Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2534(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0077/2018

Predložena besedila :

B8-0077/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0022

Sprejeta besedila
PDF 254kWORD 50k
Torek, 6. februar 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Ustanovitev posebnega odbora o postopku Unije za registracijo pesticidov
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Sklep Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2018 o ustanovitvi posebnega odbora o postopku Unije za registracijo pesticidov, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (2018/2534(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa konference predsednikov,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 546/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev(2),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1056 z dne 29. junija 2016 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti registracije aktivne snovi glifosat(3) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1313 z dne 1. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glifosat(4),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2324 z dne 12. decembra 2017 o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011(5),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 13. aprila 2016(6) in 24. oktobra 2017(7) o osnutku Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega varuha človekovih pravic z dne 18. februarja 2016 v zadevi 12/2013/MDC glede prakse Komisije v zvezi z izdajo dovoljenj in dajanjem v promet fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(8),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 23. novembra 2016 v zadevi C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting proti College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  ob upoštevanju člena 197 Poslovnika,

A.  ker so bili izraženi pomisleki glede ocene glifosata, zlasti glede tega, ali je bila narejena neodvisna, objektivna in pregledna ocena, ali so bila ustrezno uporabljena merila za razvrstitev iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(9) in ali so bile pravilno uporabljene ustrezne smernice;

B.  ker so bili izraženi pomisleki, kako je Evropska komisija uporabila merila za odobritev in previdnostno načelo iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ko je privolila v tehnično podaljšanje odobritve glifosata leta 2016 in ko je sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1313 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2324;

1.  sklene ustanoviti posebni odbor o postopku Unije za registracijo pesticidov, ki bo imel naslednje, strogo opredeljene odgovornosti:

   (a) analizirati in oceniti postopek za odobritev pesticidov v Uniji, vključno z uporabljeno metodologijo in njeno znanstveno kakovostjo, neodvisnostjo postopka od industrije ter preglednostjo postopka odločanja in njegovih rezultatov;
   (b) analizirati in oceniti (s pristopom, ki temelji na dokazih) morebitne neuspehe ustreznih agencij EU pri znanstveni oceni odobritve ali podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot so glifosat, ter kako agencije EU upoštevajo veljavna ustrezna pravila, smernice in kodekse ravnanja Unije;
   (c) analizirati in oceniti zlasti, ali je Komisija pri sprejemanju odločitev v zvezi s pogoji odobritve glifosata in podaljšanja odobritve glifosata ravnala v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1107/2009;
   (d) analizirati in oceniti morebitno nasprotje interesov na vseh ravneh postopka odobritve, tudi na ravni nacionalnih organov države članice poročevalke, odgovorne za poročilo o oceni, pripravljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009;
   (e) analizirati in oceniti, ali imajo agencije EU, odgovorne za ocenjevanje in razvrstitev aktivnih snovi, ustrezno usposobljeno osebje in finančna sredstva, ki jim omogočajo izpolnjevanje njihovih obveznosti; analizirati in oceniti možnost, da naročijo in/ali opravijo neodvisno raziskavo in testiranje in ju financirajo;
   (f) posredovati priporočila, za katera meni, da so potrebna za postopek Unije za registracijo pesticidov, da se doseže visoka raven varstva zdravja ljudi in živali ter okolja; opravljati obiske in predstavitve s tem namenom z institucijami in ustreznimi agencijami EU kot tudi z mednarodnimi in nacionalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in zasebnimi organi;

2.  poudarja, naj se vsa priporočila posebnega odbora predstavijo pristojnim stalnim odborom Parlamenta, ki po potrebi v skladu z njimi ukrepajo;

3.  sklene, da pristojnosti in razpoložljiva sredstva stalnih odborov Parlamenta, odgovornih za sprejetje, spremljanje in izvajanje zakonodaje Unije, ki se nanaša na področje pristojnosti posebnega odbora, ostanejo nespremenjeni;

4.  sklene, da sestanki potekajo brez navzočnosti javnosti, ko delo posebnega odbora vključuje predstavitev dokazov tajne narave, pričevanja, ki vsebujejo osebne podatke, ali izmenjavo mnenj ali predstavitve (v prisotnosti drugih organov in teles), ki vsebujejo zaupne informacije, vključno z znanstvenimi študijami ali deli študij, ki jim je v skladu s členom 63 Uredbe (ES) št. 1107/2009 zagotovljen status zaupnosti; prav tako sklene, da imajo priče in izvedenci pravico dajati izjave ali pričati brez navzočnosti javnosti;

5.  sklene, da se seznami ljudi, ki so povabljeni na javne seje, seznami tistih, ki se jih udeležijo, in zapisniki teh sej objavijo;

6.  sklene, da se zaupni dokumenti, ki jih je prejel posebni odbor, obravnavajo v skladu s postopkom iz člena 210a Poslovnika; poleg tega sklene, da se te informacije uporabijo izključno za pripravo končnega poročila posebnega odbora;

7.  sklene, da ima posebni odbor v skladu s členom 199(1) Poslovnika 30 članov;

8.  sklene, da mandat posebnega odbora traja devet mesecev, razen če Parlament pred njegovim iztekom ta rok podaljša, in da se za začetek mandata šteje datum ustanovitvene seje odbora; sklene, da posebni odbor Parlamentu predloži končno poročilo, ki naj vsebuje dejanske ugotovitve in priporočila o tem, katere ukrepe in pobude je treba sprejeti.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) UL L 155, 11.6.2011, str. 127.
(3) UL L 173, 30.6.2016, str. 52.
(4) UL L 208, 2.8.2016, str. 1.
(5) UL L 333, 15.12.2017, str. 10.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0119.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0395.
(8) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(9) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

Zadnja posodobitev: 28. september 2018Pravno obvestilo