Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2534(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0077/2018

Texte depuse :

B8-0077/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0022

Texte adoptate
PDF 251kWORD 52k
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Decizia Parlamentului European din 6 februarie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2534(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Conferinței președinților,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 546/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor(2),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1056 al Comisiei din 29 iunie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active glifosat(3) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1313 al Comisiei din 1 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active glifosat(4),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2324 al Comisiei din 12 decembrie 2017 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011(5),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 13 aprilie 2016(6) și 24 octombrie 2017(7) referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011,

–  având în vedere decizia Ombudsmanului European din 18 februarie 2016 în cauza 12/2013/MDC referitoare la practicile Comisiei în ceea ce privește autorizarea și introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor (pesticide),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(8),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 23 noiembrie 2016 în cauza C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  având în vedere articolul 197 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât au fost exprimate preocupări legate de evaluarea glifosatului, în special îndoieli privind caracterul independent, obiectiv și transparent al procesului de evaluare, aplicarea corectă a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (9), și utilizarea corectă a documentelor de orientare relevante;

B.  întrucât au fost exprimate preocupări legate de aplicarea de către Comisie a criteriilor de aprobare și a principiului precauției prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 atunci când a acordat prelungirea tehnică a aprobării glifosatului în 2016, când a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1313 și când a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2324,

1.  decide să constituie o comisie specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune, învestită cu următoarele responsabilități strict definite:

   (a) analizarea și evaluarea procedurii de autorizare a pesticidelor în Uniune, inclusiv a metodologiei utilizate și a calității sale științifice, a independenței procedurii de sectorul industrial și a transparenței procesului decizional și a rezultatelor acestuia;
   (b) analizarea și evaluarea, pe baza unei abordări bazate pe dovezi, a potențialelor deficiențe în evaluarea științifică a aprobării sau a reînnoirii aprobării substanțelor active precum glifosatul de către agențiile relevante ale UE, precum și a respectării de către agențiile UE a normelor, a orientărilor și a codurilor de conduită în vigoare în Uniune;
   (c) analizarea și evaluarea, în special, a respectării de către Comisie a dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 atunci când ia decizii cu privire la condițiile de autorizare a glifosatului și reînnoirea aprobării glifosatului;
   (d) analizarea și evaluarea posibilelor conflicte de interese la toate nivelurile procedurii de aprobare, inclusiv la nivelul organismelor naționale din statul membru raportor responsabil de raportul de evaluare întocmit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;
   (e) analizarea și evaluarea nivelului resurselor umane și financiare de care dispun agențiile UE responsabile cu evaluarea și clasificarea substanțelor active pentru a stabili dacă acesta este suficient pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile; analizarea și evaluarea posibilității de a comanda și/sau a realiza activități de cercetare și de testare independente, precum și a finanțării acestora;
   (f) formularea oricăror recomandări pe care le consideră necesare cu privire la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune, în vederea atingerii unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului; efectuarea unor vizite și organizarea unor audieri în acest scop cu instituțiile UE și cu agențiile relevante, precum și cu instituțiile naționale și internaționale, organizațiile neguvernamentale și organismele private;

2.  subliniază că toate recomandările comisiei speciale sunt prezentate comisiilor permanente competente ale Parlamentului, care, dacă este necesar, dau curs acestor recomandări;

3.  decide că competențele și resursele comisiilor permanente ale Parlamentului cu responsabilități legate de adoptarea, monitorizarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii referitoare la domeniul de competență al comisiei speciale rămân neschimbate;

4.  decide că reuniunile comisiei speciale se desfășoară cu ușile închise ori de câte ori activitatea acesteia include audierea unor probe de natură confidențială sau a unor mărturii care implică date cu caracter personal, sau include schimburi de opinii sau audieri cu autorități și organisme cu privire la informații confidențiale, inclusiv studii științifice sau părți ale acestora cărora le-a fost acordat un statut de confidențialitate în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; decide, de asemenea, că martorii și experții au dreptul să facă depoziții sau să depună mărturie cu ușile închise;

5.  decide că listele persoanelor invitate la reuniunile publice, listele persoanelor care participă la acestea și procesele-verbale ale acestor reuniuni sunt puse la dispoziția publicului;

6.  decide că documentele confidențiale primite de către comisia specială sunt evaluate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 210a din Regulamentul de procedură; decide, de asemenea, că aceste informații sunt utilizate exclusiv în scopul întocmirii raportului final al comisiei speciale;

7.  decide că această comisie specială are 30 de membri, în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) din Regulamentul de procedură;

8.  decide că mandatul comisiei speciale este de nouă luni, cu excepția cazului în care Parlamentul European prelungește această perioadă înainte de expirarea sa, și că mandatul său începe de la data reuniunii sale constitutive; decide că această comisie specială prezintă Parlamentului un raport final cu constatări și recomandări factuale privind măsurile și inițiativele care trebuie luate.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 155, 11.6.2011, p. 127.
(3) JO L 173, 30.6.2016, p. 52.
(4) JO L 208, 2.8.2016, p. 1.
(5) JO L 333, 15.12.2017, p. 10.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2016)0119.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2017)0395.
(8) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(9) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică