Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2534(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0077/2018

Indgivne tekster :

B8-0077/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/02/2018 - 5.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0022

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 45k
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 6. februar 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider, dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (2018/2534(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 af 10. juni 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler(2),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1056 af 29. juni 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet glyphosat(3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 af 1. august 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glyphosat(4),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2324 af 12. december 2017 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011(5),

–  der henviser til sine beslutninger af 13. april 2016(6) og af 24. oktober 2017(7) om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 18. februar 2016 i sag 12/2013/MDC om Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (pesticider),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(8),

–  der henviser til dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol af den 23. november 2016 i sag C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 197,

A.  der henviser til, at der er blevet udtrykt betænkelighed ved vurderingen af glyphosat, navnlig med hensyn til om en uafhængig, objektiv og gennemsigtig vurdering har fundet sted, om klassificeringskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008(9) er blevet anvendt korrekt, og om de relevante vejledninger er benyttet korrekt;

B.  der henviser til, at betænkelighederne er blevet rejst i forbindelse med Kommissionens anvendelse af godkendelseskriteriet og forsigtighedsprincippet, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1107/2009 ved tildeling af den tekniske forlængelse af godkendelsen af glyphosat i 2016, ved vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 og ved vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2324;

1.  vedtager at nedsætte et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider med følgende nøje definerede ansvarsområder:

   a) analysere og vurdere godkendelsesproceduren for pesticider i Unionen, herunder den anvendte metode og dens videnskabelige kvalitet, procedurens uafhængighed fra industrien og gennemsigtigheden i beslutningsprocessen og dens resultater
   b) analysere og vurdere ved hjælp af en evidensbaseret tilgang de potentielle fejl i den videnskabelige vurdering af godkendelsen eller fornyelsen af godkendelsen af aktivstoffer, herunder glyphosat, af de relevante EU-agenturer samt overholdelse af EU's agenturer med de relevante EU-regler, retningslinjer og adfærdskodekser, der er i kraft
   c) analysere og vurdere, navnlig om Kommissionen har handlet i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1107/2009, når den træffer beslutninger med hensyn til betingelserne for godkendelse af glyphosat og fornyelsen af godkendelsen af glyphosat
   d) analysere og vurdere mulige interessekonflikter på alle niveauer af godkendelsesproceduren, herunder hos de nationale organer i den rapporterende medlemsstat med ansvar for vurderingsrapporten, der udarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009
   e) analysere og vurdere om EU-agenturerne med ansvar for vurderingen og klassifikationen af virksomme stoffer har tilstrækkeligt med personale og finansiering til at sætte dem i stand til at opfylde deres forpligtelser; analysere og vurdere muligheden for at bestille og/eller udføre uafhængig forskning og forsøg samt finansieringen heraf
   f) fremsætte alle de henstillinger, som det finder nødvendigt, med hensyn til Unionens godkendelsesprocedure for pesticider med henblik på at opnå et højt beskyttelsesniveau af både menneskers og dyrs sundhed samt miljøet; at gennemføre besøg og afholde høringer med henblik herpå med EU-institutionerne og relevante agenturer samt med internationale og nationale institutioner, ikke-statslige organisationer og private organer;

2.  understreger, at enhver henstilling fra det særlige udvalg skal forelægges for og om nødvendigt følges op på af Parlamentets kompetente stående udvalg;

3.  vedtager, at beføjelserne og de tilgængelige ressourcer i Parlamentets stående udvalg med ansvar for spørgsmål i forbindelse med vedtagelse, opfølgning og gennemførelse af EU-lovgivning med relation til ansvarsområdet for det særlige udvalg forbliver uændrede;

4.  beslutter, at når det særlige udvalgs arbejde omfatter vidneafhøring af fortrolig karakter, vidneudsagn, der involverer personoplysninger, eller omfatter udvekslinger af synspunkter eller høringer med myndigheder og organer om fortrolige oplysninger, herunder videnskabelige undersøgelser eller dele deraf, der er blevet tildelt fortrolighedsstatus i henhold til artikel i 63 forordning (EF) nr. 1107/2009, afholdes møderne for lukkede døre; beslutter desuden, at vidner og sagkyndige har ret til at afgive forklaring eller til at vidne for lukkede døre;

5.  beslutter, at listerne over personer, der inviteres til offentlige møder, listerne over dem, der deltager i dem, og referaterne af sådanne møder offentliggøres;

6.  beslutter, at fortrolige dokumenter, der er modtaget af det særlige udvalg, vurderes i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 210a i dets forretningsorden; fastslår desuden, at sådanne oplysninger udelukkende anvendes med henblik på udarbejdelse af den endelige rapport i det særlige udvalg;

7.  vedtager, at det særlige udvalg består af 30 medlemmer i overensstemmelse med art. 199, stk. 1, i dets forretningsorden;

8.  vedtager, at det særlige udvalgs mandat er på ni måneder, medmindre Parlamentet forlænger denne frist inden dens udløb, og at dets mandat løber fra datoen for dets konstituerende møde; vedtager, at det særlige udvalg forelægger Parlamentet en endelig rapport, der indeholder faktiske resultater og henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 155 af 11.6.2011, s. 127.
(3) EUT L 173 af 30.6.2016, s. 52.
(4) EUT L 208 af 2.8.2016, s. 1.
(5) EUT L 333 af 15.12.2017, s. 10.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0119.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0395.
(8) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse