Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0382(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0392/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0392/2017

Rasprave :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Objašnjenja glasovanja
PV 13/11/2018 - 4.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Usvojeni tekstovi
PDF 1095kWORD 145k
Srijeda, 17. siječnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 17. siječnja 2018. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora jedan je od ciljeva energetske politike Unije. Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora te ušteda energije i povećana energetska učinkovitost važni su dijelovi paketa mjera potrebnih za smanjenje emisije stakleničkih plinova i ispunjavanje obveza iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. i iz okvira za klimatsku politiku za 2030., uključujući obvezujući cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990. One imaju i važnu ulogu u poticanju sigurnosti opskrbe energijom, tehnološkog razvoja i inovacija te osiguravanju mogućnosti za zapošljavanje i regionalni razvoj, ponajprije u ruralnim i udaljenim područjima i regijama s niskom gustoćom naseljenosti.
(2)  Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora jedan je od ciljeva energetske politike Unije u skladu s člankom 194. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora te ušteda energije i povećana energetska učinkovitost neophodni su dijelovi paketa mjera potrebnih za smanjenje emisije stakleničkih plinova i ispunjavanje obveza Unije iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. te za usklađenost s potrebom da se najkasnije do 2050. u Uniji postigne nulta neto stopa emisija. One imaju i ključnu ulogu u poticanju sigurnosti opskrbe energijom, održive energije po prihvatljivim cijenama, tehnološkog razvoja i inovacija te tehnološkog i industrijskog vodstva, dok istovremeno osiguravaju ekološke, društvene i zdravstvene koristi te važne mogućnosti za zapošljavanje i regionalni razvoj, ponajprije u ruralnim i udaljenim područjima, u regijama s niskom gustoćom naseljenosti i u područjima u kojima se odvija djelomična deindustrijalizacija.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Pariškim sporazumom znatno se povećala razina globalne ambicioznosti u pogledu ublažavanja klimatskih promjena te su se potpisnice obvezale na zadržavanje povećanja globalne prosječne temperature na znatno manje od 2 °C iznad predindustrijske razine i na ulaganje napora u ograničavanje povećanja temperature na 1,5 °C iznad predindustrijske razine. Da bi se najkasnije do 2050. prebacila na energetski vrlo učinkovit energetski sustav koji se temelji na obnovljivim izvorima, Unija se treba pripremiti za mnogo veće i brže smanjenje emisija nego što je to bilo predviđeno. Istovremeno, s obzirom na brzinu razvoja i korištenja tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, poput energije vjetra i sunčane energije, takva se smanjenja mogu ostvariti uz niže troškove nego što je to bilo procijenjeno.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Veća tehnološka poboljšanja, poticaji za uvođenje javnog prijevoza i njegovo širenje, primjena energetski učinkovitih tehnologija i promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora u sektorima elektroenergetike, grijanja i hlađenja te u sektoru prometa vrlo su učinkovita sredstva, zajedno s mjerama energetske učinkovitosti, za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji i ovisnosti Unije o uvozu plina i nafte.
(3)  Manja potrošnja energije, veća tehnološka poboljšanja, širenje javnog prijevoza, primjena energetski učinkovitih tehnologija i promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora u sektorima elektroenergetike, grijanja i hlađenja te u sektoru prometa vrlo su učinkovita sredstva, zajedno s mjerama energetske učinkovitosti, za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji i energetske ovisnosti Unije.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Direktivom 2009/28/EZ uspostavljen je regulatorni okvir za promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora kojim je utvrđen obvezujući cilj u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije i prometu koji mora biti postignut do 2020. Komunikacijom Komisije od 22. siječnja 2014.12 uspostavljen je okvir za buduću energetsku i klimatsku politiku Unije te je promicao zajedničko mišljenje o tome kako će se te politike razvijati nakon 2020. Komisija je predložila da cilj Unije bude udio od 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije u Uniji do 2030.
(4)  Direktivom 2009/28/EZ uspostavljen je regulatorni okvir za promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora kojim je utvrđen obvezujući cilj u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije i prometu koji mora biti postignut do 2020.
__________________
12 „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” (COM/2014/015 final).
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Europsko vijeće podržalo je taj cilj u listopadu 2014. i navelo da države članice mogu odrediti i ambicioznije vlastite ciljeve.
Briše se.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Europski parlament u svojim je rezolucijama o „Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” i o „Izvješću o napretku u području obnovljive energije” zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice.
(6)  Europski parlament u svojoj je Rezoluciji od 5. veljače 2014. o okviru klimatske i energetske politike u razdoblju do 2030. zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice. U svojoj je Rezoluciji od 23. lipnja 2016. o izvješću o napretku u području obnovljive energije otišao korak dalje, spomenuvši svoje prethodno stajalište u vezi s ciljem Unije od barem 30 % i naglasivši da je u svjetlu Pariškog sporazuma i najnovijih smanjenja troškova obnovljive tehnologije poželjno biti puno ambiciozniji.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  U obzir stoga treba uzeti ambicije utvrđene Pariškim sporazumom te tehnološki razvoj, uključujući niže troškove ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 324
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Stoga je primjereno odrediti da je obvezujući cilj Unije udio od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Države članice trebaju odrediti svoj doprinos postizanju tog cilja u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova putem procesa upravljanja utvrđenog u Uredbi [o upravljanju].
(7)  Stoga je primjereno odrediti da je obvezujući cilj Unije udio od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora te ga popratiti nacionalnim ciljevima. Državama članicama trebalo bi samo iznimno biti dopušteno odstupati od predviđene razine njihova cilja za najviše 10 % u opravdanim, mjerljivim i provjerljivim okolnostima, na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Ciljevi država članica za energiju iz obnovljivih izvora trebali bi se utvrditi uz vođenje računa o obvezama iz Pariškog sporazuma, velikom potencijalu koji još uvijek postoji za energiju iz obnovljivih izvora te ulaganjima kako bi se ostvarila potrebna energetska tranzicija.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)  Prenošenje 35 % cilja Unije u pojedinačne ciljeve za svaku državu članicu trebalo bi provesti uz vođenje računa o pravednoj i odgovarajućoj raspodjeli te uzimajući u obzir BDP-ove država članica, različita polazišta i potencijale, uključujući razinu energije iz obnovljivih izvora koju treba postići do 2020.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima. Cilj određen na razini Unije omogućio bi veću fleksibilnost državama članicama pri postizanju njihovih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova na troškovno najučinkovitiji način u skladu s njihovim posebnostima, kombinacijama izvora energije i mogućnostima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)  Države članice trebale bi razmotriti u kojoj je mjeri uporaba različitih vrsta izvora energije kompatibilna s ciljem ograničavanja zagrijavanja na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina i s ciljem nefosilnog i niskougljičnog gospodarstva. Komisija bi trebala procijeniti doprinos različitih vrsta obnovljivih izvora energije tim ciljevima na temelju razdoblja povrata i rezultata u odnosu na fosilna goriva te razmotriti izradu prijedloga za maksimalno dopušteno razdoblje povrata kao kriterija održivosti, posebice za lignoceluloznu biomasu.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Države članice trebale bi poduzeti dodatne mjere ako udio energije iz obnovljivih izvora na razini Unije nije u skladu s napretkom Unije prema udjelu od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Kako je utvrđeno u Uredbi [o upravljanju], ako je Komisija utvrdila razlike u ambicioznosti tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, Komisija može poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala postizanje cilja. Ako je Komisija tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova utvrdila razlike u ostvarenju ciljeva, države članice trebale bi primijeniti mjere navedene u Uredbi [o upravljanju], koje su dovoljno fleksibilne da im ostavljaju mogućnost izbora.
Briše se.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima.
(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima, vodeći pritom računa o posebnostima različitih tehnologija i različitim mogućnostima malih i velikih proizvođača da odgovore na tržišne signale.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora trebala bi se upotrebljavati uz najmanje moguće troškove za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija.
(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući i skladištenje energije, trebala bi se upotrebljavati tako da se maksimalno smanje dugoročni troškovi energetske tranzicije za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija. Države članice također bi trebale dodjeljivati potporu postrojenjima objavom poziva na podnošenje ponuda, koji mogu biti tehnološki specificirani ili neutralni.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16 a)  U svojim zaključcima od 24. listopada 2014. o okviru klimatske i energetske politike do 2030. Europsko vijeće naglasilo je važnost međusobno povezanijeg unutarnjeg energetskog tržišta i potrebu za dostatnom potporom u cilju integriranja rastućih razina energije iz raznih obnovljivih izvora kako bi se na taj način Uniji omogućilo da ostvari svoje ambicije u pogledu vodstva kada je riječ o energetskoj tranziciji. Stoga je važno hitno povisiti razinu međusobne povezanosti i postići napredak u pogledu ciljeva koje je dogovorilo Europsko vijeće kako bi se maksimalno iskoristio cjelokupni potencijal energetske unije.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.b (nova)
(16b)  Prilikom izrade programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora države članice trebale bi uzeti u obzir načela kružnog gospodarstva i hijerarhije otpada iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a. Prioritet bi trebalo biti sprečavanje nastanka otpada i njegovo recikliranje. Države članice trebale bi izbjegavati osmišljavanje programa potpore koji bi bili u suprotnosti s ciljevima u području obrade otpada ili bi doveli do neučinkovitog korištenja otpada koji se može reciklirati. Države članice također bi trebale osigurati da mjere uvedene ovom Direktivom nisu u suprotnosti s ciljevima Direktive 2008/98/EZ.
________________________
1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.c (nova)
(16c)  Kada je riječ o korištenju biotičkih izvora energije, države članice trebale bi uvesti zaštitne mjere kako bi se zaštitila biološka raznolikost i spriječili iscrpljenje ili gubitak ekosustava i svaka prenamjena koja bi imala negativan neizravni ili izravni učinak na biološku raznolikost, tlo ili ukupnu ravnotežu stakleničkih plinova.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.d (nova)
(16d)  Države članice trebale bi, koliko je to moguće, promicati autohtone obnovljive resurse i davati im prednost te izbjegavati situacije koje dovode do narušavanja stanja i pretjeranog uvoza resursa iz trećih zemalja. U tom pogledu trebalo bi uzimati u obzir i promicati pristup životnog ciklusa.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.e (nova)
(16 e)  Zajednice za energiju iz obnovljivih izvora, gradovi i lokalna tijela trebali bi imati pravo sudjelovanja u dostupnim programima potpore pod jednakim uvjetima kao i drugi veći sudionici. U tu bi svrhu državama članicama trebalo omogućiti da poduzimaju mjere, među kojima je i pružanje informacija, tehničke i financijske pomoći preko jedinstvenih administrativnih kontaktnih točaka, da smanje administrativne zahtjeve, uključe kriterije nadmetanja za zajednice, da odrede odgovarajuća razdoblja za nadmetanje za zajednice za energiju iz obnovljivih izvora ili im omogućiti isplatu naknada izravnom potporom.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.f (nova)
(16f)  Planiranjem takve infrastrukture potrebne za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora trebale bi se uzimati u obzir politike u pogledu sudjelovanja onih na koje se ti projekti odnose, uključujući i autohtono stanovništvo, uz poštovanje njihovih zemljišnih prava.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.g (nova)
(16g)  Potrošačima je potrebno pružiti sveobuhvatne informacije, uključujući informacije o povećanju energetske učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja i nižim tekućim troškovima električnih vozila, kako bi im se omogućilo da donose pojedinačne izbore kao potrošači u pogledu energije iz obnovljivih izvora i izbjegnu ovisnost o zastarjeloj tehnologiji.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.h (nova)
(16 h)   Kad je riječ o poticanju razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, trebalo bi uzeti u obzir negativne utjecaje na ostale tržišne dionike. Stoga bi se programima potpore trebao smanjiti rizik od poremećaja na tržištu i narušavanja tržišnog natjecanja.
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17 a)  Iako bi se od država članica trebalo zahtijevati da postupno i djelomično omoguće da se potpora dodijeli projektima u drugim državama članicama na razini koja odražava fizičke tokove između država članica, otvaranje programa potpore iznad tog obveznog udjela i dalje bi trebalo biti na dobrovoljnoj bazi. Države članice imaju različite mogućnosti za razvoj obnovljive energije i na nacionalnoj razini provode različite programe potpore za energiju iz obnovljivih izvora. Velik dio država članica provodi programe potpore u okviru kojih je pomoć namijenjena isključivo energiji iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na njihovom državnom području. Za ispravno funkcioniranje nacionalnih programa potpore iznimno je važno da države članice nadziru učinak i troškove nacionalnih programa potpore u skladu s različitim mogućnostima. Važno sredstvo za ostvarenje cilja ove Direktive je osiguravanje ispravnog funkcioniranja nacionalnih programa potpore u skladu s Direktivom 2001/77/EZ i 2009/28/EZ kako bi se sačuvalo povjerenje ulagača i državama članicama omogućilo da pripreme učinkovite nacionalne mjere za ispunjavanje ciljeva. Cilj je ove Direktive omogućiti prekograničnu potporu za energiju iz obnovljivih izvora i pritom ne utjecati na nacionalne programe potpore na neproporcionalan način. Stoga se u njoj uvode, uz obvezno djelomično otvaranje programa potpore, neobvezni mehanizmi suradnje među državama članicama koji im omogućuju da se dogovore u kojoj mjeri jedna država članica podržava proizvodnju energije u drugoj državi članici i u kojoj bi se mjeri proizvodnja energije iz obnovljivih izvora trebala smatrati dijelom općeg nacionalnog cilja jedne ili druge države. Kako bi se osigurala učinkovitost obiju mjera za ispunjavanje ciljeva, tj. nacionalnih programa potpore i mehanizama za suradnju, od ključne je važnosti državama članicama omogućiti da odluče, pored minimalnog obveznog udjela u otvaranju programa potpore, primjenjuju li se i u kojoj mjeri njihovi nacionalni programi potpore na energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u drugim državama članicama te se o tome dogovoriti s pomoću mehanizama za suradnju koji su predviđeni ovom Direktivom.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  Ne dovodeći u pitanje prilagodbe programa potpore kako bi ih se uskladilo s pravilima o državnim potporama, politika potpore za obnovljive izvore energije trebala bi biti stabilna te bi se česte promjene trebale izbjegavati. Takve promjene izravno utječu na troškove financiranja kapitala, troškove razvoja projekta te stoga i na ukupan trošak uporabe obnovljivih izvora energije. Države članice trebale bi spriječiti da revizija bilo koje potpore odobrene projektima obnovljivih izvora energije negativno utječe na njihovu gospodarsku održivost. U tom bi kontekstu države članice trebale poticati troškovno učinkovite politike potpore i osiguravati njihovu financijsku održivost.
(18)  Ovisno o člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, politika potpore za obnovljive izvore energije trebala bi biti predvidljiva, stabilna te bi se trebale izbjegavati retroaktivne promjene. Nepredvidljivost i nestabilnost politike izravno utječu na troškove financiranja kapitala, troškove razvoja projekta te stoga i na ukupan trošak uporabe obnovljivih izvora energije. Države članice trebale bi dovoljno rano najaviti svaku izmjenu potpore i na odgovarajući način se savjetovati s dionicima. U svakom slučaju, države članice trebale bi spriječiti da revizija bilo koje potpore odobrene projektima obnovljivih izvora energije negativno utječe na njihovu gospodarsku održivost. U tom bi kontekstu države članice trebale poticati troškovno učinkovite politike potpore i osiguravati njihovu financijsku održivost.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.
(19)  Obveze država članica da izrade nacrte akcijskih planova za obnovljive izvore energije i izvješća o napretku te obveza Komisije da izvješćuje o napretku država članica nužne su radi povećanja transparentnosti, razjašnjavanja ulagačima i potrošačima te omogućivanja djelotvornog praćenja. Uredbom [o upravljanju] te se obveze ugrađuju u sustav upravljanja energetskom unijom u kojem se obveze planiranja, izvješćivanja i praćenja u područjima energetike i klimatske politike pojednostavnjuju. Platforma za transparentnost u području obnovljivih izvora energije ugrađena je u širu e-platformu uspostavljenu Uredbom [o upravljanju].
(19)  Obveze država članica da izrade nacrte akcijskih planova za obnovljive izvore energije i izvješća o napretku te obveza Komisije da izvješćuje o napretku država članica nužne su radi povećanja transparentnosti, razjašnjavanja ulagačima i potrošačima te omogućivanja djelotvornog praćenja. Kako bi osigurale da su građani u središtu energetske tranzicije, države članice trebale bi u svojim akcijskim planovima za obnovljive izvore energije razviti dugoročne strategije koje bi gradovima, zajednicama za energiju iz obnovljivih izvora i potrošačima vlastite energije omogućile proizvodnju obnovljive energije. Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)] te se obveze ugrađuju u sustav upravljanja energetskom unijom u kojem se dugoročne strategije, obveze planiranja, izvješćivanja i praćenja u područjima energetike i klimatske politike pojednostavnjuju. Platforma za transparentnost u području obnovljivih izvora energije ugrađena je u širu e-platformu uspostavljenu Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD).
Amandman 28
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)  Obnovljivi morski izvori energije nude Uniji jedinstvenu priliku da smanji svoju ovisnost o fosilnim gorivima, doprinese ostvarenju svojih ciljeva za smanjenje emisija CO2 te stvori novi industrijski sektor koji bi otvorio radna mjesta na znatnom dijelu njezina teritorija, među ostalim i u najudaljenijim regijama. Stoga se Unija mora potruditi da stvori povoljne regulatorne i gospodarske uvjete za iskorištavanje te energije.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24a)  U komunikaciji Komisije od 20. srpnja 2016. naslovljenoj „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” istaknuta je osobita važnost naprednih goriva u zrakoplovstvu u srednjoročnom razdoblju. Komercijalno zrakoplovstvo u cijelosti se oslanja na tekuća goriva jer ne postoji sigurna ili certificirana alternativa za industriju civilnog zrakoplovstva.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.
(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi pri redovitoj evaluaciji Priloga trebala razmotriti uključivanje dodatnih sirovina koje ne uzrokuju bitne učinke narušavanja na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.
(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela kružnog gospodarstva, hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti, procjena životnog vijeka emisija te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi redovito trebala evaluirati Prilog i u svakoj predloženoj izmjeni voditi računa o učincima na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.
__________________
__________________
17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 31
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25a)  U Rezoluciji Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o palminu ulju i krčenju prašuma Komisiju se poziva da poduzme mjere kako bi se postupno ukinulo korištenje biljnih ulja koje potiče krčenje šuma, uključujući palmino ulje, kao komponenta biogoriva, po mogućnosti do 2020.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.
(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za udjele energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.
(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za udjele energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir te da se njime u potpunosti poštuje međunarodno pravo. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.
__________________
__________________
18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.
18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28a)  Kad države članice poduzimaju zajedničke projekte koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja, uputno je da se ti zajednički projekti odnose samo na novoizgrađena postrojenja ili na postrojenja s povećanim kapacitetom. Na taj će se način osigurati da se udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije treće zemlje ne smanji zbog uvoza energije iz obnovljivih izvora u Uniju. Osim toga, države članice trebaju omogućiti trećoj zemlji da za domaće potrebe upotrebljava dio električne energije proizvedene u postrojenju uključenom u zajednički projekt. Nadalje, Komisija i države članice trebaju poticati treću zemlju uključenu u zajedničke projekte da razvija politiku obnovljive energije s ambicioznim ciljevima.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.b (nova)
(28b)   Ovom Direktivom uspostavlja se okvir Unije za promicanje energije iz obnovljivih izvora, ali se i doprinosi mogućem pozitivnom učinku koji Unija i države članice mogu imati u poticanju razvoja sektora obnovljive energije u trećim zemljama. Unija i države članice trebale bi promicati istraživanje, razvoj i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u zemljama u razvoju i drugim partnerskim zemljama, jačajući na taj način njihovu ekološku i gospodarsku održivost i njihove izvozne kapacitete obnovljive energije. Nadalje, uvoz energije iz obnovljivih izvora iz partnerskih zemalja može pomoći Uniji i državama članicama u postizanju njihovih ambicioznih ciljeva za smanjenje emisija ugljika.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.c (nova)
(28c)   Zemlje u razvoju sve više donose politike u području obnovljivih izvora energija na nacionalnoj razini jer žele proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora kako bi odgovorile na sve veću potražnju za energijom. Više od 173 zemlje, uključujući 117 gospodarstava u razvoju ili u usponu, uspostavilo je ciljeve u području obnovljivih izvora energije do kraja 2015.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.d (nova)
(28 d)   Potrošnja energije u zemljama u razvoju usko je povezana s brojnim društvenim pitanjima: smanjenje siromaštva, obrazovanje, zdravstvo, porast stanovništva, zaposlenost, poduzetništvo, komunikacija, urbanizacija i nedostatak prilika za žene. Obnovljiva energija ima važan potencijal u pogledu omogućavanja zajedničkog rješavanja razvojnih i okolišnih izazova. Posljednjih godina ostvaren je značajan razvoj u području alternativnih energetskih tehnologija, i u pogledu učinkovitosti i u pogledu smanjenja troškova. Nadalje, mnoge zemlje u razvoju u vrlo su dobrom položaju u pogledu razvijanja nove generacije energetskih tehnologija. Osim koristi za razvoj i okoliš, obnovljivi izvori energije imaju potencijal da pruže povećanu sigurnost i gospodarsku stabilnost. Povećana uporaba obnovljivih izvora energije mogla bi smanjiti ovisnost o uvozu skupih fosilnih goriva te bi mnogim zemljama pomogla da poboljšaju svoje bilance plaćanja.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.a (nova)
(31 a)  Ovisno o geološkim značajkama područja, u proizvodnji geotermalne energije mogu se ispuštati staklenički plinovi i ostale tvari iz podzemnih tekućina i drugih podzemnih geoloških formacija. Ulaganja bi trebala biti usmjerena samo na proizvodnju geotermalne energije s niskim utjecajem na okoliš, što rezultira uštedom u pogledu stakleničkih plinova u usporedbi s konvencionalnim izvorima. Stoga bi Komisija do prosinca 2018. trebala procijeniti postoji li potreba za zakonodavnim prijedlogom čiji bi cilj bila regulacija emisija geotermalnih elektrana, koje uključuju CO2 i koje su štetne za zdravlje i okoliš i u fazi istraživanja i u operativnoj fazi.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 33.
(33)  Na nacionalnoj i regionalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.
(33)  Na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u kombinaciji s mjerama uštede energije i energetske učinkovitosti u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.
Amandman 39
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.
(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.
(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije, osobito podržavanjem inovativnih tehnologija kao što su toplinske crpke, geotermalne i solarne termalne tehnologije, i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.
__________________
__________________
21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
Amandman 40
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 36.
(36)  Pokazalo se da je pomanjkanje jasnih pravila i koordinacije među različitim tijelima koja izdaju odobrenja prepreka pri uporabi energije iz obnovljivih izvora. Osnivanjem jedinstvene administrativne kontaktne točke koja uključuje i koordinira sve postupke izdavanja dozvola trebala bi se smanjiti složenost i povećati učinkovitost i transparentnost. Upravni postupak za izdavanje odobrenja trebalo bi pojednostavniti jasnim rokovima za postrojenja koja koriste energiju iz obnovljivih izvora. Pravila planiranja i smjernice trebalo bi prilagoditi tako da se uzmu u obzir troškovno učinkovita i za okoliš prihvatljiva oprema za grijanje i hlađenje i za električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ova Direktiva, posebice odredbe o organizaciji i trajanju postupka izdavanja dozvola, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje međunarodno pravo i pravo Unije, uključujući odredbe o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.
(36)  Pokazalo se da je pomanjkanje jasnih pravila i koordinacije među različitim tijelima koja izdaju odobrenja prepreka pri uporabi energije iz obnovljivih izvora. Osnivanjem jedinstvene administrativne kontaktne točke koja uključuje i koordinira sve postupke izdavanja dozvola trebala bi se smanjiti složenost i povećati učinkovitost i transparentnost, među ostalim za potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice za energiju iz obnovljivih izvora. Upravni postupak za izdavanje odobrenja trebalo bi pojednostavniti jasnim rokovima za postrojenja koja koriste energiju iz obnovljivih izvora. Pravila planiranja i smjernice trebalo bi prilagoditi tako da se uzmu u obzir troškovno učinkovita i za okoliš prihvatljiva oprema za grijanje i hlađenje i za električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ova Direktiva, posebice odredbe o organizaciji i trajanju postupka izdavanja dozvola, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje međunarodno pravo i pravo Unije, uključujući odredbe o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.
(43)  Jedina je namjena jamstava o podrijetlu izdanih za potrebe ove Direktive pokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Jamstvo o podrijetlu može se prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi, s jednog nositelja na drugog. Međutim, radi osiguranja da je korisnik o jedinici električne energije iz obnovljivih izvora obaviješten samo jedanput, trebalo bi izbjegavati dvostruko računanje i dvostruko obavješćivanje o jamstvu o podrijetlu. Energija iz obnovljivih izvora za koju je proizvođač popratno jamstvo o podrijetlu prodao odvojeno, ne bi se trebala krajnjem potrošaču prikazati ili prodavati kao energija iz obnovljivih izvora.
(43)  Jedina je namjena jamstava o podrijetlu izdanih za potrebe ove Direktive pokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Jamstvo o podrijetlu može se prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi, s jednog nositelja na drugog. Međutim, radi osiguranja da je korisnik o jedinici električne energije iz obnovljivih izvora obaviješten samo jedanput, trebalo bi izbjegavati dvostruko računanje i dvostruko obavješćivanje o jamstvu o podrijetlu. Energija iz obnovljivih izvora za koju je proizvođač popratno jamstvo o podrijetlu prodao odvojeno, ne bi se trebala krajnjem potrošaču prikazati ili prodavati kao energija iz obnovljivih izvora. Važno je razlikovati zelene certifikate koji se upotrebljavaju za programe potpore i jamstva o podrijetlu.
Amandman 42
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.
(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako je električna energija kojoj je namijenjena potpora dodijeljena krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora. Uz to, kako bi se izbjeglo udvostručivanje naknada, proizvođači energije iz obnovljivih izvora koji već primaju potporu ne bi trebali primiti jamstva o podrijetlu. Međutim, ta bi se jamstva o podrijetlu trebala upotrebljavati za obavješćivanje tako da krajnji potrošači dobiju jasne, pouzdane i dostatne dokaze o tome da su relevantne jedinice energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Štoviše, za električnu energiju za koju je primljena potpora, jamstva o podrijetlu trebala bi se prodavati na tržištu putem dražbe, a prihodi bi se trebali upotrijebiti za smanjivanje javnih subvencija za energiju iz obnovljivih izvora.
(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako je električna energija kojoj je namijenjena potpora dodijeljena krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora.
Amandman 43
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.
(49)  Utvrđene su mogućnosti za uspostavljanje gospodarskog rasta pomoću inovacija i održive konkurentne energetske politike. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora često ovisi o lokalnim ili regionalnim MSP-ovima. Mogućnosti za rast i otvaranje novih radnih mjesta koje donose ulaganja u regionalnu i lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u državama članicama i njihovim regijama veoma su važne. Komisija i države članice trebale bi stoga podržati nacionalne i regionalne razvojne mjere na tim područjima, poticati razmjenu najboljih praksa u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora između lokalnih i regionalnih razvojnih poticaja i promicati upotrebu financijskih sredstava u okviru kohezijske politike u tom području.
(49)  Utvrđene su mogućnosti za uspostavljanje gospodarskog rasta pomoću inovacija i održive konkurentne energetske politike. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora često ovisi o lokalnim ili regionalnim MSP-ovima. Mogućnosti za razvoj lokalnih poduzeća, održiv rast i otvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta koje donose ulaganja u regionalnu i lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u državama članicama i njihovim regijama veoma su važne. Komisija i države članice trebale bi stoga poticati i podržati nacionalne i regionalne razvojne mjere na tim područjima, poticati razmjenu najboljih praksa u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora između lokalnih i regionalnih razvojnih poticaja i poboljšati pružanje tehničke pomoći i programa osposobljavanja, u cilju poboljšanja regulatornog, tehničkog i financijskog stručnog znanja na terenu te poboljšanja znanja o raspoloživim mogućnostima financiranja, uključujući i usmjerenije korištenje sredstvima Unije, kao što je upotreba financijskih sredstava u okviru kohezijske politike u tom području.
Amandman 44
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.a (nova)
(49a)  Lokalna i regionalna tijela često u području energije iz obnovljivih izvora postavljaju ciljeve koji su ambiciozniji od nacionalnih ciljeva. Zalaganje regionalnih i lokalnih tijela za poticanje razvoja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti trenutno podržavaju mreže kao što su Sporazum gradonačelnika, inicijative Pametni gradovi i Pametne zajednice, a imaju podršku i pri izradi akcijskih planova za održivu energiju. Takve su mreže neophodne i trebalo bi ih širiti jer se njima podiže razina osviještenosti te olakšava razmjena najboljih praksi i dostupna financijska potpora. U tom bi kontekstu Komisija također trebala podržati i prekograničnu suradnju zainteresiranih regija i lokalnih tijela koji djeluju kao predvodnici tako da im pomogne uspostaviti mehanizme suradnje, kao što je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju koja javnim tijelima različitih država članica omogućuje da se udružuju i provode zajedničke usluge i projekte, bez potrebe za prethodnim potpisivanjem međunarodnih sporazuma i njihovom ratifikacijom u nacionalnim parlamentima.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.b (nova)
(49b)  Lokalna tijela i gradovi predvode u energetskoj tranziciji i jačanju širenja obnovljive energije. Lokalne samouprave, kao razina upravljanja koja je najbliža građanima, imaju ključnu ulogu u stvaranju javne potpore energetskim i klimatskim ciljevima Unije, šireći istodobno decentraliziranije i integriranije energetske sustave. Važno je osigurati bolji pristup financiranju za gradove, mjesta i regije kako bi se poticala ulaganja u lokalnu obnovljivu energiju.
Amandman 46
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.c (nova)
(49c)  Potrebno je uzeti u obzir i ostale inovativne mjere za privlačenje većih ulaganja u nove tehnologije, kao što su ugovori o energetskom učinku i postupci normizacije u javnom financiranju.
Amandman 47
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.
(50)  Pri davanju prednosti razvoju tržišta za obnovljive izvore energije potrebno je uzeti u obzir pozitivan utjecaj na regionalni i lokalni razvoj, izvozne mogućnosti, socijalnu koheziju te mogućnosti zapošljavanja, ponajprije kad je riječ o malim i srednjim poduzećima i nezavisnim proizvođačima energije.
(50)  Pri davanju prednosti razvoju tržišta za obnovljive izvore energije potrebno je uzeti u obzir pozitivan utjecaj na regionalni i lokalni razvoj, izvozne mogućnosti, socijalnu koheziju te mogućnosti zapošljavanja, ponajprije kad je riječ o malim i srednjim poduzećima i nezavisnim proizvođačima energije, uključujući potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice za energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 48
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.
(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji. Stoga je potrebno poticati širu upotrebu energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom.
(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. UFEU-a. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena i skuplja ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije, osobito biomasu i morske izvore energije. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji i postati područja sa 100 % energije iz obnovljivih izvora. Stoga je potrebno prilagoditi strategiju u području energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija, ojačala sigurnost ponude i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom. S druge strane, najudaljenije regije trebale bi imati mogućnost iskoristiti puni potencijal svojih resursa, uz pridržavanje strogih kriterija održivosti te u skladu s lokalnim uvjetima i potrebama kako bi se povećala proizvodnja obnovljive energije i osnažila njihova energetska neovisnost.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.
(52)  Uputno je omogućiti razvoj decentraliziranih tehnologija za energiju iz obnovljivih izvora pod nediskriminacijskim uvjetima i bez otežavanja financiranja infrastrukturnih ulaganja. Pomak prema decentraliziranoj proizvodnji energije ima više prednosti, uključujući i iskorištavanje lokalnih izvora energije, veću lokalnu sigurnost opskrbe energijom, kraće prijevozne putove i smanjeni gubitak energije pri prijenosu. Takva decentralizacija potiče razvoj zajednice i koheziju osiguravanjem izvora prihoda i stvaranjem novih radnih mjesta na lokalnoj razini.
(52)  Uputno je omogućiti razvoj decentraliziranih tehnologija za energiju iz obnovljivih izvora i njezino skladištenje pod nediskriminacijskim uvjetima i bez otežavanja financiranja infrastrukturnih ulaganja. Pomak prema decentraliziranoj proizvodnji energije ima više prednosti, uključujući i iskorištavanje lokalnih izvora energije, veću lokalnu sigurnost opskrbe energijom, kraće prijevozne putove i smanjeni gubitak energije pri prijenosu. Takva decentralizacija potiče razvoj zajednice i koheziju osiguravanjem izvora prihoda i stvaranjem novih radnih mjesta na lokalnoj razini.
Amandman 50
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.
(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Trebalo bi omogućiti i kolektivnu potrošnju vlastite energije u određenim slučajevima tako da, primjerice, građani koji žive u stanovima mogu iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama.
(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Tarifama i naknadama za vlastitu proizvodnju trebalo bi poticati razvoj pametnijih tehnologija za integraciju obnovljive energije i motivirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora da donose odluke o ulaganjima od kojih uzajamno profitiraju i potrošač i mreža. Kako bi se omogućila takva ravnoteža, potrebno je zajamčiti pravo potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica za obnovljivu energiju da primaju naknadu za električnu energiju koju sami proizvode iz obnovljivih izvora i vraćaju u mrežu, a ta bi naknada odgovarala tržišnoj vrijednosti električne energije koju vraćaju te odražavala dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo. To mora obuhvaćati i dugoročne troškove i prednosti vlastite proizvodnje energije u smislu izbjegnutih troškova za mrežu, društvo i okoliš, posebno u kombinaciji s drugim distribuiranim izvorima energije poput energetske učinkovitosti, skladištenja energije, upravljanja potražnjom i mreža zajednice. Takva bi se naknada trebala odrediti na temelju analize troškova i koristi distribuiranih izvora energije iz članka 59. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za tržište električne energije (preinaka), 2016/0380(COD)].
Amandman 51
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.a (nova)
(53a)  U određenim bi slučajevima trebalo omogućiti kolektivnu potrošnju vlastite energije tako da, primjerice, građani koji žive u stanovima mogu iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama. Omogućavanjem kolektivne potrošnje vlastite energije daje se prilika i zajednicama za energiju iz obnovljivih izvora da unaprijede energetsku učinkovitost na razini kućanstava i doprinesu borbi protiv energetskog siromaštva smanjenom potrošnjom i nižim cijenama opskrbe. Države članice trebale bi iskoristiti tu priliku, između ostalog procjenjivanjem mogućnosti da gorivom i kućanstvima koja to inače ne bi mogla omoguće da sudjeluju, uključujući najranjivije potrošače i stanare.
Amandman 52
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.b (nova)
(53b)  Države članice moraju osigurati poštovanje pravila o potrošnji te uspostavljanju ili jačanju mjera za borbu protiv prisilne prodaje, nekorektnih prodajnih praksi, obmanjujuće argumentacije u vezi s postavljanjem opreme za energiju iz obnovljivih izvora koji uglavnom pogađaju najranjivije skupine stanovništva (kao što su starije osobe i stanovnici ruralnih područja).
Amandman 53
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 54.
(54)  Sudjelovanje lokalnih građana u projektima energije iz obnovljivih izvora stvorilo je znatnu dodanu vrijednost u pogledu lokalnog prihvaćanja energije iz obnovljivih izvora i pristupa dodatnom privatnom kapitalu. To lokalno sudjelovanje bit će još važnije u kontekstu povećanih kapaciteta energije iz obnovljivih izvora u budućnosti.
(54)  Sudjelovanje lokalnih građana i lokalnih tijela u projektima energije iz obnovljivih izvora stvorilo je znatnu dodanu vrijednost u pogledu lokalnog prihvaćanja energije iz obnovljivih izvora i pristupa dodatnom privatnom kapitalu, što rezultira lokalnim ulaganjem, većim izborom za potrošače i većim sudjelovanjem građana u energetskoj tranziciji, ponajviše poticanjem kućanstava koja to inače ne bi mogla da sudjeluju, unapređenjem energetske učinkovitosti na razini kućanstava i pomaganjem u suzbijanju energetskog siromaštva preko smanjene potrošnje i cijena opskrbe. To lokalno sudjelovanje bit će još važnije u kontekstu povećanih kapaciteta energije iz obnovljivih izvora u budućnosti.
Amandman 54
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 55.a (nova)
(55a)  Važno je da države članice svim korisnicima sustava električne energije zajamče pravednu raspodjelu troškova i nameta za mrežu koja neće dovesti do narušavanja tržišta. Sve cijene mreže trebale bi odražavati troškove.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 57.
(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Međutim, bez obvezujućih nacionalnih ciljeva nakon 2020. preostali nacionalni poticaji možda neće biti dovoljni za postizanje dugoročnih ciljeva dekarbonizacije za 2030. i 2050. Kako bi se pratili ti ciljevi, pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš.
(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Kako bi se pratili ti ciljevi, pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš i na ljudsko zdravlje.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 59.a (nova)
(59a)  Potrošači u kućanstvima i zajednicama koji sudjeluju u pregovaranju o svojoj fleksibilnosti, potrošnji vlastite energije ili prodaji električne energije koju su sami proizveli zadržavaju svoja potrošačka prava, uključujući pravo sklapanja ugovora s opskrbljivačem po vlastitom izboru i pravo promjene opskrbljivača.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 60.
(60)  Trebalo bi naglasiti potencijale sinergije napora za širenje upotrebe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora i postojećih programa na temelju direktiva 2010/31/EU i 2012/27/EU. Države članice trebale bi, koliko je moguće, imati mogućnost da se koriste postojećim administrativnim strukturama za provedbu tog napora, kako bi si olakšale administrativno opterećenje.
(60)  Usporedno s učinkovitim sustavima grijanja ili hlađenja utemeljenima na obnovljivim izvorima trebalo bi provoditi temeljite obnove zgrada, čime bi se smanjili potražnja za energijom i troškovi za potrošače te bi se doprinijelo ublažavanju energetskog siromaštva i stvaranju lokalnih radnih mjesta za koja su potrebne kvalifikacije. U tu svrhu trebalo bi naglasiti potencijale sinergije između potrebe za širenjem upotrebe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora i postojećih programa na temelju direktiva 2010/31/EU i 2012/27/EU. Države članice trebale bi, koliko je moguće, imati mogućnost da se koriste postojećim administrativnim strukturama za provedbu tog napora, kako bi si olakšale administrativno opterećenje.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 61.a (nova)
(61a)  U području inteligentnog prometa važno je poboljšati razvoj i uvođenje elektromobilnosti za ceste te ubrzati integraciju naprednih tehnologija u inovativan željeznički promet kroz inicijativu Shift2Rail, koja može pogodovati čistom javnom prijevozu;
Amandman 59
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 62.
(62)  U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi.
(62)  Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine koji su prethodno bili predviđeni za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, i dalje će trebati ispunjavati potražnju koja nije povezana s gorivom intenziviranjem postojeće proizvodnje ili pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj prenamjeni zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika, može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne prenamjene zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi te pritom razlikovati biogoriva proizvedena iz kultura s visokom učinkovitošću u pogledu stakleničkih plinova i niskim rizikom od neizravne prenamjene zemljišta. Trebalo bi ubrzati primjenu naprednih biogoriva i električne mobilnosti.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 63.a (nova)
(63a)  Unija i države članice trebale bi nastojati povećati kombinaciju izvora energije iz obnovljivih izvora, smanjiti ukupnu potrošnju energije u prometu i povećati energetsku učinkovitost u svim sektorima prometa. Mjere za postizanje navedenog mogu se promicati u planiranju prometa i u proizvodnji automobila veće energetske učinkovitosti.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 63.b (nova)
(63b)  Standardi učinkovitosti goriva za cestovni promet pružili bi učinkovit način promicanja uporabe obnovljivih alternativa u sektoru prometa te dugoročnog postizanja daljnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova i dekarbonizacije sektora prometa. Potrebno je unaprijediti standarde učinkovitosti goriva u skladu s razvojem tehnologije i klimatskim i energetskim ciljevima.
Amandman 286
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 63.c (nova)
(63c)  Očekuje se da će napredna biogoriva imati važnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te bi stoga trebalo ispuniti i obvezu uključivanja, posebno kada se radi o gorivima koja se koriste u zrakoplovstvu. Na razini Unije i država članica valja izraditi politike za poticanje donošenja operativnih mjera za uštedu goriva u pomorskom sektoru, kao i napora u pogledu istraživanja i razvoja pomorskog prometa koji koristi energiju vjetra i solarnu energiju.
Amandman 63
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 65.a (nova)
(65a)  Kako bi se preciznije izračunao udio električne energije iz obnovljivih izvora u prometu, potrebno je razviti prikladnu metodologiju te istražiti različita tehnička i tehnološka rješenja u tu svrhu.
Amandman 64
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 66.
(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilog ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, evaluacija bi se trebala provesti nakon donošenja Direktive radi procjene mogućnosti proširenja priloga na nove sirovine.
(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilog ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, trebala bi se provoditi redovita evaluacija.
Amandman 65
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 68.
(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati veću održivu mobilizaciju postojećih poljoprivrednih i drvenih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje.
(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati samo energetsku upotrebu koja je rezultat veće održive mobilizacije postojećih poljoprivrednih i drvnih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje, pod uvjetom da se ispunjavaju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.
Amandman 287
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 68.a (nova)
(68a)  Potrebno je dodatno naglasiti sinergiju između kružnog gospodarstva, biogospodarstva i promicanja energije iz obnovljivih izvora kako bi se osigurala najkorisnija uporaba sirovina i najbolji ishod za okoliš. Mjerama politike Unije i država članica donesenima u cilju pružanja potpore proizvodnji energije iz obnovljivih izvora potrebno je uvijek uzimati u obzir načelo učinkovitosti resursa i optimizirane uporabe biomase.
Amandman 66
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 69.
(69)  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje cilja Unije utvrđenog ovom Direktivom i ona koja imaju korist od programa potpore trebala bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.
(69)  Energija iz obnovljivih izvora trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovom Direktivom i oni oblici energije iz obnovljivih izvora koji imaju korist od programa potpore trebali bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.
Amandman 67
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 71.
(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva i tekuća biogoriva te goriva iz biomase te poticanje uporabe biogoriva i tekućih biogoriva predviđeno ovom Direktivom ne bi trebali prouzročiti uništavanje bioraznolikih zemljišta. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz biološki raznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, kad odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju biološki raznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati biološki raznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi ne bi trebalo smatrati prašumama. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.
(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase te poticaji za uporabu biogoriva i tekućih biogoriva predviđeni ovom Direktivom ne bi smjeli imati niti poticati nepovoljne učinke na bioraznolikost unutar ili izvan Unije. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz biološki raznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, kad odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju biološki raznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati biološki raznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi ne bi trebalo smatrati prašumama. Međutim, potrebno je zajamčiti bioraznolikost, kvalitetu, zdravlje, održivost i vitalnost tih šuma. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.
Amandman 68
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 72.a (nova)
(72.a)  Kriterijima održivosti EU-a za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase trebalo bi osigurati da prijelaz na gospodarstvo s niskom razinom ugljika podržava ciljeve iz Komunikacije Komisije od 2. prosinca 2015. naslovljene „Zatvaranje kruga - Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo“ te da se odlučno vodi hijerarhijom otpada uspostavljenom Direktivom 2008/98/EZ.
Amandman 69
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 73.
(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima jer bi uzgoj sirovina na tresetištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo, dok se izostanak takvog isušivanja ne bi mogao lako provjeriti.
(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima ili močvarnim zemljištima ako to podrazumijeva isušivanje tla jer bi uzgoj sirovina na tresetištima ili močvarnim zemljištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo.
Amandman 70
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 74.a (nova)
(74.a)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase trebalo bi proizvoditi pomoću praksi koje su u skladu sa zaštitom kvalitete tla i organskog ugljika u tlu.
Amandman 71
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 75.
(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište.
(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište. Ne dovodeći u pitanje strogo poštovanje primarnih resursa visoke ekološke vrijednosti, najudaljenije regije morale bi biti u mogućnosti iskoristiti potencijal svojih resursa kako bi povećale proizvodnju obnovljivih energija i svoju energetsku neovisnost.
Amandman 73
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.
(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvene sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini šumarskog gospodarstva. Operatori bi trebali poduzeti primjerene korake kako bi se umanjio rizik od upotrebe neodržive šumske biomase za proizvodnju bioenergije. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija izradi operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.
(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvene sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini opskrbe. Operatori bi trebali zajamčiti da se mjere poduzmu kako bi se izbjegle ili ograničile negativne posljedice prikupljanja na okoliš. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija uspostavi mehanizme za provedbu zahtjeva utemeljenih na najboljim praksama u državama članicama te da izradi operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.
Amandman 74
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.a (nova)
(76.a)  Ako nacionalno pravo ne propisuje određeni kriterij za održivost šumske biomase, potrebno je pružiti više informacija na razini opskrbe u vezi s tim kriterijem, bez obveze za pružanjem dodatnih informacija o kriterijima koji su već ispunjeni na razini države članice.
Amandman 75
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.b (nova)
(76.b)  Pristup utemeljen na riziku trebao bi se provoditi počevši od nacionalne razine. Ako zahtjevi određenog kriterija nisu propisani nacionalnim pravom ili praćenjem, informacije o tom dijelu potrebno je pružati na razini opskrbe kako bi se smanjio rizik od proizvodnje neodržive šumske biomase.
Amandman 76
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.c (nova)
(76.c)  Očekuje se nastavak povećanja sječe u energetske svrhe, što će dovesti do većeg uvoza sirovina iz trećih zemalja i povećanja proizvodnje tih materijala unutar Unije. Operatori bi trebali osigurati da se sječa obavlja u skladu s kriterijima održivosti.
Amandman 77
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 78.
(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije zagađenja zraka i smanjio pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi javna potpora za postrojenja s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala biti pružena samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi biti odobreno da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da uračunaju električnu energiju koju ona proizvedu za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se te države članice suočavale s rizicima potvrđenog rizika za sigurnost opskrbe električnom energijom kad bi iscrpile sve tehničke i gospodarske mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja.
(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije zagađenja zraka i smanjio pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi javna potpora za postrojenja s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala biti pružena samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi biti odobreno da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da uračunaju električnu energiju koju ona proizvedu za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se te države članice suočavale s rizicima potvrđenog rizika za sigurnost opskrbe električnom energijom kad bi iscrpile sve tehničke i gospodarske mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. Osobito bi trebalo pojačati potporu postrojenjima za proizvodnju obnovljive energije od biomase u najudaljenijim regijama koje u velikoj mjeri ovise o uvezenoj energiji, pod uvjetom da se poštuju kriteriji održivosti za proizvodnju takve energije iz obnovljivih izvora, prilagođeni posebnostima tih regija.
Amandman 78
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 80.
(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je ojačati ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.
(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je uzeti u obzir ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.
Amandman 79
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 82.
(82)  Dobrovoljni programi imaju sve veću ulogu u pružanju dokaza o poštovanju kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.
(82)  Dobrovoljni programi mogu imati važnu ulogu u pružanju dokaza o poštovanju minimalnih kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.
Amandman 80
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 84.
(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom trebalo bi zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.
(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu izravne uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost izravne uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom trebalo bi zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.
Amandman 81
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 85.
(85)  Potrebno je propisati jasna pravila za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.
(85)  Potrebno je propisati jasna pravila na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.
Amandman 72
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 99
(99)  Radi mijenjanja i dopunjavanja manje bitnih elemenata odredbi ove Direktive Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte o popisu sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva čiji je doprinos obvezi opskrbljivača gorivom za promet ograničen; prilagodbi energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu znanstvenim i tehničkim dostignućima; metodologiji određivanja udjela biogoriva koje nastaje preradim biomase s fosilnim gorivima u zajedničkom procesu; provedbi sporazuma o uzajamnom priznavanju jamstava o podrijetlu; uspostavi pravila za praćenje funkcioniranja sustava za jamstva o podrijetlu; te pravilima za izračun utjecaja biogoriva, tekućih biogoriva i usporednih fosilnih goriva na stakleničke plinove. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno sa stručnjacima iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.
(99)  Radi mijenjanja i dopunjavanja manje bitnih elemenata odredbi ove Direktive Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte o popisu sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva čiji je doprinos obvezi opskrbljivača gorivom za promet ograničen; prilagodbi energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu znanstvenim i tehničkim dostignućima; metodologiji određivanja udjela biogoriva koje nastaje preradim biomase s fosilnim gorivima u zajedničkom procesu; provedbi sporazuma o uzajamnom priznavanju jamstava o podrijetlu; uspostavi pravila za praćenje funkcioniranja sustava za jamstva o podrijetlu; pravilima za izračun utjecaja biogoriva, tekućih biogoriva i usporednih fosilnih goriva na stakleničke plinove; uspostavi maksimalnog dopuštenog razdoblja povrata kao kriterija održivosti, posebice za lingoceluloznu biomasu, te kako bi se zajamčila potpuna transparentnost u svim sektorima proizvodnje energije, Komisija bi do 31. prosinca 2018. delegiranim aktima trebala uspostaviti kriterije proizvodnje za fosilna goriva i energiju iz fosilnih izvora. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno sa stručnjacima iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.
Amandman 288
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka a
(a)   „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska) , geotermalna energija, toplina iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;
a)   „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska), geotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, biometan, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;
Amandman 85
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka b
(b)  „toplina iz okoliša” znači toplinska energija na upotrebljivoj razini temperature koja se vadi ili hvata dizalicama topline, kojima je za funkcioniranje potrebna električna energija ili druga pomoćna energija, te koja može biti uskladištena u okolnom zraku, ispod tla ili u površinskim vodama. Prijavljene vrijednosti moraju biti utvrđene na osnovi iste metodologije koja se upotrebljava za prijavljivanje toplinske energije izvađene ili uhvaćene dizalicama topline;
(b)  „energija iz okoliša” znači termalna energija na upotrebljivoj razini temperature koja može biti uskladištena u okolnom zraku, osim ispušnog zraka, u površinskim vodama ili kanalizacijskoj vodi; Prijavljene vrijednosti moraju biti utvrđene na osnovi iste metodologije koja se upotrebljava za prijavljivanje toplinske energije izvađene ili uhvaćene dizalicama topline;
Amandman 86
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  „geotermalna energija” znači energija pohranjena u obliku topline ispod površine tla;
Amandman 289
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka c
(c)   „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede , uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski i komunalni otpad biološkog podrijetla ;
(c)   „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (među ostalim tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, ali isključujući treset i materijal koji se nalazi u geološkim formacijama i/ili koji je postao fosil) te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski, trgovački i komunalni otpad biološkog podrijetla i bakterije;
Amandman 88
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka d
(d)  „konačna bruto potrošnja energije” znači energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju električne energije i topline koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije i topline te uključujući gubitke električne energije i topline u distribuciji i prijenosu;
(d)  „konačna bruto potrošnja energije” znači energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju električne energije, topline i gorivo namijenjeno prometu koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije i topline te uključujući gubitke električne energije i topline u distribuciji i prijenosu;
Amandman 89
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka e
(e)  „ centralizirano grijanje” ili „ centralizirano hlađenje” znači distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnog izvora proizvodnje putem mreže u više zgrada ili na više lokacija radi korištenja za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa;
(e)  „ centralizirano grijanje” ili „ centralizirano hlađenje” znači distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnih ili decentraliziranih izvora proizvodnje putem mreže u više zgrada ili na više lokacija radi korištenja za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa;
Amandman 90
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka f
(f)  „tekuće biogorivo” znači tekuće gorivo koje se koristi za energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje, proizvedeno iz biomase;
(f)  „tekuće biogorivo” znači tekuće gorivo koje se koristi za energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje, proizvedeno iz biomase ili od biomase;
Amandman 290
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka g
(g)   „biogorivo” znači tekuće biogorivo namijenjeno prometu proizvedeno iz biomase;
(g)   „biogorivo” znači tekuće ili plinovito biogorivo namijenjeno prometu proizvedeno iz biomase ili pomoću biomase;
Amandman 91
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka i
(i)  „program potpore” znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali se ne ograničuje na, investicijsku pomoć, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore koji obvezuju na uporabu obnovljive energije uključujući programe koji primjenjuju zelene certifikate i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom i plaćanje premija;
(i)  „program potpore” znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali se ne ograničuje na, potporu za istraživanja i investicijsku pomoć, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore koji obvezuju na uporabu obnovljive energije uključujući programe koji primjenjuju zelene certifikate i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom i plaćanje premija;
Amandman 93
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka q
(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;
(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva te kulture za ugar, poput trave, djeteline, alfalfe), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;
Amandman 291
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka s
(s)   „obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu” znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koja se upotrebljavaju u prometu;
(s)   „obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu” znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, a koja se upotrebljavaju u prometu i čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa, kod kojih se svaka sirovina koja sadrži ugljik hvata iz okolnog zraka;
Amandman 95
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka z
(z)  „obnova kapaciteta” znači obnavljanje elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu postrojenja ili pogonskih sustava i opreme kako bi se zamijenio kapacitet ili povećala učinkovitost;
(z)  „obnova kapaciteta” znači obnavljanje elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu postrojenja ili pogonskih sustava i opreme kako bi se povećao ili zamijenio kapacitet ili povećala učinkovitost;
Amandman 96
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka y
(y)  „otpadna toplina ili hladnoća” znači toplina ili hladnoća koja je generirana kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili postrojenjima za proizvodnju energije i koja bi bez pristupa sustavu centraliziranog grijanja ili hlađenja bila rasuta u zrak ili vodu neupotrijebljena;
(y)  „otpadna toplina ili hladnoća” znači neizbježna toplina ili hladnoća koja je generirana kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili postrojenjima za proizvodnju energije (nakon upotrebe visokoučinkovite kogeneracije ili ako kogeneracija nije moguća) ili iz tercijarnog sektora, i koja bi bez pristupa sustavu centraliziranog grijanja ili hlađenja bila rasuta u zrak ili vodu neupotrijebljena;
Amandman 97
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka aa
(aa)  „potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora” znači aktivni kupac kako je definiran u Direktivi [Direktivi MDI] koji troši i može skladištiti i prodavati električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u svojim prostorima, uključujući stambenu zgradu, industrijsku ili trgovačku lokaciju ili zatvoreni distribucijski sustav, uz uvjet da potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora te aktivnosti nisu njihova glavna komercijalna ili profesionalna djelatnost;
(aa)  „potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora” znači aktivni kupac ili skupina kupaca koji zajednički djeluju, kako je definirano u Direktivi ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za tržište električne energije (preinaka), 2016/0380(COD)], koji troše i mogu skladištiti i prodavati električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u svojim prostorima ili blizu njih, uključujući stambenu zgradu, stambeno područje, trgovačku ili industrijsku lokaciju ili u istom zatvorenom distribucijskom sustavu, uz uvjet da potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora te aktivnosti nisu njihova glavna komercijalna ili profesionalna djelatnost;
Amandman 98
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa a)  „zajednica energije iz obnovljivih izvora” znači lokalna zajednica za energiju kako je definirana člankom 2. Direktive ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka), 2016/0380(COD)] koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 22. stavku 1. ove Direktive;
Amandman 99
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka bb
(bb)  „vlastita potrošnja energije iz obnovljivih izvora” znači proizvodnja i potrošnja i, gdje je primjenjivo, skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora od strane potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora;
(bb)  „vlastita potrošnja energije iz obnovljivih izvora” znači proizvodnja i potrošnja i, gdje je primjenjivo, skladištenje energije iz obnovljivih izvora od strane potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora;
Amandman 100
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka cc
(cc)  „ugovor o kupnji energije” znači ugovor na temelju kojega je pravna osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača energije;
(cc)  „ugovor o kupnji obnovljive energije” znači ugovor na temelju kojega je pravna ili fizička osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača energije
Amandman 305
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka ee
(ee)  „napredna biogoriva” znači biogoriva koja su proizvedena od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX.;
(ee)  „napredna biogoriva” znači biogoriva koja su proizvedena od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. te od otpada i ostataka biomase koji nisu nastali od hrane ili hrane za životinje, ako takva biomasa ispunjava kriterije održivosti iz članka 26.;
Amandman 103
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka ff
(ff)  „fosilna goriva nastala iz otpada” znači tekuća i plinovita goriva proizvedena iz tokova otpada koji potječu iz neobnovljivih izvora, uključujući plinove iz obrade otpada i ispušne plinove;
Briše se.
Amandman 104
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)
(ff a)  „goriva iz recikliranog ugljika” znači tekuća i plinovita goriva proizvedena iz neizbježnih tokova otpada koji potječu iz neobnovljivih izvora, uključujući plinove iz obrade otpada i ispušne plinove, koja omogućuju znatnu uštedu stakleničkih plinova tijekom svog životnog ciklusa; ako su proizvedena iz tokova krutog otpada, koristi se samo otpad koji se ne može ponovo upotrijebiti niti mehanički reciklirati, uz potpuno poštovanje hijerarhije otpada uspostavljene Direktivom 2008/98/EZ; ako su proizvedena iz plinovitih emisija iz proizvodnih procesa, te emisije moraju se emitirati kao neizbježna i nenamjerna posljedica procesa proizvodnje; udio plinovitog otpada korištenog za proizvodnju tih goriva iz recikliranog ugljika ne može se obuhvatiti drugim programima za smanjenje emisija, kao što je Sustav EU-a za trgovanje emisijama;
Amandman 105
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka jj
(jj)  „dozvola za prikupljanje” znači službena isprava kojom se stječe pravo na prikupljanje šumske biomase;
(jj)  „dozvola za prikupljanje” znači zakonska dozvola ili slično pravo na prikupljanje šumske biomase prema nacionalnom i/ili regionalnom pravu;
Amandman 106
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka mm
(mm)  „šumarsko gospodarstvo” znači jedna ili više parcela šume ili drugog pošumljenog zemljišta, koje čini jednu cjelinu s gledišta upravljanja ili upotrebe;
(mm)  „baza opskrbe” znači zemljopisno područje iz kojeg potječe sirovina za proizvodnju biomase;
Amandman 107
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – točka nn
(nn)  „biološki otpad” znači biološki razgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz prehrambene industrije;
(nn)  „biološki otpad” znači biološki otpad u smislu članka 3. točke 4. Direktive 2008/98/EZ;
Amandman 108
Prijedlog direktive
Članak 3. – naslov
Obvezujući opći cilj Unije za 2030.
Obvezujući opći cilj Unije i obvezujući nacionalni ciljevi za 2030.
Amandman 109
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.
1.  Države članice zajednički osiguravaju da udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto konačnoj potrošnji energije u Uniji 2030. bude najmanje 27 %.
1.  Države članice zajednički osiguravaju da udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto konačnoj potrošnji energije u Uniji 2030. bude najmanje 35 %.
Amandman 306
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1.a   Svaka država članica osigurava da do 2030. udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa bude barem 12 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Kako bi dosegle cilj prema kojem 12 % energije u konačnoj potrošnji dolazi iz obnovljivih izvora, države članice, s učinkom od 1. siječnja 2021., od opskrbljivača gorivom zahtijevaju da uključe minimalni udio energije iz obnovljivih izvora, kako je navedeno u članku 25.
Da bi doprinijele ostvarenju tog cilja, uštede emisija stakleničkih plinova pri korištenju biogoriva i bioplina moraju ispunjavati kriterije utvrđene u članku 26. stavku 7., u usporedbi s fosilnim gorivima u skladu s metodologijom iz članka 28. stavka 1.
Ako je doprinos iz biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i životinje u državi članici niži od 2 %, te stoga nije dostatan za pokrivanje razlike između obveze dobavljača goriva i ciljne vrijednost za promet od 12 %, država članica može u skladu s tim prilagoditi svoju gornju granicu iz članka 7. stavka 1. do najviše 2 %.
Amandman 111
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.
2.  Doprinos svake države članice tom općem cilju za 2030. utvrđuje se i priopćuje Komisiji kao dio njihovih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člancima od 3. do 5. i s člancima od 9. do 11. Uredbe [o upravljanju].
2.  Države članice postavljaju ciljeve kako bi ostvarile taj opći cilj za 2030. kao dio njihovih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člancima od 3. do 5. i s člancima od 9. do 13. Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)]. Ako na temelju procjene konačnih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, podnesenih u skladu s člankom 3. Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)], Komisija zaključi da ciljevi država članica nisu dovoljni za kolektivno postizanje sveukupnog obvezujućeg cilja Unije, države članice čiji je cilj niži od onoga kada se primijeni formula iz Priloga I.a povećavaju svoj cilj prema tomu.
Ako se čini da država članica ne može ispuniti svoj predviđeni cilj zbog iznimnih i opravdanih okolnosti, ona može odstupati od svojeg cilja najviše za 10 % i o tome obavijestiti Komisiju do 2025. Ako bi se time ugrozilo postizanje sveukupnog obvezujućeg cilja Unije, Komisija i države članice poduzimaju korektivne mjere poput onih iz članka 27. stavka 4. Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)], kako bi se efikasno ispravile razlike.
Amandman 321
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice osiguravaju da su njihove nacionalne politike, uključujući programe potpore, osmišljene u skladu s hijerarhijom otpada, kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ, te na način da se izbjegne znatno narušavanje na tržištima (nus)proizvoda, otpada i ostataka. U tu svrhu države članice redovno pregledavaju svoje nacionalne politike i obrazlažu svako odstupanje u izvješćima koja su obvezna u skladu s člankom 18. točkom (c) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom 2016/0375(COD)].
Amandman 113
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 4.
4.  Komisija podupire visoke težnje država članica okvirom koji se sastoji od poboljšane upotrebe sredstava Unije, posebice financijskih instrumenata, ponajprije radi smanjenja troškova kapitala za projekte energije iz obnovljivih izvora.
4.  Komisija podupire visoke težnje država članica okvirom koji se sastoji od poboljšane upotrebe sredstava Unije, posebice financijskih instrumenata, ponajprije radi smanjenja troškova kapitala za projekte energije iz obnovljivih izvora i podupiranja projekata energije iz obnovljivih izvora prekogranične dimenzije.
Amandman 114
Prijedlog direktive
Članak 4. – naslov
Financijska potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora
Potpora za energiju iz obnovljivih izvora
Amandman 322/rev
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.
1.   Podložno pravilima o državnim potporama, države članice mogu primjenjivati programe potpore kako bi se postigao cilj Unije utvrđen člankom 3. stavkom 1. Programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuju se tako da se izbjegne nepotrebno narušavanje tržišta električne energije i da se osigura da proizvođači uzimaju u obzir potražnju i ponudu električne energije kao i moguća ograničenja mreže.
1.   U skladu s člankom 195. UFEU-a i podložno njegovim člancima 107. i 108., države članice mogu primjenjivati programe potpore kako bi se postigli ili premašili ciljevi Unije i nacionalni ciljevi utvrđeni člankom 3. Da bi se izbjeglo nepotrebno narušavanje tržišta sirovina, programi potpora za obnovljivu energiju iz biomase osmišljavaju se tako da se izbjegne poticanje neprimjerene uporabe biomase prvenstveno za proizvodnju energije ako postoje načini industrijske ili materijalne uporabe koji omogućuju veću dodanu vrijednost, što bi moglo uključivati davanje prednosti uporabi otpada i ostataka. Države članice trebale bi voditi računa o dostupnoj održivoj opskrbi biomasom. Programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora temelje se na tržištu tako da se izbjegne narušavanje tržišta električne energije i njima se osigurava da proizvođači uzimaju u obzir potražnju i ponudu električne energije kao i moguće troškove uključivanja u sustav ili ograničenja mreže.
Amandman 116
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1 a.  Države članice mogu primijeniti programe potpore koji su tehnološki neutralni ili usmjereni na određenu tehnologiju. Programi potpore usmjereni na određenu tehnologiju mogu se primjenjivati posebno na temelju sljedećih elemenata:
(a)  dugoročnog potencijala određene tehnologije;
(b)  potrebe da se ostvari tehnološka ili regionalna diversifikacija strukture izvora energije;
(c)  efikasnog sustava planiranja i stabilnosti mreže;
(d)  ograničenja i stabilnosti mreže;
(e)  ekoloških ograničenja.
Amandman 117
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2.
2.  Potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuje se tako da se električnu energiju iz obnovljivih izvora uključi u tržište električne energije i da se osigura da proizvođači energije iz obnovljivih izvora odgovaraju na tržišne cjenovne signale i uvećaju svoje tržišne prihode.
2.  Potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuje se tako da se maksimizira integracija električne energije iz obnovljivih izvora u tržište električne energije i da se osigura da proizvođači energije iz obnovljivih izvora odgovaraju na tržišne cjenovne signale i uvećaju svoje tržišne prihode, istodobno nudeći obnovljivim izvorima energije naknade za narušavanje tržišta.
Države članice mogu predvidjeti izuzeća koja bi pogodovala malim postrojenjima s kapacitetom manjim od 500 kW i demonstracijskim projektima. Međutim, za električnu energiju dobivenu iz energije vjetra treba se primjenjivati prag od 3 MW instaliranog kapaciteta za proizvodnju električne energije ili 3 proizvodne jedinice.
Ne dovodeći u pitanje pragove navedene u drugom podstavku, države članice mogu drugim mehanizmima i postupcima podupirati zajednice energije iz obnovljivih izora.
Amandman 118
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)
Ako se potpora za obnovljivu energiju dodjeljuje preko poziva na nadmetanje, primjenjuju se stavak 3.a osim ako je potpora namijenjena malim postrojenjima s kapacitetom manjim od 1 MW, projektima za energiju iz vjetra do 6 proizvodnih jedinica ili 6 MW ili demonstracijskim projektima.
Amandman 119
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3.a (novi)
3.a  Ako se potpora za obnovljivu energiju dodjeljuje preko poziva na nadmetanje, kako bi se osigurala visoka stopa realizacije projekata, države članice:
(a)  utvrđuju i objavljuju nediskriminirajuće i transparentne pretkvalifikacijske kriterije i pravila u pogledu roka za završetak projekta;
(b)  savjetuju se s dionicima kako bi se pregledale specifikacije nacrta poziva na nadmetanje;
(c)  objavljuju informacije o prošlim pozivima na nadmetanje, uključujući stopu realizacije projekata.
Amandman 120
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3.b (novi)
3.b  Države članice objavljuju dugoročni program u vezi s očekivanom dodjelom potpore, obuhvaćajući barem sljedećih pet godina i uključujući okvirni vremenski raspored, učestalost javnih natječaja ako postoji potreba, kapacitet, očekivani proračun ili maksimalnu potporu po jedinici za dodjelu te prihvatljive tehnologije.
Amandman 121
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3.c (novi)
3.c  Države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora i potrošača vlastite energije pri osmišljavanju programa potpore kako bi se oni mogli natjecati po jednakim uvjetima.
Amandman 122
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3.d (novi)
3.d  Kako bi se povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u najudaljenijim regijama i na malim otocima, države članice mogu prilagoditi financijsku potporu projektima u tim područjima kako bi se uzeli u obzir troškovi proizvodnje povezani s posebnim uvjetima izoliranosti i ovisnosti o vanjskim izvorima.
Amandman 123
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 4.
4.  Države članice procjenjuju djelotvornost svojih potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora barem svake četiri godine. Odluke o nastavku ili produljenju potpore i oblikovanju novih potpora moraju biti utemeljene na rezultatima tih procjena.
4.  Države članice procjenjuju djelotvornost svojih potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora i njihov distributivni utjecaj na različite skupine potrošača, uključujući industrijsku konkurentnost, najmanje svake četiri godine.
Procjenom se uzima u obzir učinak mogućih izmjena programa potpore na ulaganja. Države članice uvrštavaju tu procjenu u svoje nacionalne energetske i klimatske planove i ažuriraju te planove u skladu s Uredbom... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)].
Dugoročno planiranje na temelju odluka povezanih s potporom i oblikovanjem novih potpora bazira se na rezultatima procjena, s obzirom na njihovu ukupnu učinkovitost u postizanju ciljeva u području obnovljivih izvora energije i drugih ciljeva, kao što su cjenovna pristupačnost i razvoj energetskih zajednica, te s obzirom na njihov distributivni utjecaj na različite skupine potrošača te na industrijsku konkurentnost.
Amandman 124
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 4.a (novi)
4a.  Do ... [2021] i svake tri godine nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o uspješnosti potpore pružene putem postupaka javnih natječaja u Uniji, analizirajući posebno sposobnost da se javnim natječajima:
(a)  postigne smanjenje troškova;
(b)  postigne tehnološki napredak;
(c)  postignu visoke stope realizacije;
(d)  osigura nediskriminirajuće sudjelovanje malih sudionika i lokalnih vlasti.
Amandman 125
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 4.b (novi)
4.b  Do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija revidira Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (2014/C 200/01) kako bi se u potpunosti inkorporirala opća načela utvrđena u članku 4 ove Direktive.
Amandman 126
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 4.c (novi)
4.c  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice jamče da se za gradski otpad, koji ne ispunjava obveze zasebnog prikupljanja utvrđene u Direktivi 2008/98/EZ, ne pruža nikakav program potpore za energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 127
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.
1.  Države članice otvaraju potporu za električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvođačima iz drugih država članica uz uvjete utvrđene u ovom članku.
1.  Države članice otvaraju potporu za električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvođačima iz drugih država članica uz uvjete utvrđene u ovom članku. Države članice mogu ograničiti potpore postrojenjima u državama članicama s kojima postoji izravna veza s interkonektorima.
Amandman 128
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da je potpora za najmanje 10 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2021. do 2025. i najmanje 15 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2026. do 2030. otvorena postrojenjima u drugim državama članicama.
2.  Države članice osiguravaju da je potpora za najmanje 8 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2021. do 2025. i najmanje 13 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2026. do 2030. otvorena postrojenjima u drugim državama članicama. Iznad tih minimalnih razina države članice imaju pravo odlučiti, u skladu s člancima od 7. do 13. ove Uredbe, do koje će mjere podupirati energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi u drugoj državi članici.
Amandman 129
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice mogu tražiti da ih Komisija izuzme od obveza utvrđenih ovim člankom, uključujući odluku da se postrojenjima koja se nalaze na njihovu teritoriju ne dopusti da sudjeluju u programima potpore organiziranima u drugim državama članicama na temelju jedne osnove ili više sljedećih osnova:
(a)  nedovoljni kapaciteti međupovezivanja;
(b)  nedovoljni prirodni resursi;
(c)  štetan učinak na energetsku sigurnost ili funkcionalnost energetskog tržišta države članice koja traži izuzeće.
Svako takvo izuzeće objavljuje se u Službenom listu Europske unije i podložno je reviziji do 31. prosinca 2025.
Amandman 130
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 3.
3.  Programi potpore mogu se otvoriti za prekogranično sudjelovanje, među ostalim, otvorenim pozivima na podnošenje ponuda, zajedničkim pozivima na podnošenje ponuda, otvorenim certifikacijskim programima ili zajedničkim programima potpore. Raspodjela električne energije iz obnovljivih izvora koja ima korist od potpore na temelju otvorenih poziva na podnošenje ponuda, zajedničkih poziva na podnošenje ponuda ili otvorenih certifikacijskih programa u korist odgovarajućih doprinosa država članica podliježe sporazumu o suradnji kojim se utvrđuju pravila za prekogranično plaćanje potpora, slijedeći načelo da se ta energija treba uračunati državi članici koja financira postrojenje.
3.  Programi potpore mogu se otvoriti za prekogranično sudjelovanje, među ostalim, otvorenim pozivima na podnošenje ponuda, zajedničkim pozivima na podnošenje ponuda, otvorenim certifikacijskim programima ili zajedničkim programima potpore. Raspodjela električne energije iz obnovljivih izvora koja ima korist od potpore na temelju otvorenih poziva na podnošenje ponuda, zajedničkih poziva na podnošenje ponuda ili otvorenih certifikacijskih programa u korist odgovarajućih doprinosa država članica podliježe sporazumu o suradnji kojim se utvrđuju pravila za prekogranični program, uključujući uvjete sudjelovanja i prekogranično plaćanje potpora, uzimajući u obzir različite poreze i naknade te slijedeći načelo da se ta energija treba uračunati državi članici koja financira postrojenje. Sporazumom o suradnji nastoje se uskladiti uvjeti administrativnog okvira u zemljama koje sudjeluju u suradnji kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve.
Amandman 131
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 4.
4.  Komisija do 2025. mora procijeniti koristi od odredaba iz ovog članka za troškovno učinkovitu uporabu električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Na temelju te procjene Komisija može povisiti postotke utvrđene u stavku 2.
4.  Komisija pomaže državama članicama tijekom cijelog postupka pregovora i pri utvrđivanju aranžmana za suradnju pružanjem informacija i analize, uključujući kvantitativne i kvalitativne podatke o izravnom i neizravnom trošku i koristima suradnje, kao i pružanjem smjernica i stručnog tehničkog znanja tijekom cijelog procesa. U tu svrhu Komisija potiče razmjenu najboljih praksi i izrađuje obrasce za sporazume o suradnje kojima se olakšava postupak.
Komisija do 2025. mora procijeniti koristi od odredaba iz ovog članka za troškovno učinkovitu uporabu električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Na temelju te procjene Komisija može predložiti da se izmijene postoci utvrđeni u stavku 2.
Amandman 132
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.
Ne dovodeći u pitanje prilagodbe potrebne za poštovanje pravila o državnim potporama, države članice osiguravaju da se razina i uvjeti potpora odobrenih projektima energije iz obnovljivih izvora ne revidiraju tako da se nepovoljno utječe na prava stečena u skladu s njima i na ekonomičnost podupiranih projekata.
Države članice osiguravaju da se razina i uvjeti potpora odobrenih novim ili postojećim projektima energije iz obnovljivih izvora ne revidiraju tako da se nepovoljno utječe na prava stečena u skladu s njima i na njihovu ekonomičnost.
Kad se drugi regulatorni instrumenti izmijene i te izmjene utječu na projekte energije iz obnovljivih izvora koji dobiju potporu, države članice jamče da regulatorne izmjene nemaju negativan utjecaj na ekonomičnost takvih projekata.
Amandman 133
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
Države članice jamče da se svaka izmjena programa potpore provodi na temelju dugoročnog planiranja u skladu s člankom 4. stavkom 4., da se objavi najmanje devet mjeseci prije nego što stupi na snagu te da podliježe transparentnom i uključivom procesu javnog savjetovanja. U slučaju bilo kakve znatne promjene u postojećem programu potpore, primjenjuje se odgovarajuće prijelazno razdoblje prije no što novi program potpore stupi na snagu.
Ako regulatorne izmjene ili promjene u radu mreže negativno utječu na ekonomičnost projekata koji dobiju potporu u značajnoj mjeri ili na diskriminirajući način, države članice osiguravaju da ti projekti dobiju naknadu.
Amandman 307
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 4.
Pri izračunu konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora države članice doprinos biogoriva i tekućih biogoriva, kao i goriva iz biomase potrošenih u prometu, ako su proizvedena iz kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, ne prelazi 7 %, konačne potrošnje energije u cestovnom i željezničkom prometu u toj državi članici. To se ograničenje 2030. snizuje na 3,8 % u skladu s okvirnom smjernicom navedenom u Prilogu X. dijelu A. Države članice mogu postaviti niže ograničenje te mogu razlikovati različite vrste biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, na primjer određivanjem nižeg ograničenja za doprinos biogoriva koja se proizvode iz uljarica kao kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, uzimajući u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta.
Pri izračunu konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora države članice doprinos biogoriva i tekućih biogoriva, kao i goriva iz biomase potrošenih u prometu, ako su proizvedena iz kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, ne iznosi više no što je bio njihov doprinos bruto konačnoj potrošnji energije iz obnovljivih izvora u 2017. godini u toj državi članici, s najviše 7 % konačne bruto potrošnje energije u cestovnom i željezničkom prometu.
Doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih od palmina ulja od 2021. godine nadalje će iznositi 0 %. Države članice mogu postaviti niže ograničenje te mogu razlikovati različite vrste biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, na primjer određivanjem nižeg ograničenja za doprinos biogoriva koja se proizvode iz uljarica kao kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, uzimajući u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta i druge neželjene učinke na održivost.
Amandman 136
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.
Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, uključujući proizvodnju električne energije potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica energije iz obnovljivih izvora pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u reverzibilnim hidroelektranama iz vode koja se crpi na veću visinu.
Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, uključujući proizvodnju električne energije potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica obnovljive energije pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u reverzibilnim hidroelektranama iz vode koja se crpi na veću visinu.
Amandman 137
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 3.
Toplinska energija iz okoliša dobivena toplinskim crpkama uzima se u obzir za potrebe stavka 1. točke (b) pod uvjetom da konačna proizvedena energija znatno premašuje primarni unos energije potrebne za pogon toplinske crpke. Količina topline koja se za potrebe ove Direktive smatra energijom iz obnovljivih izvora izračunava se u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VII.
Toplinska i geotermalna energija iz okoliša koja se prenosi toplinskim crpkama radi proizvodnje grijanja ili hlađenja uzima se u obzir za potrebe stavka 1. točke (b) pod uvjetom da konačna proizvedena energija znatno premašuje primarni unos energije potrebne za pogon toplinske crpke. Količina topline koja se za potrebe ove Direktive smatra energijom iz obnovljivih izvora izračunava se u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VII.
Amandman 138
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 4.a (novi)
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. s ciljem dopune ove Direktive utvrđivanjem metodologije za izračun količine obnovljive energije korištene za grijanje i hlađenje te za centralizirano grijanje i hlađenje te kako bi revidirala Prilog VII. o izračunu energije iz toplinskih crpki.
Amandman 139
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 4. – točka ba (nova)
(ba)  Za potrebe ispunjavanja cilja iz članka 3. stavka 1. točke (a), smatra se da je udio goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva i pomorstva 2 puta odnosno 1,2 puta veći od njihova energetskog sadržaja, a udio električne energije iz obnovljivih izvora isporučene za cestovna vozila 2,5 veći od njezina energetskog sadržaja.
Amandmani 140 i 308
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5. – podstavak 2.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila. Svaki se delegirani akt temelji na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, kojom se propisno uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, u skladu s kriterijima održivosti u Uniji, podupire zaključak da se predmetnom sirovinom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, kojom se promiče uporaba otpada i ostataka te izbjegavaju značajni negativni učinci na tržištu s obzirom na (nus)proizvode, otpad i ostatke, kojom se ostvaruju znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima te koja ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih utjecaja na okoliš i bioraznolikost.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B. Svaki se delegirani akt temelji na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, kojom se propisno uzimaju u obzir načela kružnog gospodarstva, hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, u skladu s kriterijima održivosti u Uniji, podupire zaključak da se predmetnom sirovinom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, promiče uporaba otpada i ostataka te izbjegavaju značajni negativni učinci na tržištu s obzirom na (nus)proizvode, otpad i ostatke, ostvaruju znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima na temelju procjene emisija tijekom cijelog životnog ciklusa te koja ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih utjecaja na okoliš i bioraznolikost.
Amandman 309
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5. – podstavak 3.
Svake dvije godine Komisija provodi evaluaciju popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine u skladu s načelima utvrđenima u ovom stavku. Prva se evaluacija provodi najkasnije šest mjeseci nakon [stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je prema potrebi ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila.
Svake dvije godine Komisija provodi evaluaciju popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine u skladu s načelima utvrđenima u ovom stavku. Prva se evaluacija provodi najkasnije šest mjeseci nakon [stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je prema potrebi ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine. Komisija će 2025. godine povesti posebno ocjenjivanje kako bi uklonila sirovine iz Priloga IX., a svi delegirani akti koji iz toga proizlaze donijet će se u roku od godinu dana od tog ocjenjivanja.
Amandman 310
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi)
Sirovine se iz Priloga IX. uklanjaju tek nakon javnog savjetovanja i u skladu s načelima stabilnosti financijske potpore iz članka 6. Ne dovodeći u pitanje članak 26., ako se sirovine uklone, postojeća postrojenja koje proizvode biogoriva od tih sirovina imaju pravo tu energiju računati kao energiju iz obnovljivih izvora i kao dio ispunjenja obveze dobavljača goriva iz članka 25., i to sve do svojih razina proizvodnje iz prošlosti, ali ne preko njih.
Amandman 143
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5.a (novi)
5.a  Kod donošenja politika za promicanje proizvodnje goriva iz sirovina navedenih u Prilogu IX. ovoj Direktivi, države članice jamče da se postupa u skladu s hijerarhijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući njezine odredbe u vezi s razmatranjem životnog ciklusa o ukupnim utjecajima pri nastanku različitih tijekova otpada i gospodarenja tim tijekovima.
Amandman 144
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 5.a (novi)
5.a  Komisija olakšava uspostavu zajedničkih projekata među državama članicama, posebno pružanjem namjenske tehničke pomoći i pomoći pri razvoju projekata.
Amandman 145
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 1.
1.  Jedna država članica ili više država članica mogu surađivati s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja u svim vrstama zajedničkih projekata koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Takva suradnja može uključivati privatne operatore.
1.  Jedna država članica ili više država članica mogu surađivati s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja u svim vrstama zajedničkih projekata koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Takva suradnja može uključivati privatne operatore i provodi se uz potpuno poštovanje međunarodnog prava.
Amandman 146
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  električna energija proizvedena je u skladu s međunarodnim pravom, s posebnim naglaskom na ljudska prava.
Amandman 147
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 3. – točka e
(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b) i (c) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.
(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b), (c) i (ca) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.
Amandman 148
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 5. – točka d
(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b) i (c) koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.
(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b), (c) i (ca) stavka 2. koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.
Amandman 149
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
3a.  Komisija olakšava uspostavu zajedničkih programa potpore među državama članicama, posebno pružanjem smjernica i širenjem najbolje prakse.
Amandman 150
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice osiguravaju da su svi nacionalni propisi koji se odnose na postupke koji se primjenjuju na pogone za proizvodnju električne energije, tj. na postupke izdavanja odobrenja, certificiranja i izdavanja dozvola za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije i na pripadajuću infrastrukturu prijenosne i distribucijske mreže te postupak pretvorbe biomase u biogoriva ili druge energetske proizvode razmjerni i potrebni.
Države članice osiguravaju da su svi nacionalni propisi koji se odnose na postupke izdavanja odobrenja, certificiranja i izdavanja dozvola primjenjive na pogone za proizvodnju električne energije te pripadajuće prijenosne i distribucijske mreže za proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije i na postupak pretvorbe biomase u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase ili druge energetske proizvode, kao i na obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, razmjerni i potrebni te da udovoljavaju načelu prvenstva energetske učinkovitosti.
Amandman 151
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a
(a)  pojednostavnjene i brze upravne postupke na odgovarajućoj administrativnoj razini;
(a)  pojednostavnjene i brze upravne postupke na odgovarajućoj administrativnoj razini kojima se određuju predvidljivi vremenski okviri za izdavanje potrebnih dozvola i licencija;
Amandman 152
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d
(d)  uvođenje pojednostavnjenih i manje složenih postupaka za izdavanje odobrenja, uključujući i putem jednostavne obavijesti, ako to omogućuje mjerodavni regulatorni okvir, za decentralizirane uređaje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
(d)  uvođenje pojednostavnjenih i manje složenih postupaka za izdavanje odobrenja, uključujući i putem jednostavne obavijesti, za manje projekte i decentralizirane uređaje za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, uključujući potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice energije iz obnovljivih izvora.
Amandman 153
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 3.
3.  Države članice osiguravaju da ulagači mogu u dovoljnoj mjeri predvidjeti planiranu potporu za energiju iz obnovljivih izvora. U tu svrhu države članice definiraju i objavljuju dugoročni program u vezi s očekivanom dodjelom potpore, obuhvaćajući barem sljedeće tri godine i uključujući za svaki program okvirni vremenski raspored, kapacitet, očekivani proračun za dodjelu, kao i savjetovanje s dionicima o osmišljavanju potpore.
Briše se.
Amandman 154
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 4.
4.  Države članice pri planiranju, projektiranju, gradnji i obnavljanju urbane infrastrukture, industrijskih i stambenih područja te energetske infrastrukture, uključujući električnu energiju, centralizirano grijanje i hlađenje, prirodni plin i mreže alternativnih goriva, osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uključe odredbe za integraciju i uporabu obnovljive energije te uporabu neizbježne otpadne topline ili hladnoće.
4.  Države članice pri planiranju, projektiranju, gradnji i obnavljanju urbane infrastrukture, industrijskih, poslovnih i stambenih područja te energetske infrastrukture, uključujući električnu energiju, centralizirano grijanje i hlađenje, prirodni plin i mreže alternativnih goriva, osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uključe odredbe za integraciju i uporabu obnovljive energije, među ostalim za rano prostorno planiranje, procjene potreba i primjerenosti kojima se uzima u obzir energetska učinkovitost i odgovor na potražnju, kao i posebne odredbe o potrošnji vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednicama energije iz obnovljivih izvora, te uporabu neizbježne otpadne topline ili hladnoće. Države članice posebno potiču lokalna i regionalna administrativna tijela da pri planiranju gradske infrastrukture, kad je to primjenjivo, obuhvate grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora.
Amandman 155
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 5. – podstavak 2.
Pri utvrđivanju tih mjera ili u svojim programima potpore, države članice mogu uzeti u obzir nacionalne mjere koje se odnose na znatno povećanje energetske učinkovitosti te na kogeneraciju, na pasivne niskoenergetske zgrade i energetski neovisne zgrade.
Pri utvrđivanju tih mjera ili u svojim programima potpore, države članice mogu uzeti u obzir nacionalne mjere koje se odnose na znatno povećanje potrošnje vlastite obnovljive energije, lokalnog skladištenja energije, energetske učinkovitosti te na kogeneraciju, na pasivne niskoenergetske zgrade i energetski neovisne zgrade.
Amandman 156
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 5. – podstavak 3.
Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima ili drugim sredstvima s istovrijednim učinkom, zahtijevaju u novim zgradama i u postojećim zgradama na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera uporabu minimalnih razina energije iz obnovljivih izvora, odražavajući rezultate troškovno optimalnog izračuna na temelju članka 5. stavka 2. Direktive 2010/31/EU. Države članice dopuštaju da se te najniže razine realiziraju, inter alia, znatnim udjelom energije iz obnovljivih izvora.
Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima ili drugim sredstvima s istovrijednim učinkom, zahtijevaju u novim zgradama i u postojećim zgradama na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera uporabu minimalnih razina energije iz obnovljivih izvora ili instalacija za proizvodnju obnovljive energije, odražavajući rezultate troškovno optimalnog izračuna na temelju članka 5. stavka 2. Direktive 2010/31/EU. Države članice dopuštaju da se te najniže razine realiziraju, inter alia, centraliziranim grijanjem i hlađenjem proizvedenim sa znatnim udjelom energije iz obnovljivih izvora, individualnom ili kolektivnom potrošnjom vlastite energije iz obnovljivih izvora, u skladu s člankom 21., ili kogeneracijom temeljenom na obnovljivim izvorima te otpadnom toplinom i hladnoćom.
Amandman 157
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 6.
6.  Države članice osiguravaju da nove javne zgrade i postojeće javne zgrade na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini služe kao primjer u kontekstu ove Direktive od 1. siječnja 2012. nadalje. Države članice mogu, inter alia, odlučiti da se ta obveza ispunjava osiguravanjem da krovove javnih ili privatno-javnih zgrada upotrebljavaju treće strane za uređaje koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora.
6.  Države članice osiguravaju da nove javne zgrade i postojeće javne zgrade na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini služe kao primjer u kontekstu ove Direktive od 1. siječnja 2012. nadalje. Države članice mogu, inter alia, odlučiti da se ta obveza ispunjava poštovanjem standarda za zgrade gotovo nulte energetske potrošnje, kao što se zahtijeva u Direktivi ... Europskog parlamenta i Vijeća [o energetskoj učinkovitosti zgrada, 2016/0381(COD)], ili osiguravanjem da krovove javnih ili privatno-javnih zgrada upotrebljavaju treće strane za uređaje koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 158
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 7.
7.  Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima predviđaju poticaje za uporabu sustava i uređaja za grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora kojima se postiže znatno smanjenje potrošnje energije. Države članice upotrebljavaju oznake energetske učinkovitosti ili znakove zaštite okoliša ili druge odgovarajuće certifikate ili norme razvijene na nacionalnoj razini ili na razini Unije , kad postoje, kao temelj za poticanje uporabe tih sustava i uređaja.
7.  Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima predviđaju poticaje za uporabu sustava i uređaja za grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora kojima se postiže znatno smanjenje potrošnje energije. U tu svrhu države članice upotrebljavaju oznake energetske učinkovitosti ili znakove zaštite okoliša ili druge odgovarajuće certifikate ili norme razvijene na nacionalnoj razini ili na razini Unije, kad postoje, te osiguravaju pružanje odgovarajućih informacija i savjete o obnovljivim, energetski vrlo učinkovitim alternativama kao i o eventualnim financijskim instrumentima i poticajima koji su dostupni u slučaju zamjene, u cilju promicanja veće stope zamjene starih sustava grijanja i veće stope prelaska na rješenja temeljena na obnovljivoj energiji u skladu s Direktivom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o energetskoj učinkovitosti zgrada, 2016/0381(COD)].
Amandman 159
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 8.
8.  Države članice provode ocjenu svojeg potencijala izvora obnovljive energije i uporabe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje. Ta se ocjena uključuje u drugu sveobuhvatnu ocjenu koja se prvi put zahtijeva do 31. prosinca 2020. na temelju članka 14. stavka 1. Direktive 2012/27/EU te u naknadna ažuriranja sveobuhvatnih ocjena.
8.  Države članice provode ocjenu svojeg potencijala izvora obnovljive energije i uporabe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje. Pri toj se ocjeni posebno uzimaju u obzir prostorna analiza područja pogodnih za korištenje zbog niskog ekološkog rizika i potencijal za manje projekte na razini kućanstava. Ta se ocjena uključuje u drugu sveobuhvatnu ocjenu koja se prvi put zahtijeva do 31. prosinca 2020. na temelju članka 14. stavka 1. Direktive 2012/27/EU te u naknadna ažuriranja sveobuhvatnih ocjena.
Amandman 160
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 8.a (novi)
8.a  Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svoje planove mobilnosti i prometa uključe odredbe za integraciju i uporabu prijevoznih sredstava koja koriste energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 161
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 9.
9.  Države članice uklanjaju administrativne prepreke dugoročnim korporativnim ugovorima o kupnji energije kako bi se financirali obnovljivi izvori energije i olakšala njihova uporaba.
9.  Države članice provode procjenu regulatornih i administrativnih prepreka kupnji energije iz obnovljivih izvora za poslovne klijente na njihovu teritoriju, kao i potencijal za tu kupnju, te uspostavljaju regulatorni i administrativni okvir pogodan za poboljšanje dugoročnih korporativnih ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora kako bi se financirali obnovljivi izvori energije i olakšala njihova uporaba, a istovremeno te ugovore ne bi podvrgnulo nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove. Sklapanjem tih ugovora jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava se u ime poslovnog klijenta. Taj se poticajni okvir uključuje u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)].
Amandman 162
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 2.
2.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka vodi podnositelja zahtjeva kroz postupak na transparentan način, pruža mu sve potrebne informacije, ako je potrebno, koordinira i uključuje druga tijela te na kraju postupka isporučuje pravno obvezujuću odluku.
2.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka vodi podnositelja zahtjeva kroz postupak na transparentan način, pruža mu sve potrebne informacije, ako je potrebno, koordinira i uključuje druga tijela te na kraju postupka isporučuje pravno obvezujuću odluku. Podnositelji zahtjeva trebali bi moći sve relevantne dokumente podnijeti u digitalnom obliku.
Amandman 163
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 3.
3.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka u suradnji s operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava objavljuje priručnik o postupcima za nositelje projekata obnovljive energije, uključujući i male projekte i projekte potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.
3.  Kako bi olakšala pristup relevantnim informacijama, jedinstvena administrativna kontaktna točka ili država članica, u suradnji s operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava, uspostavlja jedinstvenu internetsku informativnu platformu s objašnjenimpostupcima za nositelje projekata obnovljive energije, uključujući i male projekte, projekte potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i projekte zajednica energije iz obnovljivih izvora. Ako država članica odluči uspostaviti više od jedne jedinstvene administrativne kontaktne točke, informacijska platforma upućuje podnositelja zahtjeva na kontaktnu točku koja je mjerodavna za njegov zahtjev.
Amandman 164
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 4.
4.  Postupak izdavanja dozvola iz stavka 1. ne smije trajati dulje od tri godine, osim u slučajevima navedenima u članku 16. stavku 5. i članku 17.
4.  Postupak izdavanja dozvola iz stavka 1. ne smije trajati dulje od tri godine, osim u slučajevima navedenima u članku 16. stavcima 4.a i 5. i članku 17.
Amandman 165
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 4.a (novi)
4.a  Za postrojenja čiji je kapacitet električne energije između 50 kW i 1MW postupak odobravanja dozvola ne smije trajati više od jedne godine. U izvanrednim okolnostima, koje trebaju biti opravdane, taj se rok može produžiti za dodatna tri mjeseca.
Razdobljima iz stavaka 4. i 4.a ne dovode se u pitanje sudske žalbe i pravni lijekovi, a oni se mogu produžiti najviše za onoliko koliko traju postupci sudskih žalbi i pravnih lijekova.
Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup mehanizmu izvansudskog rješavanja sporova ili jednostavnim i dostupnim sudskim postupcima za rješavanje sporova u vezi s postupcima izdavanja dozvola i s izdavanjem dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i njihov rad.
Amandman 166
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 5.
5.  Države članice olakšavaju obnovu postojećih postrojenja koja proizvode energiju iz obnovljivih izvora, inter alia, osiguravanjem pojednostavljenog i brzog postupka izdavanja dozvola koji ne premašuje jednu godinu od datuma na koji je zahtjev za obnovu podnesen jedinstvenoj administrativnoj kontaktnoj točki.
5.  Države članice olakšavaju obnovu postojećih postrojenja koja proizvode energiju iz obnovljivih izvora, inter alia, osiguravanjem pojednostavljenog i brzog postupka izdavanja dozvola koji ne premašuje jednu godinu od datuma na koji je zahtjev za obnovu podnesen jedinstvenoj administrativnoj kontaktnoj točki. Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 4. Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka), 2016/0379(COD)] države članice osiguravaju da projekti obnovljenih postrojenja zadržavaju pristup mreži i prava povezanosti na mrežu barem u slučajevima kada nema promjene kapaciteta.
Amandman 354
Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 5.a (novi)
5.a   Države članice u okviru svojih postupaka izdavanja dozvola ili koncesija osiguravaju da je do 31. prosinca 2022. 90 % benzinskih crpki uz ceste osnovne mreže uspostavljene Uredbom (EU) br. 1315/2013 (osnovna mreža TEN-T-a) opremljeno javno dostupnim stanicama velike snage za punjenje električnih vozila. Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi proširila područje primjene ovog stavka na goriva obuhvaćena člankom 25.
Amandman 167
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 1.
1.  Demonstracijskim projektima i postrojenjima s kapacitetom električne energije manjim od 50 kWh dopušteno je spojiti se na mrežu nakon obavijesti operatoru distribucijskog sustava.
1.  Demonstracijskim projektima i postrojenjima s kapacitetom električne energije manjim od 50 kWh dopušteno je spojiti se na mrežu nakon obavijesti operatoru distribucijskog sustava.
Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju demonstracijskih projekata i postrojenja s kapacitetom od 10,8 kW do 50 kW operator distribucijskog sustava može odbiti jednostavnu obavijest iz opravdanih razloga ili predložiti alternativno rješenje. U tom slučaju dužan je to učiniti u roku od dva tjedna od obavijesti, a podnositelj zahtjeva zatim može zatražiti spajanje u skladu sa standardnim postupcima. Ako operator distribucijskog sustava ne da negativan odgovor u tom roku, postrojenje se može spojiti.
Amandman 168
Prijedlog direktive
Članak 18. – stavak 1.
1.  Države članice osiguravaju da su informacije o mjerama potpore na raspolaganju svim uključenim stranama, npr. potrošačima, graditeljima, instalaterima, arhitektima i dobavljačima uređaja i sustava za grijanje i hlađenje i korištenje električne energije te prijevoznih sredstava koja upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora.
1.  Države članice osiguravaju da su informacije o mjerama potpore na raspolaganju svim uključenim stranama, npr. potrošačima, posebno onima s niskim prihodima, ranjivim potrošačima, potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora, zajednicama energije iz obnovljivih izvora, graditeljima, instalaterima, arhitektima i dobavljačima uređaja i sustava za grijanje i hlađenje i korištenje električne energije te prijevoznih sredstava koja upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora.
Amandman 169
Prijedlog direktive
Članak 18. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice osiguravaju informacije o inteligentnim prometnim sustavima i povezanim vozilima u vezi s njihovim prednostima u pogledu sigurnosti na cestama, smanjenja prometne preopterećenosti i učinkovitosti potrošnje goriva.
Amandman 170
Prijedlog direktive
Članak 18. – stavak 6.
6.  Države članice uz sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela razvijaju odgovarajuće programe obavješćivanja, podizanja javne svijesti, usmjeravanja i/ili osposobljavanja kako bi građane informirale o koristima i praktičnim aspektima razvoja i uporabe energije iz obnovljivih izvora.
6.  Države članice uz sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela razvijaju odgovarajuće programe obavješćivanja, podizanja javne svijesti, usmjeravanja i/ili osposobljavanja kako bi građane informirale kako da ostvare svoja prava kao aktivni potrošači te o koristima i praktičnim aspektima, uključujući tehničke i financijske aspekte razvoja i uporabe energije iz obnovljivih izvora, između ostalog trošenjem vlastite energije ili u okviru zajednica energije iz obnovljivih izvora, kao i o koristima mehanizama suradnje između država članica i različitim vrstama prekogranične suradnje.
Amandman 171
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.
Države članice osiguravaju da se proizvođaču koji prima financijsku potporu iz programa potpore za istu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ne izdaju jamstva o podrijetlu . Države članice izdaju takva jamstva o podrijetlu i prenose ih na tržište na dražbama. Prihodi prikupljeni kao rezultat dražbi upotrebljavaju se kako bi se nadoknadili troškovi potpore za obnovljive izvore energije.
Države članice osiguravaju da se u slučaju postrojenja za obnovljivu energiju puštenih u rad nakon... [datum stupanja na snagu ove Direktive] proizvođaču koji prima financijsku potporu iz programa potpore za istu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ne izdaju jamstva o podrijetlu, osim ako nema dvostruke naknade.
Pretpostavlja se da ne postoji dvostruka naknada:
(a)  ako se financijska potpora dodjeljuje putem postupka nadmetanja ili sustava zelenih certifikata kojima se može trgovati;
(b)  ako se vrijednost jamstava o podrijetlu administrativno uzima u obzir na razini financijske potpore ili
(c)  ako jamstva o podrijetlu nisu izdana izravno proizvođaču, nego isporučitelju ili potrošaču koji kupuje obnovljivu energiju u konkurentnom okruženju ili u okviru dugoročnog korporativnog ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora.
U slučajevima koji nisu navedeni u četvrtom podstavku države članice izdaju jamstvo o podrijetlu iz statističkih razloga i odmah ga poništavaju.
Amandman 172
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 7. – podstavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  je li izvor energije iz kojeg je energija proizvedena zadovoljio kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova iz članka 26.
Amandman 173
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 7. – podstavak 1. – točka b – podtočka ii.
ii.  plin ili
ii.  plin, uključujući vodik, ili
Amandman 174
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 8.
8.  Kad dobavljač električne energije mora dokazati udio ili količinu energije iz obnovljivih izvora u svojoj kombinaciji izvora energije za potrebe članka 3. Direktive 2009/72/EZ, on to čini pomoću jamstva o podrijetlu. Isto tako, jamstva o podrijetlu izdana na temelju članka 14. stavka 10. Direktive 2012/27/EU upotrebljavaju se kao potkrijepa bilo kojeg zahtjeva da se dokaže količina električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije. Države članice osiguravaju da se gubitci energije pri prijenosu potpuno uzmu u obzir ako se jamstva o podrijetlu upotrebljavaju za demonstraciju potrošnje obnovljive energije ili električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.
8.  Kad dobavljač električne energije mora dokazati udio ili količinu energije iz obnovljivih izvora u svojoj kombinaciji izvora energije za potrebe članka 3. Direktive 2009/72/EZ, on to čini pomoću jamstva o podrijetlu. Isto tako, jamstva o podrijetlu izdana na temelju članka 14. stavka 10. Direktive 2012/27/EU upotrebljavaju se kao potkrijepa bilo kojeg zahtjeva da se dokaže količina električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije. U vezi sa stavkom 2., ako je električna energija proizvedena visokoučinkovitom kogeneracijom uz primjenu obnovljivih izvora energije, izdaje se samo jedno jamstvo o podrijetlu u kojemu se navode obje značajke. Države članice osiguravaju da se gubitci energije pri prijenosu potpuno uzmu u obzir ako se jamstva o podrijetlu upotrebljavaju za demonstraciju potrošnje obnovljive energije ili električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.
Amandman 175
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 1.
1.  Države članice, kad je to primjenjivo, procjenjuju treba li zbog lakšeg uključivanja plina iz obnovljivih izvora energije proširiti postojeću infrastrukturu plinske mreže.
1.  Države članice, kad je to primjenjivo, procjenjuju treba li zbog lakšeg uključivanja plina iz obnovljivih izvora energije proširiti postojeću infrastrukturu plinske mreže. Operatori prijenosnog sustava i operatori distribucijskog sustava odgovorni su za jamčenje neometanog funkcioniranja plinske mrežne infrastrukture, uključujući njezino održavanje i redovito čišćenje.
Amandman 176
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 3.
3.  Ovisno o njihovoj procjeni uključenoj u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Prilogom I. Uredbi [o upravljanju], o potrebi za izgradnjom nove infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje proizvedeno iz izvora obnovljive energije kako bi se postigao cilj Unije iz članka 3. stavka 1. ove Direktive, države članice, kad je to primjereno, poduzimaju mjere za razvoj infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje koja će se prilagođivati razvoju proizvodnje grijanja i hlađenja u velikim pogonima na biomasu, solarnu energiju i biotermalnu energiju.
3.  Ovisno o njihovoj procjeni uključenoj u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Prilogom I. Uredbi ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)], o potrebi za izgradnjom nove infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje proizvedeno iz izvora obnovljive energije kako bi se postigao cilj Unije iz članka 3. stavka 1. ove Direktive, države članice, kad je to primjereno, poduzimaju mjere za razvoj infrastrukture za centralizirano grijanje koja će se prilagođivati razvoju proizvodnje grijanja i hlađenja u velikim pogonima na održivu biomasu, toplinsku energiju iz okoliša u velikim toplinskim crpkama, solarnu energiju i biotermalnu energiju, kao i višak toplinske energije iz industrije i drugih izvora.
Amandman 177
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
Države članice osiguravaju da potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora pojedinačno ili posredstvom agregatora:
Države članice osiguravaju potrošačima pravo da postanu potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tu svrhu države članice osiguravaju da potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora pojedinačno ili posredstvom agregatora:
Amandman 178
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a
(a)  imaju pravo trošiti vlastitu energiju i prodavati, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, svoj višak pri proizvodnji obnovljive električne energije, a da ne podliježu nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove;
(a)  imaju pravo trošiti vlastitu energiju i prodavati, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije i uzajamnih trgovinskih dogovora, svoj višak pri proizvodnji obnovljive električne energije, a da ne podliježu diskriminacijskim i nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove;
Amandman 179
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  imaju pravo trošiti električnu energiju koju su sami proizveli iz obnovljivih izvora, koja ostaje u njihovu prostoru, a da to ne podliježe naplati nikakvih naknada, pristojbi ili poreza;
Amandman 180
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ab (nova)
(ab)  imaju pravo instalirati i koristiti sustave za skladištenje električne energije u kombinaciji s postrojenjima koja proizvode obnovljivu električnu energiju za vlastitu potrošnju, a da pritom ne plaćaju nikakve naknade, uključujući porez i dvostruke naknade za korištenje mreže kada je riječ o pohranjenoj električnoj energiji koja ostaje u njihovu prostoru;
Amandman 181
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.
(c)  ne smatraju se dobavljačima energije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom s obzirom na obnovljivu električnu energiju kojom opskrbe mrežu i koja ne nadmašuje 10 MWh za kućanstva i 500 MWh za pravne osobe na godišnjoj razini; i
(c)  ne smatraju se dobavljačima energije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom s obzirom na obnovljivu električnu energiju kojom opskrbljuju mrežu i koja ne nadmašuje 10 MWh za kućanstva i 500 MWh za pravne osobe na godišnjoj razini, ne dovodeći u pitanje postupke koji su uspostavljeni radi nadziranja i odobrenja spajanja postrojenja za proizvodnju energije na mrežu preko operatera distribucijskog sustava u skladu s člancima od 15. do 18.;
Amandman 182
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d
(d)  primaju naknadu za obnovljivu energiju koju sami proizvedu i kojom opskrbe mrežu, a ta naknada odražava tržišnu vrijednost opskrbljene energije.
(d)  primaju naknadu za obnovljivu energiju koju sami proizvedu i kojom opskrbe mrežu, a ta je naknada barem ekvivalentna tržišnoj cijeni i može uzeti u obzir dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo, u skladu s analizom troškova i koristi distribuiranih izvora energije iz [članka 59.] Direktive ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka), 2016/0380(COD)].
Amandman 183
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Države članice osiguravaju da raspodjela troškova za upravljanje mrežom i razvoj bude pravedna, razmjerna i da odražava koristi vlastite proizvodnje za cijeli sustav, uključujući dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo.
Amandman 184
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da je potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora koji žive u istoj stambenoj zgradi ili su smješteni u istom komercijalnom kompleksu ili sustavu zatvorene distribucije, ili kompleksu ili takvom sustavu zajedničkih usluga, dopušteno zajednički trošiti vlastitu energiju kao da su pojedinačni potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tom se slučaju prag utvrđen u stavku 1. točki (c) primjenjuje na svakog uključenog potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.
2.  Države članice osiguravaju da je potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora koji žive u istoj stambenoj zgradi, stambenom području ili su smješteni u istom komercijalnom ili industrijskom kompleksu ili kompleksu zajedničkih usluga, ili u istom sustavu zatvorene distribucije, dopušteno zajednički trošiti vlastitu energiju kao da su pojedinačni potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tom se slučaju prag utvrđen u stavku 1. točki (c) primjenjuje na svakog uključenog potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.
Amandman 185
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice provode ocjenu postojećih prepreka vlastitoj potrošnji i potencijala za razvoj vlastite potrošnje na svojim područjima radi uspostave poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje razvoja potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora.
Taj okvir, između ostalog, uključuje:
(a)  posebne mjere kojima se osigurava dostupnost vlastite proizvodnje svim potrošačima, pa tako i onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima, ili osobama koje žive u socijalnim ili iznajmljenim stanovima;
(b)  alate za lakše pristupanje financiranju;
(c)  poticaje za vlasnike zgrada da stvore mogućnosti za vlastitu potrošnju za najmoprimce;
(d)  uklanjanje svih neopravdanih regulatornih prepreka potrošnji vlastite energije iz obnovljivih izvora, među ostalim, za najmoprimce.
Taj poticajni okvir mora biti uključen u nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)].
Amandman 186
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 3.
3.  Postrojenjem potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora može upravljati treća strana u pogledu uspostavljanja, pogona, uključujući mjerenje i održavanje.
3.  Postrojenje potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora može, uz njihovo odobrenje, biti u vlasništvu treće strane ili ona može njime upravljati u pogledu uspostavljanja, pogona, uključujući mjerenje, i održavanja. Treća strana ne smatra se sama potrošačem vlastite energije iz obnovljivih izvora.
Amandman 187
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)
Države članice jamče da krajnji potrošači, posebno potrošači iz kategorije kućanstvo, imaju pravo sudjelovati u zajednici energije iz obnovljivih izvora, a da pritom ne gube prava koja imaju kao krajnji potrošači i ne podliježu neopravdanim uvjetima ili postupcima koji bi spriječili njihovo sudjelovanje ili ih odvratili od sudjelovanja u zajednici energije iz obnovljivih izvora, a u slučaju privatnih poduzeća pod uvjetom da njihovo sudjelovanje nije njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost.
Amandman 188
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice osiguravaju da zajednice energije iz obnovljivih izvora imaju pravo proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, a da ne podliježu nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove.
Države članice osiguravaju da zajednice energije iz obnovljivih izvora imaju pravo proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, a da ne podliježu diskriminatornim ili nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove.
Amandman 189
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio
Za potrebe ove Direktive zajednica energije iz obnovljivih izvora je MSP ili neprofitna organizacija čiji dioničari ili članovi surađuju u proizvodnji, distribuciji, skladištenju energije iz obnovljivih izvora ili opskrbi njome te ispunjavaju barem četiri od sljedećih kriterija:
Za potrebe ove Direktive zajednica energije iz obnovljivih izvora je MSP ili neprofitna organizacija čiji dioničari ili članovi surađuju u proizvodnji, distribuciji, skladištenju energije iz obnovljivih izvora ili opskrbi njome.
Kako bi se zajednica smatrala zajednicom energije iz obnovljivih izvora, najmanje 51 % mjesta u upravnom vijeću ili upravljačkim tijelima subjekta mora biti rezervirano za lokalne članove, odnosno predstavnike lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa, ili za građane kao pojedince.
Osim toga, zajednica energije iz obnovljivih izvora mora ispunjavati barem tri od sljedećih kriterija:
Amandman 190
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a
(a)  dioničari ili članovi fizičke su osobe, lokalna tijela, uključujući općine, ili MSP-ovi koji djeluju u područjima obnovljive energije;
(a)  dioničari ili članovi fizičke su osobe, lokalna tijela, uključujući općine, ili MSP-ovi;
Amandman 191
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b
(b)  najmanje 51 % dioničara ili članova subjekta koji imaju pravo glasa fizičke su osobe;
(b)  najmanje 51 % dioničara ili članova subjekta koji imaju pravo glasa fizičke su osobe ili javna tijela;
Amandman 192
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c
(c)  najmanje 51 % dionica ili prava sudjelovanja subjekta posjeduju lokalni članovi, odnosno predstavnici lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građani koji imaju izravan interes povezan s aktivnošću zajednice i njezinim učincima;
(c)  najmanje 51 % dionica ili prava sudjelovanja subjekta posjeduju lokalni članovi, odnosno predstavnici lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građani kao pojedinci;
Amandman 193
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d
(d)  najmanje 51 % mjesta u upravnom vijeću ili upravljačkim tijelima subjekta rezervirano je za lokalne članove, odnosno predstavnike lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građane koji imaju izravan interes povezan s aktivnošću zajednice i njezinim učincima;
Briše se.
Amandman 194
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Države članice prate primjenu tih kriterija i poduzimaju mjere kako bi se izbjegla zlouporaba ili negativni učinci na tržišno natjecanje.
Amandman 195
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 2.
2.  Ne dovodeći u pitanje pravila Unije o državnim potporama pri oblikovanju programa potpore države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora.
2.  Pri oblikovanju programa potpore države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora, osiguravajući pritom jednake uvjete tržišnog natjecanja za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora.
Amandman 196
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 2.a (novi)
2.a  Države članice provode ocjenu postojećih prepreka i potencijala za razvoj zajednica energije iz obnovljivih izvora na svojim područjima radi uspostave poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje sudjelovanja zajednica energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji, potrošnji, skladištenju i prodaji energije iz obnovljivih izvora.
Taj poticajni okvir uključuje:
(a)  ciljeve i posebne mjere kako bi se javnim tijelima pomoglo da omoguće razvoj zajednica energije iz obnovljivih izvora te kako bi se omogućilo izravno sudjelovanje;
(b)  posebne mjere kojima se osigurava dostupnost sudjelovanja u zajednicama energije iz obnovljivih izvora svim potrošačima, pa tako i onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima, ili osobama koje žive u socijalnim ili iznajmljenim stanovima;
(c)  alate za olakšavanje pristupa financiranju i informacijama;
(d)  regulatornu potporu i potporu za izgradnju kapaciteta namijenjenu javnim tijelima pri uspostavi zajednica energije iz obnovljivih izvora;
(e)  uklanjanje neopravdanih regulatornih i administrativnih prepreka za zajednice energije iz obnovljivih izvora;
(f)  pravila za osiguravanje jednakog i nediskrimininatornog postupanja prema potrošačima koji sudjeluju u energetskoj zajednici, osiguravanje zaštite potrošača jednake zaštiti kakvu imaju potrošači spojeni na distribucijske mreže.
Taj poticajni okvir mora biti uključen u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)].
Amandman 197
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 1.
1.  Kako bi olakšala prodiranje obnovljive energije u sektor grijanja i hlađenja, svaka država članica nastoji povisiti udio obnovljive energije isporučene za grijanje i hlađenje za barem jedan postotni bod svake godine, izraženo kao nacionalni udio konačne potrošnje energije i izračunano u skladu s metodologijom iz članka 7.
1.  Kako bi olakšala prodiranje obnovljive energije u sektor grijanja i hlađenja, svaka država članica nastoji povisiti udio obnovljive energije isporučene za grijanje i hlađenje za barem dva postotna boda svake godine, izraženo kao nacionalni udio konačne potrošnje energije i izračunano u skladu s metodologijom iz članka 7. Ako država članica ne može ostvariti taj postotak, ona objavljuje obrazloženje svog odstupanja i dostavlja ga Komisiji. Države članice daju prioritet najboljim dostupnim tehnologijama.
Amandman 198
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 1.a (novi)
1.a  U svrhu ispunjavanja obveze iz stavka 1., pri izračunu udjela energije iz obnovljivih izvora za grijanje i hlađenje te njegovo nužno godišnje povećanje države članice:
(a)  mogu računati svako povećanje ostvareno u određenoj godini kao da je djelomično ili potpuno postignuto u bilo koje dvije prethodne ili sljedeće godine, u razdoblju između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2030.;
(b)  mogu uračunati otpadnu toplinu i hladnoću u godišnje povećanje iz stavka 1., uz ograničenje od 50 % godišnjeg povećanja;
(c)  ako je njihov udio obnovljivih izvora energije te izvora otpadne topline i hladnoće u sektoru grijanja i hlađenja između 50 % i 80 %, mogu sniziti povećanje na 1 postotni bod svake godine;
(d)  mogu utvrditi vlastitu razinu godišnjeg povećanja, pa tako i odlučiti hoće li primijeniti gornju granicu za otpadnu toplinu ili hladnoću iz točke (b), počevši od godine u kojoj postignu udio energije iz obnovljivih izvora i izvora otpadne topline i hladnoće u sektoru grijanja i hlađenja veći od 80 %.
Amandman 199
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 2.
2.  Države članice mogu na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija odrediti popis mjera, imenovati provedbene subjekte, kao što su opskrbljivači gorivom, te to objaviti, što pridonosi povećanju navedenom u stavku 1.
2.  Države članice na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija određuju popis mjera, imenuju provedbene subjekte, kao što su opskrbljivači gorivom, te to objavljuju, što pridonosi povećanju navedenom u stavku 1.
Amandman 200
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Povećanje iz stavka 1. može se provesti pomoću najmanje jedne od sljedećih mogućnosti:
3.  Povećanje iz stavka 1. može se, među ostalim, provesti pomoću najmanje jedne od sljedećih mogućnosti:
Amandman 201
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3. – točka a
(a)  fizičkim uključivanjem obnovljive energije u energiju i energetsko gorivo isporučeno za grijanje i hlađenje;
(a)  fizičkim uključivanjem obnovljive energije ili otpadne topline i hladnoće u energiju i energetsko gorivo isporučeno za grijanje i hlađenje;
Amandman 202
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3. – točka b
(b)  izravnim mjerama za ublažavanje posljedica, kao što je ugradnja visokoučinkovitih sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora u zgrade ili uporaba obnovljive energije u postupcima industrijskog grijanja i hlađenja;
(b)  izravnim mjerama za ublažavanje posljedica, kao što je ugradnja visokoučinkovitih sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora u zgrade ili uporaba obnovljive energije ili otpadne topline i hladnoće u postupcima industrijskog grijanja i hlađenja;
Amandman 203
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3. – točka ca (nova)
(ca)  drugim mjerama s jednakovrijednim učinkom kako bi se postiglo godišnje povećanje utvrđeno u stavku 1. ili 1.a.
Amandman 204
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3.a (novi)
3.a  Prilikom provedbe mjera iz točaka (a) do (d), države članice zahtijevaju da mjere budu izrađene tako da se osigura njihova dostupnost svim potrošačima, posebno onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima koji možda nemaju dovoljno inicijalnog kapitala da se inače njima okoriste.
Amandman 205
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 5. – točka ba (nova)
(ba)  količini otpadne topline ili hladnoće isporučene za grijanje i hlađenje;
Amandman 206
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 5. – točka c
(c)  udjelu obnovljive energije u ukupnoj količini energije isporučene za grijanje i hlađenje; i
(c)  udjelu obnovljive energije i otpadne topline ili hladnoće u ukupnoj količini energije isporučene za grijanje i hlađenje i
Amandman 207
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 1.
1.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači centraliziranim grijanjem i hlađenjem krajnjim potrošačima pružaju informacije o svojoj energetskoj učinkovitosti i udjelu obnovljive energije u svojim sustavima. Te su informacije u skladu s normama upotrijebljenima u okviru Direktive 2010/31/EU.
1.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači centraliziranim grijanjem i hlađenjem krajnjim potrošačima pružaju informacije o svojoj energetskoj učinkovitosti i udjelu obnovljive energije u svojim sustavima. Te se informacije daju svake godine ili na zahtjev i u skladu su s normama upotrijebljenima u okviru Direktive 2010/31/EU.
Amandman 208
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 2.
2.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi kupcima tih sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja koji nisu „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU omogućili da se isključe iz tog sustava radi samostalne proizvodnje grijanja ili hlađenja iz obnovljivih izvora ili prelaska kod drugog opskrbljivača grijanjem ili hlađenjem koji ima pristup sustavu is stavka 4.
2.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi kupcima tih sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja koji nisu „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU, ili takvim sustavima neće postati u sljedećih pet godina prema svojim planovima ulaganja, omogućili da se isključe iz tog sustava radi samostalne proizvodnje grijanja ili hlađenja iz obnovljivih izvora.
Amandman 209
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 3.
3.  Države članice mogu ograničiti pravo isključenja ili promjene opskrbljivača na potrošače koji mogu dokazati da planirano alternativno rješenje za opskrbu grijanjem ili hlađenjem rezultira znatno boljom energetskom učinkovitošću. Ocjena energetske učinkovitosti alternativnog rješenja za opskrbu može se temeljiti na energetskom certifikatu kako je definiran u Direktivi 2010/31/EU.
3.  Države članice mogu ograničiti pravo isključenja na potrošače koji mogu dokazati da planirano alternativno rješenje za opskrbu grijanjem ili hlađenjem rezultira znatno boljom energetskom učinkovitošću. Ocjena energetske učinkovitosti alternativnog rješenja za opskrbu može se temeljiti na energetskom certifikatu kako je definiran u Direktivi 2010/31/EU.
Amandman 210
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 4.
4.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi osigurale nediskriminacijski pristup sustavima centraliziranoga grijanja ili hlađenja za toplinu ili hladnoću proizvedenu iz izvora obnovljive energije te za otpadnu toplinu ili hladnoću. Tim se nediskriminacijskim pristupom omogućuje da opskrbljivači koji nisu operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja izravno opskrbe grijanjem ili hlađenjem iz takvih izvora kupce priključene na sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja.
4.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi osigurale nediskriminacijski pristup sustavima centraliziranoga grijanja ili hlađenja za toplinu ili hladnoću proizvedenu iz izvora obnovljive energije te za otpadnu toplinu ili hladnoću na temelju nediskriminatornih kriterija koje utvrđuje nadležno tijelo države članice. Tim se kriterijima uzima u obzir gospodarska i tehnička izvedivost za operatore sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja i korisnike koji su spojeni na njega.
Amandman 211
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 5.
5.  Operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja može opskrbljivačima uskratiti pristup ako sustav nema potreban kapacitet zbog druge opskrbe otpadnom toplinom ili hladnoćom, toplinom ili hladnoćom iz obnovljivih izvora energije ili toplinom ili hladnoćom proizvedenom iz visokoučinkovite kogeneracije. Države članice osiguravaju da, dođe li do takve uskrate pristupa, operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja nadležnom tijelu pruži relevantne informacije o mjerama koje bi bile potrebne za jačanje sustava u skladu sa stavkom 9.
5.  Operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja može opskrbljivačima uskratiti pristup ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:
(a)   sustav nema potreban kapacitet zbog druge opskrbe otpadnom toplinom ili hladnoćom, toplinom ili hladnoćom iz obnovljivih izvora energije ili toplinom ili hladnoćom proizvedenom iz visokoučinkovite kogeneracije, ili bi takav pristup ugrozio siguran rad sustava centraliziranog grijanja;
(b)   sustav predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU;
(c)   omogućavanje pristupa izazvalo bi prekomjerno povećanje cijene topline ili hladnoće za krajnje potrošače u odnosu na cijenu korištenja glavne lokalne opskrbe toplinskom energijom, kojoj bi konkurencija bio obnovljiv izvor energije ili otpadna toplina ili hladnoća.
Države članice osiguravaju da, dođe li do takve uskrate pristupa, operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja nadležnom tijelu pruži relevantne informacije o mjerama koje bi bile potrebne za jačanje sustava u skladu sa stavkom 9. i ekonomskim posljedicama tih mjera.
Amandman 212
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 6.
6.  Novi se sustavi centraliziranoga grijanja ili hlađenja mogu, na zahtjev, izuzeti od primjene stavka 4. tijekom određenog razdoblja. Nadležno tijelo odlučuje o tim zahtjevima za izuzeće na pojedinačnoj osnovi. Izuzeće se odobrava samo ako novi sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU te ako se njime iskorištava mogućnost uporabe izvora obnovljive energije i otpadne topline ili hladnoće utvrđene u sveobuhvatnoj procjeni provedenoj u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU.
6.  Novi se sustavi centraliziranoga grijanja ili hlađenja mogu, na zahtjev, izuzeti od primjene stavka 4. tijekom određenog razdoblja. Nadležno tijelo odlučuje o tim zahtjevima za izuzeće na pojedinačnoj osnovi. Izuzeće se odobrava samo ako novi sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU te ako se njime iskorištava mogućnost uporabe obnovljivih izvora energije, visokoučinkovite kogeneracije u smislu članka 2. stavka 34. Direktive 2012/27/EU i otpadne topline ili hladnoće utvrđene u sveobuhvatnoj procjeni provedenoj u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU.
Amandman 213
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 7.
7.  Pravom isključenja ili promjene opskrbljivača mogu se koristiti pojedinačni kupci, zajednička poduzeća koja utemelje kupci ili stranke koje djeluju u ime kupaca. Za stambene se zgrade takvim isključenjem može koristiti samo na razini cijele zgrade.
7.  Pravom isključenja mogu se koristiti pojedinačni kupci, zajednička poduzeća koja utemelje kupci ili stranke koje djeluju u ime kupaca. Za stambene se zgrade takvim isključenjem može koristiti samo na razini cijele zgrade.
Amandman 214
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 8.
8.  Države članice zahtijevaju od operatora distribucijskih sustava da barem jednom u dvije godine ocijene, u suradnji s operatorima sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja na svojem području, mogućnost sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja da pruže uravnoteženje i druge usluge povezane sa sustavom, uključujući upravljanje potrošnjom i skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te bi li, u odnosu na alternativna rješenja, uporaba utvrđene mogućnosti bila troškovno učinkovitija i bi li se njome učinkovitije iskorištavali resursi.
8.  Države članice zahtijevaju od operatora distribucijskih sustava da barem svake četiri godine ocijene, u suradnji s operatorima sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja na svojem području, mogućnost sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja da pruže uravnoteženje i druge usluge povezane sa sustavom, uključujući upravljanje potrošnjom i skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te bi li, u odnosu na alternativna rješenja, uporaba utvrđene mogućnosti bila troškovno učinkovitija i bi li se njome učinkovitije iskorištavali resursi.
Amandman 215
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 9.
9.  Države članice imenuju najmanje jedno neovisno tijelo kako bi osigurale da su prava potrošača i pravila za pogon sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja jasno definirana i provedena u skladu s ovim člankom.
9.  Države članice imenuju najmanje jedno nadležno tijelo kako bi osigurale da su prava potrošača i pravila za pogon sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja jasno definirana i provedena u skladu s ovim člankom.
Amandman 216
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.
S učinkom od 1. siječnja 2021. države članice od opskrbljivača gorivom zahtijevaju da u ukupnu količinu goriva namijenjenih uporabi u prometu koju isporučuju za potrošnju ili uporabu na tržištu tijekom kalendarske godine uključe minimalni udio energije proizvedene iz naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., iz obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, iz fosilnih goriva nastalih iz otpada te iz obnovljive električne energije.
Kako bi postigle cilj od 12 % konačne potrošnje energije iz obnovljivih izvora iz članka 3., države članice s učinkom od 1. siječnja 2021. od opskrbljivača gorivom zahtijevaju da u ukupnu količinu goriva namijenjenih uporabi u prometu koju isporučuju za potrošnju ili uporabu na tržištu tijekom kalendarske godine uključe minimalni udio energije proizvedene iz naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., iz obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika te iz obnovljive električne energije.
Amandman 217
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.
Minimalni je udio 2021. barem jednak 1,5 %, uz povećanje na barem 6,8 % 2030. prema okvirnoj smjernici utvrđenoj u Prilogu X. dijelu B. Unutar tog ukupnog udjela, doprinos naprednih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu A iznosi barem 0,5 % goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu od 1. siječnja 2021., a povećava se na barem 3,6 % do 2030. prema planu utvrđenom u Prilogu X. dijelu C.
Minimalni je udio 2021. barem jednak 1,5 %, uz povećanje na barem 10 % 2030. prema okvirnoj smjernici utvrđenoj u Prilogu X. dijelu B. Unutar tog ukupnog udjela, doprinos naprednih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu A iznosi barem 0,5 % goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu od 1. siječnja 2021., a povećava se na barem 3,6 % do 2030. prema planu utvrđenom u Prilogu X. dijelu C.
Opskrbljivači gorivom koji isporučuju samo goriva u obliku električne energije i obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu ne moraju se pridržavati minimalnog udjela iz naprednih biogoriva, drugih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX.
Amandman 218
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. − točka a
(a)  pri izračunu nazivnika, odnosno energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u cestovnom i željezničkom prometu i isporučenih za potrošnju ili uporabu na tržištu, uzimaju se u obzir benzin, dizel, prirodni plin, biogoriva, bioplin, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, fosilna goriva nastala iz otpada i električna energija;
(a)  pri izračunu nazivnika, odnosno energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u cestovnom i željezničkom prometu i isporučenih za potrošnju ili uporabu na tržištu, uzimaju se u obzir benzin, dizel, prirodni plin, biogoriva, bioplin, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika i električna energija;
Amandman 219
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b – stavak 1.
b)  pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, fosilnih goriva nastalih iz otpada i isporučenih svim prometnim sektorima te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima.
b)  pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika i isporučenih svim prometnim sektorima te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima.
Amandman 220
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b – stavak 2.
Pri izračunu brojnika doprinos biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu B ograničava se na 1,7 % energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu, a doprinos goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva i pomorstva iznosi njihov energetski sadržaj pomnožen s 1,2.
Pri izračunu brojnika doprinos biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu B ograničava se na 1,7 % energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu.
Države članice mogu izmijeniti ograničenje za sirovine navedeno u Prilogu IX. dijelu B ako je to opravdano s obzirom na dostupnost sirovina. Komisija mora odobriti svaku izmjenu.
Doprinos goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva iznosi njihov energetski sadržaj pomnožen s 2, a u sektoru pomorstva njihov energetski sadržaj pomnožen s 1,2, a za doprinos električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima smatra se da iznosi njezin energetski sadržaj pomnožen s 2,5.
Amandman 221
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice mogu osmisliti svoje nacionalne politike kako bi ispunile obveze koje proizlaze iz ovog članka kao obvezu uštede stakleničkih plinova i mogu ih također primjenjivati na fosilna goriva nastala iz otpada pod uvjetom da to nije protivno ciljevima kružnog gospodarstva i da je ostvaren udio energije iz obnovljivih izvora iz stavka 1.
Amandman 223
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.
3.   Kako bi se utvrdio udio električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe stavka 1. može se upotrebljavati prosječni udio električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji ili udio električne energije iz obnovljivih izvora u državi članici koju se opskrbljuje električnom energijom, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. U oba se slučaja jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.
3.   Kako bi se utvrdio udio električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe stavka 1., upotrebljava se udio električne energije iz obnovljivih izvora u državi članici koju se opskrbljuje električnom energijom, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine, pod uvjetom da ima dovoljno dokaza da je električna energija iz obnovljiva izvora dodatna energija. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi se dopunila ova Direktiva utvrđivanjem metodologije, uključujući metodologiju kojom država članica određuje svoju referentnu vrijednost za dokazivanje dodatnosti.
Amandman 224
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)
Odstupajući od prvog podstavka i radi utvrđivanja udjela električne energije u svrhu stavka 1., električna energija proizvedena uz izravno priključenje na postrojenje za proizvodnju obnovljive energije koja se isporučuje cestovnim vozilima u potpunosti se smatra električnom energijom iz obnovljivih izvora. Slično tome, električna energija dobivena na temelju dugoročnih ugovora o kupnji električne energije iz obnovljivih izvora u potpunosti se smatra električnom energijom iz obnovljivih izvora. U svakom slučaju, poništava se jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19.
Amandman 225
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 3. – podstavak 3. – točka a – stavak 1.
kada se električna energija upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, bilo izravno ili za proizvodnju posrednih proizvoda, kao udio obnovljive energije može se upotrijebiti prosječan udio električne energije iz izvora obnovljive energije u Uniji ili udio električne energije iz izvora obnovljive energije u zemlji proizvodnje, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. U oba se slučaja jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.
kada se električna energija upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, bilo izravno ili za proizvodnju posrednih proizvoda, kao udio obnovljive energije može se upotrijebiti prosječan udio električne energije iz izvora obnovljive energije u zemlji proizvodnje, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. Jednakovrijedna se količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.
Amandman 226
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 4. – podstavak 1.
Države članice uspostavljaju bazu podataka kojom se omogućuje praćenje goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su prihvatljiva kao dio brojnika navedenog u stavku 1. točki (b) te od relevantnih gospodarskih subjekata zahtijevaju da unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti prihvatljivih goriva, uključujući njihove emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu, počevši od trenutka proizvodnje do opskrbljivača gorivom koji ga stavlja na tržište.
Komisija uspostavlja bazu podataka Unije kojom se omogućuje praćenje goriva namijenjenih uporabi u prometu, uključujući električnu energiju, koja su prihvatljiva kao dio brojnika navedenog u stavku 1. točki (b). Države članice od relevantnih gospodarskih subjekata zahtijevaju da unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti prihvatljivih goriva, uključujući njihove emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu, počevši od trenutka proizvodnje do opskrbljivača gorivom koji ga stavlja na tržište.
Amandman 227
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 4. – podstavak 3.
Nacionalne su baze podataka međusobno povezane kako bi se omogućilo praćenje transakcija goriva među državama članicama. Kako bi osigurala usklađenost nacionalnih baza podataka, Komisija utvrđuje tehničke specifikacije njihova sadržaja i uporabe pomoću provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.
Komisija utvrđuje tehničke specifikacije njihova sadržaja i uporabe pomoću provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.
Amandman 228
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 5.
5.  Države članice izvješćuju o zbirnim informacijama iz nacionalnih baza podataka, uključujući emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu goriva, u skladu s Prilogom VII. Uredbi [o upravljanju].
5.  Države članice izvješćuju o zbirnim informacijama, uključujući emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu goriva, u skladu s Prilogom VII. Uredbi ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)]. Komisija na godišnjoj osnovi objavljuje zbirne informacije iz baze podataka.
Amandman 229
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 6.
6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi detaljnije opisala metodologiju iz stavka 3. točke (b) ovog članka, utvrdila udio biogoriva koje je rezultat prerade biomase u zajedničkom postupku s fosilnim gorivima, navela metodologiju za ocjenu uštede emisija stakleničkih plinova zbog uporabe obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i fosilnih goriva nastalih iz otpada te kako bi utvrdila minimalne uštede emisija stakleničkih plinova koje se za ta goriva zahtijevaju za potrebe stavka 1. ovog članka.
6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi se dopunila ova Direktiva detaljnijim opisom metodologije iz stavka 3. točke (b) ovog članka, utvrdila udio biogoriva koje je rezultat prerade biomase u zajedničkom postupku s fosilnim gorivima, navela metodologiju za ocjenu uštede emisija stakleničkih plinova zbog uporabe obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i fosilnih goriva s niskom razinom ugljika, koja nastaju od plinovitog otpada kao neizbježna i nenamjerna posljedica izrade ili proizvodnje proizvoda namijenjenih za komercijalnu upotrebu i/ili prodaju, te kako bi utvrdila minimalne uštede emisija stakleničkih plinova koje se za ta goriva zahtijevaju za potrebe stavka 1. ovog članka.
Amandman 230
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 7.
7.  U kontekstu dvogodišnje ocjene napretka postignutog na temelju Uredbe [o upravljanju] do 31. prosinca 2025. Komisija ocjenjuje potiče li se djelotvorno obvezom utvrđenom u stavku 1. inovacija i promiču li se uštede stakleničkih plinova u sektoru prometa te jesu li primjereni primjenjivi zahtjevi povezani s uštedama stakleničkih plinova za biogoriva i bioplin. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu obveze utvrđene u stavku 1.
7.  U kontekstu dvogodišnje ocjene napretka postignutog na temelju Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)] do 31. prosinca 2025. Komisija ocjenjuje potiče li se djelotvorno obvezom utvrđenom u stavku 1. inovacija i osiguravaju li se uštede stakleničkih plinova u sektoru prometa te jesu li primjereni primjenjivi zahtjevi povezani s uštedama stakleničkih plinova za biogoriva i bioplin. U ocjeni se također analizira izbjegava li se učinkovito odredbama ovog članka dvostruko obračunavanje obnovljive energije. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu obveze utvrđene u stavku 1. U izmijenjenim obvezama u najmanju će se ruku zadržati razine koje odgovaraju kapacitetu za proizvodnju naprednih biogoriva koji će se uspostaviti i biti u procesu izgradnje 2025.
Amandman 231
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Energija iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. i kriterije uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavku 7.:
1.  Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na teritoriju Unije ili izvan njega, energija iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. i kriterije uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavku 7.:
Amandman 232
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.
(c)  prihvatljivost za financijsku potporu za uporabu biogoriva, tekućih goriva i goriva iz biomase.
(c)  prihvatljivost za financijsku potporu, uključujući fiskalne poticaje, za uporabu biogoriva, tekućih goriva i goriva iz biomase.
Amandman 323
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.
Međutim, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije uštede emisija stakleničkih plinova iz stavka 7. Ova se odredba primjenjuje i na otpad i ostatke koji se prerađuju u proizvod koji prethodi daljnjoj preradi u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.
Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije uštede emisija stakleničkih plinova iz stavka 7. Međutim, njihova proizvodnja iz otpada i ostataka obuhvaćena Direktivom 2008/98/EZ mora biti u skladu s načelom hijerarhije otpada kako je navedeno u Direktivi 2008/98/EZ. Ova se odredba primjenjuje i na otpad i ostatke koji se prerađuju u proizvod koji prethodi daljnjoj preradi u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.
Amandman 234
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpada i ostataka od poljoprivrednog zemljišta uzimaju se u obzir za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako su gospodarski subjekti poduzeli mjere s ciljem minimiziranja negativnih učinaka na kvalitetu tla i sadržaj ugljika u tlu. Podaci o tim mjerama dostavljaju se u skladu s člankom 27. stavkom 3.
Amandman 235
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 3.
Goriva iz biomase moraju ispunjavati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavcima od 2. do 7. samo ako se upotrebljavaju u postrojenjima za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja ili goriva s kapacitetom goriva jednakim 20 MW ili višim ako je riječ o krutim gorivima iz biomase i s električnom snagom jednakom 0,5 MW ili višom ako je riječ o plinovitim gorivima iz biomase. Države članice mogu primjenjivati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova na postrojenja s nižim kapacitetom goriva.
Goriva iz biomase moraju ispunjavati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavcima od 2. do 7. samo ako se upotrebljavaju u postrojenjima za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja ili goriva s ukupnom ulaznom toplinskom snagom jednakom 20 MW ili višom ako je riječ o krutim gorivima iz biomase i s ukupnom ulaznom toplinskom snagom jednakom 2 MW ili višom ako je riječ o plinovitim gorivima iz biomase. Države članice mogu primjenjivati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova na postrojenja s nižim kapacitetom goriva.
Amandman 236
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  šume visoke bioraznovrsnosti i drugog pošumljenog zemljišta koje je bogato vrstama i nije degradirano, ili koje je relevantno nadležno tijelo definiralo kao zemljište visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da proizvodnja te sirovine nije utjecala na svrhe zaštite prirode;
Amandman 237
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 2. – točka c – uvodni dio
(c)  travnjaka s visokom bioraznovrsnošću koji obuhvaća više od jednog hektara i koji je:
(c)  travnjaka s visokom bioraznovrsnošću, uključujući šumom obrasle livade i pašnjake, koji je:
Amandman 238
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 2. – točka c – podtočka ii.
ii.  neprirodan, tj. travnjak koji bez čovjekova djelovanja ne bi ostao travnjakom koji je bogat vrstama i nije degradiran te koji je relevantno nadležno tijelo definiralo kao travnjak visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da je proizvodnja sirovina nužna za očuvanje statusa travnjaka visoke bioraznovrsnosti.
ii.  neprirodan, tj. travnjak koji bez čovjekova djelovanja ne bi ostao travnjakom koji je bogat vrstama i nije degradiran ili koji je relevantno nadležno tijelo definiralo kao travnjak visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da je proizvodnja sirovina nužna za očuvanje statusa travnjaka visoke bioraznovrsnosti.
Amandman 239
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 4.
4.   Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivredne biomase uzeta u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. ne smiju se proizvoditi iz sirovina dobivenih na zemljištu koje je u siječnju 2008. bilo tresetište.
4.   Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivredne biomase uzeta u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. ne smiju se proizvoditi iz sirovina dobivenih na zemljištu koje je u siječnju 2008. bilo tresetište, osim ako se ne pruže provjerljivi dokazi da uzgoj i žetva sirovina ne podrazumijevaju isušivanje prethodno neisušenog tla.
Amandman 240
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 5.
5.   Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ispunjavaju sljedeće zahtjeve za smanjenje rizika od uporabe neodržive proizvodnje šumske biomase koliko je to moguće:
5.   Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ispunjavaju sljedeće zahtjeve za smanjenje rizika od uporabe neodržive proizvodnje šumske biomase koliko je to moguće:
(a)   zemlja u kojoj je šumska masa posječena ima nacionalne i podnacionalne zakone primjenjive u području sječe te sustave nadzora i provedbe kojima se osigurava da:
(a)   zemlja u kojoj je šumska masa posječena ima nacionalne i podnacionalne zakone primjenjive u području sječe te sustave nadzora i provedbe kojima se osigurava da:
i.   sječa se provodi u skladu s uvjetima dozvole za sječu unutar granica koje su zakonito objavljene u službenim novinama;
i.   sječa se provodi u skladu s uvjetima dozvole za sječu ili jednakovrijednim dokazom zakonskog prava na sječu unutar nacionalnih ili regionalnih granica koje su zakonito objavljene u službenim novinama;
ii.   šuma se obnavlja na posječenim površinama;
ii.   šuma se obnavlja na posječenim površinama;
iii.   područja visoke vrijednosti u smislu očuvanja, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;
iii.   područja koja su međunarodnim ili nacionalnim zakonom određena u svrhu održavanja bioraznolikosti ili očuvanja prirode, ili ih je kao takve definiralo odgovarajuće nadležno tijelo, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;
iv.   učinci sječe šume na kvalitetu tla i bioraznolikost smanjeni su koliko je to moguće; i
iv.   sječa se provodi uzimajući u obzir očuvanje kvalitete tla i bioraznolikosti u cilju minimiziranja negativnih učinaka i
v.   sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume;
v.   sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume na nacionalnoj ili regionalnoj razini;
(b)   ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini šumarskoga gospodarstva kako bi se osiguralo da:
(b)   ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako se pruže dodatne informacije o zakonitosti i praksama gospodarenja šumama na razini opskrbe kako bi se osiguralo da:
i.   šumska biomasa posječena je u skladu s pravnom dozvolom;
i.   sječa se provodi u skladu s uvjetima iz postupka za dobivanje dozvole za sječu ili jednakovrijednim nacionalnim ili regionalnim dokazom zakonskog prava na sječu;
ii.   šuma se obnavlja na posječenim površinama;
ii.   šuma se obnavlja na posječenim površinama;
iii.   područja visoke vrijednosti u smislu očuvanja, uključujući tresetišta i močvarna tla, utvrđena su i zaštićena;
iii.   područja koja su međunarodnim ili nacionalnim zakonom određena u svrhu održavanja bioraznolikosti ili očuvanja prirode, ili ih je kao takve definiralo odgovarajuće nadležno tijelo, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;
iv.   učinci sječe šume na kvalitetu tla i bioraznolikost smanjeni su koliko je to moguće;
iv.   sječa se obavlja vodeći računa o održavanju kvalitete tla i bioraznolikosti, uključujući okolna područja pod uvjetom da su zahvaćena aktivnostima sječe;
v.   sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume.
v.   sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume na nacionalnoj ili regionalnoj razini i
vi.  postoje propisi ili mjere u pogledu okoliša i prirode i u skladu su s relevantnim normama Unije u području okoliša i prirode.
Amandman 241
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 6. – podstavak 1. – točka ii.
ii.   kako bi se očuvale i poboljšale zalihe i ponori ugljika, podnijela je na nacionalnoj razini određeni doprinos (NDC) za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja obuhvaća emisije i uklanjanja iz poljoprivrede, šumarstva i korištenja zemljišta i kojom se osigurava da se promjene u zalihi ugljika povezane sa sječom biomase smatraju obvezivanjem zemlje na smanjenje ili ograničenje emisija stakleničkih plinova kako je utvrđeno u NDC-u ili da postoje nacionalni ili podnacionalni zakoni u skladu s člankom 5. Pariškog sporazuma koji se primjenjuje u području sječe;
ii.   kako bi se očuvale i poboljšale zalihe i ponori ugljika, podnijela je na nacionalnoj razini određeni doprinos (NDC) za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja obuhvaća emisije i uklanjanja iz poljoprivrede, šumarstva i korištenja zemljišta i kojom se osigurava da se promjene u zalihi ugljika povezane sa sječom biomase smatraju obvezivanjem zemlje na smanjenje ili ograničenje emisija stakleničkih plinova kako je utvrđeno u NDC-u ili da postoje nacionalni ili podnacionalni zakoni u skladu s člankom 5. Pariškog sporazuma, te da emisije iz sektora zemljišta ne premašuju uklanjanja koja se primjenjuju u području sječe;
Amandman 242
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 6. – podstavak 2.
Ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini šumarskoga gospodarstva kako bi se osiguralo održavanje razina zaliha i ponora ugljika u šumi.
Ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini opskrbe kako bi se osiguralo održavanje ili povećanje razina zaliha i ponora ugljika u šumi.
Amandman 243
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 6. – podstavak 3.
Provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2. Komisija može utvrditi operativne dokaze kako bi se pokazalo poštovanje zahtjeva navedenih u stavcima 5. i 6.
Provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2. Komisija do 1. siječnja 2021. utvrđuje operativne dokaze kako bi se pokazalo poštovanje zahtjeva navedenih u stavcima 5. i 6.
Amandman 244
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 6. – podstavak 4.
Komisija do 31. prosinca 2023. ocjenjuje smanjuje li se kriterijima utvrđenima u stavcima 5. i 6. djelotvorno i koliko je to moguće rizik od uporabe neodržive šumske biomase i ispunjavaju li oni zahtjeve u pogledu korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva na temelju dostupnih podataka. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu zahtjeva utvrđenih u stavcima 5. i 6.
Komisija do 31. prosinca 2023. u bliskoj suradnji s državama članicama ocjenjuje smanjuje li se uistinu kriterijima utvrđenima u stavcima 5. i 6. rizik od uporabe neodržive šumske biomase i ispunjavaju li oni zahtjeve u pogledu korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva na temelju dostupnih podataka. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu zahtjeva utvrđenih u stavcima 5. i 6. za razdoblje nakon 2030.
Amandman 245
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 7. – točka a
(a)   najmanje 50 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su bila u pogonu najkasnije 5. listopada 2015.;
(a)   najmanje 50 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su bila u pogonu najkasnije 5. listopada 2015.;
Amandman 246
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 7. – točka b
(b)   najmanje 60 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon od 5. listopada 2015.;
(b)   najmanje 60 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon od 5. listopada 2015.;
Amandman 247
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 7. – točka c
(c)   najmanje 70 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021.;
(c)   najmanje 65 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021.;
Amandman 248
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 7. – točka d
(d)   najmanje 80 % za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja iz goriva iz biomase u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021. i 85 % u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2026.
(d)   najmanje 70 % za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja iz goriva iz biomase u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021. i 80% u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2026.
Amandman 249
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)
Države članice mogu odrediti veće uštede emisija stakleničkih plinova od onih predviđenih ovim stavkom.
Amandmani 297 i 356
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 8. – podstavak 1.
Električna energija iz goriva iz biomase proizvedena u postrojenjima s kapacitetom goriva jednakim 20 MW ili višim uzima se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) samo ako je proizvedena primjenom tehnologije visokoučinkovite kogeneracije kako je definirana u skladu s člankom 2. stavkom 34. Direktive 2012/27/EU. Za potrebe stavka 1. točaka (a) i (b) ova se odredba primjenjuje samo na postrojenja koja se puštaju u pogon nakon [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive]. Za potrebe stavka 1. točke (c) ovom se odredbom ne dovodi u pitanje javna potpora koja se pruža u okviru programa odobrenih do [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive].
Električna energija iz goriva iz biomase proizvedena u postrojenjima s kapacitetom goriva jednakim 20 MW ili višim uzima se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka samo ako je proizvedena primjenom tehnologije visokoučinkovite kogeneracije kako je definirana u skladu s člankom 2. stavkom 34. Direktive 2012/27/EU ili ako je proizvedena u postrojenjima namijenjenima proizvodnji isključivo električne energije koja ostvaruju neto električnu učinkovitost od najmanje 40 % i ne koriste fosilna goriva. Za potrebe stavka 1. točaka (a) i (b) ovog članka ova se odredba primjenjuje samo na postrojenja koja se puštaju u pogon nakon [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive]. Za potrebe stavka 1. točke (c) ovog članka ovom se odredbom ne dovodi u pitanje javna potpora koja se pruža u okviru programa odobrenih do [godine dana nakon datuma donošenja ove Direktive].
Amandman 251
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)
Prvi podstavak ne primjenjuje se na električnu energiju iz postrojenja koja ne moraju primijeniti tehnologiju visokoučinkovite kogeneracije u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a, pod uvjetom da ta postrojenja isključivo koriste goriva iz biomase proizvedena od ostataka u normalnim uvjetima rada.
____________________
1a Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
Amandman 252
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 8.a (novi)
8a.  Do ... [2 godine od dana stupanja na snagu ove Direktive] i svake dvije godine nakon toga, Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učincima i koristima biogoriva potrošenih u Uniji, među ostalim na proizvodnju hrane za ljude, hrane za životinje i drugih materijala te na gospodarsku, okolišnu i socijalnu održivost u Uniji i trećim zemljama.
Amandman 253
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 8.b (novi)
8b.  Odstupajući od stavaka 1. – 8.a ovog članka i uzimajući u obzir posebnosti najudaljenijih regija kako je navedeno u članku 349. UFEU-a, članak 26. ove Direktive ne primjenjuje se na te regije. Do ... [šest mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi zakonodavni prijedlog kojim se utvrđuju kriteriji za najudaljenije regije u pogledu održivosti stakleničkih plinova i smanjenja njihove uporabe. Tim se kriterijima moraju uzeti u obzir lokalne posebnosti. Te bi regije prije svega trebale moći u potpunosti iskoristiti svoje resurse, uz pridržavanje strogih kriterija održivosti, kako bi se povećala proizvodnja obnovljive energije i osnažila njihova energetska neovisnost.
Amandman 255
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 1. – točka a
(a)   određuje da se pošiljke sirovina ili biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase različitih svojstava održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova mogu miješati primjerice u kontejneru, u objektu za preradu ili logistiku, unutar infrastrukture za prijenos i distribuciju ili na takvoj lokaciji ;
(a)   određuje da se pošiljke sirovina ili biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase različitih svojstava održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova mogu miješati primjerice u kontejneru, u objektu za preradu ili logistiku, unutar infrastrukture za prijenos i distribuciju ili na takvoj lokaciji, pod uvjetom da svaka pošiljka sama po sebi ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 26. i da su uspostavljeni prikladni sustavi za praćenje i mjerenje usklađenosti pojedinačnih pošiljki;
Amandman 256
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 1.a (novi)
1a.  Kako bi se olakšali prekogranična trgovina i informiranje potrošača, jamstva o podrijetlu obnovljive energije unesene u mrežu sadrže informacije o kriterijima održivosti i uštedama emisija stakleničkih plinova, kako je utvrđeno u članku 26. stavcima od 2. do 7., i mogu se dostavljati odvojeno.
Amandman 257
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2. – točka a
(a)   ako se preradom pošiljke sirovina proizvodi samo jedan proizvod koji je namijenjen proizvodnji biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase, količina pošiljke i povezane količine prilagođavaju se primjenom faktora konverzije koji predstavlja odnos između mase proizvodnje koja je namijenjena za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase i mase sirovina koja ulazi u postupak;
(a)   ako se preradom pošiljke sirovina proizvodi samo jedan proizvod koji je namijenjen proizvodnji biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase, količina pošiljke i povezane količine prilagođavaju se primjenom faktora konverzije koji predstavlja odnos između mase proizvodnje koja je namijenjena za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase i mase sirovina koja ulazi u postupak, pod uvjetom da svaka pošiljka koja čini smjesu ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 26.;
Amandman 258
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 3.
3.  Države članice donose mjere kojima osiguravaju da gospodarski subjekti podnose pouzdane informacije povezane s ispunjavanjem kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđenima u članku 26. stavcima od 2. do 7. te državi članici na zahtjev daju podatke koji su korišteni za pripremu informacija. Države članice od gospodarskih subjekata zahtijevaju da osiguraju odgovarajući standard neovisne revizije podnesenih podataka te da podastru dokaze da su to učinili. Revizijom se provjerava da su sustavi koje primjenjuju gospodarski subjekti točni, pouzdani i zaštićeni od prijevare. Revizijom se ocjenjuje učestalost i metodologija uzorkovanja i pouzdanost podataka.
3.  Države članice donose mjere kojima osiguravaju da gospodarski subjekti podnose pouzdane informacije povezane s ispunjavanjem kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđenima u članku 26. stavcima od 2. do 7. te državi članici na zahtjev daju podatke koji su korišteni za pripremu informacija. Države članice od gospodarskih subjekata zahtijevaju da osiguraju odgovarajući standard neovisne revizije podnesenih podataka te da podastru dokaze da su to učinili. Revizijom se provjerava da su sustavi koje primjenjuju gospodarski subjekti točni, pouzdani i zaštićeni od prijevare, uključujući provjeru kojom se jamči da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili odbačeni kako bi pošiljka ili njezin dio postali otpad ili ostatak u skladu s člankom 26. stavcima od 2. do 7. Revizijom se ocjenjuje učestalost i metodologija uzorkovanja i pouzdanost podataka.
Amandman 259
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 3. – podstavak 2.
Obveze iz ovog stavka primjenjuju se neovisno o tome jesu li biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena u Uniji ili su uvezena.
Obveze iz ovog stavka primjenjuju se neovisno o tome jesu li biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena u Uniji ili su uvezena. Informacije o zemljopisnom podrijetlu biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase stavljaju se na raspolaganje potrošačima.
Amandman 260
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 4.
4.   Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase sadrže točne podatke za potrebe članka 26. stavka 7. i/ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 26. stavcima od 2. do 6. i/ili da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Pri dokazivanju da su ispunjeni zahtjevi iz članka 26. stavaka 5. i 6. za šumsku biomasu operatori mogu odlučiti da zahtijevane dokaze pruže izravno na razini šumarskoga gospodarstva. Komisija isto tako može priznati područja za zaštitu rijetkih, ugroženih ili pogođenih ekosustava ili vrsta koji su kao takvi prepoznati u međunarodnim sporazumima ili uvršteni u popise koje sastavljaju međuvladine organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode za potrebe članka 26. stavka 2.. točke (b) podtočke ii.
4.   Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase sadrže točne podatke za potrebe članka 26. stavka 7. i/ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 26. stavcima od 2. do 6. i/ili da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Pri dokazivanju da su ispunjeni zahtjevi iz članka 26. stavaka 5. i 6. za šumsku biomasu operatori mogu odlučiti da zahtijevane dokaze pruže izravno na razini opskrbe Komisija isto tako može priznati područja za zaštitu rijetkih, ugroženih ili pogođenih ekosustava ili vrsta koji su kao takvi prepoznati u međunarodnim sporazumima ili uvršteni u popise koje sastavljaju međuvladine organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode za potrebe članka 26. stavka 2. točke (b) podtočke ii.
Amandman 261
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 5. – podstavak 3.
Kako bi osigurala da se ispunjavanje kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova provjerava na učinkovit i usklađen način i osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može utvrditi detaljna provedbena pravila, uključujući primjerene norme pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. Komisija pri utvrđivanju tih normi posebnu pozornost posvećuje potrebi za smanjenjem administrativnog opterećenja. To se izvršava putem provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 3. Takvim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu takve norme u predviđenom roku.
Kako bi osigurala da se ispunjavanje kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova provjerava na učinkovit i usklađen način i osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može utvrditi detaljna provedbena pravila, uključujući primjerene norme pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. Komisija pri utvrđivanju tih normi posebnu pozornost posvećuje potrebi za smanjenjem administrativnog opterećenja. To se izvršava putem provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 3. Takvim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu takve norme u predviđenom roku. Ako država članica izrazi zabrinutost u pogledu rada dobrovoljnog programa, Komisija istražuje slučaj i poduzima odgovarajuće mjere.
Amandman 262
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 7.a (novi)
7a.  Komisija može u svakom trenutku provjeriti pouzdanost informacija u vezi s ispunjavanjem kriterija održivosti ili uštedama emisija stakleničkih plinova koje dostavljaju gospodarski subjekti koji posluju na tržištu Unije ili se dostavljaju na zahtjev pojedine države članice.
Amandman 263
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Smatrat će se da sirovine čija je proizvodnja dovela do izravne prenamjene zemljišta, na primjer prenamjene iz jedne od sljedećih kategorija zemljišta IPCC-a: šumsko zemljište, travnjak, močvarno zemljište, naselje ili neko drugo zemljište u poljoprivredno zemljište ili poljoprivredno zemljište namijenjeno trajnim nasadima, pri čemu se vrijednost emisije u vezi s izravnom prenamjenom zemljišta (el) izračunava u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7., imaju procijenjene emisije zbog neizravne prenamjene zemljišta jednake ništici.
Amandman 264
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 2.
2.   Države članice Komisiji mogu podnijeti izvješća koja uključuju informacije o tipičnim emisijama stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina onih područja na njihovu teritoriju koja su klasificirana na razini 2 u nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ili na više razvrstanoj razini NUTS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Izvješćima se prilaže opis metode i izvor podataka koji su upotrijebljeni za izračun razine emisija. Tom se metodom uzimaju u obzir svojstva tla, klime i očekivanog prinosa sirovina.
2.   Države članice Komisiji mogu podnijeti izvješća koja uključuju informacije o tipičnim emisijama stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih i šumarskih sirovina onih područja na njihovu teritoriju koja su klasificirana na razini 2 u nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ili na više razvrstanoj razini NUTS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Izvješćima se prilaže opis metode i izvor podataka koji su upotrijebljeni za izračun razine emisija. Tom se metodom uzimaju u obzir svojstva tla, klime i očekivanog prinosa sirovina.
Amandman 265
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 4.
4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2., da izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju poljoprivredne biomase koja se proizvode na područjima uključenima u ta izvješća za potrebe članka 26. stavka 7. Stoga se ti podaci mogu koristiti umjesto raščlanjenih zadanih vrijednosti za uzgoj utvrđenih u Prilogu V. dijelovima D ili E za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu C za goriva iz biomase.
4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2., da izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju poljoprivredne i šumarske biomase koje se proizvode na područjima uključenima u ta izvješća za potrebe članka 26. stavka 7. Stoga se ti podaci mogu koristiti umjesto raščlanjenih zadanih vrijednosti za uzgoj utvrđenih u Prilogu V. dijelovima D ili E za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu C za goriva iz biomase.
Amandman 266
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 5. – podstavak 1.
Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. i Prilog VI., s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, ili preispitivanja vrijednosti za tehnologiju proizvodnje biogoriva , tekućih biogoriva i goriva iz biomase. Tim se preispitivanjem u obzir uzima i izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C te u Prilogu VI. dijelu B.
Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. i Prilog VI., s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, ili preispitivanja vrijednosti za postupke proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase na temelju najnovijeg tehnološkog razvoja i znanstvenih dokaza. Tim se preispitivanjem u obzir uzima i izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C te u Prilogu VI. dijelu B.
Amandman 267
Prijedlog direktive
Članak 30. – stavak 1.
1.   Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj njihove proizvodnje, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i glavnim trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe [o upravljanju] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane.
1.   Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj proizvodnje obnovljive energije iz tih i drugih izvora, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375(COD)] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama, podatcima na osnovi satelitskog praćenja i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane i druge načine upotrebe tih materijala.
Amandman 268
Prijedlog direktive
Članak 32. – stavak 2.
2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz , članka 7. stavaka 5. i 6. članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021.
2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavaka 3, 5. i 6., članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021.
Amandman 269
Prijedlog direktive
Članak 32. – stavak 3. – podstavak 1.
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz , članka 7. stavaka 5. i 6. , članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavaka 3., 5. i 6., članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 270
Prijedlog direktive
Prilog I.a (novi)
Prilog I.a
1.  Ciljevi država članica za 2030. predstavljaju zbroj sljedećih elemenata izraženih u postotnim bodovima:
(a)  obvezujući nacionalni cilj države članice za 2020. kako je utvrđen u Prilogu I.;
(b)  paušalni doprinos („CFlat”);
(c)  doprinos na temelju BDP-a po glavi stanovnika („CGDP”);
(d)  doprinos na temelju potencijala („CPotential”);
(e)  doprinos koji odražava razinu međupovezanosti države članice („CInterco”);
2.  CFlat jednak je za sve države članice. Doprinosi CFlat svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva Unije za 2030. i 2020.
3.  CGDP raspodjeljuje se među državama članicama na temelju indeksa njihovog BDP-a po glavi stanovnika u odnosu na prosjek Unije, pri čemu on za pojedinu državu članicu maksimalno iznosi 150 % prosjeka Unije. Doprinosi CGDP svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva Unije za 2030. i 2020.
4.  CPotential raspodjeljuje se među državama članicama na temelju razlike između udjela energije iz obnovljivih izvora za pojedinu državu članicu 2030., kako je utvrđeno u scenariju PRIMES EUCO3535, i njezina obvezujućeg nacionalnog cilja za 2020. Doprinosi CPotential svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva EU-a za 2030. i 2020.
5.  CInterco se raspodjeljuje među državama članicama na temelju indeksa udjela elektroenergetske međupovezanosti u odnosu na prosjek EU-a, pri čemu on za pojedinu državu članicu maksimalno iznosi 150 % prosjeka EU-a. Doprinosi CInterco svih država članica zajedno iznose 10 % razlike između ciljeva EU-a za 2030. i 2020.
Amandman 271
Prijedlog direktive
Prilog V. – dio C – stavak 3. – točka a – formula
UŠTEDA = (E F(t) – E B /E F(t))
UŠTEDA = (E F(t) – E B) /E F(t)
Amandman 272
Prijedlog direktive
Prilog V. – dio C – stavak 15.
15.   Uštede emisija od hvatanja i zamjene ugljika (eccr) izravno su povezane s proizvodnjom biogoriva ili tekućeg biogoriva kojima se pripisuju i ograničavaju se na emisije izbjegnute hvatanjem CO2 čiji ugljik potječe od biomase i koji se upotrebljava u sektoru energetike ili prometa.
15.   Uštede emisija od hvatanja i zamjene ugljika (eccr) ograničavaju se na emisije izbjegnute hvatanjem CO2 čiji ugljik potječe od biomase i koji se upotrebljava kao zamjena za CO2 iz fosilnih goriva korišten u komercijalnim proizvodima i uslugama.
Amandman 319
Prijedlog direktive
Prilog VI. – dio B – stavak 3. – točka a – formula 1
UŠTEDA = (EF(t) – EB(t)/EF(t))
UŠTEDA = (EF(t) – EB(t))/EF(t)
Amandman 273
Prijedlog direktive
Prilog VII. – stavak 1. − podstavak 2. − alineja 1.
–   Qusable = procijenjena ukupna uporabljiva toplina uhvaćena toplinskim crpkama koje ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 4., upotrijebljene na sljedeći način: uzimaju se u obzir samo toplinske crpke kod kojih je SPF > 1,15 * 1/η,
–   Qusable = procijenjena ukupna uporabljiva toplina uhvaćena toplinskim crpkama za proizvodnju grijanja i hlađenja koje ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 4., upotrijebljene na sljedeći način: uzimaju se u obzir samo toplinske crpke kod kojih je SPF > 1,15 * 1/η,
Amandman 274
Prijedlog direktive
Prilog IX. – dio A – točka b
(b)  Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ.
Briše se.
Amandmani 284 i 311
Prijedlog direktive
Prilog IX. – dio B – točka c
(c)  Melasa koja se dobiva kao nusproizvod iz rafiniranja šećerne trske ili šećerne repe uz uvjet da se poštuju najbolji industrijski standardi za ekstrakciju šećera.
Briše se.
Amandman 312
Prijedlog direktive
Prilog X. – dio A.
Dio A: [...]
Briše se.

(1) Predmet se vraća na međuinstitucijske pregovore nadležnom odboru u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0392/2017).

Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti