Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2534(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0077/2018

Ingivna texter :

B8-0077/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0022

Antagna texter
PDF 161kWORD 45k
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Europaparlamentets beslut av den 6 februari 2018 om tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2018/2534(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(1),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 av den 10 juni 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel(2),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1056 av den 29 juni 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet glyfosat(3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 av den 1 augusti 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat(4),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2324 av den 12 december 2017 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011(5),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 13 april 2016(6) och den 24 oktober 2017(7) om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 18 februari 2016 i ärende 12/2013/MDC om kommissionens praxis vid godkännande och utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel (pesticider),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(8),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 23 november 2016 i mål C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  med beaktande av artikel 197 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Farhågor har aktualiserats om bedömningen av glyfosat, framför allt om huruvida den varit oberoende, objektiv och öppen, samt om huruvida man i vederbörlig ordning tillämpat klassificeringskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008(9), liksom man också befarat att relevanta vägledningar inte använts som sig bör.

B.  Farhågor har aktualiserats om kommissionens tillämpning av de kriterier för godkännande och den försiktighetsprincip som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009 när den tekniska förlängningen beviljades för glyfosat, när genomförandeförordning (EU) 2016/1313 antogs och när genomförandeförordning (EU) 2017/2324 antogs.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel, med följande ansvarsområden:

   a) att undersöka och bedöma förfarandet för godkännande av bekämpningsmedel inom unionen, medräknat de metoder som används och deras vetenskapliga kvalitet, samt om förfarandet är oberoende av industrin och om insyn råder i beslutsprocessen och dess resultat,
   b) att, med hjälp av ett evidensbaserat tillvägagångssätt, undersöka och bedöma var de relevanta EU-byråerna eventuellt kan ha misslyckats vid den vetenskapliga utvärderingen av godkännanden eller förnyelser av godkännanden av verksamma ämnen såsom glyfosat, samt om EU-byråerna följt unionens relevanta gällande regler, riktlinjer och uppförandekoder,
   c) att framför allt undersöka och bedöma om kommissionen följt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1107/2009 vid sitt beslutsfattande om villkoren för att glyfosat skulle godkännas och villkoren för att detta godkännande skulle förnyas,
   d) att undersöka och bedöma eventuella intressekonflikter på alla nivåer av förfarandet för godkännande, också inom den rapporterande medlemsstatens nationella organ som haft ansvaret för den bedömningsrapport som sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009,
   e) att undersöka och bedöma om de EU-byråer som ansvarar för att bedöma och klassificera verksamma ämnen har tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för att kunna fullgöra sina skyldigheter, samt att undersöka och bedöma om det går att beställa och/eller utföra oberoende forskning och testning, tillsammans med finansieringen av denna,
   f) att lägga fram alla rekommendationer om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel som det anser nödvändiga för att det ska gå att uppnå en hög nivå av skydd för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att med tanke på arbetet med dessa rekommendationer besöka EU-institutioner och relevanta EU-byråer liksom internationella och nationella institutioner, icke-statliga organisationer och privata organ och att ordna utfrågningar med dem.

2.  Europaparlamentet betonar att alla rekommendationer från detta särskilda utskott ska framläggas för parlamentets behöriga ständiga utskott, och vid behov uppföljas av dem.

3.  Europaparlamentet beslutar att parlamentets ständiga utskott med ansvar för frågor som sammanhänger med antagande, övervakning och genomförande av unionens lagstiftning inom det särskilda utskottets ansvarsområde ska kvarstå oförändrade.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets sammanträden ska hållas inom stängda dörrar var gång dess arbete innefattar bevisupptagning av konfidentiell natur, vittnesmål där det ingår personuppgifter eller inbegriper diskussioner med eller utfrågningar av myndigheter och organ om konfidentiell information, inklusive vetenskapliga undersökningar eller delar av dem, som i enlighet med artikel 63 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska behandlas konfidentiellt. Parlamentet beslutar yttermera att vittnen och sakkunniga ska få göra uttalanden eller avlägga vittnesmål inom stängda dörrar.

5.  Europaparlamentet beslutar att förteckningar över personer som inbjudits till offentliga sammanträden samt över personer som närvarat vid dessa, liksom också sammanträdesprotokollen, ska offentliggöras.

6.  Europaparlamentet beslutar att konfidentiella handlingar som mottagits av det särskilda utskottet ska bedömas i enlighet med förfarandet i artikel 210a i arbetsordningen. Parlamentet beslutar yttermera att sådan information får användas endast för utarbetandet av det särskilda utskottets slutliga betänkande.

7.  Europaparlamentet beslutar i enlighet med artikel 199.1 i arbetsordningen att det särskilda utskottet ska bestå av 30 ledamöter.

8.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara nio månader, om inte parlamentet förlänger denna period innan den löpt ut, och att mandatperioden ska börja löpa från och med dagen för det konstituerande sammanträdet. Parlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska lägga fram ett slutligt betänkande för parlamentet med granskningsresultat och rekommendationer om nödvändiga åtgärder och initiativ.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 155, 11.6.2011, s. 127.
(3) EUT L 173, 30.6.2016, s. 52.
(4) EUT L 208, 2.8.2016, s. 1.
(5) EUT L 333, 15.12.2017, s. 10.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0119.
(7) Antagna texter, P8_TA(2017)0395.
(8) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande