Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2534(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0077/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0077/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 06/02/2018 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0022

Pieņemtie teksti
PDF 325kWORD 50k
Otrdiena, 2018. gada 6. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Īpašas komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 6. februāra lēmums par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašās komitejas izveidi, tās pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku (2018/2534(RSO))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences lēmuma priekšlikumu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 10. jūnija Regulu (ES) Nr. 546/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu attiecībā uz vienotajiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 29. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1056, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajai vielai glifosātam(3) un Komisijas 2016. gada 1. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2016/1313, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas glifosāta apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011(4),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 12. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2017/2324, ar ko atjauno darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju(6) un 2017. gada 24. oktobra rezolūciju(7) par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu,

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda 2016. gada 18. februāra lēmumu lietā 12/2013/MDC par kārtību, kādā Komisija apstiprina un laiž tirgū augu aizsardzības līdzekļus (pesticīdus),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(8),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 23. novembra spriedumu lietā C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  ņemot vērā Reglamenta 197. pantu,

A.  tā kā ir paustas bažas par glifosāta novērtējumu, jo īpaši par to, vai ir veikts neatkarīgs, objektīvs un pārredzams novērtējums, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008(9) klasifikācijas kritēriji ir pienācīgi piemēroti un vai attiecīgie vadlīniju dokumenti ir pienācīgi izmantoti;

B.  tā kā ir paustas bažas par to, kā Komisija, 2016. gadā piešķirot glifosāta apstiprinājumam tehnisku pagarinājumu, pieņemot Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2016/1313 un pieņemot Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2017/2324, ir piemērojusi apstiprināšanas kritērijus un piesardzības principu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1107/2009;

1.  nolemj izveidot Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašo komiteju, kurai ir šādi stingri noteikti pienākumi:

   a) analizēt un novērtēt atļaujas piešķiršanas procedūru pesticīdiem Savienībā, tostarp izmantoto metodiku un tās zinātnisko kvalitāti, procedūras neatkarību no nozares un lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību, kā arī tās rezultātus;
   b) izmantojot uz pierādījumiem balstītu pieeju, analizēt un novērtēt iespējamos trūkumus apstiprinājuma zinātniskajā novērtējumā vai apstiprinājuma atjaunošanā aktīvajām vielām, piemēram, glifosātam, ko piešķir attiecīgās ES aģentūras, kā arī ES aģentūru darbības atbilstību attiecīgiem spēkā esošiem Savienības noteikumiem, vadlīnijām un rīcības kodeksiem;
   c) jo īpaši analizēt un novērtēt to, vai Komisija, pieņemot lēmumus par glifosāta apstiprināšanas nosacījumiem un par apstiprinājuma atjaunošanu glifosātam, ir rīkojusies saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 noteikumiem;
   d) analizēt un novērtēt iespējamos interešu konfliktus visos atļaujas piešķiršanas procedūras līmeņos, tostarp referentes dalībvalsts, kas atbildīga par novērtējuma ziņojumu, kurš sagatavots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, valsts struktūru līmenī;
   e) analizēt un novērtēt to, vai ES aģentūrām, kas atbildīgas par aktīvo vielu izvērtējumu un klasifikāciju, ir pietiekami personāla un finanšu resursi, lai tās varētu pildīt savas saistības; analizēt un novērtēt iespējas uzdot un/vai veikt neatkarīgu izpēti un testēšanu, kā arī nodrošināt tai finansējumu;
   f) sniegt jebkādus ieteikumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, attiecībā uz Savienības atļaujas piešķiršanas procedūru pesticīdiem, lai panāktu gan cilvēka veselības, gan dzīvnieku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību; lai to nodrošinātu, veikt apmeklējumus un rīkot uzklausīšanas ar ES iestādēm un attiecīgām aģentūrām, kā arī ar starptautiskām un valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām un privātām struktūrām;

2.  uzsver, ka šīs īpašās komitejas ieteikumi ir jāiesniedz Parlamenta kompetentajām pastāvīgajām komitejām, kas vajadzības gadījumā uzraudzīs turpmāko rīcību;

3.  nolemj, ka Parlamenta to pastāvīgo komiteju pilnvaras un pieejamie resursi, kuras ir atbildīgas par jautājumiem saistībā ar tādu Savienības tiesību aktu pieņemšanu, uzraudzību un īstenošanu, kas attiecas uz īpašās komitejas atbildības jomu, nemainīsies;

4.  nolemj, ka ikvienā gadījumā, kad īpašās komitejas darbs būs saistīts ar konfidenciālu pierādījumu uzklausīšanu, liecībām, kas saistītas ar personas datiem, vai viedokļu apmaiņām vai uzklausīšanām ar iestādēm un struktūrām par konfidenciālu informāciju, tostarp zinātniskiem pētījumiem vai to daļām, kam piešķirts konfidencialitātes statuss saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 63. pantu, sanāksmes notiks aiz slēgtām durvīm; turklāt nolemj, ka lieciniekiem un ekspertiem būs tiesības sniegt paziņojumus vai liecības aiz slēgtām durvīm;

5.  nolemj, ka to personu saraksts, kas uzaicināti uz publiskām sanāksmēm, to personu saraksti, kas tās apmeklē, un šādu sanāksmju protokoli tiks publicēti;

6.  nolemj, ka konfidenciāli dokumenti, kurus saņems īpašā komiteja, tiks novērtēti saskaņā ar procedūru, kas noteikta Reglamenta 210.a pantā; turklāt nolemj, ka šāda informācija tiks izmantota vienīgi īpašās komitejas galīgā ziņojuma sagatavošanai;

7.  nolemj, ka īpašajā komitejā saskaņā ar Reglamenta 199. panta 1. punktu būs 30 locekļi;

8.  nolemj, ka īpašās komitejas pilnvaru laiks būs deviņi mēneši, izņemot gadījumu, kad Parlaments pagarina minēto laikposmu pirms tā beigām, un ka pilnvaru laiks sāksies dienā, kad notiks dibināšanas sanāksme; nolemj, ka īpašā komiteja sniegs Parlamentam galīgo ziņojumu, kurā būs uz faktiem pamatoti konstatējumi un ieteikumi attiecībā uz veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) OV L 155, 11.6.2011., 127. lpp.
(3) OV L 173, 30.6.2016., 52. lpp.
(4) OV L 208, 2.8.2016., 1. lpp.
(5) OV L 333, 15.12.2017., 10. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0119.
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0395.
(8) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums