне 51% от акциите или правата за участие в общността са собственост на местни членове, т.е. на представители на местни публични и местни частни социално-икономически интереси или отделни граждани;
Изменение 193
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г
г)  поне 51 % от местата в съвета на директорите или управителните органи на общността са запазени за местни членове, т.е. за представители на местни публични и частни социално-икономически интереси или за граждани, имащи пряк интерес от дейността на общността и нейните въздействия;
заличава се
Изменение 194
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Държавите членки следят за прилагането на тези критерии и предприемат мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби или неблагоприятно въздействие върху конкуренцията.
Изменение 195
Предложение за директива
Член 22 – параграф 2
2.  Без това да засяга правилата за държавната помощ, при съставянето на схеми за подпомагане държавите членки трябва да вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници.
2.  При съставянето на схеми за подпомагане държавите членки трябва да вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция за всички производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Изменение 196
Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите членки извършват оценка на съществуващите пречки и потенциала за развитие на общностите за енергия от възобновяеми източници на своята територия, за да се установи благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на участието на тези общности в производството, потреблението, акумулирането и продажбата на енергия от възобновяеми източници.
Тази благоприятна рамка включва:
а)  цели и специфични мерки за подпомагане на публичните органи да насърчават развитието на общностите за енергия от възобновяеми източници, както и за пряко участие;
б)  специфични мерки, които да гарантират, че участието в общностите за енергия от възобновяеми източници е достъпно за всички потребители, включително тези, които живеят в домакинства с ниски доходи или в уязвими домакинства, в сгради за социално жилищно настаняване или под наем;
в)  инструменти за улесняване на достъпа до финансиране и информация;
г)  регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при създаването на общности за енергия от възобновяеми източници;
д)  премахване на неоснователни регулаторни и административни пречки пред общностите за енергия от възобновяеми източници.
е)  правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, които участват в общността за енергия, като се осигурява защита на потребителите, равностойна на защитата на свързаните с разпределителните мрежи потребители.
Благоприятната рамка е част от интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на енергийния съюз, 2016/0375(COD)].
Изменение 197
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1
1.  С оглед да се улесни проникването на енергия от възобновяеми източници в сектора на отоплението и охлаждането, всяка държава членка трябва да положи усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна за отопление и охлаждане с поне 1 процентен пункт (пп) годишно, изразена като национален дял в крайното потребление на енергия и изчислена съгласно методиката, посочена в член 7.
1.  С оглед да се улесни проникването на енергия от възобновяеми източници в сектора на отоплението и охлаждането, всяка държава членка полага усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна за отопление и охлаждане с поне 2 процентни пункта (пп) годишно, изразена като национален дял в крайното потребление на енергия и изчислена съгласно методиката, посочена в член 7. Ако държава членка не може да постигне този дял, тя публикува обосновка за неспазването, която предоставя на Комисията. Държавите членки дават приоритет на най-добрите налични технологии.
Изменение 198
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 а (нов)
1a.  За целите на параграф 1 при изчисляването на дела на доставяната за отопление и охлаждане енергия от възобновяеми източници и на изискваните годишни увеличения държавите членки:
а)  могат да разглеждат всяко увеличение, постигнато през дадена година, като постигнато частично или изцяло в някоя от предходните две или следващите две години в периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2030 г.;
б)  могат да приспадат отпадната топлина и студ от годишното увеличение по параграф 1, като се прилага ограничение от 50% от годишното увеличение;
в)  намаляват увеличението на 1 процентен пункт всяка година, ако частта от енергията им в сектора на отоплението и охлаждането, която е от възобновяеми източници и отпадна топлина и студ, възлиза на между 50% и 80%;
г)  могат да определят своята степен на годишно увеличение, включително дали да прилагат ограничението за използването на отпадна топлина и студ, посочено в буква б), считано от годината, в която постигнат дял на енергията от възобновяеми енергийни източници и отпадна топлина и студ в сектора на отоплението и охлаждането над 80%.
Изменение 199
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2
2.  Държавите членки могат да определят и да публикуват, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, списък от мерки и съответните прилагащи стопански субекти, като например доставчици на горива, които да допринесат за постигане на увеличението по параграф 1.
2.  Държавите членки определят и публикуват, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, списък от мерки и съответните прилагащи стопански субекти, като например доставчици на горива, които да допринесат за постигане на увеличението по параграф 1.
Изменение 200
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – уводна част
3.  Посоченото в параграф 1 увеличение може да бъде постигнато чрез прилагане на една или повече от следните опции:
3.  Посоченото в параграф 1 увеличение може да бъде постигнато inter alia чрез прилагане на една или повече от следните опции:
Изменение 201
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква а
а)  физическо включване на енергия от възобновяеми източници в енергията и горивата, доставяни за отопление и охлаждане;
а)  физическо включване на енергия от възобновяеми източници или отпадна топлина и студ в енергията и горивата, доставяни за отопление и охлаждане;
Изменение 202
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква б
б)  преки мерки за смекчаване на въздействието върху климата, като например инсталиране на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации с енергия от възобновяеми източници или използване на енергия от възобновяеми източници за промишлени нагревателни или охладителни процеси;
б)  преки мерки за смекчаване на въздействието върху климата, като например инсталиране на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации с енергия от възобновяеми източници в сгради или използване на енергия от възобновяеми източници или на отпадна топлина и студ за промишлени нагревателни или охладителни процеси;
Изменение 203
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква в a (нова)
ва)  други мерки на политики с равностоен ефект за постигане на годишното увеличение по параграф 1 или 1а.
Изменение 204
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 а (нов)
3а.  При прилагането на мерките, посочени в букви а)—г) по-горе, държавите членки изискват мерките да бъдат разработени по такъв начин, че да се гарантира, че те са достъпни за всички потребители, по-специално домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства, които е възможно да не притежават достатъчен начален капитал, за да могат да се възползват от предимствата.
Изменение 205
Предложение за директива
Член 23 – параграф 5 – буква б a (нова)
ба)  количеството доставена отпадна топлина или студ за отопление и охлаждане;
Изменение 206
Предложение за директива
Член 23 – параграф 5 – буква в
в)  делът на енергията от възобновяеми източници в общото количество доставена енергия за отопление и охлаждане; и
в)  дела на енергията от възобновяеми източници и на отпадната топлина или студ в общото количество доставена енергия за отопление и охлаждане; и
Изменение 207
Предложение за директива
Член 24 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на топлоснабдяване и студоснабдяване предоставят на крайните потребители информация за своите енергийни характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в своите системи. Тази информация трябва да е в съответствие със стандартите, използвани в рамките на Директива 2010/31/EС.
1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на топлоснабдяване и студоснабдяване предоставят на крайните потребители информация за своите енергийни характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в своите системи. Тази информация се предоставя ежегодно или при поискване в съответствие със стандартите, използвани в рамките на Директива 2010/31/EС.
Изменение 208
Предложение за директива
Член 24 – параграф 2
2.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки, даващи възможност на клиентите на тези топлоснабдителни или студоснабдителни системи, които не са „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от съответната система с цел самите те да осигуряват отопление или охлаждане от възобновяеми източници, или с цел да се прехвърлят към друг доставчик на топлина или студ, който има достъп до система като посочената в параграф 4.
2.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки, даващи възможност на клиентите на тези топлоснабдителни или студоснабдителни системи, които не са „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС или съгласно инвестиционните им планове няма да станат такива системи в следващите пет години, , да се отделят от съответната система с цел самите те да осигуряват отопление или охлаждане от възобновяеми източници.
Изменение 209
Предложение за директива
Член 24 – параграф 3
3.  Държавите членки могат да ограничат правото за отделяне от системата или за преминаване към друг доставчик, така че то да е валидно само за клиенти, които могат да докажат, че планираното алтернативно решение за снабдяване с топлинна или охладителна енергия води до значително по-добри енергийни характеристики. Оценката на характеристиките при алтернативното решение може да се основава на съответния сертификат за енергийни характеристики, съгласно съответната дефиниция в Директива 2010/31/EС.
3.  Държавите членки могат да ограничат правото за отделяне от системата, така че то да е валидно само за клиенти, които могат да докажат, че планираното алтернативно решение за снабдяване с топлинна или охладителна енергия води до значително по-добри енергийни характеристики. Оценката на характеристиките при алтернативното решение може да се основава на съответния сертификат за енергийни характеристики, съгласно съответната дефиниция в Директива 2010/31/EС.
Изменение 210
Предложение за директива
Член 24 – параграф 4
4.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на недискриминационен достъп до топлоснабдителните или студоснабдителните системи за топлинна или охладителна енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и за отпадна топлинна или охладителна енергия. Този недискриминационен достъп трябва да дава възможност за пряко снабдяване от такива източници на клиенти, свързани към топлоснабдителната или студоснабдителната система, от доставчици, които са различни от оператора на топлоснабдителната или студоснабдителната система.
4.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на недискриминационен достъп до топлоснабдителните или студоснабдителните системи за топлинна или охладителна енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, и за отпадна топлинна или охладителна енергия въз основа на недискриминационни критерии, определени от компетентния орган в държавата членка. Тези критерии вземат предвид икономическата и техническата осъществимост за операторите на топлоснабдителната или студоснабдителната система и за свързаните към тази система клиенти.
Изменение 211
Предложение за директива
Член 24 – параграф 5
5.  Операторът на топлоснабдителна или студоснабдителна система може да откаже достъп на доставчици в случаите, при които системата не разполага с необходимия капацитет поради наличието на други доставки на отпадна топлина или студ, на топлина или студ от възобновяеми източници или на топлина или студ, генерирани чрез високоефективно комбинирано производство. Държавите членки гарантират, че в случай на такъв отказ операторът на топлоснабдителната или студоснабдителната система предоставя съответната информация на компетентния орган по параграф 9 относно мерките, които биха били необходими за увеличаване на капацитета на системата.
5.  Операторът на топлоснабдителна или студоснабдителна система може да откаже достъп на доставчици в случаите, при които са изпълнени едно или повече от следните условия:
а)   системата не разполага с необходимия капацитет поради наличието на други доставки на отпадна топлина или студ, на топлина или студ от възобновяеми източници или на топлина или студ, генерирани чрез високоефективно комбинирано производство, или такъв достъп би застрашил безопасното функциониране на топлоснабдителната система.
б)   системата представлява „ефективна районна отоплителна и охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС;
в)   предоставянето на достъп би довело до прекомерно увеличение на цената на топлинната или охладителната енергия за крайните потребители в сравнение с цената за използване на главното местно топлоснабдяване, с която енергията от възобновяеми източници или отпадната топлина или студ ще се конкурират.
Държавите членки гарантират, че в случай на такъв отказ операторът на топлоснабдителната или студоснабдителната система предоставя съответната информация на компетентния орган по параграф 9 относно мерките, които биха били необходими за увеличаване на капацитета на системата, включително икономическите последствия от мерките.
Изменение 212
Предложение за директива
Член 24 – параграф 6
6.  Новите топлоснабдителни или студоснабдителни системи могат, при поискване, да бъдат освободени от прилагането на параграф 4 за определен период от време. Компетентният орган взема решения по такива искания за освобождаване поотделно за всеки конкретен случай. Освобождаване се предоставя само в случай, че новата топлоснабдителна или студоснабдителна система представлява „ефективна районна отоплителна или охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/EС и ако тя ползва потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници и на отпадна топлина или студ, определен във всеобхватната оценка, която е направена съгласно член 14 от Директива 2012/27/EС.
6.  Новите топлоснабдителни или студоснабдителни системи могат, при поискване, да бъдат освободени от прилагането на параграф 4 за определен период от време. Компетентният орган взема решения по такива искания за освобождаване поотделно за всеки конкретен случай. Освобождаване се предоставя само в случай, че новата топлоснабдителна или студоснабдителна система представлява „ефективна районна отоплителна или охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/EС и ако тя ползва потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници, високоефективно комбинирано производство на енергия по смисъла на член2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС и на отпадна топлина или студ, определен във всеобхватната оценка, която е направена съгласно член 14 от Директива 2012/27/EС.
Изменение 213
Предложение за директива
Член 24 – параграф 7
7.  Правото за отделяне от системата или за прехвърляне към друг доставчик може да бъде упражнявано от индивидуални клиенти, съвместни предприятия, образувани от клиенти или от страни, действащи от името на клиенти. За многофамилните жилищни сгради такова отделяне от системата може да бъде направено само на равнището на цялата сграда.
7.  Правото за отделяне от системата може да бъде упражнявано от индивидуални клиенти, съвместни предприятия, образувани от клиенти или от страни, действащи от името на клиенти. За многофамилните жилищни сгради такова отделяне от системата може да бъде направено само на равнището на цялата сграда.
Изменение 214
Предложение за директива
Член 24 – параграф 8
8.  Държавите членки изискват от операторите на електроразпределителни системи да оценяват поне веднъж на всеки две години, в сътрудничество с операторите на топлоснабдителни или студоснабдителни системи в съответните им райони, потенциала на топлоснабдителните или студоснабдителните системи да осигуряват балансиране и други системни услуги, включително реагиране на потреблението в зависимост от моментното натоварване (demand response) и акумулиране на излишъка от електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, както и да оценяват дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.
8.  Държавите членки изискват от операторите на електроразпределителни системи да оценяват поне веднъж на всеки четири години, в сътрудничество с операторите на топлоснабдителни или студоснабдителни системи в съответните им райони, потенциала на топлоснабдителните или студоснабдителните системи да осигуряват балансиране и други системни услуги, включително реагиране на потреблението в зависимост от моментното натоварване (demand response) и акумулиране на излишъка от електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, както и да оценяват дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.
Изменение 215
Предложение за директива
Член 24 – параграф 9
9.  Държавите членки определят един или повече независими органи, които да гарантират, че правата на потребителите и правилата за опериране на топлоснабдителните и студоснабдителните системи в съответствие с настоящия член са ясно определени и се спазват.
9.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които да гарантират, че правата на потребителите и правилата за опериране на топлоснабдителните и студоснабдителните системи в съответствие с настоящия член са ясно определени и се спазват.
Изменение 216
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1
Считано от 1 януари 2021 г. държавите членки изискват от доставчиците на горива да включват минимално допустим енергиен дял на биогорива от нови поколения и на други биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, на изкопаеми горива на базата на отпадъци и на електроенергия от възобновяеми източници в общото количество транспортни горива, които доставят на пазара за потребление или използване в рамките на една календарна година.
За да се постигне посочената в член 3 цел, а именно 12% от крайното потребление на енергия да са от възобновяеми източници, държавите членки изискват, считано от 1 януари 2021 г., от доставчиците на горива да включват минимално допустим енергиен дял на биогорива от нови поколения и на други биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, на рециклирани въглеродни горива и на електроенергия от възобновяеми източници в общото количество транспортни горива, които доставят на пазара за потребление или използване в рамките на една календарна година.
Изменение 217
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2
Минимално допустимият дял трябва да бъде поне 1,5 % през 2021 г. и да нарасне до поне 6,8 % в 2030 г., следвайки кривата, посочена в част Б от приложение X. В рамките на този общ дял приносът на биогоривата от нови поколения и на биогаза, произведен от суровини, посочени в част А от приложение IX трябва да бъде поне 0,5 % от транспортните горива, доставени на пазара след 1 януари 2021 г. за потребление или използване и да нарасне до поне 3,6 % в 2030 г., следвайки кривата, посочена в част В от приложение X.
Минимално допустимият дял трябва да бъде поне 1,5% през 2021 г. и да нарасне до поне 10% през 2030 г., следвайки кривата, посочена в част Б от приложение X. В рамките на този общ дял приносът на биогоривата от нови поколения и на биогаза, произведен от суровини, посочени в част А от приложение IX трябва да бъде поне 0,5% от транспортните горива, доставени на пазара след 1 януари 2021 г. за потребление или използване и да нарасне до поне 3,6% до 2030 г., следвайки кривата, посочена в част В от приложение X.
Доставчиците на горива, които доставят горива само под формата на електроенергия и възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, не е нужно да изпълняват изискването за минимален дял на биогорива от ново поколение, други биогорива и биогаз, произведени от суровините, изброени в приложение IX.
Изменение 218
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква а
а)  за изчисляването на знаменателя, изразяващ енергийното съдържание на горивата за пътен и релсов транспорт, доставени на пазара за потребление или използване, се вземат предвид бензинът, дизеловото гориво, природния газ, биогоривата, биогазът, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, изкопаемите горива на база на отпадъци и електроенергията;
а)  за изчисляването на знаменателя, изразяващ енергийното съдържание на горивата за пътен и релсов транспорт, доставени на пазара за потребление или използване, се вземат предвид бензинът, дизеловото гориво, природният газ, биогоривата, биогазът, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, рециклираните въглеродни горива и електроенергията;
Изменение 219
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 1
б)  за изчисляването на числителя се взема предвид енергийното съдържание на биогоривата от нови поколения и на другите биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, на изкопаемите горива на базата на отпадъци, доставяни за всички транспортни сектори, и на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна на пътни превозни средства.
б)  за изчисляването на числителя се взема предвид енергийното съдържание на биогоривата от нови поколения и на другите биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, на рециклираните въглеродни горива, доставяни за всички транспортни сектори, и на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна на пътни превозни средства.
Изменение 220
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 2
При изчисляването на числителя приносът на биогоривата и биогаза, произведени от суровини, посочени в част Б от приложение IX се ограничава до максимум 1,7 % от енергийното съдържание на транспортните горива, доставени на пазара за потребление или използване, и приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено по 1,2.
При изчисляването на числителя приносът на биогоривата и биогаза, произведени от суровини, посочени в част Б от приложение IX, се ограничава до максимум 1,7% от енергийното съдържание на транспортните горива, доставени на пазара за потребление или използване.
Държавите членки могат да изменят ограничението върху суровините, посочени в част Б от приложение IX, ако това е оправдано, като вземат под внимание наличността на суровини. Всяко изменение подлежи на одобрение от Комисията.
Приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено съответно по 2 и 1,2, а приносът на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна за пътни превозни средства, ще се счита за равна на енергийното ѝ съдържание, умножено по 2,5.
Изменение 221
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да изготвят своите национални политики за изпълнение на задълженията по настоящия член като задължение за намаляване на парниковите газове и могат да прилагат тези политики и за изкопаемите горива на базата на отпадъци, при условие че това не противоречи на целите на кръговата икономика и че е достигнат делът на енергията от възобновяеми източници по параграф 1.
Изменение 223
Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1
3.   За определяне на дела на електроенергията от възобновяеми източници за целите по параграф 1 може да се използва или средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза, или делът на електроенергията от възобновяеми източници в държавата членка, където се доставя електроенергията, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. И в двата случая се отменят еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Но ако се използва електроенергия от пряка връзка с инсталация на база възобновяеми източници, която:
3.   За определяне на дела на електроенергията от възобновяеми източници за целите по параграф 1 се използва делът на електроенергията от възобновяеми източници в държавата членка, където се доставя електроенергията, измерен две години преди разглежданата година, при условие че има достатъчно доказателства, че електроенергията от възобновяеми източници е допълнителна. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящата директива чрез определяне на методика за доказване на допълняемостта, включително методика за държавата членка да определи своите изходни данни.
Изменение 224
Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Чрез дерогация от първа алинея, за да се определи делът на електроенергията за целите на параграф 1 в случай на електроенергия, която е получена чрез пряка връзка с инсталация, произвеждаща електроенергия от възобновяеми източници, и която се доставя на пътни превозни средства, тази електроенергия се отчита изцяло като произведена от възобновяеми източници. По аналогия, електроенергия, получена чрез дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, се отчита изцяло като електроенергия от възобновяеми източници. При всички случаи се отменят равностойно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19.
Изменение 225
Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 3 – буква б – параграф 1
Когато се използва електроенергия за прозиводството на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, било пряко или за производството на междинни продукти, за определянето на дела на енергията от възобновяеми източници може да се използва или средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза, или делът на електроенергията от възобновяеми източници в страната производител на горивото, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. И в двата случая се отменят еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Но ако се използва електроенергия от пряка връзка с инсталация на база възобновяеми източници, която:
Когато се използва електроенергия за производството на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, било пряко или за производството на междинни продукти, за определянето на дела на енергията от възобновяеми източници може да се използва средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в страната производител на горивото, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. Отменят се еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19.
Изменение 226
Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 1
Държавите членки трябва да създадат база данни, даваща възможност за проследяване на транспортните горива, които съответстват на условията за отчитане в числителя, посочени в параграф 1, буква б), и да изискват от съответните икономически оператори да въвеждат информация за направените трансакции и за характеристиките за устойчивост на съответстващите на условията горива, включително за техните емисии на парникови газове в рамките на цялостния им жизнен цикъл, като се започне от момента на тяхното производство и се стигне до доставчика на горива, който ги пуска на пазара.
Комисията създава база данни на Съюза, даваща възможност за проследяване на транспортните горива, включително електроенергията, които съответстват на условията за отчитане в числителя, посочени в параграф 1, буква б). Държавите членки изискват от съответните икономически оператори да въвеждат информация за направените трансакции и за характеристиките за устойчивост на съответстващите на условията горива, включително за техните емисии на парникови газове в рамките на цялостния им жизнен цикъл, като се започне от момента на тяхното производство и се стигне до доставчика на горива, който ги пуска на пазара.
Изменение 227
Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 3
Националните бази данни трябва да са взаимно свързани, така че да е възможно да се проследяват трансакции на горива между държави членки. За да се осигури съвместимост на националните бази данни Комисията определя технически спецификации за тяхното съдъжание и употреба посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31.
Комисията определя технически спецификации за тяхното съдържание и употреба посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31.
Изменение 228
Предложение за директива
Член 25 – параграф 5
5.  Държавите членки докладват агрегирана информация от националните бази данни, включително относно емисиите на парникови газове на горивата на база цялостния им жизнен цикъл, в съответствие с приложение VII към Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].
5.  Държавите членки докладват агрегирана информация, включително относно емисиите на парникови газове на горивата на база цялостния им жизнен цикъл, в съответствие с приложение VII към Регламент …на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)]. Комисията ежегодно публикува агрегирана информация от базата данни.
Изменение 229
Предложение за директива
Член 25 – параграф 6
6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълнително специфициране на методиката, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член за определяне на дела на биогоривото при съвместна обработка в общ процес на биомаса с изкопаеми горива, за специфициране на методиката за оценяване на намаленията на емисиите на парникови газове от възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и от изкопаеми горива на базата на отпадъци, както и за определяне на изискваните минимално допустими намаления на емисии за тези горива за целите по параграф 1 от настоящия член.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящата директива чрез допълнително специфициране на методиката, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член за определяне на дела на биогоривото при съвместна обработка в общ процес на биомаса с изкопаеми горива, за специфициране на методиката за оценяване на намаленията на емисиите на парникови газове от възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и от нисковъглеродни изкопаеми горива, произведени от отпадъчни газове, които се образуват като неизбежна и неволна последица от изработката или производството на продукти, предназначени за търговска употреба и/или продажба, както и за определяне на изискваните минимално допустими намаления на емисии за тези горива за целите по параграф 1 от настоящия член.
Изменение 230
Предложение за директива
Член 25 – параграф 7
7.  До 31 декември 2025 г., в контекста на провежданата на всеки две години оценка на постигнатия напредък в изпълнение на Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], Комисията оценява дали формулираното в параграф 1 задължение ефективно стимулира иновацията и насърчава намаления на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, както и дали са подходящи приложимите изисквания за намаления на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогоривата и биогазовете. Ако е уместно, Комисията ще представи предложение за промяна на задължението, формулирано в параграф 1.
7.  До 31 декември 2025 г., в контекста на провежданата на всеки две години оценка на постигнатия напредък в изпълнение на Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)], Комисията оценява дали формулираното в параграф 1 задължение ефективно стимулира иновацията и осигурява намаления на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, както и дали са подходящи приложимите изисквания за намаления на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогоривата и биогазовете. В оценката се анализира също така дали разпоредбите на настоящия член позволяват ефективно да се избегне двойното отчитане на енергията от възобновяеми източници. Ако е уместно, Комисията ще представи предложение за промяна на задължението, формулирано в параграф 1. Променените задължения трябва да запазват поне равнищата, които съответстват на мощностите за биогорива от ново поколение, които са инсталирани и в процес на изграждане през 2025 г.
Изменение 231
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  Eнергията от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф , само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2  6 и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в параграф 7 :
1.  Независимо дали суровините се отглеждат във или извън територията на Съюза, енергията от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2  6 и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в параграф 7:
Изменение 232
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  съответствие с условията за получаване на финансова подкрепа за потреблението на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса .
в)  съответствие с условията за получаване на финансова подкрепа, включително фискални стимули, за потреблението на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.
Изменение 323
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2
Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, е необходимо да отговарят само на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, установени в параграф 7, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф . Тази разпоредба се отнася също за отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.
Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, е необходимо да отговарят само на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, установени в параграф 7, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф . Независимо от това, тяхното производство от отпадъци и остатъци, обхванати от Директива 2008/98/ЕО, е в съответствие с принципа на йерархията на отпадъците, установен в същата директива. Тази разпоредба се отнася също за отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.
Изменение 234
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци от земеделските земи, се вземат предвид за целите по букви а), б) и в) от настоящия параграф само ако операторите са взели мерки да се сведе до минимум евентуалното отрицателно въздействие върху качеството на почвите и въглерода в почвата. Информация за тези мерки се представя в съответствие с член 27, параграф 3.
Изменение 235
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 3
Газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да съответстват на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в параграфи 2  7 само ако се използват в инсталации, произвеждащи електроенергия, топлинна и охладителна енергия или горива, с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW в случай на твърди горива от биомаса и с електрогенерираща мощност по-голяма или равна на 0,5 MW в случай на газообразни горива от биомаса. Държавите членки могат да прилагат критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и за инсталации с по-малка входяща мощност (на база постъпващото гориво).
Газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да съответстват на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в параграфи 2  7, само ако се използват в инсталации, произвеждащи електроенергия, топлинна и охладителна енергия или горива, с обща номинална топлинна входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW в случай на твърди горива от биомаса и с обща номинална топлинна входяща мощност, по-голяма или равна на 2 MW в случай на газообразни горива от биомаса. Държавите членки могат да прилагат критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и за инсталации с по-малка входяща мощност (на база постъпващото гориво).
Изменение 236
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – буква a а (нова)
аа)  гори с висока степен на биоразнообразие и други залесени земи, които са богати на видове и не са деградирали или са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако се докаже, че производството на тази суровина не противоречи на тези природозащитни цели;
Изменение 237
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – буква в – уводна част
в)  пасища с висока степен на биоразнообразие с площ над един хектар, които са:
в)  пасища с висока степен на биоразнообразие, включително залесени ливади и пасища, които са:
Изменение 238
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка ii
ii)  изкуствени, т.е. пасища, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали и също така са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище с висока степен на биоразнообразие .
ii)  изкуствени, т.е. пасища, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали или са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище с висока степен на биоразнообразие.
Изменение 239
Предложение за директива
Член 26 – параграф 4
4.  Произведените от селскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса , които са взети предвид за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да не са произведени от суровина, отгледана върху територия, която е била торфище през януари 2008 г..
4.  Произведените от селскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които са взети предвид за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да не са произведени от суровина, отгледана върху територия, която е била торфище през януари 2008 г., освен ако бъдат представени проверими доказателства за това, че отглеждането и събирането на тази суровина не включва отводняване на неотводнена преди това почва.
Изменение 240
Предложение за директива
Член 26 – параграф 5
5.  Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да съответстват на следните изисквания за минимизиране на риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса:
5.  Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да съответстват на следните изисквания за минимизиране на риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса:
а)  страната, в която е добита горскостопанската биомаса има съответни закони на национално или поднационално равнище, приложими в района на добива, както и действащи системи за мониторинг и правоприлагане, гарантиращи че:
а)  страната, в която е добита горскостопанската биомаса има съответни закони на национално или поднационално равнище, приложими в района на добива, както и действащи системи за мониторинг и правоприлагане, гарантиращи че:
i)  добивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив в рамките на официално обявените граници;
i)  добивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив или равностойно доказателство на законно право за добив в рамките на официално обявените национални или регионални граници;
ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;
ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;
iii)  зоните с висока природозащитна стойност, включително влажните зони и торфищата, са защитени;
iii)  зоните, предназначени, с акт на международното или националното право или от съответния компетентен орган, за насърчаване на поддържането на биоразнообразието или за опазване на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени;
iv)  въздействията на дърводобива върху качеството на почвата и биоразнообразието са сведени до минимум; и
iv)  дърводобивът се извършва по начин, съобразен със запазването на качеството на почвата и биоразнообразието, с цел да се сведат до минимум отрицателните въздействия; и
v)  дърводобивът не надхвърля дългосрочния капацитет на гората за дърводобив;
v)  дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на гората горите за дърводобив на национално или регионално равнище;
б)  когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в парафраф 1, букви а), б) и в), ако съществуват системи за управление на равнището на горските стопанства за гарантиране, че:
б)  когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), ако е предоставена допълнителна информация относно законността и практиките на управление на горите на равнището на базата на доставките, за да се гарантира, че:
i)  горскостопанската биомаса е добита в съответствие със законно разрешение;
i)  дърводобивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив или равностойно доказателство на национално или регионално равнище за законно право за добив;
ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;
ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;
iii)  зоните с висока природозащитна стойност, включително влажните зони и торфищата, са идентифицирани и защитени;
iii)  зоните, предназначени с акт на международното или националното право или от съответния компетентен орган за насърчаване на поддържането на биоразнообразието или за опазване на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени;
iv)  въздействията на дърводобива върху качеството на почвата и биоразнообразието са сведени до минимум;
iv)   дърводобивът се извършва, като се взема предвид поддържането на качеството на почвата и биоразнообразието; включват се заобикалящите площи, при условие че те са засегнати от дърводобивните дейности;
v)  дърводобивът не надхвърля дългосрочния капацитет на гората за дърводобив.
v)  дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на горите за дърводобив на национално или регионално равнище; и
vi)  са налице разпоредби, свързани с околната среда и природата, които отговарят на съответните стандарти на Съюза в областта на околната среда и природата.
Изменение 241
Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – подточка ii
ii)  подала е национално определен принос (NDC) в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), обхващащ емисиите и поглъщанията от селското стопанство, горското стопанство и земеползването, който гарантира, че или измененията във въглеродните запаси във връзка с добива на биомаса се отчитат във връзка с ангажимента на съответната държава да намали или ограничи емисиите на парникови газове, посочени в NDC, или че съществуват закони на национално или поднационално равнище в съответствие с член 5 от Парижкото споразумение, приложими в района на дърводобива, които се отнасят за запазване или подобряване на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод;
ii)  подала е национално определен принос (NDC) в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), обхващащ емисиите и поглъщанията от селското стопанство, горското стопанство и земеползването, който гарантира, че или измененията във въглеродните запаси във връзка с добива на биомаса се отчитат във връзка с ангажимента на съответната държава да намали или ограничи емисиите на парникови газове, посочени в NDC, или че съществуват закони на национално или поднационално равнище в съответствие с член 5 от Парижкото споразумение, както и че емисиите от поземления сектор не надхвърлят поглъщанията, приложими в района на дърводобива, които се отнасят за запазване или подобряване на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод;
Изменение 242
Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 2
Когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) ако съществуват системи за управление на равнището на горските стопанства, гарантиращи запазване на нивата на въглеродните запаси и въглеродните поглътители.
Когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) ако съществуват системи за управление на равнището на базата на доставките, гарантиращи запазване или повишаване на нивата на въглеродните запаси и въглеродните поглътители.
Изменение 243
Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 3
Комисията може да определя вида на оперативните данни за доказване на спазване на изискванията по параграфи 5 и 6 посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31, параграф 2.
До 1 януари 2021 г. Комисията определя вида на оперативните данни за доказване на спазване на изискванията по параграфи 5 и 6 посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31, параграф 2.
Изменение 244
Предложение за директива
Член 26 – параграф 6 – алинея 4
В срок до 31 декември 2023 г. Комисията трябва да направи оценка въз основа на наличните данни дали критериите, формулирани в параграфи 5 и 6, реално намаляват риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса и водят до спазване на изискванията във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Ако е това е уместно, Комисията трябва да представи предложение за изменение на изискванията, формулирани в параграфи 5 и 6.
В срок до 31 декември 2023 г. Комисията трябва, в тясно сътрудничество с държавите членки, да направи оценка въз основа на наличните данни дали критериите, формулирани в параграфи 5 и 6, реално намаляват риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса и водят до спазване на изискванията във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Ако е това е уместно, Комисията трябва да представи предложение за изменение на изискванията, формулирани в параграфи 5 и 6 за периода след 2030 г.
Изменение 245
Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – буква а
а)  поне 50 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация преди или на 5 октомври 2015 г.;
а)  поне 50% за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация преди или на 5 октомври 2015 г.;
Изменение 246
Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – буква б
б)  поне 60 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 5 октомври 2015 г.;
б)  поне 60% за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 5 октомври 2015 г.;
Изменение 247
Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – буква в
в)  поне 70 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г.;
в)  поне 65 % за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г.;
Изменение 248
Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – буква г
г)  поне 80 % за производството на електроенергия, топлинна и охладителна енергия от газообразни и твърди горива от биомаса, използвани в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г. и съответно 85 % за инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2026 г.
г)  поне 70% за производството на електроенергия, топлинна и охладителна енергия от газообразни и твърди горива от биомаса, използвани в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г. и съответно 80% за инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2026 г.
Изменение 249
Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)
Държавите членки могат да определят по-големи намаления на емисиите на парникови газове от предвидените в настоящия параграф.
Изменения 297 и 356
Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 – алинея 1
Електроенергията, произведена от газообразни и твърди горива от биомаса, генерирана в инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW се отчита за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) само ако е произведена при използване на технология за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както тя е дефинирана в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. За целите по букви а) и б) от параграф 1 настоящата разпоредба се прилага само за инсталации, влезли в експлоатация след [3 години след датата на приемане на настоящата директива]. За целите по буква в) от параграф 1 настоящата разпоредба не засяга обществения транспорт, предоставян по схеми, одобрени до [3 години след датата на приемане на настоящата директива].
Електроенергията, произведена от газообразни и твърди горива от биомаса, генерирана в инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво), по-голяма или равна на 20 MW, се отчита за целите, посочени в букви а), б) и в) от параграф 1 от настоящия член, само ако е произведена при използване на технология за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както тя е дефинирана в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС, или ако е произведена в инсталации само за електропроизводство, които достигат нетен к.п.д. на електропроизводството най-малко 40% и не използват изкопаеми горива. За целите по букви а) и б) от параграф 1 от настоящия член, настоящата разпоредба се прилага само за инсталации, влезли в експлоатация след [3 години след датата на приемане на настоящата директива]. За целите по буква в) от параграф 1 от настоящия член, настоящата разпоредба не засяга обществения транспорт, предоставян по схеми, одобрени до [1 година след датата на приемане на настоящата директива].
Изменение 251
Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)
Алинея първа не се прилага за електроенергия от инсталации, за които не се изисква да прилагат технология за високоефективно комбинирано производство в съответствие с член 14 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, при условие че използват изключително газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от остатъци при нормални условия на експлоатация.
____________________
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 252
Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 а (нов)
8a.  До … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно въздействията и ползите от използваните в Съюза биогорива, включително относно производството на храни и фуражи и други материали, икономическата, екологичната и социалната устойчивост както в Съюза, така и в трети държави.
Изменение 253
Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 б (нов)
8б.  Чрез дерогация от параграфи 1—8а от настоящия член и предвид особеностите на най-отдалечените региони, както предвижда член 349 от ДФЕС, член 26 от настоящата директива не се прилага за тези региони. Не по-късно от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение, в което се определят критериите за най-отдалечените региони във връзка с устойчивостта на парниковите газове и намаляването на тяхното използване. Посочените критерии отчитат специфичните местни особености. По-специално, най-отдалечените региони следва да могат да използват изцяло своите ресурси, като спазват строги критерии за устойчивост, с цел да увеличат производството си на енергия от възобновяеми източници и да укрепят енергийната си независимост.
Изменение 255
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – буква а
а)  позволява смесване на партиди от суровини или биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса с различни характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, например в един и същ контейнер, съоръжение за преработка или логистично съоръжение, преносна и разпределителна инфраструктура или обект ;
а)  позволява смесване на партиди от суровини или биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса с различни характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, например в един и същ контейнер, съоръжение за преработка или логистично съоръжение, преносна и разпределителна инфраструктура или обект, при условие че всяка отделна партида отговаря на изискванията, предвидени в член 26, и че са въведени подходящи системи за наблюдение и измерване на съответствието на отделните партиди;
Изменение 256
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 а (нов)
1a.  С цел улесняване на трансграничната търговия и разкриването на информация на потребителите, гаранциите за произход на постъпилата в газопреносната мрежа енергия от възобновяеми източници съдържат информация относно критериите за устойчивост и за намаляване на емисиите на парникови газове, установени в член 26, параграфи 2—7, и може да бъдат прехвърляни самостоятелно.
Изменение 257
Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква а
а)  ако обработването на партида от суровина води до получаване на само един изходящ продукт, който е предназначен за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса, размерът на партидата и съответните количествени характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се уточняват чрез използване на преобразувателен коефициент, изразяващ отношението на масата на изходящия продукт, предназначен за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса към масата на постъпващата в процеса суровина;
а)  ако обработването на партида от суровина води до получаване на само един изходящ продукт, който е предназначен за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса, размерът на партидата и съответните количествени характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се уточняват чрез използване на преобразувателен коефициент, изразяващ отношението на масата на изходящия продукт, предназначен за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса към масата на постъпващата в процеса суровина, при условие че всяка пратка в рамките на сместа отговаря на изискванията, предвидени в член 26;
Изменение 258
Предложение за директива
Член 27 – параграф 3
3.  Държавите членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в член 26, параграфи 2 — 7 както и че представят при поискване на държавата членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така държавите членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подаваната от тях информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането трябва да се проверява дали използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени срещу измами. Също така при одитирането се проверяват честотата и методиката на вземане на проби и достоверността на данните.
3.  Държавите членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в член 26, параграфи 2—7 както и че представят при поискване на държавата членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така държавите членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подаваната от тях информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането трябва да се проверява дали използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени срещу измами, включително проверка, за да се гарантира, че материалите не са променени или изхвърлени умишлено, така че партидата или част от нея да се превърне в отпадък или остатък съгласно член 26, параграфи 2—7. Също така при одитирането се проверяват честотата и методиката на вземане на проби и достоверността на данните.
Изменение 259
Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – алинея 2
Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса са произведени в Съюза или са вносни .
Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса са произведени в Съюза или са вносни. На потребителите се предоставя информация за географския произход на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса.
Изменение 260
Предложение за директива
Член 27 – параграф 4
4.  Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 26, параграф 7 и/или доказват, че партидите от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, установени в член 26, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. При доказването, че са изпълнени изискванията, формулирани в член 26, параграф 5 и параграф 6 по отношение на горскостопанската биомаса, операторите могат да решат да представят изискваните данни пряко на равнището на горско стопанство. Комисията може също да признае зони за защита на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите по член 26, параграф 2, буква б), подточка ii).
4.  Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 26, параграф 7 и/или доказват, че партидите от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, установени в член 26, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. При доказването, че са изпълнени изискванията, формулирани в член 26, параграф 5 и параграф 6 по отношение на горскостопанската биомаса, операторите могат да решат да представят изискваните данни пряко на равнището на базата на доставките. Комисията може също да признае зони за защита на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите по член 26, параграф 2, буква б), подточка ii).
Изменение 261
Предложение за директива
Член 27 – параграф 5 – алинея 3
С цел да се гарантира, че спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се верифицира по ефективен и хармонизиран начин и по-специално с цел предотвратяване на измами, Комисията може да определи подробни правила за прилагане, включително адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. При определянето на тези стандарти Комисията трябва да обръща специално внимание на необходимостта от свеждане до минимум на административното натоварване. Това се извършва посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми в случай, че те не успеят да приложат такива стандарти в предвидения срок.
С цел да се гарантира, че спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се верифицира по ефективен и хармонизиран начин и по-специално с цел предотвратяване на измами, Комисията може да определи подробни правила за прилагане, включително адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. При определянето на тези стандарти Комисията трябва да обръща специално внимание на необходимостта от свеждане до минимум на административното натоварване. Това се извършва посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми в случай, че те не успеят да приложат такива стандарти в предвидения срок. Когато дадена държава членка изразява загриженост във връзка с функционирането на доброволна схема, Комисията разследва въпроса и предприема необходимите действия.
Изменение 262
Предложение за директива
Член 27 – параграф 7 а (нов)
7a.  Комисията може по всяко време или по искане на държава членка да проверява надеждността на информацията, отнасяща се до изпълнението на критериите за устойчиво развитие или до намалението на емисиите на парникови газове, подавана от икономическите оператори, които извършват дейност на пазара на Съюза.
Изменение 263
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
За суровини, чието производство води до пряка промяна в земеползването като промяна от една от следните категории земна покривка, определени от Междуправителствения комитет по изменение на климата: горски земи, затревени зони, влажни зони, населени места или други земи, в обработваема земя или многогодишна обработваема земя, и когато стойността на емисиите от пряка промяна в земеползването (el) се изчислява в съответствие с приложение V, част В, точка 7, се счита, че прогнозните емисии от непреки промени в земеползването са равни на нула.
Изменение 264
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2
2.  държавите членки могат да представят на Комисията доклади, включващи информация относно типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини в териториалните единици на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-долу „NUTS“) или на по-детайлизирано подниво от NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета  Докладите се придружават от описание на метода и източниците на данни, използвани за изчисляване на нивата на емисиите. Този метод трябва да отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на суровини.
2.  Държавите членки могат да представят на Комисията доклади, включващи информация относно типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански и горскостопански суровини в териториалните единици на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-долу „NUTS“) или на по-детайлизирано подниво от NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета Докладите се придружават от описание на метода и източниците на данни, използвани за изчисляване на нивата на емисиите. Този метод отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на суровини.
Изменение 265
Предложение за директива
Член 28 – параграф 4
4.  Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2, че докладите съгласно параграф 2 и параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 26, параграф 7 точни данни за целите на определяне на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на селскостопанска биомаса във включените в тези доклади райони . В такъв случай тези данни могат да се използват вместо дезагрегираните приети стойности за емисиите при отглеждането, посочени в приложение V, част Г или част Д за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса и в приложение VI, част В за газообразните и твърдите горива от биомаса.
4.  Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2, че докладите съгласно параграф 2 и параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 26, параграф 7 точни данни за целите на определяне на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на селскостопанска и горскостопанска биомаса във включените в тези доклади райони. В такъв случай тези данни могат да се използват вместо дезагрегираните приети стойности за емисиите при отглеждането, посочени в приложение V, част Г или част Д за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса и в приложение VI, част В за газообразните и твърдите горива от биомаса.
Изменение 266
Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 – алинея 1
Комисията преразглежда редовно приложение V и приложение VI, с оглед да се добавят или променят, където е оправдано, стойности за начини за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методиката, описана в част В от приложение V и в част Б от приложение VI.
Комисията преразглежда редовно приложение V и приложение VI, с оглед да се добавят или променят, където това е оправдано, стойности за начини за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса въз основа на най-новите технологични разработки и научни доказателства. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методиката, описана в част В от приложение V и в част Б от приложение VI.
Изменение 267
Предложение за директива
Член 30 – параграф 1
1.  Комисията провежда мониторинг върху произхода на биогоривата на нетранспортните течни горива от биомаса и на газообразните и твърдите горива от биомаса, потребявани в Съюза, както и въздействието на тяхното производство, включително въздействието в резултат на изместване, върху земеползването в Съюза и в тези трети държави, които са основни доставчици. Този мониторинг се основава на интегрираните национални планове в областта енергетиката и климата на държавите членки и съответните доклади за постигнатия напредък, които се изискват съгласно членове 3, 5 и 18 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], и тези на съответните трети държави, междуправителствени организации, научни проучвания и всякакви други видове информация. Комисията провежда мониторинг също така върху промените в цените на стоките, свързани с използването на биомаса за производство на енергия, и всякакви положителни и отрицателни въздействия върху сигурността на снабдяването с храни.
1.  Комисията провежда мониторинг върху произхода на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, и на газообразните и твърдите горива от биомаса, потребявани в Съюза, както и въздействието на производството на енергия от възобновяеми източници от тези и други източници, включително въздействието в резултат на изместване, върху земеползването в Съюза и в тези трети държави, които са доставчици. Този мониторинг се основава на интегрираните национални планове в областта енергетиката и климата на държавите членки и съответните доклади за постигнатия напредък, които се изискват съгласно членове 3, 15 и 18 от Регламент … на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз, 2016/0375(COD)], и тези на съответните трети държави, междуправителствени организации, научни проучвания, сателитни данни и всякакви други видове информация. Комисията провежда мониторинг също така върху промените в цените на стоките, свързани с използването на биомаса за производство на енергия, и всякакви положителни и отрицателни въздействия върху сигурността на снабдяването с храни и върху конкурентоспособността на използваните материали.
Изменение 268
Предложение за директива
Член 32 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5 , се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 1 януари 2021 г .
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 3, член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5 , се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 1 януари 2021 г .
Изменение 269
Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 1
Делегирането на правомощия, посочено в , член 7, параграф 5 , член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 3, член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението вв Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 270
Предложение за директива
Приложение І a (ново)
Приложение Ia
1.   Целите на държава членка за 2030 г. представляват сумата на следните компоненти, изразена в процентни пунктове:
а)   обвързващата национална цел на държавата членка за периода до 2020 г., посочена в приложение I;
б)   фиксирана вноска („Вфикс“);
в)   вноска въз основа на БВП на глава от населението („ВБВП“)
г)   вноска въз основа на потенциала („Впотенциал“);
д)   вноска, отразяваща равнището на междусистемни връзки на държавата членка („Всвързаност“)
2.   „Вфикс“ е еднаква за всички държави членки. „Вфикс“ на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на Съюза за 2030 и 2020 г.
3.   ВБВП се разпределят между държавите членки въз основа на индекса на БВП на глава на населението за средното за Съюза, като за всяка отделна държава членка таванът на индекса е определен на 150% от средното за Съюза. („ВБВП“) на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на Съюза за 2030 и 2020 г.
4.   Впотенциал се разпределят между държавите членки въз основа на разликата между дела на ВЕИ на държавата членка през 2030 г., както е показано в референтния сценарий в модела PRIMES EUCO3535, и нейната обвързваща национална цел за 2020 г. („Впотенциал“) на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на Съюза за 2030 и 2020 г.
5.  CInterco се разпределя между държавите членки въз основа на съотношението на индекса за дела на електроенергийната взаимна свързаност към средното за ЕС, като за всяка отделна държава членка таванът на индекса за дела на електроенергийната взаимна свързаност се определя на 150% от средното за Съюза Всички CInterco на държавите членки в своята съвкупност съставляват 10% от разликата между целите на Съюзаза 2030 и 2020 г.
Изменение 271
Предложение за директива
Приложение V – част В – параграф 3 – буква а – формула
SAVING = (E F(t) – E B /E F(t))
SAVING = (E F(t) – E B) /E F(t)
Изменение 272
Предложение за директива
Приложение V – част В – параграф 15
15.  Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна, eccr, трябва да са пряко свързани с производството на биогориво или на нетранспортно течно гориво от биомаса, на което се приписват, и се ограничават до избягването на емисии чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса , използвана за замяна на изкопаемо гориво в енергийния или транспортния сектор
15.  Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна, eccr, се ограничават до избягването на емисии чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса и който се използва за замяна на получен от изкопаеми горива CO2, използван за търговски продукти и услуги.
Изменение 319
Предложение за директива
Приложение VІ – част Б – параграф 3 – буква а – формула 1
SAVING = (E­F(t) – EB(t)/ E­F(t))
SAVING = (E­F(t) – EB(t))/ E­F (t)
Изменение 273
Предложение за директива
Приложение VІІ – параграф 1 – алинея 2 – тире 1
—  Qusable = прогнозната обща използваема топлина, доставена от термопомпи, която отговаря на критериите, посочени в член 7, параграф 4, приложени, както следва: вземат се предвид само термопомпи, за които SPF > 1,15 * 1/η,
—  Qusable = прогнозната обща използваема топлина, доставена от термопомпи за отопление и охлаждане, която отговаря на критериите, посочени в член 7, параграф 4, приложени, както следва: вземат се предвид само термопомпи, за които SPF > 1,15 * 1/η,
Изменение 274
Предложение за директива
Приложение IX – част А – буква б
б)  фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО;
заличава се
Изменениея 284 и 311
Предложение за директива
Приложение IX – част Б – буква в
в)  Меласи, произведени като страничен продукт от рафиниране на захарна тръстика или захарно цвекло, при условие че са спазени най-добрите стандарти в отрасъла за извличане на захар.  
заличава се
Изменение 312
Предложение за директива
Приложение X – част А
Част А: […]
заличава се

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A8‑0392/2017).

Последно осъвременяване: 27 септември 2018 г.Правна информация