Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0139(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0004/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0004/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0021

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 379kWORD 48k
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας EE-Βραζιλίας ***
P8_TA(2018)0021A8-0004/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11040/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/781/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0320/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0004/2018),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

(1) ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 37.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου