Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2534(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0077/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0077/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 06/02/2018 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0022

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 45k
2018. február 6., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozása
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Az Európai Parlament 2018. február 6-i határozata a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozásáról, feladatairól, összetételéről és megbízatásának idejéről (2018/2534(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete határozatra irányuló javaslatára,

–  tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek értékeléséhez és engedélyezéséhez használt egységes alapelvek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. június 10-i 546/2011/EU bizottsági rendeletre(2),

–  tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 29-i (EU) 2016/1056 bizottsági végrehajtási rendeletre(3) és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. augusztus 1-i (EU) 2016/1313 bizottsági végrehajtási rendeletre(4),

–  tekintettel a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2324 bizottsági végrehajtási rendeletre(5),

–  tekintettel a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről szóló, 2016. április 13-i(6) és 2017. október 24-i(7) állásfoglalására,

–  tekintettel európai ombudsman által az Európai Bizottság növényvédő szerek (peszticidek) engedélyezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos gyakorlatairól szóló, 2016. február 18-i 12/2013/MDC ügyben hozott határozatára,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8),

–  tekintettel a Bíróság C-442/14. számú, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting kontra College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ügyben hozott 2016. november 23-i ítéletére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 197. cikkére,

A.  mivel aggályok merültek fel a glifozát értékelése kapcsán, különösen az értékelés függetlenségére, tárgyilagosságára és átláthatóságára, 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) osztályozási kritériumainak megfelelő alkalmazására, valamint a releváns iránymutatásokat tartalmazó dokumentáció megfelelő használatára vonatkozóan;

B.  mivel aggályok merültek fel az 1107/2009/EK rendeletben meghatározott jóváhagyási kritériumok és elővigyázatossági elv Bizottság általi alkalmazása kapcsán a glifozát jóváhagyása érvényességének 2016. évi technikai meghosszabbításakor, az (EU) 2016/1313 végrehajtási rendelet elfogadásakor, valamint az (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelet elfogadásakor;

1.  úgy határoz, hogy a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottságot hoz létre, melynek szigorúan meghatározott feladatai az alábbiak lesznek:

   a) a peszticidek engedélyezési eljárásának vizsgálata és értékelése az Unióban, ideértve a használt módszertant és annak tudományos minőségét, az eljárás függetlenségét az iparágtól, valamint a döntéshozatali folyamat és eredményei átláthatóságát;
   b) a hatóanyagok, többek között a glifozát jóváhagyásának – vagy a jóváhagyás meghosszabbításának – tudományos értékelésében az illetékes uniós ügynökségek által vétett lehetséges hibák, valamint az uniós ügynökségeknek a vonatkozó hatályos uniós előírásoknak, iránymutatásoknak és magatartási kódexeknek való megfelelésének bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazó vizsgálata és értékelése;
   c) annak vizsgálata és értékelése, hogy a Bizottság az 1107/2009/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően járt-e el, amikor a glifozát jóváhagyási feltételeivel és a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítási feltételeivel kapcsolatos határozatokat hozott;
   d) a lehetséges összeférhetetlenségek vizsgálata és értékelése a jóváhagyási eljárás valamennyi szintjén, beleértve az 1107/2009/EK rendelet szerinti értékelési jelentés készítéséért felelős referens tagállam nemzeti testületeinek szintjét;
   e) annak vizsgálata és értékelése, hogy a hatóanyagok értékeléséért és osztályozásáért felelős uniós ügynökségek megfelelő személyzettel rendelkeznek-e, és megfelelő finanszírozásban részesülnek-e kötelezettségeik teljesítéséhez; a független kutatás és tesztelés megrendelésének és/vagy végrehajtásának és ezek finanszírozásának vizsgálata és értékelése;
   f) ajánlások készítése, amelyeket szükségesnek ítél a peszticidek uniós engedélyezési eljárása tekintetében ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek és állatok egészségének és a környezetnek a magas szintű védelme; e célból látogatások és meghallgatások megvalósítása az uniós intézmények és érintett ügynökségek, valamint nemzetközi és nemzeti intézmények, nem kormányzati szervezetek és magánszervezetek részvételével;

2.  hangsúlyozza, hogy a különbizottság valamennyi ajánlását ismertetni kell a Parlament illetékes állandó bizottságával, amely adott esetben nyomon követi azt;

3.  úgy határoz, hogy a különbizottság hatáskörébe tartozó területtel kapcsolatos európai uniós jogszabályok elfogadását, nyomon követését és végrehajtását érintő ügyekért felelős állandó parlamenti bizottságok hatásköre és a rendelkezésükre álló erőforrások változatlanok maradnak;

4.  úgy határoz, hogy amennyiben a különbizottság munkája bizalmas jellegű meghallgatást, személyes adatokat magában foglaló tanúvallomást, vagy hatóságokkal és testületekkel bizalmas információkról, többek között az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint bizalmasnak nyilvánított tudományos vizsgálatokról vagy azok részeiről folytatott eszmecserét vagy meghallgatást foglal magában, az érintett ülést zárt ajtók mögött kell megtartani; úgy határoz továbbá, hogy a tanúknak és a szakértőknek joguk van arra, hogy zárt ülés keretében tegyenek nyilatkozatot vagy tanúvallomást;

5.  úgy határoz, hogy a nyilvános ülésekre meghívott személyek listáját, az ilyen üléseken részt vevő személyek listáját és az ilyen ülések jegyzőkönyvét nyilvánosságra kell hozni;

6.  úgy határoz, hogy a különbizottsághoz eljuttatott bizalmas dokumentumokat az eljárási szabályzat 210a. cikkében foglalt eljárás szerint kell értékelni; úgy határoz továbbá, hogy az ilyen információt kizárólag a különbizottság végleges jelentésének elkészítéséhez lehet felhasználni;

7.  úgy határoz, hogy az eljárási szabályzat 199. cikke (1) bekezdésének megfelelően a különbizottság 30 tagú lesz;

8.  úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatása kilenc hónapra szól, kivéve, ha a Parlament ezt az időszakot a lejárta előtt meghosszabbítja, és a különbizottság megbízatása az alakuló ülésének napjától kezdődik; úgy határoz, hogy a különbizottságnak végleges jelentést kell benyújtania a Parlamentnek, amely tartalmazza a meghozandó intézkedésekre vagy kezdeményezésekre irányuló ténymegállapításokat és ajánlásokat.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
(2) HL L 155., 2011.6.11., 127. o.
(3) HL L 173., 2016.6.30., 52. o.
(4) HL L 208., 2016.8.2., 1. o.
(5) HL L 333., 2017.12.15., 10. o.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0119.
(7) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0395.
(8) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 28.Jogi nyilatkozat