Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0382(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0392/2017

Teksty złożone :

A8-0392/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/11/2018 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Teksty przyjęte
PDF 1252kWORD 193k
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: przekształcenie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Promowanie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu, a także realizacji unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wiążącego celu, jakim jest zmniejszenie do 2030 r . emisji w Unii o co najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 1990 r. . Ma to również duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju technologicznego i innowacji, a także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych lub w regionach o niskiej gęstości zaludnienia .
(2)  Promowanie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowi zasadniczy element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia zobowiązania Unii w ramach porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu zawartego w następstwie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 21) (zwanego dalej „porozumieniem paryskim”), a także dostosowania się do konieczności osiągnięcia zerowej emisji netto na szczeblu krajowym najpóźniej do roku 2050. Ma to również fundamentalne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, zapewnienia zrównoważonej energii po przystępnych cenach, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji, a także przywództwa technologicznego i przemysłowego, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści środowiskowych, społecznych i zdrowotnych, jak również dla tworzenia znaczących możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych, w regionach o niskiej gęstości zaludnienia i na terenach objętych częściową deindustrializacją.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Porozumienie paryskie, którego sygnatariusze zobowiązali się do utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i do kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, znacznie podniosło poziom ambicji na świecie, jeśli chodzi o łagodzenie zmiany klimatu. Unia musi przygotować się do znacznie głębszych i szybszych cięć emisji, niż wcześniej przewidywano, aby najpóźniej do 2050 r. przejść na wysoce energooszczędny system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie takie obniżenie emisji jest wykonalne po kosztach niższych, niż wcześniej szacowano, z uwagi na tempo rozwoju i wprowadzania technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  W szczególności zwiększające się udoskonalenia technologiczne, zachęty do korzystania z transportu publicznego i jego rozwoju, stosowanie technologii energooszczędnych oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w sektorze transportu są bardzo skutecznymi narzędziami, którewraz ze środkami w zakresie efektywności energetycznejsłużą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w Unii i uzależnieniu Unii od importu gazu i ropy .
(3)  W szczególności zmniejszanie zużycia energii, zwiększające się udoskonalenia technologiczne, rozwijanie transportu publicznego, stosowanie technologii energooszczędnych oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w sektorze transportu są bardzo skutecznymi narzędziami, które wraz ze środkami w zakresie efektywności energetycznej służą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w Unii i uzależnienia energetycznego Unii.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Dyrektywą 2009/28/WE ustanowiono ramy regulacyjne co celów propagowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w regulacjach tych wyznaczono krajowe cele, jakie należy osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii i transporcie. W komunikacie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r.12 ustanowiono ramy przyszłej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i propagowano wspólne podejście do tworzenia tej polityki po roku 2020. Komisja zaproponowała, aby wyznaczony na 2030 r. cel dotyczący udziału energii odnawialnej w zużyciu energii w Unii wynosił co najmniej 27 %.
(4)  Dyrektywą 2009/28/WE ustanowiono ramy regulacyjne co celów propagowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w regulacjach tych wyznaczono krajowe cele, jakie należy osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii i transporcie.
__________________
12 Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii (COM/2014/015 final).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  W październiku 2014 r Rada Europejska przyjęła ten cel, podkreślając, że państwa członkowskie mogą wyznaczyć własne, ambitniejsze cele krajowe.
skreśla się
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Parlament Europejski w swoich rezolucjach w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii na lata 2020–2030 oraz w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich.
(6)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich. W swojej rezolucji z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej Parlament Europejski poszedł jeszcze dalej i przypomniał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie unijnego celu wynoszącego co najmniej 30 % oraz podkreślił, że w świetle porozumienia paryskiego i niedawnego spadku kosztów technologii związanej z energią odnawialną należałoby się wykazać znacznie większą ambicją.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  W związku z tym należy wziąć pod uwagę ambicję określoną w porozumieniu paryskim oraz rozwój technologiczny, w tym obniżenie kosztów inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie powinny określić swój wkład w osiągnięcie tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu z wykorzystaniem procesu zarządzania określonego w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].
(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, któremu powinny towarzyszyć cele krajowe. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zezwala się państwom członkowskim na odejście od poziomu przewidzianego w ramach ich celów o nie więcej niż 10%, jeżeli okoliczności należycie to uzasadniają, a skalę odejścia można zmierzyć i zweryfikować na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Cele państw członkowskich dotyczące energii ze źródeł odnawialnych należy ustalać z uwzględnieniem zobowiązań określonych w porozumieniu paryskim, wysokiego potencjału, który wciąż istnieje w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, oraz inwestycji niezbędnych do realizacji transformacji energetyki.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  Przełożenia całkowitego celu unijnego na poziomie 35 % na indywidualne cele dla poszczególnych państw członkowskich należy dokonać z należytym uwzględnieniem sprawiedliwego i odpowiedniego rozdziału zobowiązań, dostosowanego do PNB oraz zróżnicowanych punktów wyjściowych i potencjałów państw członkowskich, w tym poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, który należy osiągnąć do 2020 r.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji. Cel wyznaczony na poziomie Unii dałby państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji ich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób najbardziej opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej sytuacji państw, ich koszyków energetycznych i możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Państwa członkowskie powinny rozważyć, w jakim zakresie wykorzystywanie różnych źródeł energii jest zgodne z celem ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz zgodne z celem gospodarki wolnej od paliw kopalnych, a jednocześnie gospodarki niskoemisyjnej. Komisja powinna ocenić, jaki wkład w osiąganie tych celów mają różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w oparciu o okres zwrotu nakładów i wyniki w porównaniu z paliwami kopalnymi, oraz rozważyć zaproponowanie maksymalnego dopuszczalnego okresu zwrotu nakładów jako kryterium zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do biomasy lignocelulozowej.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  Państwa członkowskie powinny zastosować dodatkowe środki, w razie gdyby udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie Unii nie był zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii odnawialnej. Jak określono w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], jeżeli Komisja podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu stwierdzi istnienie rozbieżności między planowanym a pożądanym zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, może zastosować środki na poziomie UE umożliwiające osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w poziomie realizacji celu, państwa członkowskie powinny zastosować środki określone w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], które dają im wystarczającą swobodę wyboru stosownych działań.
skreśla się
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku.
(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku, przy uwzględnieniu specyfiki różnych technologii i różnych zdolności małych i dużych producentów do reagowania na sygnały rynkowe.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł powinny być wdrażane przy najniższych możliwych kosztach dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii.
(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, włącznie z magazynowaniem energii, powinny być wdrażane w taki sposób, aby zminimalizować długoterminowy koszt transformacji energetycznej dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii. Państwa członkowskie powinny również przyznawać wsparcie dla instalacji przy wykorzystaniu przetargów, które zarówno mogą dotyczyć konkretnej technologii, jak i być technologicznie neutralne.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  W swoich konkluzjach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 Rada Europejska podkreśliła znaczenie większej ilości połączeń międzysystemowych na wewnętrznym rynku energii oraz potrzebę dostatecznego wsparcia, które umożliwiłoby integrację zmiennych odnawialnych źródeł energii, osiągających coraz wyższy poziom, a tym samym pozwoliło Unii zrealizować jej ambicje dotyczące przodującej roli w transformacji energetyki. Dlatego należy jak najszybciej zwiększyć ilość połączeń międzysystemowych i poczynić postępy na drodze do realizacji celów ustalonych przez Radę Europejską, tak aby maksymalnie wykorzystać cały potencjał Unii Europejskiej w dziedzinie energii.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 b (nowy)
(16b)  Przy opracowywaniu systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami ustanowione na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a. Zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling odpadów powinny być priorytetowe. Państwa członkowskie powinny unikać tworzenia takich systemów wsparcia, które byłyby sprzeczne z celami w zakresie postępowania z odpadami i prowadziłyby do nieefektywnego wykorzystania odpadów podlegających recyklingowi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby środki wprowadzone na mocy niniejszej dyrektywy nie były sprzeczne z celami dyrektywy 2008/98/WE.
________________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 c (nowy)
(16c)  Jeżeli chodzi o wykorzystanie biotycznych źródeł energii, państwa członkowskie powinny wprowadzić zabezpieczenia w celu ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania uszczupleniu lub utracie ekosystemów oraz odchyleniom od obecnych zastosowań, które miałyby negatywny, bezpośredni lub pośredni, wpływ na różnorodność biologiczną, glebę lub całkowity bilans gazów cieplarnianych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 d (nowy)
(16d)  Państwa członkowskie powinny promować i w miarę możliwości wykorzystywać lokalne zasoby odnawialne oraz unikać sytuacji zakłóceń powodujących przywóz na szeroką skalę zasobów z państw trzecich. W tym zakresie należy rozważyć i promować podejście uwzględniające cykl życia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 e (nowy)
(16e)  Społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, miasta i władze lokalne powinny mieć prawo do uczestnictwa w dostępnych systemach wsparcia na równych prawach z innymi dużymi uczestnikami. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków, w tym udzielania informacji, wsparcia technicznego i finansowego za pośrednictwem pojedynczych administracyjnych punktów kontaktowych, zmniejszenia wymogów administracyjnych, włączenia do przetargów kryteriów zorientowanych na społeczności, utworzenia specjalnie dostosowanych okresów składania ofert dla społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych lub umożliwienia wynagrodzenia dla nich poprzez wsparcie bezpośrednie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 f (nowy)
(16f)  Podczas planowania infrastruktury potrzebnej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należy uwzględniać strategie polityczne związane z udziałem podmiotów, których te projekty dotyczą, w tym rdzennej ludności, z należytym poszanowaniem ich praw do gruntów.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 g (nowy)
(16g)  Konsumenci powinni otrzymywać wyczerpujące informacje, w tym na temat korzyści wynikających z efektywności energetycznej systemów ogrzewania i chłodzenia oraz niższych kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych, aby umożliwić im dokonanie indywidualnych wyborów konsumenckich w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i uniknąć blokady technologicznej.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 h (nowy)
(16h)   Wspierając rozwój rynku energii ze źródeł odnawialnych, powinno się brać pod uwagę negatywny wpływ na innych uczestników rynku. Programy wsparcia powinny zatem ograniczać do minimum ryzyko zakłóceń na rynku i zakłóceń konkurencji.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  O ile państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stopniowego i częściowego otwierania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich na poziomie odzwierciedlającym fizyczne przepływy między państwami członkowskimi, otwarcie systemów wsparcia powinno pozostać dobrowolne poza tym obowiązkowym udziałem. Państwa członkowskie mają różny potencjał w zakresie energii odnawialnej i na szczeblu krajowym posługują się różnymi systemami wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Większość państw członkowskich stosuje systemy wsparcia, w których korzyści wiążą się wyłącznie ze stosowaniem energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej na ich terytorium. Aby krajowe systemy wsparcia funkcjonowały właściwie, niezbędna jest możliwość kontrolowania przez państwa członkowskie skutków i kosztów krajowych systemów wsparcia w zależności od ich zróżnicowanego potencjału. Jednym z ważnych środków do osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania krajowych systemów wsparcia przewidzianych w dyrektywach 2001/77/WE i 2009/28/WE, po to, by zachować zaufanie inwestorów oraz pozwolić państwom członkowskim na opracowanie skutecznych środków krajowych pozwalających osiągnąć wyznaczone cele. Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie transgranicznego wspierania energii ze źródeł odnawialnych bez wpływania w nieproporcjonalny sposób na krajowe systemy wsparcia. Tym samym wprowadza ona – obok obowiązkowego częściowego otwarcia systemów wsparcia – opcjonalne mechanizmy współpracy między państwami członkowskimi, pozwalające im ustalić zakres, w jakim jedno państwo członkowskie będzie wspierało wytwarzanie energii w innym państwie członkowskim, oraz zakres, w jakim wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych powinno być zaliczane na poczet krajowych celów ogólnych wyznaczonych dla któregokolwiek z nich. W celu zagwarantowania skuteczności obu środków służących osiągnięciu celów, tj. krajowych systemów wsparcia oraz mechanizmów współpracy, niezbędne jest, aby państwa członkowskie mogły określać, poza minimalnym obowiązkowym udziałem początkowym, czy i w jakim zakresie ich krajowe systemy wsparcia mają zastosowanie do energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej w innych państwach członkowskich, i aby miały możliwość wyrażenia zgody na to przez zastosowanie mechanizmów współpracy przewidzianych w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Z zastrzeżeniem modyfikacji systemów wsparcia mających na celu zapewnienie ich zgodności z zasadami pomocy państwa, polityka wspierania energii ze źródeł odnawialnych powinna być stabilna i nie podlegać częstym zmianom. Zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty finansowania kapitału, koszty opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty wprowadzania energii odnawialnych w Unii. Państwa członkowskie powinny zapobiegać sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom w zakresie energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych projektów. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać racjonalne pod względem kosztów polityki wsparcia i zapewniać ich finansową stabilność.
(18)  Z zastrzeżeniem art. 107 i 108 TFUE, polityka wspierania energii ze źródeł odnawialnych powinna być przewidywalna, stabilna i nie podlegać częstym zmianom ze skutkiem wstecznym. Nieprzewidywalność i niestabilność polityki ma bezpośredni wpływ na koszty finansowania kapitału, koszty opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty wprowadzania energii odnawialnych w Unii. Państwa członkowskie powinny ogłosić wszelkie zmiany w zakresie polityki wspierania w odpowiednim czasie przed zamierzoną zmianą i przeprowadzić w odpowiedni sposób konsultacje z zainteresowanymi stronami. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapobiegać sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom w zakresie energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych projektów. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać racjonalną pod względem kosztów politykę wsparcia i zapewniać jej finansową stabilność.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)  Obowiązki państw członkowskich w zakresie sporządzania planów działania w dziedzinie energii odnawialnej i sprawozdań okresowych oraz obowiązek Komisji dotyczący składania sprawozdań z postępów państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne informacje dla inwestorów i konsumentów oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. W rozporządzeniu [w sprawie zarządzania] obowiązki te zostały włączone do systemu zarządzania unią energetyczną, w którym usprawniono planowanie, sprawozdawczość i monitorowanie w dziedzinie energii i klimatu. Platforma przejrzystości w dziedzinie energii odnawialnej została również włączona do szerszej platformy internetowej wprowadzonej w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].
(19)  Obowiązki państw członkowskich w zakresie sporządzania planów działania w dziedzinie energii odnawialnej i sprawozdań okresowych oraz obowiązek Komisji dotyczący składania sprawozdań z postępów państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne informacje dla inwestorów i konsumentów oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. W celu zapewnienia, aby obywatele znajdowali się w centrum transformacji energetycznej, państwa członkowskie powinny opracować długoterminowe strategie ułatwiające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przez miasta, społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i prosumentów, w ramach planów działania w dziedzinie energii odnawialnej. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)] obowiązki te zostały włączone do systemu zarządzania unią energetyczną, w którym usprawniono tworzenie strategii długoterminowych, planowanie, sprawozdawczość i monitorowanie w dziedzinie energii i klimatu. Platforma przejrzystości w dziedzinie energii odnawialnej została również włączona do szerszej platformy internetowej wprowadzonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)
(20a)  Energia z morskich źródeł odnawialnych stanowi dla Unii wyjątkową możliwość ograniczenia jej zależności od energii z paliw kopalnych, przyczynienia się do osiągnięcia unijnych celów redukcji emisji CO2 oraz stworzenia nowej branży przemysłowej generującej miejsca pracy na znacznej części terytorium, w tym w regionach najbardziej oddalonych. W związku z tym Unia powinna dążyć do stworzenia warunków regulacyjnych i gospodarczych korzystnych dla rozwoju wykorzystania tych źródeł energii.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  W komunikacie Komisji z dnia 20 lipca 2016 r. zatytułowanym „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślono szczególne znaczenie – w perspektywie średnioterminowej – zaawansowanych biopaliw dla lotnictwa. Lotnictwo komercyjne jest całkowicie uzależnione od paliw płynnych, ponieważ nie istnieje bezpieczna i zatwierdzona alternatywa dla cywilnego przemysłu lotniczego.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja przy regularnej ocenie załącznika powinna rozważyć uwzględnienie dodatkowych surowców, które nie powodują istotnych zakłóceń na rynkach produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości.
(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju, analizę emisji w oparciu o cykl życia oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja powinna poddawać załącznik regularnej ocenie i powinna rozważyć wpływ na rynki produktów (ubocznych), odpadów lub pozostałości we wszystkich zmianach, które proponuje.
__________________
__________________
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)
(25a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych wezwano Komisję do podjęcia działań w celu stopniowego wycofania – najlepiej do 2020 r. – wchodzących w skład biopaliw olejów roślinnych, w tym oleju palmowego, których produkcja powoduje wylesianie.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
(28)  Powinna istnieć możliwość zaliczania importowanej energii elektrycznej, wyprodukowanej poza terytorium Unii z odnawialnych źródeł energii, na poczet udziałów energii odnawialnej w państwach członkowskich. Aby zagwarantować odpowiednie skutki zastępowania energii konwencjonalnej energią ze źródeł odnawialnych w Unii , a także w państwach trzecich, należy zagwarantować, że taki import może być w miarodajny sposób prześledzony i rozliczony. Uwzględnione zostaną takie umowy z państwami trzecimi dotyczące organizacji takiego handlu energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na mocy odpowiedniej decyzji podjętej w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej18 umawiające się strony tego traktatu są związane przepisami niniejszej dyrektywy, zastosowanie powinny mieć środki współpracy między państwami członkowskimi przewidziane w niniejszej dyrektywie.
(28)  Powinna istnieć możliwość zaliczania importowanej energii elektrycznej, wyprodukowanej poza terytorium Unii z odnawialnych źródeł energii, na poczet udziałów energii odnawialnej w państwach członkowskich. Aby zagwarantować odpowiednie skutki zastępowania energii konwencjonalnej energią ze źródeł odnawialnych w Unii, a także w państwach trzecich, należy zagwarantować, że taki import może być w miarodajny sposób prześledzony i rozliczony oraz jest w pełni zgody z prawem międzynarodowym. Uwzględnione zostaną takie umowy z państwami trzecimi dotyczące organizacji takiego handlu energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na mocy odpowiedniej decyzji podjętej w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej18 umawiające się strony tego traktatu są związane przepisami niniejszej dyrektywy, zastosowanie powinny mieć środki współpracy między państwami członkowskimi przewidziane w niniejszej dyrektywie.
__________________
__________________
18 Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18.
18 Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)
(28a)  W przypadku gdy państwa członkowskie podejmują z państwem trzecim lub państwami trzecimi wspólne projekty dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, te wspólne projekty powinny dotyczyć wyłącznie nowo powstających instalacji lub instalacji rozbudowanych o nową moc. Pomoże to zagwarantować, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym krajowym zużyciu energii w państwach trzecich nie zostanie ograniczony w związku z przywozem energii ze źródeł odnawialnych do Unii. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny ułatwiać danemu państwu trzeciemu wykorzystanie na rynku krajowym części wytwarzanej energii pochodzącej z instalacji objętych wspólnym projektem. Zainteresowane państwa trzecie powinny być również zachęcane przez Komisję i państwa członkowskie do opracowywania polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych obejmującej ambitne cele.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 b (nowy)
(28b)   Choć niniejsza dyrektywa ustanawia unijne ramy promowania energii ze źródeł odnawialnych, przyczynia się ona również do potencjalnego pozytywnego wpływu, jaki Unia i państwa członkowskie mogą wywierać na pobudzanie rozwoju sektora energii odnawialnej w państwach trzecich. Unia i państwa członkowskie powinny wspierać badania, rozwój i inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się i innych krajach partnerskich, umacniając tym samym ich zrównoważenie środowiskowe i gospodarcze oraz ich zdolność wywozu energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przywóz energii ze źródeł odnawialnych z krajów partnerskich może pomóc UE i państwom członkowskim w realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 c (nowy)
(28c)   Coraz częściej kraje rozwijające się przyjmują na szczeblu krajowym politykę w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, gdyż dążą do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Pod koniec 2015 r. ponad 173 kraje, w tym 117 gospodarek rozwijających się lub wschodzących, miały ustalone cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 d (nowy)
(28d)   Korzystanie z energii w krajach rozwijających się jest ściśle związane z szeregiem kwestii społecznych: ograniczaniem ubóstwa, edukacją, zdrowiem, wzrostem liczby ludności, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, komunikacją, urbanizacją i brakiem szans dla kobiet. Energia ze źródeł odnawialnych może w znaczącym stopniu umożliwić wspólne podejście do wyzwań związanych z rozwojem i środowiskiem. W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój alternatywnych technologii energetycznych, zarówno w kategoriach efektywności, jak i ograniczenia kosztów. Ponadto wiele krajów rozwijających się jest w szczególnie dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rozwój nowej generacji technologii energetycznych. Oprócz korzyści dla rozwoju i środowiska energia ze źródeł odnawialnych mogłaby przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej. Szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zmniejszyłoby zależność od przywozu drogich paliw kopalnych i pomogłoby wielu krajom w poprawie ich bilansu płatniczego.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 a (nowy)
(31a)  W zależności od charakterystyki geologicznej danego obszaru, produkcja energii geotermalnej może uwalniać gazy cieplarniane i inne substancje z podziemnych płynów i innych podziemnych formacji geologicznych. Inwestycje powinny być ukierunkowane wyłącznie na produkcję energii geotermalnej o niskim wpływie na środowisko i prowadzącą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. W związku z tym Komisja powinna ocenić do grudnia 2018 r. czy istnieje potrzeba przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu uregulowanie kwestii emisji z elektrowni geotermalnych wszystkich substancji, w tym CO2, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, zarówno na etapie poszukiwań, jak i w fazie operacyjnej.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
(33)  Na poziomie krajowym i regionalnym zasady i obowiązki dotyczące minimalnych wymogów dotyczących stosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i wyremontowanych budynkach doprowadziły do znacznego wzrostu użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te powinny być wspierane w szerszym kontekście unijnym, podobnie jak bardziej wydajne zastosowania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych w przepisach i kodeksach budowlanych.
(33)  Na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym zasady i obowiązki dotyczące minimalnych wymogów dotyczących stosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i wyremontowanych budynkach doprowadziły do znacznego wzrostu użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te powinny być wspierane w szerszym kontekście unijnym, podobnie jak bardziej wydajne zastosowania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych w połączeniu z oszczędnością energii i środkami w zakresie efektywności energetycznej w przepisach i kodeksach budowlanych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35
(35)  Ponieważ środki krajowe służące rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze źródeł odnawialnych powinny opierać się na kompleksowym rozpoznawaniu i analizie krajowego potencjału w zakresie energii odnawialnej i odpadowej oraz zapewniać większy udział odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego w zużyciu energii, należy zobowiązać państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny ich krajowego potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia, w szczególności w celu upowszechnienia wykorzystania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz propagowania efektywnego i konkurencyjnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE21. Warunkiem zapewnienia spójności z wymogami w zakresie efektywności energetycznej dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych jest włączenie wspomnianej oceny do kompleksowych ocen przeprowadzanych i zgłaszanych na podstawie art. 14 tej dyrektywy.
(35)  Ponieważ środki krajowe służące rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze źródeł odnawialnych powinny opierać się na kompleksowym rozpoznawaniu i analizie krajowego potencjału w zakresie energii odnawialnej i odpadowej oraz zapewniać większy udział odnawialnych źródeł energii – w szczególności dzięki wspieraniu innowacyjnych technologii, takich jak pompy cieplne i technologie w zakresie energii geotermalnej i słoneczn6ej – oraz ciepła i chłodu odpadowego w zużyciu energii, należy zobowiązać państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny ich krajowego potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia, w szczególności w celu upowszechnienia wykorzystania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz propagowania efektywnego i konkurencyjnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE21. Warunkiem zapewnienia spójności z wymogami w zakresie efektywności energetycznej dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych jest włączenie wspomnianej oceny do kompleksowych ocen przeprowadzanych i zgłaszanych na podstawie art. 14 tej dyrektywy.
__________________
__________________
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36
(36)  Zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Utworzenie punktu kompleksowej obsługi administracyjnej prowadzącego lub koordynującego wszystkie procedury wydawania zezwoleń powinno zmniejszyć ich złożoność oraz podnieść wydajność i przejrzystość. Administracyjne procedury wydawania zezwolenia powinny zostać usprawnione i powinny w przejrzysty sposób określać terminy dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niniejsza dyrektywa, a w szczególności jej przepisy dotyczące organizacji i czasu trwania procedury wydawania zezwoleń, powinny mieć zastosowanie z zastrzeżeniem prawa międzynarodowego i unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
(36)  Zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Utworzenie punktu kompleksowej obsługi administracyjnej prowadzącego lub koordynującego wszystkie procedury wydawania zezwoleń powinno zmniejszyć ich złożoność oraz podnieść wydajność i przejrzystość, w tym dla prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej. Administracyjne procedury wydawania zezwolenia powinny zostać usprawnione i powinny w przejrzysty sposób określać terminy dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niniejsza dyrektywa, a w szczególności jej przepisy dotyczące organizacji i czasu trwania procedury wydawania zezwoleń, powinny mieć zastosowanie z zastrzeżeniem prawa międzynarodowego i unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43
(43)  Gwarancje pochodzenia, wydane do celów niniejszej dyrektywy, służą wyłącznie do wykazania odbiorcy końcowemu, że określona część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia może być przenoszona przez jednego posiadacza na innego niezależnie od energii, do której się odnosi. Jednak aby zagwarantować , że jednostka energii odnawialnej jest okazywana odbiorcy tylko raz, należy unikać podwójnego liczenia i podwójnego okazywania gwarancji pochodzenia. Energia ze źródeł odnawialnych, której gwarancja pochodzenia została sprzedana osobno przez producenta, nie powinna być okazywana lub sprzedawana odbiorcy końcowemu jako energia ze źródeł odnawialnych.
(43)  Gwarancje pochodzenia, wydane do celów niniejszej dyrektywy, służą wyłącznie do wykazania odbiorcy końcowemu, że określona część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia może być przenoszona przez jednego posiadacza na innego niezależnie od energii, do której się odnosi. Jednak aby zagwarantować, że jednostka energii odnawialnej jest okazywana odbiorcy tylko raz, należy unikać podwójnego liczenia i podwójnego okazywania gwarancji pochodzenia. Energia ze źródeł odnawialnych, której gwarancja pochodzenia została sprzedana osobno przez producenta, nie powinna być okazywana lub sprzedawana odbiorcy końcowemu jako energia ze źródeł odnawialnych. Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45
(45)  Ważne jest, aby udzielać informacji, w jaki sposób energia elektryczna jest rozdzielana odbiorcom końcowym. Aby poprawić jakość tych przekazywanych konsumentom informacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia były wydawane dla wszystkich produkowanych jednostek energii odnawialnej. Ponadto w celu uniknięcia podwójnej rekompensaty producenci energii odnawialnej już otrzymujący wsparcie finansowe nie powinni otrzymywać gwarancji pochodzenia. Gwarancje pochodzenia powinny być jednak wykorzystywane w związku z ujawnianiem informacji, aby konsumenci końcowi mogli otrzymywać przejrzyste, wiarygodne i wystarczające dowody na to, że odpowiednie jednostki energii pochodzą ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w przypadku energii elektrycznej objętej wsparciem gwarancje pochodzenia powinny być sprzedawane na aukcji, a przychody ze sprzedaży należy wykorzystywać w celu obniżenia dotacji publicznych na rzecz energii odnawialnej.
(45)  Ważne jest, aby udzielać informacji, w jaki sposób energia elektryczna jest rozdzielana odbiorcom końcowym. Aby poprawić jakość tych przekazywanych konsumentom informacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia były wydawane dla wszystkich produkowanych jednostek energii odnawialnej.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 49
(49)  Szanse osiągnięcia wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom i zrównoważonej konkurencyjnej polityce energetycznej zostały uznane. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych MŚP. Ważne są możliwości rozwoju i zatrudnienia, jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokalne inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powinny wspierać krajowe i regionalne środki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi, a także propagować korzystanie z finansowania z polityki spójności w tym obszarze.
(49)  Szanse osiągnięcia wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom i zrównoważonej konkurencyjnej polityce energetycznej zostały uznane. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych MŚP. Ważne są możliwości rozwoju lokalnego biznesu, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości zatrudnienia, jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokalne inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powinny pobudzać i wspierać krajowe i regionalne środki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi, a także rozszerzać świadczenie pomocy technicznej i programów szkoleń, aby wzmocnić wiedzę fachową w dziedzinie regulacyjnej, technicznej i finansowej w terenie oraz popularyzować wiedzę na temat dostępnych możliwości finansowania, w tym bardziej ukierunkowanego wykorzystania funduszy unijnych, takiego jak korzystanie z finansowania z polityki spójności w tym obszarze.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 49 a (nowy)
(49a)  Władze lokalne i regionalne często wyznaczają bardziej ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, przekraczające cele krajowe. Regionalne i lokalne zobowiązania do stymulowania rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej są obecnie wspierane za pośrednictwem sieci, takich jak inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, inteligentnych miast lub inteligentnych społeczności, oraz opracowywania planów działania na rzecz zrównoważonej energii. Takie sieci są niezbędne i powinny być rozszerzane, ponieważ podnoszą świadomość oraz ułatwiają wymianę najlepszych praktyk i dostępne wsparcie finansowe. W tym kontekście Komisja powinna również wspierać zainteresowane pionierskie regiony i samorządy terytorialne, aby mogły pracować ponad granicami, pomagając w ustanawianiu mechanizmów współpracy, takich jak europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, które umożliwia władzom publicznym różnych państw członkowskich połączenie sił i realizację wspólnych usług i projektów bez konieczności wcześniejszego podpisania i ratyfikacji porozumienia międzynarodowego przez parlamenty narodowe.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 49 b (nowy)
(49b)  Władze lokalne i miasta zajmują pozycję lidera napędzającego transformację energetyczną i zwiększającego wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Jako szczebel rządu najbliższy obywatelowi, samorządy lokalne odgrywają kluczową rolę w budowaniu poparcia publicznego dla unijnych celów w zakresie energii i klimatu, przy jednoczesnym wdrażaniu bardziej zdecentralizowanych i zintegrowanych systemów energetycznych. Ważne jest zapewnienie dużym i małym miastom oraz regionom lepszego dostępu do finansowania w celu pobudzenia inwestycji w lokalną energię odnawialną.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 49 c (nowy)
(49c)  Należy również zastanowić się nad innymi innowacyjnymi środkami, które przyciągną większe inwestycje w nowe technologie, takimi jak umowy o poprawę efektywności energetycznej i procedury normalizacyjne w finansowaniu publicznym.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50
(50)  Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny wpływ na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spójność społeczną i możliwości zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów energii.
(50)  Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny wpływ na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spójność społeczną i możliwości zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów energii, w tym prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 51
(51)  Specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sektor energetyczny w regionach najbardziej oddalonych często charakteryzuje się izolacją, ograniczoną podażą i uzależnieniem od paliw kopalnych, chociaż w regionach tych występują duże zasoby lokalnych odnawialnych źródeł energii. Regiony najbardziej oddalone mogłyby zatem służyć jako przykłady stosowania innowacyjnych technologii energetycznych w Unii. Należy więc propagować wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, aby osiągnąć wyższy stopień autonomii energetycznej dla tych regionów i uznać ich szczególną sytuację pod względem potencjału energii odnawialnych oraz potrzeb w zakresie wsparcia publicznego.
(51)  Specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE. Sektor energetyczny w regionach najbardziej oddalonych często charakteryzuje się izolacją, ograniczoną podażą, droższymi dostawami i uzależnieniem od paliw kopalnych, chociaż w regionach tych występują duże zasoby lokalnych odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy, oraz energii ze źródeł morskich. Regiony najbardziej oddalone mogłyby zatem służyć jako przykłady stosowania innowacyjnych technologii energetycznych w Unii i stać się obszarami w 100 % korzystającymi z energii odnawialnej. Należy więc przyjąć strategię w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, aby osiągnąć wyższy stopień autonomii energetycznej dla tych regionów, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i uznać ich szczególną sytuację pod względem potencjału energii odnawialnych oraz potrzeb w zakresie wsparcia publicznego. Ponadto regiony najbardziej oddalone powinny móc w pełni wykorzystywać potencjał swoich zasobów, zgodnie z rygorystycznymi kryteriami zrównoważonego rozwoju i zależnie od lokalnych warunków i potrzeb, w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wzmocnienia niezależności energetycznej.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52
(52)  Należy umożliwić rozwój zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej na warunkach niedyskryminacyjnych i bez utrudnień dla finansowania inwestycji w infrastrukturę. Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.
(52)  Należy umożliwić rozwój zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej i jej magazynowania na warunkach niedyskryminacyjnych i bez utrudnień dla finansowania inwestycji w infrastrukturę. Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53
(53)  W związku z rosnącym znaczeniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na użytek własny istnieje potrzeba zdefiniowania prosumentów energii ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenia ram regulacyjnych, które dałyby takim konsumentom uprawnienia do wytwarzania, przechowywania, użytkowania i sprzedaży energii elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. W niektórych przypadkach należy dopuścić spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny, aby na przykład obywatele mieszkający w mieszkaniach mogli korzystać z mocnej pozycji konsumenta w tym samym stopniu jak gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych.
(53)  W związku z rosnącym znaczeniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na użytek własny istnieje potrzeba zdefiniowania prosumentów energii ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenia ram regulacyjnych, które dałyby takim konsumentom uprawnienia do wytwarzania, przechowywania, użytkowania i sprzedaży energii elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. Taryfy i wynagrodzenie za wytwarzanie energii odnawialnej na użytek własny powinny stanowić zachętę do rozwijania bardziej inteligentnych technologii integracji energii ze źródeł odnawialnych i motywować prosumentów energii ze źródeł odnawialnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych, które będą wzajemnie korzystne dla konsumentów i sieci. Aby umożliwić taką równowagę, konieczne jest zagwarantowanie, by prosumenci energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej byli uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za wytwarzaną przez siebie energię elektryczną wprowadzaną do sieci, które odzwierciedla wartość rynkową wprowadzonej energii elektrycznej oraz długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa. Musi to obejmować zarówno długoterminowe koszty, jak i korzyści płynące z prosumpcji w sensie kosztów dla sieci, społeczeństwa i środowiska naturalnego, których uniknięto, zwłaszcza w połączeniu z innymi rozproszonymi zasobami energetycznymi, takimi jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, odpowiedź na zapotrzebowanie i sieci społeczności. Wynagrodzenie takie powinno być ustalone na podstawie analizy kosztów i korzyści rozproszonych zasobów energetycznych na mocy art. 59 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona), 2016/0380(COD)].
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 a (nowy)
(53a)  W niektórych przypadkach należy dopuścić spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny, aby na przykład obywatele mieszkający w mieszkaniach mogli korzystać z mocnej pozycji konsumenta w tym samym stopniu co gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych. Umożliwienie wytwarzania energii odnawialnej na użytek własny stwarza społecznościom energetycznym działającym w zakresie energii odnawialnej szansę poprawy efektywności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych i pomaga walczyć z ubóstwem energetycznym poprzez ograniczenie zużycia i niższe taryfy dostaw. Państwa członkowskie powinny wykorzystać tę szansę między innymi przez ocenę możliwości uczestnictwa gospodarstw domowych, które w przeciwnym razie mogłyby nie być w stanie uczestniczyć, w tym podatnych na zagrożenia konsumentom i najemcom.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 b (nowy)
(53b)  Państwa członkowskie muszą czuwać nad przestrzeganiem zasad dotyczących zużycia oraz nad wdrażaniem lub wzmocnieniem środków mających na celu zwalczanie wymuszonej sprzedaży, niewłaściwego marketingu bezpośredniego, wprowadzającej w błąd argumentacji w dziedzinie instalacji systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które dotykają przede wszystkim najbardziej wrażliwych grup odbiorców (takich jak osoby starsze oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich).
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54
(54)  Lokalne uczestnictwo obywatelskie w projektach energii odnawialnej za pośrednictwem społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przynosi znaczną wartość dodaną w postaci lokalnej akceptacji dla energii ze źródeł odnawialnych oraz dostępu do dodatkowego kapitału prywatnego. Zaangażowanie lokalne będzie jeszcze bardziej istotne w kontekście wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej w przyszłości.
(54)  Udział społeczności lokalnych i udział władz lokalnych w projektach energii odnawialnej za pośrednictwem społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przynosi znaczną wartość dodaną w postaci lokalnej akceptacji dla energii ze źródeł odnawialnych oraz dostępu do dodatkowego kapitału prywatnego, co skutkuje inwestycjami lokalnymi, większym wyborem dla konsumentów i większym udziałem obywateli w transformacji energetyki, zwłaszcza poprzez zachęcanie do uczestnictwa gospodarstw domowych, które w przeciwnym razie nie mogłyby tego uczynić, zwiększeniem efektywności energetycznej na poziomie gospodarstwa domowego i pomocą w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez ograniczenie zużycia i niższe taryfy dostaw. Zaangażowanie lokalne będzie jeszcze bardziej istotne w kontekście wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej w przyszłości.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55 a (nowy)
(55a)  Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły sprawiedliwy i niepowodujący zakłóceń podział kosztów i opłat zawiązanych z siecią między wszystkich użytkowników systemu energii elektrycznej. Wszystkie taryfy sieciowe powinny odzwierciedlać koszty.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 57
(57)  Kilka państw członkowskich wprowadziło środki w sektorze ogrzewania i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W związku z brakiem wiążących celów krajowych na okres po roku 2020 pozostałe krajowe zachęty mogą być jednak niewystarczające do realizacji długoterminowych celów w dziedzinie dekarbonizacji na lata 2030 i 2050. W celu zapewnienia zgodności z tymi celami, wzmocnienia pewności inwestorów i wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym poszanowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, należy wspierać starania państw członkowskich pod względem zaopatrzenia w energię odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w celu stopniowego podnoszenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie niektórych rynków grzewczych i chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest elastyczność przy opracowywaniu tego rodzaju działań. Ważne jest również, aby potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej nie miało szkodliwych skutków ubocznych dla środowiska.
(57)  Kilka państw członkowskich wprowadziło środki w sektorze ogrzewania i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W celu zapewnienia zgodności z tymi celami, wzmocnienia pewności inwestorów i wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym poszanowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, należy wspierać starania państw członkowskich pod względem zaopatrzenia w energię odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w celu stopniowego podnoszenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie niektórych rynków grzewczych i chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest elastyczność przy opracowywaniu tego rodzaju działań. Ważne jest również, aby potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej nie miało szkodliwych skutków ubocznych dla środowiska i zdrowia publicznego.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 59 a (nowy)
(59a)  Konsumenci w gospodarstwach domowych i społeczności zajmujące się handlem swoją elastycznością, konsumpcją na własny użytek lub sprzedażą wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej zachowują swoje prawa jako konsumenci, w tym prawo do zawierania umów z wybranym dostawcą i zmiany dostawcy.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 60
(60)  Należy położyć nacisk na potencjalną synergię między działaniami na rzecz rozpowszechnienia ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych a dotychczasowymi programami na podstawie dyrektyw 2010/31/UE i 2012/27/UE. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny móc wykorzystać istniejące struktury administracyjne do wykonywania takich działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
(60)  Korzystanie z efektywnych systemów ogrzewania lub chłodzenia opartych na energii odnawialnej powinno iść w parze z gruntowną renowacją budynków, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na energię i koszty dla konsumentów oraz przyczyniając się do złagodzenia ubóstwa energetycznego, a także do tworzenia lokalnych miejsc pracy wymagających kwalifikacji. W tym celu należy położyć nacisk na potencjalną synergię między potrzebą większego rozpowszechnienia ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych a dotychczasowymi programami na podstawie dyrektyw 2010/31/UE i 2012/27/UE. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny móc wykorzystać istniejące struktury administracyjne do wykonywania takich działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 61 a (nowy)
(61a)  W dziedzinie inteligentnego transportu ważne jest, aby zintensyfikować rozwój i upowszechnić elektromobilność na drogach, a także przyspieszyć wprowadzanie zaawansowanych technologii w innowacyjnym transporcie kolejowym dzięki konsolidacji inicjatywy Shift2Rail przyczyniającej się do czystego transportu publicznego.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 62
(62)  W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie.
(62)  W sytuacji, gdy użytki zielone lub użytki rolne przeznaczone wcześniej pod produkcję żywności i paszy są przeznaczane pod produkcję biopaliw, zapotrzebowanie na produkty inne niż paliwa będzie nadal musiało być zaspokajane albo przez intensyfikację bieżącej produkcji, albo w drodze przeznaczenia pod tę produkcję innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi. W tym drugim przypadku dochodzi do pośredniej zmiany użytkowania gruntów i jeżeli wiąże się ona z przekształceniem obszarów o dużych zasobach węgla, może prowadzić do znacznych emisji gazów cieplarnianych. W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie, przy czym należ wyróżnić biopaliwa z roślin spożywczych o wysokiej efektywności w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i niskim ryzyku pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Należy przyspieszyć rozwój zaawansowanych biopaliw i elektromobilności.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63 a (nowy)
(63a)  Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do zwiększenia koszyka energetycznego w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia całkowitego zużycia energii w transporcie oraz zwiększenia efektywności energetycznej we wszystkich sektorach transportu. Środki w tym zakresie mogłyby obejmować środki w planowaniu transportu i w produkcji samochodów o wyższej efektywności energetycznej.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63 b (nowy)
(63b)  Normy efektywności paliwowej transportu drogowego byłyby skutecznym sposobem na wsparcie przechodzenia na alternatywne odnawialne źródła energii w sektorze transportu, a także na dalsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz dalszą dekarbonizację sektora transportu w perspektywie długoterminowej. Normy efektywności paliwowej powinny zostać przygotowane zgodnie z postępami w rozwoju technologii i celami w zakresie klimatu i energii.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63 c (nowy)
(63c)  Oczekuje się, że zaawansowane biopaliwa odegrają istotną rolę w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z lotnictwa, a zatem należy też spełnić obowiązek włączenia składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw, szczególnie do paliw dla lotnictwa. Należy opracować strategie polityczne na szczeblu Unii i państw członkowskich, aby zachęcić do przedsięwzięcia środków operacyjnych służących oszczędności paliw w żegludze, a także podjąć działania badawczo-rozwojowe z myślą o zwiększeniu udziału energii wiatrowej i słonecznej w transporcie morskim.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 65 a (nowy)
(65a)  Aby lepiej uwzględniać udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, należy opracować odpowiednią metodykę i zbadać w tym celu różne rozwiązania techniczne i technologiczne.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 66
(66)  Surowce, które mają niewielki wpływ na pośrednią zmianę użytkowania gruntów, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw, powinny być propagowane ze względu na ich wkład w dekarbonizację gospodarki. W szczególności surowce do zaawansowanych biopaliw, w przypadku których technologia jest bardziej innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem potrzebuje większego wsparcia, należy uwzględnić w załączniku do niniejszej dyrektywy. Ponieważ załącznik ten powinien być dostosowany do najnowszych osiągnięć technologicznych, a jednocześnie należy zapobiec ich niezamierzonym negatywnym skutkom, ocena powinna nastąpić po przyjęciu dyrektywy w celu zbadania możliwości rozszerzenia załącznika na nowe surowce.
(66)  Surowce, które mają niewielki wpływ na pośrednią zmianę użytkowania gruntów, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw, powinny być propagowane ze względu na ich wkład w dekarbonizację gospodarki. W szczególności surowce do zaawansowanych biopaliw, w przypadku których technologia jest bardziej innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem potrzebuje większego wsparcia, należy uwzględnić w załączniku do niniejszej dyrektywy. Ponieważ załącznik ten powinien być dostosowany do najnowszych osiągnięć technologicznych, a jednocześnie należy zapobiec ich niezamierzonym negatywnym skutkom, należy go regularnie poddawać ocenie.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 68
(68)  Aby w pełni wykorzystać potencjał biomasy pod względem dekarbonizacji gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na potrzeby materiałów i energii , Unia i państwa członkowskie powinny wspierać większą, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilizację istniejących zasobów drewna i zasobów rolnictwa oraz opracowanie nowych systemów gospodarki leśnej i produkcji rolnej .
(68)  Aby w pełni wykorzystać potencjał biomasy pod względem dekarbonizacji gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na potrzeby materiałów i energii, Unia i państwa członkowskie powinny wspierać wyłącznie wykorzystanie energii pochodzącej z większej, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilizacji istniejących zasobów drewna i zasobów rolnictwa oraz opracowanie nowych systemów gospodarki leśnej i produkcji rolnej, pod warunkiem że spełniono kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Poprawka287
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 68 a (nowy)
(68a)  Należy nadal pogłębiać efekty synergii między gospodarką o obiegu zamkniętym, biogospodarką i promowaniem energii odnawialnej w celu zapewnienia jak najefektywniejszego wykorzystania surowców i osiągnięcia jak najlepszych wyników dla środowiska. Środki z zakresu polityki, przyjmowane przez Unię i państwa członkowskie w ramach wspierania produkcji energii odnawialnej, powinny zawsze uwzględniać zasadę oszczędnego gospodarowania zasobami i optymalnego wykorzystania biomasy.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 69
(69)  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy powinny być zawsze produkowane w sposób zrównoważony. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy stosowane do realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z systemów wsparcia, powinny zatem spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
(69)  Energia ze źródeł odnawialnych powinna być zawsze produkowana w sposób zrównoważony. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy stosowane do realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz te rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, które korzystają z systemów wsparcia, powinny zatem spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 71
(71)  Produkcja surowców rolnych na potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz zachęty do ich stosowania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie powinny sprzyjać niszczeniu terenów o dużej bioróżnorodności. Takie wyczerpywalne zasoby, których znaczenie dla ludzkości zostało uznane przez różnorodne instrumenty międzynarodowe, powinny być chronione. Konieczne jest zatem określenie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, gwarantujących, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy będą kwalifikować się do objęcia zachętami jedynie wtedy, kiedy istnieje gwarancja, że surowce rolne nie pochodzą z terenów o dużej bioróżnorodności lub, w przypadku obszarów wyznaczonych do celów ochrony przyrody lub ochrony rzadkich lub zagrożonych ekosystemów lub gatunków, właściwy organ wykaże, że produkcja surowców rolnych nie przeszkadza w realizacji takich celów. Lasy powinny być uznawane za różnorodne biologicznie , jeżeli są to lasy pierwotne zgodnie z definicją stosowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych zasobów leśnych lub jeżeli są chronione przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony przyrody. Za lasy bioróżnorodne powinny być uznane obszary, na których zbierane są niedrzewne produkty leśne, pod warunkiem że skutki działalności człowieka są tam niewielkie. Innych rodzajów lasów określonych przez FAO, takich jak lasy naturalne zmodyfikowane , lasy półnaturalne i plantacje, nie należy uważać za lasy pierwotne. Ponadto, mając na uwadze dużą bioróżnorodność niektórych obszarów trawiastych, zarówno w klimacie umiarkowanym, jak i zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, formacji krzewiastych i prerii o wysokiej bioróżnorodności, należy uniemożliwić objęcie zachętami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie biopaliw , biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z surowców rolnych pochodzących z takich terenów. Komisja powinna ustanowić odpowiednie kryteria w celu określenia takich obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności zgodnie z najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi i odnośnymi standardami międzynarodowymi.
(71)  Produkcja surowców rolnych na potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz zachęty do ich stosowania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mogą mieć szkodliwego wpływu na różnorodność biologiczną w Unii lub poza nią ani sprzyjać takiemu szkodliwemu oddziaływaniu. Takie wyczerpywalne zasoby, których znaczenie dla ludzkości zostało uznane przez różnorodne instrumenty międzynarodowe, powinny być chronione. Konieczne jest zatem określenie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, gwarantujących, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy będą kwalifikować się do objęcia zachętami jedynie wtedy, kiedy istnieje gwarancja, że surowce rolne nie pochodzą z terenów o dużej różnorodności biologicznej lub, w przypadku obszarów wyznaczonych do celów ochrony przyrody lub ochrony rzadkich lub zagrożonych ekosystemów lub gatunków, właściwy organ wykaże, że produkcja surowców rolnych nie przeszkadza w realizacji takich celów. Lasy powinny być uznawane za różnorodne biologicznie, jeżeli są to lasy pierwotne zgodnie z definicją stosowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych zasobów leśnych lub jeżeli są chronione przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony przyrody. Za lasy różnorodne biologicznie powinny być uznane obszary, na których zbierane są niedrzewne produkty leśne, pod warunkiem że skutki działalności człowieka są tam niewielkie. Innych rodzajów lasów określonych przez FAO, takich jak lasy naturalne zmodyfikowane, lasy półnaturalne i plantacje, nie należy uważać za lasy pierwotne. Należy jednak zagwarantować różnorodność biologiczną, jak również jakość, zdrowie, rentowność i zdrowotność takich lasów. Ponadto, mając na uwadze dużą różnorodność biologiczną niektórych obszarów trawiastych, zarówno w klimacie umiarkowanym, jak i zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, formacji krzewiastych i prerii o wysokiej różnorodności biologicznej, należy uniemożliwić objęcie zachętami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z surowców rolnych pochodzących z takich terenów. Komisja powinna ustanowić odpowiednie kryteria w celu określenia takich obszarów trawiastych o wysokiej różnorodności biologicznej zgodnie z najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi i odnośnymi standardami międzynarodowymi.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 72 a (nowy)
(72a)  Unijne kryteria zrównoważonego rozwoju odnoszące się do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy powinny zapewnić, aby przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną służyło realizacji celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r. zatytułowanym „Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” i wyraźnie kierowało się hierarchią postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 73
(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby, przy czym braku takiego odwadniania nie można w łatwy sposób zweryfikować.
(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach ani terenach podmokłych, jeżeli wiązałoby się to z odwadnianiem gleby, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach lub terenach podmokłych spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 74 a (nowy)
(74a)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy powinny być wytwarzane z zastosowaniem praktyk, które są spójne z zasadami ochrony jakości gleby i węgla organicznego w glebie.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 75
(75)  Należy wprowadzić ogólnounijne kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczące paliw z biomasy stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal w znacznym stopniu obniżać emisję gazów cieplarnianych w przeciwieństwie do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych, w celu zapobiegania niezamierzonym skutkom dla zrównoważonego rozwoju i wspierania rynku wewnętrznego.
(75)  Należy wprowadzić ogólnounijne kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczące paliw z biomasy stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal w znacznym stopniu obniżać emisję gazów cieplarnianych w przeciwieństwie do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych, w celu zapobiegania niezamierzonym skutkom dla zrównoważonego rozwoju i wspierania rynku wewnętrznego. Bez uszczerbku dla pełnego poszanowania surowców pierwotnych o wysokiej wartości dla środowiska regiony najbardziej oddalone powinny móc wykorzystywać potencjał swoich zasobów do podniesienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i do zwiększenia niezależności energetycznej.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 76
(76)  W celu zapewnienia – pomimo rosnącego zapotrzebowania na biomasę leśną – by zbiory przeprowadzono w sposób zrównoważony w lasach, gdzie zapewniona jest regeneracja, a szczególną uwagę poświęcano obszarom wyraźnie wyznaczonym do ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazu i określonych elementów przyrodniczych, by zasoby różnorodności biologicznej były chronione, a zasoby węgla monitorowane, surowce drzewne powinny pochodzić wyłącznie z lasów, gdzie zbiory przeprowadza się według zasad zrównoważonej gospodarki leśnej opracowanych w ramach międzynarodowych programów dotyczących gospodarki leśnej, takich jak Forest Europe, i wdrażanych za pomocą krajowych przepisów lub najlepszych praktyk zarządczych na poziomie gospodarstw leśnych. Operatorzy powinni podjąć odpowiednie działania, aby zminimalizować ryzyko stosowania biomasy leśnej niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju do wytwarzania bioenergii. W tym celu operatorzy powinni wprowadzić podejście oparte na ryzyku. W związku z tym Komisja powinna opracować wytyczne operacyjne dotyczące weryfikacji zgodności z podejściem opartym na ryzyku po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem zarządzającym unii energetycznej i Stałym Komitetem ds. Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 89/367/EWG24.
(76)  W celu zapewnienia – pomimo rosnącego zapotrzebowania na biomasę leśną – by zbiory przeprowadzono w sposób zrównoważony w lasach, gdzie zapewniona jest regeneracja, a szczególną uwagę poświęcano obszarom wyraźnie wyznaczonym do ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazu i określonych elementów przyrodniczych, by zasoby różnorodności biologicznej były chronione, a zasoby węgla monitorowane, surowce drzewne powinny pochodzić wyłącznie z lasów, gdzie zbiory przeprowadza się według zasad zrównoważonej gospodarki leśnej opracowanych w ramach międzynarodowych programów dotyczących gospodarki leśnej, takich jak Forest Europe, i wdrażanych za pomocą krajowych przepisów lub najlepszych praktyk zarządczych na poziomie bazy dostaw. Operatorzy powinni zapewnić podjęcie środków pozwalających unikać negatywnych skutków zbiorów na środowisko lub ograniczać te skutki. W tym celu operatorzy powinni wprowadzić podejście oparte na ryzyku. W związku z tym Komisja powinna opracować zasady stosowania wymogów oparte na najlepszych praktykach w państwach członkowskich, a także wytyczne operacyjne dotyczące weryfikacji zgodności z podejściem opartym na ryzyku po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem zarządzającym unii energetycznej i Stałym Komitetem ds. Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 89/367/EWG24.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 76 a (nowy)
(76a)  Jeżeli przepisy krajowe lub praktyka krajowa nie przewidują jednego kryterium dotyczącego zrównoważoności biomasy leśnej, należy dostarczyć dodatkowych informacji odnośnie do tego kryterium na poziomie bazy dostaw bez konieczności dodatkowego informowania o kryteriach, które zostały już spełnione na szczeblu państwa członkowskiego.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 76 b (nowy)
(76b)  Podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane począwszy od szczebla krajowego. Jeżeli wymogi dotyczące jednego kryterium nie są przewidziane przez przepisy krajowe lub system monitorowania, informacje dotyczące tej części powinny być dostarczane na poziomie bazy dostaw, aby ograniczyć ryzyko produkcji biomasy leśnej niezgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 76 c (nowy)
(76c)  Pozyskiwanie w celach energetycznych zwiększyło się i według oczekiwań nadal będzie rosło, co powoduje wzrost przywozu surowców z państw trzecich oraz wzrost produkcji tych surowców na terytorium Unii. Operatorzy powinni zapewnić odzyskiwanie energii zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 78
(78)  Paliwa z biomasy powinny być przekształcane w energię elektryczną i ciepło w efektywny sposób, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć emisje gazów cieplarnianych, a także ograniczyć emisje zanieczyszczeń powietrza i zminimalizować presję na ograniczone zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne wsparcie dla instalacji o mocy w paliwie wynoszącej co najmniej 20 MW w razie potrzeby należy przyznawać tylko wysokosprawnym układom kogeneracyjnym, o których mowa w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Istniejące już programy wsparcia dla energii elektrycznej z biomasy powinny jednak móc działać do wyznaczonej daty ich zamknięcia w przypadku wszystkich instalacji wykorzystujących biomasę. Ponadto energia elektryczna wytworzona z biomasy w nowych instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW powinna być zaliczana na poczet realizacji celów i zobowiązań dotyczących energii odnawialnej wyłącznie w przypadku wysokosprawnych układów kogeneracyjnych. Według zasad dotyczących pomocy państwa państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość udzielania instalacjom wsparcia publicznego na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zaliczania produkowanej przez nie energii na poczet realizacji celów i zobowiązań w zakresie energii odnawialnej w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych mających większy wpływ na klimat i środowisko – może to mieć miejsce w przypadku gdy, po wyczerpaniu wszystkich technicznych i ekonomicznych możliwości zainstalowania wysokosprawnych układów kogeneracyjnych wykorzystujących biomasę, państwa członkowskie stanęłyby przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii.
(78)  Paliwa z biomasy powinny być przekształcane w energię elektryczną i ciepło w efektywny sposób, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć emisje gazów cieplarnianych, a także ograniczyć emisje zanieczyszczeń powietrza i zminimalizować presję na ograniczone zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne wsparcie dla instalacji o mocy w paliwie wynoszącej co najmniej 20 MW w razie potrzeby należy przyznawać tylko wysokosprawnym układom kogeneracyjnym, o których mowa w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Istniejące już programy wsparcia dla energii elektrycznej z biomasy powinny jednak móc działać do wyznaczonej daty ich zamknięcia w przypadku wszystkich instalacji wykorzystujących biomasę. Ponadto energia elektryczna wytworzona z biomasy w nowych instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW powinna być zaliczana na poczet realizacji celów i zobowiązań dotyczących energii odnawialnej wyłącznie w przypadku wysokosprawnych układów kogeneracyjnych. Według zasad dotyczących pomocy państwa państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość udzielania instalacjom wsparcia publicznego na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zaliczania produkowanej przez nie energii na poczet realizacji celów i zobowiązań w zakresie energii odnawialnej w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych mających większy wpływ na klimat i środowisko – może to mieć miejsce w przypadku gdy, po wyczerpaniu wszystkich technicznych i ekonomicznych możliwości zainstalowania wysokosprawnych układów kogeneracyjnych wykorzystujących biomasę, państwa członkowskie stanęłyby przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii. W szczególności należy zwiększyć wsparcie dla instalacji produkujących energię odnawialną z biomasy w regionach najbardziej oddalonych, które są w dużym stopniu uzależnione od importu energii, pod warunkiem przestrzegania przy produkcji tego rodzaju energii ze źródeł odnawialnych kryteriów zrównoważonego rozwoju dostosowanych do specyfiki tych regionów.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80
(80)  Na podstawie doświadczeń w praktycznym wdrażaniu unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju należy rozszerzyć rolę dobrowolnych międzynarodowych i krajowych systemów certyfikacji, aby weryfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju odbywała się w sposób zharmonizowany.
(80)  Na podstawie doświadczeń w praktycznym wdrażaniu unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju należy wziąć pod uwagę rolę dobrowolnych międzynarodowych i krajowych systemów certyfikacji, aby weryfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju odbywała się w sposób zharmonizowany.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 82
(82)  Systemy dobrowolne odgrywają coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Komisja powinna zatem zobowiązać dobrowolne systemy, w tym te już uznane przez Komisję, do regularnego składania sprawozdań z działalności. Sprawozdania te należy udostępniać publicznie, aby zwiększyć przejrzystość i poprawić nadzór sprawowany przez Komisję. Ponadto tego rodzaju sprawozdawczość byłaby dla Komisji źródłem niezbędnych informacji do wykorzystania w sprawozdaniach dotyczących działania dobrowolnych systemów z myślą o określeniu najlepszych praktyk i przedłożeniu, w stosownych przypadkach, wniosku dotyczącego dalszego propagowania takich najlepszych praktyk.
(82)  Systemy dobrowolne mogą odgrywać ważną rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z minimalnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Komisja powinna zatem zobowiązać dobrowolne systemy, w tym te już uznane przez Komisję, do regularnego składania sprawozdań z działalności. Sprawozdania te należy udostępniać publicznie, aby zwiększyć przejrzystość i poprawić nadzór sprawowany przez Komisję. Ponadto tego rodzaju sprawozdawczość byłaby dla Komisji źródłem niezbędnych informacji do wykorzystania w sprawozdaniach dotyczących działania dobrowolnych systemów z myślą o określeniu najlepszych praktyk i przedłożeniu, w stosownych przypadkach, wniosku dotyczącego dalszego propagowania takich najlepszych praktyk.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 84
(84)  W celu uniknięcia niewspółmiernych obciążeń administracyjnych należy ustanowić wykaz wartości standardowych dla powszechnych ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykaz ten należy aktualizować i rozszerzać, gdy będą udostępniane nowe wiarygodne dane. W odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy podmioty gospodarcze powinny zawsze mieć możliwość powołania się na poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w tym wykazie. W przypadku gdy wartość standardowa dla oszczędności emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż wymagany minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, producenci pragnący wykazać zgodność z tym poziomem minimalnym powinni mieć obowiązek wykazania, że rzeczywiste emisje ze stosowanego przez nich procesu produkcji są niższe niż emisje, które zostały przyjęte przy obliczeniach wartości standardowych.
(84)  W celu uniknięcia niewspółmiernych obciążeń administracyjnych należy ustanowić wykaz wartości standardowych dla powszechnych ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykaz ten należy aktualizować i rozszerzać, gdy będą udostępniane nowe wiarygodne dane. W odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy podmioty gospodarcze powinny zawsze mieć możliwość powołania się na poziom ograniczenia bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych określony w tym wykazie. W przypadku gdy wartość standardowa dla oszczędności bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż wymagany minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, producenci pragnący wykazać zgodność z tym poziomem minimalnym powinni mieć obowiązek wykazania, że rzeczywiste emisje ze stosowanego przez nich procesu produkcji są niższe niż emisje, które zostały przyjęte przy obliczeniach wartości standardowych.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 85
(85)  Konieczne jest ustanowienie jasnych zasad dotyczących obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz ich odpowiedników kopalnych.
(85)  Konieczne jest ustanowienie jasnych zasad, opartych na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, dotyczących obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz ich odpowiedników kopalnych.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 99
(99)  Komisja, aby zmieniać lub uzupełniać inne niż istotne elementy przepisów niniejszej dyrektywy, powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do: wykazu surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw, których wkład w realizację zobowiązań dostawcy paliw w sektorze transportu jest ograniczony; dostosowywania wartości energetycznej paliw transportowych do postępu naukowego i technicznego; metodyki ustalania udziału biopaliwa wynikającego z przetwarzania biomasy we wspólnym procesie z paliwami kopalnymi; wdrażania umów o wzajemnym uznawaniu gwarancji pochodzenia; ustalania zasad monitorowania funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; oraz zasad obliczania wpływu biopaliw, biopłynów i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(99)  Komisja, aby zmieniać lub uzupełniać inne niż istotne elementy przepisów niniejszej dyrektywy, powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do: wykazu surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw, których wkład w realizację zobowiązań dostawcy paliw w sektorze transportu jest ograniczony; dostosowywania wartości energetycznej paliw transportowych do postępu naukowego i technicznego; metodyki ustalania udziału biopaliwa wynikającego z przetwarzania biomasy we wspólnym procesie z paliwami kopalnymi; wdrażania umów o wzajemnym uznawaniu gwarancji pochodzenia; ustalania zasad monitorowania funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; zasad obliczania wpływu biopaliw, biopłynów i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych; ustalania maksymalnego dopuszczalnego okresu zwrotu nakładów jako kryterium zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do biomasy lignocelulozowej; oraz, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości we wszystkich sektorach produkcji energii, ustanowienia, do dnia 31 grudnia 2018 r., kryteriów produkcji paliw kopalnych i energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera a
a)  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz , energię geotermalną , ciepło otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);
a)  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy i biometanu, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);
Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera b
b)  „ciepło otoczenia”oznacza energię cieplną na użytecznym poziomie temperatury, która jest pobierana lub pozyskana za pomocą pomp ciepła, które potrzebują do działania energii elektrycznej lub innej energii pomocniczej, i która może znajdować się w powietrzu otoczenia, pod powierzchnią ziemi lub w wodzie powierzchniowej. Przy ustalaniu zgłaszanych ilości energii stosuje się tę samą metodykę, jaką stosuje się do określania ilości energii cieplnej pobieranej lub pozyskanej prze pompy ciepła;
b)  „energia otoczenia” oznacza energię termalną na użytecznym poziomie temperatury, która może znajdować się w powietrzu otoczenia, z wyłączeniem powietrza wylotowego, w wodzie powierzchniowej lub ściekach; Przy ustalaniu zgłaszanych ilości energii stosuje się tę samą metodykę, jaką stosuje się do określania ilości energii cieplnej pobieranej lub pozyskanej prze pompy ciepła;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera b a (nowa)
ba)  „energia geotermalna” oznacza energię składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;
Poprawka 289
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera c
c)  „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego ;
c)  „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, lecz z wyłączeniem torfu i materiałów zawartych w formacjach geologicznych lub przekształconych na skamieliny, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych, handlowych i miejskich pochodzenia biologicznego, a także bakterie;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera d
d)  „końcowe zużycie energii brutto” oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie z zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłu ;
d)  „końcowe zużycie energii brutto” oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie z zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłu;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera e
e)  „system lokalnego ogrzewania” lub „ system lokalnego chłodzenia” oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnego źródła produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów;
e)  „system lokalnego ogrzewania” lub „system lokalnego chłodzenia” oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnych lub zdecentralizowanych źródeł produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów;
Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera f
f)  „biopłyny” oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej i chłodniczej, produkowane z biomasy;
f)  „biopłyny” oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej i chłodniczej, produkowane z biomasy lub przez biomasę;
Poprawka 290
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera g
g)  „biopaliwa” oznaczają ciekłe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy;
g)  „biopaliwa” oznaczają ciekłe lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy lub przez biomasę;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera i
i)  „system wsparcia” oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób — jej nabywanej ilości. Obejmuje to m.in.: pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii ;
i)  „system wsparcia” oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób — jej nabywanej ilości. Obejmuje to m.in.: wsparcie badań i pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera q
q)  „niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiastych roślin energetycznych o niskiej zawartości skrobi (takie jak życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate oraz uprawy okrywowe przed uprawami głównymi i po nich), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;
q)  „niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiaste rośliny energetyczne o niskiej zawartości skrobi (takie jak życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate oraz uprawy okrywowe przed uprawami głównymi i po nich, a także uprawy płodozmianowe takie jak trawa, koniczyna i lucerna), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;
Poprawka291
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera s
s)  „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego” oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne niż biopaliwa, których wartość energetyczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii innych niż biomasa i które są stosowane w transporcie;
s)  „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego” oznaczają stosowane w transporcie paliwa ciekłe lub gazowe inne niż biopaliwa, których wartość energetyczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii innych niż biomasa, w przypadku gdy surowiec węglowy jest wychwytywany z powietrza;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera z
z)  „rozbudowa źródła energii” (repowering) oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu wymiany mocy lub zwiększenia wydajności;
z)  „rozbudowa źródła energii” (repowering) oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu zwiększenia lub wymiany mocy lub zwiększenia wydajności;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera y
y)  „ciepło odpadowe lub chłód odpadowy” oznacza ciepło lub chłód, które są wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub wytwórczych energii i które – bez dostępu do lokalnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego – pozostałyby niewykorzystane, rozpraszając się w powietrzu lub w wodzie;
y)  „ciepło odpadowe lub chłód odpadowy” oznacza niemożliwe do uniknięcia ciepło lub niemożliwy do uniknięcia chłód, które są wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub instalacjach wytwarzających energię (po zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji lub w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kogeneracji) lub w sektorze usług i które – bez dostępu do lokalnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego – pozostałyby niewykorzystane, rozpraszając się w powietrzu lub w wodzie;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera aa
aa)  „prosument energii ze źródeł odnawialnych” oznacza aktywnego odbiorcę według definicji z dyrektywy [w sprawie rynku wewnętrznego], który zużywa, a także może magazynować i sprzedawać energię elektryczną wytwarzaną w jego obiektach, w tym w budownictwie wielorodzinnym, w lokalach handlowych lub dzielonych lokalach usługowych lub w zamkniętym systemie dystrybucyjnym, pod warunkiem że w przypadku prosumentów energii ze źródeł odnawialnych, niebędących gospodarstwami domowymi działania te nie stanowią ich podstawowej działalności handlowej lub zawodowej;
aa)  „prosument energii ze źródeł odnawialnych” oznacza aktywnego odbiorcę lub grupę działających razem odbiorców według definicji z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona), 2016/0380(COD)], którzy zużywają, a także mogą magazynować i sprzedawać energię elektryczną wytwarzaną w ich obiektach, w tym w budownictwie wielorodzinnym, na terenie mieszkalnym, w lokalach handlowych, przemysłowych lub dzielonych lokalach usługowych lub w tym samym zamkniętym systemie dystrybucyjnym, pod warunkiem że w przypadku prosumentów energii ze źródeł odnawialnych niebędących gospodarstwami domowymi działania te nie stanowią ich podstawowej działalności handlowej lub zawodowej;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera aa a (nowa)
aaa)  „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej” oznacza lokalną społeczność energetyczną w rozumieniu art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ... [w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona), 2016/0380(COD)], który jest zgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 1 niniejszej dyrektywy;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera b b
bb)  „prosumpcja energii ze źródeł odnawialnych” oznacza wytwarzanie i zużywanie oraz, w stosownych przypadkach, magazynowanie energii odnawialnej przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych;
bb)  „prosumpcja energii ze źródeł odnawialnych” oznacza wytwarzanie i zużywanie oraz, w stosownych przypadkach, magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych;
Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera c c
cc)  „umowa zakupu energii elektrycznej” oznacza umowę, na podstawie której osoba prawna zgadza się na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od wytwórcy energii;
cc)  „umowa zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” oznacza umowę, na podstawie której osoba prawna lub fizyczna zgadza się na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od wytwórcy energii;
Poprawka305
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera e e
ee)  „zaawansowane biopaliwa” oznaczają biopaliwa produkowane z surowców wymienionych w załączniku IX część A;
ee)  „zaawansowane biopaliwa” oznaczają biopaliwa produkowane z surowców wymienionych załączniku IX część A oraz z odpadów i pozostałości biomasy niepochodzącej z upraw roślin spożywczych/pastewnych, jeżeli taka biomasa spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 26;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera f f
ff)  „paliwa kopalne na bazie odpadów” oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe produkowane ze strumieni odpadów pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, w tym z gazów odpadowych z procesów technologicznych i gazów spalinowych;
skreśla się
Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera ff a (nowa)
ffa)  „pochodzące z recyklingu paliwa węglowe” oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe produkowane z niemożliwych do uniknięcia strumieni odpadów pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, w tym z gazów odpadowych z procesów technologicznych i gazów spalinowych, zapewniające znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ich całym cyklu życia; jeśli takie paliwa są produkowane ze strumieni odpadów stałych, wykorzystywane są wyłącznie odpady, które nie nadają się do ponownego użycia i nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu, przy zapewnieniu pełnej zgodności z hierarchią postępowania z odpadami ustanowioną na mocy dyrektywy 2008/98/WE; jeśli są produkowane z gazów pochodzących z procesów technologicznych, gazy te muszą być emitowane jako niemożliwa do uniknięcia i niezamierzona konsekwencja procesu produkcyjnego; udział odpadów gazowych wykorzystywanych do produkcji tych pochodzących z recyklingu paliw węglowych nie może być objęty innymi systemami redukcji emisji, takimi jak system handlu emisjami UE;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera j j
jj)  „zezwolenie na pozyskiwanie” oznacza urzędowy dokument dający prawo do pozyskiwania biomasy leśnej;
jj)  „zezwolenie na pozyskiwanie” oznacza zezwolenie prawne lub podobne prawo na mocy ustawodawstwa krajowego lub regionalnego do pozyskiwania biomasy leśnej;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera m m
mm)  „gospodarstwo leśne” oznacza jedną lub większą liczbę działek leśnych i inne obszary zalesione, które stanowią osobną jednostkę z punktu widzenia zagospodarowania lub wykorzystania;
mm)  „baza dostaw” oznacza region geograficzny, z którego pochodzi surowiec do produkcji biomasy;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 2 – litera n n
nn)  „bioodpady” oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego oraz porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego;
nn)  „bioodpady” oznaczają bioodpady zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł
Wiążący ogólny cel unijny na 2030 r.
Wiążący ogólny cel unijny i cele krajowe na 2030 r.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie wspólnie dążą do tego, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 27 %.
1.  Państwa członkowskie wspólnie dążą do tego, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 35 %.
Poprawka 306
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2030 r. wynosił co najmniej 12 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. W celu osiągnięcia celu 12% końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie wymagają, aby, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r., dostawcy paliw uwzględniali minimalny udział energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 25.
Aby zostało zaliczone na poczet tego celu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z zastosowania biopaliw i biogazu musi być zgodne z kryteriami określonymi w art. 26 ust. 7 w porównaniu z paliwami kopalnymi zgodnie z metodologią, o której mowa w art. 28 ust. 1.
W przypadku gdy wkład biopaliw produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych w danym państwie członkowskim jest niższy niż 2 % i w związku z tym nie wystarcza na pokrycie różnicy między obowiązkiem spoczywającym na dostawcy paliwa a wartością docelową dla transportu wynoszącą 12 %, to państwo członkowskie może odpowiednio dostosować pułap określony w art. 7 ust. 1 do maksymalnej wysokości 2 %.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Wkład poszczególnych państw członkowskich w realizację tego ogólnego celu na 2030 r. jest ustalany i zgłaszany Komisji w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie art. 3–5 i art. 9–11 rozporządzenia [w sprawie zarządzania].
2.  Państwa członkowskie określają cele w perspektywie realizacji tego ogólnego celu na 2030 r. w ramach swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie art. 3–5 i art. 9–13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)]. Jeżeli na podstawie oceny ostatecznych zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, przedłożonych zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)], Komisja stwierdzi, że cele państw członkowskich są niewystarczające do wspólnego osiągnięcia ogólnego wiążącego celu Unii, państwa członkowskie, których cel jest niższy od celu wynikającego ze wzoru określonego w załączniku Ia, odpowiednio zwiększają swój cel.
Jeżeli państwo członkowskie nie może osiągnąć swojego celu ze względu na wyjątkowe i należycie uzasadnione okoliczności, może ono odstąpić od swojego celu maksymalnie o 10 %, informując o tym Komisję do 2025 r. Jeżeli miałoby to zagrażać osiągnięciu wiążącego ogólnego celu unijnego, Komisja i państwa członkowskie podejmują środki naprawcze, takie jak środki określone w art. 27 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)], aby skutecznie wypełnić tę lukę.
Poprawka321
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Państwa członkowskie zapewniają planowanie polityki krajowej, w tym systemów wsparcia, w taki sposób, aby było ono zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE i aby uniknąć znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów lub pozostałości. W tym celu państwa członkowskie regularnie dokonują przeglądu polityki krajowej i uzasadniają każde odstępstwo w sprawozdaniach wymaganych na mocy art. 18 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Komisja wspiera ambicje państw członkowskich, wprowadzając ramy umożliwiające zwiększone wykorzystanie funduszy unijnych, w szczególności instrumentów finansowych, zwłaszcza w celu zmniejszenia kosztów kapitału w przypadku projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.
4.  Komisja wspiera ambicje państw członkowskich, wprowadzając ramy umożliwiające zwiększone wykorzystanie funduszy unijnych, w szczególności instrumentów finansowych, zwłaszcza w celu zmniejszenia kosztów kapitału w przypadku projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierania projektów dotyczących wytwarzania energii odnawialnej o wymiarze transgranicznym.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł
Wsparcie finansowe dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Wsparcie dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Poprawka 322/rev
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Z zastrzeżeniem zasad pomocy państwa, w celu osiągnięcia unijnego celu określonego w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia. Systemy wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych są projektowane w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń rynków energii i sprawić, aby producenci uwzględniali podaż i popyt na energię elektryczną, a także ewentualne ograniczenia sieciowe.
1.  Zgodnie z art. 195 TFUE i z zastrzeżeniem jego art. 107 i 108 w celu osiągnięcia lub przekroczenia celu unijnego i celów krajowych określonych w art. 3 państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia. Aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń na rynkach surowców, systemy wsparcia dla energii odnawialnej z biomasy są projektowane tak, by uniknąć zachęcania do niewłaściwego wykorzystywania biomasy przede wszystkim do produkcji energii, gdy istnieją zastosowania przemysłowe lub materiałowe o wyższej wartości dodanej, co może obejmować priorytetowe traktowanie wykorzystania odpadów i pozostałości. Państwa członkowskie powinny uwzględniać dostępną zrównoważoną podaż biomasy. Systemy wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają charakter rynkowy, aby uniknąć zakłócenia rynków energii, i zapewniają, aby producenci uwzględniali podaż i popyt na energię elektryczną, a także ewentualne koszty integracji systemów lub ograniczenia sieciowe.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia neutralne pod względem technologicznym lub właściwe dla danej technologii. Systemy wsparcia właściwe dla danej technologii mogą być stosowane w szczególności na podstawie jednego lub kilku z następujących powodów:
a)  długoterminowego potencjału konkretnej technologii;
b)  konieczności osiągnięcia technologicznego lub regionalnego zróżnicowania koszyka energetycznego;
c)  efektywnego planowania systemu i integracji sieci;
d)  ograniczeń sieciowych i stabilności sieci;
e)  ograniczeń środowiskowych.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Wsparcie na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest projektowane w taki sposób, aby energia elektryczna ze źródeł odnawialnych była wprowadzana na rynek energii elektrycznej i aby producenci energii odnawialnej reagowali na sygnały cenowe z rynku i maksymalizowali swoje przychody z rynku.
2.  Wsparcie na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest projektowane w taki sposób, aby energia elektryczna ze źródeł odnawialnych była jak najlepiej wprowadzana na rynek energii elektrycznej i aby producenci energii odnawialnej reagowali na sygnały cenowe z rynku i maksymalizowali swoje przychody z rynku, oferując jednocześnie odnawialnym źródłom energii rekompensatę za zakłócenia rynku.
Państwa członkowskie mogą przewidzieć zwolnienia na rzecz instalacji działających na małą skalę o mocy mniejszej niż 500 kW i projektów demonstracyjnych. Jednakże energia elektryczna wytwarzana z energii wiatrowej podlega progowi 3 MW zainstalowanej mocy elektrycznej lub 3 jednostek wytwórczych.
Bez uszczerbku dla progów wymienionych w akapicie drugim państwa członkowskie mogą wspierać społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej poprzez inne mechanizmy i procedury.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
W przypadku gdy wsparcie na rzecz energii ze źródeł odnawialnych jest przyznawane w drodze procedury przetargowej, stosuje się ust. 3a, chyba że wsparcie przeznaczone jest w odniesieniu do instalacji działających na małą skalę o mocy mniejszej niż 1 MW, do projektów dotyczących energii wiatrowej obejmujących do 6 jednostek wytwórczych lub 6 MW ani do projektów demonstracyjnych.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W przypadku gdy wsparcie dla energii ze źródeł odnawialnych jest przyznawane w drodze procedury przetargowej, aby zapewnić wysoki wskaźnik realizacji projektów, państwa członkowskie:
a)  ustalają i publikują niedyskryminacyjne i przejrzyste kryteria kwalifikacji wstępnej i zasady okresu dostarczenia projektu;
b)  konsultują się z zainteresowanymi stronami w ramach przeglądu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c)  publikują informacje o poprzednich procedurach przetargowych, w tym o wskaźnikach realizacji projektów.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Państwa członkowskie publikują długoterminowy harmonogram dotyczący planowanego podziału wsparcia obejmujący co najmniej pięć kolejnych lat i zawierający orientacyjne terminy (w tym w stosownych przypadkach częstotliwość przetargów), ilość mocy, budżet, a także maksymalne jednolite wsparcie, które ma zostać przydzielone, oraz kwalifikujące się technologie.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Opracowując systemy wsparcia, państwa członkowskie biorą pod uwagę specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz prosumentów, w celu umożliwienia im konkurowania na równych prawach.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 d (nowy)
3d.  W celu zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w regionach najbardziej oddalonych i na małych wyspach państwa członkowskie mogą dostosować wsparcie finansowe projektów zlokalizowanych w tych regionach, aby uwzględnić koszty produkcji związane ze szczególnymi warunkami izolacji i uzależnienia od źródeł zewnętrznych.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie oceniają efektywność swojego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych co najmniej raz na cztery lata. Decyzje w sprawie kontynuacji lub przedłużenia wsparcia i zaprojektowania nowego wsparcia podejmuje się na podstawie wyników tych ocen.
4.  Państwa członkowskie oceniają efektywność swojego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych oraz efekty dystrybucyjne dla różnych grup konsumentów, w tym dla konkurencyjności przemysłu, co najmniej raz na cztery lata.
Ocena ta uwzględnia wpływ ewentualnych zmian w systemach wsparcia na inwestycje. Państwa członkowskie włączają tę ocenę do swoich planów krajowych w dziedzinie energii i klimatu oraz do aktualizacji tych planów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ... [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Długoterminowe planowanie ukierunkowujące decyzje dotyczące wsparcia i zaprojektowania nowego wsparcia podejmuje się na podstawie wyników tych ocen, uwzględniając jego ogólną skuteczność w zakresie osiągnięcia celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i innych celów, takich jak przystępność cenowa i rozwój społeczności energetycznych, oraz uwzględniając efekty dystrybucyjne dla różnych grup konsumentów, w tym dla konkurencyjności przemysłu.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Do ... [2021 r.], a następnie raz na trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie realizacji wsparcia przyznanego w drodze procedur przetargowych w Unii, zawierające w szczególności analizę zdolności przetargów do:
a)  osiągnięcia redukcji kosztów;
b)  osiągnięcia poprawy technologicznej;
c)  osiągnięcia wysokich wskaźników realizacji;
d)  zapewnienia niedyskryminującego uczestnictwa małych podmiotów i organów lokalnych.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)
4b.  Do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja dokona przeglądu Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią na lata 2014–2020 (2014/C 200/01), aby w pełni włączyć ogólne zasady określone w art. 4 niniejszej dyrektywy.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 c (nowy)
4c.  W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie dopilnowują, aby nie był przewidziany żaden system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych dla odpadów komunalnych, jeżeli nie są przestrzegane obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w dyrektywie 2008/98/WE.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie otwierają systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla wytwórców w innych państwach członkowskich na warunkach określonych w niniejszym artykule.
1.  Państwa członkowskie otwierają systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla wytwórców w innych państwach członkowskich na warunkach określonych w niniejszym artykule. Państwa członkowskie mogą ograniczyć wsparcie do instalacji zlokalizowanych w państwach członkowskich, z którymi są bezpośrednio połączone wzajemnymi połączeniami.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie gwarantują, że wsparcie dla co najmniej 10 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2021–2025 i dla co najmniej 15 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2026–2030 będzie otwarte dla instalacji zlokalizowanych w innych państwach członkowskich.
2.  Państwa członkowskie gwarantują, że wsparcie dla co najmniej 8 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2021–2025 i dla co najmniej 13 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2026–2030 będzie otwarte dla instalacji zlokalizowanych w innych państwach członkowskich. Poza tymi minimalnymi poziomami państwa członkowskie mają prawo decydować zgodnie z art. 7–13 niniejszej dyrektywy, w jakim zakresie będą wspierały energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną w innym państwie członkowskim.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o zwolnienie ich z obowiązków określonych w niniejszym artykule, w tym decyzji niedopuszczającej instalacji znajdujących się na ich terytorium do udziału w systemach wsparcia organizowanych w innych państwach członkowskich, z co najmniej jednej z następujących przyczyn:
a)  niewystarczająca zdolność połączeń wzajemnych;
b)  niewystarczające zasoby naturalne;
c)  szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo energetyczne lub sprawne funkcjonowanie rynku energii państwa członkowskiego wnoszącego o zwolnienie.
Wszelkie takie zwolnienia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podlegają przeglądowi do dnia 31 grudnia 2025 r.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych można zagwarantować m.in. dzięki przetargom otwartym, przetargom wspólnym, otwartym systemom certyfikacji lub wspólnym systemom wsparcia. Zaliczenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych korzystającej ze wsparcia w ramach przetargów otwartych, przetargów wspólnych lub otwartych systemów certyfikacji na poczet wkładów poszczególnych państw członkowskich podlega umowie o współpracy, w której określono zasady transgranicznego przekazywania środków według zasady mówiącej, że energię należy zaliczać na konto państwa członkowskiego finansującego instalację.
3.  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych można zagwarantować m.in. dzięki przetargom otwartym, przetargom wspólnym, otwartym systemom certyfikacji lub wspólnym systemom wsparcia. Zaliczenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych korzystającej ze wsparcia w ramach przetargów otwartych, przetargów wspólnych lub otwartych systemów certyfikacji na poczet wkładów poszczególnych państw członkowskich podlega umowie o współpracy, w której określono zasady transgranicznego programu, w tym warunki uczestnictwa i przekazywania środków, z uwzględnieniem poszczególnych podatków i opłat, według zasady mówiącej, że energię należy zaliczać na konto państwa członkowskiego finansującego instalację. Celem umowy o współpracy jest harmonizacja ram administracyjnych we współpracujących krajach, tak aby zapewnić równe warunki działania.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Do 2025 r. Komisja oceni korzyści, jakie przyniosą przepisy niniejszego artykułu dla racjonalnego pod względem kosztów wdrażania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii. Na podstawie tej oceny Komisja może zaproponować podniesienie wartości procentowych określonych w ust. 2.
4.  Komisja wspiera państwa członkowskie w procesie negocjacji i wypracowywania ustaleń dotyczących współpracy poprzez przekazywanie informacji i analiz, w tym danych ilościowych i jakościowych dotyczących bezpośrednich i pośrednich kosztów współpracy i korzyści ze współpracy, a także wskazówek i wiedzy eksperckiej przez cały czas trwania tego procesu. W tym celu Komisja zachęca do wymiany najlepszych praktyk i opracowywania wzorców umów o współpracę w celu usprawnienia tego procesu.
Do 2025 r. Komisja oceni korzyści, jakie przyniosą przepisy niniejszego artykułu dla racjonalnego pod względem kosztów wdrażania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii. Na podstawie tej oceny Komisja może zaproponować modyfikację wartości procentowych określonych w ust. 2.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit 1
Z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji pozwalających na zachowanie zgodności z zasadami pomocy państwa państwa członkowskie gwarantują, że poziom wsparcia i warunki obwarowujące wsparcie przyznane projektom dotyczącym energii odnawialnej nie będą zmienione w sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na prawa przyznane na jego podstawie i na finansowe aspekty wspieranych projektów.
Państwa członkowskie gwarantują, że poziom wsparcia i warunki obwarowujące wsparcie przyznane nowym lub istniejącym projektom dotyczącym energii odnawialnej nie będą zmienione w sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na prawa przyznane na jego podstawie i na ich aspekty finansowe.
W przypadku zmiany innych instrumentów regulacyjnych ze skutkiem dla wspieranych projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie zapewniają, by zmiany regulacyjne nie wpłynęły negatywnie na aspekty finansowe wspieranych projektów.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie zmiany systemów wsparcia były wprowadzane na podstawie długoterminowego planowania zgodnie z art. 4 ust. 4, aby zostały ogłoszone publicznie co najmniej dziewięć miesięcy przed ich wejściem w życie i aby były przedmiotem przejrzystego i pluralistycznego procesu konsultacji publicznych. Wszelkie istotne zmiany w istniejącym systemie wsparcia obejmują stosowny okres przejściowy przed wejściem w życie nowego systemu wsparcia.
W przypadku gdy zmiany regulacyjne lub zmiany w działaniu sieci w znaczący lub dyskryminujący sposób wpływają negatywnie na aspekty finansowe wspieranych projektów, państwa członkowskie dopilnowują, aby wspierane projekty otrzymały odszkodowanie.
Poprawka 307
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4
Do celów wyliczenia końcowego zużycia brutto energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim wkład z biopaliw i biopłynów, a także paliw z biomasy zużywanych w transporcie, o ile produkowane są one z roślin spożywczych lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % końcowego zużycia energii w transporcie drogowym i kolejowym w danym państwie członkowskim. W 2030 r. limit ten ulega obniżeniu do 3,8 % w związku z kursem wyznaczonym w części A załącznika X. Państwa członkowskie mogą ustanowić niższy limit i wprowadzić rozróżnienie między różnymi rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, np. ustalając niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin spożywczych i pastewnych wyprodukowanych z roślin oleistych z uwzględnieniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów.
Do celów wyliczenia końcowego zużycia brutto energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim wkład z biopaliw i biopłynów, a także paliw z biomasy zużywanych w transporcie, o ile produkowane są one z roślin spożywczych lub pastewnych, wynosi nie więcej niż ich wkład w końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w 2017 r. w danym państwie członkowskim, przy maksymalnym końcowym zużyciu energii brutto w transporcie drogowym i kolejowym w wysokości 7 %.
Udział biopaliw i biopłynów produkowanych z oleju palmowego wynosi 0 % począwszy od 2021 r. Państwa członkowskie mogą ustanowić niższy limit i wprowadzić rozróżnienie między różnymi rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, np. ustalając niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin spożywczych i pastewnych wyprodukowanych z roślin oleistych z uwzględnieniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów oraz innych niezamierzonych skutków dla zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1
Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii oblicza się jako ilość energii elektrycznej wytworzonej w państwie członkowskim z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią elektryczną wytworzoną przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych z wody, która została wcześniej wpompowana pod górę.
Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii oblicza się jako ilość energii elektrycznej wytworzonej w państwie członkowskim z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią elektryczną wytworzoną przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych z wody, która została wcześniej wpompowana pod górę.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 3
Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się energię cieplną pochodzącą z pomp ciepła wykorzystujących ciepło otoczenia , jeżeli końcowy wynik energetyczny przekracza znacząco wyjściowy wynik energetyczny wymagany do ogrzania pomp. Ilość ciepła, którą traktuje się jako energię ze źródeł odnawialnych dla celów niniejszej dyrektywy, oblicza się zgodnie z metodologią określoną w załączniku VII.
Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się energię otoczenia i energię geotermalną przekazywaną przez pompy ciepła do wytwarzania ciepła lub chłodu, jeżeli końcowy wynik energetyczny przekracza znacząco wyjściowy wynik energetyczny wymagany do ogrzania pomp. Ilość ciepła, którą traktuje się jako energię ze źródeł odnawialnych dla celów niniejszej dyrektywy, oblicza się zgodnie z metodologią określoną w załączniku VII.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 4 a (nowy)
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie metodologii obliczania ilości energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia oraz lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz zmiany załącznika VII dotyczącego obliczania energii z pomp ciepła.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b a (nowa)
ba)  do celów zgodności z celem określonym w art. 3 ust. 1 lit. a) za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną odpowiednio przez 2 i przez 1,2, natomiast za wkład odnawialnej energii elektrycznej dostarczanej do pojazdów drogowych uznaje się jej wartość energetyczną pomnożoną przez 2,5.
Poprawki 140 i 308
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu ich z wykazu. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE zgodnie z unijnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju – pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty i sprzyja stosowaniu odpadów i pozostałości, nie powodując przy tym znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, a także zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i bioróżnorodność.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego z odpowiednim uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE, zgodnie z unijnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju – pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty i sprzyja stosowaniu odpadów i pozostałości, nie powodując przy tym znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, a także zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, w oparciu o ocenę cyklu życia emisji, i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i różnorodność biologiczną.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3
Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę wykazu surowców w części A i B załącznika IX w celu dodania surowców według zasad określonych w niniejszym ustępie. Pierwsza analiza zostanie przeprowadzona nie później niż 6 miesięcy po [date of entry into force of this Directive] r. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje akty delegowane w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu ich z wykazu.
Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę wykazu surowców w części A i B załącznika IX w celu dodania surowców według zasad określonych w niniejszym ustępie. Pierwsza analiza zostanie przeprowadzona nie później niż sześć miesięcy po [date of entry into force of this Directive] r. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje akty delegowane w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców. W 2025 r. Komisja przeprowadzi specjalną ocenę w celu skreślenia surowców z załącznika IX, a ewentualne związane z tym akty delegowane zostaną przyjęte w ciągu jednego roku od daty tej oceny.
Poprawka310
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)
Surowce wymienione w załączniku IX skreśla się jedynie w następstwie konsultacji publicznych i zgodnie z zasadą stabilności wsparcia finansowego określoną w art. 6. Bez uszczerbku dla art. 26, w przypadku skreślenia surowców zezwala się, aby istniejące zakłady produkujące biopaliwa z tych surowców traktowały tę energię jako energię odnawialną i zaliczały ją na poczet obowiązku spoczywającego na dostawcy paliwa zgodnie z art. 25, maksymalnie do poziomów produkcji zanotowanych w przeszłości.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Przy określaniu strategii promowania produkcji paliw z surowców wymienionych w załączniku IX do dyrektywy państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie hierarchii postępowania z odpadami ustanowionej w dyrektywie 2008/98/WE, w tym jej przepisów dotyczących uwzględniania całego cyklu życia w kontekście ogólnych skutków wytwarzania różnych strumieni odpadów i gospodarowania nimi.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Komisja ułatwia tworzenie wspólnych projektów pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności poprzez ukierunkowaną pomoc techniczną i pomoc w zakresie rozwoju projektu.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  Państwo członkowskie lub większa ich liczba może współpracować z jednym lub większą liczbą państw trzecich w zakresie wszystkich rodzajów wspólnych projektów odnoszących się do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Współpraca ta może obejmować prywatnych operatorów.
1.  Państwo członkowskie lub większa ich liczba może współpracować z jednym lub większą liczbą państw trzecich w zakresie wszystkich rodzajów wspólnych projektów odnoszących się do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Współpraca ta może obejmować prywatnych operatorów i musi przebiegać z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  energia elektryczna została wyprodukowana zgodnie z prawem międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dotyczącego praw człowieka.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e
e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b) i c) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.
e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b), c) i ca) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – litera d
d)  zawiera pisemne uznanie lit. b) i c) przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.
d)  zawiera pisemne uznanie ust. 2 lit. b), c) i ca) przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja ułatwia tworzenie wspólnych systemów wsparcia między państwami członkowskimi, w szczególności poprzez upowszechnianie wytycznych i najlepszych praktyk.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł energii oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz w procesie przekształcania biomasy w biopaliwa lub inne produkty energetyczne, były proporcjonalne i niezbędne.
Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł energii, związanych z nimi sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, procesu przekształcania biomasy w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy lub inne produkty energetyczne oraz odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, były proporcjonalne i niezbędne oraz przestrzegały zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych na odpowiednim poziomie administracyjnym;
a)  usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych na odpowiednim poziomie administracyjnym oraz ustanowienie przewidywalnych terminów wydawania koniecznych zezwoleń i koncesji;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d
d)  ustanowienie uproszczonych i mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, w tym procedury prostego powiadamiania, jeśli pozwalają na to obowiązujące ramy regulacyjne, dla zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.
d)  ustanowienie uproszczonych i mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, w tym procedury prostego powiadamiania, dla małych projektów i zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających i magazynujących energię ze źródeł odnawialnych, w tym na potrzeby prosumentów energii odnawialnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie zapewniają inwestorom odpowiednią przewidywalność planowanego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu państwa członkowskie ustalają i publikują długoterminowy harmonogram dotyczący planowanego podziału wsparcia obejmujący co najmniej trzy kolejne lata i w odniesieniu do każdego systemu zawierający orientacyjne terminy, ilość mocy, która zostanie objęta wsparciem, przewidywany budżet do podziału, a także wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat konstrukcji programu wsparcia.
skreśla się
Poprawka 154
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stosowały warunki dotyczące włączania i rozwoju energii odnawialnej oraz wykorzystywania niemożliwego do uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego podczas planowania, projektowania, budowy i remontów infrastruktury miejskiej, obszarów przemysłowych lub mieszkalnych oraz infrastruktury energetycznej, w tym sieci elektroenergetycznej, systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, sieci przesyłowych gazu ziemnego i paliw alternatywnych .
4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym uwzględniały podczas planowania, projektowania, budowy i remontów infrastruktury miejskiej, obszarów przemysłowych, komercyjnych lub mieszkalnych oraz infrastruktury energetycznej, w tym sieci elektroenergetycznej, miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych, sieci przesyłowych gazu ziemnego i paliw alternatywnych, przepisy dotyczące włączania i rozwoju energii odnawialnej, w tym wczesnego planowania przestrzennego, oceny potrzeb i stosowności z uwzględnieniem efektywności energetycznej i reagowania na zapotrzebowanie, oraz szczegółowe przepisy dotyczące prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystywania niemożliwego do uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego. Państwa członkowskie zachęcają w szczególności lokalne i regionalne organy administracyjne do uwzględniania w stosownych przypadkach systemów grzewczych i chłodzących wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w planowaniu infrastruktury miejskiej.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2
Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe związane ze znacznym wzrostem wydajności energetycznej i kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub zerowym zużyciu energii.
Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe związane ze znacznym wzrostem prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych, lokalnego magazynowania energii i wydajności energetycznej, kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub zerowym zużyciu energii.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 3
Państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi , z uwzględnieniem wyników optymalnego pod względem kosztów wyliczenia przeprowadzonego na podstawie art. 5 ust. 2 dyreltywy 2010/31/UE, minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie znacznego odsetka energii z odnawialnych źródeł .
Państwa członkowskie wprowadzają w przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi, z uwzględnieniem wyników optymalnego pod względem kosztów wyliczenia przeprowadzonego na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE, minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych lub instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie w miejskich systemach ciepłowniczych i chłodniczych znacznego odsetka energii z odnawialnych źródeł, w tym jeśli jest ona wytwarzana w drodze prosumpcji indywidualnej lub zbiorowej zgodnie z art. 21 lub za pomocą kogeneracji i z ciepła lub chłodu odpadowego ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do naśladowania w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą między innymi wypełnić ten wymóg, zezwalając na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.
6.  Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do naśladowania w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą między innymi wypełnić ten wymóg, przestrzegając norm dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 2016/0381(COD)] lub zezwalając na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7
7.  W odniesieniu do przepisów i kodeksów budowlanych państwa członkowskie promują stosowanie systemów i urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, pozwalających na znaczącą redukcję zużycia energii. Państwa członkowskie stosują, tam gdzie one istnieją, etykiety energetyczne, oznakowanie ekologiczne lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty lub normy ustanowione na poziomie krajowym lub unijnym jako zachętę do stosowania takich systemów lub urządzeń.
7.  W odniesieniu do przepisów i kodeksów budowlanych państwa członkowskie promują stosowanie systemów i urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, pozwalających na znaczącą redukcję zużycia energii. W tym celu państwa członkowskie stosują, tam gdzie one istnieją, etykiety energetyczne, oznakowanie ekologiczne lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty lub normy ustanowione na poziomie krajowym lub unijnym oraz zapewniają przekazywanie odpowiednich informacji i porad w zakresie cechujących się wysoką efektywnością energetyczną rozwiązań opartych na energii odnawialnej, jak również potencjalnie dostępne instrumenty finansowe i środki zachęty w przypadku wymiany systemów, mając na celu zwiększenie tempa wymiany starych systemów grzewczych oraz upowszechnienie przechodzenia na rozwiązania oparte na energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 2016/0381(COD)].
Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 8
8.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę swojego potencjału pod względem odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia. Ocenę tę uwzględnia się w drugiej kompleksowej ocenie wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie w aktualizacjach kompleksowych ocen.
8.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę swojego potencjału pod względem odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia. Ocena ta uwzględnia w szczególności analizę przestrzenną nadających się do wykorzystania obszarów o niskim ryzyku ekologicznym i potencjału projektów realizowanych na małą skalę przez gospodarstwa domowe. Ocenę tę uwzględnia się w drugiej kompleksowej ocenie wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie w aktualizacjach kompleksowych ocen.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich właściwe organy krajowe, regionalne i lokalne uwzględniały w planach mobilności i transportu przepisy w zakresie integracji i wdrażania rodzajów transportu wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 9
9.  Państwa członkowskie usuwają bariery administracyjne dla długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w celu większego ich upowszechnienia.
9.  Państwa członkowskie dokonują oceny barier administracyjnych i regulacyjnych oraz potencjału w zakresie zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na ich terytorium oraz tworzą ramy regulacyjne i administracyjne sprzyjające zawieraniu przez przedsiębiorstwa długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych celem finansowania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia stopnia ich upowszechnienia, dopilnowując, by umowy te nie podlegały nadmiernie skomplikowanym procedurom i opłatom, które nie odzwierciedlają kosztów. Z chwilą zawarcia takich umów odpowiednia liczba gwarancji pochodzenia wystawionych zgodnie z art. 19 jest anulowana w imieniu przedsiębiorstwa. Ramy ułatwiające stanowią element zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Poprawka 162
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej ma za zadanie przeprowadzić wnioskodawcę przez procedurę rozpatrywania wniosku w przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji, zapewniać koordynację i, w razie potrzeby, udział innych organów oraz wydać wiążącą prawnie decyzję na koniec procedury.
2.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej ma za zadanie przeprowadzić wnioskodawcę przez procedurę rozpatrywania wniosku w przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji, zapewniać koordynację i, w razie potrzeby, udział innych organów oraz wydać wiążącą prawnie decyzję na koniec procedury. Wnioskodawca może złożyć wszelkie wymagane dokumenty w formie cyfrowej.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, publikuje podręcznik procedur dla podmiotów realizujących projekty w zakresie energii odnawialnych, w tym projekty na małą skalę i projekty w zakresie prosumpcji energii odnawialnej.
3.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej lub państwo członkowskie, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, tworzy kompleksową internetową platformę informacyjną, która ułatwia dostęp do potrzebnych informacji i wyjaśnia procedury dla podmiotów realizujących projekty w zakresie energii odnawialnej, w tym projekty na małą skalę, projekty w zakresie prosumpcji energii odnawialnej oraz projekty dotyczące społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwo członkowskie podjęło decyzję o utworzeniu więcej niż jednego punktu kompleksowej obsługi administracyjnej, platforma informacyjna kieruje wnioskodawcę do punktu właściwego dla jego wniosku.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Czas trwania procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w ust. 1, nie przekracza trzech lat, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 16 ust. 5 i art. 17.
4.  Czas trwania procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w ust. 1, nie przekracza trzech lat, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 16 ust. 4a i 5 oraz art. 17.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W przypadku instalacji o mocy elektrycznej od 50 kW do 1 MW czas trwania procedury udzielania zezwoleń nie przekracza jednego roku. W szczególnych przypadkach, które należy odpowiednio uzasadnić, termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe trzy miesiące.
Okresy, o których mowa w ust. 4 i 4a, pozostają bez wpływu na odwołania i środki sądowe oraz można je przedłużać o czas trwania postępowań sądowych i środków odwoławczych.
Państwa członkowskie dopilnowują, by wnioskodawcy mieli dostęp do mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów lub prostych i przystępnych postępowań sądowych umożliwiających rozstrzyganie sporów dotyczących procedur udzielania i wydawania zezwoleń na budowę i eksploatację zakładów zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie ułatwiają rozbudowę źródła energii w istniejących elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii, zapewniając m.in. uproszczoną i szybką procedurę udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej niż jeden rok od dnia złożenia wniosku o rozbudowę źródła energii w punkcie kompleksowej obsługi administracyjnej.
5.  Państwa członkowskie ułatwiają rozbudowę źródła energii w istniejących elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii, zapewniając m.in. uproszczoną i szybką procedurę udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej niż jeden rok od dnia złożenia wniosku o rozbudowę źródła energii w punkcie kompleksowej obsługi administracyjnej. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona), 2016/0379(COD) państwa członkowskie dbają, by prawa w zakresie dostępu i przyłączania do sieci zostały utrzymane w odniesieniu do projektów, w ramach których nastąpiła rozbudowa źródła energii, co najmniej w sytuacji, gdy nie nastąpiła zmiana mocy.
Poprawka 354
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Państwa członkowskie zapewniają za pomocą procedury udzielania zezwoleń lub koncesji, by do dnia 31 grudnia 2022 r. 90 % stacji paliw zlokalizowanych przy drogach należących do sieci bazowej utworzonej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (zwanej dalej „siecią bazową”) zostało wyposażonych w ogólnie dostępne punkty szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu rozszerzenia zakresu postanowień tego ustępu o paliwa wchodzące w zakres art. 25.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Demonstracyjne projekty i instalacje o mocy elektrycznej poniżej 50 kW mogą uzyskać podłączenie do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego.
1.  Demonstracyjne projekty i instalacje o mocy elektrycznej poniżej 50 kW mogą uzyskać podłączenie do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego.
W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do demonstracyjnych projektów i instalacji o mocy elektrycznej od 10,8 kW do 50 kW operator systemu dystrybucyjnego może odmówić uznania zwykłego powiadomienia, podając uzasadnienie odmowy, lub zaproponować rozwiązanie alternatywne. W takim przypadku dokonuje tego w ciągu dwóch tygodni od wysłania powiadomienia, a wnioskodawca może następnie zażądać podłączenia w ramach procedur standardowych. W razie braku decyzji odmownej ze strony operatora systemu dystrybucyjnego w określonym wyżej terminie instalacja może zostać podłączona.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie zapewniają dostęp do informacji o środkach wsparcia wszystkim zaangażowanym stronom, takim jak odbiorcy, wykonawcy budowlani, instalatorzy, architekci i dostawcy urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych oraz pojazdów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.
1.  Państwa członkowskie zapewniają dostęp do informacji o środkach wsparcia wszystkim zaangażowanym stronom, takim jak odbiorcy, w szczególności znajdujący się w trudnej sytuacji odbiorcy o niskich dochodach, prosumenci energii odnawialnej i społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, wykonawcy budowlani, instalatorzy, architekci i dostawcy urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych oraz pojazdów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie zapewniają informacje dotyczące inteligentnych systemów transportowych i pojazdów podłączonych do sieci, związane z ich korzystnym wpływem pod względem bezpieczeństwa drogowego, ograniczaniem zatorów i efektywnością paliwową.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie przy udziale władz lokalnych i regionalnych opracowują odpowiednie programy informacyjne, programy zwiększania świadomości, programy doradcze lub szkoleniowe, aby informować obywateli o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.
6.  Państwa członkowskie przy udziale władz lokalnych i regionalnych opracowują odpowiednie programy informacyjne, programy zwiększania świadomości, programy doradcze lub szkoleniowe, aby informować obywateli, jak korzystać z prawa do bycia aktywnym konsumentem, oraz o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych, w tym aspektach technicznych i finansowych, związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, także na użytek własny lub w ramach społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a także o korzyściach wynikających z mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi oraz różnych rodzajów współpracy transgranicznej.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3
Państwo członkowskie zapewnia , aby nie wydawano gwarancji pochodzenia producentowi , który otrzymuje wsparcie finansowe z systemu wsparcia na tę samą produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie wydają takie gwarancje pochodzenia i wprowadzają je na rynek, wystawiając je na aukcji. Przychody uzyskane w wyniku aukcji wykorzystuje się w celu pokrycia kosztów wsparcia dla energii odnawialnych.
Państwo członkowskie zapewnia, aby w przypadku nowych instalacji energetycznych zamówionych po dniu … r. [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] nie wydawano gwarancji pochodzenia producentowi, który otrzymuje wsparcie finansowe z systemu wsparcia na tę samą produkcję energii ze źródeł odnawialnych, chyba że brak jest podwójnej rekompensaty.
Domniemywa się, że podwójna rekompensata nie występuje w przypadku, gdy:
a)  wsparcie finansowe jest udzielane w drodze przetargu lub w ramach systemu zbywalnych zielonych certyfikatów;
b)  wartość rynkowa gwarancji pochodzenia jest uwzględniana administracyjnie w wysokości wsparcia finansowego lub
c)  gwarancje pochodzenia nie są wydawane bezpośrednio producentowi, ale dostawcy lub konsumentowi, który kupuje energię odnawialną w konkurencyjnym środowisku lub z tytułu długoterminowej umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla przedsiębiorstw.
W przypadkach innych niż wymienione w akapicie czwartym państwa członkowskie wydają gwarancję pochodzenia do celów statystycznych i niezwłocznie je anulują.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  czy źródło, z którego została wytworzona energia, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 26.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii
(ii)  gazu, czy
(ii)  gazu, w tym wodoru, czy
Poprawka 174
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8
8.  W przypadku gdy dostawca energii elektrycznej ma obowiązek udowodnić udział lub ilość energii ze źródeł odnawialnych w jego koszyku energetycznym do celów art. 3 dyrektywy 2009/72/WE robi to , posługując się gwarancjami pochodzenia. Podobnie gwarancje pochodzenia utworzone na podstawie art. 14 ust. 10 dyrektywy 2012/27/UE wykorzystuje się jako dowód ilości energii wytworzonej przez wysokosprawne układy kogeneracyjne, w przypadku gdy taki dowód jest wymagany. Państwa członkowskie zapewniają pełne uwzględnienie strat przesyłowych, gdy gwarancje pochodzenia wykorzystuje się do wykazania zużycia energii ze źródeł odnawialnych lub energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
8.  W przypadku gdy dostawca energii elektrycznej ma obowiązek udowodnić udział lub ilość energii ze źródeł odnawialnych w jego koszyku energetycznym do celów art. 3 dyrektywy 2009/72/WE, robi to, posługując się gwarancjami pochodzenia. Podobnie gwarancje pochodzenia utworzone na podstawie art. 14 ust. 10 dyrektywy 2012/27/UE wykorzystuje się jako dowód ilości energii wytworzonej przez wysokosprawne układy kogeneracyjne, w przypadku gdy taki dowód jest wymagany. W odniesieniu do ust. 2, jeżeli energia elektryczna wytwarzana jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującym odnawialne źródła energii, może zostać wystawiona tylko jedna gwarancja pochodzenia wymieniająca obie charakterystyki. Państwa członkowskie zapewniają pełne uwzględnienie strat przesyłowych, gdy gwarancje pochodzenia wykorzystuje się do wykazania zużycia energii ze źródeł odnawialnych lub energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1
1.  W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie oceniają konieczność rozszerzenia istniejącej infrastruktury sieci gazowniczej, aby ułatwić integrację gazu z odnawialnych źródeł energii.
1.  W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie oceniają konieczność rozszerzenia istniejącej infrastruktury sieci gazowniczej, aby ułatwić integrację gazu z odnawialnych źródeł energii. Operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury sieci gazowych, w tym za jej konserwację i regularne czyszczenie.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3
3.  W zależności od swojej oceny, włączonej do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie załącznika I do rozporządzenia [w sprawie zarządzania] i dotyczącej konieczności budowy nowej infrastruktury na potrzeby systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie podejmują, w stosownych przypadkach, kroki na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu dostosowania się do rozwoju produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia z wielkich instalacji wykorzystujących biomasę, energię słoneczną i geotermalną.
3.  W zależności od swojej oceny, włączonej do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)] i dotyczącej konieczności budowy nowej infrastruktury na potrzeby miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych wykorzystującego odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie podejmują w stosownych przypadkach działania na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu dostosowania się do rozwoju produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia z wielkich instalacji wykorzystujących zrównoważoną biomasę, ciepło otoczenia z dużych pomp cieplnych, energię słoneczną i geotermalną, a także nadwyżkę ciepła z przemysłu i z innych źródeł.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych, działający samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów:
Państwa członkowskie gwarantują, że odbiorcy mają prawo stać się prosumentami energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych, działający samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów:
Poprawka 178
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  mają prawo zużywać energię odnawialną na własne potrzeby i sprzedawać, w tym także w drodze umów zakupu energii elektrycznej, nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez obciążenia nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.
a)  mają prawo zużywać energię odnawialną na własne potrzeby i sprzedawać, w tym także w drodze umów zakupu energii elektrycznej i partnerskich umów handlowych, nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez obciążenia dyskryminującymi lub nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  mają prawo do zużywania wytworzonej przez siebie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która nie opuszcza ich obiektu, bez jakichkolwiek opłat, obciążeń lub podatków;
Poprawka 180
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa)
ab)  mają prawo instalować systemy magazynowania energii elektrycznej połączone z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i korzystać z nich na własny użytek bez obowiązku wnoszenia opłat, w tym podatków i podwójnych opłat sieciowych, za magazynowaną energię elektryczną, która nie opuszcza ich obiektu;
Poprawka 181
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  nie są uznawani za dostawców energii w rozumieniu prawa unijnego lub krajowego w odniesieniu do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wprowadzanej przez nich do sieci w ilości nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w przypadku gospodarstw domowych i 500 MWh w przypadku osób prawnych oraz
c)  nie są uznawani za dostawców energii w rozumieniu prawa unijnego lub krajowego w odniesieniu do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wprowadzanej przez nich do sieci w ilości nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w przypadku gospodarstw domowych i 500 MWh w przypadku osób prawnych, nie naruszając procedur ustanowionych dla celów nadzoru i zatwierdzania przyłączenia punktów wytwarzania energii do sieci przez operatorów systemów dystrybucyjnych na podstawie art. 15–18;
Poprawka 182
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d
d)  za wytworzoną przez siebie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, otrzymują wynagrodzenie odpowiadające rynkowej wartości wprowadzanej do sieci energii elektrycznej.
d)  za wytworzoną przez siebie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, otrzymują wynagrodzenie równe co najmniej cenie rynkowej, które może uwzględniać długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa, zgodnie z analizą kosztów i korzyści dotyczącą rozproszonych zasobów energetycznych określoną w [art. 59] dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona, 2016/0380(COD)].
Poprawka 183
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, aby dystrybucja kosztów zarządzania siecią i rozwoju była sprawiedliwa i proporcjonalna oraz odzwierciedlała korzyści systemowe własnej produkcji, w tym długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych zamieszkujący ten sam budynek wielorodzinny lub zajmujący ten sam lokal handlowy lub dzielony lokal usługowy bądź zamknięty system dystrybucyjny mają prawo wspólnie prowadzić prosumpcję energii odnawialnej w taki sam sposób jak indywidualny prosument energii ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do każdego zainteresowanego prosumenta energii ze źródeł odnawialnych.
2.  Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych zamieszkujący ten sam budynek wielorodzinny lub osiedle lub zajmujący ten sam lokal handlowy, przemysłowy lub dzielony lokal usługowy bądź ten sam zamknięty system dystrybucyjny mają prawo wspólnie prowadzić prosumpcję energii odnawialnej w taki sam sposób jak indywidualny prosument energii ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do każdego zainteresowanego prosumenta energii ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie oceniają istniejące przeszkody i potencjał rozwoju prosumpcji na swoich terytoriach, aby stworzyć ramy ułatwiające w celu propagowania i ułatwiania rozwoju prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych.
Te ramy ułatwiające zawierają między innymi:
a)  konkretne środki zapewniające, że prosumpcja jest dostępna wszystkim odbiorcom, w tym gospodarstwom domowym o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji bądź mieszkającym w budownictwie socjalnym albo wynajmowanym;
b)  narzędzia ułatwiające dostęp do finansowania;
c)  zachęty dla właścicieli budynków do tworzenia możliwości prosumpcji dla najemców;
d)  usunięcie wszystkich nieuzasadnionych barier regulacyjnych dla prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym dla najemców.
Ramy ułatwiające stanowią element planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Poprawka 186
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  Instalacją prosumenta energii ze źródeł odnawialnych może zarządzać strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, eksploatację, w tym pomiary, oraz konserwację.
3.  Instalację prosumenta energii ze źródeł odnawialnych może posiadać lub może nią zarządzać strona trzecia, za zgodą prosumenta, jeżeli chodzi o instalację, eksploatację, w tym pomiary, oraz konserwację. Strona trzecia nie może być traktowana jako prosument energii ze źródeł odnawialnych.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit -1 (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, aby odbiorcy końcowi, zwłaszcza gospodarstwa domowe, byli uprawnieni do uczestniczenia w społeczności energetycznej działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych bez utraty praw odbiorców końcowych i bez konieczności podlegania nieuzasadnionym warunkom lub procedurom, które uniemożliwiałyby ich udział w społeczności energetycznej działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych lub do niego zniechęcały, pod warunkiem że w przypadku przedsięwzięć prywatnych ich udział nie stanowi ich głównej działalności gospodarczej ani zawodowej.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają społecznościom energetycznym prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w tym w drodze umów zakupu energii elektrycznej, bez obciążenia ich nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.
Państwa członkowskie zapewniają społecznościom energetycznym prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w tym w drodze umów zakupu energii elektrycznej, bez obciążenia ich dyskryminującymi lub nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie
Do celów niniejszej dyrektywy społecznością energetyczną działającą w zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub organizacja non-profit, których udziałowcy lub członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych i która spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:
Do celów dyrektywy społecznością energetyczną działającą w zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub organizacja non-profit, której udziałowcy lub członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych.
Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnych, która chce być traktowana jako taka, musi zarezerwować co najmniej 51 % miejsc w zarządzie lub organach zarządzających jednostki dla członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź indywidualnych obywateli.
Ponadto społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnych spełnia co najmniej trzy z następujących kryteriów:
Poprawka 190
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, organami lokalnymi, w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w dziedzinie energii odnawialnej;
a)  udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, organami lokalnymi, w tym gminnymi, lub MŚP;
Poprawka 191
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  co najmniej 51 % udziałowców lub członków posiadających prawa głosu w danej jednostce jest osobami fizycznymi;
b)  co najmniej 51 % udziałowców lub członków posiadających prawa głosu w danej jednostce jest osobami fizycznymi lub organami publicznymi;
Poprawka 192
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c
c)  co najmniej 51 % udziałów i praw uczestnictwa w jednostce jest własnością członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź obywateli bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;
c)  co najmniej 51 % udziałów i praw uczestnictwa w jednostce jest własnością członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź indywidualnych obywateli;
Poprawka 193
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d
d)  co najmniej 51 % miejsc w zarządzie lub organach zarządzających jednostki jest zarezerwowane dla członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź obywateli bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;
skreśla się
Poprawka 194
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Państwa członkowskie monitorują stosowanie tych kryteriów i podejmują działania zapobiegające nadużyciom lub negatywnym skutkom dla konkurencji.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Nie naruszając zasad pomocy państwa, przy projektowaniu systemów wsparcia państwa członkowskie uwzględniają specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.
2.  Przy projektowaniu systemów wsparcia państwa członkowskie uwzględniają specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie oceniają istniejące przeszkody i potencjał rozwoju na swoich terytoriach społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, aby stworzyć ramy ułatwiające w celu propagowania i ułatwiania uczestnictwa społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej w wytwarzaniu, zużyciu, magazynowaniu i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych.
Te ramy ułatwiające obejmują:
a)  cele i konkretne środki mające pomóc organom publicznym w umożliwieniu rozwoju społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz w bezpośrednim uczestnictwie;
b)  konkretne środki zapewniające, że udział w społecznościach energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej jest otwarty dla wszystkich konsumentów, w tym gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji bądź mieszkających w budownictwie socjalnym albo będących najemcami;
c)  narzędzia ułatwiające dostęp do finansowania i informacji;
d)  wsparcie regulacyjne i wsparcie na rzecz budowania potencjału dla organów publicznych w tworzeniu społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej;
e)  usunięcie nieuzasadnionych barier regulacyjnych i administracyjnych utrudniających funkcjonowanie społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej;
f)  przepisy gwarantujące równe i niedyskryminujące traktowanie odbiorców, którzy uczestniczą w społeczności energetycznej, zapewniające ochronę odbiorcy równoważną ochronie odbiorców podłączonych do sieci dystrybucji.
Te ramy ułatwiające stanowią element zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)].
Poprawka 197
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  W celu ułatwienia upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym każde państwo członkowskie dąży do podnoszenia o co najmniej 1 punkt procentowy (pp) rocznie udziału dostaw energii odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako krajowy udział w zużyciu energii końcowej i obliczonego według metodyki opisanej w art. 7.
1.  W celu ułatwienia upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym każde państwo członkowskie dąży do podnoszenia o co najmniej 2 punkty procentowe (pp) rocznie udziału dostaw energii odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako krajowy udział w zużyciu energii końcowej i obliczonego według metodyki opisanej w art. 7. Jeżeli państwo członkowskie nie może osiągnąć tej wartości, podaje ten fakt do wiadomości publicznej i dostarcza Komisji uzasadnienie. Państwa członkowskie nadają priorytet najlepszym dostępnym technologiom.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Podczas obliczania udziału dostaw energii ze źródeł odnawialnych do instalacji grzewczych i chłodzących oraz ich wymaganego corocznego wzrostu do celów ust. 1 państwa członkowskie:
a)  mogą doliczać każdy wzrost osiągnięty w danym roku, tak jakby został on osiągnięty w części lub w całości przez dwa poprzednie lub kolejne lata, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.;
b)  mogą doliczać ciepło i chłód odpadowy do rocznego wzrostu, o którym mowa w ust. 1, do wysokości 50 % tego rocznego wzrostu;
c)  jeżeli ich udział odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego w sektorze ogrzewania i chłodzenia wynosi między 50 % a 80 %, ograniczają wzrost do 1 punktu procentowego rocznie;
d)  mogą wyznaczyć własny poziom rocznego wzrostu, w tym decydować, czy stosować pułap dla ciepła i chłodu odpadowego określony w lit. b), od roku, w którym osiągną udział energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepła i chłodu odpadowego w sektorze ciepłowniczym i chłodzenia powyżej 80 %.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie mogą opracować i ogłosić, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, wykaz środków i podmiotów wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, które przyczynią się do wzrostu, o którym mowa w ust. 1.
2.  Państwa członkowskie opracowują i ogłaszają, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, wykaz środków i podmiotów wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, które przyczynią się do wzrostu, o którym mowa w ust. 1.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Wzrost, o którym mowa w ust. 1, można osiągnąć, stosując jeden lub więcej następujących wariantów:
3.  Wzrost, o którym mowa w ust. 1, można między innymi osiągnąć, stosując jeden lub więcej następujących wariantów:
Poprawka 201
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a
a)  fizyczne wprowadzanie energii odnawialnej do energii i paliw energetycznych dostarczanych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia;
a)  fizyczne wprowadzanie energii odnawialnej lub ciepła i chłodu odpadowego do energii i paliw energetycznych dostarczanych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia;
Poprawka 202
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b
b)  bezpośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych, takie jak instalacja wysokosprawnych systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w przemysłowych procesach grzewczych i chłodniczych;
b)  bezpośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych, takie jak instalacja wysokosprawnych systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła i chłodu odpadowego w przemysłowych procesach grzewczych i chłodniczych;
Poprawka 203
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
ca)  inne środki z zakresu polityki o skutku równoważnym w celu osiągnięcia rocznego wzrostu określonego w ust. 1 lub 1a.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Podczas wdrażania środków, o których mowa w lit. a) do d) powyżej, państwa członkowskie wymagają, aby były one zaprojektowane w sposób umożliwiający dostęp wszystkim odbiorcom, zwłaszcza tym z gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji, którzy mogą nie dysponować wystarczającym kapitałem początkowym umożliwiającym korzystanie z nich.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a (nowa)
ba)  ilości ciepła lub chłodu odpadowego dostarczonego do celów ogrzewania i chłodzenia;
Poprawka 206
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c
c)  udziału energii odnawialnej w całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia; oraz
c)  udziału energii odnawialnej oraz ciepła i chłodu odpadowego w całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia; oraz
Poprawka 207
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie wymagają aby operatorzy systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia podawali konsumentom końcowym informacje na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich systemach. Takie informacje muszą być zgodne z normami stosowanymi na podstawie dyrektywy 2010/31/UE.
1.  Państwa członkowskie wymagają, aby operatorzy miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych podawali konsumentom końcowym informacje na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich systemach. Takie informacje muszą być podawane co roku lub na żądanie zgodnie z normami stosowanymi na podstawie dyrektywy 2010/31/UE.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki umożliwiające odbiorcom tych systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia, które nie są „efektywnymi systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od systemu w celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii lub do zmiany dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o którym mowa w ust. 4.
2.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki umożliwiające odbiorcom tych miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które nie są „efektywnymi systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 ust. 41 dyrektywy 2012/27/UE, lub które nie staną się takimi systemami w ciągu najbliższych pięciu lat zgodnie z ich planami inwestycyjnymi, odłączenie się od systemu w celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy do odbiorców, którzy mogą udowodnić, że planowane alternatywne rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub chłodzenia przyniesie znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Ocena efektywności energetycznej alternatywnego rozwiązania może opierać się na świadectwie charakterystyki energetycznej według definicji zawartej w dyrektywie 2010/31/UE.
3.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do odłączenia się do odbiorców, którzy mogą udowodnić, że planowane alternatywne rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub chłodzenia przyniesie znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Ocena efektywności energetycznej alternatywnego rozwiązania może opierać się na świadectwie charakterystyki energetycznej według definicji zawartej w dyrektywie 2010/31/UE.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki zapewniające niedyskryminacyjny dostęp do systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej lub chłodniczej z takich źródeł do odbiorców podłączonych do systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez dostawców innych niż operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia.
4.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki zapewniające niedyskryminujący dostęp do miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych w przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu odpadowego, na podstawie niedyskryminujących kryteriów określonych przez właściwy organ w państwie członkowskim. Takie kryteria uwzględniają techniczną wykonalność i ekonomiczną opłacalność dla operatorów miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego oraz dla podłączonych odbiorców.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5
5.  Operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia może odmówić dostępu do dostawców w przypadku gdy system nie ma wystarczającej przepustowości ze względu na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź ciepła lub chłodu produkowanego przez wysokosprawne układy kogeneracyjne. Państwa członkowskie wymagają, aby w przypadku takiej odmowy operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przedstawił właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 9, stosowne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia systemu.
5.  Operator miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego może odmówić dostępu do dostawców, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)   system nie ma wystarczającej przepustowości ze względu na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź ciepła lub chłodu produkowanego przez wysokosprawne układy kogeneracyjne lub taki dostęp zagroziłby bezpiecznemu funkcjonowaniu miejskiego systemu ciepłowniczego;
b)   system jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 ust. 41 dyrektywy 2012/27/UE;
c)   zapewnienie dostępu prowadziłoby do nadmiernego wzrostu ceny ogrzewania lub chłodzenia dla odbiorców końcowych w porównaniu do ceny za korzystanie z ciepła od głównego lokalnego dostawcy, z którym odnawialne źródło energii lub ciepła i chłodu odpadowego musiałoby konkurować.
Państwa członkowskie wymagają, aby w przypadku takiej odmowy operator miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego przedstawił właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 9, stosowne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia systemu, obejmujące skutki gospodarcze tych środków.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6
6.  Nowe systemy lokalnego ogrzewania lub chłodzenia mogą, na wniosek, zostać zwolnione ze stosowania ust. 4 na określony czas. Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie takiego zwolnienia w każdym przypadku z osobna. Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy nowy system lokalnego ogrzewania lub chłodzenia jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój potencjał pod względem odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego, określony w ramach kompleksowej analizy przeprowadzonej na podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE.
6.  Nowe miejskie systemy ciepłownicze lub chłodnicze mogą, na wniosek, zostać zwolnione ze stosowania ust. 4 na określony czas. Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie takiego zwolnienia w każdym przypadku z osobna. Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy nowy miejski system ciepłowniczy lub chłodniczy jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój potencjał pod względem odnawialnych źródeł energii, „wysokosprawnej kogeneracji” w rozumieniu art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE oraz ciepła i chłodu odpadowego, określony w ramach kompleksowej analizy przeprowadzonej na podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7
7.  Prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy mogą stosować odbiorcy indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa utworzone przez odbiorców lub strony działające w imieniu odbiorców. W przypadku budynków wielorodzinnych takie odłączenie można przeprowadzić wyłącznie na poziomie całego budynku.
7.  Prawo do odłączenia się mogą stosować odbiorcy indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa utworzone przez odbiorców lub strony działające w imieniu odbiorców. W przypadku budynków wielorodzinnych takie odłączenie można przeprowadzić wyłącznie na poziomie całego budynku.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 8
8.  Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, aby co najmniej co dwa lata oceniali, we współpracy z operatorami systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia na odpowiednim obszarze, potencjał systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia pod względem zapewnienia usługi bilansującej i innych usług systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz aby oceniali, czy wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału byłoby bardziej efektywne pod względem zasobów i kosztów niż rozwiązania alternatywne.
8.  Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, aby co najmniej co cztery lata oceniali, we współpracy z operatorami miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na odpowiednim obszarze, potencjał miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych pod względem zapewnienia usługi bilansującej i innych usług systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, oraz aby oceniali, czy wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału byłoby bardziej efektywne pod względem zasobów i kosztów niż rozwiązania alternatywne.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 9
9.  Państwa członkowskie wyznaczają jeden lub kilka niezależnych organów, które mają zapewnić jasne określenie i egzekwowanie praw konsumentów oraz zasad eksploatacji systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na podstawie niniejszego artykułu.
9.  Państwa członkowskie wyznaczają jeden lub kilka właściwych organów, które mają zapewnić jasne określenie i egzekwowanie praw konsumentów oraz zasad eksploatacji miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie wymagają od dostawców paliw włączania minimalnego udziału energii z zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, z paliw kopalnych na bazie odpadów i z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do ogólnej ilości paliw transportowych, które dostarczają do zużycia lub wykorzystania na rynku w ciągu roku kalendarzowego.
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. i aby osiągnąć cel 12 % zużycia energii końcowej ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 3, państwa członkowskie wymagają od dostawców paliw włączania minimalnego udziału energii z zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, z pochodzących z recyklingu paliw węglowych i z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do ogólnej ilości paliw transportowych, które dostarczają do zużycia lub wykorzystania na rynku w ciągu roku kalendarzowego.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2
Ten minimalny udział wynosi co najmniej 1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 6,8 % w 2030 r. zgodnie z kursem wyznaczonym w części B załącznika X. W ramach tego całkowitego udziału udział zaawansowanych biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części A załącznika IX wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu do paliw transportowych dostarczanych w celu zużycia lub wykorzystania na rynku od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z kursem wyznaczonym w części C załącznika X.
Ten minimalny udział wynosi co najmniej 1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 10 % w 2030 r. zgodnie z kursem wyznaczonym w części B załącznika X. W ramach tego całkowitego udziału udział zaawansowanych biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części A załącznika IX wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu do paliw transportowych dostarczanych w celu zużycia lub wykorzystania na rynku od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z kursem wyznaczonym w części C załącznika X.
Dostawcy paliw dostarczający wyłącznie paliwa w postaci energii elektrycznej i odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego nie muszą przestrzegać minimalnego udziału zaawansowanych biopaliw, innych biopaliw i biogazu, produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera a
a)  do obliczenia mianownika, tj. wartości energetycznej paliw w transporcie drogowym i kolejowym dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie odpadów oraz energię elektryczną;
a)  do obliczenia mianownika, tj. wartości energetycznej paliw w transporcie drogowym i kolejowym dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, pochodzące z recyklingu paliwa węglowe oraz energię elektryczną;
Poprawka 219
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 1
b)  do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się: odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie odpadów dostarczane do wszystkich sektorów transportu, oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do pojazdów drogowych.
b)  do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się: odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, pochodzące z recyklingu paliwa węglowe dostarczane do wszystkich sektorów transportu oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do pojazdów drogowych.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 2
Do celów obliczenia licznika wkład biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX zostaje ograniczony do 1,7 % wartości energetycznej paliw transportowych dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, a za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną przez 1,2.
Do celów obliczenia licznika wkład biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX zostaje ograniczony do 1,7 % wartości energetycznej paliw transportowych dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku.
Państwa członkowskie mogą zmieniać próg wyznaczony dla surowców zawarty w części B załącznika IX, jeżeli jest to uzasadnione dostępnością surowca. Program podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
Za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną przez, odpowiednio, 2 i 1,2, natomiast za wkład odnawialnej energii elektrycznej dostarczanej do pojazdów drogowych uznaje się jej wartość energetyczną pomnożoną przez 2,5.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie mogą zaprojektować politykę krajową w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jako obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mogą stosować tę politykę także do paliw kopalnych na bazie odpadów, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym i że osiągnięto udział energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z ust. 1.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1
3.   W celu ustalenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby ust. 1 można zastosować średni udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii albo udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest energia elektryczna, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. W obu przypadkach anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.
3.   W celu ustalenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby ust. 1 wykorzystuje się udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest energia elektryczna, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie, pod warunkiem że w sposób dostateczny udowodniono, że energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez opracowanie metodyki, w tym metodyki, zgodnie z którą państwo członkowskie określa poziom bazowy do wykazania dodatkowości.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w celu określenia udziału energii elektrycznej do celów ust. 1 w przypadku energii elektrycznej uzyskiwanej z bezpośredniego podłączenia do instalacji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i dostarczanej do pojazdów drogowych, ta energia elektryczna jest w całości liczona jako odnawialna. Analogicznie energia elektryczna uzyskiwana za pośrednictwem długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest w całości liczona jako energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. W każdym przypadku anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a – akapit 1
jeżeli energia elektryczna jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego bezpośrednio albo do wytwarzania produktów pośrednich, w celu ustalenia udziału energii odnawialnej można wykorzystać średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Unii albo udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w państwie produkcji, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. W obu przypadkach anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.
jeżeli energia elektryczna jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego bezpośrednio albo do wytwarzania produktów pośrednich, w celu ustalenia udziału energii odnawialnej można wykorzystać średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w państwie produkcji, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. Anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 1
Państwa członkowskie tworzą bazy danych umożliwiające śledzenie paliw transportowych, które kwalifikują się, by zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 lit. b), i wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do nich informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tych paliw, począwszy od miejsca produkcji do dostawcy wprowadzającego paliwa do obrotu.
Komisja tworzy unijną bazę danych umożliwiającą śledzenie paliw transportowych, w tym energii elektrycznej, które kwalifikują się, by zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 lit. b). Państwa członkowskie wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do tej bazy danych informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tych paliw, począwszy od miejsca produkcji do dostawcy wprowadzającego paliwa do obrotu.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 3
Krajowe bazy danych są wzajemnie powiązane, aby można było śledzić transakcje paliwowe między państwami członkowskimi. Komisja, aby zapewnić kompatybilność krajowych baz danych, ustala specyfikacje techniczne dotyczące ich treści i zastosowania za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.
Komisja ustala specyfikacje techniczne dotyczące ich treści i zastosowania za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące zagregowanych informacji pochodzących z krajowych baz danych, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, na podstawie załącznika VII do rozporządzenia [w sprawie zarządzania].
5.  Państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące zagregowanych informacji, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, na podstawie załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)]. Co roku Komisja publikuje zagregowane informacje pochodzące z bazy danych.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu doprecyzowania metodyki, o której mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu, służącej ustaleniu udziału biopaliwa będącego produktem przetwarzania biomasy i paliw kopalnych we wspólnym procesie, oraz w celu doprecyzowania metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz paliwom kopalnym na bazie odpadów, a także w celu ustalenia minimalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych wymaganego w przypadku tych paliw na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez doprecyzowanie metodyki, o której mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu, służącej ustaleniu udziału biopaliwa będącego produktem przetwarzania biomasy i paliw kopalnych we wspólnym procesie, oraz w celu doprecyzowania metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz paliwom kopalnym o niskiej zawartości węgla pochodzącym ze strumieni gazów powstających jako nieunikniona i niezamierzona konsekwencja wytwarzania lub produkcji produktów przeznaczonych do celów komercyjnych lub handlowych, a także w celu ustalenia minimalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych wymaganego w przypadku tych paliw na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7
7.  Do dnia 31 grudnia 2025 r., w kontekście odbywającej się co dwa lata oceny postępów dokonanych na podstawie rozporządzenia [w sprawie zarządzania], Komisja ocenia, czy obowiązek określony w ust. 1 służy skutecznemu pobudzeniu innowacji i sprzyja obniżaniu emisji gazów cieplarnianych oraz czy mające zastosowanie wymogi w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i biogazu są odpowiednie. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia propozycję modyfikacji obowiązku określonego w ust. 1.
7.  Do dnia 31 grudnia 2025 r., w kontekście odbywającej się co dwa lata oceny postępów dokonanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)], Komisja ocenia, czy obowiązek określony w ust. 1 służy skutecznemu pobudzeniu innowacji i zapewnia obniżanie emisji gazów cieplarnianych oraz czy mające zastosowanie wymogi w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i biogazu są odpowiednie. Ocena zawiera również analizę, czy przepisy niniejszego artykułu pozwalają skutecznie uniknąć podwójnego rozliczania energii ze źródeł odnawialnych. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia propozycję modyfikacji obowiązku określonego w ust. 1. W zmodyfikowanych zobowiązaniach zachowane są co najmniej poziomy dotyczące mocy zainstalowanej zaawansowanych biopaliw oraz ich mocy będącej w fazie realizacji w 2025 r.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Energię z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 7 niniejszego artykułu:
1.  Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Unii, czy poza jej terytorium, energię z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 7:
Poprawka 232
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  kwalifikowalność do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy .
c)  kwalifikowalność do wsparcia finansowego, w tym zachęt podatkowych, wykorzystania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.
Poprawka 323
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2
Aby jednak biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , muszą spełniać jedynie kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu. Przepis ten stosuje się również do odpadów i pozostałości, które, zanim zostaną przetworzone w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, najpierw są przetwarzane w produkt.
Aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, muszą spełniać jedynie kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu. Jednak ich wytwarzanie z odpadów i pozostałości objęte zakresem dyrektywy 2008/98/WE powinno się odbywać zgodnie z zasadą hierarchii postępowania z odpadami ustanowioną w dyrektywie 2008/98/WE. Przepis ten stosuje się również do odpadów i pozostałości, które, zanim zostaną przetworzone w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, najpierw są przetwarzane w produkt.
Poprawka 234
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z odpadów i resztek z terenów rolniczych są brane pod uwagę do celów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, tylko jeżeli podmioty gospodarcze podjęły działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na jakość gleby i zasoby węgla w glebie. Informacje o tych działaniach należy zgłaszać zgodnie z art. 27 ust. 3.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 3
Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 2–7 wyłącznie w przypadku, gdy są stosowane w instalacjach wytwarzających energię elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą bądź paliwa, o mocy w paliwie co najmniej 20 MW w przypadku stałych paliw z biomasy lub o mocy elektrycznej co najmniej 0,5 MW w przypadku gazowych paliw z biomasy. Państwa członkowskie mogą stosować kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do instalacji o niższej mocy w paliwie.
Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 2–7 wyłącznie w przypadku, gdy są stosowane w instalacjach wytwarzających energię elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą bądź paliwa, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW w przypadku stałych paliw z biomasy lub o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2 MW w przypadku gazowych paliw z biomasy. Państwa członkowskie mogą stosować kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do instalacji o niższej mocy w paliwie.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  lasy i inne grunty zalesione o wysokiej różnorodności biologicznej, które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane lub które zostały uznane za posiadające wysoką różnorodność biologiczną przez odpowiedni właściwy organ, chyba że przedstawiono dowody, iż produkcja tego surowca nie narusza tych celów ochrony przyrody;
Poprawka 237
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – wprowadzenie
c)  obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności o powierzchni powyżej jednego hektara , czyli:
c)  obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności, w tym zadrzewione łąki i pastwiska, czyli:
Poprawka 238
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii
(ii)  nienaturalne, czyli obszary trawiaste, które przestaną być obszarami trawiastymi w braku interwencji człowieka i które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane oraz zostały zidentyfikowane przez odpowiedni właściwy organ jako obszary o wysokiej bioróżnorodności , chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich status obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności .
(ii)  nienaturalne, czyli obszary trawiaste, które przestaną być obszarami trawiastymi w braku interwencji człowieka i które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane lub zostały zidentyfikowane przez odpowiedni właściwy organ jako obszary o wysokiej bioróżnorodności, chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich status obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4
4.  Biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z biomasy rolniczej uwzględnianych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza się z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r.
4.  Biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z biomasy rolniczej uwzględnianych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza się z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że przedstawiono weryfikowalne dowody, że przy uprawie i pozyskiwaniu surowców nie stosowano melioracji uprzednio niemeliorowanych gleb.
Poprawka 240
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5
5.  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej uwzględnione do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące wymogi dotyczące zminimalizowania ryzyka użycia paliwa produkowanego z biomasy niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju:
5.  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej uwzględnione do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące wymogi dotyczące zminimalizowania ryzyka użycia paliwa produkowanego z biomasy niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju:
a)  państwo, w którym biomasa leśna została pozyskana, posiada krajowe lub regionalne przepisy obowiązujące w dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także systemy monitorowania i egzekwowania przepisów, dzięki którym:
a)  państwo, w którym biomasa leśna została pozyskana, posiada krajowe lub regionalne przepisy obowiązujące w dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także systemy monitorowania i egzekwowania przepisów, dzięki którym:
(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami zezwolenia na pozyskiwanie, w prawnie wytyczonych granicach;
(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami zezwolenia na pozyskiwanie lub z równoważnym dowodem na prawo do pozyskiwania, w prawnie wytyczonych na poziomie regionalnym lub krajowym granicach;
(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;
(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;
(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym terenów podmokłych i torfowisk;
(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów wyznaczonych z mocy prawa międzynarodowego lub krajowego lub przez odnośny właściwy organ w celu promowania podtrzymania różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody, w tym terenów podmokłych i torfowisk;
(iv)  wpływ pozyskiwania biomasy leśnej na jakość gleby i różnorodność biologiczną jest zminimalizowany; oraz
(iv)  pozyskiwanie odbywa się w sposób uwzględniający podtrzymanie jakości gleby i różnorodności biologicznej w celu minimalizacji negatywnych skutków; oraz
(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu;
(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu na poziomie krajowym lub regionalnym;
b)   jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie gospodarstwa leśnego istnieją systemy zarządzania, dzięki którym:
b)  jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie dostaw przedstawione zostaną dodatkowe informacje dotyczące legalności i praktyk zarządzania lasem, dzięki którym:
(i)  biomasa leśna została pozyskana na warunkach określonych w zezwoleniu na pozyskiwanie;
(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami procedury zezwolenia na pozyskiwanie lub równoważnego krajowego lub regionalnego dowodu na prawo do pozyskiwania;
(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;
(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;
(iii)  zapewniona jest identyfikacja i ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym terenów podmokłych i torfowisk;
(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów wyznaczonych z mocy prawa międzynarodowego lub krajowego lub przez odnośny właściwy organ w celu promowania podtrzymania różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody, w tym terenów podmokłych i torfowisk;
(iv)  wpływ pozyskiwania biomasy leśnej na jakość gleby i różnorodność biologiczną jest zminimalizowany;
(iv)   pozyskiwanie odbywa się z uwzględnieniem podtrzymania jakości gleby i różnorodności biologicznej, w tym na obszarach okolicznych, jeżeli pozyskiwanie wywiera na nie wpływ;
(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu.
(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu na poziomie krajowym lub regionalnym; oraz
(vi)  wprowadzono regulacje lub środki dotyczące środowiska i przyrody zgodne z odpowiednimi unijnymi standardami ochrony środowiska i przyrody.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – podpunkt ii
(ii)  wniosły ustalony na szczeblu krajowym wkład (NDC) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), obejmujący emisje i pochłanianie z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów, dzięki czemu albo zmiany w zasobach węgla powiązane z pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na poczet zobowiązania danego państwa do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnego z NDC, albo istnieją krajowe lub regionalne przepisy, zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, mające zastosowanie w obszarze pozyskiwania w celu ochrony i zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku węgla;
(ii)  wniosły ustalony na szczeblu krajowym wkład (NDC) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), obejmujący emisje i pochłanianie z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów, dzięki czemu albo zmiany w zasobach węgla powiązane z pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na poczet zobowiązania danego państwa do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnego z NDC, albo istnieją krajowe lub regionalne przepisy, zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, a emisje pochodzące z sektora użytkowania gruntu nie przewyższają pochłaniania, mające zastosowanie w obszarze pozyskiwania w celu ochrony i zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku węgla;
Poprawka 242
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 2
Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie gospodarstwa leśnego istnieją systemy zarządzania, dzięki którym utrzymany jest poziom zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku w ekosystemach leśnych.
Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie bazy dostaw istnieją systemy zarządzania, dzięki którym utrzymany jest lub wzrósł poziom zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku w ekosystemach leśnych.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 3
Komisja może ustalić dowody operacyjne do celów wykazania zgodności z wymogami określonymi w ust. 5 i 6 za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych w drodze procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 2.
Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja ustala dowody operacyjne do celów wykazania zgodności z wymogami określonymi w ust. 5 i 6 za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych w drodze procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 2.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 4
Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja oceni na podstawie dostępnych danych, czy kryteria określone w ust. 5 i 6 skutecznie minimalizują ryzyko wykorzystania biomasy leśnej niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju i spełniają wymogi LULUCF. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi propozycję modyfikacji wymogów określonych w ust. 5 i 6.
Do dnia 31 grudnia 2023 r. i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja oceni na podstawie dostępnych danych, czy kryteria określone w ust. 5 i 6 skutecznie minimalizują ryzyko wykorzystania biomasy leśnej niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju i spełniają wymogi LULUCF. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi propozycję modyfikacji wymogów określonych w ust. 5 i 6 na okres po roku 2030.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – litera a
a)  co najmniej 50 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach działających w dniu 5 października 2015 r. lub wcześniej;
a)  co najmniej 50 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach działających w dniu 5 października 2015 r. lub wcześniej;
Poprawka 246
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – litera b
b)  co najmniej 60 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 5 października 2015 r.;
b)  co najmniej 60 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 5 października 2015 r.;
Poprawka 247
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – litera c
c)  co najmniej 70 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.;
c)  co najmniej 65 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.;
Poprawka 248
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – litera d
d)  co najmniej 80 % w przypadku energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej produkowanej z paliw z biomasy paliw wykorzystywanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. oraz 85 % w przypadku instalacji uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r.
d)  co najmniej 70 % w przypadku energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej produkowanej z paliw z biomasy paliw wykorzystywanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. oraz 80 % w przypadku instalacji uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych niż te przewidziane w niniejszym ustępie.
Poprawki 297 i 356
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1
Energia elektryczna z paliw z biomasy produkowana w instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW jest uwzględniana do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w sytuacji, gdy jest ona produkowana przy zastosowaniu technologii wysokosprawnej kogeneracji według definicji zawartej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszy przepis ma zastosowanie tylko do instalacji uruchomionych po dniu [3 years from date of adoption of this Directive] r. Do celów ust. 1 lit. c) niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku dla wsparcia publicznego udzielanego w ramach programów zatwierdzonych do dnia [3 years after date of adoption of this Directive] r.
Energia elektryczna z paliw z biomasy produkowana w instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW jest uwzględniana do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu, wyłącznie w sytuacji, gdy jest ona produkowana przy zastosowaniu technologii wysokosprawnej kogeneracji według definicji zawartej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE lub jeżeli jest produkowana w instalacjach stricte elektrycznych, których sprawność elektryczna netto wynosi co najmniej 40 % i które nie stosują paliw kopalnych. Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu niniejszy przepis ma zastosowanie tylko do instalacji uruchomionych po dniu [3 lata po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy]. Do celów ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku dla wsparcia publicznego udzielanego w ramach programów zatwierdzonych do dnia [rok po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy].
Poprawka 251
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)
Pierwszy akapit nie ma zastosowania do energii elektrycznej z instalacji, które nie muszą stosować technologii wysokosprawnej kogeneracji na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE1a, o ile w instalacjach tych stosuje się w normalnych warunkach działania wyłącznie paliwa z biomasy wytworzone z pozostałości .
____________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
Poprawka 252
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Do dnia … [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co dwa lata, Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczące negatywnego i pozytywnego wpływu biopaliw zużywanych w Unii, w tym na produkcję żywności, paszy i innych materiałów, na gospodarkę, środowisko i zrównoważony rozwój społeczny w Unii i w państwach trzecich.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 b (nowy)
8b.  W drodze odstępstwa od ust. 1–8a niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę specyfikę regionów najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE, art. 26 dyrektywy nie ma do nich zastosowania. Do dnia ... [6 miesięcy od wejścia niniejszej dyrektywy w życie] r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący określenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gazów cieplarnianych i redukcji ich zużycia dla regionów najbardziej oddalonych. Kryteria te uwzględniają specyfikę lokalną. W szczególności regiony najbardziej oddalone powinny być w stanie korzystać z pełnego potencjału swoich zasobów, z poszanowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenia swojej niezależności energetycznej.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a
a)  umożliwia mieszanie – np. w kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub logistycznym, w infrastrukturze lub obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – partii surowców lub biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o różnych właściwościach pod względem zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych ;
a)  umożliwia mieszanie – np. w kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub logistycznym, w infrastrukturze lub obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – partii surowców lub biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o różnych właściwościach pod względem zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem że każda partia sama w sobie spełnia wymogi określone w art. 26 oraz że istnieją odpowiednie systemy monitorowania i pomiaru zgodności w przypadku poszczególnych partii;
Poprawka 256
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W celu ułatwienia handlu transgranicznego i udostępniania informacji konsumentom gwarancje pochodzenia energii odnawialnej wprowadzanej do sieci zawierają informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 26 ust. 2–7, i mogą być przenoszone oddzielnie.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a
a)  jeżeli w procesie przetwarzania partii surowca powstaje tylko jeden produkt, który jest przeznaczony do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy, wielkość partii i powiązane wartości zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych koryguje się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych odzwierciedlających stosunek masy produktu przeznaczonego do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do masy surowca wprowadzonego do procesu;
a)  jeżeli w procesie przetwarzania partii surowca powstaje tylko jeden produkt, który jest przeznaczony do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy, wielkość partii i powiązane wartości zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych koryguje się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych odzwierciedlających stosunek masy produktu przeznaczonego do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do masy surowca wprowadzonego do procesu, pod warunkiem że każda partia wchodząca w skład mieszanki spełnia wymogi określone w art. 26;
Poprawka 258
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie podejmują środki, aby zagwarantować , że podmioty gospodarcze przedkładają wiarygodne informacje dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 26 ust. 2–7 i udostępniają państwom członkowskim, na ich wniosek, dane wykorzystane do opracowania tych informacji. Państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarczych zapewnienia odpowiedniego standardu niezależnego audytu przedłożonych informacji oraz dostarczenia dowodów dokonania tej czynności. W ramach audytu kontroluje się , czy systemy stosowane przez podmioty gospodarcze są dokładne, wiarygodne i zabezpieczone przed nadużyciami. Ocenia się również częstotliwość i metodykę pobierania próbek i solidność danych.
3.  Państwa członkowskie podejmują środki, aby zagwarantować , że podmioty gospodarcze przedkładają wiarygodne informacje dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 26 ust. 2–7 i udostępniają państwom członkowskim, na ich wniosek, dane wykorzystane do opracowania tych informacji. Państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarczych zapewnienia odpowiedniego standardu niezależnego audytu przedłożonych informacji oraz dostarczenia dowodów dokonania tej czynności. W ramach audytu kontroluje się, czy systemy stosowane przez podmioty gospodarcze są dokładne, wiarygodne i zabezpieczone przed nadużyciami, a weryfikacja ma również gwarantować, że materiałów nie modyfikuje ani nie usuwa się w sposób zamierzony, aby partia lub jej część mogła stać się odpadem lub pozostałością na podstawie art. 26 ust. 2–7. Ocenia się również częstotliwość i metodykę pobierania próbek i solidność danych.
Poprawka 259
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2
Obowiązki ustanowione w tym ustępie mają zastosowanie bez względu na to, czy biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są produkowane w obrębie Unii czy importowane.
Obowiązki ustanowione w tym ustępie mają zastosowanie bez względu na to, czy biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są produkowane w obrębie Unii czy importowane. Informacje o pochodzeniu geograficznym biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy są udostępniane odbiorcom.
Poprawka 260
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4
4.  Komisja może zdecydować, że dobrowolne krajowe lub międzynarodowe systemy ustanawiające normy dla wytwarzania produktów biomasy zawierają dokładne dane wymagane do celów art. 26 ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że nie zmodyfikowano ani nie usunięto żadnych materiałów w sposób zamierzony, tak by partia lub jej część mogły zostać objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w odniesieniu do biomasy są spełnione, operatorzy mogą zdecydować o bezpośrednim dostarczeniu wymaganych dowodów na poziomie gospodarstwa leśnego. Komisja może również uznać obszary przeznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub silnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków uznanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do celów art. 26 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).
4.  Komisja może zdecydować, że dobrowolne krajowe lub międzynarodowe systemy ustanawiające normy dla wytwarzania produktów biomasy zawierają dokładne dane wymagane do celów art. 26 ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że nie zmodyfikowano ani nie usunięto żadnych materiałów w sposób zamierzony, tak by partia lub jej część mogły zostać objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w odniesieniu do biomasy są spełnione, operatorzy mogą zdecydować o bezpośrednim dostarczeniu wymaganych dowodów na poziomie bazy dostaw. Komisja może również uznać obszary przeznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub silnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków uznanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do celów art. 26 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).
Poprawka 261
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 3
W celu zapewnienia efektywnej i zharmonizowanej weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych , a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom Komisja może określić szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym odpowiednie standardy wiarygodności, przejrzystości i niezależnych audytów i wymagać, aby wszystkie dobrowolne systemy przestrzegały tych standardów. Określając te standardy, Komisja zwraca szczególną uwagę na konieczność zminimalizowania obciążeń administracyjnych. Dokonuje się tego w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 3. W aktach tych ustala się harmonogram wdrażania tych standardów przez dobrowolne systemy. Komisja może uchylać decyzje uznające dobrowolne systemy, w przypadku gdy systemy te nie wdrożą takich standardów w przewidzianym terminie.
W celu zapewnienia efektywnej i zharmonizowanej weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych , a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom Komisja może określić szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym odpowiednie standardy wiarygodności, przejrzystości i niezależnych audytów i wymagać, aby wszystkie dobrowolne systemy przestrzegały tych standardów. Określając te standardy, Komisja zwraca szczególną uwagę na konieczność zminimalizowania obciążeń administracyjnych. Dokonuje się tego w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 3. W aktach tych ustala się harmonogram wdrażania tych standardów przez dobrowolne systemy. Komisja może uchylać decyzje uznające dobrowolne systemy, w przypadku gdy systemy te nie wdrożą takich standardów w przewidzianym terminie. Jeżeli państwo członkowskie zgłasza zastrzeżenia co do funkcjonowania dobrowolnego systemu, Komisja bada sprawę i podejmuje stosowne działania.
Poprawka 262
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Komisja może w każdym momencie sprawdzić wiarygodność informacji dotyczących spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przedstawionych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na rynku Unii lub na wniosek państwa członkowskiego.
Poprawka 263
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Surowce, których produkcja prowadzi do bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z następujących klas pokrycia terenu stosowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, użytki zielone, tereny podmokłe, grunty zabudowane lub inne grunty, na klasę gruntów uprawnych lub upraw wieloletnich, w przypadku których wartość emisji wynikającej z bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów (el) oblicza się zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7, uznaje się za surowce o szacowanych emisjach wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wynoszących zero.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie mogą przedkładać Komisji sprawozdania zawierające informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych z obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub na bardziej szczegółowym poziomie NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady , Sprawozdaniom tym towarzyszy opis metody i źródeł danych wykorzystywanych do obliczania poziomu emisji. Metoda ta uwzględnia charakterystykę gleby, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców.
2.  Państwa członkowskie mogą przedkładać Komisji sprawozdania zawierające informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych i leśnych z obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub na bardziej szczegółowym poziomie NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdaniom tym towarzyszy opis metody i źródeł danych wykorzystywanych do obliczania poziomu emisji. Metoda ta uwzględnia charakterystykę gleby, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4
4.  Komisja może zdecydować, w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 zawierają dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą surowców do biomasy rolniczej , które są produkowane na obszarach objętych tymi sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. Dane te mogą być zatem wykorzystywane zamiast szczegółowych wartości standardowych dla upraw, określonych w załączniku V część D lub E w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku VI część C w odniesieniu do paliw z biomasy.
4.  Komisja może zdecydować, w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 zawierają dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą surowców do biomasy rolniczej i leśnej, które są produkowane na obszarach objętych tymi sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. Dane te mogą być zatem wykorzystywane zamiast szczegółowych wartości standardowych dla upraw, określonych w załączniku V część D lub E w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku VI część C w odniesieniu do paliw z biomasy.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1
Komisja dokonuje przeglądu załącznika V i załącznika VI , aby w uzasadnionych przypadkach dodać lub zrewidować wartości dotyczące ścieżek produkcji biopaliw , biopłynów i paliw z biomasy . Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w załączniku V część C i w załączniku VI część B.
Komisja dokonuje przeglądu załącznika V i załącznika VI, aby w uzasadnionych przypadkach dodać lub zrewidować wartości dotyczące ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w oparciu o najnowszy postęp technologiczny i najnowsze dowody naukowe. Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w załączniku V część C i w załączniku VI część B.
Poprawka 267
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii oraz wpływ ich produkcji, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz głównych państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie zarządzania] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego.
1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii, jak również wpływ produkcji energii odnawialnej z tych i innych źródeł, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady … [w sprawie zarządzania unią energetyczną, 2016/0375(COD)] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych, danych satelitarnych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjnych zastosowań surowców.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 7 ust. 5, art. 7. ust. 6, art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit 1
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 3 , art. 7 ust. 5, art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)
Załącznik Ia
1.   Cele państw członkowskich na 2030 r. to suma następujących składników, z których każdy wyrażono w procentach:
a)   wiążący dla danego państwa członkowskiego cel krajowy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem I;
b)   zryczałtowany wkład („CFlat”);
c)   wkład wyliczony na podstawie PKB na mieszkańca („CGDP”);
d)   wkład wyliczony na podstawie potencjału („CPotential”);
e)   wkład wyliczony na podstawie poziomu połączeń wzajemnych danego państwa członkowskiego („CInterco”).
2.   CFlat jest jednakowe dla wszystkich państw członkowskich. Suma CFlat wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami Unii na 2030 r. i 2020 r.
3.   CGDP jest przydzielane państwom członkowskim na podstawie wskaźnika PKB na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej, gdzie dla każdego poszczególnego państwa członkowskiego pułap wskaźnika wynosi 150 % średniej unijnej. Suma CGDP wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami Unii na 2030 r. i 2020 r.
4.   CPotential jest przydzielane państwom członkowskim na podstawie różnicy między udziałem energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w 2030 r. zgodnie ze scenariuszem PRIMES EUCO3535 a wiążącym celem krajowym na 2020 r. Suma CPotential wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami Unii na 2030 r. i 2020 r.
5.  CInterco jest przydzielane państwom członkowskim na podstawie wskaźnika udziału elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w stosunku do średniej UE, przy czym dla poszczególnych państw członkowskich pułap tego wskaźnika wynosi 150 % średniej UE. Suma CInterco wszystkich państw członkowskich razem daje 10 % różnicy między celami UE na 2030 r. i na 2020 r.
Poprawka 271
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część C – ustęp 3 – litera a – wzór
SAVING = (E F(t) – E B /E F(t))
SAVING = (E F(t) – E B) /E F(t)
Poprawka 272
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część C – ustęp 15
15.  Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, eccr, wiąże się bezpośrednio z produkcją biopaliwa lub biopłynu, której jest przypisywane, i odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w sektorze energii i transportu .
15.  Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, eccr, odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach.
Poprawka 319
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część B – litera a – ustęp 3 – litera a – wzór 1
SAVING = (E­F(t) – EB(t)/ E­F(t))
SAVING = (E­F(t) – EB(t)/ E­F(t))
Poprawka 273
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1
—  Qusable = szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła , spełniające kryteria, o których mowa w art. 7 ust. 4, wdrożone w następujący sposób: bierze się pod uwagę jedynie pompy ciepła , dla których SPF > 1,15 * 1/η,
—  Qusable = szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, spełniające kryteria, o których mowa w art. 7 ust. 4, wdrożone w następujący sposób: bierze się pod uwagę jedynie pompy ciepła, dla których SPF > 1,15 * 1/η,
Poprawka 274
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – część A – litera b
b)  Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE.
skreśla się
Poprawki 284 i 311
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – część B – litera c
c)  Melasa, która jest wytwarzana jako produkt uboczny rafinowania trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, pod warunkiem że przy ekstrakcji cukru przestrzegane są najwyższe standardy branżowe.  
skreśla się
Poprawka 312
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – część 1
Część A: [...]
skreśla się

(1)Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0392/2017).

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018Informacja prawna