Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2534(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0077/2018

Внесени текстове :

B8-0077/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2018 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0022

Приети текстове
PDF 476kWORD 46k
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Решение на Европейския парламент от 6 февруари 2018 г. относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2534(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Председателския съвет,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита(2),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат(3) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията от 1 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глифозат(4),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 декември 2017 г. за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията(5),

—  като взе предвид своите резолюции от 13 април 2016 г.(6) и от 24 октомври 2017 г.(7) относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(8),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. по дело C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

—  като взе предвид член 197 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че бяха изразени опасения във връзка с оценяването на глифозата, и по-специално дали е била извършена независима, обективна и прозрачна оценка, дали критериите за класифициране в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(9), са приложени правилно и дали съответните ръководства са използвани надлежно;

Б.  като има предвид, че бяха изразени опасения във връзка с прилагането от Комисията на критериите за одобрение и на принципа на предпазливост, установен в Регламент (ЕО) № 1107/2009 при предоставянето на техническото удължаване на одобрението на глифозата през 2016 г. при приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 и при приемането на Регламент (ЕС) 2017/2324;

1.  решава да създаде специална комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди, която ще разполага със следните строго определени правомощия:

   а) да анализира и оцени процедурата за разрешаване на пестициди в Съюза, включително използваната методология и нейното научно качество, независимостта на тази процедура от индустрията, както и прозрачността на процеса на вземане на решения и резултатите от него;
   б) да анализира и оцени посредством подход, основан на доказателства, потенциалните слабости в научната оценка на одобряването или на подновяването на одобрението за активни вещества като глифозат от съответните агенции на ЕС, както и спазването от страна на агенциите на ЕС на приложимите правила, насоки и кодекси за поведение на Съюза, които са в сила;
   в) да анализира и оцени по-специално дали Комисията е действала в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато е вземала решения по отношение на условията за одобряване на глифозата и за подновяване на одобрението на глифозата;
   г) да анализира и оцени възможните конфликти на интереси на всички равнища на процедурата за одобряване, включително на равнище национални органи на държавата членка — докладчик за доклада за оценка, изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009;
   д) да анализира и оцени дали агенциите на ЕС, отговарящи за оценка и класификация на активните вещества, разполагат с необходимия персонал и финансови ресурси, които да им позволяват да изпълняват своите задължения; да анализира и оцени възможността за поръчване и/или провеждане на независими изследвания и изпитвания, както и за финансирането им;
   е) да направи всякакви препоръки, които счете за необходими, във връзка с процедурата на Съюза по разрешаване на пестициди, за да се постигне високо равнище на защита на здравето на хората и животните, както и на околната среда; за тази цел да извърши посещения и да организира изслушвания на институциите на ЕС и съответните агенции, както и на международни и национални институции, неправителствени организации и частни субекти;

2.  подчертава, че всяка препоръка на специалната комисия ще бъде представяна и ако е необходимо, ще бъде проследявана от компетентните постоянни комисии на Парламента;

3.  решава, че правомощията и наличните ресурси на постоянните комисии на Парламента, които са компетентни по въпроси, свързани с приемането, мониторинга и прилагането на законодателството на Съюза, отнасящо се до сферата на компетентност на специалната комисия, остават непроменени;

4.  решава, че винаги когато работата на специалната комисия включва изслушване на показания от поверителен характер, свидетелски показания, съдържащи лични данни, или включва размяната на мнения или изслушвания с участието на органи и организации относно поверителна информация, включително научни изследвания или части от такива, които са получили подобен статут съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, заседанията ще се провеждат при закрити врати; решава освен това, че свидетелите и експертите ще имат право да правят изявления или да дават показания при закрити врата;

5.  решава, че списъкът на лицата, поканени на публичните заседания, списъците на лицата, които присъстват на тях, и протоколите от тези заседания се правят обществено достояние;

6.  решава, че поверителни документи, получени от специалната комисия, ще се оценяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 210а от неговия правилник; решава освен това, че такава информация ще се използва изключително за целите на изготвянето на окончателния доклад на специалната комисия;

7.  решава, че специалната комисия ще се състои от 30 членове, в съответствие с член 199, параграф 1 от своя Правилник за дейността;

8.  решава, че продължителността на мандата на специалната комисия ще бъде девет месеца, освен ако Парламентът удължи този срок преди неговото изтичане, и че нейният мандат започва да тече от датата на нейното учредително заседание; решава, че специалната комисия ще представи на Парламента окончателен доклад, съдържащ фактическите констатации и препоръки за действията и инициативите, които да се предприемат.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127.
(3) ОВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 52.
(4) ОВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 1.
(5) OВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 10.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0119.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0395.
(8) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(9) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация