Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2534(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0077/2018

Pateikti tekstai :

B8-0077/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/02/2018 - 5.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0022

Priimti tekstai
PDF 249kWORD 46k
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymas
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės (2018/2534(RSO))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1056, kuriuo dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011(3), ir į 2016 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1313, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo sąlygų(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2324, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d.(6) ir 2017 m. spalio 24 d.(7) rezoliucijas dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 18 d. Europos ombudsmeno sprendimą byloje 12/2013/MDC dėl Komisijos augalų apsaugos produktų (pesticidų) autorizacijos ir jų pateikimo į rinką praktikos,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(8),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą byloje C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį,

A.  kadangi buvo išreikštas susirūpinimas dėl glifosato vertinimo, ypač dėl to, ar buvo atliktas nepriklausomas, nešališkas ir skaidrus vertinimas, ar buvo tinkamai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008(9) numatyti klasifikavimo kriterijai ir ar buvo tinkamai pasinaudota atitinkamais rekomendaciniais dokumentais;

B.  kadangi buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kaip Komisija taikė Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytus patvirtinimo kriterijus ir atsargumo principą techniškai pratęsdama glifosato patvirtinimo galiojimą 2016 m., priimdama Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1313 ir priimdama Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2324;

1.  nusprendžia sudaryti Specialųjį komitetą Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais, kurio tiksliai apibrėžti įgaliojimai yra tokie:

   a) išnagrinėti ir įvertinti pesticidų autorizacijos procedūrą Sąjungoje, įskaitant taikytą metodiką ir jos mokslinę kokybę, procedūros nepriklausomumą nuo pramonės bei sprendimų priėmimo proceso skaidrumą ir jo rezultatus;
   b) taikant įrodymais grindžiamą požiūrį, išnagrinėti ir įvertinti galimus ES agentūrų atliekamo tokių veikliųjų medžiagų kaip glifosatas mokslinio patvirtinimo vertinimo ar patvirtinimo galiojimo pratęsimo trūkumus, taip pat tai, kaip ES agentūros laikosi atitinkamų galiojančių Sąjungos taisyklių, gairių ir elgesio kodeksų;
   c) išnagrinėti ir įvertinti, visų pirma, ar Komisija, priimdama sprendimus dėl glifosato patvirtinimo sąlygų ir glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo, veikė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatas;
   d) išnagrinėti ir įvertinti galimus interesų konfliktus visais patvirtinimo procedūros lygmenimis, taip pat ir valstybės narės ataskaitos rengėjos, atsakingos už pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 parengtą vertinimo ataskaitą, lygmeniu;
   e) išnagrinėti ir įvertinti, ar ES agentūrose, atsakingose už veikliųjų medžiagų vertinimą ir klasifikavimą, dirba pakankamai darbuotojų ir ar jos pakankamai finansuojamos, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus; išnagrinėti ir įvertinti galimybę užsakyti ir (arba) atlikti nepriklausomus mokslinius tyrimus ir bandymus ir juos finansuoti;
   f) teikti visas, jo nuomone, būtinas rekomendacijas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros, siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugą; šiuo tikslu rengti apsilankymus ir klausymus su ES institucijomis ir agentūromis, taip pat su tarptautinėmis ir nacionalinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir privačiomis įstaigomis;

2.  pabrėžia, kad visos specialiojo komiteto rekomendacijos pateikiamos kompetentingiems Parlamento komitetams ir pastarieji, jei reikia, imasi tolesnių veiksmų;

3.  nusprendžia, kad Parlamento nuolatinių komitetų, atsakingų už klausimus dėl ES teisės aktų, priklausančių specialiojo komiteto kompetencijai, priėmimą, stebėseną ir įgyvendinimą, įgaliojimai ir turimi ištekliai lieka tokie patys;

4.  nusprendžia, kad kai specialiojo komiteto darbas apima konfidencialaus pobūdžio parodymų klausymą, liudijimus su asmens duomenimis arba apima keitimąsi nuomonėmis ar klausymus su valdžios institucijomis ir įstaigomis dėl konfidencialios informacijos, įskaitant mokslinius tyrimus arba jų dalis, kuriems suteiktas konfidencialumo statusas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnį, posėdžiai yra uždari; be to, nusprendžia, kad liudytojai ir specialistai turi teisę duoti parodymus ar liudyti uždarame posėdyje;

5.  nusprendžia, kad į viešus posėdžius kviečiamų asmenų sąrašai, juose dalyvaujančių asmenų sąrašai ir tokių posėdžių protokolai skelbiami viešai;

6.  nusprendžia, kad specialiojo komiteto gauti konfidencialūs dokumentai vertinami laikantis Darbo tvarkos taisyklių 210a straipsnyje nustatytos procedūros; be to, nusprendžia, kad tokia informacija turi būti naudojama tik siekiant parengti galutinį specialiojo komiteto pranešimą;

7.  nusprendžia, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 199 straipsnio 1 dalį specialųjį komitetą sudaro 30 narių;

8.  nusprendžia, kad specialiojo komiteto įgaliojimų trukmė yra devyni mėnesiai, išskyrus atvejus, kai prieš baigiantis įgaliojimų trukmei Parlamentas šį laikotarpį pratęsia, ir kad jo įgaliojimai pradeda galioti nuo jo steigiamojo posėdžio dienos; nusprendžia, kad specialusis komitetas pateikia Parlamentui galutinį pranešimą, kuriame pateikiamos faktinės išvados ir rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis.

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) OL L 155, 2011 6 11, p. 127.
(3) OL L 173, 2016 6 30, p. 52.
(4) OL L 208, 2016 8 2, p. 1.
(5) OL L 333, 2017 12 15, p. 10.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0119.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0395.
(8) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(9) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinis pranešimas